Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M03108 Конфликтология в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: шет тіліндегі сөйлеу жұмыстарының әртүрлі түрлерінде практикалық дағдылар қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде аспектілерді қарастырады:Кәсіби салада сөйлеу, коммуникациялық құзыреттілік. Ғылыми мәтіннің семантикалық құрылымы, оның әр түрлі түрлері. рта ғылыми мәтіндер негізінде шығармашылық қабілеттерін, сондай-ақ әр түрлі функционалдық және семантикалық сөйлеу түрлеріне байланысты мәтіндер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: басқару психологиясының іргелі ұғымдарын меңгеру негізінде жоғары білікті мамандардың ғылыми дайындығын қамтамасыз ету, кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару саласының ең маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық пайдалану үшін алғышарт жасау. Курс заманауи менеджменттің негізгі бағыттарының білімін береді. Бизнес-технологиялардағы және басқарудағы психологиялық талаптарды ашады. Адамдармен өзара әрекеттестікпен байланысты басқару іс-әрекеті тиімділігінің психологиялық негіздерін анықтайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу үшін базалық білім мен дағды жүйесін қалыптастыру. Пән бірқатар жалпы мәдени және кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру құралдарын қамтамасыз етеді: ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу дағдыларын меңгеру; ұйымдарды, бөлімшелерді, қызметкерлер топтарын (командаларын), жобалар мен желілерді басқару қабілеті; ғылыми процестерді басқару және олардың тиімділігін бағалау үшін аналитикалық материалдарды дайындау қабілеті. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. қоршаған орта туралы ғылыми білімнің толыққанды жүйесінің негізінде математикалық, жаратылыстанулық, гуманитарлық және экономикалық ғылымдар саласында зерттеу жүргізу барысында іргелі және арнайы білімді қолдану; 2. ғылыми жұмыс, жобалық қызмет және экспериментті жобалау салаларында терминологияны меңгере білуге; 3. теориялық және практикалық ғылыми зерттеулер нәтижесінде алынған дәлелдемелік базаны қолдана отырып ғылыми пікірталас жүргізе алу; 4. сараптама және зерттеу жұмысы қорытындыларын баяндама, ақпараттық шолу, сараптамалық есеп, мақала түрінде көрсету; 5. эксперименталдық зерттеуді жоспарлау, жүргізу және нәтижелерін өңдеу әдістерін білу. Пәннің міндеті. Пән жалпымәдени және кәсіби құзіреттілікті қалыптастыруға мүмкіндік береді: ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу және ұйымдастыру дағдылары, ұйымдарды, топтарды, жобаларды, желілерді басқару; ғылыми үдерістерге басшылық жасау үшін сараптамалық материалдарды дайындау және олардың нәтижесіне баға беру. Пәнді оқыту барысында келесі астарлары қарастырылады: Ғылым және оның қоғам дамуындағы рөлі; Ғылыми зерттеу және оның кезеңдері, Ғылыми білімнің әдістемелік негіздері, Ғылыми ақпарат: іздеу, жинақтау, өңдеу, поиск, Техникалық және интеллектуалды шығармашылық және оны құқықтық қорғау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Конфликтология тарихы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда жанжалдардың мәні, олардың пайда болу тарихы, себептері, әлемдік тарихтағы және қазіргі заманғы әлемдегі рөлі, сондай-ақ жекелеген өңірлерде және бүкіл әлемде жанжалдарды басқару мысалдары, сондай-ақ Еуропадағы қақтығыстың негізгі заңдары, Азия және Африка, олардың аймақтық сипаттамалары туралы біртұтас көзқарасты қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. конфликтологиялық ойлардың қалыптасуының негізгі кезеңдері мен даму үрдістерін анықтау; 2. конфликтологиялық идеялардың дамуындағы сабақтастық көзқарастарды дамыту; 3. адамзат дамуының бүкіл тарихындағы түрлі дүниетанымдық жүйелерде жанжалдардың сипатын талдау; 4. тарихи, экономикалық, саяси және мәдени даму факторларымен қандайда бір уақыттық немесе географиялық кеңістікте тарихи қалыптасқан конфликтологиялық тұжырымдамалардың байланысын анықтау және дәлелдеу; 5. пәнаралық білім ретіндегі конфликтологиялық білімнің институционализациялау үдерісінің принциптері мен негізгі үрдістерін түсіну және түсіндіру. Пәннің міндеті. «Конфликтология тарихы» курсы конфликтологиялық ойлардың қалыптасуының негізгі кезеңдерін, олардың мазмұны мен ерекшеліктерін, жанжалдардың табиғаты мен түрлері туралы теорияалды және теоретикалық идеяларды зерттеуге арналған. Пәнді оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: конфликтологиялық білімнің алғышарттары мен көздері; түрлі діни және философиялық жүйелердегі жанжалдар мен зорлық-зомбылық мәселесі; жанжал туралы ілімдердің теориялық және тұжырымдамалық негіздері; ХХ ғасырдағы әлеуметтік білімнің жанжалдық парадигмасының қалыптасуы; шетелдік конфликтология дамуының негізгі бағыттары; КСРО-да конфликтология дамуының тарихы мен кезеңділігі; конфликтологиялық зерттеудің салалары; Қазақстанда конфликтологияның дамуы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жанжалдарды шешу: стратегиялар және әдістер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда қазіргі әлемдегі әлеуметтік-саяси жанжалдардың ерекшеліктері және оларды шешу мүмкіндіктері туралы жүйелі білімді қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. қазіргі заманғы әлеуметтік-саяси жанжалдардың туындауы, өтуі және реттелу ерекшелігін түсіну; 2. жанжалды шешудің әлеуметтік-саяси технологияларының мақсатын, негізгі құрылымдық және процессуалды элементтерін түсіндіру; 3. жанжалды шешудің әкімшілік-құқықтық технологияларының кешенді талдамасын жүргізу; 4. қазіргі Қазақстандағы жанжалды шешудің әлеуметтік-саяси технологияларының тиімділігін бағалау. Пәннің міндеті. «Жанжалды шешу: стратегиялар және әдістер» пәні қазіргі заманғы әлеуметтік-саяси жанжалдардың туындауы, өтуі және реттелу ерекшелігін зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: саяси агрессияның алдын алу; әлеуметтік-саяси жанжалдар детерминантын зерттеудегі классикалық теоретикалық-пәндік тәсілдер; жанжалдық әрекеттестік және түрлі деңгейдегі жанжалдарды реттеудің әлеуметтік механизмдерінің стереотиптері; қазіргі заманғы саяси жанжалдардың алдын алу типологиясы мен механизмдері; жанжалды шешудің әлеуметтік-саяси технологияларының тиімді үлгілері және жалпы құзыреттілікті жанжалды шешуші институттардың рөлі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жанжалды зерттеудің теориялары мен әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда жанжалды зерттеудің әдіснамалық негіздемесі және конфликтологиядағы зерттеу әдістері туралы жүйелі білімді қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. жанжалды зерттеудің негізгі теоретикалық тәсілдеі мен әдіснамалық принциптерін түсіндіру; 2. конфликтология прринциптері мен әдістерінің көптүрлілігінде бағдар алу; 3. жанжалдың түрлі теорияларын жүйелеу және қазіргі қоғамдағы жанжалдардың түрлерін анықтау; 4. зерттеу жұмыстарында жанжалдық жағдайды зерттеудің әдісі мен әдіснамасын тиімді пайдалану; 5. қазіргі әлемдегі жанжалды шешудің әлеуметтік-саяси технологияларының тиімділігін бағалау. Пәннің міндеті. «Жанжалды зерттеу теориясы мен әдістері» пәні әлеуметтік-саяси жанжалдардың түрлі теориясын және оларды зерттеу әдіснамасын оқуға бағытталған. Пәнді оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: жанжал туралы ғылымның әдіснамасы және оның деңгейлері; шынайы жанжалдарды зерттеу әдістері және олардың жанжалдарды зерттеудегі мәні; әлеуметтік-саяси жанжалдар динамикасының ерекшеліктері; лабороториялық жағдайда жанжалды эксперименттік зерттеу; ойын процедуралары және жанжалды туындату; әлеуметтік әрекеттестіктің ерекше формалары жанжалдың үлгісі ретінде.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Конфликтологиядағы сараптама мен болжау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда жанжалды талдау тәсілдері, оларды болжау ерекшеліктері мен мүмкіндіктері туралы біртұтас көзқарас қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. конфликтологиядағы сараптама мен болжаудың негізгі ғылыми әдістерін сипаттау; 2. жанжалды диагностикалау әдісін классификациялау; 3. қоғамның жанжалдық әлуетінің деңгейін бағалу; 4. жанжалдың сараптамасы мен болжауын жүргізу; 5. жанжалдық жағдайларды үлгілеуге қабілетті болу, жанжалдарды шешу бойынша жобаларды өңдеу. Пәннің міндеті. «Конфликтологиядағы сараптама мен болжау» пәні болашақ мамандарда жанжалдарды сараптау және болжау қабілетін қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: Жанжалды талдау әдістері. Жанжалдарды сараптау үшін мәліметтерді жинау. Жанжалды диагностикалау. Жанжалдың көрсеткіштері мен деңгейін анықтау. Жанжалды бақылау, үлгілеу және болжау. Жанжалдардың профилактикасы және ерте алдын алу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі әлемдегі ақпараттық соғыс
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда біркезекте өз ақпараттары мен ақпараттық жүйесін қорғай отырып, ұлттық стратегия мүддесіне сай ақпараттық артықшылыққа жету мақсатында қарсыласының ақпараты мен ақпараттық жүйесіне әсер етудің коммуникациялық технологиялары ретіндегі ақпараттық соғыстың ғылыми-теоретикалық негізері туралы біртұтас көзқарас қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ақпараттық соғыстардың мәнін, ерекшеліктерін, құрамдас бөліктері мен формаларын түсіну; 2. ақпараттық соғысты көрсететін кешенді ақпараттық ағымдарды анықтау және оны жүргізу әдістері мен тәсілдерін айқындау; 3. қазіргі дәуірдегі кең ауқымды ақпараттық соғыстардың салдарларын, сонымен қатар әлемдегі ақпараттық басымдылық пен ақпараттық қарсылықты талдау; 4. ақпараттық соғыстардың болашақтағы қаупін, олардың алдын алудың мүмкіндіктері мен келешегін бағалау; 5. оңтайландыру мен қолдану тиімділігін арттыру мақсатында ақпараттық кеңістікті бақылау бойынша жүйелі қызметті жүзеге асыру. Пәннің міндеті. «Қазіргі әлемдегі ақпараттық соғыстар» пәні қазіргі замандағы ақпараттық соғыстардың ерекшеліктері мен олардың салдарларын зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: ақпараттық соғыстардың мәні, ерекшеліктері, құрамдас бөліктері және формалары; қазіргі дәуірдегі ақпараттық қарсыластықтың көзі, түрлері және мақсаттары; қазіргі қоғамда ақпараттық соғыс жүргізудің құралы ретіндегі ақпараттық соғыстың жаңа коммуникациялық технологиялары, әдістері және тәсілдері; ақпараттық соғыстардың салдарлары және қазіргі заманғы ақпараттық соғыстардың ерекшеліктері; қазіргі қоғамдағы қарсылықтар мен жанжалдар барысындағы жаңа коммуникациялық технологиялар; қоғамдық сананы басқару және манипуляциялаудың әрекет алаңы мен мүмкіндіктері, ақпараттық соғыстар арқылы адам еркін бағындыру; этикалық және әлекметтік жауапкершілікті ескере отырып ақпараттық кеңістікті трансформациялаудың технологиялары мен белсенді әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Еңбек даулары мен жанжалдары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттарда еңбек даулары мен жанжалдарының мазмұны, түрлері туралы, болашақ кәсіби қызмет контексінде оларды шешудің негізгі мәселелері мен формалары туралы тұтас жүйелік түсініктерді қалыптастыру. Пәнді оқу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: оқу пәнінің ұғымдық-категориялық аппараты. Еңбек даулары мен жанжалдарының саяси және әлеуметтік - экономикалық алғышарттары. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. еңбек даулары мен қақтығыстарды зерттеудің теориялық және әдіснамалық аспектілерін түсіндіру, оқу пәнінің тұжырымдық-категориялы аппаратын меңгеру; 2. әлеуметтік қайшылықтардың заманауи экономикалық және саяси құрамдас бөліктерінің үрдістері мен ерекшеліктерін анықтау; 3. еңбек даулары бойынша комиссия құру және оның қызметін ұйымдастыру үшін қажетті құжаттарды әзірлей алу; 4. Қазақстан Республикасында және алыс және жақын шет елдердегі еңбек дауларының және жанжалдардың түрлерінің саяси және құқықтық реттеуін талдау; 5. ұжымдық еңбек даулары мен жанжалдарды шешу жолдарының тиімділігін бағалау. Пәннің міндеті. Пәндерді зерделеу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Оқу пәнінің тұжырымдамалық-категориялық аппараты. Еңбек даулары мен жанжалдарға арналған саяси және әлеуметтік-экономикалық алғышарттары. Мазмұны, еңбек дауларының түрлері мен қақтығыстары. Әлеуметтік қайшылықтардың ерекшеліктері. Еңбек дауларын шешудің түрлі формалары мен тәсілдері. Еңбек қарым-қатынастарында туындайтын қақтығыстарды шешу үшін медиация рәсімін қолдану. Еңбек ұжымдарында және тұтастай алғанда қоғамда жанжалды үдерістерді талдау, болжау, басқару және шешу әдістері мен технологиялары. Қазақстан Республикасында және жақын және алыс шет елдердегі еңбек даулары мен қақтығыстарының түрлі түрлерін реттеудің саяси-құқықтық механизмідері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қазіргі ғылыми парадигмалар аясында педагогиканың, психологияның ұғымдық-терминологиялық аппараты, теориялық-әдіснамалық принциптері, ғылыми ақпаратты жүйелеу, жалпылау білігін қалыптастыру. - Субъект-педагог пен тәрбиеленуші арасындағы субъектілік өзара іс-қимыл: тәрбие типтері, түрлері, модельдері, заңдары, заңдылықтары мен принциптері зерделенетін болады. Экология қоршаған ортамен ағзаның қарым-қатынасы ретінде.. Рухани өмір және өсіп келе жатқан ұрпақ экологиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Соғыс пен революцияның жанжалдың формасы ретінде
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда саяси жанжал формасы ретіндегі соғыс, болашақ кәсіби қызмет аясындағы саяси және өркениеттік үдерістің дамуы мәселелері және зерттеу әдістері туралы көзқарасты қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. тарихи ретроспективті және заманауи форматтағы соғыстар мен революциялар туралы түрлі материалдарды жинау және жүйелеу; 2. жанжалдың концепциясы мен мәнін түсіндіру, оның түрлері мен категорияларын ажырату; 3. соғыстар мен революцияларды саяси жанжалдар формасында бөлу, оларды сипатына қарай классификацйиялау; 4. соғыстар мен революциялардың пайда болу себептерін ашу, оның әлем үшін салдарларына қатысты нәтижелер шығару; 5. білімді интеграциялау, қолдану, оларды жанжалдық ортада конструктивті шешімдерді өңдеуде қолдану, әлем мен Қазақстандағы оқиғалардың қазіргі заманғы арақатынасын ескере отырып, қалыптасқан ұсынысты негіздеу. Пәннің міндеті. «Соғыс пен революция жанжалдың формасы ретінде» болашақ мамандарда жанжалдың динамикасын кәсіби түсіну, жанжалдардың алдын алу мен реттеуі үшін жанжалдарды басқарудың дұрыс жолдарын таңдау қабілеттілігін қалыптастыруға бағытталған. Аталмыш пәнді оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: Жаһандану жағдайындағы халықаралық қатынастар мен әлемдік саясаттың дамуының негізгі үрдістрі. Саяси жанжалдар: анықтамасы және түрлері, оның алдын алу және реттеу жолдары, Соғыс пен революция жанжалдың бір түрі ретінде. Соғыс пен революцияның әскери және қарулы қақтығыстар, төңкеріс, көтеріліс және бүліктен айырмашылығы. Соғыстың пайда болу себептері. Революция теориясы. Соғыстың типологиясы: ретроспективті талдау. Қазіргі заманғы соғыстар. Революциялардың тарихи түрлері. Қазіргі жағдайдағы революциялар. Саяси жанжал қалпындағы соғыстар мен революциялардың ерекшеліктері. Саяси үдеріс кезіндегі соғыстар мен революциялардың орны. Өркениеттік үдерістерге соғыстар мен революциялардың әсері. БҰҰ және қарусыздану, халықаралық қауіпсіздік мәселелері. Қазақстанның сыртқы саясатының басымдықтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: философия туралы дүниетанымдық идеялық жүйенің дүниетанымдық білім формасы ретінде қалыптасуы, проблемалары және болашақ кəсіби қызметтің контексінде оларды зерттеу əдістері туралы қалыптастыру. Пәнді оқу кезінде аспектілер қарастырылады: Философияның пайда болуы және дамуы. Философияның пәні мен әдісі. Философияның тарихи түрлері. Онтология және метафизика. Ғылыми және ғылымитан тыс білім. Қоғам және мәдениет. Тарих философиясы. «Мәңгілік ел» - Ұлы дала философиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Билік пен қоғам жүйесіндегі жанжалдар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда билік пен азаматтық қоғамның өзара іс-қимылының даулы аспектілерін зерттеудің негізгі түрлері туралы тұтас түсінік қалыптастыру. Пән азаматтық қоғам мен билік арасындағы қақтығыс аспектілерін зерттеудің теориялық-әдіснамалық негіздерін қалыптастырады. Курс шеңберінде жария саясат қақтығыс кеңістігінде қаралатын болады. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. қазіргі Қазақстандағы жаңғыру кезеңіндегі билік пен азаматтық қоғам жүйесіндегі жанжалдық үдерістердің табиғатын, факторлары мен ерекшеліктерін талдау; 2. мемлекеттік және азаматтық институттардың әрекеттестігінің барысындағы үдерісте имманентті орын алатын потенциалды жанжалдардың көзі мен типологиялық ерекшеліктерін анықтау; 3. ұлттық, аймақтық және жергілікті деңгейлердегі билік пен азаматтық қоғамға қатысты жанжалдарды басқарудың теоретикалық және қолданбалы аспектілерін түсіну және түсіндіру; 4. жанжалдық қатынастарды биліктік қатынастарды реттейтін принциптер, құқықтық және этикалық нормалар, саяси институттар деңгейінде институциалдандыра алу; 5. жанжалдардың алдын алу және реттеудің болжамдық үлгілерін өңдеу, биліктік және азаматтық институттардың құндылықты басымдықтарына баға беру, билік пен қоғамның бейбітшілікте болуын қамтамасыз ету. Пәннің міндеті. Пән билік пен азаматтық қоғам арасындағы өзара іс-қимылдың жанжалды аспектілерін зерттеудің теориялық және әдіснамалық негіздерін құрайды. Курстың аясында қоғамдық саясат жанжалдық кеңістікте қарастырылады, ал азаматтардың және азаматтық қоғам құрылымдарының қоғамдық-саяси қатысуы жанжалды саяси басқарудың маңызды тетіктерінің бірі болып табылады. Билік пен қоғамдық институттардың арасындағы жанжалдың дамуына ықпал ететін жағдайларды талдау қарастырылады: мемлекеттік дамудың өтпелі жағдайы, қоғамдағы демократиялық принциптердің жетілмеуі және саяси жүйенің дамымауы, конституциялық және заңнамалық базаның болмауы немесе сәйкессіздігі; саяси жүйенің динамикалық тепе-теңдігін қамтамасыз етудің жолдары мен технологиялары, билік пен азаматтық қоғамның сындарлы өзара әрекеттесуін, бейбіт жолмен шешілуі мен жанжалдарды шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Орталық Азия тәжірибесіндегі жанжалдық факторлар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда эскалация және деэскалация кезеңдерінің ғылыми-теориялық аспектілері, концепциялар, Орталық Азия аймағындағы қауіпсіздік контекстіндегі қақтығыстарды зерттеу туралы тұтас түсінік қалыптастыру. Ұсынылып отырған курс саяси қақтығыстарға, ғылыми теорияларға, эскалация мен деэскалация кезеңіне, тұжырымдамаларға, аймақтық қауіпсіздікті зерттеуге, бірінші кезекте Орталық Азиядағы қауіпсіздік контекстінде арналады. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Саяси ғылымдар мен конфликтологиядағы аймақтық конфликттер мен аймақтық қауіпсіздік туралы негізгі концепциялардың мәні мен маңызын кәсіби деңгейде оқып үйрену; 2. ОА елдерінде туындаған әртүрлі жанжалдардың факториалдық және конфликтогенді генезисін білу, олардың саяси ерекшеліктерін ғылыми тұрғыдан зерттеп, жіктей білу қабілетін меңгеру; 3. ОА аймағындағы әрбір елдің энергетикалық, ресурстық, экономикалық, саяси потенциалдары мен мүмкіндіктерін тереңірек білу және ОА елдері арасындағы дау жанжалдарға апаратын кешенді аспекттердің астарларын кәсіби ажырата білу дағдыларын игеру; 4. ОА аймағындағы болуы ықтимал дау жанжалдардың алдын алу мен болдырмау үшін, өңірлік қауіпсіздік пен тұрақтылықтың стратегияларының парадигмалдық негіздерін сараптай білу біліктіліктерін игеру; 5. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін нығайту бойынша, ОА елдері арасындағы шиеленіс тудыратын мәселелерді алдын ала анықтау бойынша өзіндік ұсыныстар түзе білу және ұсыну. Пәннің міндеті. Ұсынылатын курста саяси ғылымдар мен конфликтология шегіндегі жанжалдар, олардың эскалация және деэскалация кезеңдері туралы ғылыми теориялар, концепциялар, аймақтық қауіпсіздікке қатысты еңбектер, нақтырақ айтсақ бірінші кезекте Орталық Азия өңірінің қауіпсіздігі контекстінде қарастырылатын болады. «Орталық Азия тәжірибесіндегі жанжалдық факторлар» курсы өзінің құрамына аймақтағы шиеленістердің детерминанты болып табылатын: энергетикалық, шекаралық, жер су ресурстық, этника диаспоралдық қауіпсіздік мәселелерінің кешенді көріністерін біріктіреді. Сонымен қатар, аталмыш арнайы курстың шеңберінде кеңестікке дейінгі, кеңестік және посткеңестік Орталық Азиядағы жанжалдардың туындауындағы негізгі факторлардың жиынтығы, оларды реттеудегі амалдар ретроспективті және басқа да ғылыми бағыттардың әдістерін қолдана отырып зерттелетін болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Табиғат, ресурстар және жанжал
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда елдер мен аймақтардың ресурстық әлеуетінің мәні туралы тұтас түсінік қалыптастыру, сондай-ақ мемлекеттер арасындағы қақтығысқа байланысты жиі болатын негізгі табиғи, экологиялық және ресурстық мәселелер туралы білімді қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. тұрақты даму, табиғи ресурстар модельдері сияқты курс тұжырымдамасын зерттеуге конфликтологиялық тәсілді қолдану; 2. табиғи ресурстарды басқару саласындағы зерттеулер саласындағы тиісті теорияларды түсіндіру және қолдану, мысалы, жалпы пул ресурстарының теориясы, бірлескен басқару, басқару және тұрақтылық теориясы; 3. ресурстармен нақты жағдайларға диагностикалық талдауды өз бетінше орындау; 4. Конфликтология, география, геосаясат, халықаралық қатынастар, ғаламдану пәндік өрісін ескере отырып, гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардың категориялық аппаратын қолдану.; 5. табиғи мәселелерді шешу бойынша практикалық ұсыныстар әзірлеу. Пәннің міндеті. Курс мемлекетаралық және мемлекетішілік деңгейлердегі жанжалдарға әкелуі мүмкін табиғи ресурстар үшін экологиялық мәселелер мен бәсекелестіктің теориялық және эмпирикалық факторларын зерттеуге арналған. Қазіргі тақырыптық зерттеулерді талдауға сүйене отырып, курс бүкіл әлемдегі жанжал үшін себеп немесе шиеленісуші факторлар ретінде әрекет ететін табиғи ресурстардың тапшылығын, сондай-ақ осы қайшылықтарды халықаралық және ұлттық деңгейлерде жоюға болатын, /немесе шешілуі мүмкін болатын жолдарды зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Бітімгершілік опреациялар және жанжалдан кейінгі қалпына келтіру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда жанжалды шешуде бітімгершілік операциялар мен жанжалдан кейінгі қалпына келтіруге қатысу мәселесіндегі қазіргі заманғы үрдістер туралы көзқарасты қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. қазіргі заманғы қақтығыстар аймағындағы бейбітшілікті қолдау операцияларын талдау; 2. бейбітшілікті қолдау күштерін қалыптастыруға, ҰҚШҰ бітімгершілік әлеуетін және Қазақстанның басқа да одақтарын дамытуға қатысу; 3. гуманитарлық және экономикалық көмек көрсету; саяси және әкімшілік өзін-өзі басқару құрылымын қайта құру; 4. әскери операцияларға бұрынғы қатысушыларды демилитаризациялауға және оңалуға жәрдемдесу; 5. халықаралық қатынастардағы тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін ынтымақтастықтың жаңа нысандарын іздестіру. Пәннің міндеті. Пән аймақтық және халықаралық жанжалдарды реттеуді саяси талдауы үшін теоретикалық-әдіснамалық негіздерді қалыптастырады, халықаралық қатынастарда бітімгершілік қызметін түсінуді, бейбітшілікті орнықтыруға (қолдауға), қолдауына, мәжбүрлеуіне және қалпына келтірілуіне байланысты операцияларды жасау сияқты бейбітшілікті қолдау операцияларын жасайды. Курста жанжалдардағы бейбітшілікті сақтаудың кезеңдері, түрлері, типтері мен формалары, көпжақты дипломатияның тәжірибесі қарастырылады; халықаралық қоғамдастықтың бітімгершілік күш-жігерінің мақсаты ретінде ынтымақтастыққа негізделген қауіпсіздік жүйесін құру, тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін өңірлік ұйымдардың ынтымақтастығының жаңа нысандарын іздестіру. Қазіргі кезеңде БҰҰ-ның рөлі мен аймақтық ұйымдармен өзара іс-қимылға ерекше назар аударылып, ТМД-ның посткеңестік кеңістіктегі қақтығыстарды реттеу тетігін қалыптастыруға қатысуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жанжал және гендерлік фактор
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда гендерлік қақтығыстардың негіздері туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру; даулы жағдайларды модельдеу технологиясы, гендерлік қақтығыстарды реттеу және болжау әдістері мен механизмдері туралы. "Жанжал және гендерлік фактор" пәні гендерлік қарым-қатынастарды талдауға конфликтологиялық көзқарас теориясын және практикасын зерттеуге бағытталған. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. гендерлік жанжалдың категориялары мен элементтерін түсіну және анықтама беру; 2. гендерлік жанжалдың әлеуметтік жанжалдардың жалпы теориясы мен тәжірибесіндегі рөлі мен орнын анықтау; 3. гендерлік жанжалды әлеуметтік-мәдени даму факторы және гендерлік қатынастар модернизациясының нәтижесі ретінде зерттеу; 4. әлеуметтік-саяси өмірді талдаудың ерекше формасы ретіндегі гендерлік конфликтологияның әдіснамалық принциптерін қолдану; 5. гендерлік қатынастар саласындағы жанжалдық қатынастардың басым факторлары мен заңдылықтарын жүйелеу. Пәннің міндеті. «Жанжал және гендерлік фактор» пәні гендерлік қатынастарды талдаудағы конфликтологиялық тәсілдің қазіргі заманғы теориясы мен тәжірибесін зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: гендерлік жанжалдың мәні, мазмұны, негізгі сипаттамасы; гендерлік қатынастарды талдаудың конфликтологиялық тәсілдің мәні мен ерекшелігі; гендерлік конфликтологияның түсініктемелік аппараты; «гендер» және «жанжал» түсінікерінің ішкі өзара байланысы мен тәуелділігі; қазақстандық қоғамның саяси трансформациясы жағдайындағы гендерлік жанжалдың даму ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Халықаралық терроризм мен экстремизм
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда әлемнің түрлі аймақтарындағы терроризмге қарсы әрекет етуге байланысты заманауи халықаралық үрдістер мен мәселелерді қалыптастыру. Пәнде халықаралық терроризм мен экстремизмнің себептері мен мәні, Қазіргі заманғы терроризм мен экстремизмнің қатері мен сын-қатерлері, қазіргі заманғы жаһандық мәселе ретінде халықаралық терроризмнің қалыптасуының негізгі кезеңдері, сипаты мен т. б. ашылады. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. террористік құрылымдардың идеологиясын, ынталарын, қозғаушы күштерін бағалау; 2. терроризм мәселесін ұлттық, аймақтық және жаһандық аяда талдау; 3. жекелеген мемлекет және халықаралық қауымдастық тарапынан халықаралық терроризммен күрестің негізгі бағыттарында, терроризммен күреске көмектесетін немесе кедергі келтіретін себептер мен жағдайларда бағдарлау; 4. халықаралық терроризммен күреске бағытталған әлемдік қауымдастықтың нақты сыртқысаяси бастамалары мен құқықтық актілерін сыни талдау; 5. халықаралық терроризм және экстремизммен күрестегі Қазақстан Республикасының рөлі мен қатысуын бағалау. Пәннің міндеті. Курстың бағдарламасында халықаралық терроризм мен экстремизмнің мәні мен себептері, қазіргі заманғы терроризм мен экстремизмнің қауіптері мен қатерлері, халықаралық терроризмнің қазіргі кездегі жаһандық мәселе ретінде қалыптасуының негізгі кезеңдері, түрлі ұлттық және мәдени ортадағы террористтік және экстремисттік ұйымдардың сипаты мен қозғаушы күштері, террористтік ұйымдар мен топтардың әрекеттерінің белсенділігінің факторлары, терроризммен халықаралық күрестің түрлі формалары мен стратегиялары, жаһандық, аймақтық және ұлттық деңгейлердегі терроризммен күрестің мәселелері мен келешегі ашылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Заманауи геосаяси жанжалдар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - магистранттың геосаяси үдерісті, қазіргі заманғы геосаяси жанжалдардың пайда болуы мен дамуының логикасын түсіну қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. геосаяси жанжалдарды зерттеудің теориялық және әдіснамалық аспектілерін түсіндіру; 2. геосаяси жанжалдардың таралу себептерін анықтау; 3. қазіргі әлемнің жоғары геосаяси тұрақсыздығына байланысты қазіргі жағдайды талдау; 4. геосаяси жанжалдарды бейбіт жолмен шешу жолында Қазақстан Республикасының аралық рөлін айқындау; 5. геосаяси жанжалдардың оң және теріс қызметтерін айқындап, геосаяси жанжалдарды реттеудің ықтимал тәсілдері бойынша әдіс-жобаларды әзірлеу. Пәннің міндеттері. «Замануи геосаяси жанжалдар» пәні болашақ мамандардың тәуелсіз сыни ойлау мен негізгі геосаяси тұжырымдамаларды түсіну қабілетін арттыруға бағытталған. Пәндерді зерделеу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Геосаяси жанжалдардың пайда болуының алғышарттары. Даму тарихы және қазіргі геосаяси қақтығыстардың ерекшеліктері. Әлемдік геосаяси үрдістің даму үрдістері мен заманауи әлемдік даму тенденциялары. Геосаяси жанжалдарды шешудегі саяси институттардың қызметі. Геосаяси жанжалдарды шешудің технологиялары. Геосаяси жанжалдарды бейбіт жолмен шешудегі Қазақстан Республикасының делдалдық рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Бейбітшілік мәдениеті, толеранттылық және этносаралық қатынастар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жалпыадамзаттық құндылықтарды түсіну туралы көзқарастар мен қабілеттіліктер қалыптастыру, алдыңғы буынның құнды адамгершілікті тәжірибесі туралы біртұтас көзқарас қалыптастыру, этносаралық және мәдениетаралық қатынастарды гармониялау және толеранттылықты нығайту, қоғамдағы толерантты ортаны қалыптастыру және нығайту ісіндегі қоғам мүшелерінің күш-жігерін арттыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. бейбітшілік мәдениетін қалыптастырудың мәдени-антропологиялық аспектілерін сипаттау; 2. бейбітшілік мәдениетінің негізгі құндылығы ретіндегі толеранттылықты көрсету; 3. ұлтаралық қатынастар мәдениетін тәрбиелеу және мәдениетаралық және конфессияаралық қатынастардың қолайлы атмосферасын құру жолдарын анықтау; 4. қазіргі жағдайдағы толеранттылықты қалыптастыру принциптерін тұжырымдау; 5. ҚР этносаралық қатынастардың қазіргі жағдайын сыни талдау. Пәннің міндеті. «Бейбітшілік мәдениеті, толеранттылық және этносаралық қатынастар» пәні демократияны қалыптастыру, әлеуметтік-экономикалық қайта құру және азаматтық келісім мен бейбітшілікке жету жолында негізгі кедергілердің бірі болып табылатын этносаралық қайшылықтар мен төзімсіздік мәселелерін зерттеуге бағытталған. Көпұлтты қазақстандық қоғам, азаматтық бірегейлік және әлеуметтік-мәдени құндылықтардың негізінде мәдениетті қалыптастыру стратегиясын жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жанжалдарды шешудегі медиация
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттардың медиацияның практикалық Конфликтология және даулы жағдайларды шешудің баламалы тәсілі ретінде жүйелі білімін қалыптастыру. Пән медиацияны қолданудың тарихы мен салаларын - дауларды шешудің және жанжалдарды реттеудің баламалы әдісін зерттеуге бағытталған. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. бітімгершіліктің түрлері мен формаларының мәнін түсіну; 2. жанжалды шешудегі медиаторлықтың рөлінің принциптерін, міндеттерін, ерекшеліктерін түсіндіру; 3. медиацияның түрлерін, тиімділігі мен артықшылығын анықтау; 4. конфликтологиялық құзыреттілікті, жанжалды реттеудегі медиатордың рөлі мен мәдениетін талдау; 5. медиация процедурасының нәтижесі ретіндегі медиациялық келісімнің қорытындысын жүйелеу және сыни бағалау. Пәннің міндеті. «Жанжалдарды шешудегі медиация» пәні медиация тарихын және қолдану саласын- дауды шешу және жанжалды реттеудің баламалы әдістерін зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: постиндустриалды әлем кеңістігі және жанжалдың табиғатының өзгеруі; жанжалдық жағдайдағы және жанжалдық тараптардың келіссөзі кезіндегі мінез-құлқы стилінің аясындағы жанжалдың ерекшелігі; медиаторлықтың қалыптасуы және дамуы;дауды шешу тәсілі ретіндегі медиаторлықтың елеулі артықшылығы, оның мақсаттары; медиаторлық мамандық ретінде, медиатор тұлғасы, «Медиация туралы» заң; медиацияны қолдану тәжірибесі Қазақстандағы жанжалдарды шешу әдісі ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Келіссөздер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – келіссөздер мен оны жүргізу туралы жүйелі білімді қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. келіссөздердің негізгі ғылыми тәсілдерінің салыстырмалы талдауын жүргізу; 2. келіссөздерді дайындауға қатысу, келіссөздік концепцияны құру; 3. келіссөздік үдерістің шиеленістік деңгейі мен тиімділігін бағалау; 4. келіссөз жүргізудің ұлттық стилінің ерекшеліктерін анықтау; 5. келіссөздік үдеріс кезінде конструктивті әдістерді қолдану. Пәннің міндеті. «Келіссөздер» пәні болашақ мамандарда келіссөздерді тиімді жүргізе алу қабілетін қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: Келіссөздердің түрлері мен қызметтері. Келіссөздік үдеріс кезеңдері. Келіссөз жүргізудің стратегиясы мен тактикасы. Келіссөздердің ұлттық және жеке бастық стилі. Келіссөздердің тиімділігін арттыру мәселесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Миграция және босқындар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда миграциялық үдерістің мәні, себептері, қазіргі әлемдегі рөлі және жекелеген жанжалдық аймақ пен әлемдегі миграцияны реттеу мүмкіндігі, сонымен қатар, Еуропа, Азия және Африкадағы миграциялық үдерістердің негізгі заңдылықтары, олардың аймақтық ерекшеліктері туралы біртұтас көзқарасты қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. миграцияның жеке мемлекеттердің, аймақтар мен жалпы әлемнің саяси, әлеуметтік-экономикалық дамуына әсерін бағалау үшін тәжірибеде алған білімді қолдануға қабілеті мен дайындығын көрсету; 2. жанжалды, соғыс пен бейбітшілікті пәнаралық талдау әдіснамасын қолдана алу, миграцияның көпфакторлы шарттылығы ретіндегі конфликтология, демография, халықаралық қатынастардың пәндік аясын ескере отырып гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардың категориялық аппараттарын пайдалану; 3. қазіргі заманғы миграциялық үдерістердің әдіснамалық мәселелерін білу, мемлекеттік саясат пен демографиялық жағдайдың өзара тәуелділігін түсіндіру, жаһандану жағдайындағы әлемдегі қазіргі миграциялық үдерістерді талдай алу; 4. миграциялық жанжалдарды, миграция теориясын, миграциялық саясаттың қазіргі концепцияларын зерттеудің конфликтологиялық тәсілін білу және пайдалану; 5. миграциялық үдерістердегі жанжалдық әрекеттестіктің себептерін, мигранттар мен қабылдаушы қауымдастықтың өзара қатынастарының ерекшелігін түсіндіру. «Миграция және босқындар» курсы миграциялық жанжалдарды, миграция теориясын, миграциялық саясаттың қазіргі концепцияларын, миграцияның себептерінің көптүрлілігі мен ерекшеліктерін, мигранттар мен босқындардың экономикалық, әлеуметтік-психологиялық мәселелерін зерттеуге арналған таңдамалы пән болып табылады. Теоретикалық негізден басқа аталмыш пән магистранттарды мигранттардың тұрмыстық қиындықтары принциптерімен, оларды көшіру механизмдерімен, жаңа қоғамға бейімделуі және бірігуімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қоғамдық өмірдегі наразылық
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қоғамдық және саяси өмірдегі наразылықтың рөлі, олардың туындау себептері мен шиеленістері, әлеуметтік жанжалдарға айналуы мүмкіндігі туралы біртұтас көзқарас қалыптастыру. Курс Қазақстандағы және әлемдік қауымдастықтағы әртүрлі әлеуметтік топтардағы наразылықтың пайда болуының теориялық және эмпирикалық факторларын, сондай-ақ заманауи әлемдік тәжірибені ескере отырып, қоғамдағы наразылық көңіл-күйін реттеу әдістерін зерттеуге арналған. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. «Саяси наразылық мінез-құлқын» зерттеу үшін заманауи теориялық тәсілдер мен ұғымдарды білу; 2. саяси наразылықтың институционалдық рәсімдерін анықтау; 3. заманауи қоғамда наразылық нысандары мен әдістерін түсіндіру; 4. саяси наразылықтың дәстүрлі және инновациялық нысандарын сыныптау; 5. сайлау жүйесін реформалау тұрғысынан наразылық мінез-құлқының нақты нысандарын негіздеу. Пәннің міндеті. Заманауи қоғамдағы саяси наразылықтар. Мәселенің теориясы (депривация, эксппектация, құндылық мүмкіндіктері). Наразылықтың себептері. Наразылықтың әлеуметтік, экономикалық және діни факторлары. Саяси наразылықты институционалдық тіркеу. Ескі және жаңа саяси наразылық нысандары. Наразылықтардың сыртқы және ішкі факторлары. Наразылықтың (конструктивті және деструктивті) функциялары. Саяси наразылықтардың әлеуметтік базасы. Саяси қатысу және наразылық қызметі. Тоталитарлық қоғамдардағы қоғамдық-саяси наразылық. 1960 жылдары Франция мен Германияда магистранттардың наразылығы. «Араб көктемі» және Таяу Шығыстағы қоғамдық-саяси наразылық нысандары. Шығыс. Қазіргі Қытайдағы саяси наразылық эволюциясы. «Бархат» және «түсті» революциялар саяси наразылықтың нысаны ретінде. Қазіргі Ресей, Украина, Қырғызстан, Закавказ мемлекеттері, Балтық елдеріндегі саяси үдерістердің мазмұны мен динамикасы. Қазақстандағы әлеуметтік наразылық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  жүйелік талдау, сауалнама жүргізу, тестілеу, дерекқорларды жүйелі басқару және т. б. арқылы олардың дамуының әртүрлі кезеңдерінде әлеуметтік-саяси жанжалдарды дербес талдауды жүзеге асыру.;

 • Код ON2

  қоғамдық-саяси саладағы даулы жағдайлардың алдын алу, реттеу және шешу жөніндегі жобаларды, бағдарламаларды әзірлеу;

 • Код ON3

  дауларды реттеу және шешу жөніндегі медиаторлық және кез келген басқа қызметті жоспарлау, ұйымдастыру және іске асыру;

 • Код ON4

  жанжалдардың пайда болу, эскалация себептеріне және ықтимал салдарларына сараптамалық баға беру;

 • Код ON5

  ақпаратты жинау, үлкен деректерді жүйелендірілген талдау (Big data), қоғамдық сауалнама жүргізу, әлеуметтік процестерді зерттеу және т. б. арқылы экономикалық, әлеуметтік-саяси қақтығыстардың салдарын болжау.;

 • Код ON6

  жүйелік талдау, сауалнама жүргізу, тестілеу, фрейм-талдау және т. б. арқылы қақтығыстарды басқару және шешу саласында стратегиялық және тактикалық сипаттағы ұсынымдарды әзірлеу.;

 • Код ON7

  жанжалдарды болжауды дербес жасау, жүйелік талдау, сауалнама жүргізу, тестілеу, деректер қорын жүйелі басқару және т. б. арқылы жанжалдарды диагностикалау мен сараптауға қатысу.;

 • Код ON8

  Конфликтология саласындағы жаңа ғылыми теорияларды, гипотезаларды, идеялар мен тұжырымдамаларды жанжалдарды жүйелеудің, талдаудың және сараптаудың қазіргі заманғы әдістерін пайдалана отырып қолданбалы зерттеуді дамыту барысында ұсыну;

 • Код ON9

  бағдарламалық қамтамасыз ету және т. б. жүйесі негізінде жанжалдардың алдын алу, реттеу және шешу мақсатында деректер базасын құру.;

 • Код ON10

  келіссөздер жүргізу барысында жанжалдардың алдын алу, реттеу және шешу мақсатында консультациялық қызметтер көрсету және талдамалық сүйемелдеуді жүзеге асыру;

 • Код ON11

  Конфликтология және онымен байланысты пәндерді ЖОО-да оқыту, оқу жоспарларын, білім беру бағдарламаларын және т. б. құру.;

 • Код ON12

  арнайы және мамандандырылған емес аудиторияларды түсіндіру мақсатында белгілі бір әлеуметтік-саяси жанжалдарды зерттеу бойынша командада жұмыс істеу.

Top