Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01711 Қазақ тілі мен әдебиеті в Баишев Университеті

 • Нормативтік қазақ тілі
  Несиелер: 5

  Курс әдеби тілді, оның нормаларын, тілдік нормалардың түрлерін, негізгі заңдылықтарын меңгертеді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл білімі мен әдебиеттануға кіріспе
  Несиелер: 4

  Курс тіл білімі мен әдебиеттану ғылымы және оның салалары туралы білім береді және олардың негізгі ұғымдарын түсіндіріп, меңгертеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ әдебиетінің ежелгі тарихы және рухани мұра
  Несиелер: 4

  Ежелгі дәуір әдебиеті түркі халықтарына ортақ ойшылдар мен ғалымдардың, ақындардың шығармашылығы арқылы түсіндіріледі. Қазақ халқының көне әдеби ескерткіштерінің өзіндік ерекшеліктері, олардың түркі халықтарының көне әдебиетімен ортақтастығы, өзара байланысы қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі қазақ тілі лексикология сы және диалектология сы
  Несиелер: 3

  Курсты оқу барысында білім алушылар тіл біліміндегі қазақ тілі лексикалық жүйесінің ғылыми теориялық негіздерін меңгереді, сөз байлығы жетіліп, ой-өрісі кеңейеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ тілінің фразеологиясы

  Курсты оқыту барысында қазақ тілі фразеологиясының көркем әдебиетте ұлттық мәдени аспектіде қолданылуы, түрлері, зерттелуі, құрылымы, мәтін құрастырудағы рөлі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ тілінің терминологиясы

  Пәнді оқыту барысында терминология жөніндегі түсінігі қалыптастырылады, қазақ терминологиясының қазіргі міндеттері мен өзекті мәселелеріные қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • «Сандық технологиялар» модулі (Бұлтты және мобильді технологиялар, Smart-технологиялар, Электронды үкімет)
  Несиелер: 5

  Модульге кіретін пәндердің мазмұнында ОwnCloud бұлтта деректерді сақтауға арналған сервис, ұтқыр телекоммуникациялық IT-инфрақұрылым, Smart-технологиялар, 3D-принтинг сияқты бұлтты технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалану мәселелері қарастырылады. Модуль пәндерін оқу барысында білім алушыларда e-Gov электрондық үкімет порталы арқылы қызмет алу, құжат айналымында электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалану, мобильді банкинг және басқа да сандық сервистерді практикалық қолдану дағдылары қалыптасады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шешендік өнер және балалар әдебиеті модулі (Балалар әдебиеті, Шешендік өнер)
  Несиелер: 8

  Курсты оқыту барысында шешендік өнердің тарихы, дамуы, жанрлық ерекшеліктері, риториканың поэтика, логика, стилистика және грамматиканың дамуына әсері зерделенеді. Пән іскерлік қатынасты жүзеге асырудың теориялық мәселелерімен, халықаралық іскерлік этикетпен, хаттама және оны жүзеге асырудың, ұйымдастырудың амал-тәсілдерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Курс болашақ мұғалімдердің педагогикалық қызметі туралы тұтас түсінігін қалыптастыруға, олардың қазіргі педагогикалық ғылымның теориялық негіздерін білім жүйесін меңгеруіне, білім беру парадигмасын, білім берудің жаңа стандарттарын ауыстыру жағдайында оқу-тәрбие үдерісін тиімді ұйымдастыруға қажетті іскерлікті қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • «Кәсіпкерлік негіздері» модулі (Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру, Бизнес-жоспарлау)
  Несиелер: 5

  Модульде кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің құқықтық негіздері, кәсіпкерлік құрылымдарды ұйымдастырудың негізгі кезеңдері, кәсіпорындағы бизнес-жоспардың сипаттамасы, бизнес-жоспарлаудың негізгі элементтері мен технологиясы қарастырылады. Курсты меңгеру барысында кәсіпкерлік қызметтің нәтижелерін талдау және кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдерді есептеу бойынша практикалық мәселелер шешіледі, бизнесті ұйымдастыру, іске асыру және басқаруға байланысты практикалық міндеттерді шешу дағдылары қалыптасады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шешендік өнер және балалар әдебиеті модулі (Мәнерлеп оқу, Іскерлік қарым-қатынас мәдениеті)

  Курсты оқыту барысында шешендік өнердің тарихы, дамуы, жанрлық ерекшеліктері, риториканың поэтика, логика, стилистика және грамматиканың дамуына әсері зерделенеді. Балалар әдебиетіне тән көркем шығарманың тақырыбы мен идеясы, сюжеті мен композициясы, көркем бейне оның жасалу жолдары, көркем туынды тілі, өлең құрылысы және тағы басқа өзіндік ерекшеліктері зерделенеді. Пән іскерлік қатынасты жүзеге асырудың теориялық мәселелерімен, халықаралық іскерлік этикетпен, хаттама және оны жүзеге асырудың, ұйымдастырудың амал-тәсілдерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шешендік өнер және балалар әдебиеті модулі (Балалар фольклоры, Риторика)

  Курсты оқыту барысында шешендік өнердің тарихы, дамуы, жанрлық ерекшеліктері, риториканың поэтика, логика, стилистика және грамматиканың дамуына әсері зерделенеді. Балалар әдебиетіне тән көркем шығарманың тақырыбы мен идеясы, сюжеті мен композициясы, көркем бейне оның жасалу жолдары, көркем туынды тілі, өлең құрылысы және тағы басқа өзіндік ерекшеліктері зерделенеді. Пән іскерлік қатынасты жүзеге асырудың теориялық мәселелерімен, халықаралық іскерлік этикетпен, хаттама және оны жүзеге асырудың, ұйымдастырудың амал-тәсілдерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қоңдыбайтану

  Қоңдыбайтану курсында білім алушылар мифология ғылымына зор үлес қосушы, қазақтың мифтік-лингвистикалық мектебінің негізін қалаушы ғалым Серікбол Қоңдыбайдың мол ғылыми мұрасымен танысып, ондағы тарихи ақиқат пен мифтік танымдар туралы түсініктер, мифологиялық, таңбалар теориясы, арғықазақтық таңбалар жүйесі, мифтік танымдағы кейбір ұғымдар, мифоконцептілер, миф туралы ұғымдар туралы терең білім алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Абайтану
  Несиелер: 5

  Пән мазмұнында Абайтану ғылымының қалыптасу және даму тарихы, Абайтануды қалыптастырушылар және олардың негізгі еңбектері мен зерттеу салалары, Абайтану ғылымының библиографиясы қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Грамматика 1 модулі (Қазіргі қазақ тілі фонетикасы/ Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы/ Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы)
  Несиелер: 15

  Пән тіл дыбыстары жүйесін, жасалу ерекшеліктерін, әртүрлі сипаты мен бір-бірімен тіркесу заңдылықтарын, табиғи дыбыстардың тіл дыбыстарымен арақатынасын, тіл дыбыстарының жасалуы, дыбыстардың қызметі, казақ тілінің дыбыстар жүйесін, орфография мен орфоэпия, қазақ графикасының дамуын қарастырады.Тілдің сөзжасам жүйесі – қазақ тілінің негізгі сөздік қоры мен сөздік құрамын, сөзжасамдық заңдылықтар мен түрлі амал-тәсілдер арқылы жасалған туынды сөздерді қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Байтұрсыновтану

  Курс Байтұрсыновтану ғылымына қатысты еңбектерді ғылыми саралау, оларға ғылыми талдау жасау, теориялық болжамдар жасай білу және ғылыми сараптамалар жасауға дағдылану, өзіндік ой қорытындыларын түйіндей білу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Эпостану

  Эпостану курсын оқыту барысында қазақ эпосының жанрлық құрамы, классификациясы, шындықтың эпостағы бейнеленуі, шығу мезгілдері туралы тарихи жырлар талданып, жыр-дастандардың жазылу тілі, поэтикалық сипаты, оның сюжеттік-композициялық ерекшеліктері, негізгі кезеңдері, жыр-дастандардың жазылуы, эпостық жырлардың өзге қаһармандық эпостармен ұқсастығы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әуезовтану

  М.Әуезов шығармашылығының қазақ әдебиеті мен әдебиеттануындағы орны, шығармалары мен әдебиетiмiздегi көркемдiк тәсiлдi қалыптастыруға қосқан елеулi үлесі, туындыларының мазмұны, сюжеті және Әуезовтану ғылымының қалыптасып, дамуына еңбегі сіңген зерттеушілердің іргелі еңбектері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Едігетану мәселелері
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде түркі халықтарына ортақ «Едіге» эпосының өзінен бұрынғы эпостарға қатысы, дәстүр сабақтастығы, тарихи негіздері оқытылады. Жыр-дастандардың жазылу тілі, жанры, стилі, поэтикалқ сипаты, «Едіге» жыры туралы білім негізінің қалыптасуы, оның сюжеттік-композициялық ерекшеліктері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ тілінің семантикасы

  Тілдік бірліктердің мағыналық құрылымы мен олардың өзгешеліктері: лексикалық мағына, грамматикалық мағына және сөзжасамдық мағына, сөз мағынасының лексика-семантикалық топты анықтаудағы ролі мен маңызы, сөздің лексикалық мағынасының анықталу шегі мен орны, сонымен қатар сөз мағынасы мен контекст, сөздердің тіркесуіндегі семантикалық факторлары мен құбылыстары қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ тілінің стилистикасы

  Тілдік элементтердің дұрыс қолданылуын өзінің объектісі санайтын стилистика тіл білімінің барлық салаларымен тығыз байланысты. Стиль түрлерінің ерекшеліктері мен айырмашылықтары, бір-бірімен байланысы, жүйелілігі түсіндіріліп, білім алушылар мәтіндер бойынша жұмыс түрлерін жүргізу арқылы оларды стильдік ерекшелігі бойынша ажырата білуге дағдыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ тілін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл пән қазіргі лингвистика, педагогика, психология және әдістеме ғылымдарының жетістіктеріне сүйене отырып, болашақ маманды тілді меңгертудің әдіснамалық, ғылыми-практикалық негіздерімен таныстырады, қазақ тілін оқытудың әдістемелік жүйесін үйретеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Түркітану
  Несиелер: 5

  Пән түркі тілдерінің зерттелуін, түркітану ғылымының негізгі бағыттары, өзге халықтар тілдерінің зерттелуі, қазақ тіліне аударылу дәрежесі, жариялануы және жетістіктерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • 15-18 ғ. Қазақ әдебиеті

  Хандық дәуір әдебиетінің мазмұндық, жанрлық, идеялық-көркемдік ерекшеліктері, қазақ жырауларының тарих сахнасына шығу себептері, хандық дәуір әдебиетінің қазақ әдебиеті тарихындағы орны, осы дәуірдегі әдебиет шығармаларының тәрбиелік мәні қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әдебиет теориясы
  Несиелер: 5

  Курс әдебиеттің өзекті теориялық мәселелерін қазіргі ғылымның озық жетістіктері негізінде жан-жақты, тарихи тұрғыдан қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Стилистика және әдеби тіл
  Несиелер: 5

  Қазақ тілінің стилистикалық жүйесін, тілді стиль түрлеріне сай қолданудың және әдеби тілдің өзіндік заңдылықтары мен ерекшеліктерін меңгереді. Стилистика ғылымының ұғымдары мен категориялары туралы түсініктерді, стилистикалық коннотация, функциональдық стилистика, грамматикалық стилистика, ауызекі сөйлеу тілі, ресми стиль, ғылыми стиль, публицистикалық стиль, көркем әдебиет стилі туралы білім-дағдыларды игеріп, мәтіндерге талдау жасауға үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ әдебиетіндегі хандар бейнесі

  Жыраулар мен ақындар поэзиясындағы хандар бейнесі, көркем шығарманың идеялық-тақырыптық негізі, тілдік-көркемдік табиғаты, қазақ әдебиетінің өзіне тән сипаттары, ұлттық әдеби процестің, әдебиет терминдерінің ерекшеліктері жете түсіндіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өлең сөздің теориясы

  Пән өлең сөздің теориясы, ұйқас түрлері мен жанрлық түрлері мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән мазмұнында әдебиетті оқытудың дамуы, оқу-тәрбие үдерісін ізгілендіру, оқытуды саралау, пәндердің, сондай-ақ, жеке әдістемелердің кіріктірілуі, оқыту деңгейінің қазіргі ғылым мен мәдениеттің даму барысына жан-жақты келуі, вариативті бағдарламалардың, сабақтардың жаңа технологияларын жасау, әдебиетті оқыту әдістерінің тиімділігін арттыру, оқытудың жаңа түрлерін іздестіру мәселелері қамтылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Хандық дәуір әдебиеті
  Несиелер: 5

  Қазақ хандығының құрылуы қарсаңындағы әдебиет тарихының бастауы саналатын жыраулар поэзиясының қыр-сыры зерделеніп, оларды жан-жақты талдау арқылы, болашақ филологтардың санасына тәрбиелік, отансүйгіштік ұғымдары сіңіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ әдебиетін дәуірлеу

  Қазіргі заманға сай соны ізденістер мен тың зерттеулерді, пайымдалған оң тұжырымдарды жеткізу пәннің негізі мақсаты болып саналады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Құтыптың "Хұсрау мен Шырын" поэмасының лексика-грамматикалық сипаты

  Білім алушылар “Хұсрау мен Шырын” поэмасының тіліндегі грамматикалық категорияларды қазіргі қазақ тілінің морфологиялық ерекшеліктерімен салыстыра талдау жасауға үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі түркітану

  Түркі тіл біліміндегі жазба ескерткіштерінің тіл жағынан ғылыми зерттелуін, фонетикалық, лексикалық, сөзжасамдық, синтаксистік тұрғыдан талдануын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тіл тарихы

  Курсты оқыту барысында тілдің даму тарихында қалыптасқан мектептер, заңдылықтары, оның негізін салған лингвист ғалымдардың теориялары, қазіргі тілдің даму заңдылықтары, тілдің жаңа салалары туралы мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • «Академиялық жазба және кәсіби тілдер» модулі (Академиялық жазба, Кәсіби қазақ (орыс) тілі, Кәсіби бағытталған шетел тілі)
  Несиелер: 6

  Модуль тек лингвистикалық (тілдік, синтаксистік және стилистикалық) ғана емес, ең алдымен логика, талдау, сыни ойлау, объективтілік және өзге идеяларға және бөтен мәтіндерге құрмет сияқты металингвистикалық құзыреттіліктерді қамтитын күрделі және көпжоспарлы біліктер кешенін білдіреді. Кәсіби-бағдарлы шетел тілін оқыту студенттің жеке қасиеттерін дамытуға, оқытылатын тіл елінің мәдениетін білуге және кәсіби және лингвистикалық білімге негізделген арнайы дағдыларды меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тарихи поэтика және әдеби сын

  Сыншылық өнер мен сыншының берік ұстанымы, әдебиет классиктерінің сын туралы пікірлері, сын тарихы сипатталады. Қазақстандағы әдеби сынның тарихына арналған еңбектер талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әдеби сынның қазіргі кезеңі

  Әдеби сынның қазіргі кезеңі пәнінде берілген шығарманың мазмұнына сыни тұрғыдан қарау, басқа туыстас халықтардың әдебиеттерімен байланысы, ұлттық әдеби сынның тарихын жасаудағы заңдылықтары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Академиялық мақсаттағы ағылшын тілі

  Курс ағылшын тілін кəсіби мақсатта, ғылыми жəне тəжірибелік жұмыстарда, шетелдік əріптестермен қарым-қатынас барысында, өз білімін көтеру жəне тағы да басқа мақсаттарда қолдануы үшін студентті кешенді теориялық-лингвистикалық, тəжірибелік жəне ақпаратты-аналитикалық деңгейде даярлауды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ тілі грамматикасын ағылшын тілінде оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 5

  Қазақ тілі грамматикасын ағылшын тілінде оқытудың әдістемесі курсының аясында қазақ грамматикасының зерттеу нысаны айқындалады, даму тарихы, заңдылықтары сипатталады, грамматикалық құрылымын, ерекшеліктерін меңгеру әдістемесі меңгертіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ әдебиетінің поэтикасы

  Қазақ әдеби шығармаларының көркемдік сипаты, жазушы стилі, шығарманың мазмұны мен пішіні, сюжеті, образдар жүйесі, шығарманың тілі талданып, жанрлық ізденістер, көркем образдар жүйесін қалыптастырудағы заманауи жетістіктер сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ағылшын тілінің практикалық грамматикасы

  Ағылшын тілінің практикалық грамматикасы пәні бойынша грамматикалық ережелер және олардың сөйлеу барысындағы қызметі, ағылшын тілінің грамматикалық жүйесі дамуының негізгі бағыттары айқындалып, талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тіл теориясы

  Пән тіл теориясының даму заңдылықтарын, қалыптасу тарихын, тіл мен ойлаудың арақатынасын, тілдік бірліктердің даму тарихын, қазіргі ғылым саласындағы орнын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ХIX ғасыр қазақ әдебиеті
  Несиелер: 5

  ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінде ақын-жыраулар поэзиясы оқытылып, өнер тұтастығы мазмұнындағы ақындар (сал-серілер), әнші-ақындар шығармашылығы кеңінен қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жалпы тіл білімі
  Несиелер: 5

  Курсты оқыту барысында ежелгі заман лингвистикасы, көне Қытайдағы, көне Грециядағы, көне Римдегі,, Армениядағы, Ирандағы тіл білімі және парсы лексикографиясы қарастырылады. Түркі тілдерінің зерттелу тарихы туралы мәліметтер беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Отарлау дәуіріндегі қазақ әдебиеті

  Бодандық дәуірдегі қазақ әдебиеті тарихындағы әдеби бағыттар мен олардың көрнекті өкілдері мен шығармашылық ізденістері, өткен әдебиеттің биік деңгейінің болмыс-бітімі айқындалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ әдебиеті сынының тарихы
  Несиелер: 4

  Әдеби сын әдеби туындыны жан-жақты талдап, оның көркемдік құнын белгілеу, өз кезеңінің эстетикасы үшін мән-маңызын анықтау арқылы жазушыға туындыларының бағалы қасиеттерін, ерекшеліктерін көрсетіп, оның шығармашылық өсуіне тікелей септігін тигізеді, оқырманға шығарманы жете түсініп, дұрыс бағалауға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру

  Инклюзивті білім беру пәні бойынша барлық балаларды жалпы білім үдерісіне толық тартуға; оларды әлеуметтік бейімдеуге; жынысына, шығу тегіне, дініне, жағдайына қарамай, жікке айыратын кедергілерді жоюға, ата-аналарын белсенділікке шақыруға, баланың түзеу-педагогикалық және әлеуметтік қажеттіліктерін арнайы қолдауға, қоршаған ортаның балалардың жас ерекшеліктеріне және білімдік қажеттіліктеріне бейімделуіне жағдай жасау мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі кезеңдегі қазақ әдебиеті модулі (ХХ ғасыр қазақ әдебиеті, Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақ әдебиеті/
  Несиелер: 8

  ХХ ғасыр қазақ әдебиеті тарихындағы жанрлардың дамуы, өрлеу кезеңі, даму бағыттары сипатталады. Ұлы Отан соғысы кезіндегі әдеби көркем шығармалар, олардың образдар жүйесі, шығармалар тілі талданып, осы тарихи кезеңдегі әдебиеттің көркемдік даму арналары айқындалады.Қазіргі кезеңдегі қазақ әдебиеті модулі мазмұнында кеңес дәуіріндегі көркем әдеби шығармалардың қалыптасуы, заман талабына сай жазылуы, шығарма тілі, образдар жүйесі талданады. Қазіргі қазақ әдебиеті курсында тәуелсіздік кезеңіндегі әдебиеттің жаңа ағымдағы жанр түрлері талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Грамматика теориясының тарихы

  Бұл курсты оқыту барысында құрмалас сөйлемдердің қалыптасу, даму жолдары қарастырылып, құрмалас сөйлемніңжай сөйлемнен айырмашылықтарын танытатын жасалу жолдарына қарай түрлері, құрмалас сөйлем сыңарларының арасына қойылатын пунктуация түрлері, құрмалас сөйлем құрамында кездесетін бөгде сөздер, олардың тыныс белгілері қамтылады. Көп компонентті құрмалас сөйлемнің басқа құрмаластардан айырмашылығы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ тілі синтаксисінің зерттелуі

  «Қазақ тілі синтаксисінің зерттелуі» пәні қазақ тіліндегі сөз тіркесі, сөздердің тіркесу формалары, есімді және етістікті тіркестер, олардың ерекшеліктері, мағыналық қатынастары, сөйлем мүшелері, сөйлемді тану принциптері, сөйлемнің, сөйлем мүшелерінің қатынасына қарай түрлері, сөйлемнің оқшау сөздер арқылы күрделенуі, олардың тыныс белгісі жайлы теориялық материалдарды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ тілінің тарихи грамматикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты бүгінгі тілдің фонетикалық, грамматикалық құрылымының осы күнгі даму деңгейіне жету жолын, эволюциясын тарихи-салыстырмалық әдіс негізінде түсіндіру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Түркі тілдерінің салыстырмалы тарихи грамматикасы

  Түркі тілдерінің салыстырмалы тарихи грамматикасы пәні бойынша түркі тілдері тобындағы туыстық, өзара орналасу аймағына байланысты салыстырулар талданып, түркі тілдерінің жүйесіне, сөзжасамдық бірліктеріне, заңдылықтарына, амал-тәсілдеріне, сөздердің жасалу жолдарына, әр сөз табының сөзжасамына талдаулар жасалынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың жаңа технологиялары модулі (Қазақ әдебиетін оқытудың жаңа технологиялары)

  Бұл пән қазіргі күнгі қазақ тілін оқытуда жаңа оқыту технологияларын ұтымды, оңтайлы пайдаланудың маңызы мен мақсат-міндеттерін түсіндіреді. Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінде ақпараттық технологияларды қолданудың ерекшеліктері қарастырылады. Қазақ тілі мен әдебиетін жаңа технологиялар бойынша оқыту бағытын қалыптастыру көзделеді; ақпараттық технологиялардың қазіргі заманғы ерекшеліктері, олардың пән ерекшелігіне байланысты қолданылуы, медиа-сабақтардың құрылымдық сипаты талданады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Лингвокомпаритивистика

  Лингвокомпаритивистика – салыстырмалы-тарихи тіл білімін, тілдердің туыстық жағын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бағалаудың өлшемік технологиялары

  Курс болашақ мұғалімнің білім беру процесіндегі нақты орнын айқындайтын кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі
  Несиелер: 6

  Пәннің мазмұны бойынша қазіргі қазақ тілі синтаксисі мен оның салалары, атап айтқанда, сөз тіркесі синтаксисі, сөйлем синтакисін (жай сөйлем синтаксисі, құрмалас сөйлем синтаксисі), мәтін синтаксисін, пунктуация туралы теориялық білім мен ұғымдар игеріліп, синтаксистік талдау жасау дағдыларына машықтандырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі кезеңдегі қазақ әдебиеті модулі(Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті, Қазіргі қазақ әдебиеті)

  ХХ ғасыр қазақ әдебиеті тарихындағы жанрлардың дамуы, өрлеу кезеңі, даму бағыттары сипатталады. Ұлы Отан соғысы кезіндегі әдеби көркем шығармалар, олардың образдар жүйесі, шығармалар тілі талданып, осы тарихи кезеңдегі әдебиеттің көркемдік даму арналары айқындалады.Қазіргі кезеңдегі қазақ әдебиеті модулі мазмұнында кеңес дәуіріндегі көркем әдеби шығармалардың қалыптасуы, заман талабына сай жазылуы, шығарма тілі, образдар жүйесі талданады. Қазіргі қазақ әдебиеті курсында тәуелсіздік кезеңіндегі әдебиеттің жаңа ағымдағы жанр түрлері талданады.ХХ ғасыр қазақ әдебиетіндегі роман жанрының қалыптасуы, туу себептері, жанрлық ерекшелігі, эпикалық тектің айырмашылығы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі кезеңдегі қазақ әдебиеті модулі (Тарихи романдар, Қазақ әдебиетінің парадигмалары)

  ХХ ғасыр қазақ әдебиеті тарихындағы жанрлардың дамуы, өрлеу кезеңі, даму бағыттары сипатталады. Ұлы Отан соғысы кезіндегі әдеби көркем шығармалар, олардың образдар жүйесі, шығармалар тілі талданып, осы тарихи кезеңдегі әдебиеттің көркемдік даму арналары айқындалады.Қазіргі кезеңдегі қазақ әдебиеті модулі мазмұнында кеңес дәуіріндегі көркем әдеби шығармалардың қалыптасуы, заман талабына сай жазылуы, шығарма тілі, образдар жүйесі талданады. Қазіргі қазақ әдебиеті курсында тәуелсіздік кезеңіндегі әдебиеттің жаңа ағымдағы жанр түрлері талданады.ХХ ғасыр қазақ әдебиетіндегі роман жанрының қалыптасуы, туу себептері, жанрлық ерекшелігі, эпикалық тектің aйырмашылығы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың жаңа технологиялары модулі (Қазақ тілін оқытудың жаңа технологиялары)
  Несиелер: 5

  Бұл пән қазіргі күнгі қазақ тілін оқытуда жаңа оқыту технологияларын ұтымды, оңтайлы пайдаланудың маңызы мен мақсат-міндеттерін түсіндіреді. Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінде ақпараттық технологияларды қолданудың ерекшеліктері қарастырылады. Қазақ тілі мен әдебиетін жаңа технологиялар бойынша оқыту бағытын қалыптастыру көзделеді; ақпараттық технологиялардың қазіргі заманғы ерекшеліктері, олардың пән ерекшелігіне байланысты қолданылуы, медиа-сабақтардың құрылымдық сипаты талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың жаңа технологиялары модулі (Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың ақпараттық технологиялары)

  Бұл пән қазіргі күнгі қазақ тілін оқытуда жаңа оқыту технологияларын ұтымды, оңтайлы пайдаланудың маңызы мен мақсат-міндеттерін түсіндіреді. Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінде ақпараттық технологияларды қолданудың ерекшеліктері қарастырылады. Қазақ тілі мен әдебиетін жаңа технологиялар бойынша оқыту бағытын қалыптастыру көзделеді; ақпараттық технологиялардың қазіргі заманғы ерекшеліктері, олардың пән ерекшелігіне байланысты қолданылуы, медиа-сабақтардың құрылымдық сипаты талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жаңартылған білім беру жүйесінің әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 6

  Пән мазмұны бойынша орта білім берудің жаңартылған мазмұнына көшудің алғышарттары мен ерекшеліктерін, нормативтік және құқықтық базасын меңгерте отырып, білім алушыларды «Рухани жаңғыру» және SMART бағдарламасының негізгі бағыттарына сәйкес тәрбиелеу, оқыту мен дамытуды жүзеге асыру қажеттілігі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Батыс әдебиеті

  Батыс Еуропа елдерінің әдебиетінің ерекшеліктері, эстетикалық құндылықтары сипатталып, шығармалардың көркемдік және тілдік ерекшеліктері, қалыптасу тарихы, жанрлық сипаты қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Түркі әдебиеті

  Пәнді оқыту барысында түркі халқтары әдебиетінің қалыптасу тарихы, кезеңдері, шығармалары, көркемдік ерекшеліктері талданып, түркі әдебиетінің тарихы мен таңдаулы әдеби нұсқалары, түркі халықтары әдебиеттерінің тақырып, идея, сюжет пен композиция, көркемдік стиль тұрғыдан талдануы, түркі әдебиеті мұраларын оқыту қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Шығыс әдебиеті
  Несиелер: 4

  Пәнді оқыту барысында дүниежүзілік мәдениеттің озық үлгілерін құрайтын шығыс елдерінің әдебиеті қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Шетел әдебиеті
  Несиелер: 4

  Бұл пәнде дүниежүзілік мәдениеттің озық үлгілерін құрайтын Батыс Еуропа елдерінің әдебиеті, өзге халық туындыларын қазақ әдебиетімен салыстыру, әдебиеттің тәрбиелік, эстетикалық құндылықтары туралы білімдерін жетілдіре отырып, жалпы әдеби мұраның қалыптасуы туралы мағлұматтар беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Әлем әдебиеті

  «Әлем әдебиеті» пәні антикалық дәуірдегі грек әдебиетінен бастап, бүгінгі шетел және шығыс әдебиетінің түрлі кезеңдеріндегі әлем әдебиетінің даму бағытын, сипатын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Антикалық дәуір әдебиеті

  «Антикалық дәуір әдебиеті» курсында осы дәуірдегі көркем туындыларды қазақ әдебиетімен салыстыра білуге үйрету, әдебиеттің тәрбиелік, эстетикалық құндылықтары туралы білім алушылардың білімдерін жетілдіре отырып, жалпы әдеби мұраны бағалай білу қарастырылып, антикалық дәуір әдебиеті шығармаларының көркемдік және тілдік ерекшеліктері, қалыптасу тарихы, жанрлық сипаты талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  заманауи мұғалім тұлғасы талаптарына сай оқушыларды тәрбиелеу мен оқытудың психология-педагогикалық теориясын кәсіби мақсаттарға бейімдеп, қолдана алады

 • Код ON2

  оқыту қағидаттарына, әдістемелік нұсқаулық, ұсынымдарға сай сабақтарды жоспарлап, оқыту және тәрбиелеу үдерісінде кәсіби мәселелерін өз бетімен шешуге, практикалық қызметінде бизнес-жоспар, келісімшарттар, мәмілелер рәсімдеуге қабілетті

 • Код ON3

  оқытудың лингво-коммуникативтік негізінде тілдік бірліктерді, әдеби шығармаларды талдап, түрлі жанрдағы мәтіндерді синхрондық және диахрондық аспектіде өңдеуге, әдеби сын жасауға қабілетті

 • Код ON4

  оқыту процесіндегі ынтымақтастыққа бағытталған тәрбиелеу мен оқытудың білім беру жүйесінде ерекше білімді қажет ететін балаларға бейімделген оқыту технологияларын, оқушылар физиологиясын ескере отырып қолдана алады;

 • Код ON5

  ақпаратты-коммуникативтік, цифрлық технологияларды өз кәсіби саласында түрлі ақпараттарды іздеу мен мәтіндерді өңдеуде, салыстыруда, іріктеуде қолданады;

 • Код ON6

  филологиялық пәндер бойынша жинақтаған білімдерін өз бетімен толықтыруға, оларды оқу үдерісінде және практикалық қызметінде қолдануға дайын;

 • Код ON7

  білім алушылардың мәдени және тілдік сұраныстарын қанағаттандыруда жаңартылған білім беру және пәндік-тілдік оқыту технологияларын оқу сабақтарында өз бетінше жоспарлауға қабілетті;

 • Код ON8

  оқытудың түрлі педагогикалық технологияларын таңдауда дербес кәсіби шешімдер қабылдауға дайын және оны негіздей отырып қорғай алуға қабілетт

 • Код ON9

  педагогикалық этика ережелерін сақтап, білім алушылармен қарым-қатынаста демократиялық стильде гуманистік педагогика идеяларын ұстанып, оны өз қызметінде көрсетеді;

 • Код ON10

  кроссмәдени құндылықтарды ұлттық мәдениетпен сабақтастырып өз кәсіби қызметінде қолдана алады.

Top