Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02192 Актер өнері в Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Театр, экран және ТВ өнері саласында әлемдік және отандық дәстүрлерді органикалық синтездеуге дайын бәсекеге қабілетті мамандарды — білікті магистрлерді даярлау. Гуманистік дүниетанымға ие, ғылыми-зерттеу, қойылым, шығармашылық-орындаушылық, педагогикалық, ұйымдастырушылық-басқару қызметінің қазіргі әлемдік мәдениеттің даму деңгейіне сәйкес білім, білік және дағды жиынтығын меңгерген актерлер.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M029 Театр өнері
 • Дайындық бағыты 7M021 Өнер
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 6

  Бұл курс бакалавриатттан кейінгі білім беру деңгейінің жалғасы болып табылады және магистранттарға шет тілін кәсіби меңгертуді негізгі мақсат етеді. Пән магистранттардың кәсіби шеттілдік дереккөздермен жұмыс жасау дағдысын жетілдіру арқылы білім бағдарламасының өзге пәндерін меңгеруге ықпал етеді. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар халықаралық кәсіби ортаға кірігуге және шет тілін мәдениаралық қарым-қатынас құралы ретінде пайдалануға мүмкіндік алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ театрының сахналық пластикасын дамыту тарихы
  Несиелер: 3

  «Қазақ театр өнері сахнасындағы пластиканы дамыту тарихы» курсы болашақ мұғалімдер ретінде өздерінің денелерінің сахнасында кәсіби шеберліктің толық тереңдігі мен маңызын түсіндіреді. Сізге актердің алдында тұрған акробатикалық немесе төтенше сахнада кездесетін міндеттер мен суперэтаксистерді таныстыру үшін, онда әрқашан бейнелі мазмұнды және сахналық рөлді сыртқы дәл орындауды орындау қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнер саласындағы жобаларды басқару
  Несиелер: 4

  «Өнер саласындағы жобаларды басқару» пәні магистрантқа өнер саласындағы белгілі бір жобада нақты мақсатты анықтау мен оған қол жеткізуді, сондай-ақ, жұмыс көлемі, ресурстар, уақыт, сапа мен тәуекелдің үйлесімді пайдалануын үйретеді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ театр өнеріндегі сахналық пластиканың әдіснамалық тәсілдері
  Несиелер: 3

  Сахна кеңістігінде әрекет етудің психологиялық қабаттары зерделенеді, олар нақты-сезімдік белсенді негіз және вербальды (сөз) және вербальды емес (ымдау) тілдің байланысын көрсетеді. Сахна кеңістігінде ым-ишара мен қозғалыс семантикалық ақпараттың жеткізушісі ретінде: сюжеттік-драмалық, психологиялық, философиялық, моральдық-этикалық және т.б. қолданылады. Қазақ театрының көрнекті актерлерінің шығармашылығы мысалында адамның қарапайым қозғалыстары мен психологиялық жағдайының белгілері (тіпті ең абстрактілі терминдердің де) негіздегі сөздердің бастапқы қатаң мағынасы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім беру үдерісінде сандық технологияларды интеграциялау
  Несиелер: 3

  Пән әр түрлі сандық платформалар мен контент қолдана отырып, сандық білім беру ортасында курстарды жоспарлау мен дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Курста проблемалар, қағидаттар мен әдістер, мәдениет динамикасындағы ғылымның құрылымы мен модельдері, ғылыми және философиялық білімнің рухани мәдениеттің шекаралас аймақтарымен байланысы қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Art (Өнер) және жасанды интеллект
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу кезінде магистранттар келесі аспектілерді зерттейді: компьютерлік лингвистиканың негізгі теориялары мен концепциялары және жаңа форматтар, жасанды интеллект үрдістері. Пән компьютерлік лингвистиканың теориясы мен тәжірибесін, мәліметтерді лингвистикалық талдау және олардың ықпалдасуын, талдауын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Басқару психологиясына кіріспе. Басқару іс-әрекетінің тиімділігінің психологиялық факторлары. Басқару жүйесіндегі тұлға. Мотивация және ұйымдастырудың нәтижелілігі. Ұйымдардағы лидерлік. Ұйымдағы стресс және эмоциялық жану. Конфликтілі жағдайларды басқару психологиясы. Бағынушының тұлғасы. Басшының тұлғасының психологиялық ерекшеліктері. Басқару іс-әрекетіне психологиялық әсер ету. Басқару шешімдерін қабылдаудың психологиялық негіздері. Басқарудағы тұлғарарлық қарым-қатынас.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 3

  Курс ЖОО педагогикасының мәселелері мен негіздерін, заманауи талдау технологияларын, оқыту мен тәрбиелеуді жоспарлау мен ұйымдастыруды, оқытушы мен магистранттың өзара әрекеттесуінің коммуникативтік технологияларын синтездейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Креативті қызметтегі маркетингтік стратегиялар
  Несиелер: 4

  Курс креативті индустрияның заңдылықтары мен трендтері контекстінде маркетингтің жалпы қабылданған жүйесін талдайды. Барлық қосылған маркетинг-ұсынылатын тауардың сапасы, оған баға шамасы, жарнама, маркетингтік төрттік арт-менеджменттің заңдылықтарын ескере отырып түзетіледі, талданады және жүйеленеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнердегі креативті ойлау
  Несиелер: 4

  Курс барысында магистранттар барлық динамикалық өмірлік салаларда стандартты емес ойлау дағдыларын жинақтап, өзектендіреді. бизнес, ғылым, мәдениет, өнер, саясат сияқты. Курс барысында магистрант креативті ойлауды әртүрлі білім өрісінің синергетикалық өнімі ретінде анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экрандық және сахналық өнердегі пластиканың заманауи модельдері
  Несиелер: 5

  Курс сахналық әрекеттің сыртқы, физикалық жағын және пластикалық мәнерлілігін бірыңғай психофизикалық процесс ретінде қарастыруға бағытталған. Психофизикалық тренингтердің қазіргі заманғы модельдері; қойылым жұмысында сахналық пластиканың негізгі мәнерлі құралдары қарастырылады; тиімді мазмұны бойынша этюдтің жалпы композициясын құру логикасы зерттеледі; трюкті пластиканың техникалық тәсілдері, орындау тазалығы және көріністік мәнерлілігі зерттеледі; рөлдің пластикалық өрнегінің жоғары формасы ретінде "мүсінділік" түсінігі талданады. Қазақстан ұлттық өнерінің қалыптасуына сахналық көріністер мен экрандық шығармалардың қазіргі пластикалық түрлері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Трюкті сахналарды қалыптастыру әдістемесі
  Несиелер: 6

  Сахналық қойылымдарда трюктік көріністердің көркемдік шешімі. Әлемдік және ұлттық сахна өнеріндегі трюктік көріністердің орындаушылық шеберлігі. Трюкті сахналарды құру әдістері мен тәсілдері. Кейіпкер бейнесі мен экран кеңістігін қалыптастырудағы көрнекті эффектілер. Трюкті көріністерді құру заңдылықтары мен принциптері. Арнайы эффектілерді жіктеу принциптері. Сандық эффектілер. Табиғи эффектілер. Трюктерді қоюшының жұмыс алгоритмі және міндеттері. Трюктік көріністердің қауіпсіздік техникасы. Сахналық көркем көріністерді қолдану тәсілдерін жетілдіру әдіснамасын импровизациялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шетел басылымдарына ғылыми мақалалар жазудың принциптері мен әдістері
  Несиелер: 4

  Курс сізге ғылымиметриялық мәліметтер базасымен және индикаторлармен жұмыс істеу әдістерін игеруді және өзіндік зерттеулерді, ғылыми мақаланы шетелдік басылымдарда тіркеу және жариялауды үйретеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Семсерлесу өнерінің тарихы
  Несиелер: 6

  «Семсерлесу өнерінің тарихы» курсы 16-18-ші ғасырлардағы Батыс Еуропада суық болат ретінде қолданылатын бағдарламаны толығымен игеруге мүмкіндік береді, бұл көріністер барлық классикалық қойылымдарда орын алады. Бұл курс семсердің қауіпсіз сақталуына назар аударады, бұл өз кезегінде тәртіпті оқыту әдістемесін тереңдетіп зерттеуде көрініс табады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Пластикалық өнердің сахна мен экрандағы даму үрдістері
  Несиелер: 5

  Шығыс және қазақ халықтарына жататын суық қарудың негізгі түрлерін зерттеуді қамтиды. Курстың мазмұны тарихи деректердің ұлттық сипаттамасының ашылуына үлес қосып, тарихи қырлы қару-жарақтармен айналысатын jigitovka мен негізгі жауынгерлік операцияларды меңгеру құпиясын ашып көрсетеді. Кәсіби білімнің нәтижелерін жүйелі өзін-өзі тануымен синтездеуге, театр өнеріндегі жауынгерлік сахналардың жаңа шешімдерін үнемі іздестіруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеудің тұжырымдамасы
  Несиелер: 6

  Курс магистранттарды ғылыми зерттеу әдістерімен, ғылыми-танымдық іс-әрекет категорияларымен, ғылымның дамуының негізгі концепциялары мен модельдерімен, әдіснамалық принциптерімен, құрылымымен, ғылыми зерттеудің функцияларымен таныстырады. Курс ғылыми таным тарихымен, ғылыми зерттеу әдістемесімен және әдістерімен, зерттеу үдерісінің құрылымы және мазмұнымен, ғылыми жұмыс жоспарын: құрылымы, кезеңдері және тәсілдері, зерттеу тұжырымдамасын құруға, логикалық заңдылықтар мен аргуменнтеу ережелерін тәжірибеде қолдануға, ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижесін көрсету жолдарына үйретеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі контекстегі әлемдік өнердің көркемдік түсініктері
  Несиелер: 4

  Ұсынылған пән аясында өнер теориясы мен тарихының тұжырымдамалық мәселелері қарастырылады. Салыстырмалы көзқарас, ауқымды тарихи дискурс әлемдік өнер эволюциясының заңдылықтарын құрылымдауға, көркем образдардың хронологиялық және географиялық контекстпен байланысын түсінуге мүмкіндік береді. Өнер тарихы бір-бірімен және дәуір контексімен байланысты көркем ұғымдардың проблемасы ретінде. Өнер біртұтас көркемдік кеңістік ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі заманғы дене театрының әдіснамасы мен әдістемесі
  Несиелер: 6

  Пән сахнадағы актерлік болмыстың келесі негізгі принциптері контекстінде физикалық театрдың жұмыс істеу әдіснамасы мен әдістемесін зерттеуге бағытталған: "белсенділік және әрекет", " ақыл-ой мен дене бірлігі ". Әрекет - сахналық өнердің негізі болып табылады. Ал актердің кәсібилігі оның қарапайым физикалық әрекеттер тізбегін құра алуымен анықталады: физикалық әрекеттен ішкі күйзеліске дейінгі. Сондай-ақ, пантомима контекстіндегі тәжірибелік зерттеулер талданады; импровизация әдісі; мультижанрлықтың теориялық тәсілдері;инновациялық әдістер мен технологиялар(контемпорари); мақсатты физикалық әрекеттер; 3D технологиялары;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сахна сайысының оқыту теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл курс шығыс және қазақ халықтарына жататын суық қарудың негізгі түрлерін зерттеуді қамтиды. Курстың мазмұны тарихи деректердің ұлттық сипаттамасының ашылуына үлес қосып, тарихи қырлы қару-жарақтармен айналысатын jigitovka мен негізгі жауынгерлік операцияларды меңгеру құпиясын ашып көрсетеді. Курс кәсіби білімнің нәтижелерін жүйелі өзін-өзі тануымен синтездеуге, театр өнеріндегі жауынгерлік сахналардың жаңа шешімдерін үнемі іздестіруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физикалық театрдың талдау семинары
  Несиелер: 4

  «Физикалық театрды талдау бойынша семинар» курсы жаңа уақыттың театр өнерінің дамуының тарихи ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған. Бұл курс Еуропа, Шығыс, Ресей және Америкадағы заманауи театрдың дамуының негізгі бағыттарын таныстырады, жаңа батыстық театр мектептерінің пайда болуына жағдай жасайтын процестерді түсінуге мүмкіндік береді, осы бағытта көрнекті режиссерлер мен актерлердің жұмысын таныстырады. Курста Қазақстандағы театр өнері даму процестерімен танысады, заманауи отандық директорлардың шығармашылық ізденістерімен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сахналық ұрыстың тұжырымдамалық принциптері
  Несиелер: 5

  Кейіпкер бейнесін пластикалық түрде ашудың жалпы заңдылықтары мен әдістерін зерттеу. Театрда және кинода сахналық ұрыс жүргізу әдістемесінің ерекшеліктері мен айырмашылықтары қарастырылады. Қарусыз ұрыс пластикалық композициясын құру принциптері. Сахналық ұрыстарда қозғалыстың биомеханикалық моделі. Сахналық ұрыс стилистикасы. Қарумен шайқастың пластикалық композициясын құру принциптері. Форманы құру және пластикалық қиял мен қиялды дамыту. Суық қару ұрыс технологиясы. Семсерлесудің ерекшеліктері. Семсерлесу элементтерінің композициялық қосылуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өнер психологиясы
  Несиелер: 4

  Өнер психологиясына кіріспе. Өнердің адам үшін рөлі. Өнер таным тәсілі ретінде. Өнердің психологиялық теориялары. Өнер психологиялық әсер ету және терапия ретінде. Өнердегі тұлға психологиясы. Психоанализ және өнер. Киноны қабылдаудың психологиялық ерекшеліктері. Актерлік іс-әрекеттің психологиясы. Сахналық қарым-қатынас психологиясы, және актер мен көрерменнің өзара әрекеті, актерлық ойынның көрерменге әсері. Өнер және тұтынушы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шығармашылық психологиясы
  Несиелер: 4

  Психологиядағы творчество мәселесі. Творчество мәдени, антропологиялық және әлеуметтік феномен ретінде. Творчество теориялары. Творчество және креативтілік. Креативтіліктің дамуына әлеуметтік факторлардың әсері. Творчествоның индивидуалды-тұлғалық шарттануы. Творчество психологиясының зерттеу әдістері. Творчестволық процесстің өту фазалары. Творчество үшін қажетті эмоциялар мен сезімдер және сезімдердің дамуы. Мотивация және творчество. Творчестволық процестерді модельдеу. Творчество терапия формасы ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физикалық театрдың заманауилығы
  Несиелер: 6

  Физикалық театрдың заманауилығы» курсы жаңа заманауи физикалық театр өнерінің дамуының тарихи ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған. Бұл курс Еуропа, Шығыс, Ресей және Америкадағы заманауи физикалық театрдың дамуының негізгі бағыттарын таныстырады, жаңа батыстық театр мектептерінің пайда болуына жағдай жасайтын процестерді түсінуге мүмкіндік береді, осы бағытта көрнекті режиссерлер мен актерлердің жұмысын таныстырады. Қазақстандағы театр өнерінің даму процестерімен, заманауи отандық режиссерлердің шығармашылық ізденістерімен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Пластикалық көріністерді қоюдың тұжырымдамалық тәсілдері
  Несиелер: 4

  Сахналық кеңістіктегі актерлік әрекет динамикасы мен пластикалық қағидаттарды іздеу. Драматургияны талдауға пластикалық көзқарас және спектакльдің мағыналық композициясын құру. Пластикалық режиссура. Талдау және режиссерлік ой. Композиция. Темп-ырғақты ұйымдастыру әдістемесі. Физикалық әрекет желісі бойынша мизансцендерді құру әдісі. Темпо-ритм және спектакльдің пластикалық композициясы. Қойылымдағы музыкалық-шуды безендіру. Жарықпен безендіру. Кинематографиялық көрініс. М. Әуезовтың" Қаракөз", Ғ. Мүсіреповтың" Қыз Жібек "классикалық спектаклдеріндегі, В.С. Мейер��ольдтың «Биомеханика» және М.Чеховтың «Психологиялық қимыл», М.Рутбергтің «Пантомимасы», «Жастар театрының» режиссеры Н.Жақыпбайдың қойылымдарындағы пластикалық көріністердің режиссерлық тәсілдеріне бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлемдік өнердің мәдени ландшафтары
  Несиелер: 4

   Бұл курс шығармашылық мамандықтарға арналған. Мұнда әлемдік өнер тарихы әр дәуірдің ең өткір мәселелерін көтеретін идеяларды, бейнелерді, символдарды хронология тұрғысынан емес, көркемдік кеңістік ретінде қарастырады. Уақыт пен кеңістікте өнер тілінің әмбебаптығын түсінуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Код ON1

  ON1 жоғары мектеп педагогикасын оқыту курсы бойынша алған білім негізінде ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметті жүзеге асыру.

 • Код ON2

  ON2 актерлік өнердің заманауи бағытындағы оқу пәндерін ғылыми әдіснаманың идеялары мен принциптерін қолдана отырып оқыту процесін басқару.

 • Код ON3

  ON3 ғылыми зерттеу дағдыларын Қазіргі тарихи және философиялық тұжырымдамаларға сәйкес, өнердің барлық түрлері саласында жеке ғылыми жобаларды жасау кезінде қолдану.

 • Код ON4

  ON4 әртістерді жаңа формацияда үздік оқыту мен тәрбиелеуді қамтамасыз ету үшін өнердің көркем стильдерін, соның ішінде театралды, қазіргі контекстінде интерпретациялаудың дұрыс бағытын қамтамасыз ету бойынша шығармашылық және педагогикалық үдерістерді басқару.

 • Код ON5

  ON5 түрлі отандық және шетелдік басылымдарда жариялау мақсатында ғылыми мақалаларды, соның ішінде шет тілдерінде жазу ережелері бойынша білім негіздерін қалыптастыру.

 • Код ON6

  ON6 басқару психологиясы және өнер психологиясы, оның ішінде театр сахналық өнер бойынша білімді пайдалана отырып, өнер саласындағы жобаларды басқаруды орындау.

 • Код ON7

  ON7 театр өнерін дамытудың заманауи үрдістерін білу, театр, экран және ТВ өнері саласында және жоғары мектептің оқу-тәрбие процесінде қойылым қызметінің ең үздік нәтижелеріне қол жеткізу мақсатында қазіргі заманғы технологияларда талдай білу.

 • Код ON8

  ON8 жаттығулардың бірыңғай кешеніне әр түрлі пластикалық пәндердің білімін синтездейді; сахналық-пластикалық дағдыларды, шығармашылық ізденісті жүргізудің арнайы құралдарын қолданады; театр-пластикалық кеңістіктегі заманауи үрдістерді меңгеру және сахналық, экрандық, физикалық–пластикалық өнерде кәсіби-педагогикалық даярлықтың жоғары деңгейін талап ететін пластикалық міндеттерді жүзеге асыру; тарихи және қазіргі заманғы қойылымдарда тиімді қауіпсіз пластикалық трюктерді дамыту.; драмалық мәтінді және сахналық шығарманы құру принциптерін меңгеруін көрсете алады; сахналық қойылымды іске асыру барысында ерекше тәсіл таба алады...

Top