Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01541 Химия (Научно-педагогическое) 2 год в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Шетел тілінде химия бойынша ғылыми ақпараттық дереккөздерінен (интернет желісі, онлайн жүйесі) алынған ақпаратты, ғылыми зерттеуін ұсынуға, келісімдер жүргізуге бағыттайды. Химиядан алған білімін білім, ғылым, кәсіби және әлеуметтік салаларда ауызша және жазбаша қарым қатынас құралы ретінде ағылшын тілінде өз көзқарасын дәлелдеуді меңгертеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи аналитикалық химияның қолданбалы аспектілері
  Несиелер: 6

  Аналитикалық химия әдістері сипатталады, ол заттардың құрамына кіретін сұрақтарға жауап беруге, оның құрамына қандай компоненттер кіреді, ең бастысы –бұл компоненттер немесе олардың концентрациясы. Бұл әдістер көбінесе осы құрамдас элементтің қандай элементінде бар екенін анықтауға, мысалы, элементтің атомының тотығу дәрежесін анықтауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Жоғары мектеп педагогикасының теориялық негіздерін үйренуге бағыттайды. Оқу-тәрбие үдерісінде жүзеге асырылу барысын, оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыруда білім алушылардың жас және дербес ерекшеліктерін көрсетуді және талдауды, баға беруді меңгертеді. Педагогтің кәсіби абыройы мен қадір-қасиетін қорғау және педагогикалық этика нормаларын сақтауға байланысты, кәсіби талаптарға сай бағдарламалар мен түрлі нұсқаулықтар дайындауға дағдыландырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ЖОО-да оқытудағы инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  ЖОО-дағы оқыту әдістері. Білім беру жүйесіндегі инновациялық технологиялардың теориялық негіздері. Педагогикалық инновациялар негізінде ЖОО жұмысын ұйымдастыру. Мекемелер жұмысын ұйымдастырудағы инновациялық технологиялар. Инновациялық технологияларды оқу-тәрбие үрдісіне енгізу жолдары. Сабақ барысында инновациялық оқытуды қолдану. ЖОО-дағы оқытушының инновациялық жұмысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аналитикалық химияның таңдаулы бөлімдері
  Несиелер: 6

  Пәнді оқыту барысында дәріс сабақтарында аналитикалық химияның таңдаулы тарауларының – колориметриялық, фотоэлектроколориметриялық, рефрактометриялық, полярографиялық және электрохимиялық әдістердің (потенциометрия және потенциометриялық титрлеу) теориялық негіздері қарастырылады. Зертханалық сабақтарда осы әдістерді сапалық және мөлшерлік химиялық зерттеулерді жүргізгенде қалай дұрыс қолдану керектігі түсіндіріледі және іс жүзінде қолдану көрсетіледі. Сонымен қатар магистранттар қолданылатын аспаптармен жұмыс істеуді үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • "Жалпы және бейорганикалық химияны оқытудың заманауи технологиялары және әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Бейорганикалық химины оқытудың негізгі тапсырмалары және заманауи әдіснамалық әдістерін, сонымен қатар жалпы және бейорганикалық химияның мазмұны мен ЖОО-да химияны оқытудың инновациялық технологияларын меңгертеді. Бейорганикалық химияны интерактивті оқытудың заманауи ұйымдастыру жолдарын және бейорганикалық химияны оқыту ерекшеліктерін зерттеуді ұйымдастыруға бағыттайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ЖОО-да химиялық пәндерді оқытудың ғылыми-әдістемелік аспектілері
  Несиелер: 5

  Оқудың ғылыми-әдістемелік аспектілері оқыту химиясын интегративтік ғылым және оқу пәні ретінде қарастырады. Негізгі орта мектепте химияны оқытудың инновациялық педагогикалық технологиялары. Химияны оқытуды жетілдіру жолдары. Жоғарғы және орта мектептің үздіксіздігі. Химия пәнінің мұғаліміне әдістемелік қойылатын талаптар. Жоғары мектептегі мектеп пәні ретінде химия мазмұнын қалыптастыру және дамыту тарихы және көрнекті әдіскерлердің осы үрдіске қосқан үлесі туралы мәлімдейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • "Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Заманауи психологияның ғылыми-теориялық салалары мәселелерін, ұлтаралық қарым-қатынастағы әлеуметтік-психологиялық құбылысты меңгертеді. Еңбек ұжымындағы конфликтіні реттеудің механизмдерін, тәсілдерін бағалайды. Коммуникативтік технологияларды пайдаланып, диагностикалық коррекция жасауға, тұлғааралық қарым-қатынасты, сапалы нәтижеге қол жеткізу ұмтылысын, білімін жетілдіру жұмыстарына эксперимент жүргізуге, көшбасшылық, жетекшілік қабілеттерге ие болуға дағдыландырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Ғылымның эволюциялық дамуындағы қалыптасқан, философиялық ойларды, дүниеге көзқарастарды, қоғамдық құндылықтарды меңгертеді. Ғылыми қызметте стандартты ғылыми және кәсіби міндеттерді шешуде логикалық және сыни ойлау әдістерін, ғылыми зерттеулерді үйретуге бағыттайды. Философиялық мәселені ғылыми тұрғыдан шешуде, өзінің жалпы интеллектуалдық және жалпы мәдени деңгейін жетілдіруге, дамытуға, өзінің көзқарасын ұсынуға дағдыландырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бейорганикалық химияның фундаменталды сұрақтары
  Несиелер: 5

  Химия және жалпы химия технолoгиялары бойынша фундаментальды сұрақтардың теориялық және қолданбалы аспектілері үдерісінің жалпы және жеке қағидаларын айқындайды. Жоғары мектепте химиялық технолoгияның заңдылықтарын, экономика негіздерін, химиялық өнеркәсіпте пайдалану әдістері мен заңдылықтарын қолдануға, алынған теориялық білімдерді қолданысқа енгізіп практика жүзінде іске асыруға дағдыландырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Заттардың құрамы мен құрылысын анықтау әдістемесі
  Несиелер: 5

  Заттардың құрамы мен құрылысын заманауи мәселелерін оқытудың инновациялық заманауи әдістерін айқындайды. Химияның негізгі қағидаларын теориялық және практикалық ерекшеліктерін есепке ала отырып тиімді әдістерін меңгертеді. Оқу-тәрбие үдерісі барысында білім алушыларға басты мәселелерді түсіндіруде заманауи ақпараттық технологияларды қолдануға үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физикалық химияның теориясы мен мәселелері
  Несиелер: 5

  Физикалық химия практикалық, тарихи және кәсіби тұрғыдан талқыланады. Бұл бөлімнің шекарасын анықтауға әрекет жасалды. Негізгі жетістіктер тізімі келтірілген және физикалық химияның теориялық негіздері көрсетілген. Химияны, химиялық технологияны және химиялық білім беруді дамыту үшін физикалық химияның мәні бағаланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ЖОО-дағы оқу процесінің менеджменті
  Несиелер: 5

  Заманауи университеттің басқару жүйесі қарастырылған. Жоғарғы кәсіби білім беру мекемесінің басқарушы және басқарылатын кіші жүйелерінің ерекшеліктері мен сипаттамалары анықталды. Жоғары мектептің басшылығының мәні мен міндеттері анықталды. Университеттің инновациялық дамуында білім беру менеджментінің рөлі көрсетіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Химиядағы зерттеулердің аспаптық әдістері
  Несиелер: 5

  Пән электрохимиялық оптикалық, радиохимиялық және басқа жабдықты қажет ететін сандық аналитикалық әдістерді қарастырады. Аналитикалық талдау әдістері әдетте мыналарды қамтиды: электрохимиялық әдістер - потенциометрия, полярография, өткізгіштігі және т.б .; радиациялық сәуле шығару спектральды талдауының, фотометриялық әдістердің, рентгендік талдаудың және т.б. эмиссиясы немесе сіңірілуіне негізделген әдістер; масс-спектральды талдау; радиоактивтіліктің өлшеміне негізделген әдістер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ЖОО-да оқу үрдісін ұйымдастырудың ғылыми аспектілері
  Несиелер: 5

  Химиядан ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау пәнінен тоериялық білімдерін меңгертеді. Химиядан ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау әдістері мен оларды қолданудың ерекшеліктерін айқындайды. Химиядан ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлауда үдерістерді пайдалана отырып анализді және алынатын нәтижелерді талдауға үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектептің химиялық есептерін шығару әдістемесі
  Несиелер: 5

  Химиялық мәселелерді шешудің жалпы методологиялық талаптары қарастырылады. Химиялық міндеттердің негізгі жүйесі пайдаланылады, химияны оқыту әдістерінде олардың орны. Тапсырмалар классификациясы көрсетіледі. Химиялық мәселелердің екі жағы туралы түсініктер қалыптасады. Химиядағы мәселелерді шешуде физика және математиканы білу және химиялық мәселелерді талдау. Химиялық проблемаларды шешу жолдарын және оларды пайдалануды сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аналитикалық химияны және сирек элементтер химиясын оқытудың әдістемелік аспектілері
  Несиелер: 5

  «Аналитикалық химия және сирек элементтердің химиясын оқытудың әдістемелік аспектілері» - бұл мамандықтың магистранттары зерттеген пәндер циклына кіретін элективті пәндердің бірі. Аналитикалық химияның негізгі бөлімдеріндегі мәселелерді шешу әдістерін зерттеуді қамтиды және мамандандыру пәндерінің неғұрлым егжей-тегжейлі зерттелуінен қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физикалық және коллоидтық химияны оқытудың заманауи әдістемелік аспектілері
  Несиелер: 6

  Физикалық және коллоидтық химияны оқытудың заманауи әдістемелік негіздерін қарастырады-бұл пән негізгі пәндер циклына кіретін элективті пәндердің бірі. Физикалық және коллоидтық химияны оқытудың әдіснамалық аспектілерін зерттеу қарастырылған. Фарадей теориясы, Рауль заңдары, Дебай-Хюккель заңдары, фаза-аралық тепе-теңдік тақырыптары кеңінен қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кванттық химияның таңдаулы бөлімдері
  Несиелер: 5

  Кванттық химияның тұжырымдары мен дәлелдерімен негізгі нәтижелер мен нақты есептер қарастырылады. Арнайы жүйелерді талдау кезінде кванттық-химиялық бекітуді қолдану мысалдары келтірілген. Теориялық химия, молекулалық физика және кванттық механика саласындағы студенттер, магистранттар, оқытушылар және зерттеушілер үшін арналған пән болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Заманауи химияның өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Заманауи химияның өзекті мәселелері келесі мәселелерді қарастырады:Молекулярлық биология, гендік инженерия және биотехнология, материалдар туралы ғылым іргелі химиялық ғылымдар болып табылады. Медицинадағы прогрестер және денсаулықты қорғау – бұл аурудың, дәрі-дәрмектердің, тағамның химиясының мәселелері, ал нейрофизиология және мидың жұмысы – бұл алдымен нейрохимия, нейромедиаторлардың химиясы, жадының химиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Химиядағы компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 5

  ChemOffice және HyperChem бағдарламалық пакеттерімен жұмыс. Молекулалардың кеңістіктік құрылымын визуалдау. ChemOffice пакетінің Chem3D бағдарламасын қолдана отырып, молекулалық құрылымдарды визуалдау. Үшөлшемді модельдер геометриясын редакциялау және талдау. Молекулалар. HyperChem бағдарламасымен танысу. Бейнелеу негіздері және редакциялау негіздері. 2-D и 3-D кескіндерде кішігірім молекулаларды жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • "Аналитикалық химияны оқытудың әдіснамалық аспектілері
  Несиелер: 6

  Пәнді оқыту барысында дәріс сабақтарында аналитикалық химияны оқытудың әдіснамасы және тарихи дамуы қарастырылады. Зертханалық сабақтарда магистранттарға химиялық зерттеулерді жүргізгенде әдістемелік нұсқаулардағы материалды дайындау жолдары көрсетіледі. Сабақ барысында білім алушыларға үйрету үшін тарихи қалыптасқан және осы уақыттағы әдіснамаларды тиімді қолдану керектігі түсіндіріледі. Сонымен қатар магистранттар қолданылатын аспаптармен жұмыс істеуді үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Органикалық химияның өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Органикалық химияның өзекті мәселелері пәні негізінде органикалық қосылыстар мен синтездерді қарастырады. Органикалық химияның негізгі өзекті мәселерері дәрі дәрмектер, БАҚ, органикалық синтетикалық заттар мен қосылыстар туралы қарастырады. Органикалық химияның органикалық заттардың синтезі мен құрылымын анықтауда, ондағы электрон тығыздығының таралуын, атомдардың кеңістіктік орналасуын және химиялық реакция механизмін белгілеудегі мүмкіндіктері шексіз.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қоғам өміріндегі ғылым мен білімнің рөлі туралы идеяны біледі; ғылыми білімді дамытудың ағымдағы үрдістері туралы; табиғи және әлеуметтік ғылымдардың қазіргі әдістемелік және философиялық мәселелері туралы;

 • Код ON2

  педагогикалық ғылым саласындағы әдістемелік және әдістемелік білімдерге ие, жоғары оқу орнында заманауи инновациялық оқыту әдістерін қолданумен оқу үдерісін жүргізу дағдыларын меңгереді.

 • Код ON3

  Білім берудің тиімділігі мен сапасын арттыру үшін пәндік, психологиялық, педагогикалық және әдістемелік білімдер, дағдылар мен қабілеттерге ие.

 • Код ON4

  Ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымын білу; қолданыстағы ұғымдарды, теорияларды және тәсілдерді сыни түрде талдау, ғылыми негізделген тұжырымдар жасау, мақсатқа жетудің нысандары мен әдістерін дербес таңдау мүмкіндігі

 • Код ON4

  Химия және педагогика саласындағы дербес ғылыми зерттеулерді компьютерлік модельдеу, әртүрлі типтегі ақпараттарды өңдеуге арналған қолданбалы бағдарламаларды қолдану арқылы көрсету дағдыларын көрсетеді.

 • Код ON5

  Химияның тұжырымдамалық жүйелерін және олардың даму заңдарын, сондай-ақ химияның іргелі заңдары мен теорияларының философиялық мәселелерін түсінеді.

 • Код ON7

  Заманауи химияның қазіргі жай-күйін талдау, қазіргі заманғы құралдарды қолданып талдаудың заманауи әдістерінің дағдыларын көрсету, олардың термодинамикалық сипаттамалары негізінде химиялық заттардың жай-күйін болжау

 • Код ON8

  пәнаралық байланысты білім салаларындағы мәселелерді талдау үшін білім мен дағдыға ие болу; эксперименттік зерттеулерді өз бетімен жүргізеді, сарапшылармен және аудиториямен талқылаған кезде зерттеу нәтижелерін дәлелдейді

 • Код ON9

  Оларға тәуелсіз шешімдер мен жауапкершіліктерді алуға, алынған нәтижелерді сапалы және сандық талдауды және синтезді жүргізуге қабілетті.

 • Код ON10

  Тұжырымдамалық, логикалық және аналитикалық ойлау дағдыларын меңгереді және интеллектуалды жетілдіру және мәдени даму үшін қазіргі заманғы ғылыми әдістер мен білім беру құралдарын қолдануға, кәсіби құзыреттілігін арттыруға

Top