Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04101 Қаржы в Қайнар академиясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Басқару, қаржы, ақша және несие, бухгалтерлік есеп, статистика бойынша қажетті білімге ие командамен жұмыс істей алатын еңбек нарығы мен технологияның өзгеретін сұранысына бейімделіп, негізгі білімге, бастамаға, бейімделуге негізделген жаңа материалдың мамандарын даярлау. қаржы институттарының, банктік және коммерциялық емес ұйымдардың тәжірибесінде сұранысқа ие болуға мүмкіндік беретін тиісті тұжырымдар жасайды, оларды іс жүзінде қолданады. Анкобо кредиттік мекемелері, сақтандыру, зейнетақы және басқа компаниялар, кәсіпкерлік субъектілерінің қаржылық органдары, бәсекеге қабілетті еңбек нарығы
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Кәсіпорынның дағдарысқа қарсы саясаты
  Несиелер: 4

  "Дағдарысқа қарсы басқару" пәні студенттерде дағдарысқа қарсы басқарудың теориясы мен практикасы туралы білім жүйесін, әлеуметтік-экономикалық жүйелердегі дағдарыстарды диагностикалау, алдын алу және жеңу дағдыларын қалыптастырады. Пән дағдарысқа қарсы басқарудың теориялық негіздері мен нормативтік-заңнамалық базасын, ұйымның дағдарыстық жағдайын диагностикалау әдістемесін оқытады, ұйымды дағдарысқа қарсы басқарудың стратегиясы мен тактикасын әзірлеу дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржылық менеджмент (озық курс)
  Несиелер: 5

  Курстың мәні кәсіпорынның қаржыларын басқарудың негізгі концепциялары, әдістері мен ережелері болып табылады. Курсты оқу кел��сі практикалық дағдыларды алуға мүмкіндік береді: қаржылық қызметті бағалау тәсілдері мен бюджеттеу сұлбаларын, инвестициялық шешімдерді қабылдау критерийлерін және инвестициялық жобаны құру мен басқарудың стандартты әдістерін қолдану; капитал құрылымын басқару және оның кірістілігін бағалау дағдыларын пайдалану.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (Кәсіби)
  Несиелер: 2

  Шет тілінің негізгі бөлімдерін, оның ерекшелігін оқытады. Басқа мәдениетке, тарихқа, әдебиетке ие болған білім алушының зияткерлік дамуын ��рттырады. Тілдің айтылуын, ауызша қарым-қатынас дағдыларын жетілдіреді. Интернет-ресурстарды қолдана отырып, жаңа ақпараттық технологияларды зерделеуге ықпал етеді. Шетел тілін ауызша ғана емес, жазбаша түрде пайдалану дағдыларын жетілдіреді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пән Қазіргі психология негіздері туралы түсінік береді. Магистрант коммуникативтік тәсілдер мен техникалардың кең жиынтығын дұрыс пайдалана алады, жеке іс-әрекетті, адамдардың тұлғааралық және топаралық өзара іс-қимылын психологиялық сауатты ұйымдастыра алады, күнделікті қарым-қатынас және адамдармен өзара іс-қимыл барысында әлеуметтік-психологиялық әсердің әр түрлі түрлерін қолдану дағдыларын меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Стратегиялық банктік менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән банк менеджментінің мазмұнын, банк қызметін жалпы және жеке бағыттар бойынша бағалау әдістерін, банк бизнесіндегі басқару үшін банктік құралдарды оқытады. Студент моделдеу әдістерін, жүйелік тәсілді қолдана отырып, банк саласының қызметін талдау үшін қажетті мәліметтерді жүйелендіруді және алуды үйренеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Пән басқару туралы білім кешенін, басқару қызметінің әртүрлі түрлерін жүзеге асырудың нақты дағдыларын, басқару жүйелерін талдау және оларды жобалау туралы білім кешенін оқытады. Студенттер оқиғалардың ықтимал даму нұсқаларын болжауды және осыған сәйкес қызмет ету стратегиясы мен тактикасын әзірлеуді үйренеді; мақсаттар мен міндеттерді дұрыс тұжырымдау дағдыларын меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Корпорацияның қаржысын басқару
  Несиелер: 5

  Пән корпорацияның қызмет ету принциптерін және корпоративтік басқару әдістерін, біртұтас акционерлік компаниялардың қаржыс��нан корпоративтік қаржының ерекшеліктері мен айырмашылықтарын, нақты экономикадағы теорияны, іргелі концепцияларды және әдістерді қолдану үшін негізгі шарттарды, корпорацияны басқару процесінде қаржылық шешімдерді қабылдау негіздерін, корпорацияның стратегияларының негізгі бағдарларын және капитал салымдарын таңдау өлшемдерін оқытады. Магистрант қабылданған басқарушылық шешімдерді ғылыми негіздеуді үйренеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Салықтық бақылау
  Несиелер: 5

  Пән табыс салығы бойынша салық базасын анықтау тәртібін, салықтарды есептеудің мәні мен тәртібін, салық салу саласындағы ұйымдар мен мемлек��ттің қатынастарын реттейтін нормативтік актілерді, салықтардың экономикалық мәнін оқытады. Талдау және синтездеу әдістерін қолдану, сондай-ақ жүйелік талдау негізінде студент Қазақстан Республикасында салықтық құқық бұзушылықтардың пайда болу тәуекелдерінің алдын алуды үйренеді. коммерциялық қызметті жүзеге асыру процесінде

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өндірістік тәжірибе
  Несиелер: 5

  Зерттеу, ұйымдастыру-басқару, есептеу-жобалау, экономикалық, талдау жұмыстарын орындауға дайындауға бағытталған негізгі құзыреттерді қалыптастырады. Компанияның қаржы-кредит саясатының стратегиясын анықтайды және оны іске асыру тетіктерін әзірлейді, қаржылық өзара байланысты ұйымдастыру, жоспарлау, бюджеттеу, қаржы-экономикалық процестерді болжау дағдыларын меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Кəсіпкерлік субъектілерінің, екінші деңгейдегі банктердің қаржылық қызметіне арналған стратегияларды әзірлейді; кәсіпорындардың жергілікті бюджеттерін және бизнес-жоспарларын жобалайды; бюджет кірістерін жобалау мен таратуды біледі, барлық кезеңдерде жобаларды іске асырумен бірге жүреді; ақша шығындарын талдайды, ұйым бюджетінің ағып кетуін болдырмау үшін шешімдер әзірлейді; ҚҰБ мемлекеттің ақша-кредит саясатына қойылған мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған іс-шараларын жүзеге асырады

 • Код ON2

  Заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды қолдану арқылы басқару шешімдерін, аналитикалық және зерттеу міндеттерін алу үшін алынған ақпаратты пайдаланады; нарық жағдайының үрдістерін шарлай алатын; бизнесті ұйымдастырудың ең тиімді әдістерін, ережелерін және рәсімдерін қолданады, капитал нарығында қаржы институттарының қызметіне белсенді қатысады; құрылымдық бөлімшелердің қызметін ұтымды ұйымдастыруға ықпал етеді

 • Код ON3

  Практикада қаржы менеджментінің негізгі принциптерін қолданады, несие, басқарудың әзірленген ғылыми-әдістемелік және ұйымдастырушылық-технологиялық базасын қолданады, басқарудың негізгі функцияларын жүзеге асырады, басқару объектісінің қаржылық стратегиясын қалыптастырады, ағымдағы қаржылық жоспарлауды жүзеге асырады; инвестициялық шешімдердің тиімділігін бағалайды және айқындайды; шет елдердің даму мақсаттарына сәйкес инвестициялық процестерді басқарады.

 • Код ON4

  Микро және макроэкономиканың негізгі экономикалық категорияларын және теорияларын кәсіби түрде түсінуге, нарық жағдайындағы экономикалық даму тенденцияларын (бағалардың ауытқуы, инфляция және пайыздық ставкалар) талдау және бағалау әдістерін, әдістерін, әдістерін қолдануға; корпорациялардың экономикалық құрылымын қаржылық талдау үшін негізгі эконометрикалық есептеулердің аппараты қолданылады; бизнесті ұйымдастырудың ең тиімді әдістерін, ережелерін және рәсімдерін қолданады

 • Код ON5

  Тиісті экономикалық құрылымның тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін негізгі эконометрикалық параметрлерін қолданады; тапсырмаға сәйкес экономикалық деректерді өңдеуге арналған құралдарды таңдауға, кәсіби мәселелерді шешу үшін қажетті ақпаратты жинауға, талдауға және өңдеуге, есептердің нәтижелерін талдауға және қорытындыларды негіздеуге; күнделікті жағдайда өндірістік мәселелерді шешу үшін математикалық ойлауды қолданады

 • Код ON6

  Компанияның, сақтандыру ұйымдарының, коммерциялық банктердің қаржылық жағдайын бағалау бойынша есептерді жүзеге асырады; инвестициялық жобалардың тиімділігі, қарыз алушылардың кредиттік қабілеттілігін талдау және өнімнің жаңа түрлерін, инновацияларды, ноу-хау технологияларын дамыту; капитал құрылымын оңтайландыру, бағалы қағаздар портфелінің тиімділігі; ең жақсы инвестициялық орналастыру нұсқасын таңдайды; кəсіпорындардың, ұйымдардың, ведомстволардың есептерінде қамтылған бухгалтерлік жəне өзге де мəліметтерді талдай алады

 • Код ON7

  Ол шетел компанияларының қаржы ағындарын сауатты басқара алады, шетелдік қорларды тиімді пайдалануды қамтамасыз етеді, шетелдік компаниялардың қаржылық саясатын стратегиялық жоспарлауды зерттейді; кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін талдайды, инвестициялық бағдарламаларды әзірлейді, қаражат жұмсау бағытын қалыптастырады; ұйымның бюджетінің дамуын бақылайды, салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің толықтығын талдауды жүзеге асыра алады.

 • Код ON8

  Ол өз қызметінде қаржы жүйесінің негізгі принциптерін, негізгі басқару функцияларын, өндіріс технологияларын, басқару объектісінің қаржылық стратегиясын, белгіленген даму мақсаттарына сәйкес инвестициялық процестерді пайдаланады

 • Код ON9

  Қазіргі ғылыми білім әдістерін қолданады; эргономика туралы білімді пайдалана отырып, ғылыми жұмысты ұйымдастыра алады; ақпараттық технологияларды, ақпаратты басқару дағдыларын иеленеді; кәсіптік қызметтің мақсаттары мен міндеттерін айқындайды; өзгермелі жағдайдағы міндеттерді шешеді; уақытты жоспарлайды және басқарады

Top