Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02330 Шетел филологиясы в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Базалық шетел тілі
  Несиелер: 4

  Берілген жағдай шеңберінде әңгіме жүргізе білуді қалыптастырады, тақырып бойынша хабарлама жасайды, ауызша/жазбаша түрде тыңдаылған/оқылған мәтіннің мазмұнын баяндайды, ішінен оқиды және аудармасыз бейтаныс, қиын емес, теңтүпнұсқалы мәтінді түсінеді және оның мазмұнын баяндайды, дауыстап және дұрыс оқиды; шетел тілінде формажасау және сөзжасам білімдерінің қолданылуына ықпал етеді және дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің фонетикасы бойынша практикум
  Несиелер: 4

  Лингвистикалық құзыреттілік негіздерін қалыптастырады. Дыбыс қалыптастыру механизмін, сондай-ақ фонетикалық транскрипция белгілері мен басқа да фонетикалық символдар. Байланысқан ағылшын тілінің барлық фонетикалық құбылыстарын зерттеу арқылы лингвистикалық құзыреттілікті дамытады. құзыреттілігін қалыптастырады оқылатын тақырыптарға сәйкес аудиофайлдарды тыңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 3

  Жалпы экологияның іргелі ұғымдарын және негізгі экологиялық заңдарды қалыптастырады. Қоршаған ортаның қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы басқару құралдары мен әдістерін қарастырады. Экологиялық мәселенің мәні мен пайда болу себептері туралы білімдерін көрсетеді. Қолайсыз экологиялық процестердің дамуын болжайды. Экологиялық гомеостазды сақтау тұрғысынан олардың мақсаттылығын негіздеп, экологиялық сипаттағы ұйғарымдар мен тыйым салу дағдыларын қалыптастырады. Тіршілікті қамтамасыз ететін ортаның мониторингін жүзеге асырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Арнайы филологияға кіріспе
  Несиелер: 3

  Филологияның ұғымдық аппараты және оның гуманитарлық білім жүйесіндегі орны туралы мәліметтер береді; индоеуропалық тілдік отбасындағы оқытылатын тілдің жағдайын, сондай-ақ оның басқа Туыстық/Туыстық емес тілдермен қарым-қатынасын талдауға мүмкіндік береді; Оқытылатын тіл әлемінің тілдік суретін интерпретациялау мүмкіндігіне, сондай-ақ басқа тілдік пәндерді оқыту барысында алған білімдерін қолдануға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл біліміне кіріспе
  Несиелер: 3

  Тіл білімі әдіснамасын, тілді ғылыми зерттеу тәсілдерін, сондай-ақ тіл білімі пәндерінің құрылымын, құрамын, пәні мен эвристикалық мүмкіндіктерін қарастырады; тіл білімі бойынша ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу дағдыларын дамытуға, сондай-ақ тіл білімінің ғылыми терминологиясын, тілді ғылыми сипаттау мен зерттеудің тәсілдері мен әдістерін қолдануға мүмкіндік береді; тілдік зерттеулердің перспективалы бағыттарына салыстырмалы талдау жүргізуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шеттілдік қарым-қатынас негіздері
  Несиелер: 4

  Мәдениетаралық қарым-қатынастың қалыптасқан дағдыларын қолдануға сүйене отырып, өзге тілді қарым-қатынас негіздерін қарастырады; тілдік және сөйлеу жаттығулары кешенін орындаумен өзекті лингво-мәдениеттанулық ақпарат алу мақсатында түпнұсқалық материалдарды талдай білуді дамытады; әртүрлі коммуникативтік жағдайларда шет тілінде карталармен, буклеттермен, ашық хаттармен жұмыс істеуге және әзірлеуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің практикалық фонетикасы
  Несиелер: 4

  Ағылшын айтылу негіздерін, дыбыстар мен интонациялық модельдерді жіктеуді, үнсіз дыбыстарды ассимиляциялау жағдайларын қарастырады; дыбыстарды бөлек, сондай-ақ сөйлеу ағымында дұрыс артикуляциялау дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді, зерттелген фонетикалық құбылыстарға сәйкес сөйлеудің дыбыстық жағын дұрыс ресімдеу, экстралингвистикалық жағдайға сәйкес сөйлеуді барабар ресімдеу, сондай-ақ түпнұсқалық сөйлеуді есту арқылы түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Стандартталған тесттер (PET)
  Несиелер: 6

  Ағылшын тілін оқытудың жоғары деңгейіне тән стандартталған тестілер, сөздер мен сөйлемдер көлемінде ағылшын тілінің грамматикасын, ақпараттың үлкен көлемімен жұмыстың негізгі принциптерін көрсетеді. Лексикалық және грамматикалық тапсырмаларды шешеді. Үлкен көлемде ақпараттың негізгі тақырыптарын анықтайды. Ақпаратты аналитикалық бағалайды. Тест тапсырмаларын тез және тиімді орындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық деңгейлік тесттер
  Несиелер: 6

  Тілдік білімдер мен сөйлеу дағдыларына қойылатын талаптарды қарастырады; халықаралық деңгейлік тестілерді әзірлеу тарихы, жіктеу, оларды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы мәліметтерді ұсынады; тілдік тестілеудің негізгі нысандарын практикалық пайдалану дағдыларын дамытуға, күрделілігі әр түрлі деңгейдегі тапсырмаларды әзірлеу және бағалау негізінде тілдік қызметтің әр түрлерін бақылау үшін тест тапсырмаларын жүйелендіруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі
  Несиелер: 4

  Мәдениетаралық коммуникация негіздерін қарастырады және Оқытылатын тіл елінің рухани құндылықтарын құрметтеуге ықпал етеді; абстрактілі/нақты тақырыптарға түпнұсқалық Материалдардың жалпы мазмұнын түсіну дағдыларын дамытуға, сондай-ақ нақты, егжей-тегжейлі хабарламалар жасауға және өз көзқарасын әртүрлі пікірлердің артықшылықтарын/кемшіліктерін талдай отырып, шет тілінде ауызша/жазбаша нысанда баяндауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мұхтартану
  Несиелер: 3

  М. О. Әуезовтың өмірі мен шығармашылығы зерттеледі; жазушының шығармашылық зертханасы, шығармашылық контекстіндегі өмірбаяны; Абайтану ғылымының не��ізін салушы; жырдың "Манас"зерттеушісі ретінде талданады. М. Әуезовпен көрнекті қоғам қайраткері ретінде танысу. Әлемдік және шығыс әдебиетінде М. Әуезовтың әдеби мұрасын талдау дағдылары дамиды. Отаншылдық пен Отанға деген сүйіспеншілік сезімдері сіңіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қоғамдық сананы жаңғырту және оның өзекті мәселелері
  Несиелер: 3

  Жаңғырту жетістігінің маңызды шарты ретінде үздік дәстүрлер мен алғышарттарды, ХХІ ғасырдағы ��лттық сана қалыптасуының негізгі теориялық қағидаларын білу. Елдегі жағдайды талдай, ойды айқын түзе білу, рухани-ғұрыптық әлеуетті пайдалан отырып, қортынды жасау. Замазать және саяси таразыланған әрекетті және өзіндік саяси көзқарастар мен әрекеттерді түзету дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Абайтану
  Несиелер: 3

  Студенттерді қазақ әдебиетінің классигі – Абай шығармашылығымен таныстыру.. Абай қазақ поэзиясының реформаторы. Абай және қазақ лирикасы. Абайдың философ, ойшыл, ақын екенін тану. Абай дәстүрін қолдану және оның ұлттық әдебиетті дамытуға әсерін білу. Абайдың өмірі мен шығармашылығының тарихына шолу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шеттілдік ауызекі сөйлеудің мәдениетаралық аспектілері
  Несиелер: 4

  Жалпы және академиялық деңгейде қарым-қатынас жасауға қажетті көлемде шет тілін меңгеруге мүмкіндік береді; тілдік және сөйлеу материалымен жұмыс істеудің негізгі тәсілдерін, әдеби және сөйлесу тілінің негізгі грамматикалық құрылымын қарастырады; тұлғааралық және іскерлік қарым-қатынаста ой мен пікір білдіру дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді; шет тілді коммуникацияның мәдениетаралық аспектілерін талдай білуді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ тіліндегі сөйлеу мәдениеті және коммуникация
  Несиелер: 3

  Қазақ тілінің әдебби нормаларын білу. Қазақ тілінде сөйлеу мәдениетін қалыптастыру, фразеологиялық айналымдар, мақалдар мен мәтел сөздерді қолдану арқылы ауызша және жазбаша сөйлеуді дамыту. Қазақ тілін тұлғааралық және кәсіби қарым-қатынаста қолдану дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің практикалық грамматикасы
  Несиелер: 5

  Коммуникативтік жағдайларда байқалатын грамматикалық құрылымды, грамматикалық құбылыстарды қарастырады; ана және ағылшын тілдерінде ауызша және жазбаша коммуникацияның әртүрлі түрлерін/түрлерін қолдану, морфологиялық және синтаксистік конструкцияларды грамматикалық дұрыс қолдану, сондай-ақ ауызша және жазбаша сөйлеудегі грамматикалық қателерді талдау және өз бетінше түзету дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тіл тарихы
  Несиелер: 3

  Тіл тарихының категориялық-ұғымдық аппаратын қарастырады, оның фонетикалық, синтаксистік, морфологиялық, лексикалық деңгейлерде дамуының әртүрлі тарихи кезеңдерінде ағылшын тілі жүйесін қалыптастыру заңдарын түсінуге ықпал етеді; фонетикалық және грамматикалық құрылымды дамыту тарихы, тілдің сөздік құрамы бойынша меңгерілген материалды практикалық қолдану дағдыларын, сондай-ақ салыстырмалы-тарихи әдіс негізінде тілдік құбылыстарды талдау дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Латын жазуы негізінде қазақ әліпбиі.//
  Несиелер: 3

  Қазақ тіліндегі дыбыстарды қалыптастыру, олардың айтылу ерекшеліктерін ескере отырып, қазақ тіліндегі фонетикалық ерекшеліктерін және латын жазуына негізделген тіркестерді зерттеу. Латын әліпбиіне негізделген сауаттылық дағдыларын дамыту. Латын графикасы арқылы қазақ тіліндегі мәтіндерді оқу мүмкіндігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
  Несиелер: 5

  Ауызша және жазбаша қарым-қатынастың фонетикалық, лексикалық, грамматикалық тіл құралдарын меңгеруге мүмкіндік береді; теңтүпнұсқалы материалдарды талдау кезінде нәтижелі және рецептивті лексикалық минимумның, сөйлеу этикетінің клишесінің дамуына ықпал етеді (коммуникативтік міндетке сәйкес); ресми және ресми емес қарым-қатынас жағдайында (сөйлеу этикеті нормаларын сақтай отырып) диалог пен полилогтың барлық түрлерін жүргізу дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Лингвомәдениеттану
  Несиелер: 3

  Пәнаралық ғылым ретінде лингвомәдениеттанудың негізгі бағыттарымен таныстырады; әлем, әлеуметтік контекст, тілдік қарым-қатынас принциптері туралы кең экстралингвистикалық білімді қамтитын тілдік және мәтіндік материалдарды лингвомәдени талдау тәсілдерін зерделеуге және апробациялауға ықпал етеді; халықаралық коммуникацияның мәтіндері мен актілерінде көрсетілген сөйлеу мінез-құлқының мәдени қабатының барабар түсінігін қамтитын лингвомәдени құзыреттілікті қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Химиялық технология туралы ақпаратты қарайды; пайдалануды көздейді өзара байланысын, қазақ (орыс) тілінің пәндермен Химиялық технологиясы "мамандығы қиын балқитын металл емес және силикатты материалдардың жалпы сипаттамасы функционалдық стиль, ғылыми-техникалық әдебиет, құрылымдық ерекшеліктерін ғылыми шығармалары, кәсіби терминологияны қазақ (орыс) тілінде, ғылыми-көпшілік мәтіндерде кездесетін және кәсіби ортада еркін сұхбатқа мүмкіндік береді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Классикалық тіл
  Несиелер: 6

  Ежелгі Греция мен Римнің тарихы мен мәдениеті, Роман-герман тілдерінің пайда болуы мен қалыптасуы, латын мәтіндерін аудару және түсініктеме беру процесінде мәліметтер береді; латын тілінің тілдік құбылыстарын басқа еуропалық тілдермен салыстыру негізінде түсінуге, сондай-ақ тарихи-мәдени құзыреттілікті қалыптастыруға ықпал ететін тарихи фактілер мен мәдени құбылыстардың себеп-салдарлық байланыстарын анықтауға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Латын тілінің практикалық курсы
  Несиелер: 6

  Латын тіліндегі оқу және екпін ережелерімен таныстырады; классикалық мәтінді аудару, түсіну және интерпретациялау дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді; ежелгі римдіктер тарихы мен антикалық Мәдениет туралы пікір айта білуді қалыптастырады, қанатты сөздерді интерпретациялау, үнді-еуропалық тілдер сөздерімен параллель жүргізу, қазақ/орыс және қазіргі батыс еуропа тілдерінде латын тілінен шыққан сөздерді анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің заманауи грамматикасы
  Несиелер: 5

  Студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруды қамтамасыз ететін ең көп қолданылатын грамматикалық құ��ылыстарды қарастырады. Етістіктің уақыт формаларын құру ережелерін, сондай-ақ пассивті кепіл нысандарын; күрделі сөйлемдерде ағылшын тіліндегі етістіктің уақытын келісуді; ағылшын тіліндегі артиклдерді қолдануды; етістіктің жеке емес формаларын (инфинитива, герундия және қатысы) пайдалануды; модальдық етістіктердің мәнін білуді көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сөйлеу практикасы
  Несиелер: 5

  Тұлғааралық және мәдениетаралық өзара іс-қимыл міндеттерін шешу үшін шетел тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда қарым-қатынас жасай білуді көрсетеді. Ағылшын тілінде сөйлеу мәдениетінің негіздерін меңгерген, білім алушылардың ынтымақтастығын ұйымдастыру, ағылшын тілі құралдарымен олардың белсенділігін қолдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Классикалық және заманауи әдебиет
  Несиелер: 3

  Әртүрлі жанрларда оқытылатын тілдің классикалық және қазіргі әдебиеттерінің өзекті мәселелеріне байланысты мәселелерді қарастырады; жастар ортасында түрлі жанрлардың танымалдығын талдау және интерпретациялау дағдыларын дамытуға, сонымен қатар олардың оқытылатын тілдің классикалық әдебиетінің өзекті мәселелерінің барлық спектрімен байланысын дамытуға мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Классикалық филология
  Несиелер: 3

  Ежелгі грек және латын тілдері, сондай-ақ ежелгі Греция мен Ежелгі Рим әдебиеті туралы мәліметтер береді; ежелгі тұрмыс, тарих, философия, тіл және өнердің барлық кезеңдерін зерттеу дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді, сондай-ақ Орта ғасырларда да, Жаңа уақытта да антикалық рецепцияны үйренуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Лексикология
  Несиелер: 4

  Ағылшын тілі лексикологиясының негізгі түсініктері мен терминологиялық аппаратын қарастырады; коммуникативтік жағдайларда сөз құрушы элементтерді бөлу, тұрақты сөз тіркестерін және идиом, синоним-сөздерді, антонимдерді, омонимдерді және т.б. қолдану дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді; сөйлеу стиліне талдау жүргізуге және стиліне байланысты - тиісті лексиканы (ғылыми, іскерлік, кеңсе стилдері, достық жолдау және т. б.) қолдануға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мәтіннің лексикалық талдау
  Несиелер: 6

  Ағылшын тілінің фонетикалық, лексикалық, сөзжасамдық, морфологиялық, синтаксистік және стилистикалық бірліктерінің ерекшеліктерін білу және түсіну; тілдік бірліктерді Талдау әдістемесін қолдануға, сондай-ақ әр түрлі деңгейдегі тілдік бірліктерге талдау жүргізу дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шетел халықтарының әдебиеті (6-18ғғ.)
  Несиелер: 6

  Негізгі ғылыми мектептер мен бағыттарды, өнердегі және әдебиеттанудағы шындықты модельдеу принциптерін қарастырады; әдебиеттанулық талдау әдістерін қолдану дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді; көркемдік мәтінді ғылыми және шығармашылық тұрғыдан түсіндіру, әдебиеттанудың ғылыми жетістіктері арнасында көркем шығармаларды талдау, әдеби дамудың заңдылықтарын анықтау және әдебиеттану әдіснамасына сәйкес мәтінді зерттеу дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Теориялық және қолданбалы лингвистика
  Несиелер: 4

  Теориялық және қолданбалы лингвистиканың тұжырымдамалық аппараты туралы ақпарат береді; қазіргі лингвистиканың әртүрлі бағыттарының негізгі терминологияларын меңгеруге ықпал етеді; Сіз оқып үйренетін тіл туралы білімді қолданбалы пайдаланудың негізгі бағыттарын, сондай-ақ мәтіндердің барлық түрлерін жасау, редакциялау, қорытындылау, жүйелеу және түрлендіру дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ағылшын лексикасының семасиологиялық сипаттамасы
  Несиелер: 4

  Ағылшын лексикасының сипаттамасымен, және т.б. байланысты мәселелерді қарастырады сөздердің этимологиясымен, жеке сөздердің тарихымен, сөздердің мәнімен, олардың дыбыстық ресімделуімен, морфологиялық құрылымымен; сөз семантикасын зерттеудің құрылымдық әдістері мен тәсілдерін, қазіргі заманғы семасиология мәселелерін, сондай-ақ ағылшын тілінің семантикалық құрылымы мен семантикалық даму жолдарын, лексикалық маңызы мәселелерін талдау дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шеттілдік білім берудің әдістемесі
  Несиелер: 6

  Әдістемелік категориялар мен олардың қызмет ету заңдылықтарын, әртүрлі мектеп типтерінде әртүрлі оқыту сатыларында өзге тілді білім берудің ерекшеліктерін қарастырады; әдістемелік міндеттерді қалыптастыру, іріктелген тілдік материалдарды, оқыту тәсілдерін, құралдарын қолдану дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді; қазіргі заманғы ОӘК-ны тиімді пайдалану, сондай-ақ коммуникативтік белсенділікті ынталандыру үшін жаттығуларды әзірлеу мақсатында талдау дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мәтіннің стилистикалық талдау
  Несиелер: 7

  Мәтіннің стилистикалық сипаттамаларын, функционалдық стилдерін, тілдің функционалды��-мағыналық түрлерін (баяндау, сипаттау, ойлау), тілдік және әдеби жанрларды қарастырады; әдеби шығармаларды тілдік құру тәсілдерін, стилистикалық вариативтілікті және мәтінді құрастырудың жалпы заңдылықтарын қолдану дағдыларын, сондай-ақ тілдік фактілерді талдау, салыстыру, жіктеу, бағалау және ағылшын тілінің лексикасы мен фразеологиясын стилистикалық дұрыс қолдану дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шетел халықтарының әдебиеті (19-20 ғғ.)
  Несиелер: 7

  Оқылатын кезеңдегі Американдық, Ағылшын және неміс әдебиеттерінің негізгі бағыттарын, даму кезеңдерін қарастырады; маңызды әдеби жанрлардың даму мәселелерін зерттейді; дәуірдің ірі жазушыларының шығармашылығымен таныстырады; әдеби үдерістегі негізгі фигураларды анықтау, әдеби талдау негіздерін қолдану, сондай-ақ теориялық және практикалық іс-әрекет барысында алған білімдерін дамытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Оқытылатын тілдің теория негіздері
  Несиелер: 4

  Ағылшын тілінің шынайылығының және қазіргі жағдайының негіздерін зерделейді; Ағылшын тілінің тілдік жүйесінің функционалдық қасиеттері мен сипаттамаларын сипаттау және түсіндіру дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді; фонологиялық, лексикалық және грамматикалық деңгейлерде ағылшын тілінің тілдік шынайылығын ішкі құрылымдарды және процестерді меңгеру үшін құзыреттіліктерін жетілдіру мақсатында теориялық білімді қолдануды ынталандырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Оқушылардың оқу танымдық құзіреттілігін қалыптастыру технологиясы
  Несиелер: 3

  Танымдық іс-әрекеттің логикалық, әдіснамалық, жалпы оқу іс-әрекетінің элементтерін қамтитын танымдық іс-әрекет саласындағы құзыреттіліктердің жиынтығын білу мен түсінуді қалыптастырады; оқу-танымдық іс-әрекеттің мақсатты болжауды, жоспарлауды, талдауды, рефлексия, өзін-өзі бағалауды ұйымдастыру іскерліктерін қолдану, сондай-ақ нәтижелі іс-әрекеттің креативті дағдыларын қолдану: "нақты" білім алу, стандартты емес жағдайларда іс-әрекет тәсілдерін, мәселелерді шешудің эвристикалық әдістерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Бағдарламалық материал шегінде оқу / теңтүпнұсқалы кәсіби-бағытталған мәтіндердің мазмұнын баяндайды, сондай-ақ кәсіби салада лекциялар, сөз сөйлеулер, әңгімелесулер мазмұнын қарастырады. Оқытылған кәсіби-бағытталған тақырыптар шегінде сөйлей білу дағдыларын қолданады. Естілген/ оқылған мәтіннің мазмұнын береді. Өз пікірін және бағасын білдіреді, кәсіби тақырыптарға әңгімелеуде жауап береді, шет тілінде дәлел келтіреді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жаңартылған білім беру мазмұнындағы белсенді оқыту әдістері
  Несиелер: 6

  Жаңартылған білім беру бағдарламасының құрылымын, мазмұнын, мақсаттары мен міндеттерін қарастырады; АКТ-ны (оның ішінде смарт техниканы), көптілділік элементтерін, белсенді оқыту стратегиясын, педагогикалық рефлексия, кері байланыстың тиімді түрлерін пайдалану дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді; мұғалім жұмысының тиімділігін талдау, сонымен қатар оқушылардың дайындық деңгейіне сәйкес сараланған тапсырмаларды әзірлеуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салыстырмалы типология
  Несиелер: 7

  Ағылшын және қазақ/орыс тілдерінің тілдік үйлесімділігінің тән ерекшеліктерін қарастырады; туыстық емес тілдердің фонологиялық, морфологиялық, лексикалық және синтаксистік жүйелерінің типологиясын анықтау үшін константаларды қолдану дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді, әлемдік тілтану ғылымының маңызды өкілдерінің концепцияларын және типология шеңберінде белгілі лингвистикалық мектептердің негізгі постулаттарын талдау дағдысын дамытуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 3

  Бағалау қызметінің мәнін, рөлін, функцияларын, құрылымын, оқушылардың жетістіктерін диагностикалаудың әдістері мен құралдарының қазіргі жағдайын қарастырады. Оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетінің жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, қазіргі заманғы АКТ құралдарын, құралдарды және бағалау рәсімдерін қолданады. Нормативтік құжаттар мен бақылау объектілерінің талаптарын ескере отырып, жоспарланған нәтижелерді бағалаудың оңтайлы технологияларын талдауға және таңдауға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мәдениетаралық қарым-қатынасқа кіріспе
  Несиелер: 4

  Мәдениетаралық қарым-қатынас ерекшелігін коммуникацияның ерекше түрі ретінде, тілдің, мәдениеттің, Мәдениетаралық коммуникацияның негізгі даму тенденцияларын қарастырады; мәдениет типтерін жіктеуге және олардың аса маңызды ерекшеліктерін анықтауға, ағылшын тілінде оқытылатын құбылыстарды ана тілінде параллель құбылыстармен салыстыруға мүмкіндік береді; мәдениетаралық қарым-қатынаста сәтсіздіктің себептерін талдау дағдыларын және оларды еңсеру тәсілдерін дамытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мамандандырылған кәсіби шетел тілі
  Несиелер: 4

  Мамандық бойынша кәсіби терминдерді аудару ерекшеліктерін қарастырады; мамандандырылған терминологиялық сөздіктерді п��йдалана отырып/пайдаланбай мамандандырылған мәтіндерді аудару кезінде тілдік құралдарды іріктеу және қолдану дағдыларын дамытуға ықпал етеді; шет тілінде тұлғааралық, іскерлік және кәсіби қарым-қатынаста өз ойлары мен пікірлерін білдіру дағдыларын меңгеруге, сондай-ақ мамандық бойынша мәтіндерге Аннотация жасауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Minor бағдарламасы
  Несиелер: 12

  Қосымша білім беру бағдарламасы (минор) (минор) білім алушылардың қосымша құзыреттіліктерді қалыптастыру мақсатында оқу үшін анықтайтын пәндер мен модульдердің және оқу жұмысының басқа да түрлерінің жиынтығын оқып үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сөйлеу мәдениеті
  Несиелер: 4

  Ойды, сауатты сөйлеуді нақты және айқын білдіру, аудиторияның назарын өз тілінің мазмұнымен ғана емес, сонымен қатар тыңдаушыларға эмоционалдық әсер ету дағдыларын қалыптастырады; тілдік қарым-қатынас ережелерін сақтауға, оның ауызша және жазбаша формаларында әдеби тіл нормаларын меңгеруге, сондай-ақ коммуникативтік мақсаттарға жетуге ықпал ететін тілдік құралдарды таңдау мен ұйымдастыру дағдыларына ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік дағдылары және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері/
  Несиелер: 3

  Компанияны ұйымдастыру, бизнесті жүргізу туралы білім қалыптастырады. Бизнес-жоспарлау, өндіріс және сату, нарықты талдау дағдыларын дамытады; пайда, кіріс, төлем қабілеттілігі, компаниядағы тауар құнының өтімділігін есепке алады. Сыбайлас жемқорлық факторларының мәнін қарастырады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты, мәдениетті қалыптастырады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы азаматтық ұстанымды дамытады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрудың адамгершілік сана құндылықтарын түсіндіреді. Сыбайлас жемқорлықты сыни талдаудың дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы мақсатқа бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 4

  Шетел тілінде ауызша және жазбаша коммуникацияны жүргізу ережелерімен таныстырады; монологиялық сөйлеудің коммуникативтік түрлерін және коммуникативтік ниеттерге адекватты дискурс түрлерін (бағалау, түсіндіру) пайдалана отырып, болашақ мамандық контекстінде пікірталас жүргізу үшін аргументациялық-полемиялық іскерлікті қолдану; есту арқылы қабылданатын әртүрліжанрлік және прагматикалық ақпаратты арнайы мақсатта қолдану үшін аудиоматериалдарды егжей-тегжейлі және сыни талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономика және құқық негіздері
  Несиелер: 3

  Нарықты дамытуда, бәсекелестікте, жеткізілім сұранысында, мемлекеттің рөлі зерделенеді. Шығындар, кірістер, айналым көрсеткіштері және капитал айналымын есептеу үшін дағдыларды қалыптастырады. Өндіруші факторлар нарығын, факторлық кірістерді сыни түрде зерттеуге мүмкіндік береді. Құқық бойынша білім қалыптастырады. Ол оқиғалардың заңдылығын талдау, нормативтік актілерге сілтеме жасау дағдыларын үйретеді. Құқықтық сананың, құқықтық мәдениеттің деңгейін көтереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Теориялық фонетика
  Несиелер: 8

  Ағылшын тілінің фонетикалық теориясының, фонетикалық және фонологиялық сипаттамаларының негізгі ережелерін қарастырады; Теориялық фонетика бойынша оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді, тыңдаудың, оқудың және сөйлеудің, оларды әртүрлі коммуникативтік жағдайларда жүзеге асыра білу дағдысын меңгереді; фонетиканың өзекті мәселелері бойынша жаңа жарияланымдарды талдай білуді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аналитикалық оқу
  Несиелер: 4

  Сөйлеудің әр түрлі стильдерінің лексикалық-грамматикалық ерекшеліктерімен таныстырады; оқылған мәтінді толық түсінуге, тақырыпты, идеяларды анықтауға, оқылатын тілде мәтіннің жалпы мазмұнын беруге, композициялық құрылымға талдау жасауға, мәтінге сұрақ құрастыруға және оларға жауап бере білуге, қажетті ақпаратты іріктеуге мүмкіндік береді; өз ой-пікірлерін жазу, әңгіме, хабар және т. б. құралдарымен баяндау дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Теориялық грамматика
  Несиелер: 8

  Грамматикалық теорияның негізгі ережелерін, теориялық грамматиканың даму кезеңдерін, ағылшын тілінің грамматикалық құрылысы саласындағы қазіргі заманғы тұжырымдамаларды қарастырады; жалпы тілдік құрылым және грамматикалық тілдік деңгей туралы білімді практикалық қолдануға ықпал етеді; қойылған оқу және кәсіби коммуникативтік міндеттерді жүзеге асыру үшін дискурстың әр түрлі түрлерінде қолданылатын грамматикалық құралдардың ерекшеліктерін талдау дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көркем мәтінді интерпретациялау
  Несиелер: 4

  Көркем мәтінді талдау кезінде қолданылатын негізгі стилистикалық категорияларды, оның ұлттық-мәдени ерекшеліктерін қарастырады; мәтіннің ішкі мазмұнын танымдық, эмоциялық және эстетикалық жағынан ашу дағдыларын, мәтінде мазмұнды маңызды ақпаратты табу, мәдениетаралық аспектілерді талдау, адекватты бағалау пайымдауларын әзірлеу дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді; бағалау пайымдауларын тұжырымдай отырып, мәтінде сипатталған оқиғалардың өзіндік көзқарасын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Оқытылатын тіл елінің әдебиеті (19-20 ғғ.)
  Несиелер: 8

  Ағылшын тіліндегі әдеби үрдістің негізгі тарихи кезеңдері мен кезеңділігін, 19-20 ғғ. негізгі әдеби бағыттарын және олардың ерекшеліктерін, жеке жазушылардың шығармашылығын, әдеби шығармалардың жанрларын, негізгі әдеби ұғымдарды қарастырады; шығарманың проблемалық-тақырыптық сипаттамасын және оның әдеби бағыттағы орнын анықтау, сондай-ақ көркем шығарманы түсіну, әр түрлі әдебиеттану тұжырымдамаларын салыстыру және талдау дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Елтану
  Несиелер: 8

  Елтанудың ғылым ретінде даму тарихымен, сондай-ақ оқытылатын тілдің елдің қоғамдық-саяси өмірінің болмысымен, оның географиясымен, мемлекеттік құрылымымен, саяси партиялармен, білім беру жүйесімен және т.б. таныстырады; кешенді елтанудың терминологиялық аппаратын меңгеруге, сондай-ақ диаграммалар мен графикалық схемаларды талдау дағдыларын дамытуға, оқытылатын аймақтың карталарында бағдарлануға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Академиялық мақсатқа арналған шетел тілі
  Несиелер: 7

  "Академиялық" сөздікпен: жазбаша сөйлеуге тән бейтарап/формальды стиль лексикасын (эссе, мақала) және ресми стилді ��алап ететін ауызша сөйлеу жағдайларын (баяндаманы оқу, конференцияда сөз сөйлеу) меңгеру негізінде академиялық ортадағы тілдік мінез-құлықтың ұлттық-мәдени ерекшеліктерін қарастырады; конспектілеудің практикалық тәсілдерін (қысқартуларды қолдану) және академиялық презентация форматында көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 7

  Компанияның құрылымы, әңгімелесуді өткізу ерекшеліктері, түйіндеме жазу, іскерлік қарым-қатынас стилі, жарнама рөлі туралы алған білім негізінде іскерлік қарым-қатынас дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді; қазіргі заманғы бизнес пен нарықтың жағдайын түсінуге ықпал етеді; іскерлік көздерден алынған ақпаратты талдау және қолдану арқылы жалпы мақсаттарға жету бойынша командада жұмыс істеу дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Бұқаралық ақпарат құралдарының тілі
  Несиелер: 7

  Медиалингвистиканың өзекті мәселелерін қарастырады: бұқаралық коммуникациялардың қоғамның дамуына әсер ету ерекшеліг��н, қазіргі заманғы БАҚ-тың қызмет ету ерекшеліктерін, бұқаралық-медиалық жанрларды және олардың лингвистикалық ерекшеліктерін; медиатекстерді рефераттау, аннотациялау, түсіндіру және шығармашылық түсініктеме беру, сондай-ақ қазіргі заманғы ағылшын тілді басылымдардың тілдік стильдеріне салыстырмалы талдау жасай отырып, масс-медиалық дискурстың негізгі жанры ретінде мақалаларды талдау дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Стилистика
  Несиелер: 6

  Ағылшын әдеби тілінің стилистикалық құралдарының жүйесін қарастырады, стилистикалық ресурстар мен функционалдық-стильдік жүйе: стилистиканың ұғымдық аппараты, лингвостилистикалық талдау әдістері және оларды әртүрлі жанрлардағы мәтіндерді талдау кезінде практикалық қолдану, қазіргі заманғы ағылшын тілінің функционалдық стилдерін талдай білу негізінде әр түрлі деңгейдегі тілдік құралдардың (фонетикалық, лексикалық, грамматикалық) стилистикалық мүмкіндіктері туралы қазіргі түсініктерді түсінуге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ағылшын және орыс/қазақ тілдерінің функционалды стилистикасы
  Несиелер: 6

  Стилистикалық ұғымдық аппарат, стилистикалық тәсілдерді, мәнерлі құралдарды зерттеу әдістері, сондай-ақ мәтіннің прагматикасын, құрылымдық-композициялық, когнитивтік, мәдениеттанулық және т.б. факторларды есепке ала отырып, әртүрлі функционалдық-стильдік және жанрлық тиістілік мәтіндерін талдау әдістері; Кәсіби қызметте шетел және қазақ, орыс тілдерінің әртүрлі функционалдық стильдерін дұрыс қолдана білуді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қазіргі ағылшын тілі
  Несиелер: 7

  Қазіргі ағылшын тілінің лексикалық, грамматикалық және фонетикалық құрылымының практикалық білімін көрсетеді. Берілген тақырып бойынша монологиялық және диалогтық пікір түрінде өзіндік шығармашылықты көрсетеді. Пікірталасқа, конференцияларға қатысады. Ауызша және жазбаша қарым-қатынаста қазіргі заманғы ағылшын тілін қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Кәсіби ортада және қоғамда еркін түрде қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде сөйлесу.

 • Код ON5

  Әдеби теория, ағылшын әдебиеті және әлемдік әдебиет тарихы саласындағы негізгі ұғымдар мен тұжырымдарды білуді көрсету; әдеби және фольклорлы мәтіндердің әр түрлі жанрларын ұсыну.

 • Код ON6

  Зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми шолуларды, аннотацияларды, рефераттар мен библиографиялық жазбаларды, библиографиялық сипаттама әдістерін дайындау дағдыларына ие болу; негізгі библиографиялық көздер мен іздеу жүйелерін білу.

 • Код ON7

  Орта білімнің жаңартылған мазмұнын, білім беру үдерісін ұйымдастыруға қойылатын талаптарды және шет тілдерін меңгерудегі объективті заңдылықтардың негізінде өзіңіздің кәсіби іс-әрекеттеріңізді жоспарлаңыз.

 • Код ON12

  Жеке түрде және топтың мүшесі ретінде тиімді жұмыс жасаңыз, көзқарасыңызды дұрыс қорғаңыз, әрекеттеріңізді түзетіңіз және әр түрлі әдістерді қолданыңыз.

 • Код ON2

  Кәсіби қызметте әлеуметтік, әлеуметтік-экономикалық білімдерді көрсету, математикалық деректерді өңдеу әдісі, теориялық зерттеулер, нормативтік құжаттар және экономикалық талдау элементтері.

 • Код ON10

  Тілдің жалпы еуропалық стандарттарының нормаларына сәйкес негізгі C2 шет тілін меңгеру деңгейін көрсету.

 • Код ON3

  Ақпараттық және есептік сауаттылық, ақпарат жинақтау, талдау және қабылдау, мақсаттарды қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау мүмкіндігі бар.

 • Код ON4

  Филологияның тұтастай және оның нақты саласын дамытудың тарихы, қазіргі жағдайы мен келешегі туралы идеяны көрсету.

 • Код ON8

  Мәтіндердің әр түрлі түрлерін өңдеу және өңдеудің негізгі дағдыларын игеру (мысалы, редакциялау, редакциялау, түсініктеме, шолу, ақпарат және сөздік сипаттамасы).

 • Код ON9

  Шет тілінен шет тілдеріне түрлі мәтіндерді (ғылыми және журналистік, сондай-ақ құжаттар) аударуға мүмкіндігі бар.

 • Код ON11

  Белгісіздік жағдайында зерттеу, кәсіпкерлік дағдылар мен дағдыларды қолданыңыз.

Top