Жаңа білім беру бағдарламасы

7M03105 Мәдени антропология в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Мәдени-антропологиялық және пәнаралық зерттеулер саласында ғылыми мәселелерді шешуге қабілетті ғылыми-негізделген әдістемелік ұстанымдары бар; жоғары оқу орнында терең білім мен жаңа ғылыми концепцияларды топтастыру негізінде мәдени-антропологиялық пәндерді оқытуды қамтамасыз ете алатын; өз бетінше далалық зерттеулер жүргізе алатын, заманауи ақпараттық технологияларды қолдана отырып, зерттеу бағдарламаларын объективті тұрғыдан түсіндіріп, сыни баға беруді жүзеге асыра алатын, ғылыми жарияланымдарда магистрлік диссертациядағы ғылыми ізденістер нәтижелерін рәсімдей білетін мәдени антропология саласындағы ғылыми-педагогикалық мамандарды дайындау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M062 Мәдениеттану
 • Дайындық бағыты 7M031 Әлеуметтік ғылымдар
 • Мәдени антропологиядағы сапалық зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Болашақ кəсіби қызметтің аясында сапалы əдістердің сипаты мен түрлерін терең түсіну Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Мәдени антропология саласына негізгі сандық және сапалық әдістердің қолданылуын бағалау көрсету; 2. Мәдени антропология шеңберінде ғылыми зерттеудің міндеттерін сапалы әдістерге сай қолдана отырып өздігінен орындау, 3. Сапалы және нарративті әдістердің көмегімен мәдени антропологияның мәселелерін талдау ерекшелігін айыра білу, мәдени обьектілерді сапала зерттеу әдісін сыни бағалау; 4. Мәдени антропологияның заманауи мәселелерін зерттеудің жаңа сапалық әдістерін өздігінен қолдану Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: мәдени антропология объектілеріне сапалы əдістерді қолдану ерекшеліктерін ажырату, олардың көмегімен ғылыми зерттеулер барысында алынған нәтижелерді қорытуға мүмкіндік беру, мәдени антропологияның сапалы әдістерін меңгереді: бақылау, сауалнама, күнделік жазбалар, сұхбаттар, естеліктер, фото-талдаулар, салыстырмалы талдау, SWOT-талдау және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - басқару психологиясының іргелі ұғымдарын меңгеру негізінде жоғары білікті мамандардың ғылыми дайындығын қамтамасыз ету, кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару саласының ең маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық пайдалану үшін алғышарт жасау. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - басқару психологиясының теориясы мен практикасының заманауи жағдайын кейінгі кәсіби іс-әрекетінде қолдану үшін оңтайлы көлемде түсінуге; - басқару үрдістері мен құбылыстарын психологиялық талдаудың әдіснамалық мәселелерін талдауға; -басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында жеке тұлғаларды және әлеуметтік топтарды (қауымдастықтарды) зерттеудің психологиялық әдістерін қолдануға және сипаттауға; - басқару объектілері болып табылатын жеке адамдар мен топтар іс-әрекетінің негізгі психологиялық ерекшеліктерін түсіндіруге; - басқару субъектілері іс-әрекетінің негізгі психологиялық ерекшеліктерін жүйелеуге; басқару іс-әрекеті субъектілерінің психологиялық дайындығының мәні мен мазмұнын анықтауға; -басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында, басқару үрісінде пайда болатын әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды сипаттауға; -басқару субъектілерінің кәсіби маңызды психологиялық қасиеттерін дамыту және жетілдіру әдістері мен тәсілдерін көрсетуге; - әртүрлі басқару мәдениеттерінің байланысы барысында іскерлік және тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларын дамытуға; -ұйымдағы қақтығыстық жағдайларды шешу бағдарламаларын құрастыруға; -басқару психологиясы саласында жобалық зерттеу іс-әрекетін жүзеге асыруға, оның нәтижелерін таныстыруға; -жеке өмірде және кәсіби іс-әрекетте табысты қарым-қатынас стратегияларын жүзеге асыруға; -басқару психологиясы тарапынан өмірлік және кәсіби жағдайларды сыни бағалауға; өзіндік және ұжым потенциалын дамыту үшін басқару психологиясы бойынша білімдерді тиімді пайдалануға. Курс заманауи менеджменттің негізгі бағыттарының білімін береді. Бизнес-технологиялардағы және басқарудағы психологиялық талаптарды ашады. Адамдармен өзара әрекеттестікпен байланысты басқару іс-әрекеті тиімділігінің психологиялық негіздерін анықтайды. Курс аясында басқару психологиясының пәні, негізгі қағидалары, басқару өзара әрекеттестігіндегі тұлға, тұлға мінез-құлқын басқару, құндылықтар бойынша басқару туралы заманауи көзқарастар, топтық құбылыстарды және үрдістерді басқару психологиясы, басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері, жеке басқару стилі, басқару іс-әрекетіндегі ықпал ету психологиясы, қақтығыстық жағдайларды басқару қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Миф, рәсім және рәміздерді антропологиялық зерттеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – мифология туралы, оның ғылыммен, өнермен, тарихпен, философия жне дінмен байланысы туралы сыни бағалауды қалыптастыру. Оқыту нәтижесінде магистрант қабілетті болады: 1. мифологиялық мәтіндер, олардың негізгі мәселелері, қалыптасуының тарихи және теориялық мәнмәтінінде жұмыс жасауға; 2. қоғамға және түрлі әлеуметтік топтар мен таптарға тән мәдени құндылықтар мен мифтер нормасын, рәсім, рәміз жүйесінің құрылымын жінақтау; 3. мифология, дін, шығармашылық, мәдениет, идеология, ғылым, киелі және зайырлы түсініктер, классикалық мұра және заманауи ағымдар сияқты түрлі мәдениет түрлері мен оның нұсқаларының қатыснасын негіздеуге; 4. мәдениеттің көрінуінің түрлі қатынастарын, мәдени элита орнын, мәдениет жетістіктерін сақтау және тарату, зиялылардың қолдауын синтездеуге; 5. қазіргі заманғы мәдениеттегі мифтің қызмет етуінің өзекті үдерістерін талдауға. Пәнді оқыту барысында келесі астарлары қарастырылады: Миф, рәсім және рәміздерді антропологиялық зерттеудің зерттеу пәні; Миф, рәсім және рәміздерді антропологиялық зерттеудің әдістемелік негіздері; Миф, діни сауат, теология мен діни философия деңгейіндегі имплицитті және эксплицитті антропология; Миф, рәсім және рәміздердің антропологиялық ілімдеріндегі нақты-тарихилық және типологиялық; Миф, рәсім және рәміздер антропологиясының эволюциясы: діни нанымдардың адам туралы теологиялық және философиялық ілімдер тарихы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • АҚШ мәдени антрологиясын зерттеу теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Американың, Австралия мен Африканың дәстүрлі мәдениеттерін зерттеудің негізгі теориялық және әдістемелік тәсілдері, категориялық аппараттары, негізгі мәселелері, әдістері туралы сыни бағалау. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Кәсіби қызмет контексінде мәдениантропологиялық ғылым бағыты мен теориялық-әдістемелік тәсілі, далалық зерттеу, мәдениантропологиялық жоспарлаудың ғылыми формасын негіздеуге; 2. Мәдени кеңістіктегі өзгерістер мен әр түрлі мәдени құбылыстарды сыни және рационалды бағалау бір қыры; ғылыми-зерттеу бағдарламалары мен негізгі тұжырымдарын қолдануға; мәдениеттегі заманауи трансформацияны оқудың мәдени антропологиялық әдісін көрсетуге 3. АҚШ мәдени антропологияның негізгі мектептері шеңберінде терең заманауи білім, категориялды аппарат, мәдени обьектілерді оқудың әдісі мен мәселелерін жинақтау мен бағалау; 4. Мәдени антропология мәселелерін салыстырмалы, құрылымдық зерттеу қағидаттары, әңгімелеу әдістерінің қолданылуының жаңа жолдарын табу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: алынған жүйелік мәдени антропология теориясы мен әдістемесі туралы білім негізінде, категоралдык аппарат, негізгі міселелр, принциптер, Американың, Австралия мен Африканың дәстүрлі мәдениетте, АКШ мәдени антропологияның негізгі мектебтер мен бағаттары, негізгі міселелр, АКШ мектебтердін ғалымдардың қолданатын дала зерттеу әдістер, АҚШ антропологиялық саласындағы қазіргі заманғы сай зерттеулер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәдени-антропологиялық зерттеулердегі сандық әдістер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Болашақ кәсіптік іс-әрекеттегі негізгі компьютерлік бағдарламалар мен мәдени антропологиялық мәселелерді зерттеудің негізгі сандық әдістері туралы білімдерін көрсете қабілетін дамыту. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Мәдениантропологиялық обьектілерді зерттеу принциптері, сандық әдіс, негізгі компьютерлік бағдарламаларды жүйелі бағалау; 2. Мәдени антропология шеңберінде сандық технологияны өз бетінше тиімді қолдану мен қолданбалы аспектілерін жүзеге асыруға; 3. Мәдени кеңістіктегі өзгерістер мен әр түрлі мәдени құбылыстарды сыни және рационалды түсінудің бір қыры; ғылыми-зерттеу бағдарламалары мен негізгі тұжырымдарын қолдануға; мәдениеттегі заманауи трансформацияны оқудың сандық әдісін көрсетуге. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: мәдени-тарихи, әлеуметтік, экономикалық антропологиядағы мәдени мәселелерді және модельдеу әдістерін зерттеуге негізгі сандық технологиялар мен оларды қолдану әдістерін сыни талдау мүмкіндігін дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Лингвистика және антропология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – мәдениеттің негізгі бөлігі ретінде, әлеуметтік-мәдени ақпаратты тарату тәсілі ретінде тіл туралы антропоорталықты сыни бағалауды қалыптастыру және магистрдің ғылыми, педагогикалық және сыни сараптау қызметіне қажетті әлемнің ұлттық бейнесін құрау Оқыту нәтижесінде магистрант қабілетті болады: 1. лингвистика саласындағы заманауи ғылыми парадигма білімдерін және оның дамуының динамикасын, әдістемелік ұстанымдар жүйесін, антропологиялық зерттеудің әдістемелік тәсілін меңгеруге; 2. синхронды және диахронды аспектілерде әдебиеттің негізгі қызмет көрсетуін және тіл жүйесін жеке зерттеу дағдыларын қолдануға; 3. мәтіннің түрлеріне біліктілік түсіндірме дағдыларын синтездеуге, соның ішінде оның мағыналарын және байланыстарын ашуға; 4. заманауи лингво-антропологиялық парадигманы, осы ғылыми саладағы зерттеулердің даму динамикасы туралы жүйелі игеруге; 5. танымдық және зерттеу қызметінде кәсіби міндеттерді шешуде теориялық негіздері мен тәжірибелік әдістемені қолдану. Пәнді оқыту барысында келесі астарлары қарастырылады: Лингвоелтанулық ақпарат (күнделікті өмір, өмір сүру жағдайлары, өмір деңгейі, адамгершіліктік құндылықтар, әлеуметтік айырмашылықтар); Лингвистикалық аспект (сөйлеу қарым-қатынасының формулалары, фразеологиялық бірліктер); Экстралингвистикалық аспект (қарым-қатынас жағдайын анықтайтын ережелер мен дәстүрлер жиынтығы (бет әлпеті, қимылдар, ара қашықтық)).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәдени антропологияға кіріспе
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – мәдени антропологияның теорияларының негізгі түсініктері, бағыттары, тәжірибемен мәдени-антропологиялық зерттеу туралы сыни бағалауды қалыптастыру. Оқыту нәтижесінде магистрант қабілетті болады: 1. әр түрлі нәсіл мен этнос өкілдерінің негізгі антропологиялық ерекшеліктерін бағалау; 2. мәдени антропологияның пайда болу тарихын, әдіснамасын, негізгі тәсілдерін, зерттеу бағыттарын және түйінді түсініктерін меңгеруге; 3. мәдени антропология білімін кәсіби қызметте және әлеуметтік тәжірибеде қолдануға; 4. мәдени антропологиямен қатысты формалар, үдерістер, тәжірибелерді оқу дағдыларын пайдалану, сонымен қатар осы саладағы ақпараттарды сараптау және синтездеуге; 5. әр түрлі этникалық топ өкілдерімен тиімді қарым-қатынас және кәсіби өзара әрекет тәсілдерін игеруге. Пәнді оқыту барысында келесі астарлары қарастырылады: Мәдени антропологияның пәні мен міндеттері; Адамның заманауи концепцияларының әлеуметтік-биологиялық негіздері; Адам мен табиғи ортаның өзара әрекет ерекшеліктері; Әлеуметтік-мәдени тәжірибенің рәміздік формалары; Мәдениеттегі реттеуші құрылымдар, нормалар мен құндылықтар; Қоғамды әлеуметтік-мәдени жаңғырту формалары тұрақты тұтастық ретінде; Әлеуметтік-мәдени тәжірибенің таралу, индивидтің әлеуметтену және мәдениетке бейімделу механизмдері; Білім беру қызметіндегі әлеуметтік мәдени функциялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - күнделікті кәсіби қарым-қатынас саласындағы қажетті коммуникативтік құзыреттерді қалыптастыру, ағылшын тіліндегі мамандық бойынша түпнұсқалық әдебиеттерді оқу және аудару. Пәндерді оқу нәтижесінде магистр қабілетті: 1. терминологиялық сөздіктің негізгі ұғымдарын тұжырымдауға; 2. ағылшын тілінде жасалынған мамандық бойынша ғылыми-әдістемелік құжаттардың мәнін түсіндіруге; 3. ағылшын тілінде зерттеу нәтижелерін ұсынуға; 4. ағылшын тілінде жүргізілген жұмыстар бойынша ғылыми жобаларды әзірлеуге және есептерді жасауға; 5. жұмыста алынған нәтижелерді жинақтап, талқылауға ұсынып, оларды халықаралық конференцияларда баяндауға. Пәнді оқыған кезде мыналар қарастырылады: мамандық бойынша жүйелік білімді кеңейту және тереңдету мақсатында ақпарат пен байланыс құралдарының көзі ретінде шет тілін қабылдау әдістері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қоғамның жаһандануы жағдайында Қазақстандағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және білім алушының жоспарлау қабілетін қалыптастыру; зерттеу жүргізуде тәжірибелік-эксперименталды жұмысты жобалау. Курсты оқу барысында магистранттердің төмендегідей қабілеттерін қалыптастыру: - педагогикалық зерттеудің логикасы мен құрылымын, ҒЗЖ жүргізу және педагогикалық зерттеуді жоспарлау кезінде педагогикалық зерттеудің әдіснамалық аппаратын сипаттау; - кәсіби қызметте ғылыми қызметтің жалпы технологияларын және ғылыми-педагогикалық зерттеулер жүргізу әдістерін таңдау және қолдану; - ғылыми-зерттеу жұмысын жобалау; - Қазақстанның индустриалды-инновациялық даму бағдарламасын жүзеге асыру және ғылымның дамуы жағдайында магистранттың ғылыми-зерттеу және әдіснамалық мәдениетін меңгеру; - мемлекеттік және халықаралық деңгейдегі ғылым мен білім беру саласындағы әлеуметтік-гуманитарлық жобалар мен бағдарламалардың сараптамасын жүзеге асыру; - ғылым мен ғылыми зерттеулерді дамытудың халықаралық және ұлттық тәжірибесін бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: • Пән жаһандану шарттарына сай Қазақстанда ғылыми зерттеу жұмыстарын жоспарлау мен жүргізу; • жоғары оқу орынында зерттеулердің тарихын, заманауи қоғамдағы ғылымның рөлін, қазіргі Қазақстан Республикасындағы ғылымның; • ҚР-да негізгі және бейіндік бағыттағы педагогикалық зерттеу; • ғылыми зерттеудің негізгі әдісі мен әдіснамасын, педагогикалық зерттеудің логикалық құрылымын, ҒЗЖ жүргізу барысындағы ғылыми аппарат пен педагогикалық зерттеуді жоспарлау бағыттарын.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Азияның мәдени-антропологиялық зерттеулері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Азия халықтарының дәстүрлі мәдениетін зерттеудің негізгі теориялық, әдістемелік және далалық әдістері туралы терең білім мен түсінік қалыптастыру: Үнді, Қытай, Корея, Жапония, Тайландтың алдыңғы қатарлы мектептерінің мысалында білімді бағалау қабілетін дамыту Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. - Мәдени антропологиялық зерттеудің өзекті мәселелерінің негізгі басым бағыттары бойынша ғылыми теориялық-әдістемелік тәсілдерді көрсету; 2. Азия елдерінің заманауи мәдениеті мен мәдениантропологиялық дәстүрлі зерттеу бойынша категориалды аппараттың негізгі ғылыми мектептері әдістері, принциптерін бағалау; 3. Мәдени коммуникацияның ерекшелігін оқу шеңберінде мәдени антропологияның тұжырымдамалық тәсілдері мен әдістемесін қолдану, бірегейліктің әр түрлі формасы мен гендер мәселесі, сананың өзгерген жағдайындағы техниканы қолдану; 4. Азия елдерінің мәдени антропологиясындағы мәселені құрылымдық зерттеу, компаративистикалық зерттеу принцип, нарративті әдісті қолданудың жаңа әдісін табу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: күнделікті өмір мәдениеті, мәдениетаралық қарым-қатынас, денсаулық сақтау жүйелері, сананың өзгерген күйлерінің әдістері, гендерлік кросс-мәдени зерттеулер, бірегейліктің әртүрлі формалары мен ерешелектерін зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды. «Ғылымның тарихы және философиясы»курсы арнайы философиялық талдау пәні болып табылатын ғылым феноменінің мәселелерімен таныстырып, ғылымның тарихы мен теориясы, ғылым дамуының заңдылықтары және ғылыми білімнің құрылымы, ғылымның мамандық және әлеуметтік институт ретіндегі ерекшеліктері, ғылыми ізденіс жүргізу әдістері, ғылымның қоғам дамуындағы рөлі туралы туралы білім қалыптастырады. Ол магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырады, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытып. Пәннің мазмұны: ғылымның тарихы мен философиясының негізгі мәселелері мен тақырыптарының ерекшеліктерін және өзара байланысын анықтау; ғылымның өзіндік санасын оның әлеуметтік-философиялық қырлары тұрғысынан ашу; ғылымның мамандық, әлеуметтік институт және өндіргіш күш ретіндегі феноменін түсіндіру; жаратылыстану, қоғамдық және техникалық ғылымдардың пәндік ерекшеліктерін, олардың ортақ жақтары мен айырықшылықтарын ашу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін меңгеру, жоғары мектеп дидактикасы, тәрбие теориясы және білім беру менеджменті, оқытушылық қызметті талдау және өзін-өзі бағалау негізінде ЖОО мен колледждердегі педагогикалық іс-әрекет қабілетін, педагогикалық құзыреттілікті қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - әлемдік білім беру кеңістігін және Болон үдерісін білім беруді дамытудың қазіргі заманғы стратегиясы ретінде сипаттау; - тұтас педагогикалық процесс теориясы тұрғысынан оқу-тәрбие жағдайларын талдау және бағалау (жағдайларды кешенді, жүйелі талдау); - білім беру заңдылықтары мен принциптеріне сәйкес тұтас педагогикалық процесті жобалау; - байланыс арқылы оқыту процесінің даму динамикасын және оның компоненттерінің тәуелділігін түсіндіру: жүйелік көзқарас тұрғысынан; критериалды бағалау тұрғысынан; оқыту нәтижелеріне қол жеткізу; - әдіснамалық тұғырлар (іс-әрекеттік, тұлғалық-бағдарлы, құзыреттілік, кредиттік жүйе және т.б.) негізінде оқыту процесін динамикалық жүйе ретінде құру; - оқытудың кредиттік жүйесі негізінде оқытудың әр түрлі стратегиялары мен әдістерін қолдана отырып, дәріс, семинар, практикалық, зертханалық сабақтарды жобалау; - оқыту әдістерін келесі критерийлер негізінде жіктеу: дәстүрлік-инновациялық; білім алушылардың танымдық іс-әрекеттік белсенділігі; дидактикалық мақсат пен нәтижеге бағыттылығы; - оқыту мен тәрбиелеудің стратегиялары мен әдістерін қолдану; - білім берудің өзекті мәселелері бойынша зерттеу жобаларын әзірлеу және нәтижелерді презентациялар, мақалалар және т. б. түрінде ұсыну; - университеттерді басқарудың әртүрлі тұғырларын сипаттау (университет менеджменті - желілік, құрылымдық, матрицалық): құрылымы, сапасы, беделі; - менеджменттің заманауи тәсілдері негізінде құрылымды, сапаны, беделін жетілдіруге бағытталған білім беру ұйымдарының процестерін бағалау және басқару; - білім беру ұйымының академиялық және зерттеу саясатының ережелерін әзірлеу Пәнді оқытуда келесідей аспектілер қарастырылады: - педагогикалық ғылым және оның адам туралы ғылым жүйесіндегі орны; - жоғары білім берудің заманауи парадигмасы, білім беруді дамытудың мегатенденциясы және Болон процесі; - Қазақстандағы жоғары кәсіптік білім беру жүйесі. Педагогикалық ғылымның әдіснамасы; -жоғары мектеп оқытушысының кәсіби және коммуникативтік құзыреттілігі; -жоғары мектептегі оқыту теориясы (дидактика); -жоғары білім беру мазмұны; -білім берудің TLA-стратегиясын жобалау, оқытуды ұйымдастырудың дәстүрлі және инновациялық әдістері мен формаларын қолдану, Жоғары мектептегі жаңа білім беру технологиялары, Кредиттік технология жағдайында студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру; -оқу-әдістемелік материалдарды құрастыру технологиясы; - жоғары мектептің ғылыми қызметінің теориясы. СҒЗЖ - жоғары білім беру жүйесіндегі куратор-эдвайзердің қызметі; - білім берудегі менеджмент.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мәдени антропологиядағы сандық зерттеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Cандық әдістердің сипаты мен түрлерін бағалау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Мәдени антропология саласына негізгі сандық әдістердің қолданылуын ұтымды түсінуді көрсету; 2. Мәдени обьектілер туралы ақпараттарды статистикалық өңдеу мен жіктеудің тәсілдері, өлшеу, есептеу тәсілдері мен принциптері, негізгі әдістерді жүйелеу; 3. Мәдени антропологияның жетекші мектептері социометрия және басқа әдістерді, шкалалау әдістері, диаграмманы қолдану тәсілдерін қолдану; 4. Сандық зерттеу әдістерін қолдана отырып мәдениантропологиялық мәселелердің жаңа шешімін табу;- Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: есептеу әдістерін, мәдени антропология өлшеу объектілерінің сандық аспектілерін, дәстүрлі мәдениет артефактілерін классификациялау және статистикалық өңдеу әдістерін мәдени және әлеуметтік антропологияның жетекші мектептерін оқып үйрену үлгісін қолдана отырып, графикалық әдістерді, масштабтау әдістерін, социометрияны, мазмұнды талдауды және басқа да сандық әдістерді қолдана алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикалық антропологияның заманауи мәселелері мен әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Швейцария мектебінің экономикалық антропологиясы бағдарламаларының негізгі бағыттары, экономикалық антропологияның қазіргі заманғы өзекті мәселелерін жүйелі түрде зерттеу. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Экономикалық антропология шеңберінде зерттеудің заманауи мәселелер мен міндеттерді тұжырымдау, ғылыми зерттеудің негізгі сатыларын анықтау, алынған нәтижелерді бағалау 2. Экономикалық антропологияның өзекті мәселелерін зерттеуді ұйымдастыру мен жоспарлау бағдарламасын жүйелі ұсыну, білім қызметін жоғары білімді ұйымдарында тәжірибелі іске асыру; 3. Экономикалық антропология шеңберінде өздігінен ғылыми зерттеуді іске асыру; 4. Экономикалық антропология және магистрлік диссертацияны қорғауда немесе ғылыми презентацияда Азия халқының мәдениетін зерттеу аймағынан алынған нәтижелерді дәлелді көрсету, - Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Швейцария мектебінің негізгі зерттеу бағдарламаларын, өзекті үй шаруашылығының ерекшеліктері, халықтарының экономикалық қызметін ұйымдастыру және басқару жолдары, Орталық Азия, өмірді ұйымдастыру ерекшеліктері және сандық өлшеу әдістері өнімділікті басқару туралы экономикалық антропология мәселелерін зерттеудің негізгі әдіснамалық тәсілдері мен әдістерін жүйелі түрде қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік және құрылымдық антропологияның теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Әлеуметтік және құрылымдық антропология мәселелерін зерттеудің негізгі әдістемелік тәсілдері мен әдістері, жетекші мектептер, бағыттар, зерттеу тақырыптары, әлеуметтік және құрылымдық антропология мәселелері туралы жүйелі бағалау, Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Әлеуметтік және құрылымдық антропологияның өзекті мәселелері мен негізгі басым бағыттары бойынша теориялық-әдістемелік тәсілді бағалау; 2. Әлеуметтік және құрылымдық антропология негізгі ғылыми мектептерінің теориялық қайнар көзі, әдістері, принциптері, категориялды аппаратты қолдану; 3. Далалық зерттеу жүргізудің тәсілі мен әлеуметтік антропологияның күнделікті өмірдегі дәстүрлер, мінез-құлық моделі, ритуалдың ерекшелігін оқу шеңберінің тұжырымдамалық әдістері мен әдіснамасын қолдану; 4. Әлеуметтік құрылымдық антропологияның қолданбалы мәселелері мен теориялық-құрылымдық зерттеу, компаративистикалық зерттеу принцип, нарративті әдісті қолданудың жаңа әдісін табу; Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Әлеуметтік және құрылымдық антропологияның теориясы, негізгі әдістемелік тәсілдері мен әдістері, жетекші мектептер, бағыттар, зерттеу тақырыптары, әлеуметтік және құрылымдық антропология мәселелері туралы жүйелі Франция, Германия, Англияның антропологтарының теориялық жұмыстарын зерттеу арқылы зерттеу әдістері, далалық зерттеу шарттарын, адамдардың күнделікті өміріндегі рәсімдер, рөлін сыни талдау қабілетін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Тарихи антропология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – студенттердің тарихи антропология туралы негізгі базалық білімдерін қалыптастыру. Сонымен қоса, тарихи антропологияның негізгі базалық ақпаратын танымдық-теоретикалық құрылғыларды игеру мен түсіну арқылы зерттеу жүргізуге икемдеу. Пәнді оқу барысында студенттер келесі нәтижелерге қол жеткізе алады: 1. тарихи антропологияның негізгі базалық ақпаратын танымдық-теоретикалық құрылғылар арқылы түсінеді, тарихи сараптама кезінде қолдана алады; 2. тарихи антропология жайында негізгі базалық білімі қалыптасады; 3. тарихи антропологияның түсінігін толығымен түсінеді, қолдана алады; 4. тарихи антропологияның әдіснамалық негіздерін сараптама кезінде пайдалана алады; 5. тарихи антропологияның зерттелу деңгейіне баға бере алады. Пән адамның антропологиялық типі туралы, оның сипатты белгілері, этникалық процестер бағыттары мен ежелгі және қазіргі адамдардың зерттелу тарихы туралы түсінік береді. Пән мәдени антропологияның даму тарихын, Еуразияны мекен еткен ежелгі тайпалардың культтері мен рәсімдерін зерттейді. Пәнді оқыту кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Эволюционизмдегі адамның пайда болу мәселесі. Адам бассүйегінің дамуы. Антропогенез. Адам нәсілдері. Орта Азияның ежелгі тұрғындарының антропологиялық зерттелуі. Ежелгі Қазақстан тұрғындарының антропологиялық зерттелуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақ антропологиясының семиотикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Қазақ мәдениетін семиотикалық зерттеудің негізгі теориялары мен әдістемелік ұстанымдары,рәміздерді талдаудың әдістері, тәсілдері талдау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Нақты дәлелге және басым семиотикалық, антропологиялық, мәселеге негізделген ғылыми ортаны ұйымдастырудың жаңа формасы мен ғылыми зерттеудің заманауи контексіндегі бағытын жүйелеуге; 2. Кәсіби қызмет контексінде қазақ антропологиясы семиотикасы шеңберіндегі бағыты мен теориялық-әдістемелік тәсілі, далалық зерттеу, мәдениантропологиялық жоспарлаудың ғылыми формасын негіздеуге 3. Қазақ антропологиясы семиотикасы шеңберінде ғылыми жұмысты жоспарлау мен ұйымдастыру аймағындағы теориялық мәселелер мен міндеттерді, күнделікті өмірдің мәні символикалық тәсілі, өмірлік кеңістікті қастерлеу әдісін жекелеу; 4. Қазақ антропологиясының семиотиктерінің контекстінде антропологиялық мәселелер бойынша зерттеудің негізгі әдістерін және принциптерін жүйелі түрде түсіндіру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: қазақ мәдениетін семиотикалық зерттеудің негізгі теориялары мен әдістемелік ұстанымдары, рәміздерді талдаудың әдістері, тәсілдері., қазақ дәстүрлі мәдениетінің паттерндері, архетиптерінің мәні, күнделікті өмір бөлшектерін рәміздік белгілеу тәсілдері, кеңістік пен уақытты қабылдау жолдары, олардың рәміздік белгілерінің ерекшеліктері, әлемге қатынас жолдары мен қазақ халқының ділдік ерекшеліктері туралы білім.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Символикалық антропология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: адам өміріндегі рәміздердің мәнін зерттеуде негізгі теориялық және әдіснамалық тәсілдерді бағалау. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Дәстүрлі мәдениеттің әр түрлі элементтерінің, рәсімдердің, рәсімдердің символикалық антропология форматындағы теориялық және әдіснамалық көзқарастары мен қарым-қатынастарын бағалауді көрсету; 2. Символикалық антропология форматында дәстүрлі мәдениеттің, рәсімдердің, әртүрлі элементтерінің теориялық және әдіснамалық көзқарастары мен қарым-қатынастарын бағалауді көрсету; 3. Символикалық антропология форматында ғылыми жоспарлау және ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру бағдарламасын жүйелі түрде ұсынып отыру, мәдени білім беру саласындағы білім беру қызметін және жоғары оқу орындарындағы пәндер бойынша практикалық іске асыру; 4. Символикалық антропология форматында дәстүрлі мәдениеттің, рәсімдердің, әртүрлі элементтерінің теориялық және әдіснамалық көзқарастары мен қарым-қатынастарын бағалауді көрсету. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Адам болмысын символдық теория мен методология турғыдан терен зерттеу, адамның мәдени мінез-құлқының символдық аспектілері, өмірдегі рәміздердің ролі арқылы адамның өмір сүруінің кеңістіктегі түсінігін көрсету, салт-жоралар, адамның әлеуметтік мінез-құлқына арналған рәсімдер, салт-дәстүрлер мен әдеби шығармашылықтардың изоформизмі, салт-дәстүрлер мен театрландырылған көріністердің әсерің сыни турғыдан талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Медиа-антропология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Болашақ кәсіптік қызметте адамның өзара әрекеттесу және сандық технологиялар, антропологиялық аспектілер, сандық технологиялардың антропологиялық аспектілері бойынша бағалауды қалыптастыру.. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. - Кәсіби қызмет контексінде медиаантропология шеңберіндегі бағыты мен теориялық-әдістемелік тәсілі, далалық зерттеу, мәдениантропологиялық жоспарлаудың ғылыми формасын негіздеуге; 2. Медиа-антропологиялық мәселелер мен тарихи зерттеу принциптері негізгі әдістерін жүйелі көрсету; 3. Медиа-антропология аймағының қолданбалы аспектілерін өздігінен тиімді қолдануды жүзеге асыру; 4. Мәдени кеңістіктегі түрлі мәдени құбылыстар мен өзгерістерді сыни және ұтымды көрсету; негізгі түсініктерді және зерттеу бағдарламаларын, медиа антропология әдістерін қолданады. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: психологиялық тепе-теңдікке медиа және мультимедиа мәдениетінің әсер етуінің негізгі бағыттары, әлемдік қарым-қатынас, құндылықтар жүйесі, мінез-құлық құрылымдары, заманауи адамдық қарым-қатынас мәселелері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Орталық Азияның антропологиялық зерттеулері: мәселелері мен әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Орталық Азия тұрғындарының антропологиялық зерттеулеріндегі негізгі теорияларды және әдіснамалық тәсілдерді бағалау үшін болашақ кəсіптік қызметтегі магистранттардың қабілетін қалыптастыру Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Орталық Азия халқының мәдени зерттеу аймағындағы әр түрлі мәдени антропологиялық мектептердің тұжырымдамалық-әдістемелік тәсілі, принциптері категориялды аппаратты терең қолдану; 2. Мәдениет тарихының әр түрлі сатыларында қазақтар мен түріктер; арғы түріктер дәстүрлері, жоралғылары, ритуалдары, күнделікті өмір аспектілерінің символикалық мәні, дәстүрлі мәдениетті ғылыми зерттеудің міндеттері мен мәселелерін тұжырымдау; 3. Түрлі дереккөздерден тиісті деректерді таңдап, Орталық Азия халықтарының дәстүрлі мәдениетіне арналған тарихи зерттеулердің бірнеше кезеңін зерттеу; 4. Тарихи контекстте Орталық Азия халықтарының күнделікті мәдениетін, өмірін, дәстүрлерін, этникалық, діни ерекшеліктерін, толеранттылықтың әртүрлі нысандарын зерттеу әдістерін қолдануға.- Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Орталық Азия тұрғындарының антропологиялық зерттеулеріндегі негізгі теорияларды және әдіснамалық тәсілдерді, дәстүрлі мәдениетті зерттеу әдістері мен ұстанымда, дүниетанымдық қарым-қатынастың, нәсілдік, этникалық, діни бірегейлігінің әр түрлі формаларын, олардың түркі өркениет дамытуда рөлі, философия, ғылым, техника ерекшеліктері, исламдық мәдениет пен өркениетке Тұркі Реннесанстын әсері, Батыс және Шығыс Еуропа елдеріне және мәдениеттеріне ықпалы, сауда дамытудағы олардың рөлі, орта Азия елдеріне, Қытай, Үндістан мәдениеттеріне әсері, тұркілердін Үндістан елінде Могол мәдениеттін қалыптасуына тігізген әсері мен ролі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Орталық Азия прототүркілері, түркілерінің дәстүрлі мәдениетін антропологиялық зерттеулер: теория және әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Болашақ кәсіптік іс-әрекеттер контекстінде Орталық Азиядағы прототүркілер, түркілердің дәстүрлі мәдениетін антропологиялық зерттеулерды бағалау қабілетін дамыту. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Дәстүрлі мәдениетті ғылыми зерттеудің міндеттері мен міндеттерін, күнделікті өмірдің аспектілерін, салт-дәстүрлерді, салт-дәстүрлерді, мәдениет тарихының түрлі кезеңдеріндегі түріктердің, түріктердің символдық белгілерін қалыптастыру; 2. Түрлі дереккөздерден тиісті деректерді таңдап, Орталық Азия халықтарының дәстүрлі мәдениетіне арналған тарихи зерттеулердің бірнеше кезеңін зерттеу; 3. Тарихи контекстте Орталық Азия халықтарының күнделікті мәдениетін, өмірін, дәстүрлерін, этникалық, діни ерекшеліктерін, толеранттылықтың әртүрлі нысандарын зерттеу әдістерін қолдануға; 4. Oрта Азия халықтарының мәдениетіне олардың өркениеттік дамуының әртүрлі кезеңдерінде археологиялық зерттеу материалдары теорияларының сыни талдау әдістерін және қалыптасу әдістерін түсіндіруді көрсету. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: сақ массагетов, ғұндар, сарматтар, прототүрк халықтардын мәдениет пен өркениеттін негізгі жетістіктері, дәстүрлі мәдениет, күнделікті мәдениет, көшпенді өмірдің этикеті, қалалық мәдениет ерекшеліктері, тіл і мен технологияларың дамыту, олардың мәдени мұраны өзекті ету әдістері мен әдістемелік тәсілдерін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Қазіргі кезеңдегі мәдени-антропологиялық мәселелерді зерттеудің басым бағыттары бойынша ғылыми теориялар мен әдістемелерді объективті бағалау;

 • Код ON2

  Мәдени антропология саласында ғылыми білім дамуының бағыттары мен үрдістері мәнмәтінінде мәдени антропологияның ұғымдаық аппараты, ұстанымдары, әдістерін сыни турғыдан багалау;

 • Код ON3

  Сандық зерттеу әдістерін, мәдени-антропологиялық зерттеулерді ұйымдастыру мен жүргізу ұстанымдарын қолдануға;

 • Код ON4

  Мәдени антропология аясында ғылыми зерттеу мәселелері мен міндеттерін қалыптастыру, сәйкес әдістеме мен сандық әдістерді таңдау, зерттеу кезеңдерін анықтау, алынған зерттеу нәтижелерін бағалау және интерпретациялау;

 • Код ON5

  Мәдени антропологияның әртүрлі бағыттары мен алдыңғы қатарлы мектептері аясында мәдени антропология мәселелерін зерттеудің сапалы әдістерін қолдануға;

 • Код ON6

  Мәдени антропологияның пәндік саласын зерттеуге қатысты сандық технологиялардың қолданыстағы әдістерін сыни бағалауға;

 • Код ON7

  Мәдени антропологияның алдыңғы қатарлы мектептері мен ғылыми бағыттары шеңберінде қоғамның түрлі салаларында жаңа мәдени құбылыстарды, мінез-құлық үлгілерін және коммуникацияларын талдауға арналған әңгімелеу әдістерін қолдануға;

 • Код ON8

  Мәдени зерттеу әдістерін оларды түсіндіру және талдау үшін дербес және тиімді қолданудың жаңа шешімдерін табуға;

 • Код ON9

  Тарихи, әлеуметтік, экономикалық антропология саласында тәуелсіз ғылыми зерттеулер жүргізуге;

 • Код ON10

  Мәдени антропологияның көкейкесті мәселелері бойынша ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру бағдарламасын жүйелі түрде ұсыну, жоғары білім беру ұйымдарында мәдени-антропологиялық пәндер бойынша білім беру қызметін практикалық іске асыруға;

 • Код ON11

  Мәдени, әлеуметтік антропология мәселелерін зерттеу саласында және қорытындыны ғылыми тұжырымдау немесе қорғау кезінде алынған нәтижелерді дәйекті түрде ұсынуға;

 • Код ON12

  Топта белсенді жұмыс жасау және ғылыми мәселені шешуде шығармашылық көзқараспен қарауға.

Top