Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01103 Педагогика және психология в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Психологиялық-педагогикалық кәсіпке кіріспе
  Несиелер: 5

  «Психологиялық-педагогикалық кәсіпке кіріспе» курсында студенттердің болашақ мамандыққа қызығушылығын оятуға септігін тигізетін психологиялық-педагогикалық ғылымдардың негізгі тәсілдері «педагогикалық іс-әрекеттің мазмұны, формасы және әдістері», «педагог еңбегін ғылыми тұрғыда ұйымдастыру», «оқыту стилі», «педагогикалық мәдениет», «педагог-психологтың этикалық кодексі» ұғымдарымен ашып көрсетіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психологиялық педагогикалық іс- әрекеттегі кәсіби этика
  Несиелер: 5

  «Психологиялық педагогикалық іс-әрекеттегі кәсіби этика» пәнінің мазмұны студенттердің педагогикалық-психологиялық іс-әрекеттегі кәсіби этика жөніндегі білімін және осы білімді тәжірибеде қолдану біліктілігін қалыптастыруға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Курс барысында педагогика ғылымының жалпы теориялық негіздері және педагогикалық теориялар мен технологиялар жаңа білім беру тұғырлар негізінде меңгеріледі. Педагогиканың теориялық негіздері тәжірибелік педагогикалық іс-әрекеттің инновациялық әдістерімен өзара байланысында жүзеге асырылады. Болашақ мұғалімдер оқыту мен тәрбиенің принциптерін, заңдылықтарын, жалпы білім беретін мектептегі оқу-тәрбие үдерісінің жаңа технологияларын меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ұлттық тәрбие негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны қоғамдық сананы жаңғырту контекстіндегі ұлттық тәрбиенің мазмұндық негізі болатын студент жастармен жүргізілетін тәрбиелік іс-әрекеттердің басымды бағыттарын (этникааралық толерантылыққа, ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетіне тәрбиелеу, рухани-адамгершілік, экологиялық, патриоттық тәрбие және т.б.) зерттеуге бағдарланған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Этнопедагогика және этнопсихология
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны қазіргі заман мұғалімдеріне оқу-тәрбие қызметін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін этнопедагогика мен этнопсихологияның базалық ұғымдар жүйесін; әлем халықтарының этномәдени дәстүрлерін, көпұлттылық жағдайындағы педагогикалық іс-әрекет ерекшеліктері туралы білімді меңгертеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Іскерлік мәдениет
  Несиелер: 5

  «Іскерлік қарым-қатынас мәдениеті» пәні студенттерді іскерлік қарым-қатынастың негізгі стратегиясы мен тактикасын таныстырады, әр түрлі сөйлеу жағдайларында түрлі деңгейдегі бизнес-серіктестермен кәсіби қарым-қатынас жасаудың сенімділігі мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Үш тақырыптық блоктардан тұрады: қарым-қатынас мәдениетінің негіздері; ауызша іскерлік қарым-қатынас (диалогтық жанрлар, дау-дамай); Қазақстан Республикасының стандарттарына сәйкес басқару құжаттары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Психофизиология
  Несиелер: 6

  Бұл курс студенттердің тұтастық ретінде ағзаның тіршілігі, оның сыртқы ортамен өзара әрекеттестігі және өмірлік үрдістердің динамикасы, ағза жүйесі қызметінің негізгі заңдылықтары мен оны реттеу тетіктері жөніндегі жүйелі білімдерін қалыптастыруға, психофизиологияның негізгі ғылыми ұғымдарын меңгертуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән ҚР «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын енгізу және жүзеге асырудың кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің цифрлық платформаларын, әртүрлі кәсіби салалар бойынша цифрлық технологияларды енгізу және қолдану жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогикалық психология
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны болашақ мамандардың нақты педагогикалық жағдайды сауатты талдауына және негізгі ғылыми ұғымдар жайлы теориялық түсініктерге сәйкес ара қатынасын белгілеуіне мүмкіндік беретін психологиялық білімдер жүйесін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған бағдарламалық мазмұнды бейімдеу
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балалармен жұмыс істеу, бағдарлама мазмұнын бейімдеу және олардың психофизикалық дамуының ерекшеліктері мен жеке мүмкіндіктерін ескеру негізінде ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларға жеке бағдарланған психологиялық, медициналық және педагогикалық көмек көрсете білу дағдыларын дамытуға мүмкіндік туғызады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларды оқытудың әдістемесі, ерекше қажеттіліктері шектеулі балаларға түзету-педагогикалық ықпал етудің мүмкіндігін ұйымдастыру түрлері, мазмұны мен бағыттары туралы білімдерді қалыптастыруға мүмкіндік туғызады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Оқу пәні адамның қоршаған ортамен қауіпсіз қарым-қатынас жасау тәсілдерін, қоршаған ортадағы ғаламдық өзгерістерді және адамның тіршілігінің стратегияларын зерттеуге бағытталған. Төтенше жағдайлар (ТЖ) жағдайларында шаруашылық жүргізу объектілерінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету, техногенді және табиғи сипаттағы ТЖ салдарын жою, алдын ала ескерту, сондай-ақ қазіргі заманғы зақымдау құралдарын қолдану, өнеркәсіптер мен ұйымдарда қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз ету сұрақтары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Қазақстан-2050" Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтереді. Бұл пәннің мақсаты ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын терең зерделеу болып табылады. Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты және кез келген сыбайлас жемқорлық көріністеріне нөлдік төзімділікті қалыптастырады, сыбайлас жемқорлыққа теріс көзқарасты тәрбиелейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жасерекшелік физиологиясы
  Несиелер: 6

  Жас ерекшелік физиологиясы ағзаның онтогенездегі физиологиялық функцияларының қалыптасу және даму үрдістерін, олардың әр жас кезеңіндегі ерекшеліктерін, балалар мен жасөспірімдердің жеке дамуы барысындағы физиологиялық ерекшеліктерін, физиологиялық функциялардың педагогикалық ықпал ету реакциясының ерекшеліктерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика және психология тарихы
  Несиелер: 7

  «Педагогика және психология тарихы» пәні студенттерді негізгі психологиялық және педагогикалық ұғымдардың, тұжырымдамалардың дамуымен және тарихи-педагогикалық және психологиялық зерттеулер әдістерімен таныстырады, сонымен қатар қазіргі заманғы психология мен педагогиканың әртүрлі мектептерін зерттеуге бағдарлайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сөйлеу мәдениеті
  Несиелер: 5

  Курс білім алушылардың жалпы сөйлеу мәдениетін арттыруға, коммуникативтік әрекеттестіктің әр түрлі жағдайында сөйлеу барысында тілдік құралдарды дұрыс қолдану біліктерімен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Сөйлеу мәдениетінің негізгі белгілері. Сөйлеу мәдениетінің нормативтік, коммуникативтік, этикалық аспектілері. Сөйлеу этикасы. Сөйлеу стратегиясы, әдіс, тәсілдер. Коммуникативтік сәтсіздіктердің себептері. Ауызша іскерлік сөйлеу мәдениеті және жазбаша сөйлеу мәдениеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – перактикалық ойлау жүйесін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беруде АКТ
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында білім берілуіне қажеттілігі әртүрлі балаларға бірлескен білім беруде академиялық құзыреттіліктерді меңгеруге бағытталған инклюзивті білім беру негіздері мен технологиясы, дифференциальды оқыту технологиясы, инклюзивті тұғырдағы жетістікті бағалау технологиясы, жеке дара білім беру үдерісі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Медиапедагогика
  Несиелер: 5

  Пәнің мазмұнында медиа, оның түрлері мен білім беру қызметтерін қазіргі заман тұрғысынан түсіну, сондай-ақ балалар мен жасөспірімдер аудиториясына жағымсыз ықпалының салдары мен мүмкіндіктері; оқыту мен тәрбиелеуде медианы қолданудың дидактикалық, педагогикалық-психологиялық және әдістемелік аспектілері; білімдік, тәрбиелік, зерттеушілік міндеттерді шешу үшін білім берудің медиаөнімдері мен қорларын пайдалану мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Отбасы педагогикасы және психологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл курста отбасы тәрбиесінің психологиялық-педагогикалық негіздері, неке-отбасылық қатынастардың дамуы мен мәні, тарихи, әлеуметтік-психологиялық және дербес-психологиялық мәнмәтінде отбасы мен некеге сипаттама беретін, олардың пайда болу, қалыптасу, тұрақтану және ыдырау ерекшеліктері зерттелінеді, сонымен бірге отбасы, оның тәрбиелеушілік әлеуеті, отбасылық тәрбие көздері, отбасындағы тәрбиенің педагогикалық мәселелері туралы заманауи түсініктер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлеуметтік психология
  Несиелер: 5

  «Әлеуметтік психология» пәні студенттерге әлеуметтік-психологиялық тұжырымдамалар, ұғымдар мен терминдер, әлеуметтік нысандардың жұмыс істеу механизмдері туралы білім беруді; әлеуметтік және психологиялық ғылым саласындағы студенттердің негізгі құзыреттіліктерін қалыптастыруды; әлеуметтік топтарды эксперименттік зерттеу арқылы студенттердің зерттеу дағдыларын қалыптастыруға ықпал етуді қаматамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Психологиялық-педагогикалық менеджмент
  Несиелер: 5

  «Педагогикалық-психологиялық менеджмент» курсының мазмұны тұлғаны дамыту және жұмыс істеудің психикалық тетіктері туралы теориялық білімдердің негізін қалыптастыруға: басқарушылық функцияларды жүзеге асыруға ғылыми көзқарасты қалыптастыруға, кәсіби қызмет саласындағы тұлғааралық қарым-қатынастың феноменологиясын түсінуге, өзін-өзі реттеудің практикалық дағдыларын қалыптастыруға, өзін, топты және жеке адамдарды басқару, өзара әрекеттестікті ұйымдастыру ережелерін меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Креативтік педагогика
  Несиелер: 5

  Курс бағдарламасы келесі мәселелерді зерттеуді қарастырады: Адам туралы ғылым жүйесіндегі креативті педагогиканың орны. Креативтік педагогиканы зерттеу пәні мен нысаны. Креативтік педагогиканың санаттық аппараты. Оқыту процесіндегі шығармашылық ойлауды белсендіру әдістері мен құралдары. Креативтік педагогикалық процестің мәні мен оны ақпараттық-технологиялық қолдау құралдары. Креативтік-педагогикалық технология.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Конфликтология негіздері
  Несиелер: 5

  Курс конфликтологияның теориялық негіздеріне, қақтығыстың негізгі үлгілері мен қызметтерін, жанжалдық жағдайларды шешудің негізгі тәсілдері анықтауға, жанжалды шешу үрдісіндегі креативтіліктің ықпалына және конфликтілерді басқару ерекшеліктеріне бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Гендерлік психология
  Несиелер: 5

  Пәнінің мазмұны білім алушылардың жас ерекшеліктерін, даму дағдарыстарын және қауіп факторларын, сондай-ақ гендерлік, этникалық, кәсіптік және басқа да әлеуметтік топтарға жатқызылуын ескере отырып, танымдық және мотивациялық-ерік саласындағы даму деңгейінің динамикасын және өзгерістерін, психологиялық динамикаға қабілеттілігін, сонымен қатар өзіндік сана-сезімін, психомоторлық дағдыларын, қабілеттерін, мінез-құлқын, темпераментін, психологиялық күйін, тұлғалық сапаларын болжауын анықтауға мүмкіндік беретін психологиялық қызметінің өзіндік ерекшеліктерін айқындау қабілеттерін қалыптастыруды қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жасерекшелік педагогикасы мен психологиясы
  Несиелер: 6

  «Жасерекшелік педагогикасы мен психологиясы» курсының бағдарламасы әртүрлі жастық кезеңдерде (мектепке дейінгі, кіші, жеткіншек, жасөспірім) оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастырудың заңдылығын, әдістері мен құралдарын зерттеуді қарастырады, психофизикалық және психологиялық даму ерекшеліктерін, балалардың түрлі жас ерекшеліктік тобындағы іс-әрекеттің жетекші түрлерін, оларға теңбе-тең келетін педагогикалық технологиялардың ерекшеліктерін ашып көрсетеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Псиxологиялық-педагогикалық зерттеу әдістері
  Несиелер: 7

  Оқу курсы білім алушылардың арнайы теориялық білімдермен, әдіснамалық нормалармен (ғылыми таным ережелерімен) танысуын және алынған білімдер мен дағдыларды түрлі педагогикалық мәселелер мен жағдаяттарды шешу үрдісінде қолдану дағдыларын қалыптастыруды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Эксперименталды психология
  Несиелер: 6

  Курс бағдарламасы психологиялық танымды, психологиядағы эксперименталды әдістердің тарихын, психологиялық эксперименттің мазмұны мен ерекшеліктерін, эксперименттік ауыспалыларды бақылауды, экспериментті жоспарлауды, психологиялық зерттеулер әдістерін, эмпирикалық мәліметтерді талқылап қорытындылау және талдап түсіндіру, өңдеу әдістерін, психологиялық эксперимент процедурасын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жеке тұлғаны психологиялық- педагогикалық зерттеу
  Несиелер: 7

  «Жеке тұлғаны психологиялық-педагогикалық зерттеу» курсының бағдарламасы адам дамуының психологиялық-педагогикалық заңдылықтары, оның психикасы мен тұлғасы жөніндегі түсініктерін қалыптастыруды, оқу-тәрбие үдерісін тиімді ұйымдастырудың және бағалаудың практикалық дағдылары мен біліктіліктерін меңгеруді, оқушы тұлғасын зерттеу үшін өзінің психикалық күйін бағалау және түзету, жаңа ұжымға табысты бейімделу үшін психологияның әртүрлі әдістерін сауатты қолдануды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 6

  Курс бағдарламасы болашақ мұғалімдердің оқушылармен тәрбие жұмыстарын өткізуге және ұйымдастыруға теориялық-әдістемелік даярлығын ескереді. Білім беру мен тәрбиенің гуманистік парадигмаларын жүзеге асыруға бағытталған тәрбиелік іс-әрекеттің теориялық және практикалық негіздерін қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тұлғаның психологиялық-педагогикалық диагностикасы
  Несиелер: 6

  Курс психологиялық-педагогикалық диагностиканың заманауи әдістерін және әдістемесін, оның объектісін, пәнін, сонымен бірге түрлі психикалық құбылыстар мен адамдардың психологиялық ерекшеліктерін түсіндіруге, ұғынуға, тануға байланысты психологиялық жұмыстың міндеттерін шешу саласындағы кәсіби құзіреттіліктің қалыптасуы мен дамуын, психологиялық-диагностикалық іс-әрекеттің этикалық нормаларын меңгеруін, зерттеу жүргізу және нәтижелерді ұсыну барысында сынаушыларға гуманистік қарым-қатынасын дамытуды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Психологиялық-педагогикалық реабилитация
  Несиелер: 5

  «Психологиялық-педагогикалық реабилитация» пәнінің мазмұны психологиялық-педагогикалық реабилитация жүйесі, қағидалары, ұғымдары жөнінде түсініктерін, арнайы коррекциялық ұйымдар тәжірибесін зерттеуге, сонымен бірге әртүрлі типтегі реабилитациялық ұйымдардағы оңалту, сауықтыру үрдісін тиімділендіруге психологиялық әсер ету біліктілігін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектептегі психологиялық қызмет
  Несиелер: 7

  «Мектептегі психологиялық қызмет» курсы елімізде және одан шетте қалыптасқан жаңа инновациялық тұжырымдаманы, білім берудің психологиялық қызметінің негізгі тұжырымдамасын қарастыруды енгізеді, сонымен қатар студенттерде білім берудің психологиялық қызметін ұйымдастыру әрекеті және мазмұны жайлы білім жүйесін қалыптастыруға; кәсіби психологиялық қызметті практикалық жүзеге асырудың және ұйымдастырудың біріншілік дағдылары мен біліктіліктерін дамытуға; өмірлік мәселелерді шешуде адаммен өзара әрекеттесуге гуманистік шығармашылық тұрғыдан келудің қажеттілігін, білім алушылардың инновациялық ойлауын дамытуға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектепте оқытуды бағалаудың жаңа тәсілдері
  Несиелер: 5

  Курс бағдарламасы білім беру сапасы туралы түсінікті; сапаны басқару элементі ретінде бағалауды; бағалаудың дәстүрлі және заманауи құралдарын (рейтинг, мониторинг, "портфолио" жинақтап бағалау); оқыту сапасын бақылауды ұйымдастыру, олардың формалары мен түрлерін; критериалды бағалау туралы түсініктерді қалыптастыруды; оқу нәтижесін анықтау түрлерін (формативті және жиынтық бағалау) қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Психологиялық тренинг
  Несиелер: 8

  Бұл курс студенттердің психологиялық тренингтің негізгі қағидалары, функциялары, сан алуан түрлері, әдістері мен техникасы жөнінде тұтас түсініктерін қалыптастыруға, сондай-ақ бағыттына байланысты оқу-үйрету топтары жұмыстарының өзіндік ерекшеліктеріне бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Психотерапия
  Несиелер: 7

  «Психотерапия» курсының мазмұнында қазіргі заманғы психотерапияның теориялық негіздері; әлемдік және отандық психотерапияның жағдайы мен мәселелері; әртүрлі психотерапевтік бағыттардың мақсаты мен тәсілдері, сонымен бірге кәсіби құзыретті психотерапевт тұлғасына қатысты сұрақтар ашып көрсетіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Білім берудегі коучинг
  Несиелер: 8

  Аталған курста коучингтің қағидалары мен технологиялары, білім берудегі коучинг тәсілдері, педагогикада сәтті қолданылатын құралдары, коучинг-өзара әрекеттесту ерекшеліктері, жеке дара коучинг моделі, сонымен бірге оқытудың мәнін түсінуге, мотивацияны көтеруге және нәтижеге жауапкершілікті арттыруға көмектесетін оқытудағы заманауи тәсілдермен байланысты сұрақтар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Рефлексия және өзіндік рефлексия
  Несиелер: 6

  Пәннің мазмұны теориялық білім жүйесі мен білім беру үдерісі субъектілерінің рефлексивтік қызметінің әдістері мен рефлексиясы, рефлексияны дамыту заңдылықтары мен механизмдері; студенттердің рефлексияның педагогикалық және психологиялық негізгі категорияларын пайдалану қабілеті; рефлексивті педагогика саласындағы іргелі бағыттардың басымдылығын бөліп қарау, заманауи кезеңдегі рефлексияның өзекті проблемаларын дәйектеу туралы теориялық білімдер жүйесін қалыптастыруды қамтамасыз етеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дифференциалды психология
  Несиелер: 7

  «Дифференциальды психология» студенттерде келесі құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған: заманауи өркениетті сақтау және дамыту үшін гуманистік құндылықтардың мәнін түсіну; қоғамды гуманизм, еркіндік пен демократия қағидалары негізінде жетілдіру және дамыту; жастық кезеңнің ерекшеліктерін, даму дағдарыстары мен қауіп-қатер факторларын, гендерлік, этникалық, кәсіби және басқа әлеуметтік топқа тиістілігін ескере отырып, адамның психикасының өзіндік ерекше қызметін айқындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі ұйымдардағы іс-әрекеттің психологиялық негіздері
  Несиелер: 6

  «Мектепке дейінгі ұйымдардағы іс-әрекеттің психологиялық негіздері» курсының мақсаты студенттерді мектепке дейінгі ұйымдардағы жұмысты ұйымдастыру және олардың әртүрлі буындарын басқару саласындағы білім, білік және дағдыларды меңгерту, қазіргі заманғы талаптарға сәйкес басқару іс-әрекетін орындауға студенттерді теориялық және практикалық даярлауды қамтамасыз ету болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Психологиялық кеңес беру
  Несиелер: 5

  «Психологиялық кеңес беру» пәнінің бағдарламасы кеңес берудегі және консультативті психологиядағы қазіргі заманғы тұрғырлар жөніндегі түсініктерді қалыптастыруға көмектеседі. Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушылар кеңес беру тарихын, кеңес беру үрдісінің кезеңдерін, негізгі теориялық тұғырларын, кеңес беру тәжірибесіндегі дағдыларын және бағыттарын зерттейді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі ұйымның ата -аналарына психологиялық қолдау көрсету
  Несиелер: 6

  Курс бағдарламасы бала бақша жағдайындағы дезадаптацияның алдын алуға, ал мектепке дейінгі жоғары жастағыларда мектепте жүйелі оқуға; диагностикалық зерттеу барысында айқындалған негізгі психикалық үрдістерді (ойлау, қабылдау, есте сақтау, зейін қою) дамытуға және түзетуге; эмоциялық ықыласын дамытуға; қамқорлық қарым-қатынасты сипаттайтын қолайлы ахуалды орнатуға, сонымен бірге мектепке дейінгі баладағы эмоциялық ауытқуды түзетуге бағытталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Практикалық психология
  Несиелер: 6

  Курс практикалық міндеттерді шешуде адам психикасы жөніндегі білімді пайдалану сұрақтарын дайындайтын бағыт ретінде психотехнологияның негізгі қағидалары мен тәсілдерін зерттеуге бағытталған, сонымен қатар студенттердің қарым-қатынастың және адамдар әрекеттестігінің психологиялық заңдылықтарын қолдана отырып, қызметкерлерді тиімді басқару біліктіліктерін дамытуды қарастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Колледжде педагогикалық және психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  «Колледжде педагогикалық және психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі» курсының бағдарламасына кәсіби міндеттерді шешу бойынша білім мен біліктілік жүйесі енеді. Жалпы оқу процесін, оның әр бір компонентін жеке ұйымдастыру мен жетілдіру бойынша отандық және шетелдік психология мен педагогиканың жетістіктерін баяндауға ерекше көңіл бөлінеді. Сонымен қатар, курс мазмұны кәсіби өзін-өзі жетілдіруге ықпал ететін факторларды зерделеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Девиантология
  Несиелер: 7

  Бұл пәннің мазмұны тұлғаның девиантты мінез-құлқының мәні, олардың алдын алу және түзету тәсілдері, тұлғаның қоғамдағы мінез-құлқын анықтайтын әлеуметтік нормаларының ерекшеліктері мен өзгешелігі жөнінде ғылыми негізделген түсініктерді меңгеруге, тұлғаның девиантты мінез-құлқының алдын алу және түзету-дамыту жұмыстарының негізгі түрлерімен танысуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Психологиялық-педагогикалық- коррекция
  Несиелер: 6

  Бұл пән педагогикалық-психологиялық коррекцияның теориялық негіздері туралы білімді меңгеруге, баланың даму мәселесімен әлеуеттік мүмкіндіктерін дербес анықтау негізінде психологиялық коррекцияның негізгі әдістерін практикада қолдануға, сонымен бірге педагогикалық-психологиялық коррекцияны ұйымдастыруға қойылатын талаптарды, ғылыми-этикалық нормаларды меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау.

 • Код ON2

  Ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу.

 • Код ON3

  Әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі.

 • Код ON4

  Дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу.

 • Код ON5

  Құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау.

 • Код ON6

  Білім беру үдерісіне қатысушылардың барлығымен өзара әрекеттесу әдістері мен формаларн қолдана алуы, педагогикалық психология саласындағы жаңа технологияларды, балаларды дамыту мен оқытудың қазіргі заманғы тұжырымдамаларын білуі.

 • Код ON7

  Полиэтникалық және гендерлік мәдениетті қалыптастыру үшін оқу материалдарын түсіндіруді орындауы.

 • Код ON8

  Қоғамда кәсіби дамуының жеке жоспарын жүзеге асыру және өзінің педагогикалық мансап траекториясын құру үшін тәрбиелік медиатехнологияларды қолдану дағдыларын көрсете білуі.

 • Код ON9

  Педагогика және психология тарихы, теориясы мен тәжірибесі саласындағы заманауи білімді меңгеруі, білім беру жүйесінің әр түрлі деңгейлерінде оқу үдерісінде инновациялық дидактикалық технологияларды пайдалану және заманауи педагогикалық үдерістің заңдылықтарын талдау дағдыларын игеруі.

 • Код ON10

  Тұлғаның дамуын диагностикалау, ұйымдастыру және жоспарлау үшін психологиялық-педагогикалық білімдерін қолдана білуі.

 • Код ON11

  Білім алушыларды психологиялық-педагогикалық қолдау және сүйемелдеу үшін арнайы құралдарды қолдануға дайындығы.

 • Код ON12

  Білім беру үдерісінің субъектілеріне психологиялық- педагогикалық қызмет көрсетуде инновациялық технологияларды қолдануға дайындығы.

Top