Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01731 Шетел тілі: екі шетел тілі в Баишев Университеті

 • Базалық негізгі шетел тілі А1
  Несиелер: 5

  Курста тыңдалым, сөйлеу, оқу және жазу сияқты төрт қызмет түрлері негізінде коммуникативтік-интермәдениеттік құзыреттілік негіздері қалыптасады. Шет тілді коммуникативтік қызметті меңгеруде шекті деңгейге жету қамтамасыз етіледі. Бастапқы кезеңде сөйлеу, сөйлеу, оқу және жазу дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ауызша және жазбаша тіл практикасы А1

  Курс оқытылатын тілдің фонетика және грамматикасымен танысуды, оқу және жазу дағдыларын меңгеруді және тиісті лексиканы меңгеруді, сөйлеуді есту және сөйлеу дағдыларын (ауызша сөйлеу) меңгеруді көздейді. Шет тілді коммуникативтік қызметті меңгеруде шекті деңгейге жету қамтамасыз етіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Практикалық ағылшын тілі А1

  Практикалық ағылшын тілі курсы практикалық грамматикамен және арнайы тілдік блоктың теориялық пәндерімен ұштастыра отырып, студенттің лингвистикалық, лингвострантану-коммуникативтік құзыреттіліктерінің қалыптасуын қарастыратын жан - жақты дайындықты қамтамасыз етуге; коммуникативтік қызметтің төрт түрі: тыңдалым, сөйлеу, оқу және жазу негізінде коммуникативтік-интермәдениеттік құзыреттіліктің негізін қалауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ауызша және жазбаша тіл практикасы А2

  Курс студенттердің жалпы және коммуникативтік құзыреттілігін тілдік коммуникацияның әр түрлі салаларында коммуникативтік қызметтің барлық түрлеріне, сондай-ақ сөйлеудің негізгі формаларында сөйлеудің дағдылары мен іскерліктерін дамытуды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Практикалық ағылшын тілі А2

  Курс оқитын студенттердің сөйлеу және мәдениетаралық құзыретін оқитын тақырып шеңберінде дамытуды, шет тілді ауызша және жазбаша қарым-қатынас мәдениетіне үйретуді, студенттердің кәсіби шеберлігі мен дағдыларын қалыптастыруды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 3

  Курс студенттердің негізгі және кәсіптендіруші пәндерді меңгеру үшін негіз болатын педагогтың кәсіби қызметі туралы негізгі білімдерін қалыптастыруды, педагогтың кәсіби қызметінің саласы мен ерекшелігін анықтауды, кәсіби құзыреттілікті құрайтын негізгі құзыреттілікті ашуды, студенттерді болашақ мамандық аясында дербес іздеу-зерттеу қызметіне бағдарлауды қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Базалық негізгі шетел тілі А2 дең
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оқу (танымдық) практикасы
  Несиелер: 1

  Оқу (танымдық) практикасы болашақ маманның практикалық дайындығына және кәсіби тәжірибені бастапқы меңгеруіне ықпал етеді, алған теориялық білімдерін бекітеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогика
  Несиелер: 4

  Курс болашақ мұғалімдердің педагогикалық қызметі туралы тұтас түсінігін қалыптастыруға, олардың қазіргі педагогикалық ғылымның теориялық негіздерін білім жүйесін меңгеруіне, білім беру парадигмасын, білім берудің жаңа стандарттарын ауыстыру жағдайында оқу-тәрбие үдерісін тиімді ұйымдастыруға қажетті іскерлікті қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Фонетикалық интерференция

  Курс интерференттік құбылысты немесе айтылу кезінде екпінді, тілдің дыбыстық элементтерін, екі тілде кездесетін жекелеген дыбыстардың айтылуын зерттеуге бағытталған, сондай-ақ екі әртүрлі құрылымдық тілдердегі сегменттік және супрасегменттік бірліктер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Грамматика 1
  Несиелер: 4

  Пән курсы студенттерде теориялық пәндердің барлық циклімен тығыз байланысты жүйе ретінде ағылшын тілінің грамматикалық құрылысы туралы түсініктерді қалыптастыруды көздейді. Осы бағыт бойынша мамандардың теориялық және практикалық кәсіби дайындығының негізін құрайтын ағылшын тілі грамматикасының негізгі ережелерімен танысуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Практикалық неміс тілі А1

  Курс неміс тілінің фонетика, грамматика және лексикасы негіздерімен таныстырады. Фонетикалық, грамматикалық және лексикалық заңдылықтарды сақтай отырып, белгілі бір тақырыптар аясында сөйлеу, шетел тілін есту арқылы түсіну, қысқа ауызша хабарламалар құрастыру секілді дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Практикалық түрік тілі С1.1

  Курс қазіргі түрік тілінің фонетика, нормативтік грамматика және лексика саласында осы бағдарламада қарастырылған көлемде білім мен құзыреттілікті меңгеруге бағытталған. Түрік тілінің фонетикалық, грамматикалық құрылысы мен лексикалық тезаурусы кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері» модулі
  Несиелер: 5

  Модульге кіретін пәндердің мазмұнында сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету шарты ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік-этикалық қатынастарын жетілдіру мәселелері, сыбайлас жемқорлық мінез-құлқының психологиялық табиғаты, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру ерекшеліктері, Қазақстан Республикасының мемлекеттік-құқықтық қатынастары мен құқығының негізгі ұғымдары, қызметтің түрлі салаларындағы сыбайлас жемқорлық әрекеттерін құқықтық бағалау мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Практикалық қытай тілі 2.1
  Несиелер: 4

  Курс қытай тілінің негіздерімен таныстыруға, қытай тілінің теориялық және практикалық дағдыларын қалыптастыруға арналған. Қазіргі қытай тілінің құрылымы мен қызмет етуінің түрлі аспектілері туралы, атап айтқанда, қытай тілінің лексикасы мен грамматикасы жүйесі туралы, сөздер мен грамматикалық құрылымдардың стилистикалық және коммуникативтік сипаттамалары туралы мәліметтер кешенін ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Базалық негізгі шетел тілі В1
  Несиелер: 6

  Курс студенттердің мәдениетаралық деңгейде өзге тілді қарым-қатынас жасау қабілетін одан әрі қалыптастыру, өнімді және рецептивті тілдік материалды тереңдету және кеңейту бойынша жұмыс істеу үшін қажетті білім алуын қарастырады. Жаңа лексикалық бірліктерді кеңейту, pre-intermediate деңгейіндегі ағылшын тілінің грамматикалық жүйесін, коммуникативтік құзыреттілікті меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Фонетика
  Несиелер: 4

  Курс ағылшын тілінің дыбыстық құрылысы туралы мәліметтерді ұсынады, тілдің фонетикалық және фонологиялық жүйесін ашады, дыбыстық қабаттың басқа тіл қабаттарымен өзара әрекеттесуінің ерекшеліктерін анықтайды, сондай-ақ жалпы тіл жүйесіндегі лингвистикалық цикл пәні ретінде фонетиканың орнын анықтайды, жазбаша мәтінді графикалық және орфографиялық рәсімдеу принциптерін, айтылған нормалардың заңдылықтарын оқу негізінде тілді практикалық қолдану дағдыларын дамытуға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Фонология

  Курс ағылшын тілінің дыбыстық құрылымын және тілдік жүйедегі дыбыстардың жұмыс істеуін зерттеуге, болашақ мұғалімге өзінің кәсіби қызметін жүзеге асыру үшін қажетті іргелі лингвистикалық білімді қалыптастыруға, фонологияның теориялық негіздерін меңгеруге және сөздің фонологиялық (және онымен байланысты графикалық) талдауын меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ауызша және жазбаша тіл практикасы В1

  Курс сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін қалыптастыруға, күнделікті және кәсіби қарым-қатынастың жиіліктік тілдік материалында құрылған мәтіндерді түсінуге, жеке әсерлер, оқиғалар туралы қарапайым байланыс сөздерін құру дағдыларын қалыптастыруға, өзінің жеке уайымдары мен әсерлері туралы хабарлай отырып, жеке сипаттағы хат жазуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Практикалық ағылшын тілі В1

  Курс шетел тілін жоғары операциялық меңгеру деңгейін қалыптастыруға, студенттердің жеке қасиеттерін қалыптастыруға ықпал етеді (аналитикалық және шығармашылық қабілет, сыни ойлау, дүниетанымдық және азаматтық ұстаным).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Практикалық түрік тілі С1.2

  Курс түрік тілінің лексикалық және грамматикалық формаларын тереңдетіп оқуға; грамматикалық құбылыстарды нәтижелі зерделеуге және грамматикалық материалды коммуникативтік-бағытталған жүйелендіруге; емле ережелерін, емле дағдыларын жетілдіруге; лексикалық бірліктерді меңгеру есебінен рецептивті сөздікті, ал одан әрі сөзжасамдаудың нәтижелі тәсілдері негізінде белгілі сөздердің жаңа мәндерін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Педагогикалық практика
  Несиелер: 5

  Педагогикалық практика жалпы ғылыми, мәдениеттанушылық, психологиялық-педагогикалық, әдістемелік және арнайы пәндер бойынша білімді бекітуге және тереңдетуге ықпал етеді; теориялық білім негізінде педагогикалық іскерлікті, дағдылар мен құзыреттілікті қалыптастыруға ықпал етеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Практикалық ағылшын тілі В2

  Курс ең қажетті фразеологиялық бірліктерді және оларды ұлттық ерекшелікке сәйкес бір тілден екінші тілге беру ережелерін жүйелендіруге ықпал етеді. Ауызша және жазбаша аударманың негізгі тәсілдерін ағылшын тілінен ана тіліне де, туған тілінен ағылшын тіліне де үйренуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Базалық негізгі шетел тілі В2
  Несиелер: 7

  Курс студенттердің нақты және абстрактілі хабарламаларды қабылдау дағдыларын қалыптастыруға, соның ішінде кәсіби саладағы техникалық бөлімдерін талқылауға; сол тілде сөйлеушілерге әр түрлі тақырыптарды еркін талқылауға; егжей-тегжейлі мәтіндерді құрастыруға және жаңа лексикалық және грамматикалық құбылыстар бар сөйлеу үлгілерін меңгеру нәтижесінде ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын одан әрі дамытуға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ауызша және жазбаша тіл практикасы В2

  Курс грамматиканы тереңдетіп оқытуға, лексикалық минимумды кеңейтуге, сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін жетілдіруге бағытталған: сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу. Студенттердің берілген оқу стратегиясына сәйкес әр түрлі жанрдағы: көркем, публицистикалық, тар-мінез-құлықтық, прагматикалық мәтіндерден оқу және ақпарат алу іскерлігін қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Практикалық неміс тілі А2

  Бұл курс неміс тілінің фонетика және грамматика саласында іскерлік пен дағдыны қалыптастыруға, шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттілік жүйесіне сәйкес А2 деңгейі аясында тілдік және коммуникативтік құзыреттілікті кезең-кезеңмен қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Практикалық қытай тілі 2.2
  Несиелер: 5

  Курс грамматиканы тереңдетіп оқытуға, тақырып бойынша лексиконды кеңейтуге, тез дайындалмаған сөйлеу дағдыларын жетілдіруге бағытталған. Ең қажетті фразеологиялық бірліктерді және оларды қытай тілінен ана тіліне беру ережелерін жүйелеу. Қытай тілінде ауызша және жазбаша коммуникативтік қызметті жүзеге асыруға негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Грамматика 2
  Несиелер: 5

  Курс тілдің грамматикалық дағдыларын дамытуды көздейді. Белгілі бір коммуникативтік міндеттерге қол жеткізу үшін пайдаланылатын грамматикалық дағдыларды қалыптастыруға ықпал етеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шеттілдік білім берудің әдістемесі
  Несиелер: 6

  Курс шетел тілі мұғалімінің кәсіби қызметінің сипаты мен ерекшелігі туралы тұтас түсінік қалыптастыруға бағытталған. Шетел тілдерін оқыту әдістемесінің дамуының әлеуметтік-тарихи шарттылығы, шет тілді білім берудің қазіргі заманғы жаңғыруға себепші болған әлеуметтік білім беру факторларын талдау ұсынылған, базалық әдістемелік категориялардың жаңа интерпретациясында шет тілді білім берудің қазіргі заманғы әдістемесі мен теориясы көрсетілген.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Практикалық неміс тілі В1

  Курс қазіргі заманғы неміс тілінің заңдылықтарын фонетикалық, лексикалық және грамматикалық деңгейде жүйелі-құрылымдық білім ретінде меңгеруге; базалық фонетикалық дағдыларды қалыптастыруға (неміс тілінің жеке дыбыстарын дұрыс артикуляциялау, неміс тілінде сөйлеу сөзін ырғақты-интонациялық ресімдеу); неміс тілінде жалпы және кәсіби коммуникация саласында лексикалық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жалпы тіл білімі

  Курс адамның, қоғамның, тарихтың, мәдениеттің, сондай-ақ оны зерттеу әдістемесі мен сипаттамасымен әртүрлі байланыста. Тілдің пайда болуының, дамуының және жұмыс істеуінің жалпы заңдарын зерделеуге бағытталған. Мазмұн қазіргі заманғы лингвистикалық теорияның күйін көрсетеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Базалық негізгі шетел тілі С1
  Несиелер: 5

  Курс әр түрлі академиялық және кәсіби міндеттерді қалыптастыруға ықпал етеді. С1 деңгейі ағылшын тілінде толығымен автономды қарым-қатынас жасауға, жасырын мағынаны тани отырып, күрделі көлемді мәтіндердің кең спектрін түсінуге; сөздер мен сөз тіркестерін таңдауда қиындық тудырмай, идеяларды өздігінен және жүгіртуге; тілді әлеуметтік, ғылыми және кәсіби қызметте икемді және тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • «Академиялық жазба және кәсіби тілдер» модулі (Академиялық жазба, Кәсіби қазақ (орыс) тілі, Кәсіби бағытталған шетел тілі)
  Несиелер: 6

  Модуль тек лингвистикалық (тілдік, синтаксистік және стилистикалық) ғана емес, ең алдымен логика, талдау, сыни ойлау, объективтілік және өзге идеяларға және бөтен мәтіндерге құрмет сияқты металингвистикалық құзыреттіліктерді қамтитын күрделі және көпжоспарлы біліктер кешенін білдіреді. Кәсіби-бағдарлы шетел тілін оқыту студенттің жеке қасиеттерін дамытуға, оқытылатын тіл елінің мәдениетін білуге және кәсіби және лингвистикалық білімге негізделген арнайы дағдыларды меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы тіл біліміне кіріспе

  «Арнайы тіл біліміне кіріспе» курсы филология студенттерінің оқыту үрдісінде қазіргі лингвистика, лингвистикалық терминологияның негізгі түсініктерін оқытады. Негізгі тілдер жүйесі, оның деңгейлерінің сипаттамасына назар аударылады. Материалдың тұсаукесері әртүрлі ұрпақтар ғалымдарының лингвистикалық теориялық мәселелерін дамыту тәжірибесін бейнелейтін ғылыми және анықтамалық кітаптарды қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Практикалық түрік тілі В

  Курс түрік тілінің фонетикалық жүйесі мен грамматикалық бірліктерін, қарапайым және күрделі сөйлемнің құрылымын, лексика-фразеологиялық бірліктерді, сөзжасам жасаудың негізгі тәсілдерін, Оқытылатын тіл елінде қабылданған сөйлеу этикетінің нормаларын, өзекті лингвоелтану түсініктерін кеңейтуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ауызша және жазбаша тіл практикасы С1

  Курс студенттердің әлеуметтік-тұрмыстық және Академиялық қарым-қатынас жағдайында шет тілінде коммуникативтік міндеттерді шешу үшін ең аз жеткілікті коммуникативтік құзыреттілік деңгейіне қол жеткізуге және одан әрі шет тілін қолдана отырып автономды оқу-танымдық іс-әрекетті жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді білім берудегі инклюзивтік үдерістерді ұйымдастыру және басқарудың негізгі ережелерімен таныстыруға бағытталған және мүмкіндігі шектеулі балаларды жалпы білім беру үдерісіне қосу сұлбасын бөлуге мүмкіндік береді. Жалпы және арнайы білім берудің маңызды әлеуметтік-мәдени феномені ретінде біріктірілген оқыту туралы түсінік береді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жаңартылған білім беру мазмұны аясында шетел тілін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 4

  Курс студенттерде шет тілін оқытудың заманауи тәсілдері туралы негізгі білімді қалыптастыруға бағытталған және болашақ мұғалімдерге ағылшын тілі сабақтарында жаңа тәсілдерді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін тілдік дағдыларды дамытудың инновациялық және тиімді стратегияларымен таныстырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Практикалық шетел тілі С1

  Курс ағылшын тіліндегі социумдағы табысты қарым-қатынас үшін ағылшын филологиясы саласындағы білімді практикалық қолданудың тұрақты икемділігін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тіл біліміне кіріспе
  Несиелер: 6

  «Тіл біліміне кіріспе» курсы студенттерді тілдің табиғатына, функцияларына және құрылымына және лингвистикалық циклдің басқа пәндерін зерттеудің теориялық негіздерін қалыптастыруға ықпал етеді; тілдік жүйелердің жеке аспектілерін - фонетикалық, лексикалық, морфологиялық, синтаксистік түсініктерді түсіну үшін қажетті лингвистиканың негізгі әдістерін, негізгі лингвистикалық терминдердің түсініктерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Практикалық қытай тілі 3.1
  Несиелер: 4

  Курс қытай тілінің лексикалық және грамматикалық формаларын тереңдетіп оқытуға; қарапайым типтік жағдайларда сөйлеу реакциясын қалыптастыру; тұрмыстық тақырыптарға және елтану сипатындағы кейбір тақырыптарда диалог жүргізуге; оқылған/тыңдалған мәтінге байланысты мәселелерді талқылауға қатысу; қысқа хабарламалар жазу; фразаларды аудару секілді құзыреттіліктерді дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мәтінді талдау

  Курс көркем мәтінді кешенді және көпқырлы талдау дағдылары мен машықтарын, атап айтқанда оның семантикалық, құрылымдық және коммуникативтік құрамдастарын меңгеруге арналған; әдеби көркем мәтінді талдау және түсіндіру дағдыларын дамытуға және қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Практикалық қытай тілі 3.2
  Несиелер: 4

  Курс қытай тілін кәсіби қызмет саласындағы ақпаратты алуға және бағалауға мүмкіндік беретін деңгейде меңгеру, фонетика-фонологиялық, лексикалық, семантика-синтаксистік және прагматикалық деңгейлердегі лингвистикалық және ұлттық-мәдени сипаттамалардың ерекшеліктерін ескере отырып, мәтінге/дискурсқа лингвистикалық талдау жүргізу үшін тілдің әлеуетін пайдалануға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • «Сандық технологиялар» модулі (Бұлтты және мобильді технологиялар, Smart-технологиялар, Электронды үкімет)
  Несиелер: 5

  Модульге кіретін пәндердің мазмұнында ОwnCloud бұлтта деректерді сақтауға арналған сервис, ұтқыр телекоммуникациялық IT-инфрақұрылым, Smart-технологиялар, 3D-принтинг сияқты бұлтты технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалану мәселелері қарастырылады. Модуль пәндерін оқу барысында білім алушыларда e-Gov электрондық үкімет порталы арқылы қызмет алу, құжат айналымында электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалану, мобильді банкинг және басқа да сандық сервистерді практикалық қолдану дағдылары қалыптасады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Базалық негізгі шетел тілі С2
  Несиелер: 5

  Курс тез қарқынмен сөйлейтін шетелдік азаматтың сөзін еркін түсінуге; композициялық немесе тілдік тұрғыдан күрделі абстрактілі сипаттағы мәтіндерді түсінуге: нұсқаулықтар, арнайы мақалалар және көркем шығармалар; сөйлеуде әртүрлі идиоматикалық және ауызша сөздерді пайдалануға; жазбаша түрде ойды логикалық және дәйекті түрде білдіруге; күрделі хаттар, есептер, баяндамалар немесе мақалалар жазу дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • БАҚ лексикасы

  Курс қарым-қатынастың мәдени-тілдік негіздерін, сөйлеу әсерінің негізгі тәсілдерін, газет, радио, теледидар, жарнама, интернет тілінің спецификалық қасиеттерін терең меңгеруге бағытталған; БАҚ мәтіндерін талдау дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ағылшын, орыс және қазақ тілдерінін функционалдық стилі

  Курс студенттерде тілдің стилистикалық құралдары туралы теориялық білімдерді олардың жүйесіндегі, олардың табиғаты мен тілдің әртүрлі стиліндегі функциялары туралы, функционалдық стильдерді бөлу критерийлері туралы қалыптастыруға, сондай-ақ аударма қызметінде ағылшын, орыс және қазақ тілдерінің әртүрлі функционалдық стилдерін дұрыс қолдана білуді қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ауызша және жазбаша тіл практикасы С2

  Пән курсы кез келген түрдегі мәтіндерді кез келген тақырыпта оқуға және жазуға, эмоциялар мен пікірлерді білдіру нюанстарын ескере отырып, сондай-ақ кез келген академиялық немесе кәсіби пікірталасқа белсенді қатысуға; аудио және бейнематериалдарды оңай түсінуге; әр түрлі ауызша және жазбаша дереккөздерден алынған ақпаратты талдауға, дәлелдеме мен байланысты презентация жасай отырып мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • IELTS preparation course
  Несиелер: 4

  IELTS емтиханының дайындық курсы сізді Халықаралық Тілдік Тестілеу Жүйесімен (IELTS) тестілеу жүйесімен таныстыру үшін әзірленген және тілдік дағдылар мен халықаралық байланыс деңгейлерінің халықаралық деңгейлеріне сәйкес лингвистикалық білімдер мен дағдыларды жетілдіру әдістерін меңгеруді қарастырады. Дайындық емтиханның барлық сатыларын сәтті аяқтау үшін қажетті дағдыларды талдау және дамыту арқылы жүзеге асырылады: оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу, сондай-ақ лексикалық және грамматикалық тапсырмаларды орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Практикалық түрік тілі А

  Курс жеке тұлғаның коммуникативтік құзыреттілігі мен сөйлеу мәдениетінің деңгейін нормативтік, этикалық, коммуникативтік және мәдени аспектілерде, қабілеттері мен басқа мәдениет өкілдерімен табысты екіжақты қарым-қатынас жасауға дайындығын қалыптастыруға және арттыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Стилистика
  Несиелер: 6

  Курс студенттерді ағылшын тілінің стилистикалық ресурстарымен, стилистикалық нормалармен және олардың қарым-қатынастың әр түрлі салаларындағы вариативтілігімен, тіл білімінің осы саласындағы негізгі өзекті мәселелерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Практикалық неміс тілі В2

  Курс тілдің фонетикалық, лексикалық және грамматикалық формалары, неміс тілінің лексика-фразеологиялық бірліктері, жазу ережелері бойынша білімдерін кеңейтуге бағытталған, орфографиялық дағдыларды жетілдіру, сондай-ақ оқылатын тіл елінің мәдениетіне тән тұрақты сөз тіркестерін, сөйлеу этикетінің реплик-клишесін тану дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • TOEFL preparation course

  Курс базалық тестілеуді өткізу стратегиясында оқытуды қамтамасыз етеді. TOEFL тесттерінің құрылымы, талаптары мен стратегиясы қарастырылады; TOEFL көлеміндегі грамматикалық материал бар. Қабылданған ақпаратты тыңдау және өңдеу; көп мөлшердегі ақпаратпен жұмыс істеу; хаттар, рефератты дұрыс ресімдеу, ойларды ұсыну тәртібі, бірқатар дәлелдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ағылшын тілінің фразеологиясы

  Курс арнайы мақсаттарға арналған тілді оқыту бағдарламасының бөлігі ретінде ағылшын тілінің сөздік құрамының (лексиконның) қазіргі жағдайы мен даму, пайда болу заңдылықтарымен байланысты құзыреттілік жүйесін қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Лексикология
  Несиелер: 5

  Курс қазіргі заманғы ағылшын тілінің сөздік құрамын оқытуға бағытталған; студенттерді лингвистикалық заңдардың әрекетімен, сондай-ақ лексикалық бірліктерді қалыптастыру және қолдану ережелерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Cambridge ESOL preparation course

  Курс ағылшын тілін халықаралық Кембридж емтихандарын табысты тапсыруды қамтамасыз ететін деңгейде меңгеруге бағытталған. Бұл курс Жоғары мектепте шет тілін оқытудың барлық мақсаттарын жүзеге асырудың қосымша құралы болып табылады: оның барлық құрамдас бөліктерінің (сөйлеу, тілдік, әлеуметтік-мәдени/мәдениетаралық, компенсаторлық, оқу-танымдық) жиынтығында өзге тілді коммуникативтік құзыреттілікті дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Практикалық ағылшын тілі С2

  Курс студенттердің коммуникативтік-интермәдениетін әрі қарай жетілдіруге және кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға, жалпы мәдени және жалпы кәсіби блоктың тақырыптары бойынша ғылыми конференцияларда, пікірталастарда, ғылыми конференцияларда, сөз сөйлеу, баяндама мәтіндерін құрастыруға, коммуникативтік міндетке сәйкес, ойлау элементтері бар шығармаларға сәйкес, өз көзқарасын нақты және дәлелді түсіндіре отырып, өз пікірін білдіруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Оқу-тәрбие педагогикалық практикасы
  Несиелер: 1

  Тәжірибе теориялық білім негізінде оқу-тәрбие және оқытушылық жұмысты өз бетінше жүргізу дағдылары мен біліктіліктерін қалыптастыруға, ғылыми-психологиялық және педагогикалық зерттеу дағдыларын меңгеруге, тәрбие жұмысының әдістемесін меңгеруге ықпал етеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Лингвомәдениеттану

  Курс тіл призмасы арқылы мәдениет пен мәдениеттің көрінісі мен бекітілуі ретінде тіл туралы білім алуға, тіл мен мәдениеттің өзара байланысы мен базалық білім негізінде тиісті ғылыми дүниетанымды қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Іскерлік ағылшын тілі

  Курс іскерлік қарым-қатынас саласындағы негізгі мәліметтерден тұрады және студенттерді мәдениетаралық кәсіби қарым-қатынас үшін қажетті коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруды көздейтін шет тілді кәсіби коммуникацияға дайындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Theory and practice of intercultural communication

  Курс тілдік коммуникацияның теориялық негіздерін, категориялық аппаратты, жалпы заңдылықтарды, тіл коммуникациясының түрлерін, деңгейлерін, формаларын меңгеруді қарастырады. Әлеуметтік субъект, әлеуметтік топтар, қауымдастықтар және жалпы қоғам арасындағы дұрыс қарым-қатынас және өзара іс-қимыл дағдыларын меңгеруге негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Лингвоелтану

  Курс тіл тарихындағы лингвистикалық және экстралингвистикалық факторлардың өзара байланысы және оның фонетикалық, лексикалық және грамматикалық жүйесінің дамуы туралы білім жүйесін қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Арнайы кәсіби шетел тілі
  Несиелер: 8

  Курс шет тілді қарым-қатынастың базалық біліктерін одан әрі жетілдіруге, арнайы-кәсіби білім деңгейіне жетуге, шет тілді сөйлеудің практикалық негіздерін іске асыруға, соның ішінде студенттердің арнайы-кәсіби коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруды қамтамасыз ететін неғұрлым қолданылатын грамматикалық құбылыстарды қолдануға мүмкіндік береді. Студенттердің кәсіби мақсатта өзара іс-қимылы қоғамдық-саяси, жалпы мәдени және арнайы-кәсіби қарым-қатынас және сөйлеу тақырыбы аясында ұйымдастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жалпы кәсіби шетел тілі

  Курс студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруды қамтамасыз ететін неғұрлым қолданылатын грамматикалық құбылыстарды қоса алғанда, шетел тілін практикалық меңгеру дағдыларын дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Елтану
  Несиелер: 5

  Курс студенттерді Ұлыбритания мен АҚШ-тың физикалық және экономикалық географиясымен, тарихи даму ерекшеліктерімен, саяси құрылымы мен қазіргі әлеуметтік және мәдени өмірімен таныстырады. Қоғам дамуының халық тарихымен тығыз байланысы принциптеріне және халықтың сипаты, өмір салты мен мәдениетінің шарттылығына, тарихи, экономикалық, географиялық және саяси факторларға негізделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Language and intercultural communication
  Несиелер: 7

  Курс студенттердің коммуникативтік-мәдениетаралық құзыреттілігін қалыптастыруға ықпал етеді. Тілдік материал студенттердің сөйлеу идиоматикалығын арттыру, олардың фондық білімін тереңдету, жалпы алғанда, оқыту мазмұнының жалпы мәдени компоненті және қалыптасатын коммуникативтік біліктердің шеңберінде студенттердің мәдениеттанушылық, елтану ой-өрісінің кеңеюі есебінен байытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндірістік (педагогикалық) практика
  Несиелер: 3

  Практика өндірістік саладағы кәсіби іс-әрекеттің практикалық дағдылары мен тәжірибесін алуға; кәсіпорынның, мекеменің және ұйымның жұмысын терең зерделеу негізінде кәсіби іскерліктер мен дағдыларды толықтыруға; өз қызметін өз бетінше жоспарлау, әріптестермен пайдалы байланыс орнату, рөлдік кәсіби позицияны анықтау, жауапкершілік сезімін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Лингвистикадағы ғылыми зерттеу негіздері
  Несиелер: 7

  Курс студенттерді ЖОО-дағы ғылыми қызметтің негізгі аспектілерімен, ғылыми зерттеулер әдістемесімен, лингвистикалық зерттеудің жалпы және жеке әдістерімен, дипломдық жұмысты көпшілік алдында қорғау жолдарымен және рәсімдеу техникасымен таныстырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Linguocultural stereotypes of intercultural communication

  Пәннің негізгі мазмұны мәдениет фактілерімен тығыз байланыста, мәдениетаралық коммуникация аспектісінде тілді қарастыру болып табылады. Курс әлеуметтік-мәдени ақпаратты беру және әлемнің ұлттық суреттерін қалыптастыру тәсілі ретінде мәдениеттің негізгі бөлігі ретінде тіл туралы антропоцентрикалық бағытталған білімді қалыптастыруға ықпал етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қайта өркендеу дәуірінің әдебиеті

  Курс студенттерде ХХ ғ.дейінгі шетелдік әдебиет туралы тұтас түсінік қалыптастыру, осы кезеңдегі негізгі әдеби құбылыстарды олардың тарихи-мәдени контекстін және эстетикалық ерекшелігін ескере отырып қарастыру қарастырылған. Пәнді меңгеру барысында студенттер әртүрлі мәдени дәуірлерден туған көркем сананың ерекшеліктерімен және бейнелі көріністерімен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Дипломалды практика
  Несиелер: 10

  Дипломалды практика студенттердің кәсіби-практикалық дайындығына бағытталған. Тәжірибе студенттердің жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша теориялық және әдістемелік білімін, іскерліктері мен дағдыларын тереңдетуге және бекітуге, сонымен қатар оқу іс-әрекеті процесінде қалыптасқан арнайы құзыреттерді бекітуге және нақты практикалық іс-әрекет жағдайында кәсіби дағдылар мен іскерлікті қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ағылшын тілі әдебиетінің тарихы

  Курс студенттерді әлемдік әдеби үрдістің кезеңдерімен таныстырады және ағылшын және америка әдебиеті тарихының жүйелі білімін қалыптастыруды, әдебиеттану ұғымдарын тереңдетуді, сондай-ақ көркем мәтіндерді талдау дағдыларын дамытуды көздейді; символизм, натурализм, импрессионизм, эстетизм сияқты мәдени және әдеби феномендермен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Оқытылатын тіл елінің әдебиеті
  Несиелер: 8

  Курс студенттердің лингвистикалық және мәдени-тарихи құзыреттілігін қалыптастыруға, ағылшын және американдық әдебиеттің ұлттық ерекшелігін зерделеу арқылы мәдениет диалогына оқушыларды тартуға бағытталған. Осы елдердің әдебиет құбылыстарына, Оқытылатын тіл елінің мәдениетіне ғана емес, сондай-ақ әлемдік әдебиетке де елеулі үлес қосатын ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Қазақстан Республикасы Конституциясының негізгі ережелерін, адамның құқықтары мен бостандықтарын, оларды іске асыру тетіктерін, сыбайлас жемқорлықтың негізгі анықтамаларын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды реттейтін халықаралық және ұлттық заңнаманы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл стратегиясын қалыптастырудың негізгі тәсілдерін және стратегияның базалық элементтерін біледі және түсінеді; қажетті нормативтік-құқықтық құжаттарды пайдаланады.; азаматтық іс жүргізу және еңбек заңнамасына сәйкес өз құқықтарын қорғайды, құқықтық тұрғыдан қызметтің (әрекетсіздіктің) нәтижелері мен салдарын талдайды және бағалайды.

 • Код ON2

  Педагогикалық инноватика принциптерін, педагогикалық технологиялар мен білім беру әдіснамасын; практикадағы нақты әлеуметтік-педагогикалық жағдайларды ескере отырып, кәсіби қызметтегі теориялық білімді; денсаулық мүмкіндіктері шектеулі балаларға арналған оңтайлы әлеуметтік-орта және білім беру жағдайларын ұйымдастыру және қамтамасыз ету тәсілдерін қолданады.

 • Код ON3

  Ауызша және жазбаша қарым-қатынас негіздерін практикалық меңгеруді қамтамасыз ететін ағылшын және қытай тілдерінің фонетикалық, грамматикалық, стилистикалық және лексикалық құбылыстарын біледі және түсінеді.

 • Код ON4

  Шет тілін оқытудың негізгі әдістемелік категорияларын және олардың жұмыс істеу заңдылықтарын, осы саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін және оқушылардың сын тұрғысынан ойлауын дамытуды қоса алғанда, оқытудың мазмұны мен тәсілдерін іріктеу ерекшеліктерін біледі; шет тілді және көптілді білім берудің әдіснамасын біледі.

 • Код ON5

  Білім берудегі авторлық жаңашыл идеяларды іске асырады, стандартты емес және баламалы шешімдерді табады және жаңа педагогикалық идеяларды генерациялайды, сыни ойлайды; педагогикалық мониторингті қолданады, педагогикалық өлшеуіштер мен индикаторлар мен бақылау-бағалау материалдарының жүйесін әзірлейді, алынған нәтижелерді түсіндіреді

 • Код ON6

  Тестілеу жүйесін және халықаралық емтихандарды тапсыру технологиясын (IELTS, TOEFL, Cambridge ESOL, HSK) біледі; ғылыми құжаттарды ( есептерді, шолуларды, аннотацияларды, баяндамаларды, мақалаларды) жазу дағдылары мен тәсілдерін біледі; заманауи ақпараттық және сандық технологияларды пайдалана отырып, библиография мен сілтемелерді ресімдейді; кәсіби қызмет саласында ақпараттық технологияларды, бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдаланады.

 • Код ON7

  Оқытылатын тіл елінің әлеуметтік-мәдени ерекшелігіне сәйкес өзінің сөйлеу және сөйлеу емес мінез-құлқын қалыптастырады; әртүрлі коммуникативтік жағдайларда ақпарат беру мақсатында әр түрлі тілдік құралдарды қолдана отырып, өз ойларын білдіреді; шет тіларалық қарым-қатынас, "екі Мәдениет диалогы" жағдайында өз елі мен мәдениетін ұсынады; қарым-қатынастың жалпы және кәсіби салаларында мәдениетаралық диалогты жүзеге асырады.

 • Код ON8

  Лингвистикалық теориялар, лингвистика ғылымының заңдары мен заңдылықтары, лексикология саласында базалық білімді пайдаланады. Ағылшын және қытай тілдерінің лексикалық және фразеологиялық жүйелерінің дамуының негізгі факторлары мен заңдылықтарын, лексикалық бірліктердің семантикасы мен құрылымының ерекшеліктерін, лингвистикалық талдау мен сипаттаудың негізгі әдістемесін біледі

 • Код ON9

  Шет тілді мәдениет жеткізгіштері әлемінің концептуалды және тілдік көрінісін; шет мәдени ортадағы этикалық және адамгершілік мінез-құлық нормаларын; ауызша қарым-қатынас мәдениетінің тілдік нормаларын және Оқытылатын тіл елінде қабылданған этикалық және адамгершілік мінез-құлық нормаларын; мәдени-тарихи шындықты; қолданыстағы стереотиптерді және оларды жеңу тәсілдерін; Оқытылатын тіл елдерінің этикет нормаларын біледі

 • Код ON10

  Ағылшын тілінде сөйлейтін елдер мен Қытай туралы елтану, мәдениеттану және лингвомәдениеттану материалдарын біледі; тілдердің өзара байланысы және өзара байытылуы жағдайында паралингвистикалық және экстралингвистикалық элементтерді біледі.

 • Код ON11

  Сыныптан және мектептен тыс іс-шараларды әзірлейді және өткізеді. Тұлғаның және сынып ұжымының даму деңгейін диагностикалайды, оның нәтижелерін тәжірибеде қолданады; педагогикалық эксперимент жүргізеді.

Top