Инновациялық білім беру бағдарламасы

6B05102 Тағамдық биоиндустрия в Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

 • Математика
  Несиелер: 5

  Математика қазіргі жағдайда техникалық және жаратылыстану ғылымдарының теориялық негізі болып табылады. Пән бакалаврлардың қазіргі математика туралы түсініктерін жалпы теориялық білімнің логикалық үйлесімді жүйесі ретінде қалыптастыру мақсатын қояды. Пән келесі бөлімдерден тұрады: аналитикалық геометрия элементтері, дифференциалдық және интегралдық есептеулер, дифференциалдық теңдеулер, қатарлар, ықтималдықтар теориясының элементтері.

 • Биотехнология негіздері, курстық жұмыс
  Несиелер: 5

  Пән бакалаврларды дайындау негізін құрайды және бітірушілердің кәсіби қызметінің негізі болып табылады. Курс келесі бөлімдерден тұрады: биотехнологиялық өндірістерді аппараттық жабдықтау, биотехнологиялық процестерді моделдеу, Биотехнологиядағы мембраналық процестер. Пәнді оқу студенттердің модифицирленген биообъектілерді алудың технологиялық тәсілдері туралы түсінігін қалыптастыруға бағытталған.

 • Физика
  Несиелер: 5

  Пән бакалаврлардың теориялық дайындығының негізін құрайды және бітірушілердің инженерлік-техникалық қызметінің негізі болып табылады. Курс келесі бөлімдерден тұрады: механика, молекулалық физика және термодинамика, электр және магнетизм, оптика, кванттық физика, атом ядросы және элементар бөлшектер. Курсты оқу студенттердің жалпы және жаратылыстану-ғылыми ойлау базасы ретінде физикалық дүниетанымын қалыптастыруға бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инженерлiк графика
  Несиелер: 5

  Пән бакалаврлардың техникалық дайындығының негізін құрайды және инженерлік-техникалық қызметтің негізі болып табылады. Курс графикалық жұмыстарды орындау туралы жалпы мәліметтер, сызба геометриясы, техникалық сызу, компьютерлік графика бөлімдерімен ұсынылған. Курсты оқу студенттердің кеңістіктік ойлау дағдыларын қалыптастыруға, IT –технологияларды қолдану арқылы конструкторлық құжаттарды құрастыру саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды алуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Биотехнологиялық нысандары
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің биотехнология объектілерінің білім жүйесін қалыптастыру және оларды биотехнологиялық процестерде қолдану мақсатын қояды. Курс келесі бөлімдерден тұрады: жасушалар құрылысының ерекшеліктері және прокариот пен эукариот метаболизмі, жаңа нысандарды алу үшін жасушалық және генетикалық инженерия әдістерін пайдалану. Пәнді оқу студенттердің биотехнология объектілерімен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бейорганика және аналитикалық химия
  Несиелер: 5

  Пән бейорганикалық және аналитикалық химияның теориялық негіздері мен мәселелерін қарастырады. Курс келесі бөлімдермен берілген: химияның негізгі заңдары; Бейорганикалық қосылыстардың жіктелуі, номенклатурасы және қасиеттері; сапалық және сандық талдаулар; Менделеев кестесіндегі иондардың барлық топтарына талдау. Курсты оқу студенттердің химиялық анализдер жүргізу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіптік педагогика және психология
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің психологиялық-педагогикалық дайындығының бір бөлігі болып табылады. Курс келесі бөлімдерден тұрады: жалпы және әлеуметтік психология, тұлға психологиясы, еңбек психологиясы, жас және педагогикалық психология; кәсіптік білім беру, орта және орта білімнен кейінгі кәсіптік білім беру педагогикасы. Пәнді оқыту жеке, кәсіби қызметінде психологиялық-педагогикалық құралдарды, әдістерді, оқыту тәсілдерін, диагностиканы қолдану іскерлігін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Энзимология
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің биотехнологияда ферменттердің құрылысы, қызметі және қолданылуы туралы білімдерін қалыптастыру мақсатын қояды. Курс келесі бөлімдерден тұрады: ферменттердің құрылысы, қасиеттері, олардың әсер ету механизмі, ферменттерді тазалау және бөлу, жіктелуі, ферментативті Катализ кинетикасын зерттеу, олардың кофакторлары мен ферменттердің биосинтезін зерттеу. Курсты оқу студенттердің ферменттерді пайдалану білімін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Психология және адам дамуы
  Несиелер: 5

  Пән психологиялық ойлауды дамытуға бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде Студенттер психикалық және жеке даму ерекшеліктерінің диагностикасын, әртүрлі жас сатысында адамның іс-әрекеті мен мінез-құлқын реттеуін жүргізе алады. Курс студенттердің онтогенездегі адам психикасының даму заңдылықтары туралы ғылыми түсініктерін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Экономика негіздері
  Несиелер: 5

  Пән экономикалық құбылыстар мен процесстердің мәні мен түрлері туралы білімді жүйелендіруге бағытталған. Курс келесі бөлімдерден тұрады: қоғамның экономикалық дамуының негізгі мәселелері, қазіргі нарықтық экономиканың жұмыс істеу механизмі, ұлттық экономиканың мәселелері, әлемдік экономика. Пән студенттердің қоғам дамуының экономикалық заңдылықтары және оның тиімді қызмет ету мәселелері туралы білім жүйесін қалыптастыру мақсатын қояды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Өнеркәсіптік биотехнология
  Несиелер: 5

  Пән бакалаврларды дайындау негізін құрайды және студенттердің Өнеркәсіптік биотехнология білімін меңгеруін қамтамасыз етеді. Курс келесі бөлімдерден тұрады: микробиологиялық өндірісті инженерлік ресімдеудің ғылыми негіздері, Микробтық синтез өнімдерін өндіру, биотехнологиялық өндірістің тиімділігін бағалау. Пәнді оқу студенттердің биотехнологиялық құрал-жабдықтарды құру және пайдалану саласындағы білімі мен іскерлігін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Органолептикалық талдау
  Несиелер: 6

  Пән студенттерді сенсорлық талдау негізінде азық-түлік биоөнімдерінің заманауи дәмін айыру орталығын ұйымдастыруға үйрету мақсатын қояды. Курс мынадай бөлімдерден тұрады: сезім органдары, сенсорлық талдау негіздері, тауарлардың сапасы мен қауіпсіздігін бағалау, ақауларды диагностикалау, қауіпті өнімді анықтау Курсты оқып үйрену сенсорлық талдау жүргізгенде жүйелік тәсіл қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Тамақтану ғылымы, функционалдық және тағамдық компоненттер
  Несиелер: 5

  Тірі ағзалардың білімін студенттердің пішіні. Генетика негіздері, адам генетикасы, іріктеудің генетикалық негіздері. Бұл ағзалардың білімін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Бактериология
  Несиелер: 5

  Пән биотехнологтарды дайындау базасын құрайды. Курс келесі бөлімдерден тұрады: микроорганизмдер мен жіктелуі, морфологиясы, құрамы мен көбеюі, өсіру, метаболизмі, экология, генетика және микроорганизмдерді практикалық қолдану. Пән талдау жүргізу дағдыларын меңгеруге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Молекулалық биология және генетика негіздері
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің тірі организмдердің молекулалық және генетикалық негіздері туралы білімдерін қалыптастырады. Курс келесі бөлімдерден тұрады: тұқым қуалаушылықтың материалдық негіздері, молекулалық генетика негіздері, Адам генетикасы, селекцияның генетикалық негіздері. Пәнді оқу студенттердің тұқым қуалаушылықты және ағзалардың өзгергіштігін басқару мүмкіндігі туралы білімдерін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қаптама технологиясы
  Несиелер: 6

  Пән дайын өнімді орау және сақтау саласындағы бакалаврлардың теориялық дайындығының негізін құрайды. Курс келесі бөлімдерден тұрады: буып-түю материалының түрлері, өнімді заттаңбалау, өнімді заттаңбалау дизайны, буып-түю материалын кәдеге жарату. Курсты оқу студенттердің өнімдерді орау ерекшеліктері туралы түсінігін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Экология және биотехнологияда табиғатты тиімді пайдалану
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде тірі организмдердің молекулалық және генетикалық негіздері туралы білімді қалыптастырады. Курс келесі бөлімдерден тұрады: тұқым қуалаушылықтың материалдық негіздері, молекулалық генетика негіздері, Адам генетикасы, селекцияның генетикалық негіздері. Пәнді оқу студенттердің тұқым қуалаушылықты және ағзалардың өзгергіштігін басқару мүмкіндігі туралы білімдерін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Тағамдық физиология, гигиена және санитария негіздері
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде біртұтас ағзаның және оның барлық органдары мен жүйелерінің жалпы және жеке механизмдерінің білім жүйесін қалыптастыру мақсатын қояды. Курс келесі бөлімдерден тұрады: жалпы физиология, қоздырғыш ұлпалардың физиологиясы, организм функцияларының реттелу механизмдері, ағзаның ішкі ортасы, ішкі органдар жүйесі және олардың реттелуі, репродуктивті жүйенің физиологиясы. Пәнді оқыту студенттердің адам және жануарлар ағзасының қызмет етуін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Тамақ өнімдерінің химиялық сапасын бақылау, курстық жұмыс
  Несиелер: 5

  Пән білім алушыларда бақылау жүргізу үшін қажетті білім, білік және дағды жүйесін қалыптастыру мақсатын қояды шикізат пен дайын өнімнің сапасы. Курс келесі бөлімдерден тұрады: қоғамдық тамақтану өнімдерінің сапа көрсеткіштері, қоғамдық тамақтану өнімдерінің сапасын органолептикалық бағалау, тағамдардың және аспаздық өнімдердің сапасын бақылау. Курсты оқу технологиялық процестердің негізгі параметрлерін, шикізаттың, жартылай фабрикаттардың қасиеттерін өлшеу үшін техникалық құралдарды қолдануға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Экология, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негізі
  Несиелер: 5

  Модуль инженерлік бітірушілердің құқықтық мәдениетінің негізі болып табылады. Ол құқық негізін қалыптастыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет пен экология негіздерін зерделеуді қамтиды. Курс Конституцияның және Қазақстан Республикасының заңнамасының негізгі ережелерін, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы кәсіптік іс-әрекеттегі негізгі және іс жүргізу құқығының және қоршаған ортаны басқару принциптерін өзара әрекеттесу механизмін зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Фитобиотехнология
  Несиелер: 6

  Пән студенттердің Биотехнология объектілері ретінде өсірілетін өсімдік жасушаларының биологиясы туралы білімдерін қалыптастыру мақсатын қояды. Курс келесі бөлімдерден тұрады: өсімдік кластерлерін өсіру шарттары, микроклональды көбею, өсімдіктер генетикасы, өсімдік штаммдарын-продуценттерді алу. Пән Биотехнологиядағы өсімдіктермен жұмыс істеу ережелерін алуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Сүт шикізатының құрамы және қасиеттері
  Несиелер: 6

  Пән сүт шикізатын өңдеу технологиясын жүзеге асыратын бакалаврларды дайындауға бағытталған. Курс келесі бөлімдерден тұрады: сүт шикізатының түрлері, сүт шикізатының құрамы, сүттің механикалық ластануы, сүт шикізатының қасиеттері. Пәнді оқу студенттердің сүт өнімдерін өңдеу және дайындау технологиясы туралы білімдерін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Тамақ өнеркәсібінде ақпараттық технологияларды пайдалану
  Несиелер: 5

  Пән арнайы компьютерлік бағдарламаларды пайдалана отырып, конструкторлық және технологиялық құжаттаманы ресімдеуді мақсат етіп қояды. Курс келесі бөлімдерден тұрады: базалық жүйелік бағдарламалық өнімдер, қолданбалы бағдарламалар пакеттері. Курсты оқу студенттердің тағам өнеркәсібінде ақпараттандыру дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Инжинирингтік кәсіпкерлік, маркетинг және бизнес-жоспарлау
  Несиелер: 6

  Пән кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру, маркетингтік зерттеулер жүргізу, инновациялық жобаның бизнес-жоспарын әзірлеу үшін базалық білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Курс бизнес-идеяларды генерациялау және оларды коммерцияландыру техникасын, нарықты сегменттеу және тауарды позициялау тәсілдерін, жобаларды іске асырудың ықтимал тәуекелдері мен капитал салымдарының тиімділігін бағалау әдістерін, инновациялық жобаның бизнес-жоспарын таныстыру дағдыларын игеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі саласында теориялық білім алуға бағытталған. Курс келесі бөлімдерден тұрады: еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы нормативтік-құқықтық актілер, өндірістегі жазатайым оқиғалар, электр - өрт қауіпсіздігі, ТЖ кезінде халықты қорғау. Пән студенттерде ТЖ-да Экономика объектілерінің тұрақтылығын арттыру және кәсіби қауіп-қатерлерді төмендету бойынша дағдыларды қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Жасуша биотехнологиясы, курстық жұмыс
  Несиелер: 5

  Пән ғылым дамуының болашақ бағыттарының негізін құрайды. Курс келесі бөлімдерден тұрады: теориялық негіздері, жасушалық Биотехнология объектілері, соматикалық гибридизация, микробиологиялық жүйедегі жасушалық биотехнология. Курсты оқу ғылыми-пратикалық қызметте дағдыларды меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кәсіби бағытталған қазақ тілі
  Несиелер: 5

  «Кәсіби-бағытталған қазақ тілі» пәні бойынша оқыту негізгі жалпы терминологияны меңгеруге, лексикалық минимумдағы мамандықтың мамандықтарына, сондай-ақ негізгі тақырыптарды білдіретін ғылыми мәтіндердің коммуникативтік ұйымдарының түрлерін білуге бағытталған. Пәннің мазмұны типтік құндылықтарды және типтік ниеттерін білдіру жолдарын трансформациялық ауыстыру дағдыларын меңгеруді білдіреді; синтаксистік бірліктерді коммуникативтік актіге енгізу ережелерін білу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Биотехнологиялық прокариот
  Несиелер: 6

  Пән студенттерді микробиологиялық процестердің принциптері мен ерекшеліктерімен таныстырады. Пән келесі бөлімдерден тұрады: микробтық массаны алу, органикалық қышқылдар және бейтарап өнімдер, микробиологиялық синтез өнімдерін алу, дәрілік және алдын алу құралдарын өндіру, металдар биотехнологиясы, қоршаған орта биотехнологиясы. Пән микроорганизмдермен жұмыс істеу дағдыларын меңгеруге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Кәсіби бағытталған oрыс тілі
  Несиелер: 5

  «Кәсіби-бағытталған қазақ тілі» пәні бойынша оқыту негізгі жалпы терминологияны меңгеруге, лексикалық минимумдағы мамандықтың мамандықтарына, сондай-ақ негізгі тақырыптарды білдіретін ғылыми мәтіндердің коммуникативтік ұйымдарының түрлерін білуге бағытталған. Пәннің мазмұны типтік құндылықтарды және типтік ниеттерін білдіру жолдарын трансформациялық ауыстыру дағдыларын меңгеруді білдіреді; синтаксистік бірліктерді коммуникативтік актіге енгізу ережелерін білу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Тағамдық биоиндустрия
  Несиелер: 5

  Пән бакалаврларды дайындау негізін құрайды, олардың өсімдіктер жасушаларының құрылысы мен функцияларын білуін қамтамасыз етеді. Курс келесі бөлімдерден тұрады: өсімдік жасушасының құрылысы мен қасиеттері, жасушалық цикл, жасушалық метаболизм, өсімдіктердің өсуі мен дамуы. Пәнді оқу студенттердің өсімдіктер физиологиясының ерекшеліктері туралы түсінігін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Мектептегі тәрбие жұмысы
  Несиелер: 5

  Пән техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарында студенттердің өндірістік оқыту мазмұнын жүзеге асыру жолдарын, тәсілдерін және құралдарын оқытады. Өндірістік оқу шеберханаларында оқу процесінің мәні мен дидактикалық ерекшеліктерін, оқытудың әдістері жүйесін, ұйымдастыру формалары мен құралдарын; студенттерді практикалық Кәсіптік оқыту процесін жүзеге асыру технологиясы мен әдістемесінің негізгі мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • ТжКБ жүйесіндегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән болашақ педагогты білім алушылармен тәрбие жұмысын ұйымдастыруға және өткізуге дайындауға бағытталған. Курс келесі бөлімдерден тұрады: тәрбие жұмысының формалары, әдістері мен құралдары; ТжКБ жүйесіндегі қазіргі тәрбиелеу жүйесі; тәрбие технологиясы; тәрбие жұмысының нәтижелері мен тиімділігінің диагностикасы. Курс тәрбие жұмысының әдістемесі мен технологиясын таңдау, жобалау, жүзеге асыру іскерліктерін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Кәсiби-бағытталған шетел тiлi
  Несиелер: 5

  «Кәсіби бағытталған шетел тілі» курсын оқу студенттердің кәсіби ойлау ерекшеліктерін ескере отырып, нақты кәсіби, іскерлік, ғылыми салаларда және жағдайларда шетел тілінде қарым-қатынасты қалыптастыруға бағытталған. Пәннің пәндік мазмұны қарым-қатынас салаларынан, тақырыптардан, қосымша тақырыптардан және сөйлесу барысында туындайтын жағдайлардан тұратын когнитивті-лингвомәдени кешендер түрінде берілген.Пән кәсіби және лингвистикалық білімге негізделген арнайы дағдыларды меңгеру мақсатында арнайы пәндермен байланысып, толықтырыла отырып оқытылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Саланың технологиялық жабдықтары
  Несиелер: 6

  Пән биотехнологиялық саланың технологиялық жабдықтарын оқып үйренуді мақсат етіп қояды. Курс келесі бөлімдерден тұрады: өндірістік процесс кезеңдері, ферменталды, ферментациялық, ферментациядан кейінгі технологиялық жабдықтар, дайын өнімнің лиофилизациясы және орау. Курсты оқу студенттердің саланың технологиялық жабдықтарын қолдану дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Тағамдық химия
  Несиелер: 6

  Пән мақсаты тамақ өнімдерінің молекулалық негіздерін зерттейтін ғылым саласындағы білім жүйесін Курс тағамның химиялық құрамы, өнімнің құрамына кіретін заттардың құрылымы, қасиеттері және орналасуы бөлімдерінде көрсетілген. Курсты оқу студенттердің тамақ өнімдерін химиялық талдау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Химиялық талдау әдістері модулі
  Несиелер: 6

  Пән теориялық дайындық, Талдаудың химиялық әдістерінің негізін құрайды. Курс келесі бөлімдерден тұрады: зерттелетін заттардың сапалық және сандық құрамын анықтау, Талдаудың физика - химиялық әдістері, талдау әдісін өз бетінше таңдау, талдау схемасы және жүргізу әдістемесі. Пәнді оқу құбылыстар мен процестердің табиғаты мен мәнін, Талдаудың физика-химиялық әдістерін бағдарлауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Тамақ өнеркәсібінің процестері мен құрылғылары
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде ашыту процестерінің сызбаларын қалыптастыру мақсатын қояды. Курс келесі бөлімдерден тұрады: ашытқы тіршілігін пайдалануға негізделген өндіріс, бактериялардың тіршілік әрекетін пайдалануға негізделген өндіріс, зең саңырауқұлақтарының тіршілік әрекетін пайдалануға негізделген өндіріс. Пәнді оқу студенттердің тағам биоиндустриясында ашыту өндірісін қолдану білімін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Тұтас сүт өндіру технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән тұтас сүт өндіру технологиясын басқаруға қатысатын бакалаврларды дайындауға бағытталған. Курс келесі бөлімдерден тұрады: ішетін сүт және кілегей сапасын бағалау, түрлі ішетін сүт, кілегей және сүт сусындарын өндіру технологиясы, қышқыл сүт сусындары мен қаймақ сапасын бағалау. Курсты оқу студенттердің тұтас сүт өнімдерін өндіру технологиясы бойынша білімдерін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Сыр технологиясы
  Несиелер: 6

  Пән ірімшік алудың заманауи технологиясын меңгерген бакалаврларды дайындауға бағытталған. Курс келесі бөлімдерден тұрады: ірімшіктің микробиологиясы, ірімшіктің жетілу кезеңдері, қатты ірімшік, жұмсақ ірімшік дайындау технологиясы, ірімшік аурулары. Пәнді оқу шикізаттарды өндіру технологиясы туралы білімді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Өндіріс технологиясы және диеталық қоспаларды қолдану
  Несиелер: 6

  Пән биологиялық белсенді қоспаларды өндіру және пайдалану технологиясын білетін бакалаврларды дайындауға бағытталған. Курс келесі бөлімдерден тұрады: биологиялық белсенді заттарды құру, тағамдық қоспаларды жіктеу, тағамдық қоспалармен жұмыс істеу, тағамдық қоспалардың қауіпсіздігі және кәдеге жарату. Пәнді оқу тағамдық биоиндустрияда биологиялық белсенді заттарды қолдануға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Индустриядағы инженерлік және технологиялық процесстерді кешенді басқару
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты және технологиялық процестерді басқару. Курс келесі бөлімдерден тұрады: Өндірісті механикаландыру және автоматтандыру; жоғары тиімді және аз операциялық технологияға көшу. Курсты оқу студенттердің технологиялық үрдісті және оны басқаруды қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кәсіптік оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән кәсіби оқыту педагогтарын даярлауда жалпы кәсіби болып табылады. Курс келесі бөлімдерден тұрады: Кәсіптік оқыту әдістемесінің әдіснамалық негіздері; талдау, жобалау, оқыту мазмұны; кәсіптік білімді, іскерлікті диагностикалау әдістемесі. Пәнді оқыту техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарында кәсіптік цикл пәндері бойынша оқу үрдісінің компоненттерін жобалау, құрастыру және өңдеу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Тұтыну қасиеттері және шикізат пен дайын өнімнің қауіпсіздігін қамтамасыз ету
  Несиелер: 6

  Пән өнімдердің сапасын бақылау және тұтынушыны қорғау үшін құқықтық өрісте Құзыретті бакалаврларды дайындауға бағытталған. Курс келесі бөлімдерден тұрады: GMP нормативтік құжаттары, өнімдердің сапасын бақылау әдістері, өнімдерді кәдеге жарату. Курсты оқу студенттердің биотехнологиялық әдіспен алынған тағам өнімдерінің сапасына жауапкершілігін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Сүт және сүт өндірісінің жалпы технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән сүтті өңдеудің технологиялық процесін басқаратын бакалаврларды дайындауға бағытталған. Курс келесі бөлімдерден тұрады: сүтті қайта өңдеудің технологиялық процесінің кезеңдері, сүттің өндірістік қалдықтарын кәдеге жарату, сүттен жасалған өнімдердің жаңа түрлерін әзірлеу. Пәнді оқыту студенттердің тұтас сүтпен және оның өңделген өнімдерімен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Стандарттау, сертификаттау және техникалық өлшеу
  Несиелер: 5

  Пән техникалық өлшеулер және қажетті дәлдікке жету тәсілдері туралы білімді қалыптастыруға бағытталған. Курс келесі бөлімдерден тұрады: сынау; метрологиялық әдістер мен құралдар; стандарттау принциптері, материалдар мен технологиялық процестерді сертификаттау; өлшеу құралдарының түрлері, әдістері, жіктелуі. Курсты оқу өлшеу құралдарын таңдау және қолдану біліктерін қалыптастыруға, өлшеу нәтижелерін өңдеуді жүзеге асыруға бағытталған

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Өнеркәсіптік оқыту техникасы
  Несиелер: 5

  Пән әдістемелік дайындықтың негізі болып табылады. Курс ТжКБ оқу орындарында студенттердің өндірістік оқыту мазмұнын жүзеге асыру жолдарын, тәсілдерін және құралдарын оқытады. Пәнді оқу өндірістік оқу шеберханаларында білім беру процесінің мәні мен дидактикалық ерекшеліктерін; оқытудың әдістері жүйесін, ұйымдастыру формалары мен құралдарын; колледж студенттерін Кәсіптік оқыту процесін жүзеге асырудың негізгі мәселелерін қарастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Өнеркәсіпте шығармашылық пен ғылыми зерттеулердің негіздері
  Несиелер: 6

  Пән студенттерде тағам өнімдерінің жаңа түрлерін шығармашылық және ғылыми іздестіруді қалыптастыруды мақсат етеді. Курс келесі бөлімдерден тұрады: ғылым және ғылыми зерттеулер туралы жалпы мәліметтер, ғылыми теория және әдіснама, ғылыми-техникалық шығармашылық теориясы мен әдіснамасы элементтері. Пәнді оқу студенттердің шығармашылық және ғылыми негізделген өнім биосинтезін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON1

  Кәсіби қызметте сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және табиғатты тиімді пайдалану қағидалары саласында ҚР Конституциясы мен заңнамасының негізгі ережелерін қолдану.

 • Код ON2

  Өндірістік процестерді жобалау/ ұйымдастыру кезінде есеп жүргізу.

 • Код ON3

  Физикалық-химиялық процестерді түсініп, өндірістік процесті ұйымдастыру.

 • Код ON4

  Шаруашылық жүргізуші субъектілердің кәсіпкерлік қызметін талдауды, жоспарлауды және жүргізуді жүзеге асыру.

 • Код ON5

  Кәсіби есептерді шешу үшін когнитивті лингвомәдени кешенді меңгеру

 • Код ON6

  Техникалық объектілерді жобалау кезінде конструкторлық құжаттаманы әзірлеу

 • Код ON7

  Азық-түлік технологиясы үшін биообъектілер коллекциясын сақтау және мұрағаттау

 • Код ON8

  Ашыту және биосинтез процесін бақылау;

 • Код ON9

  Тамақ өнеркәсібінің жаңа биотехнологияларын енгізу жөніндегі ұсыныстардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу

 • Код ON10

  Тамақ кәсіпорнында автоматтандырылған жүйелер мен роботталған станцияларды басқару.

 • Код ON11

  Мақсатты және дайын өнімнің сапасын бақылауды жүзеге асыру .

 • Код ON12

  Бейін бойынша кәсіби педагогиканың әдіснамалық негізіне сүйене отырып, сабақтар өткізу

6B05102 Жануарлар биотехнологиясы және биоинформатика
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05102 6B05102-Биотехнология
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05102 Биотехнология сала бойынша
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05102 Биология
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05102 Биоинженерия және биоинформатика
Бакалавриат

Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05102 Биология - санитарлық эпидемиология
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top