Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M06130 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (ғылыми-педагогикалық, 2 жыл) в М.Тынышбаев атындағы көлік және коммуникация академиясы

 • Нейрокомпьютерлер
  Несиелер: 5

  Пән ЖОО компонентінің бейіндік пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: нейрокомпьютерлік жүйелерге кіріспе, нейрокомпьютерлердің даму тарихы мен перспективалары, нейрондардың модельдері, нейрокомпьютерлерді құрудың теориялық негіздері, екі кластарды сызықты бөлу міндеті, екі кластарды сызықты емес бөлу міндеті, нейрондық желілердің түрлері және олардың жұмыс істеуін ұйымдастыру тәсілдері, сигмоидалды типті көп қабатты желілер, желіні оқытудың градиенттік алгоритмдері, жаһандық оңтайландыру әдістері, нейрондық желілерді жобалау, радиалды нейрондық желілер, рекурренттік желілер ассоциативті есте сақтау құрылғылары ретінде, рекуррентті желілермен комбинатор��ық оңтайландыру есептерін шешу, нейрокомпьютерлерді аппараттық іске асыру әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 3

  Пән пәндік компоненттің негізгі пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: ұйымды стратегиялық басқару, ұйымның мақсаттары мен міндеттерінің рөлі, компанияның сыртқы және ішкі ортасын стратегиялық талдау, компанияның бәсекелестік стратегиялары, стратегияны әзірлеу және енгізу, корпоративтік стратегия, стратегиялық өзгерістерді басқару

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғарғы мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пән жоғарғы оқу орнының компенентінің базалық пәні болып табылады. «Жоғарғы мектеп педагогикасы» пәні келесідей модульдерден құралады: Жоғарғы мектеп педагогикасының негіздері. Жоғарғы мектептің дидкатикасы. Жоғарғы метептегі тәрбие үдерісі. Жоғарғы білім берудің заманауи парадигмасы және ҚР жоғарғы кәсіби білім берудің жүйесі. Кредиттік білім беру жүйесі. Жоғарғы мектеп оқытушысының кәсіби компотенттілігі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнес зерттеу
  Несиелер: 3

  Пән – бұл университет құрамдас бөлігінің мамандандырылған пәні. Ол келесі тақырыптардан тұрады: ғылыми қызметтің әдіснамасы, ғылыми зерттеулердің сипаттамалары, құралдарымен әдістері, кәсіпорындағы іскерлік зерттеулерге сипаттама, бизнесті зерттеудегі технологиямен нарықтың рөлі, жобаның ғылыми-техникалық жағын бизнес-зерттеу, ғылыми зерттеулерді жобалау, жобаны бизнес-зерттеудегі маркетинг, есептеу жобаның экономикалық параметрлері, жобадан кейінгі бақылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым философиясы және тарихы
  Несиелер: 5

  Пән жоғарғы оқу орнының компенентінің базалық пәні болып табылады. «Ғылым философиясы және тарихы» пәні келесідей модульдерден құралады: ғылым тарихы мен философиясының пәні, ғылымның дүниетанымдық негіздері, ғылымның қызметтері, ғылымның пайда болуы мен қалыптасу, дамуының негізгі кезеңдері. Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейлері. Ғылымның философиялық негіздері және әлемнің ғылыми бейнесі. Ғылыми дәстүрлер және ғылыми революциялар. Жаратылыстану және гуманитарлық ғылымдардың тарихы мен философиясы. Қазіргі жаһандық өркениеттің дамуының философиялық мәселелері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жүйелік талдау
  Несиелер: 4

  Пән элективті компоненттің базалық пәні болып табылады. Пәнді оқытудың мақсаты студенттерде жүйелік талдау әдістерін қолдана отырып, техникалық және ұйымдық құрылымдарды талдауға жүйелік тәсілдемені қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқу міндеті жүйелік талдаудың теориялық принциптері мен санаттарын, жүйелердің жалпы теориясын, ақпарат теориясын, модельдеу теориясын меңгеру; техникалық және басқарушылық шешімдерді қабылдау кезінде оларды қолдану үшін жүйелік талдау әдістемелерінің практикалық дағдыларын меңгеру болып табылады. Пәнді оқу үшін келесі білімдер қажет: Математика (Ықтималдықтар теориясы); информатика; метрологиядағы Ақпараттық технологиялар; метрология��ық талдаудағы метрологиялық модельдеу; өлшеу жүйелерін модельдеу. Өз кезегінде бұл курс, өзіндік мәннен басқа, келесі курстар үшін алдыңғы пән болып табылады: техникалық жүйелердің сенімділігі; өлшеу аспаптары мен жүйелерін жобалау; Инновациялық процестерді ұйымдық-экономикалық жобалау; Материалдарды өңдеу технологиясындағы өлшеу процестерін талдау; ғылыми зерттеулер негіздері, экспериментті ұйымдастыру және жоспарлау. Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: білуі керек: жүйелер теориясының негіздерін; жүйелік талдау әдістемесін; жүйелік талдау әдістерін. істей алу керек: - макродеңгей және микродеңгейдегі экономикалық құбылыстар мен процестерді өзара байланыста талдауды; - зерттеу объектісін жүйе ретінде зерттеуді; - жүйелік талдау әдістерін пайдалануды. меңгеруі керек: - объектілер мен процестерді жүйелі зерттеу технологиясын; - жүйелік талдау әдістерін қолдану дағдыларын; - объектілердің жүйелік қасиеттерін зерттеу тәсілдерін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
  Несиелер: 4

  Пән элективті компоненттің базалық пәні болып табылады. Курста қарапайым ықтималдық теориясының және математикалық статистиканың негіздері баяндалады. Кездейсоқ нәтижемен эксперимент, кездейсоқ оқиға, ықтималдық кеңістік ұғымдары енгізіледі. Шартты ықтималдық, толық ықтималдық формуласы, Байес формуласы, оқиғалардың тәуелсіздігі зерттеледі. Негізгі назар кездейсоқ шамалар мен кездейсоқ векторларға бөлінген. Үлкен сандар заңы және Орталық шекті теорема қарастырылады. Кездейсоқ процестер теориясының бастапқы мәліметтері баяндалады. Бас жиынтық және іріктеме ұғымы енгізіледі, негізгі іріктеме сипаттамаларына анықтама беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  "Шет тілі" (Кәсіби) пәні кәсіби ағылшын тілін меңгерген мамандарды даярлауға, олардың болашақ кәсіби қызметінде шет тілін қолдану мақсатында көмек көрсету қажет. ғылыми ақпаратты интерпретациялау, дәлелдеу, сендіру, ғылыми өріс, Академиялық хат жазу іскерлерімен қаруландыру, жалпы қабылданған негізгі нысандарда шет тілінде ғылыми ақпаратты жазбаша эксплициялауға үйрету, Кәсіби – бағытталған материалда аудиттеу дағдыларын жетілдіру. Алынған білім одан әрі өз бетінше білім алу үшін негіз бола алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу әдістері
  Несиелер: 4

  Пән ЖОО компонентінің бейіндік пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: ғылыми зерттеулердің әдіснамасы мен әдістемесі; ҚР көлік секторындағы Ғылым туралы түсінік; ғылыми зерттеудің тақырыбын, мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдау; теориялық және эксперименттік зерттеулердің әдіснамасы; теориялық-эксперименттік зерттеулерді талдау және қорытындылар мен қорытындыларды тұжырымдау; ғылыми зерттеулерді енгізу және тиімділігі; ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және өңдеу; ғылыми-техникалық міндеттерді шешу кезінде идеяларды генерациялаудың қазіргі заманғы әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • CCNA Компьютерлік желілер қауіпсіздігі (Cisco)
  Несиелер: 6

  Пән элективті компоненттің бейінді пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: қазіргі заманғы желілік қауіпсіздік жүйелері, осалдықтар, қауіп-қатерлер мен шабуылдар, желілік қауіпсіздік саясаты, шабуылдар әдістері, компьютерлік желілерде қауіпсіздікті қамтамасыз ету құрылғылары мен технологиялары, желілік құрылғылар негізінде қорғау, құрылғыларды мониторингілеу және басқару, маршрутизатордың осалдығын жою,авторландыру, аутентификация және қолжетімділікті есепке алу (ААА), жергілікті аутентификация мәселелерін шешу, брандмауэр технологияларын іске асыру, аймақтарда негізделген брандмауэр саясаты, криптографиялық жүйелер мен сервистер, шифрлау және VPN технологиясы, криптографиялық сервистер, криптографиялық хэштер, шифрлау, сандық қолтаңба

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сенсорлық технологиялар және жасанды интеллект
  Несиелер: 6

  Пән элективті компоненттің бейінді пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады:білімді ұсыну және ойлауды модельдеу, білім берудің формальды жүйелері, өнімдік жүйелер, семантикалық желілер, фреймдік модельдер, шешімдерді іздеу міндеттерінің жіктелуі, шешімді іздеу міндеттерінің кластары, күй кеңістігінде іздеу, ақпараттық іздеу, генетикалық Алгоритмдер, шектеулерді қанағаттандыру міндеттері, шектеуді тарату механизмі, жасанды нейрондық желілер, жасанды нейрондық желілердің негізгі тұжырымдамалары, персептрондар және оларды оқыту алгоритмдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жасанды интеллекттің математикалық негіздері
  Несиелер: 6

  Пән элективті компоненттің бейінді пәні болып табылады. келесі модульдерден тұрады: жасанды интеллект, пайда болу тарихы, жасанды интеллекттің негізгі ұғымдары, жасанды нейрон желілерінің жіктелуі, білім инженериясы және білім беру, эволюциялық есептеулер, нейрожелілер, білім беру тілдері және негізгі модельдер, сараптамалық жүйелер теориясы. тор автоматтары, сараптамалық жүйелерді әзірлеудің аспаптық құралдары, нейрондық желілерде негізделген жасанды интеллект жүйелері, сараптамалық жүйелерді әзірлеудің аспаптық құралдары, Рrolog тілінде логикалық бағдарламалау,сызықтық бағдарламалаудың екілік, есептерді шешудің негізгі стратегиялары. күш кеңістігінде шешім іздеу. күй кеңістігі ұғымы, Lisp тілінде функционалды бағдарламалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Компьютерлік жүйелер мен желілердің ақпараттық қауіпсіздігі
  Несиелер: 6

  Пән элективті компоненттің бейінді пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: ақпараттық қауіпсіздік мәселелері, ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі ұғымдары мен қатерлерін талдау, желілердің ақпараттық қауіпсіздігі мәселелері, қауіпсіздік саясаты, ақпараттық қауіпсіздік стандарттары ақпаратты қорғау технологиялары, ақпаратты криптографиялық қорғау принциптері, криптографиялық Алгоритмдер, аутентификация технологиялары, деректермен желіаралық алмасуды қорғау технологиялары, операциялық жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, желіаралық экрандар технологиясы, vpn виртуалдық қорғалған желілер технологиясы негізі, арналық және сеанстық деңгейлерде қорғау, желілік деңгейде қорғау - PSEC ХАТТАМАСЫ, қолданбалы деңгейде қорғау инфрақұрылымы, басып кіруді анықтау технологиялары. қорғауды талдау және шабуылдарды анықтау, вирустардан қорғау, басып кіруді анықтау технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби шет тілі практикумы
  Несиелер: 2

  " Кәсіби шет тілі практикумы” пәні шет тілін халықаралық стандарттар деңгейінде меңгеруді қамтиды (тілдік емес мамандықтар үшін). Ғылыми стильдің ауызша және жазбаша формаларындағы грамматикалық сипаттамаларын зерттеу. Ақпараттық және кәсіби мазмұндағы хабарламаларды есту арқылы қабылдау. Мамандық бойынша монолог және диалогтық формада кәсіби ауызша қарым-қатынас.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шешімдерді қабылдау теориясының негіздері, операцияларды болжау және зерттеу
  Несиелер: 6

  Пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: пәннің жағдайын, оның әдіснамасын, практика үшін маңызын, даму перспективасын білу, жүйе моделін немесе ол орындайтын операцияларды құра білу, зерттеу міндетін қою, математикалық әдістер мен есептеу құралдарын іздеу нәтижелерін алу үшін қолдану, көрсетілген нәтижелерді талдау, кейбір операцияны бір бүтін ретінде зерттеу дағдысының болуы, сондай-ақ операцияны басқару міндетін шешудің оңтайлылығын алдын ала сандық негіздеуді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоспарлау теориясы және шешім қабылдау
  Несиелер: 6

  Пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: пәннің жағдайын, оның әдіснамасын, практика үшін маңызын, даму перспективасын білу, жүйе моделін немесе ол орындайтын операцияларды құра білу, зерттеу міндетін қою, математикалық әдістер мен есептеу құралдарын іздеу нәтижелерін алу үшін қолдану, көрсетілген нәтижелерді талдау, кейбір операцияны бір бүтін ретінде зерттеу дағдысының болуы, сондай-ақ операцияны басқару міндетін шешудің оңтайлылығын алдын ала сандық негіздеуді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  «Басқару психологиясы» пәні жоғарғы оқу орнының компенентінің базалық пәні болып табылады. Пән келесідей модульдерден құралады: Басқару психологиясының теориялық-әдістемелік негіздері. Басқарушық өзара әрекеттесудің психологиясы. Басқару шешімдерін қабылдау психологиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Академиялық хат
  Несиелер: 2

  "Академиялық хат" пәні жазу әдістемесі болып табылады ғылыми мәтіндер: эссе, курстық жұмыс, диплом, магистрлік кандидаттық диссертация, мақалалар, монографиялар. Білу және тұжырымдау өз ойларын, идеяларын негіздеу және оларды мақсатты аудиторияға жеткізу. Ғылыми мәтіндерді жазу дағдыларын жетілдіру, құрылымдау, пішімдеу, стилистикалық және сипаттау тілін таңдау. Меңгеру базалық және практикалық дағдыларды игеру академиялық сипаттағы жазбаша мәтіндерді жасау оқу және зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бағдарламаларды верификациялау және талдау
  Несиелер: 5

  Пән элективті компоненттің бейінді пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады:бағдарламаларды верификациялаудың және талдаудың базалық ұғымдары, ішінара корректілікті дәлелдеу Флойд әдісі, Хоара әдісі, Элементарлық құрылымдар мен циклдардың аксиоматикалық семантикасы, массивтер мен файлдардың үстіндегі бағдарламалардың аксиоматикалық семантикасы, көрсеткіштердің үстіндегі бағдарламалардың аксиоматикалық семантикасы, циклдардың инварианттарын және шектеуші функцияларды синтездеу әдістері, бағдарламаларды верификациялау процесін автоматтандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Үлкен деректерді басқару
  Несиелер: 5

  Пән элективті компоненттің бейінді пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: технологияға үлкен деректер енгізу, үлкен деректер көлемі. жоғары жылдамдықты өңдеу және нәтижелерді алу жылдамдығы мен қажеттілігі. үлкен деректерді өңдеудің алуан түрлілігі, қарапайым статистикалық сипаттамалар. көп өлшемді статистикалық әдістер, қаржылық, экономикалық және әлеуметтік зерттеулерде көп өлшемді әдістерді практикалық қолдану, үлкен деректерді талдау ерекшеліктері, DataMining жүйелері, datamining класының әдістері, Деректерді араластыру және интеграциялау, Машиналық оқыту, Үлкен Деректер саласындағы ғылыми мәселелер, ақпаратты статистикалық өңдеу бағдарламалары,болжау ������діс��ері, SPSS статистикалық пакеті

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • BigData технологиялар
  Несиелер: 5

  Пән элективті компоненттің бейінді пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: ВigData кіріспе, үлкен деректерді анықтау, үлкен деректердің сипаттамалары, қарапайым статистикалық сипаттамалар. көп өлшемді статистикалық әдістер, көп өлшемді қалыпты үлестіру қазіргі заманғы көп өлшемді статистикалық әдістердің негізгі моделі ретінде, қаржылық, экономикалық және әлеуметтік зерттеулерде көп өлшемді әдістерді іс жүзінде қолдану, үлкен деректерді талдау ерекшеліктері, үлкен деректерді талдау технологиясы, деректерді өндіру жүйесі, деректерді өндіру класының әдістері, Деректерді араластыру және интеграциялау, Машиналық оқыту, Үлкен Деректер саласындағы ғылыми мәселелер, ақпаратты статистикалық өңдеу бағдарламалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік модельдеу және жобалау жүйелері
  Несиелер: 5

  Пән ЖОО компонентінің бейіндік пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: компьютерлік моделдеуге кіріспе және жобалау, модельдеу кезеңдері, компьютерлік моделдеу және жобалаудың теориялық негіздері, кездейсоқ және жалған кездейсоқ сандардың датчиктері, кездейсоқ оқиғаларды моделдеу, үздіксіз кездейсоқ шамаларды моделдеу, дискретті кездейсоқ шамаларды моделдеу, кездейсоқ процестерді моделдеу, кездейсоқ оқиғалар ағындарын моделдеу, жүйелерді компьютерлік моделдеу, жаппай қызмет көрсету жүйелерін моделдеу, компьютерлік моделдеудің аспаптық құралдары., Имитациялық үлгілеудің аспаптық құралдарының жіктелуі

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • IP-желілердегі кеңейтілген маршрутизация (Cisco)
  Несиелер: 5

  Пән элективті компоненттің бейінді пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: TCP / IP хаттамалары, TCP / IP хаттамалары стегінің құрылымы, IP хаттамасы, IP-адрестерді құру принциптері, принциптері, хаттамалары және сәулет, маршруттау кестелері,маршруттау кестелері, маршруттау кестесіндегі жазба түрлері, маршруттау кестелерінің құрылымы, маршруттау алгоритмдерінің жіктелуі және жалпы мәліметтер, маршруттау алгоритмдерін әзірлеу мақсаттары, алгоритмдердің типтері, Алгоритмдер көрсеткіштері (метриктер), статикалық маршруттауы бар біріктірілген IP-желілерін құру, статикалық маршруттауы бар орта, статикалық маршруттаудың қауіпсіздігі, статикалық маршруттауды өрістету, динамикалық маршруттау хаттамалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Желілік қосымшаларды қорғау әдістері мен құралдары
  Несиелер: 5

  Пән элективті компоненттің бейінді пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: компьютерлік шабуылдарды анықтау, компьютерлік желілердің қауіпсіздік саясаты мен модельдері, компьютерлік желілердегі ақпаратты қорғауға қойылатын талаптар, компьютерлік желілердегі ақпаратты қорғау әдістері мен құралдары, желіаралық экрандау технологиясы, қауіпсіздік модельдері, ақпараттың рұқсатсыз кіруін іздеу және Бейтараптандыру әдістері мен құралдары, компьютерлік желілердегі аутентификация әдістері мен хаттамалары, виртуалды жеке желілерді ұйымдастыру, компьютерлік желілерді құру және қорғау негіздері., акустикалық ақпаратты Техникалық арналар бойынша ағып кетуден қорғау әдістері мен құралдары, ақпаратты қорғау тиімділігін бақылау әдістері мен құралдары, ақпаратты қорғалған өңдеу технологиялары, компьютерлік желілерде ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз ету құралдарын басқару, қорғау жүйесін бағалау. компьютерлік жүйелердің қауіпсіздігі, ақпараттық жүйелердің қауіпсіздік модельдері, компьютерлік желілердегі ақпараттық қауіпсіздік аудиті, қорғалған ақпараттық жүйенің негізгі сипаттамалары, ақпараттық қорғау этикасы әдіснамасы, ақпаратты қорғау шарасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сымсыз желілер
  Несиелер: 5

  Пән элективті компоненттің бейінді пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: сымсыз желілердің негізгі ұғымдары мен терминдері, сымсыз желілердің технологиясы мен архитектурасы, спектрді кеңейту технологиясы және радиосигналды модуляциялау тәсілдері, 802.11 Wi-Fi стандарттары желілері.xx, аймақтық және қалалық WiMAX сымсыз желілері IEEE 802.16, IEEE 802.20, мобильді сымсыз желілер, сымсыз желілердің қауіпсіздігі, жиіліктік жоспарлау, кеңжолақты сымсыз желілерді жобалау және модельдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бағдарламаларды верификациялау әдістері
  Несиелер: 5

  Пән элективті компоненттің бейінді пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады:бағдарламаларды верификациялау әдістеріне кіріспе, бағдарламаларды верификациялау әдістерінің негізгі ұғымдары мен анықтамалары, бағдарламаларды верификациялау әдістерінің жіктелуі мен түрлері, қарапайым құрылымдар мен циклдардың аксиоматикалық семантикасы және оның негізгі ерекшеліктері, массивтер мен файлдардың үстіндегі бағдарламалардың аксиоматикалық семантикасы, көрсеткіштердің үстіндегі бағдарламалардың аксиоматикалық семантикасы, циклдардың инварианттарын синтездеу әдістері және функцияларды шектеу функциялары, бағдарламаларды верификациялау ���������роц��сі және оны автоматтандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Желілердегі маршруттау және коммутация (Cisco)
  Несиелер: 5

  Пән элективті компоненттің бейінді пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: қазіргі заманғы маршруттау хаттамалары, IS-IS маршруттау ХАТТАМАСЫ, OSPF және IS-IS тәсілдеріндегі айырмашылықтар, маршруттауды оңтайландыру, BGP маршруттау ХАТТАМАСЫ, IP-де топтық хабар тарату, виртуалды желілерді құру және жұмыс істеу технологиялары, тірек желілерін құру және жұмыс істеу технологиялары, IPv6 ХАТТАМАСЫ, VLAN топологиялары үшін базалық шешімдерді іске асыру,жабатын ағаш хаттамаларын іске асыру, FrameRelay кадрларының ретрансляция желілері, тірек желілерін құрудың жоғары жылдамдықты технологиялары, MPLS Мультипротокольды коммутациясы, мекен – жай-жай ретрансляци��сы қызметі-NAT,қолжетімділікті басқару тізімі, дауыстық хабарларды қолдау үшін желі конфигурациясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Кәсіби ақпаратты талдау, құрылымдық және негізделген қорытындылар мен ұсынымдармен талдамалық шолулар (есептер) түрінде ұсыну

 • Код ON2

  АКТ саласындағы проблемаларды анықтау және оларды әзірлеу әдісімен шешу

 • Код ON3

  Ғылыми зерттеу әдістерін өз бетінше меңгеру

 • Код ON4

  Ақпараттық жүйелер мен технологиялардың дамуын болжау

 • Код ON5

  Техникалық пәндерді оқытудың заманауи әдістері мен әдістерін қолдану

 • Код ON6

  Автоматтандырылған жобалау және зерттеулердің стандартты пакеттері негізінде процестер мен объектілерді моделдеу

 • Код ON7

  Зерттеу тапсырмаларын моделдеу және деректерді жинау, сақтау, талдау және басқару үшін жаңа құралдар мен қосымшаларды әзірлеу.

 • Код ON8

  Ақпараттық жүйелер мен технологиялардың жұмыс істеу процестерінің сапасын талдау, синтездеу, оңтайландыру және болжау әдістемелерін әзірлеу және зерттеу жүргізу

 • Код ON9

  Эксперименталды және статистикалық деректерді өңдеу, процестердің математикалық үлгілерінің барабарлығын анықтау дағдыларын пысықтау

 • Код ON10

  Сандық эксперименттерді жоспарлау, нәтижелерді түсіндіру, салалар бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізу кезінде қорытындыларды пайдалану

 • Код ON11

  Жобаларды басқарудың қазіргі заманғы технологияларын қолдана отырып, корпоративтік сегментке арналған жүйелерді әзірлеу

Top