Жаңа білім беру бағдарламасы

6B07220 Аяқ киім индустриясы в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Білім алушы мен білім беру ортасын үйлестіру
  Несиелер: 5

  Бұл пән оқу процесі, студенттердің құқықтары мен міндеттері, кітапхананың жұмыс тәртібі, академиялық күнтізбе, оқу кешендерінің орналасауы, студенттердің жүріс-тұрыс тәртібі, ТарМУ студенттерінің ар-на��ыс кодексі туралы қажетті ақпараттарды қамтиды. Білім алушыларды портал жұмыс жасауды үйретеді, ғылыми мәтінмен жұмысістеу дағдыларын қалыптастырады, оқытудың кредиттік жүйесінің ерекшеліктерімен таныстырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 5

  Математиканың базалық бөлімдерінің негізгі ұғымдарын түсіндіру және түсіну: сызықты және алгебралық теңдеулер жүйесінің теориясы; жазықтықтағы және кеңістіктегі Аналитикалық геометрия, бір айнымалы, дифференциалдық теңдеулер функциясын дифференциалдық және интегралдық есептеу және оларды инженерлік-техникалық мазмұнмен есептерде қолдану. Математикалық әдістермен практикалық және теориялық мазмұнда инженерлік-техникалық есептерді шешудің практикалық дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қолданбалы антропология және биомеханика
  Несиелер: 4

  Адам анатомиясы мен физиологиясын, адам табанының негізгі патологиялық ауытқуларын, халық табанының қалыпты өлшемін өлшеу әдістері мен құралдарын зерттеу; халық табанының қалыпты өлшемдерінің деректеріне статистикалық талдау жүргізу; халық табанының қалыпты өлшемін антропометриялық зерттеулермен өлшеудің спсобстерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Арнайы сурет
  Несиелер: 4

  Пропорцияларды, нысандардың пішіні мен түсін, суретті жазықтықтағы кеңістікті дұрыс қабылдау қабілетін дамыту. Суреттің мәнерлік суретін меңгеру, студенттерге естелігінен және көріністен тұратын үш өлшемді пішіндер мен адамның тұлғасын бейнелеу жолдарын кәсіби түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Эргономика
  Несиелер: 4

  Аяқ киімнің ішкі пішінінің конструктивтік-технологиялық сипаттамасын орындау, антропометриялық деректер бойынша аяқ киімнің ішкі пішінінің параметрлерін анықтау. Аяқ киім ішкі пішінінің көлденең-тік, көлденең қималарын құру дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Техникалық сурет
  Несиелер: 4

  Бейнелеу сауаттылығының негіздерін және сызықты-көлемді суреттің техникаларын, перспективалық заңдарын меңгеру; кеңістікті, қозғалысты, пішін мен мазмұнды қабылдауын, пластикалық анатомия негіздерін, адам денесінің пропорционалды байланысы мен ерекшеліктері оқып игеру. Әртүрлі заттар мен адам денесінің қысқа эскиздерін және нобайларын орындау мүмкіндігіне үйрену; заттың өзіне қарап және ойша мен елестету бойынша суретін салу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Химия
  Несиелер: 5

  Химияның жалпы теориялық негіздерін, заттардың құрылысы теориясын, сандық және сапалық талдау негіздерін, органикалық және бейорганикалық қосылыстардың құрылысы мен қаси��ттерін, негізгі химиялық заңдарды, ерітінділер теориясының негіздерін, химиялық термодинамика мен химиялық кинетиканың негізгі заңдарын оқып үйрену.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жобалық әрекетіндегі графика
  Несиелер: 3

  Жазықтықтағы кеңістіктік пішіндердің әртүрлі бейнелеу әдістерін зерттеу, берілген бейнелер үшін суреттер мен беттердің геометриялық қасиеттерін зерттеуге байланысты кеңістіктік көріністерді қалыптастыру және дамыту. Қарапайым бөліктердің геометриялық пішіндерінің кескінін орындауды (табиғаттан және жинақтау қондырғысының сызбасына сәйкес) орындау дағдыларын игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік құқық - құқықтың кешенді интеграцияланған саласы, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру және оған басшылық жасау саласындағы қатынастарды, жеке және жария мүдделерді біріктіру негізінде реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. Қазақстанның құқық жүйесіндегі кәсіпкерлік құқықтың орнын айқындайтын отандық құқық жүйесінің ерекшеліктерін қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстандық құқық
  Несиелер: 3

  Негізгі теориялық ұғымдар мен санаттар, институттар Қазақстандық құқық; құқықтық нысандары және ұйымдастыру тәртібі; Қазақстанда қолданатын келісім-шарттар түрлері, кәсіпкерлік қызмет жасау үшін құжаттар пакетін кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру әдістемесі; шешім қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Саладағы инженерлік жобалау негіздері
  Несиелер: 3

  Сызба геометриясының теориялық негіздерін; проекциялау әдістерін; үш өлшемді нысандардың сызбаларын құру әдістерін; конвертациялау әдістерін; инженерлік графиканың негіздері; қолданыстағы ережелерге сәйкес жобалау құжаттамасының ережелерін оқып игеру. Кескінді үш өлшемді нысандарды проекциялық жазықтықта; қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес өндірісте қолданылатын жеке бөлшектер мен қосылыстарды орындау дағдыларын игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аяқ киім композициясы (курстық жұмыс)
  Несиелер: 5

  Аяқ киімнің суреті мен композициясының көркем құралдары мен заңдылықтарын зерттеу; графикалық көріністің әртүрлі құралдарын, кәсіби суреттің тәсілдері мен материалдарын әзірлеу; кеңістіктегі үш өлшемді формалардың дамуы мен үйлесімділігінің іргелі принциптерін және табиғаттағы формалардың даму заңдарын білу; аяқ киімнің композициясы мен эскизінде заңдарды қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Техникалық эстетика
  Несиелер: 5

  Өндірістегі техникалық эстетика құралдарын; инженерлік психология негіздерін; өнеркәсіптік эстетика элементтерін; өндірісте визуалды қабылдауды зерттеу. Өндірістік орта элементтерінің көзбен қабылдауы және формасы. Техникалық эстетикада композиция және түстану негіздерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аяқ киім дизайны (курстық жұмыс)
  Несиелер: 5

  Бейнелеу сауатының негіздерін және сызықтық-көлемдік сурет мәселелерін; кеңістіктегі көлемдік форманың дамуы мен үйлесімділігінің негіз қалаушы принциптері және табиғаттағы формалардың даму заңдарын зерттеу. Объектілердің қысқа мерзімді эскиздерін және нобайларын орындау; костюмді композициялық және құрылымдық өзара байланысты жүйе ретінде қабылдау; бұйымның жаңа үлгісін, оның бейнелі сипаттамасын сақтай отырып және конструкциялық-технологиялық ерекшеліктерді атап көрсете отырып, сауатты суреттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 4

  AutoCAD ортасында дизайн құжаттарының графикалық бөлігін автоматты түрде дайындау негіздерін үйрену; кеңістік және логикалық ойлауды дамыту және жетілдіру; өнімді сызбаларды автоматтандырылған дайындау дағдыларын иелену және олардың үш өлшемді модельдерін құру, сондай-ақ сурет файлдарын генерациялау және оларды принтерге немесе плоттерге шығару

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жобалау жұмыстарын автоматтандыру жүйесі
  Несиелер: 4

  Жобалау жұмыстарын автоматтандыру жүйесіндегі машиналық графика. Құрылыста жобалау үшін арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету. Жобалау жұмыстарын автоматтандыру жүйесіндегі соңғы элементтер әдісі. Соңғы элементтер әдісі арқылы құрылыс конструкциялары мен құрылыстарының беріктігін талдау. Құрылыс конструкциялары мен олардың элементтерін жобалауға арналған бағдарламалық құралдар. Жобалау жұмыстарын автоматтандыру жүйесінің техникалық құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 5

  Материалдық нүктенің үдемелі және айналмалы қозғалысының механикасы, кинематикасы және динамикасы, сұйықтықтар механикасы, арнайы салыстырмалылық теориясының элементтері, молекулалық физика, молекулалық физика және термодинамика негіздері. Электр және магнетизм. Тербелістер мен толқындар. Геометриялық және толқындық оптика. Кванттық физика элементтері. Атом және атом ядросының физикасы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • 1С-кәсіпорын
  Несиелер: 4

  Бизнес-процестерді басқару, қаржылық және статистикалық есептілік туралы білім жүйелерін пайдалану, қаржылық және статистикалық есептілікті дайындау бойынша толық және нақты ақпаратты қалыптастыру дағдыларын қалыптастыру үшін есеп беру және оның әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Перспектива
  Несиелер: 5

  Заттардың бейнесін біз оларды кеңістікте қалай қабылдаймыз дәл сол күйінде суретті жазықтықта бейнелеу қабілеті. Объектілерді өмірден алып, бейнелеу қабілеті, сондай-ақ ертеде жоғалып кеткен ескерткіштердің көрінісін қайта жаңарту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік іс
  Несиелер: 4

  Тарихи дамуындағы кәсіпкерліктің негізгі тұжырымдамалары, кәсіпкерлік қызметтің негізгі түрлері мен ұйымдық нысандары, кәсіпкерлік идеяның мәні және кәсіпкерлік шешімді әзірлеу, бизнес-жоспарлаудың негізгі принциптері, кәсіпкерлік мәдениеті, кәсіпкердің іскерлік мінез-құлқының принциптері; қоғамның инновациялық дамуындағы кәсіпкерліктің рөлі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аяқ киім стилін қалыптастыру
  Несиелер: 4

  Адам анатомиясы, морфологиясы элементтерін зерттеу; адам денесінің сыртқы түрін зерттеу әдістері; табанның негізгі патологиялық ауытқулары, халықтың табанының пішін-өлшемін өлшеу әдістері мен аспаптары; былғарыдан жасалған бұйымдардың даму тарихын білу, қазіргі аяқ киімнің стилін қалыптастыру; аяқ киімнің конструктивтік сипаттамасын және әр түрлі ассортименттегі аяқ киім материалдарының қасиеттерін білу; аяқ киім конструкциясындағы негізгі қалыптаушы элементтерді білу; қалыптың бүйір бетінің шартты қанат жаюын алу әдістерін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шет тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Менеджмент және экономиканы мемлекеттік басқару негіздері
  Несиелер: 4

  экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесін ұйымдастыру және жұмыс істеуінің теориялық, әдіснамалық және құқықтық негіздері; мемлекеттік реттеудің халықаралық және отандық тәжірибесі, негізгі бастапқы басқару ұғымдары, басқару мәдениеті; Мемлекеттік мақсатты бағдарламаларды жасау және талдау, басқару саласындағы жетістіктер туралы ақпаратты жинақтау және пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аяқ киім кәсіпорындарының жабдықтары
  Несиелер: 3

  Аяқ киім кәсіпорындарының машиналары мен механизмдері туралы жалпы мәліметтерді; машина жасау материалдары; аяқ киім кәсіпорындарының көтергіш-көлік жабдықтары туралы жалпы мәліметтерді зерделеу; дайындық цехтарына арналған жабдықтардың жұмыс принциптерін меңгеру; дайындау цехтарының жабдықтары; құрастыру цехтарының жабдықтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Менеджмент және экономиканы мемлекеттік басқару негіздері
  Несиелер: 4

  Экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесін ұйымдастырудың және оның жұмыс істеуінің теориялық, әдіснамалық және құқықтық негіздерін зерделеу; мемлекеттік реттеудің халықаралық және отандық тәжірибесі, негізгі бастапқы басқару ұғымдары, басқару мәдениеті, өзінің практикалық жұмысында тиімді басқару шешімдерін қабылдау дағдыларын қалыптастыру; мемлекеттік мақсатты бағдарламаларды құрастыру және талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аяқ киім өндірісінің технологиялық жабдықтары
  Несиелер: 3

  Аяқ киім өндірісі жабдықтарының жұмыс принциптерін оқып білу; аяқ киім жабдықтары мен кәсіпорынның технологиялық жабдықтарының негізгі технологиялық және техникалық сипаттамасын білу; жобалау-конструкторлық құжаттаманы әзірлеу кезеңдері мен мазмұнын, аяқ киімнің үстіңгі және төменгі бөлшектері шаблондарының сызбаларын құру әдістерін білу; аяқ киім бөлшектері шаблондарын сериялық градирлеуге қойылатын техникалық талаптарды білу. Аяқ киімнің жаңа үлгілерін жобалау үшін бастапқы ақпаратты талдау және таңдау, бұйымды жасаудың технологиялық процесін әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономика негіздері
  Несиелер: 4

  Экономиканың негізгі категориялары мен ұғымдары; өндірістің ресурстары мен факторлары; экономикалық жүйелердің типтері, меншік нысандары, өндірістік қызметті жандандырудағы экономикалық қажеттіліктердің рөлі, сұраныс пен ұсыныстың нарықтық тетіктері, экономикадағы бәсекелестіктің рөлі мен түрлері, нарықтық экономикадағы мемлекеттің рөлі мен функциялары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аяқ киім тарихы
  Несиелер: 4

  Былғарыдан жасалған бұйымдардың даму кезеңдерін меңгеру, ежелгі және жаңа уақытқа дейін былғарыдан жасалған бұйымдардың дамуына стиль мен сәннің әсерін зерттеу; әртүрлі тарихи дәуірлер мен кезеңдердегі былғарыдан жасалған бұйымдардың эскиздерін орындау, Тарихи себептерді (аяқ киімнің конструктивтік нысандарын, бөлшектерді, материалдар фактураларын, түстік шешімдерді және т. б.) пайдалана отырып, заманауи модель-аналогтардың эскиздерін әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикадағы монополияға қарсы реттеу ARE-4-2019
  Несиелер: 4

  Қазақстан экономикасындағы монополияға қарсы реттеу негіздері; Табиғи монополиялардың ерекше белгілері және оларды монополияға қарсы реттеу ерекшеліктері; экономикадағы монополиялардың негізгі түрлері; Табиғи монополияларды реттеу жөніндегі Комитеттің функциялары, өкілеттіктері, құрылымы мен міндеттері; экономиканы монополияға қарсы реттеу бағыттарының бірі ретінде шағын және орта бизнес; рынок қатысушыларының өзара іс-қимылының негізгі ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 4

  Қауіпсіз еңбек шарттарының саласына байланысты заңдық және нормативтік-құқықтық мәселелерді зерттеу, адамның денсаулығына әсер ететін зиянды және қауіпті өндіріс факторлары анықтау, сонымен қатар, қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз ету және өндірістік жарақаттануларды алдын-алуға бағытталған дұрыс шешімдерді қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму EUR-4-2019
  Несиелер: 4

  Тірі ағзалардың қоршаған ортаға әсерін анықтайтын негізгі заңдарды білу; организмдердің санын, динамикасын және динамикасын тарату; табиғат пен қоғамның орнықты дамуының нақты мақсаттары мен басымдықтарын айқындау және қоршаған ортаны қорғау мақсаттарында суару үшін алынған білімдерді пайдалану дағдыларын дамыту; биосфераның даму заңдылықтарын білу және оның тұрақтылығын сақтау шарттары, сондай-ақ әртүрлі елдерде, соның ішінде Қазақстан Республикасындағы тұрақты даму идеяларын жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тіршілік әрекеттері қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 4

  Безопасность жизнедеятельности человека - это область научных знаний, изучающая общие опасности, угрожающие каждому человеку и разрабатывающая соответствующие способы защиты от них в любых условиях обитания человека. Производственная деятельность человека постоянно оказывает возрастающее негативное влияние на качество природной среды, способствуя возникновению неблагоприятных экологических факторов.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аяқ киім технологиясының негіздері
  Несиелер: 5

  Аяқ киімнің үстіңгі бөлігінің бөлшектеріне қойылатын пайдалану және технологиялық талаптарды; аяқ киімнің үстіңгі бөлігінің бөлшектерін өңдеу тәсілдерін зерделеу; жіп тігісінің түрлерін; жіп тігісінің түрлерін; тігін машиналарының инелерінің түрлерін зерделеу; тігін жіптерінің ассортиментін зерделеу; жіп тігісінің беріктігіне әсер ететін факторларды зерделеу; аяқ киімнің үстіңгі бөлігінің бөлшектерін жіппен бекітуге қойылатын технологиялық талаптарды меңгеру; аяқ киімнің үстіңгі бөлігінің дайындамаларын Құрастырудың технологиялық процесін құру принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Климаттың өзгеруі және "жасыл экономика/
  Несиелер: 4

  Изучение закономерностей круговорота веществ, экологических систем и всей службы биосферы; основные принципы защиты природы и рационального использования природы; последствия антропогенных, социально- экологических действий; проблемы, концепции, стратегии устойчивого развития и быть готовым решать проблемы на мировом, региональном и местном уровнях.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аяқ киім технологиясы
  Несиелер: 5

  Аяқ киім үлгілеу және технология негіздерін, аяқ киім стилінің тарихын, көркем әрлеу түрлерін және оны аяқ киімде пайдалану мүмкіндігін зерттеу. Түрлі аяқ киімнің конструктивті үлгілеу тәсілдерін меңгеру, тігін операцияларын орындау, машиналық тігістерді таңдау және ылғалды-жылумен өңдеу режимін таңдау; сән үрдістерін ескере отырып әр түрлі әрлеу түрлерін орындау және қазіргі заманғы технологияларды дамыту. Жоба алдындағы зерттеу кезеңінен бастап техникалық жоба кезеңіне дейін аяқ киімнің нақты түрін типтік жобалау кезеңдерін әзірлеу қабілетін көрсету .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсіби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мамандықтың кәсіби-қолданбалы бағдарламалары
  Несиелер: 3

  Теоретические основы в области правовых основ информатики. Специфика правовой регламентации процесса создания, обмена, хранения, охраны, передачи и использования открытой и закрытой информации. Регламентация правового статуса создателей, владельцев и пользователей различных информационных систем, как в Казахстане, так и в других странах. Информатиканың құқықтық негіздері саласындағы теориялық негіздері. Ашық және жабық ақпаратты құрастыру, сақтау, қорғау және беру үрдістерін құқықтық реттелуінің өзіне тән ерекшеліктері. Қазақстанда және басқа елдерде әртүрлі ақпараттық жүйелердің авторлары, иелері мен пайдаланушыларының құқықтық мәртебесін реттеу. Азаматтық сот ісін жүргізудегі кеңсе жұмысын ақпараттық қамтамасыз ету жүйелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аяқ киімге арналған материалдар (курстық жұмыс)
  Несиелер: 5

  Аяқ киімді дайындау кезінде қолданылатын материалдардың жіктелуін, ассортиментін, қасиеттерін, оларға қойылатын техникалық талаптарды, сондай-ақ өндірістің әртүрлі материалдардан бұйымдарды дайындау ерекшеліктерін, тәсілдерінің, шикізат құрамын, құрылымы мен арналуын зерттеу. Ассортиментті білу негізінде нақты материалдардың қасиеттерін бағалау және болжау жүргізу, бұйымның қасиеттерін ескере отырып материалдарға қойылатын талаптарды әзірлеу, сондай-ақ барлық мүмкін нұсқалардан материалдарды барынша оңтайлы таңдау жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аяқ киімнің конструктивтік сипаттамасы
  Несиелер: 6

  Былғарыдан жасалған бұйымдардың көркемдік бейнесін қалыптастырудың эстетикалық, стильдік және технологиялық ерекшеліктерін зерттеу. Былғарыдан жасалған бұйымдарды көркемдік безендіру дағдыларын меңгеру. Былғарыдан жасалған бұйымдарды көркемдік жобалау кезінде модельдеу тәсілдерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аяқ киімді конструкциялау негіздері
  Несиелер: 6

  Былғарыдан, аяқ киімнен жасалған қазіргі заманғы бұйымдардың конструктивтік ерекшеліктерін; аяқ киім бөлшектерін бекіту әдістерін, былғарыдан жасалған дайындамалар мен бұйымдардың құрылымын зерттеу; былғарыдан жасалған бұйымдарды мақсаты, материалдары, бөлшектерді бекіту тәсілдері, қалыптау әдістері және басқа да сипаттамалары бойынша жіктеуді пайдалану. Қалыптың бүйірлік бетін шартты қашауды дайындау әдістерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сала экономикасы
  Несиелер: 4

  Экономикалық жүйелердің барлық экономикалық жүйелерінің негізгі санаттарын, нарықтық экономикалық жүйенің жұмыс істеу тетіктерін, мемлекеттік экономикалық саясаттың негізгі модельдерін, өндірістік процестердің көрсеткіштері, экономикалық талдау әдіснамасын меңгеру, экономикалық жүйелерді жіктеу критерийлерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өнеркәсіп мекемелерінің қоршаған ортасын қорғау
  Несиелер: 4

  ҚР экологиялық саясатының Заңдық базасы туралы, атмосфераға түсетін зиянды заттарды экологиялық нормалар туралы, негізгі зиянды қоспалардың пайда болуы мен осы қоспаларды төмендету әдістері туралы, өнеркәсіптік кәсіпорындардың ақаба суларымен шығарылатын тастандыларды қысқарту тәсілдері мен оларды тазарту әдістері туралы, қоршаған ортаны ластау салдарынан халық шаруашылығына келтірілетін зиянды анықтау және табиғатты қорғау бойынша бақылауды бұзғаны үшін жауапкершілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аяқ киім материалтануы (курстық жұмыс)
  Несиелер: 5

  Материалдардың сыртқы түрі, шығу тегі, қасиеттері бойынша жіктелуін зерделеу; материалдардың физикалық-механикалық қасиеттерін ескере отырып, материалдарды мақсаты бойынша іріктеу; материалдар ассортиментін және фурнитураны зерделеу; аяқ киім материалдарының құрылысы, мақсаты және қасиеттерін зерделеу; аяқ киім материалдарының физикалық-механикалық қасиеттерін; аяқ киім материалдарын өндіру тәсілдерін зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Конструкциялаудың дәстүрлі әдістері
  Несиелер: 4

  Әр түрлі аяқ киімнің конструктивті үлгілеу тәсілдерін оқу, тігін операцияларын орындау, машиналық тігістерді таңдау және ылғалды-жылумен өңдеу режимдерін таңдау; сән үрдістерін ескере отырып әр түрлі әрлеу түрлерін орындау және қазіргі заманғы технологияларды дамыту. Жоба алдындағы зерттеу кезеңінен бастап техникалық жоба кезеңіне дейін аяқ киімнің нақты түрін типтік жобалау кезеңдерін әзірлеу қабілетін көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аяқ киім үстін конструкциялау
  Несиелер: 4

  Аяқ киімнің әр түрлі түрлерін құрастыру әдістерін зерттеу; аяқ киімнің сыртқы, ішкі және аралық бөлшектерін сызу. Әртүрлі үлгідегі дайындамалардың сызбаларын әзірлеу; Аяқ киімнің үстіңгі беті дайындамасының деформациясын есептеу; әдіптерді керуге, тігіске есептеу және Үрлеудің үстіңгі бөлігі бөлшектерінің жиектерін өңдеу. Аяқ киімнің жаңа үлгілерінің құрылымын әзірлеу кезеңдерін игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеу негіздері
  Несиелер: 3

  Аяқ киімнің әртүрлі ассортиментін (тұрмыстық аяқ киім, арнайы аяқ киім, әйелдер аяқ киімі, ерлер аяқ киімі, балалар аяқ киімі, егде жастағы адамдарға арналған аяқ киім және т. б.) типтік жобалау сатысын зерттеу, олардың қасиеттеріне сәйкес қазіргі материалдардың түрлерін жіктеу және ажырата білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аяқ киім АЖЖ-сі
  Несиелер: 5

  Автоматтандырылған жобалау методологиясын, аяқ киімнің АЖЖ-да шешу тәсілдерін, АЖЖ-ны қамтамасыз ету және жіктеу түрлерін, АЖЖ-ның типтік құрылымдарын, аяқ киімнің жобалау кезінде АЖЖ-ны ақпараттық қамтамасыз етуді қолдану; объектілерді жобалаудың математикалық модельдерін пайдалану; АЖЖ-да техникалық объектілерді талдау; АЖЖ-ның техникалық объектілерін синтездеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аяқ киім материалдарының пакетін жасау
  Несиелер: 4

  Сән индустриясындағы перспективалы үрдістерді талдау негізінде аяқ киімнің жаңа модельдерін техникалық шешу тәсілдерін, аяқ киімнің тарихын және оның стильдік бағыттарын білу, материалдарды, аяқ киімдерді құрастыру мен үлгілеудің әдістерінне негізделген таңдауды жүргізу, оны пайдалану шарттарына сәйкес аяқ киімге арналған материалдардың әр түрлі ассортиментін таңдау; бұл ретте жіпті және желімді қосылыстарды орындаудың техникалық шарттарын, аяқ киімдерді ылғалды-жылумен өңдеу және химиялық өңдеу режимдерін регламенттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дайындаманы жинау технологиясы (курстық жұмыс)
  Несиелер: 5

  Аяқ киім материалдарын кесу тәсілдерін зерттеу; фрезерлеу, тегістеу, тесу операциялары; аяқ киімнің үстіңгі бөлігінің бөлшектерін бекітудің жіпті әдістері; жіпті тігістер түрлері; аяқ киімнің үстіңгі дайындамалары мен бөлшектерін ылғалдандыру және кептіру тәсілдері; аяқ киім бөлшектерін қалыптау әдістері; аяқ киімнің төменгі бөлігінің бөлшектерін бекітудің механикалық әдістері. Аяқ киімнің үсті дайындамасын тігудің технологиялық картасын жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аяқ киімге арналған материалдарды конфекциялау
  Несиелер: 4

  Аяқ киім материалдарының физикалық-механикалық қасиеттерін, олардың бұйымның бөлшектері мен тораптарының сапасына әсерін зерттеу; аяқ киімнің үстіңгі және төменгі жағына арналған негізгі және қосалқы материалдардың ассортименттік топтарын зерттеу; аяқ киімге арналған материалдар пакетін қалыптастырудың негізгі принциптерін және бұйымға арналған материалдарды таңдау әдістемесін меңгеру; былғарыдан жасалған материалдар пакетін іріктеу үшін ұсынымдар әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аяқ киім технологиясы (курстық жұмыс)
  Несиелер: 5

  Аяқ киімнің технологиясы мен үлгілеу негіздерін, аяқ киім стилінің тарихын, көркем әрлеу түрлерін және оны аяқ киімде пайдалану мүмкіндігін, түрлі аяқ киімнің конструктивті үлгілеу тәсілдерін, тігін операцияларын орындауды, машиналық тігістерді таңдау және ылғалды-жылумен өңдеу режимін таңдау; сән үрдістерін ескере отырып әр түрлі әрлеу түрлерін орындау және қазіргі заманғы технологияларды дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аяқ киімді компьютерлік конструкциялау
  Несиелер: 5

  Аяқ киімнің функционалдық мүмкіндіктері тұрғысынан әртүрлі мақсаттағы АЖЖ сипаттамасын зерттеу. Аяқ киімді жобалаудың типтік сатыларында АЖЖ қолдана білу; аяқ киім өндірісін қайта құру бойынша кәсіби міндеттерді шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Зерттеу әдістері мен тәсілдері
  Несиелер: 3

  Ғылым дамуының негізгі кезеңдерімен танысу; қазіргі ғылыми зерттеу жүргізудің жалпы ғылыми әдістерімен танысу. Таңдау көлемін жоспарлау; технологиялық процестің сандық сипаттамаларын салыстыру үшін негізгі статистикалық критерийлерді қолдану; сызықтық көп факторлы тәртіпті алу үшін экспериментті жоспарлау; технологиялық процестерді зерттеу үшін өлшеу техникасын қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аяқ киімді химиялық ұстастыру әдістері
  Несиелер: 4

  Сән индустриясындағы перспективалы үрдістерді талдау негізінде аяқ киімнің жаңа модельдерін техникалық шешу тәсілдерін, аяқ киімнің тарихы мен оның стильдік бағыттарын білу, материалдарды, аяқ киімдерді құрастырудың және үлгілеудің ұтымды әдістерін, оны пайдалану шарттарына сәйкес аяқ киімге арналған материалдардың рационалды пакетін таңдау; жіптік және желім қосылыстарын орындаудың техникалық шарттарын, аяқ киімдерді ылғалды-жылумен өңдеу және химиялық өңдеу режимдерін регламенттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Техникалық жабдықтарды жобалау негіздері
  Несиелер: 4

  Технологиялық жабдықтарды жобалаудың негізгі кезеңдерін, ұлтарақтар мен табандарға арналған пресс-қалыптарды жобалау әдістерін зерттеу. Пресс-қалыптар мен қалыптардың жіктелуін зерттеу. Матрица және пуансон сызбасын құру. Қалыпталған табандарға арналған пресс-қалыптарды жобалау. Пуансонның жұмыс қисықтары мен пресс-қалыптардың матрицаларын сызу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аяқ киім гигиенасы және қауіпсіздігі
  Несиелер: 4

  Аяқ киімнің гигиеналық қасиеттерін; аяқ киім материалдарының физикалық-гигиеналық қасиеттерін және оларды кешенді бағалауды; ауыспалы ылғал мөлшері кезінде аяқ киімнің үстіңгі бетін дайындау материалдарының жылу физикалық қасиеттерін; аяқ киімге арналған материалдардың химиялық және токсикологиялық қасиеттерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндірістің пішу-шабу процестері
  Несиелер: 4

  Аяқ киімді өндіру, ағынды өндірісті ұйымдастыру кезінде автоматтандырылған жобалау жүйесін практикалық пайдалану тәсілдерін; аяқ киімге арналған материалдардың оңтайлы пакетін бағалау тәсілдерін, жаппай өндіріс бұйымдарының сұрыптылығын анықтауды үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шағын кәсіпорындардың цехтарының компоновкасын жасау (курстық жоба)
  Несиелер: 5

  Дайындау-пішу өндірісін жобалау негіздерін, технологиялық ағындарды ұйымдастыруды зерттеу; бақыланатын бұйымдардың сапасына стандарттау бойынша құжаттардың талаптары. Аяқ киім өндірісін қайта құру бойынша кәсіби міндеттерді шеше білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Пресс-формаларды жобалау негіздері
  Несиелер: 4

  Жобаның көркемдік-композициялық шешімінен бастап дайын бұйымға дейінгі аяқ киімнің жаңа үлгілерін (оның ішінде былғарыдан жасалған бұйымдарды) жасау әдістерін, оның мақсатына сәйкес, ЕСКД стандарттарының талаптары шеңберінде, прогрессивті технологияны пайдалана отырып және тұтыну қасиеттерінің жоғары деңгейін қамтамасыз ете отырып, инженерлік әдістермен зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аяқ киімнің химиялық технологиясы
  Несиелер: 4

  Желімдеу процесінің физикалық негіздерін; адгезия теориясын, желімнің жіктелуін; желім қосылыстарының беріктігіне әсер ететін факторларды; аяқ киім табанын вулканизациялау әдістерін; аяқ киім табанын құю және ыстық вулканизациялау процесін; аяқ киімді өңдеу технологиясын; өңдеу материалдарының ассортиментін зерттеу. Желім қасиеттерінің көрсеткіштерін анықтау әдістерін меңгеру; аяқ киімді желімдеу, құю, ыстық вулканизациялау және өңдеу технологиясының режимдерін таңдау және негіздеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Даярлау өндірісін жобалау
  Несиелер: 4

  Материалдарды қабылдау тәсілдерін; пішуге және кесуге арналған тапсырмаларды құрастыру әдістерін; аяқ киімнің үстіңгі бөлігі мен астарының бөлшектеріне теріні пішу әдістерін; аяқ киімнің үстіңгі жағы үшін теріні пішу жүйесін; аяқ киімнің төменгі бөлігінің бөлшектеріне теріні кесу әдістерін; аяқ киімнің төменгі жағы үшін теріні кесу жүйесін зерделеу. Синтетикалық және жасанды терілерді, аяқ киім маталарын, аяқ киім картондарын және резеңкені пішу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Квалиметрия
  Несиелер: 4

  Аяқ киім өндірісін қайта құру бойынша кәсіби міндеттерді шешу тәсілдерін оқу; сапаны бағалау әдістерін қолдану. Аяқ киімге арналған материалдардың оңтайлы пакетін бағалау, жаппай өндіріс бұйымдарының сұрыптылығын анықтау тәсілдерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аяқ киім өндірісінің конструкторлық дайындығы (курстық жоба)
  Несиелер: 5

  Аяқ киімнің жаңа модельдерінің конструкторлық құжаттамасын дайындау кезеңдерін игеру; жобалау алдындағы зерттеулер, тұтынушыны сипаттау және жобаланатын бұйымды пайдалану шарттары, бұйымдарға және материалдардың қасиеттеріне қойылатын талаптарды әзірлеу, үлгілерді әзірлеу және эскиздік жобалау, ұқсас модельдерді талдау және олардың құрылымдық-технологиялық сипаттамасы; аяқ киімнің конструктивтік-біріздендірілген модельдерінің қатарын әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аяқ киім өндірісінің конструкторлық дайындығының негіздері (курстық жоба)
  Несиелер: 5

  Аяқ киім өндірісінің конструкторлық-технологиялық дайындығының кәсіби міндеттерін шешу тәсілдерін зерттеу-жобалау-конструкторлық құжаттаманы (шаблондар жиынтығы, шаблондар градациясы) әзірлеу және аяқ киім дайындаудың технологиялық жүйелілігін құру. Аяқ киім жабдықтарының нормативтік-техникалық құжаттамасымен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру, жаппай өндіріс және жеке тігу жағдайында бұйымдарды дайындау технологиясының дағдыларын қолдану, аяқ киімнің жаңа үлгілеріне Техникалық сипаттама жасау, техникалық құжаттаманы жасау үшін бастапқы ақпаратты дұрыс пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аяқ киімнің гигиеналық қасиеттері
  Несиелер: 4

  Аяқ киімнің әртүрлі түрі мен ассортиментінің сапасын бағалау әдістерін оқу; аяқ киім гигиенасының негіздері; дайындық-пішу өндірісін жобалау негіздері, Технологиялық ағындарды ұйымдастыру; стандарттау бойынша құжаттардың бақыланатын бұйымдардың сапасына қойылатын талаптары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аяқ киім сапасын бағалау
  Несиелер: 4

  Аяқ киім сапасының көрсеткіштерін зерттеу; аяқ киімнің ақаулары мен сұрыптылығын анықтау; аяқ киімнің артикулын және өзіндік құнын анықтау; аяқ киімнің көркемдік-эстетикалық қасиеттерін бағалау; аяқ киімнің физикалық қасиеттерінің талаптарға сәйкестігін анықтау; аяқ киімнің икемділігін анықтау; аяқ киімнің тұмсығы мен заднигінің жалпы және қалдық деформациясын анықтау; аяқ киім массасын анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Цех компоновкасын жасау (курстық жоба)
  Несиелер: 5

  Жобаны негіздеу; кәсіпорынның қуаты мен ассортиментін нақтылау; цехтың өндірістік құрылымын анықтау; жұмысшылардың қажетті санын есептеу; өндірістік алаңды есептеу; қоймалар мен қосалқы-қосалқы үй-жайлардың ауданын есептеу; дайындау цехтарын жобалау; құрастыру цехтарын жобалау; пішу және кесу цехтарын жинақтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аяқ киімнің тұтынушылық қасиеттерін қалпына келтіру технологиясы (курстық жоба)
  Несиелер: 5

  Аяқ киімнің тозуының түрлерін және тұтынушылық қасиеттерін қалпына келтіру тәсілдерін; аяқ киімді жөндеуге арналған материалдар мен бөлшектердің ассортиментін; аяқ киімді өңдеу және бояу тәсілдерін; резеңке аяқ киімнің тұтынушылық қасиеттерін қалпына келтіру тәсілдерін; жүннен жасалған аяқ киімнің тұтынушылық қасиеттерін қалпына келтіру тәсілдерін; аяқ киімді жөндеуге арналған технологиялық жабдықтар мен жабдықтардың жұмыс принциптерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жеке тапсырыс бойынша аяқ киімді дайындау (курстық жоба)
  Несиелер: 5

  Жобаның көркемдік-композициялық шешімінен бастап дайын бұйымға дейінгі аяқ киімнің (оның ішінде былғарыдан жасалған бұйымдардың) жаңа модельдерін әзірлеудің инженерлік әдістерін, оның мақсатына сәйкес, ЕСКД стандарттарының талаптары шеңберінде, прогрессивті технологияны пайдалана отырып және тұтыну қасиеттерінің жоғары деңгейін қамтамасыз ете отырып білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Аяқ киімдік қалыптарды 3D-жобалау негіздері
  Несиелер: 4

  Аяқ киім қалыптарын 3D жобалаудың негізгі бағдарламалары мен технологияларын меңгеру; бұйымдарды прототиптеу технологиясын зерттеу; 3D үлгілеудің компьютерлік бағдарламаларын пайдалана отырып бұйымдарды жобалау әдістерінің негіздері; 3D форматта бұйымдардың сызбаларын құру. Халықтың әртүрлі топтары үшін және жеке тапсырыстар бойынша аяқ киім қалыптарын жобалаудың 3D-технологиясын қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • 3D-принтинг негіздері
  Несиелер: 4

  Компьютерлік кәсіби бағдарламаларды пайдалана отырып, былғарыдан жасалған бұйымдарды типтік жобалау сатысын жүзеге асыру, өндіріске әртүрлі ассортиментті аяқ киімнің жаңа үлгілерін енгізу бойынша жобаның техникалық-экономикалық талдауын жүргізу дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Арнайы және қорғаныс аяқ киімді жасау негіздері
  Несиелер: 5

  Әр түрлі өндіріс жұмысшыларының еңбек жағдайлары мен технологиясын, ортопедиялық және арнайы аяқ киімді тұтынушылардың талаптарын, арнайы және қорғаныс аяқ киімін құрастыру әдістерін және дайындау технологиясын зерттеу. Қолданылатын материалдарға байланысты арнайы және қорғаныс аяқ киімін өндіру процестерін жобалау кезінде конструкторлық және технологиялық дағдыларды қолдану, технологиялық жабдықты таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Спорттық аяқ киімді жасау негіздері
  Несиелер: 5

  Қазіргі материалдардың түрлерін олардың қасиеттеріне сәйкес жіктеу және ажырату дағдыларын меңгеру. Аяқ киімнің әртүрлі түрлерін (тұрмыстық аяқ киім, арнайы аяқ киім, әйелдер аяқ киімі, ерлер аяқ киімі, балалар аяқ киімі, егде жастағы адамдарға арналған аяқ киім және т.б.) типтік жобалау сатысын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Университетте оқу үрдісін ұйымдастырудың академиялық ережелерін білу, экономика, менеджмент саласындағы білім, экономика салаларының қызмет ету ерекшеліктерін, Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасы негіздерін, ҚР-да бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық базасы мен принциптерін, кәсіпкерлік құқықтың негізгі теориялық ережелерін, кәсіпкерлік құқықтық қатынастарды реттейтін заңнамасын білу, нақты жағдайда қажетті нормативтік актілерді қолдана білу, кәсіпкерлік құқық саласындағы заңды мәселелерді талдау және шешу.

 • Код ON2

  Кәсіби бағытталған қазақ (орыс) және шет тілі жүйесін, орфография және орфоэпия, сөзжасау, морфология және синтаксис ережелерін білу; таңдаған мамандығы бойынша лексикалық және грамматикалық минимум, маманның жазбаша және ауызша кәсіби сөйлеуіне тән арнайы сөздік айналымы, фразеологизмдер, мәтін ақпаратын түсіндіре білу, сертификациялық талаптар көлемінде әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, ресми-іскерлік және кәсіби қарым-қатынас саласы мәтіндерінің стильдік және жанрлық ерекшелігін түсіндіру, кәсіби тақырыптарға әңгіме құру, диалог, монолог, полилог жүргізу дағдылары; тезистер, конспектілер, рецензиялар, пікірлер, рефераттар аннотациялар құрастыру және кәсіби тақырыптарға әңгіме жүргізу.

 • Код ON3

  Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпараттық және коммуникациялық үрдіс стерді іске асыру тәсілдерін түсіну; ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық Интернет ресурстарды, бұлтты және мобильді сервистерді пайдалана білу; цифрлық технологиялардың көмегімен әртүрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді қолдану дағдысы.

 • Код ON4

  Табиғатты, қоғам мен ойлауды дамыту заңдарын, ҚР табиғатты пайдалануды басқарудың негізгі заңдары мен принциптерін білу және түсіну, өнеркәсіптік нысанның қоршаған ортаға әсерін бағалай білу, қоғамның экономикалық дамуымен өзара байланыстағы ғаламдық экологиялық мәселелерге техникалық және экологиялық сараптама және аудит жүргізу, кәсіби қызметте осы білімдерді қолдана білу.

 • Код ON5

  Математика, физика және химияның базалық бөлімдерін білу және түсіну, оларды кәсіби қызметте қолдану, негізгі ғылыми заңдар, ұғымдар және оларды практикалық қолдану, әлемнің қазіргі ғылыми көрінісі және физиканың даму перспективалары туралы түсінікке ие болу, негізгі химиялық заңдар мен түсініктер, Зат құрылысы теориясы, ерітінділер теориясының негіздері, тотығу-қалпына келтіру процестерінің теориясы, элементтер мен олардың қосылыстарының химиялық қасиеттері, эксперимент нәтижелерін рәсімдеу және ұсыну.

 • Код ON6

  Бейнелеу сауатының негіздерін, композицияны, сызықтық-көлемдік суреттің принциптерін білу; кеңістікті қабылдау заңдарын түсіну, натурадан, жадыдан, қиялдан сурет негіздерін білу; пластикалық анатомия негіздерін білу; адам фигурасының пропорционалды арақатынасын дұрыс қабылдау. Әртүрлі заттардың қысқа мерзімді суреттерін орындау, пластикте адам фигурасын салу. табиғи қойылымды қабылдау, табиғаттан, жадыдан және ұсыныстан сурет салу. Кәсіби сурет техникасын меңгеру.

 • Код ON7

  Адам денесінің анатомия элементтерін, морфологиясын; адам денесінің сыртқы пішінін зерттеу әдістерін; адам табанының негізгі патологиялық ауытқуларын, халықтың табанының қалыпты өлшемін өлшеу әдістері мен аспаптарын; аяқ киімнің конструктивтік сипаттамаларын және аяқ киімнің әр түрлі ассортименттегі аяқ киім материалдарының қасиеттерін, аяқ киім конструкциясындағы негізгі қалыптаушы элементтерді; қалыптың бүйір бетінің шартты қанат жаюын алу әдістерін білу. Аяқ киімді жобалау кезінде адам денесінің өлшемін антропометриялық зерттеу нәтижелерін пайдалана білу; өлшемдік стандарттармен жұмыс істеу; аяқ киімнің өлшемін, пішінін және конструкциясын сипаттау; материалдардың фактурасын және пластикалық қасиеттерін анықтау, конструкциялық және технологиялық әдіптерді негізді таңдау, аяқ киім бөлшектерін құрастырудың есептеу-аналитикалық әдістерін талдау; әртүрлі ассортименттегі аяқ киімге арналған материалдардың рационалды пакеттерін құру.

 • Код ON8

  Аяқ киімнің технологиясы мен үлгілеу негіздерін, аяқ киімнің пайда болу тарихын және оның стильдік бағыттарын, көркем өңдеу тәсілдерін және оны аяқ киімде пайдалану мүмкіндігін білу. Сән индустриясындағы перспективалы үрдістерді талдау негізінде аяқ киімнің жаңа модельдерінің техникалық шешімін әзірлеу, материалдарды негізделген таңдау және конфекциялау, аяқ киімді құрастырудың және модельдеудің тиімді әдістерін жүргізу. Аяқ киімнің үстіңгі бөлігінің дайындамасын жіпті тәсілдермен құрастыруды орындаудың техникалық шарттарын және аяқ киімнің төменгі бөлігінің бөлшектерін қосылудың химиялық әдістерімен құрастыруды; аяқ киімнің бөлшектері мен тораптарын алдын ала өңдеудің технологиялық режимдерін, аяқ киімнің үстіңгі бөлігінің дайындамаларын қалыптау операцияларын; аяқ киімді өңдеу мен химиялық өңдеудің гигротермиялық процестерін регламенттеу. Аяқ киімнің нақты түрін типтік жобалау кезеңдерін – жоба алдындағы зерттеу кезеңінен бастап техникалық жоба кезеңіне дейін әзірлеу қабілетін көрсету.

 • Код ON9

  Аяқ киім өндірісі жабдығының жұмыс принциптерін; аяқ киім жабдығының және кәсіпорынның технологиялық жабдықтарының негізгі технологиялық және техникалық сипаттамасын; жобалау-конструкторлық құжаттаманы әзірлеу және ұстау кезеңдерін, аяқ киімнің үстіңгі және төменгі бөлшектері шаблондарының сызбаларын құру әдістерін, аяқ киім бөлшектері шаблондарын сериялық градирлеуге қойылатын техникалық талаптарды; аяқ киімді функционалдық-құндық талдау кезеңдерін білу.

 • Код ON10

  Функционалдық мүмкіндіктері тұрғысынан әртүрлі мақсаттағы аяқ киімнің АЖЖ сипаттамасын білу; аяқ киім гигиенасының негіздерін білу; дайындау-пішу өндірісін жобалау негіздерін, технологиялық ағындарды ұйымдастыру; бақыланатын бұйымдардың сапасына стандарттау бойынша құжаттардың талаптары; терілерді пішу әдістерін; терілерді пішу жүйесін; аяқ киімнің төменгі бөлігіне былғарыны шабу; терілерді шабу әдістері мен жүйелерін; синтетикалық және жасанды тері, аяқ киім маталарын пішу тәсілдерін; аяқ киім материалдарының физикалық-гигиеналық қасиеттері және оларды кешенді бағалауды; материалдардың жылу-физикалық қасиеттерін; аяқ киімге арналған материалдардың химиялық және токсикологиялық қасиеттерін білу.

 • Код ON11

  Әртүрлі ассортименттегі аяқ киімдерді (тұрмыстық аяқ киім, арнайы аяқ киім, әйелдер аяқ киімі, ерлер аяқ киімі, балалар аяқ киімі, егде жастағы адамдарға арналған аяқ киім және т.б.) типтік жобалау сатысын білу; технологиялық жабдықтарды жобалаудың негізгі кезеңдерін білу; аяқ киімнің төменгі бөлшектеріне арналған пресс-қалыптарды жобалау әдістерін; аяқ киімнің тозу түрлерін және тұтынушылық қасиеттерін қалпына келтіру түрлерін білу; аяқ киімді жөндеуге арналған материалдар мен бөлшектердің ассортиментін білу.

Top