Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D07112 Наноматериалдар және нанотехнологиялар в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бағдарлама: наноматериалдар алу және нанотехнология саласында іргелі, қолданбалы және инновациялық зерттеулер жүргізуге; физика, химия, биология және медицина саласында наноматериалдар және нанотехнологияның жаңа бағыттарын дамытуға; ғылыми-зерттеу қызметінің және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың нәтижелерін коммерцияландыруға қабілетті жоғары білікті ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлауға бағытталған
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D108 Наноматериалдар және нанотехнологиялар
 • Наноматериалдарды алу әдістері және оларды практикада қолдану
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты наноматериалдарды алудың физика-химиялық әдістерін қолдану қабілетін қалыптастыру. Пән наноматериалдар синтезі бойынша қолданбалы есептерді шешу дағдыларын қалыптастыруға; наноматериалдар алу әдістерінің жаңа технологиялары мен ерекшеліктерін зерттеуге; наноматериалдар синтезі үрдістерін талап етілетін сипаттамалармен бақылауға және диагностика жасауға; практикалық есептерді шешу дағдыларын теориялық және практикалық зерттеу нәтижелеріне анализ жасауға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Метаматериалдардың оптикалық қасиеттері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты метаматериалдардың бірегей оптикалық қасиеттерін анықтау қабілетін қалыптастыру. Пән қазіргі заманғы құрылымды материалдарды талдауға; олардың оптикалық қасиеттерін зерттеуге, сынудың теріс көрсеткіші бар наноқұрылымды метаматериалдарды өндіру технологияларын білуге, градиентті оптикалық материалдарды, метабеттерді, сондай-ақ композитті наноматериалдарды; оптикалық сипаттамаларды бағдарламалауға және моделдеудің сандық әдістерін, аталған метаматериалдарды фабрикациялау әдістемесін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 2

  Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Нанотехнология мен наноматериалдар саласында лайықты журналды таңдаудан бастап, мақаланың әр бөлігін жазумен, тіпті мақала мен рецензияға жауап беруге, сондай-ақ дәлелдерді тексеруге дейін ғылыми журналдарда жазу және жариялау; қадамдық нұсқаулықтар мен ұтысты гранттық ұсыныстарды қалай жазу керектігі туралы көрнекі мысалдар. Ғылыми және инженерлік зерттеулер нәтижелері бойынша баяндаманы дайындау әдістемесі. Презентацияны дайындауға басшылық: достық және қол жетімді стильдегі нақты, дәйекті және сенімді презентация, әсіресе халықаралық ортада тиімді презентацияларды өткізуге қажетті дағдылар. Көрнекілік құру және презентацияларды құрылымдау бойынша практикалық ұсыныстар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шалаөткізгішгі наноқұрылымдар және құрылғылар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты жартылай өткізгіш наноматериалдарды, аспаптар мен наноқұрылымдарды дайындау қабілетін қалыптастыру. Пән шалаөткізгішті жеке құрылғыларымен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға және олардың сипаттамаларын зерттеуге; жартылай өткізгіш наноматериалдар мен құрылғылар физикасы саласында кәсіби білім қалыптастыруға, сонымен қатар олардың қасиеттері мен дайындау принциптерін, жартылай өткізгішті құрылымдарды алудың эпитаксиалды технологиясын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Наноматериалдарды плазмалық технологиялар негізінде алу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты наноматериалдарды алу үшін плазмалық технологияны меңгеру қабілетін қалыптастыру. Пән нақты есептерді талдау үшін алынған білімді қолданудың қажетті дағдыларын қалыптастыруға; наноматериалдарды синтездеу үшін әр түрлі разряд түрлерін, плазма диагностикасын және синтезделген наноматериалдардың қасиеттерін зерттеу әдістерін оқып үйренуге бағытталған. Оларды білу плазмалық ортада олардың пайда болу механизмдерін түсінуге және түсіндіруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Наноматериалдардың физикалық қасиеттері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты наноматериалдардың физикалық қасиеттерін анықтау қабілетін қалыптастыру. Пән нанотехнологияның негізгі есептерін шешу дағдыларын қалыптастыруға; физика-химиялық қасиеттері бойынша әр түрлі наноматериалдардың принциптік ерекшеліктерін, наноөлшемді құрылымдарды қалыптастыру принциптерін, наноматериалдардың механикалық және физикалық қасиеттеріне өлшемдік әсерлердің әсерін; әр түрлі салаларда наноматериалдарды қолдану ерекшеліктері зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Плазманы материалдар мен өнімдердің берін қайта өңдеуде қолдану
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты әр түрлі материалдардың беттерін плазмалық өңдеу технологиясын қолдану қабілетін қалыптастыру. Пән плазманың затпен өзара әрекеттесу механизмдерін түсінуді қалыптастыруға; плазмамен өңдеуден кейінгі конструкциялық материалдардың қасиеттері мен құрылымын, сәулеленген үлгілердің диагностикасы мен элементтік талдауының әдістерін, сонымен қатар күрделі жүйелерді зерттеу үшін модельдеудің компьютерлік әдістерін қолдануға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеудің әдістері
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу кезінде докторанттар келесі аспектілерді зерттейді: негізгі идеялар мен негізгі қағидаттарды, танымдық іс-әрекеттің заңдары мен механизмдерін зерттеу. Ғылым мен техниканың дамуының этикалық мәселелерін, негізгі рухани құндылықтарды және олардың кәсіби қызмет үшін маңыздылығын қарастыру. Қазіргі энергетика мен инжинерияның ғылыми-әдістемелік құралдарын меңгеру арқылы ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласындағы докторанттардың білімін кеңейту және жетілдіру. Докторанттардың инженерлік, атап айтқанда энергетика саласындағы зерттеудің әдіснамалық мәселелері бойынша сыни ойлау мәдениетін және өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Нанотехнологияның физика-химиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: нанотехнологияның күрделілік деңгейі әртүрлі кәсіби мәселелерін жүйелі ғылыми талдай білу қабілетін қалыптастыру. Нанотехнологияның жаңа бағыттарының ғылыми теорияларын жүйелеу және интерпретациялау. Оқу курсы нанотехнология мен наноматериалдардың физика-химиялық негіздері бойынша білімдерді қалыптастырады. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1.нақты кәсіби міндетті анықтау, әдебиетте қажет бастапқы ақпаратты жинау, анализ нәтижесінде мәселені шешудің кезектілігін қалыптастыру; 2. заманауи әдебиетпен жұмыс жасауды игеріп, нанохимия мен нанотехнология бойынша талқылау жасау; 3. нанотехнологияның күрделілігі әртүрлі деңгейдегі кәсіби мәселелерін жүйелі ғылыми талдау қабілеті мен дайындығын көрсету; 4. наноқұрылымдарды қалыптастыратын заманауи аппараттық құралдармен, нормативті және техникалық құжаттармен, нанотехнологиялардың физика-химиялық процестерін зерттеуге арналған қондырғымен жұмыс жасау; 5.наноматериалдарды алудың технологиялық процесінің жоспарын, нанотехнология нұсқаларын таңдау мүмкіндіктері мен критерийлерін әзірлеу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: нанообъектілер мен наножүйелерді зерттеу, нанотехнологияларды жіктеу, жүйелеу, ерекшеліктері, технологиялық қолданыстары, өндіріске енгізу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Наноматериалдардағы құрылымдық және электрондық процестер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты наноматериалдардың қасиеттерін анықтау қабілетін қалыптастыру. Пән наноматериалдардың қасиеттерін анықтау және талдау үшін қажетті дағдыларды қалыптастыруға; наноматериалдарды синтездеу мен өңдеудің жаңа технологиялары мен процестерін; алынған наноматериалдардың құрылымы мен электрондық қасиеттерін зерттеудің негізгі экспериментальды әдістерін; наноматериалдардың өлшемдік әсерлерін, наноматериалдардың қасиеттері мен құрылымы арасындағы байланысты зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Нано және микро өлшемді бөлшектері бар күрделі құрамды комплексті плазма физикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты теориялық физиканың негізгі принциптерін анықтау қабілетін қалыптастыру. Пән күрделі құрамды плазма физикасының мақсаты мен міндеттерін, пәні туралы түсініктерді қалыптастыруға, бөлімдердің ерекшеліктерін зерделеуге, процестер мен құбылыстарды теориялық талдау, есептеу және үлгілеу әдістерін меңгеруге, нәтижелерді диагностикалау және бағалау дағдыларын дамытуға, осы пәнде қолданылатын принциптер мен формализмдерді анықтауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Наноқұрылымдарды компьютерлік моделдеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты наносистемаларды моделдеу қабілетін қалыптастыру. Пән наноқұрылымдарды компьютерлік модельдеу дағдыларын қалыптастыруға; нанофизика және нанотехнологиялардың эксперименттік фактілерін, наноқұрылымдар мен наноқұрылымдарды моделдеу негізінде жатқан физикалық принциптерді, молекулалар мен атомдармен наноқұрылымдардың өзара әрекеттесуінің теориялық модельдерін, өлшемдік әсерлерін куәландыратын теориялық модельдер мен фактілерді зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электроникадағы наноэлектроника
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты наноэлектроника құрылғыларымен жұмыс істеу қабілетін қалыптастыру және оларды қолдану салалсларын білу. Пән наноэлектрониканың жеке құрылғыларымен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға және олардың сипаттамаларын зерттеуге; наноэлектроника құрылғыларын, атап айтқанда тез әрекет ететін наноқұрылымдарды, гетерөткізгіш өрістік нанотранзисторларды, тасушылардың жоғары қозғалғыштығы бар, төмен өлшемді кремнийлі орталарды алу технологиясын, құрылымдарын, сипаттамаларын, оқып үйренуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON7

  Экономикалық және экологиялық тиімділікті ескере отырып, жаңа талдау әдістері мен өндірістік технологияларды пайдалана отырып, наноматериалдар мен нанотехнология саласындағы ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру

 • Код ON11

  Халықаралық деректер қорына (Scopus, Claryvate Analytics) кіретін рецензияланатын журналдарда жарияланатын нанотехнология және наноматериалдар саласындағы жаңа наноматериалдар мен нанотехнологиялардың, ғылыми жобалар мен ғылыми мақалалардың сараптамалық қорытындысын жасау

 • Код ON1

  Плазмалық технологиялар және химиялық синтез негізінде наноқұрылымды және жартылай өткізгіш материалдарды алу әдістерін ойлап табу

 • Код ON10

  Нанотехнология және наноматериалдар саласындағы ғылыми-техникалық жабдықтарға қызмет көрсету және диагностика жүргізу, өлшеу жүйесінің жұмысындағы параметрлер мен сипаттамаларды жақсарту бойынша ұсыныстар беру

 • Код ON5

  Конкурстарға қатысу арқылы ғылыми-зерттеу қызметінің және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың нәтижелерін коммерцияландыру

 • Код ON3

  Модельдеудің компьютерлік және сандық әдістерін пайдалана отырып, наноматериалдар сипаттамаларының теориялық бағалауын жасау

 • Код ON6

  Заманауи плазмалық технологиялар мен нанотехнологияның көмегімен нанокомпозитті материалдардың қасиеттерін жақсарту

 • Код ON2

  Наноматериалдардың сипаттамасын алу үшін рентгенқұрылымдық талдау мен оптикалық микроскопияны және зерттеудің электрлік әдістерін пайдалана отырып тәжірибелік зерттеулер жүргізу

 • Код ON8

  Нанотехнология және наноматериалдар саласындағы ғылыми зерттеулердің нәтижелері бойынша оқу процесіне енгізу үшін ғылыми-әдістемелік құралдар әзірлеу

 • Код ON12

  Ғылыми коммуникацияның заманауи әдістері мен технологияларын пайдалана отырып, академиялық шет тілі арқылы ғылыми қоғамдастық шеңберінде тиімді қарым-қатынас жасау қабілеті, ғылыми және ғылыми-білім беру міндеттерін шешу үшін халықаралық деңгейде зерттеу қызметіне қатысуға дайындығы, наноматериалдар мен нанотехнология саласындағы ғылыми зерттеулер стратегияларын әзірлеу

 • Код ON4

  Наноматериалдар негізіндегі жаңа электрондық аспаптарды, схемалар мен түрлі функционалдық мақсаттағы құрылғыларды жасауға бағытталған жобалау-инженерлік жұмыстарды басқару

 • Код ON9

  Инновациялық қызметтің нәтижелерін, заманауи теорияларды, мәселелер мен тәсілдерді, инновациялық наноматериалдар инженериясындағы жаңа үрдістерді талдау және бағалау

Top