Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M08103 Агрономия в А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Дисциплина дает осмысление и понимание магистрантами теоретико-методологических основ психологии управления, представление о роли и месте личности в системе управленческих процессов, раскрывает сущность управленческой деятельности и управленческого взаимодействия. Магистранты изучат принципы и методы управления персоналом, теории мотивации, принятия управленческих решений, получат навыки руководства, лидерства и межличностной коммуникации в управленческой среде.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тұрақты ауыл шаруашылығының (өсімдік шаруашылығы) технологиясы
  Несиелер: 4

  Пән тұрақты Ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапасы бойынша бөлімдерді, ауыл шаруашылығы өнімдерін сақтау принциптерін, тұқымдық астық пен азық-түлік-жемдік қорды сақтау, дәнді және майлы дақылдардың тұқымдарын қайта өңдеу, картопты, көкөністер мен жемістерді сақтау, картопты, көкөністерді, жемістер мен жидектерді қайта өңдеу теориясы мен практикасын меңгеруде кәсіби білім мен іскерлікті қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тәжірибе ісінің әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән агрономиялық зерттеулер әдістері, эксперимент нәтижелерін статистикалық өңдеу негіздері, схеманы жоспарлау, далалық тәжірибе құрылымы, бақылау және есеп жүргізу, далалық тәжірибені салу және жүргізу, далалық дақылдардың өнімділігін одан әрі арттыру және өнім сапасын жақсарту үшін теориялық негіздерді және агротехникалық тәсілдерді әзірлеу мақсатында құжаттама мен есептілікті құру туралы білімді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Астық және оның қайта өңдеу өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – нақты шаруашылық жағдайында дәнді және техникалық дақылдардың өнімділігін және сапасын басқаруға және өнімнің қалыптасуына әсер ететін сыртқы орта факторларын, өрісін, нақты шаруашылық жағдайында, өнімнің өнімділігін және сапасын басқару үшін реттелетін факторлардың (оңтайлы параметрлердің агрофитоценозда-рын қалыптастыру-жапырақ бетінің ауданы, фотосинтети-калық әлеует, Фотосинтездің таза өнімділігі, ас және т.б.) сандық мәнін анықтау. Пән нақты шаруашылық, егіс жағдайында дәнді және техникалық дақылдардың өнімділігінің барынша мүмкін деңгейін алу үшін реттелетін факторлардың сандық мәнін аны����тауды, өнімнің қалыптасуына және дәнді және техникалық дақылдардың өнімділігі мен сапасын басқаруға әсер ететін сыртқы орта факторларын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Бұл пәнді оқу кезінде магистрлер оқытылатын лексикалық және грамматикалық тақырыптар шегінде шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас дағдыларын меңгереді. Кәсіби қызмет саласында арнайы және ғылыми әдебиетті түсіну дағдыларын дамытуға көп көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Агрохимияда жүйелік әдіс
  Несиелер: 5

  Пән агрохимиялық зерттеу туралы білімді жүйе ретінде қалыпта-стырады, ауыл шаруашылығының агрохимиялық жағдайлары мен өнімділігін, тыңайтқыштардың мөлшерін анықтаудың заманауи әдістерін, тыңайтқыштардың экологиялық теңдестірілген жүйесін, өсімдіктердің минералдық қоректенуінің топырақтық және өсімдіктік диагностикасын, топырақтық-агрохимиялық мониторингті зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Агроландшафтық егіншілік жүйесі
  Несиелер: 4

  Пән егіншіліктің аймақтық жүйелерінің теориялық, әдістемелік және технологиялық негіздерін, топырақтық-климаттық жағдайларды талдау және әр түрлі агроландшафттарға арналған егіншілік жүйелерін жобалау, топырақтың құнарлылығын сақтау және арттыру мәселелерін, ауа райы жағдайы мен шаруашылықтың экономикалық жағдайының өзгеруін есепке ала отырып икемді агротехнологияларды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Агрономиядағы инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Пән Солтүстік Қазақстанда ауыл шаруашылығы дақылдарын өсірудің қазіргі заманғы технологияларының негізгі әдістемелік принциптерін меңгеруде кәсіби білім мен іскерлікті, дақылдарды өсірудің, жеміс-жидектерді өсірудің және өсімдік шаруашылығын әртараптандырудың қарқынды технологияларының негізгі элементтерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Дисциплина дает осмысление и понимание магистрантами теоретических положений, методических основ и овладение методами управления деятельностью современных организаций. Дисциплина знакомит с новейшими научными и практическими достижениями в области менеджмента и современных взглядов на менеджмент, магистранты изучат проблемы менеджмента в глобальном масштабе и малом бизнесе, динамику организационного поведения и стилей лидерства.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Далалық егіншіліктін агроклиматтық ресурстары
  Несиелер: 5

  Пән ауыл шаруашылығы өндірісінің сұраныстарына қаты-сты ауа райы мен ауа-райын зерттейді. Климатты бағалаудың заманауи әдістерін және территорияны және ауыл шаруашылығы өсімдіктерін агроклиматтық ауданда-стыру принциптерін қарастырады. Ауыл шаруашылығы үшін қауіпті ауа райы құбылыстарының мәнін талдайды және олармен күрес жөніндегі іс-шараларды негіздейді. Агротехникалық және мелиоративтік тәсілдердің агрокли-маттық негіздемесін жүргізеді. Пән ауыл шаруашылығы өндірісінің сұраныстарына сәйкес ауа-райы мен ауа-райын зерттейді, климатты бағалаудың қазіргі әдістерін және территорияны және ауыл шаруашылығы өсімдіктерін агроклиматтық аудандастыру принциптерін қарастырады, ауыл шаруашылығы үшін қауіпті ауа-райы құбылыстарының мәнін талдайды және олармен күресу бойынша іс-шараларды негіздейді, агротехникалық және мелиорациялық тәсілдердің агроклиматтық негіздемесін жүргізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Астық және оның қайта өңдеу өнімдерінің сәйкестігін дәлелдеу
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік стандарттардың, техникалық шарттардың, санитарлық және ветеринарлық-санитарлық ережелер мен нормалардың, гигиеналық нормативтердің және басқа да нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келетін астық пен оны қайта өңдеу өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін мемлекеттік қадағалау және бақылау саласындағы реттеу бойынша білімді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ана тілінде және шет тілінде ғылыми коммуникацияны жүзеге асыру

 • Код ON2

  Менеджердің кәсіби қызметіне оның психологиялық тиімділігін қамтамасыз ету тұрғысынан талдау жүргізу, басқару персоналының кәсібилігін, менеджердің тұлғасын дамытуға және басқару жүйесінің тиімділігін арттыруға бағытталған әдістер мен тәсілдерді қолдану.

 • Код ON4

  Табиғи - климаттық жағдайларды, жерді пайдалануды және ауыспалы егісті ұйымдастыру жүйесін талдау

 • Код ON5

  Ауыл шаруашылығы өндірісіне агрохимиялық қызмет көрсету, топырақ пен өсімдік өнімдерін агрохимиялық талдау, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсірудің қазіргі заманғы агротехнологияларын агрохимиялық қамтамасыз ету дағдыларын пайдалану, топырақ құнарлылығын сақтау және арттыру, топырақ құнарлылығының үлгілерін қалыптастыру және оларды ұтымды пайдалану бойынша білімді қолдану.

 • Код ON6

  Агрономиялық зерттеулердің әдістері мен әдістемелерін, эксперименттер нәтижелерін статистикалық өңдеу негіздерін, схемаларды, далалық тәжірибенің құрылымын, бақылау мен есепке алуды жоспарлау, далалық тәжірибені салу және жүргізу

 • Код ON7

  Технохимиялық бақылау әдістерін жаңғырту және талаптарға сәйкес талдау жүргізу үшін аспаптарды пайдалану, Кеден одағы астығының сапасы мен қауіпсіздігі бойынша астықты қабылдау және сақтау кезінде нормативтік құжаттарды қолдану.

 • Код ON8

  Аумақтың жерлерінің түрлеуіне байланысты жоғары өнімді агроценоздарды қалыптастыру

 • Код ON9

  Дәнді және техникалық дақылдардың өнімі мен сапасын арттыру мақсатында тыңайтқыштарды, өсімдіктерді қорғау құралдарын неғұрлым тиімді пайдалануға болатын өсімдіктер дамуының фенологиялық фазаларын анықтау

 • Код ON10

  Ауыл шаруашылығы дақылдарын өсірудің инновациялық технологиялары бойынша ақпараттық базаны құру, оларды талдау және өндіріске еңгізу

Top