Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M08602 Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау в Қазақ ұлттық аграрлық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Технологияларды, әдістер мен тәсілдерді жетілдіру, жобалаудың сапасы мен сенімділігін арттыру, инженерлік-мелиоративтік және инженерлік-экологиялық жүйелерді жобалау, құрылысын жүргізу және пайдалану, жерді мелиорациялаудың, баптаудың және қорғаудың жаңа жолдарын негіздеу саласында дербес кәсіби жұмысқа қабілетті, жоғары білікті мамандарды жетекші ғылыми және жоғары оқу орындарының заманауи білім беру стандарттарына сәйкес даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M137 Су ресурстары және суды пайдалану
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Пәннің негізгі мақсаты - болашақ магистрдың кәсіби қызметінде ағылшын тілін белсенді меңгеру дағдылары мен қабілеттерін одан әрі дамыту негізінде шет тілін оқытудың халықаралық стандарттарының шеңберінде коммуникативтік құзыреттілікті жүйелі түрде тереңдете білу. Магистранттың дағдыларын дамытудағы негізгі принциптер: - ғылыми ақпарат алу және беру үшін мамандық бойынша ағылшын тіліндегі әдебиеттерді оқу; - Аудармалар, аннотациялар, рефераттар түріндегі алынған ақпаратты тіркеу; - магистрлік мамандығына және ғылыми жұмысына байланысты тақырыптар бойынша ағылшын тілінде әңгіме жүргізу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мелиорация саласындағы ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Бұл курс ГАЖ технологияларын пайдалану арқылы сушаруашылық жүйелерін, топырақ жабындысын, жер бедерін және су сапасы туралы ақпараттарды қашықтықтан зондап, оларға мониторинг жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Салалық және кешендік мақсаттағы гидротехникалық құрылымдар
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында құрылымдарды жобалау әдістерін, фильтрация теориясының негіздерін, гидротехникалық құрылымдардың табанында пайда арынды фильтрацияны гидромеханикалық әдіспен есептеулерін, өзендік су тораптарын орналастыруды және су қойманы салғанда территорияны су басудан қорғайтын құрылымдарды жобалау әдістерін игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жерді пайдалану мен қорғауды жоспарлау
  Несиелер: 5

  Курста ауылшаруашылық жерлерінің қазіргі жағдайы мен пайдаланылуын бағалау мәселелері қарастырылады. Жер ресурстарын пайдалану және қорғау саласындағы белсенді мемлекеттік саясатты қалыптастыру жүргізуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылымның тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Білім алушылардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырады. Сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытып, болашақ ғалымға қажетті теориялық және практикалық білімдер береді. Ғылымға және ғалымдарға қажеттілік күшейіп отырған қазіргі заманда бұл пәнді зерттеу қоғам үшін де, жас ізденуші үшін де аса маңызды. Арнайы философиялық талдау пәні болып табылатын ғылым феноменінің мәселелерімен таныстырып, ғылымның тарихы мен теориясы, ғылым дамуының заңдылықтары және ғылымның білімнің құрылымы, ғылымның мамандық және әлеуметтік институт ретіндегі ерекшеліктері, ғылыми ізденіс жүргізу әдістері, ғылымның қоғам дамуындағы рөлі туралы білім қа��ыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Гидроландшафтты жүйелердің табиғи процестерін модельдеу
  Несиелер: 5

  Бұл курста ғылыми сілтемелер, ландшафттарды (мелиорацияда) үйлестірудің кешенді әдіснамасы және теориялық негізідері қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  Педагогикалық ғылымды және оның адам ғылымы жүйесіндегі орны, білім берудің қазіргі заманғы парадиг-масы, Қазақстандағы жоғары білім беру жүйесі, білім бе-ру және маманның жеке басын қалыптастыру және білім берудегі басшылықты қарастырады. Педагогикалық ғы-лымның әдістемесі, білім беру әдістері мен формалары туралы мәлімет беріледі. Оқытушының кәсіби және коммуникативтік құзыреттілігін ашуға ықпалы. Пән оқыту теориясы, білім мазмұны, оқу үдерісін ұйымдастыру, СӨЖ ұйымдастыру білімдерді қалыптастырады. Жаңа білім беру технологиялары, оқыту материалдарын құрас-тыру технологиясы туралы ұғымдарды қалыптастырады. Ғылыми жұмыс теориясы, СҒЗЖ туралы білімдерін қалыртастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Су ресурстарын бірігіп басқару
  Несиелер: 5

  Бұл курста суды пайдалану саласындағы заманауи нормативтік-құқықтық базасы бар суды пайдаланудағы әр түрлі салалардың үлесін сипаттау үшін суды пайдаланудың қазіргі тенденциялары туралы түсінік қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жерді ұтымды пайдалану және қорғаудың экономикалық-құқықтық механизмi
  Несиелер: 6

  Курста ауылшаруашылық жерлерін ұтымды пайдалану механизмінің ерекшеліктері қарастырылған. Сондай-ақ, жер саясатының негізгі құралдарына талдау жасалады, оған жерді ұтымды пайдалану механизмінің экологиялық, құқықтық, ұйымдастырушылық және экономикалық құрамдас бөліктері кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Су шаруашылық жүйелерін үлгілеу
  Несиелер: 6

  Бұл пәнде су шаруашылық жүйелерді басқарудың теориялық және тәжірибелік негіздері және де су шаруашылық жүйелерді басқаруды ұйымдастыру және құрылымы қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерліктегі жобаларды басқару
  Несиелер: 7

  Курсты толық аяқтаған магистрант, кәсіпкерліктегі жобаларды басқарудың мазмұны мен әдістерін, жобаның инвестицияға дейінгі кезеңін, кәсіпкерліктегі жобаларды басқарудың ұйымдастырушылық құрылымын, жобаны жоспарлауды, басқаруды, хобаны бақылау және реттеуді, жоба жұмыстарын басқаруды, жоба ресурстарын басқаруды, жоба тәуекелдерін басқаруды, жобаның сапасын басқаруды, жобалық топты басқаруды, кәсіпкерлік саласындағы жобалардың коммуникациясын басқаруды үйреніп шығады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жерді мелиорациялау, баптау және қорғаудағы ғылыми зерттеулер әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде мелиорациядағы ғылым және ғылыми зерттеу және де ғылыми-техникалық ақпарат қарастырылған. Және де ғылыми зерттеудің тақырыбын анықтау көрсетілген.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Пән психологияны басқару психологиясының тақырыбын, сипатын, міндеттері мен құрылымын, оның психологиялық зерттеулер әдістерін және оны зерттеудің негізгі тәсілдерін қарастырады. Басқару әрекетіндегі тұлға психологиясын, танымдық әрекет психологиясын перцептивтік, мнемикалық және ойлау ұрдістерін басқару қызметтінде зерттейді. Курс заманауи іскерлік адамның қызметінде этикет туралы, менеджердің коммуникативті құзыреттілігі, басқарушылық қызметтегі эмоционалды және ерікті күйлері туралы және қызметті басқара білу туралы қабылеттерін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Конфликтология
  Несиелер: 4

  Пәнде конфликтологияның негізгі категориялары, қақтығыстық технологияларды жанжалды басқару типологиясы қарастырылады. Курста қақтығыс жағдайында адамның мінез-құлқы туралы теориялар, тиімді қарым-қатынас технологиялары және қақтығыстың ұтымды мінез-құлқы зерттеледі. Жанжалдарды шешудегі келіссөздер процесінің психологиясын, жанжалдарды шешу технологиясы ретінде медиация қолданады. Қоғамдағы қақтығыстар, ұйымдардағы қақтығыстар, жанжалдар мен стресстер қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жерді мелиорациялау жүйелеріндегі технологиялық үдерістерді басқару
  Несиелер: 6

  Курста жер пайдаланудың әртүрлі мақсаттары мен талаптары, жерді мелиорациялау түрлері, табиғи процестерге әсер ету әдістері, техника-табиғи кешендердің жұмыс істеу ерекшеліктері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мелиорациялық жүйелердің ақпараттық технологияларын жобалау
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде мелиорациялық жүйелердің ақпараттық-коммуникациялық технологияларының негізгі бағыттары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мелиорацияның әдіснамалық және экологиялық қағидалары
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде жерлердің мелиорациясының ғылыми негізі, агроландшафттардың су пайдалануының экологиялық мөлшерлеуі көрсетілген. Және де адамның өмір сүру ортасы ретіндегі табиғи жүйені бағалаудың ландшафтық-экологиялық әдіснамалық негізі қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Суғармалы егіншіліктің биологиялық және агротехникалық негізі
  Несиелер: 6

  Бұл пәнде су шаруашылық жүйелерді басқарудың теориялық және тәжірибелік негіздері және де су шаруашылық жүйелерді басқаруды ұйымдастыру және құрылымы қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мелиорациядағы геоақпараттық жүйелер
  Несиелер: 6

  Бұл курс ГИС технологиясын пайдалану арқылы сушаруашылық жүйелерін пайдалану және жобалау жұмыстарын дайындау мен жүргізуге байланысты экологиялық мониторингтің заманауи әдістерін, негізгі ережелерін оқытудан құралған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бизнес шешімдерін модельдеу
  Несиелер: 4

  Шешім қабылдау процесінің, математикалық моделін құру, шешу, сонымен қатар шешім нәтжелерін компьютер көмегімен талдау жүргізуге көп көңіл бөлінеді. Шешімдер қабылдауда өндірістік, транспорттық және қаржылық есептердің модельдері, шешімдер қабылдау теориясының элементтері және нақтылы тәжірибелік есептерді компьютерде шешу алгоритмдерді шығару қабілеттілігі қалыптастырылады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Топырақтың тұздану және тұзсыздану үдерістерін үлгілеу
  Несиелер: 6

  Бұл пәнде табиғи үдерісте тұзданған топырақтарды кешенді бағалау және мелиорациядағы табиғи үрдістерді үлгілеу көрсетілген. Және де топырақтың тұздану және тұзсыздану үдерісінің теориялық негізі қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON2

  Ағылшын тіліндегі халықаралық ортада кәсіптік әңгімелесу жүргізу, ғылыми, техникалық және педагогикалық мәселелердің кең ауқымы бойынша әңгімелесуді жүргізу мүмкіндігі

 • Код ON10

  Су менеджменті жүйелерінің құрылымы мен құрылымын, бизнес-әдістерді, іскерлік шешімдерді модельдеуді білу

 • Код ON11

  Минералды тыңайтқыштардың және топырақ өңдеу технологиясының агрофизикалық және агрохимиялық қасиеттеріне және ауыл шаруашылығы дақылдарының биологиялық белсенділігіне, жерді мелиорациялаудың әдістемелік және экологиялық негіздеріне әсерін білу

 • Код ON1

  Ғылым, психология және педагогика, конфликтология мәселелері бойынша көкжиектерді көрсету қабілетін, заманауи оқыту әдістерін қолданады, әр түрлі психологиялық жағдайларда үздік опцияларды табады және басқару шешімдерін қабылдайды

 • Код ON8

  Суармалы егін шаруашылығын тұрақты дамытудың заманауи тұжырымдамалары мен стратегияларын түсініп, кешенді көгалдандыру негіздерін білу

 • Код ON5

  Шешімдер қабылдау жағдайларын оңтайландыру моделін құру, табиғи-техногендік кешендер мен жүйелерді басқару мәселелерін шешу, мелиоративтік жүйедегі технологиялық үдерістерді басқару, су шаруашылығы жүйелерін модельдеудің негізгі принциптері мен тәсілдерін білу.

 • Код ON9

  Топырақтың тұздануының табиғи процестеріне жан-жақты баға беру, топырақтың тұздану және тұзсыздандырудың теориялық негіздерін білу, топырақтың жуылуы және сүзінді көлемін есептеу кезінде ылғал мен тұзды тасымалдау.

 • Код ON4

  Интеграцияланған көгалдандыру және жерді рекультивациялаудың ғылыми негіздерін, әдістемелік тәсілдерін және теориялық негіздерін әзірлеу, ғылыми-техникалық ақпаратты пайдалану, жобалық менеджмент негіздерін білу, өнімділік бағдарламаларын биологиялық және агротехникалық негіздері

 • Код ON12

  Ауыл шаруашылық жерлерін рекультивациялаудың теориялық негіздерін, табиғи ортаны ландшафтты-экологиялық бағалаудың әдіснамалық негіздерін білу

 • Код ON7

  Қашықтықтан және спутниктік мониторинг әдістерін білу және қолдану.

 • Код ON3

  Ағынды суларға арналған зерттеулер жүргізіп, суару үшін оның жарамдылығын бағалайды, суару үшін ағынды суларды дайындау бойынша іс-шараларды жүргізеді, егіс алқаптарының ирригациялық режимін есептей алады және қайталама ресурстарды басқару әдістері.

 • Код ON6

  Жер пайдаланушылардың талаптарын талдайды, жерді мелиорациялаудың түрін анықтайды, табиғи процестерге әсер ету әдістері, әсіресе техникалық-табиғи кешендердің жұмыс істеуі жерлердің инженерлік-мелиорациялық режимдерінде олардың мақсатына сәйкес.

Top