Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04117 Менеджмент в Нархоз Университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Этикалық нормалар мен әлеуметтік жауапкершілік, көшбасшылық қасиеттерге ие, жиі өзгеретін бизнес ортада компания стратегиясын жасау және стандартты емес кешенді шешімдер қабылдауға қабілетті жоғарғы және ортаңғы буын менеджерлерін дайындау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M072 Менеджмент және басқару
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Курс ағылшын тілін ғылыми және кәсіби қызметте қарым-қатынас үшін тиімді қолдана отырып, талдау, жинақтау, жіктеуде ағылшын тілін тиімді пайдалану дағдыларын дамытуды көздейді және шетел серіктестерімен қарым-қатынаста шетел тілінің коммуникативті құзіреттілігін және оның еркін көрінісін (B1 деңгейі және одан жоғары) әрі қарай дамытуға арналған, сондай ақ әрі қарай өздігінен білім алуы үшін. Курс барысында магистранттар өздерінің жеке көзқарастары мен зерттеу нәтижелерін еркін білдіре отырып, сыни тұрғыдан ойлау принциптеріне сүйене отырып, өз көзқарастарын нақты және негіздеп көрсетуге, қарым-қатынас жасауға үйренеді.

  Оқу жылы - 1
 • Дағдарысқа қарсы менеджмент теориясы
  Несиелер: 6

  Пән болашақтағы дағдарыстарды болжау үшін және олардың дамуының мүмкін баламаларын ескере отырып сандық және сапалық әдістерді, сыни ойлауды қолдану негізінде кәсіпорынның тәуекелдерін бағалау қабілеттіліктерін қалыптастырады. Магистранттар оқу нәтижелерін ойластырылған жоспарлау жасау үшін деректерді талдау, менеджменттің, маркетингтің функционалдық аясындағы басты тұжырымдар мен парадигмаларды пайдаланып қазақстандық компаниялар мысалында белгісіздік жағдайында іс-шаралар жоспарын жасау арқылы көрсетеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Педагогикалық практика
  Несиелер: 3

  Педагогикалық практика - кәсіптік құзыреттілікті меңгеруге, атап айтқанда, тиісті департамент базасында оқу практикалық сабақтарын жоспарлау, ұйымдастыру және өткізу дағдыларын тереңдету арқылы оқыту үдерісінде алынған педагогика және оқыту әдістемесі бойынша теориялық білімді бекіту және тереңдетуге бағытталған. Педагогикалық практиканы өту барысында магистранттар педагогикалық кәсіби қызметтің компоненттерімен, оқу-әдістемелік кешенімен, оқу сабақтарын өткізу құрылымымен, формалары мен әдістерімен танысады, оқу ұжымының қызметін басқаруды және ұйымдастыруды, магистранттардың білімін бағалауды, есептілікті құрастырады және толтырады, сондай-ақ еңбек ұжымында жұмыс істеу дағдыларын меңгереді. Педагогикалық практикасының және практикалық сабақтарды өткізудің нәтижелері бойынша магистранттар есепті жасайды және қорғайды.

  Оқу жылы - 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Пән бизнес қауымдастықтың сандық дамуын және әлеуметтік-экономикалық трендтерді талдау, персонал, жеке тұлға мен топ мінез-құлығын басқарудың заманауи нәтижелеріне шолуды қамтиды, сонымен бірге инновацияларға жетелейтін персоналды ынталандыру мен бәсекегеқабілетті ұйымдастырушылық мәдениетті қалыптастырудағы психология әдістерін меңгеруге негіз болады. Магистрант ұсынылып отырған әдістемелерді игереді және сыни ойлауды, тиімді байланыс жасау қабілеттілігін қалыптастырады, өзін-өзі талдау мен кейс стадиді зерделеу арқылы біржақты ойлауды меңгереді.

  Оқу жылы - 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Пән жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениет негіздерін қалыптастыруға, қазіргі педагогика ғылымының теориялық негіздерін меңгертуге, кәсіби міндеттерді шығармашылықпен шешуге дайындығын қалыптастыруға бағытталған. Курс түрлі дәрістерде оқытуға керек практикалық дағдыларды дамытуға бағытталып, интерактивті форматта (бірлескен жобалар, конференциялар, көпшілік талқылаулар, дәрістің интерактивті түрлері) жүргізіледі.

  Оқу жылы - 1
 • Ғылыми зерттеу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән ғылым мен білімге жоғары білікті кадрларды даярлауға ықпал ететін ғылыми әдістеменің, оның тарихының генезисінің өзекті мәселелерін зерттеуге бағытталған. Курс белгілі бір ғылым саласындағы зерттеу мәселелерін қоя білу және оны шешуге, өзіндік дербес зерттеу траекториясын ұйымдастыруға, алынған нәтижелерді сәйкесінше қорытындылар мен тұжырымдарға синтездеуге мүмкіндік береді, сыни ойлауды, зерттеу әдістерінің сандық және сапалық әдістерін талдай алу дағдыларын игерудің арқасында қол жеткізіледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Сыни ойлау және шешім қабылдау
  Несиелер: 5

  Пән келесілерді қамтиды: қойылған міндеттерге сәйкес экономикалық және басқарушылық деректерді өңдеу үшін құралдарды таңдауды жүзеге асырудағы теориялық және тәжірибелік дағдылар; этикалық нормаларды ескеру мен басқарушылық ойлауды дамытуға әсерін тигізетін көшбасшылық дағдыларды қалыптастыру арқылы ортаның белісіздігі жағдайында шешім табу мен қабылдауға мүмкіндік беру. Оқу нәтижелерін бағалау симуляциялық ойындар, рольдік тәжірибелер, кейс стадилерді талдау мен топтық пікірталастар нысандарында жүреді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Корпоративтік басқару теориясы
  Несиелер: 5

  Пән холдингтер мен корпорациялар басқарудың халықаралық тәжірибесінде және реттеуші мемлекеттік қаулыларда заманауи корпоративтік басқару қалыптары, меншік түрлері,талқылаулар жайлы білімді қамтиды. Магстрант жүйелі ойлауды пайдаланып, стандартты емес корпоративтік құрылымды құрып, оларды енгізу тәуекелдері мен салдарын ескеріп қазақстандық компаниялар мысалында құқықтық орта мен қолдануға келетін меншік және басқару қалыбын ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Білімді басқару тәжірибелері
  Несиелер: 5

  Пән білімдерді (білім спиралы, уәде беруші ұйым) басқару мен әлгері операциялық әдістер (TQM, жаңашалау мәселелерін шешу теориясы, жұмыстар ағымын басқару) енгізу арқылы өзгерістерді қабылдауда персонал мінез-құлқын әдістемелік модельдерін қалыптастыру үшін ұйымдар басқаруда жаңа талқылаулр қарастырады. Магистранттар білімдерді басқару ғылымында соңғы әдістемелік және тұжырымдамалық талқылауларды сипаттайтын өзекті ғылыми мақалаларды оқи алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • HR және бизнес стратегия
  Несиелер: 6

  Пән кәсіпорынды басқару жүйесінде адами ресурстарды басқаруды еңбек тиімділігін жоғарлату әдістері, персоналды таңдауға әдістемелік көзқарастар; мамандар құрамының сандық және сапалық параметрлерін талдаудың күрделі құралдары; стратегиялық мақсаттарға жету үшін тұрақты ұжымдар қалыптастыру мақсатында мамандармен талдамалық жұмыстар жүргізе білу арқылы сараланады. Магистранттар халықаралық конгломераттар мысалында бизнес кейстер мен ситуациялық есептер шешу арқылы осы іс әрекетті меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Ақпаратты басқару
  Несиелер: 5

  Пән ұйымды басқаруда ақпараттық жүйелерді басқарудың жаңа әдістерін, қызмет нәтижелерін бағалаудың құндық индикаторларына бағытталған корпоративтік сектордың ақпараттық жүйелерінің архитектурасын құру ерекшеліктерін, сонымен қатар мәліметтер базасын модельдеу және дизайн арқылы ақпаратты басқару әдістерін қарастырады. Оқыту нәтижелерін бағалау табысты корпорациялардың кейс стадиясын талдау арқылы қол жеткізілетін болады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Ілгерілемелі стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 6

  Пән қарастырады: құрылымсыз проблемаларды анықтау үшін әдістемелік көзқарастар, өсіңкі бәсекелік ортаны талдау, анықсыз сыртқы ортада жұмыстардың ілгері әдістері, концептуалдық стратегиялар, бизнес үрдістерін қалыптастыруда соңғы әзірлемелер, болашақты болжау мен білімдерді басқару. Магистранттар сыни ойлауды бизнес симуляцияларда шешімдер қабылдау мен өз орнын тапқан компаниялар үшін стратегия жобаларын құру үшін талдайды және қолданады.

  Оқу жылы - 1
 • Бизнес-үдерістерді басқару
  Несиелер: 5

  Пән ұйымдар бизнес үрдістерін талдау мен модельдеудің заманауи құралдық жүйесінің сандық және сапалық әдістер арқылы мәселелерді анықтау мен қалыптастыру әдістемесі; ұйымның стратегиялық мақсаттарына және оларды модификациялауға сай бизнес үрдістерді құру қағидалары мен стандарттарын қамтиды. Оқу нәтижелері кейс оқулар шешу арқылы бизнес үрдістерді құру арқылы жарияланады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Бұл курс ғылыми ой мен әдістеменің тарихи дамуын жаратылыстану мен гуманитарлық ғылымдардың ара-қатынасын факторлармен байланысты қарастыратын кешенді әдісті қолдана отырып зерттеуге бағытталған. Курстың мәні тақырыппен байланысты мәселелерді көтеру және талқылауға бағытталған интерактивтік әдістерге негізделген. Курс магистрантарға ғалымдар еңбектерінің түпнұсқаларымен танысуға және оларды семинарларда философиялық талқылауға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
 • Жобаларды басқару тәжірибесі
  Несиелер: 6

  Пән жобаларды басқарға ілгері көзқарасты қамтып, заманауи ақпараттық технологиялар мен құралдар (MSProject, Bitrix) қолдануға мүмкіндік беріп, жобалар құру кезінде магистрантты стандартты емес шешімдер қабылдау қабілеттілігін ынталандырып, тәуекелдерді ескерумен олардың салдарын бағалап, оңтайлы команда қалыптастыру арқылы инновациялық көзқарастарды пайдалануға олардың тұрақты дамуын қолдайды және стартаптар құруына жол ашады. Магистранттар өз жобаларын құру арқылы осы әс-әрекетті игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Басқарушылық маркетинг теориясы
  Несиелер: 6

  Пәнде коммуникацияға интеграцияланған тәсіл арқылы маркетингті қалыптастырудың жетілдірілген тәсілі; жабдықтаушылармен, қызметкерлермен және клиенттермен қарым-қатынасты басқару; әлеуметтік-жауапкершілікті маркетинг қамтылған, ол магистранттарға ұйымның стратегиясын қалыптастырудағы маркетингтің маңызды рөлін түсінуге мүмкіндік береді. Оқыту нәтижелері жағдайлық есептерді шешу, GEM, Starbucks, McDonalds және Coca-Cola компанияларының кейстерін қарастыру, сонымен қатар "Компаниядағы маркетинг-менеджмент жүйесін зерттеу (таңдалған объект материалдары бойынша)" жеке жобасын орындау арқылы бағаланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Әлеуметтік даму және этика
  Несиелер: 6

  Пән магистранттарға ұйымдағы корпоративтік әлеуметтік жауапкершілікті (CSR) дамытуда оны енгізу мүмкіндіктері мен қиындықтарын есепке ала отырып бизнесті, әлеуметтік және табиғи өзгерістерді талдауға мүмкіндік беретін этикалық нормалар жүйесін және этикалық мінез-құлық мәдениетін қарастырады. Сондай-ақ, барлық стейкхолдерлер үшін компаниялардың табыстылығы мен тиімділігін қолдауға мүмкіндік беретін CSR моделін қарастырады. Оқыту нәтижелеріне компанияларда CSR енгізудің табысты мысалдарын талдау арқылы қол жеткізілетін болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Халықаралық бизнес
  Несиелер: 6

  Пән жаһандық экономикалық, саяси, әлеуметтік және қоршаған ортаны талдауға кешенді көзқарас береді. Магистранттар халықаралық нарықта бәсекелестік үшін қажетті ұйымдастыру нысандарын, стратегияларды, тактиканы, құрылымдарды және мүмкіндіктерді бағалау құралдарын және қазақстандық ұйымдар үшін қолжетімді инвестициялар мен сауда нысандарын қарастырады. Магистранттар қазақстандық компания үшін халықаралық нарыққа шығу стратегиясын құру және қорғау арқылы оқу нәтижелерін меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Зерттеу практикасы
  Несиелер: 13

  Зерттеу практикасы ғылыми зерттеулер саласындағы теориялық білімді бекітуге бағытталған. Тәжірибе ұйымдардың стратегиялық мәселелерін және өзекті мәселелерін анықтауға және шешуге бағытталған зерттеу құзіреттілігін қалыптастыруға бағытталған. Деректер базасын талдау және синтездеу әдістеріне негізделген білім, зерттеу әдістемелерін, магистранттарды қолдана отырып, олар маңызды үлгіні анықтай алады, тиісті тұжырым жасай алады, нәтижелерін түсіндіріп, қорғауға есеп (жоба) түрінде бере алады - бұл практиканы аяқтайды. Зерттеудің негізгі нәтижелері конференцияларда жарияланады немесе ұсынылады.

  Оқу жылы - 2
 • Консалтинг менеджментіне кіріспе
  Несиелер: 6

  Пән магистранттардың ұйымның өзгеріске деген қажеттілігін анықтау дағдысын дамытуға, бизнес процестерді жобалау және тәуекелдер мен мүмкіндіктерді ескере отырып стратегияны әзірлеуге шоғырландыру негізінде, сыртқы және ішкі кеңесшілер ретінде жұмыс істеу үшін ойлауды қалыптастырады. Магистрант ұйымның бәсекелестік ортасы туралы ақпаратты талдаудың (7S, Друкер, көгілдір мұхит), стратегияны әзірлеу және іске асырудың (Мақсаттар бойынша басқару, Матрицалық құрылымдар, Командалық тәсіл) және бәсекелестік артықшылығы ретінде корпоративтік мәдениетті құрудың өзекті үлгілерін зерделейді. Оқыту нәтижелерін білім алушылар күрделі кейс стади шешу және қызмет етуші ұйым үшін консалтингтік жоба құру арқылы көрсететін болады.

  Оқу жылы - 2
 • Тиімділікті диагностикалаудың құралдары мен әдістері
  Несиелер: 6

  Пән барлық деңгейлерде өз іс-әрекетінің тиімділігін басқару мен өз жағдайын бағалауда компания қабілетін жақсартуға бағытталған бірегей, сандық параметрлер (АБС костинг, көрсеткіштердің баланстық жүйесі және т.б.) қолдануын басқару шешімдерін қабылдауға үрдістерге негізделген. Магистрант нақты компаниялар мысалында тиімділік көрсеткіштерін есептеу мен ситуациялық есептер шешу жолымен ұйым опреациялары мен үрдістері стандарттарын құра алады

  Оқу жылы - 2
 • Код ON1

  Жаңа орта мен/немесе анықталмағандық жағдайында құрылымдалмаған мәселелерді кешенді анықтап және оларды шешу жолдарын ұсыну үшін кәсіби деңгейде өз білімдерін, түсініктері мен қабілеттіліктерін кәсіби деңгейде қолдануға қабілетті

 • Код ON2

  Әлсіз және күшті байланыстарды анықтап, толық емес және әртүрлі ақпараттарды синтездеу мен талдау үшін, сонымен бірге менеджменттегі өзекті ғылыми міндеттерді шешіп, әлеуметтік, этикалық және ғылыми түсініктерді есепке ала отырып өз пікірін қалыптастыруда ғылыми зерттеу әдістемелерін қолдануға қабілетті

 • Код ON3

  Оқу үдерісін ұйымдастырудың заманауи технологиялары мен әдістемелерін таңдай отырып, ұйымды басқару аясында білім беру әдістемесі мен жұмыс тәжірибесін пайдаланып, өзінің зерттеу нәтижелері мен практикалық тәжірибесін шығармашылық негізде өзгертіп, өзіндік жүйелендірілген теориялық білімдерді ашық, бір мағынада және тізбектей баяндау арқылы оқытуды басқаруға қабілетті

 • Код ON4

  Ауызша және жазбаша түрде кәсіби және кәсіби емес аудиторияға ойларды, мәселелер мен шешімдерді, негізделген өзіндік қорытындылар/пікірлер айтуға және оларды негіздеуге қабілетті

 • Код ON5

  Менеджмент, маркетинг және деректерді талдаудың функционалдық салаларындағы жаңа тұжырымдамаларды, парадигмалар мен теориялық әзірлемелерді қолдана отырып, даму мен тәуекелдердің балама мүмкіндіктерін ескеру негізінде тиімді стратегияны әзірлеу, сондай-ақ, қойылған мақсаттарға қол жеткізу процессінде ахуалдың өзгеруіне орай стратегияларды реттеуге қабілетті ұйымның көшбасшысы бола алады.

 • Код ON6

  Көшбасшылық қабілеттер мен қызметкерлердің әлеуетін дамыту арқылы инновацияларға, оның ішінде білімді басқаруға ықпал ететін корпоративті мәдениетті қалыптастыруға қабілетті

 • Код ON7

  Ұйымның стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу және бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін сақтау үшін ішкі ресурстарды тиімді басқаруға (және әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз етуге) қабілетті

 • Код ON8

  Ұйымдағы өзгерістерге деген қажеттілікті анықтап адам ресурстарын ұтымды және тиімді пайдалану арқылы өзгерістерді қабылдауға қатысты персоналдың мінез-құлқын жобалауға қабілетті

 • Код ON9

  Белгісіздік пен тәуекел жағдайында стратегиялық талдау әдістерін қолдана отырып, ұйымның және салалардыңның бизнес-үрдістерін жобалауға және жүзеге асыруға қабілетті

 • Код ON10

  Әр түрлі топтар құруға және олардың жұмысын стратегиялық мақсаттарға жету үшін басқаруға, ұйымда жаңа процестерді әзірлеуге және енгізуге қабілетті

Top