Жаңа білім беру бағдарламасы

7M11202 Өнеркәсіптегі кешенді қауіпсіздік аудиті және басқару в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Тәуекелдерді басқару, жүйелік талдау және модельдеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – техносфераның өндірістік объектілері мен үдерістерінің тәуекелдерін бағалау және басқару қабілетін қалыптастыру. Пәннің арналуы. Әр түрлі тәуекелдердің критерийлерін меңгеру. Пәнді игеру кезінде келесі аспектілер қарастырылады: кәсіби тәуекелдерді модельдеу, төмендету, оларды басқару, адамға антропогендік әсердің қауіптілік дәрежесін бағалау, тәуекелді бағалау және алдын алуға арналған қазіргі заманғы бағдарламалық өнімдерді; күрделі жүйелердің қатерін көп факторлы талдау және бағалау әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қауіпсіздікті басқарудың ақпараттық технологиялары
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты білім алушыларда экологиялық, өндірістік, өнеркәсіптік қауіпсіздік, төтенше жағдайлардағы қауіпсіздік саласында ақпараттық жүйелер мен технологияларды бағдарламалық қамтамасыз етудің түрлері мен тағайындалуы туралы түсініктерді қалыптастыру, Техносфера жағдайында туындайтын міндеттерді шешу үшін қазіргі заманғы ақпараттық-есептеу құралдарын қолдануда кәсіби білімді, практикалық дағдыларды игеру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - өндірістік салаларда қабылданған қауіпсіздікті қамтамасыз етудің типтік және практикалық міндеттерін шешу кезінде негізгі компьютерлік және ақпараттық технологияларды орнату; - қауіпсіздікті қамтамасыз етудің, талдаудың, жүйелендірудің, модельдеу мен болжаудың өндірістік және ғылыми міндеттерін шешу кезінде rәсіби компьютерлік және ақпараттық технологияларды бағалау; - қауіпсіздік саласындағы міндеттерді дайындау, компьютерлік және ақпараттық технологиялар әдістерін қолдана отырып қауіпті аймақтарды анықтау; - құрылымдық жағынан табиғи-техникалық жүйелерді талдау, компьютерлік және ақпараттық технологиялар әдістерін қолдана отырып, аса қауіпті аймақтарды, қолайлы қауіпті аймақтарды анықтау; - алынған нәтижелерді өңдеу кезінде компьютерлік және ақпараттық технологияларды іске асыру арқылы кәсіби қызметте алынған деректерді жинақтау; Пәннің арналуы. Курс білім алушыларда экологиялық, өндірістік, өнеркәсіптік қауіпсіздік, төтенше жағдайлардағы қауіпсіздік саласында ақпараттық жүйелер мен технологияларды бағдарламалық қамтамасыз етудің түрлері мен тағайындалуы туралы түсініктерді қалыптастыруға, техносфера жағдайында туындайтын міндеттерді шешу үшін заманауи ақпараттық-есептеу құралдарын қолдануда кәсіби білімді, практикалық дағдыларды меңгеруге бағытталған. Пәнді игеру кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Қауіпсіздік саласындағы заманауи ақпараттық жүйелер, компьютерлік және ақпараттық технологиялар Қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы ақпараттық жүйелер, деректер және білім базалары Қауіпсіздік саласындағы жүйелік талдау, Математикалық модельдеу және болжау Табиғи-техникалық жүйелер мен кешендердің қауіпсіздігі саласында пайдаланылатын бағдарламалық өнімдер, қауіпсіздіктің жай-күйін бағалаудың және бақылаудың автоматтандырылған жүйелері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананың модернизациясы» мемлекеттік бағдарламасымен анықталған қоғамдық сана модернизациясының тапсырмаларын шешу контекстінде әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымды қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - модульдің оқу пәндерін құрастыратын барлық ғылым салаларында (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология) пәндік білімді (ұғымдар, идеялар, теориялар) түсіндіруге және интерпретациялауға; - қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылықтарын әлеуметтік-саясиси модуль пәндерінің негізгі білім жүйелеріндегі интеграциялық үрдістердің продуктісі ретінде түсіндіруге; - ғылыми әдістерді және зерттеу тәсілдерін нақты оқу пәні және модуль пәндерінің өзара әрекеттестігі үрдістері контекстінде қолдануды алгоритм арқылы ұсынуға; - оқып жатқан пәндердегі теориялар мазмұны мен ғылыми салалардағы идеялар негізінде әлеуметтік қарым-қатынастың әртүрлі аясындағы оқиғалалардың табиғатын түсіндіруге; - қазақ қоғамының, саяси бағдарламалардың, мәдениеттің, тілдің, әлеуметтік және тұлғааралық қатынастардың әртүрлі даму кезеңдері туралы ақпаратты аргументті және дәлелді түрде ұсынуға; - әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттардың ерекшеліктерін олардың қазақстандық қоғамды модернизациялаудағы рөлі контекстінде талдауға. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Психология ғылым ретінде; Мотивация және өзіндік мотивация: Эмоциялар және эмоциялық интеллект; Ерік және өзін-өзі реттеу психологиясы; Тұлғаның жеке-типологиялық ерекшеліктері; Құндылықтар, қызығушылықтар, нормалар тұлғаның рухани негізі ретінде; Өмір мағынасының және кәсіби өзін-өзі анықтаудың психологиясы; Денсаулық психологиясы; Тұлғаның және топтардың қарым-қатынасы; Әлеуметтік-психологиялық қақтығыстың ұғымы және құрылымы; Тиімді қарым-қатынастың техникалары мен тәсілдері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қауіпсіздік саласындағы жобалау бағдарламалары
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты күрделі, тез өзгеретін жағдайда тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін тиімді басқаруды жүзеге асыру үшін техносфералық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жобаларын басқару әдістері мен әдістемелері бойынша білімді қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - техносфералық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жобаларын басқару негіздерін білу; - жобаның тиімділігін бағалау технологиясын сипаттау және өзі бағалау жүргізу; - техносфералық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі жобаны әзірлеу әдістемесін әзірлеу; қауіпті, төтенше қауіпті аймақтарда, қолайлы қауіп аймақтарында техниканы құру және пайдалану процесінде өнеркәсіптің кешенді қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағдарламаларымен жұмыс ұйымдастыру; - техносфералық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жобаларын басқару кезінде модельдеу әдістерін қарастыру; - жобаның тиімділігін есептеу үшін бастапқы деректерді жүйелендіру; жобалық тәуекелдерді дәлелдеу. Пәннің арналуы. Курс күрделі, тез өзгеретін жағдайда тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін тиімді басқаруды жүзеге асыру үшін техносфералық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жобаларын басқару әдістері мен әдістемелері бойынша білімді қалыптастыруға бағытталған. Пәнді игеру кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Табиғи-техникалық жүйелер мен кешендердің қауіпсіздігі саласында пайдаланылатын бағдарламалық өнімдер, қауіпсіздіктің жай-күйін бағалаудың және бақылаудың автоматтандырылған жүйелері Инженерлік есептеулерде интеграцияланған пакеттерді қолдану. 1С: Кәсіпорын 8.2 базасында "қоршаған ортаны қорғау" мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану; "Русь", "Экосфера", "өрт қауіпсіздігі", "өнеркәсіптік қауіпсіздік", "табиғатты пайдаланушының модулі", "Эколог" УПРЗА бағдарламалық кешендері. Табиғи-техникалық жүйелер мен кешендердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған негізгі бағдарламалық өнімдер. Табиғи-техникалық жүйелер мен кешендердің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің практикалық міндеттерін шешуде бағдарламалық-техникалық құралдарды қолдану. Қауіпсіздік жай-күйін бағалаудың және бақылаудың автоматтандырылған жүйелерін қолданудың артықшылықтары мен шектеулері. Қауіпсіздік саласындағы ақпараттық процестерді іске асырудың аппараттық құралдары. Қауіпті өндірістік объектілердегі авариялардың салдарын бағалау үшін ТОКСИ+risk бағдарламалық кешенін пайдалану. Есеп жүргізу, есеп дайындау. Автоматтандырылған бағалау және бақылау жүйелерін бағдарламалық қамтамасыз ету. Жергілікті және жаһандық желілерде ақпаратты қорғау негіздері. Электрондық қолы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: магистранттардың бойында рационалды-теоретикалық ойлаудағы негізгі дүниетанымдық және әдістемелік мәселелерді құраушы ғылыми білімнің ерекше түрі ретіндегі заманауи ғылым философиясы туралы терең түсінік қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - әлеуметтік институт пен әрекеттің, білімнің ерекше түрі ретіндегі ғылымның ерекшеліктерін анықтау; - ғылым дамуының заңдылықтары мен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің стратегиясы мен әдістері туралы пікір-таластар мен негізгі мәселелерді жүйелеу; - зерттеу тақырыбына неғұрлым қатысы бар зерттеу әдістерін және стратегияларын таңдап, оларды кәсіби қызметте ұстану; - заманауи ғылыми жетістіктерді сыни бағалауға ие болып; - пәнаралық іздеудің ең тиімді стратегияларын таңдауға бағытталу; - ғылымды дамытудағы қазіргі кезеңнің өзекті мәселелеріне қатысты өзінің этикалық позициясын қалыптастыру және оны сауатты түрде пікір-таласта дәлелдей алу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылымның тарихы және философиясының пәні, Ғылымның көзқарастық негіздемелері, Ғылымның қызметтері, Ғылымның пайда болуы және қалыптасуы. Ежелгі дүниедегі, Орта ғасырдағы және Қайта Өркендеу дәуіріндегі ғылым, Жаңаеуропалық ғылым – ғылымның дамуының классикалық кезеңі, Ғылымның дамуының классикалық емес және постклассикалық емес кезеңінің негізгі концепциялары және бағыттары, Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейлері, Ғылымның мамандық ретінде қалыптасуы. Ғылымның идеалдары мен нормалары, Ғылымның философиялық негіздемелері және дүниенің ғылыми бейнесі, Ғылыми дәстүрлер және ғылыми революциялар, Жаратылыстану ғылымдары мен техникалық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Әлеуметтік және гумантарлық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Қазіргі заманғы жаһандық өркениет дамуының философиялық мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аудит жүргізу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты аудиторлық қызмет заңнамасы, тексерулер жүргізу әдіснамасын реттейтін нормативтік актілер, аудиторлық тексерулер жүргізуді дайындау және жоспарлау, жұмыс құжаттамасын жүргізу, аудит нәтижелерін ресімдеу саласындағы білімді қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - аудит жүргізу жөніндегі талаптарды жүйелеу; аудиторлық қызметті нормативтік-құқықтық реттеуді анықтау; - ішкі және сыртқы аудит жүйелерін бағалау тәртібін нақтылау; - өнеркәсіпте өндірістік, өнеркәсіптік және экологиялық кешенді қауіпсіздік аудитін ұйымдастыру және жүргізу; - аудиторлық тексеру жүргізу және аудиторлық қорытынды жасау бойынша жұмыстарды анықтау; - өнеркәсіпте кешенді қауіпсіздікті арттыру жөніндегі іс-шаралардың техникалық-экономикалық есептерін негіздеу; өнеркәсіптік объектінің Кешенді қауіпсіздік деңгейін арттыру бойынша ұсынымдар дайындау. Пәннің арналуы. Курс аудиторлық қызмет заңнамасы, тексерулер жүргізу әдіснамасын реттейтін нормативтік актілер, аудиторлық тексерулер жүргізуді дайындау және жоспарлау, жұмыс құжаттамасын жүргізу, аудит нәтижелерін ресімдеу саласындағы білімді қалыптастыруға бағытталған. Пәнді игеру кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Технологиялық аудит Инновациялық менеджмент әдісі ретінде Ұйымда технологиялық аудит жүргізудің негізгі кезеңдері Технологиялық аудит жай-күйі мен келешегін бағалау әдісі ретінде Инновациялық жобалардың экономикалық сараптамасы Инновациялық ұйымның технологиялық стратегиясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Еңбек қорғаудағы жүйелік зерттеулердің әдістемелік негіздері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты еңбекті қорғау саласында қолданылатын зерттеулер мен процедуралар принциптері туралы теориялық білімді; ғылымның қазіргі заманғы әдістерін, сондай-ақ ақпараттық және инновациялық технологияларды пайдалана отырып, еңбек жағдайларын және еңбекті қорғауды бағалаудың әдістемелік негіздері саласында ғылыми зерттеулердің нәтижелерін ұйымдастыру, іске асыру және бағалау бойынша дағдылар қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - еңбекті қорғау саласында зерттеу жұмыстарын ұйымдастырудың заманауи тәсілдерін; ғылыми қызмет құрылымын анықтау; - Еңбекті қорғаудағы зерттеудің негізгі әдістерін анықтау; Еңбекті қорғаудағы әр түрлі кезеңдерде зерттеу қызметін ұйымдастыру заңдылықтары - Зерттеудің мақсаты мен міндеттерін, объектісі мен мәнін әзірлеу; қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды тарта отырып, библиографиялық жұмысты жүргізу; Еңбекті қорғаудағы қажетті зерттеу әдістерін бөлу; алынған нәтижелерді реттеу, бар деректерді ескере отырып, оларды талдау және ұғыну; еңбекті қорғау саласындағы міндеттерді қою және шешу; - берілген әдістемелер бойынша олардың нәтижелерін өңдеу және талдау арқылы эксперимент жасау; - орындалған тапсырма бойынша ғылыми есептер жасау және еңбекті қорғау саласындағы зерттеулер мен әзірлемелердің нәтижелерін енгізуге қатысу; Пәннің арналуы. Курс еңбекті қорғау саласында қолданылатын зерттеулер мен процедуралар принциптері туралы теориялық білімді; ғылымның қазіргі заманғы әдістерін, сондай-ақ ақпараттық және инновациялық технологияларды пайдалана отырып, еңбек жағдайларын және еңбекті қорғауды бағалаудың әдістемелік негіздері саласында ғылыми зерттеулердің нәтижелерін ұйымдастыру, іске асыру және бағалау бойынша дағдылар қалыптастыруға бағытталған. Пәнді игеру кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Ғылым және оның қоғамның дамуындағы рөлі. Ғылыми зерттеу және оның кезеңдері. Жұмыс ортасы факторларының әсері кезіндегі еңбек жағдайларының гигиеналық критерийлері мен жіктелуі. Жұмыс орнындағы және алыс кезеңдегі өндірістік фактордың тәуекелін бағалау. Тәуекел әдіснамасына кіріспе. Тәуекелділік ұғымы. Халықтың денсаулығы үшін тәуекелді бағалаудың негізгі элементтері. Қауіптілікті сәйкестендіру. Дозаның тәуелділігін бағалау-жауап. Экспозицияны бағалау. Халықтың денсаулығына қауіп-қатер сипаттамасы. Қоршаған ортаның сапасын және халықтың денсаулық жағдайын басқару кезінде басым проблемаларды анықтау үшін тәуекелді бағалау тұжырымдамасын қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Техникалық жүйелердің сенімділігін, өмірщеңдігін, қауіпсіздігін бағалау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты- техникалық жүйелерді сипаттау және олардың сенімділігін, өміршеңдігін және қауіпсіздігін бағалау қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - объектінің сапасы мен сенімділігі, іркілістердің себептері мен түрлері сияқты сенімділік теориясының негізгі түсініктерін сипаттап, түсіндіруге; - техникалық жүйелердің сенімділігін ұйымдастырушылық тұрғыдан қамтамасыз етудегі нормативтік-құқықтық негіздер туралы білімін көрсетуге; - сенімділікті, өмір сүру қабілеттілігін, техникалық жүйелердің қауіпсіздігін және олардың жұмысын қамтамасыз ету әдістерін сипаттауға; - іркіліс ықтималдығының есептелуін, олардың жиілігі, істен шығу қарқындылығы есептеулерін қолдануға; - техникалық жүйелердің ерекшелігін ескере отырып сенімділігін, өміршеңдігін қауіпсіздігін бағалауға. Пәннің арналуы. Техникалық жүйелердің сенімділігі және техногендік тәуекелін бағалауға байланысты негізгі дағдыларды қалыптастыру. Пәнді игеру кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Сенімділік пен тіршілік қабілеттілігінің негізгі ұғымдары, сенімділіктің сандық сипаттамалары; сенімділікті уақтылы бағалау әдістері, тіршілік қабілеттілігі, техникалық жүйелердің қауіпсіздігі; техникалық жүйелердің сенімділігінің ықтималдық сипаттамалары; техникалық жүйелерден жарақат алу қаупін азайту, механикалық зақымнан қорғану және т.б.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, еңбек пен қоршаған ортаны қорғау саласындағы инновациялық техникалық шешімдерді талдау және құрастыру
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты магистранттарда инновациялық техникалық шешімдерді әзірлеу бойынша іскерлікті қалыптастыру; өтінім берілген техникалық шешімдердің негізгі элементтері мен қасиеттерін анықтау, олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтау, салыстыруды орындаумен патенттік құжаттамаға талдау жүргізу бойынша іс жүзінде дағдылану үшін жағдай жасау; әзірленген инновациялық шешімдерді іс жүзінде енгізу және алынған оң әсерді бағалау бойынша іс жүзінде дағдылану мүмкіндігін беру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - инновациялық техникалық шешімдерді талдау теориясы мен алгоритмдерін сипаттау; өнеркәсіптік, өрт қауіпсіздігін, еңбекті және қоршаған ортаны қорғауды жетілдіру бойынша Инновациялық техникалық шешімдер мен ұсыныстарды талдау; - өтінім берілген техникалық шешімдердің негізгі элементтері мен қасиеттерін салыстыруды, анықтауды, олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтауды орындаумен патенттік құжаттамаға шолу жасау; ақпараттық технологияларды пайдалана отырып патенттік құжаттарды іздеу әдістемесін сипаттау; - өнеркәсіптік, өрт қауіпсіздігі, Еңбек және қоршаған ортаны қорғау саласында инновациялық техникалық шешімдерді іздеу үшін ақпараттық технологияларды қолдану; - инновациялық техникалық шешімдердің сипаттамалары мен конструктивтік ерекшеліктерін талдау, аналогтардың салыстырмалы сипаттамасын құрастыру;; - техникалық жобалардың, өндірістердің, өнеркәсіптік кәсіпорындардың және аумақтық-өндірістік кешендердің қауіпсіздігі мен экологиялық сипаттамаларының салыстырмалы сипаттамасын талқылау. Пәннің арналуы. Курс магистранттарда инновациялық техникалық шешімдерді әзірлеу бойынша іскерлікті қалыптастыру; өтінім берілген техникалық шешімдердің негізгі элементтері мен қасиеттерін анықтау, олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтау, салыстыруды орындаумен патенттік құжаттамаға талдау жүргізу бойынша іс жүзінде дағдылану үшін жағдай жасау; әзірленген инновациялық шешімдерді іс жүзінде енгізу және алынған оң әсерді бағалау бойынша іс жүзінде дағдылану мүмкіндігін беруге бағытталған. Пәнді игеру кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Халықаралық патенттік жіктеу Техникалық шешімдерді талдау Автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып техникалық шешімдердің сипаттамасын іздеу Инновациялық техникалық шешімдерді іздеу және талдау нәтижелері туралы есеп Инновациялық техникалық шешімдерді әзірлеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін меңгеру, жоғары мектеп дидактикасы, тәрбие теориясы және білім беру менеджменті, оқытушылық қызметті талдау және өзін-өзі бағалау негізінде ЖОО мен колледждердегі педагогикалық іс-әрекет қабілетін, педагогикалық құзыреттілікті қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - әлемдік білім беру кеңістігін және Болон үдерісін білім беруді дамытудың қазіргі заманғы стратегиясы ретінде сипаттау; - тұтас педагогикалық процесс теориясы тұрғысынан оқу-тәрбие жағдайларын талдау және бағалау (жағдайларды кешенді, жүйелі талдау); - білім беру заңдылықтары мен принциптеріне сәйкес тұтас педагогикалық процесті жобалау; -  байланыс арқылы оқыту процесінің даму динамикасын және оның компоненттерінің тәуелділігін түсіндіру: жүйелік көзқарас тұрғысынан; критериалды бағалау тұрғысынан; оқыту нәтижелеріне қол жеткізу; - әдіснамалық тұғырлар (іс-әрекеттік, тұлғалық-бағдарлы, құзыреттілік, кредиттік жүйе және т.б.) негізінде оқыту процесін динамикалық жүйе ретінде құру; - оқытудың кредиттік жүйесі негізінде оқытудың әр түрлі стратегиялары мен әдістерін қолдана отырып, дәріс, семинар, практикалық, зертханалық сабақтарды жобалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: педагогикалық ғылым және оның адам туралы ғылым жүйесіндегі орны; жоғары білім берудің заманауи парадигмасы, білім беруді дамытудың мегатенденциясы және Болон процесі; Қазақстандағы жоғары кәсіптік білім беру жүйесі. Педагогикалық ғылымның әдіснамасы; жоғары мектеп оқытушысының кәсіби және коммуникативтік құзыреттілігі; жоғары мектептегі оқыту теориясы (дидактика); жоғары білім беру мазмұны; білім берудің TLA-стратегиясын жобалау, оқытуды ұйымдастырудың дәстүрлі және инновациялық әдістері мен формаларын қолдану, Жоғары мектептегі жаңа білім беру технологиялары, Кредиттік технология жағдайында магистранттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру; оқу-әдістемелік материалдарды құрастыру технологиясы; жоғары мектептің ғылыми қызметінің теориясы. СҒЗЖ; жоғары білім беру жүйесіндегі куратор-эдвайзердің қызметі; білім берудегі менеджмент.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қауіпсіздік мониторингісі
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты магистрлерде халықтың өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған ғылыми зерттеулердің ажырамас бөлігі ретінде өнеркәсіптік объектілер мен қоныстану аумақтардың, табиғи объектілердің қауіпсіздігі мониторингінің міндеттерін қазіргі заманғы түсінуді қалыптастыру; өнеркәсіптің кез келген саласындағы кәсіпорындарда қауіпсіздік мониторингін жүргізу бойынша теория және практика саласында білім мен іскерлікті қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - өндірістік мақсаттағы процестер мен жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қауіпсіздік мониторингі ұғымдарын, концепцияларын, принциптері мен әдістерін; экологиялық, өндірістік, өрт қауіпсіздігі, ТЖ қауіпсіздігі сараптамасын жүргізу принциптері мен әдістерін анықтау; - адам мен қоршаған ортаны антропогендік әсерден қорғау әдістері мен техникасын таңдау. - адам мен мекендеу ортасына антропогендік әсер ету қауіптілігінің дәрежесін талдау және бағалау; - техносфералық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды жоспарлау; - тиісті технологиялар мен құрал-саймандық құралдардың даму үрдістеріне баға беру; Пәннің арналуы. Курс магистрлерде халықтың өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған ғылыми зерттеулердің ажырамас бөлігі ретінде өнеркәсіптік объектілер мен қоныстану аумақтардың, табиғи объектілердің қауіпсіздігі мониторингінің міндеттерін қазіргі заманғы түсінуді қалыптастыру; өнеркәсіптің кез келген саласындағы кәсіпорындарда қауіпсіздік мониторингін жүргізу бойынша теория және практика саласында білім мен іскерлікті қалыптастыруға бағытталған. Пәнді игеру кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Мониторинг. Мониторинг түрлері. Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүргізу. Еңбек жағдайларын арнайы бағалау. Мемлекеттік экологиялық мониторинг. Мемлекеттік экологиялық қадағалау. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы өндірістік бақылау. Қоғамдық экологиялық бақылау. Қоршаған ортаға теріс әсер ететін объектілерді мемлекеттік есепке алу. Заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілік. Атмосфералық ауаны қорғау. Атмосфералық ауаны қорғауды қоғамдық бақылау. Қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы мемлекеттік қадағалау. Радиациялық жағдайдың мониторингі. Мемлекеттік экологиялық қадағалауды жүзеге асыру бойынша мемлекеттік функция. Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығының мониторингі. Өнеркәсіптік объектілердің, ғимараттар мен құрылыстардың мониторингі. Жоспарлы-алдын ала жөндеу жүргізу туралы ереже. Өндірістік ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу. Өндірістік объектінің өрт қауіпсіздігін бағалау. Өндірістік объектінің өрт тәуекелін бағалау. Қорғау объектілерінің өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігін бағалау. Тәуекел менеджменті. Кәсіпорында өрт қаупін басқару процедурасы. Халықты және аумақтарды табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан қорғау. Халықты және аумақтарды төтенше жағдайлардан қорғау саласындағы мемлекеттік қадағалау және бақылау. Өрт қауіпсіздігі талаптарының орындалуын мемлекеттік қадағалау. Өрт қауіпсіздігі талаптарының орындалуын қадағалаудың мемлекеттік функциясын орындау бойынша әкімшілік рәсім. Ұйымдар мен азаматтарға қатысты тексерулер жүргізу. Өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзушылықтарды анықтау. Қауіпті өндірістік объектілердің өнеркәсіптік қауіпсіздік мониторингі. Қауіпті өндірістік объектілерді өндірістік бақылау. Қауіпті өндірістік объектілердің өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасы. Қауіпті жерлерде өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының сақталуын бақылау және қадағалау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қауіптерден қорғау жүйелерін басқару
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты болашақ магистрлерде қорғау жүйелері туралы; қорғау жүйелерін дамыту, оларды жетілдіру және неғұрлым қауіпті объектілерді қарау туралы; қорғау жүйелерінің даму динамикасына әсер ететін негізгі факторлар туралы; қауіптерден қорғау жүйелерін тиімді басқару үшін қорғау жүйелерінің даму себептері туралы базалық түсінік пен білімді қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - Электр машиналарын, тізбектерді және электрондық сұлбаларды құру және қызмет ету принциптерін сипаттау; негізгі техносфералық қауіптер, олардың қасиеттері мен сипаттамалары; адам мен табиғи ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсер ету сипаты, олардан қорғау әдістері; өндірістік процестер қауіпсіздігінің ғылыми және ұйымдастыру негіздері және төтенше жағдайларда өндіріс тұрақтылығы; - техникалық жүйелердің сенімділігін талдау мен модельдеудің және қолайлы тәуекелді анықтаудың негізгі принциптерін жүйелендіру; техносфералық қауіпсіздік саласындағы қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілер жүйесі; техносферадағы қауіпсіздікті басқару жүйесі; - машиналық графиканың қазіргі заманғы құралдарын пайдалану; машина бөлшектерінің жұмыс қабілеттілігі мен сенімділігі өлшемдері бойынша есебін жүргізу; электр желілерін, электржабдықтары мен өнеркәсіптік электронды аспаптарды құру, талдау және пайдалану принциптерін қолдану; - адамның өмір сүру ортасының негізгі қауіптерін зерттеу, оларды жүзеге асыру тәуекелін бағалау, өмір сүру ортасының сапасын бақылаудың негізгі құралдарын пайдалану; механизмдердің негізгі түрлерінің сенімділігі мен жұмысқа қабілеттілігін есептеуді жүргізу; -Төтенше жағдайларда қорғау тәсілдері мен технологияларын; қауіпсіздік саласындағы ұғымдық-терминологиялық аппараттарды; қазіргі заманғы өлшеу техникасын пайдалана отырып, өндірістегі және қоршаған ортадағы қауіптілік деңгейін өлшеу дағдыларын; нақты техникалық жүйелер мен жалпы техникалық объектілердің жекелеген буындары жұмысының сенімділігі мен қауіпсіздігін математикалық модельдеу әдістерін басқару. Пәннің арналуы. Курс болашақ магистрлерде қорғау жүйелері туралы; қорғау жүйелерін дамыту, оларды жетілдіру және неғұрлым қауіпті объектілерді қарау туралы; қорғау жүйелерінің даму динамикасына әсер ететін негізгі факторлар туралы; қауіптерден қорғау жүйелерін тиімді басқару үшін қорғау жүйелерінің даму себептері туралы базалық түсінік пен білімді қалыптастыруға бағытталған. Пәнді игеру кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Ежелгі кездегі техниканың дамуы. Ғылымның қалыптасуы және техниканың даму динамикасы. Техниканың дамуына итермелейтін себептер. Қарапайым қорғаныс құралдарын құру. ҒТП-қауіпсіздікті дамытудың қозғалтқышы ретінде. Қауіптен қорғаудың бірінші жүйелері. Қорғау жүйесін компьютерлендіру және жарақаттануды төмендету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кешенді қауіпсіздік аудиті
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты ұйымда нормативтік құқықтық базаны талдау, өндірістік, өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздікке аудит ұйымдастыру және жүргізу бойынша дағдыларды қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - қауіпсіздікті арттыру жөніндегі іс-шаралардың техникалық-экономикалық есебін жүзеге асыру қабілетін көрсету; экологиялық, өндірістік, өрт қауіпсіздігі, төтенше жағдайларда қорғау саласындағы мемлекеттік қызметтермен өзара іс-қимылды жүзеге асыру қабілетін көрсету; - басқару шешімдерін қабылдау теориясын және сараптамалық бағалау әдістерін практикада талқылау; адам мен өмір сүру ортасы үшін Экономика объектілерінің әлеуетті қауіптілігін талдау және бағалау; - техникалық жобалардың, өндірістердің, өнеркәсіптік кәсіпорындардың және аумақтық-өндірістік кешендердің қауіпсіздігі мен экологиялығына сараптама жүргізу; - объектінің қауіпсіздік деңгейін арттыру бойынша ұсынымдар әзірлеу; объектінің қауіпсіздігіне сараптама жүргізу, машина бұйымдарын, қауіпсіздік материалдарын сертификаттау; жаңа жобалардың қауіпсіздігіне ғылыми сараптама жүргізу, қауіпсіздік жүйелерінің аудиті; - техносферада мониторингті ұйымдастыру және оның нәтижелерін талдау, жағдайды дамытудың қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді болжамдарын жасау; Қолданыстағы нормативтік-құқықтық базаға сәйкес экономика объектісінде, аумақта қадағалау және бақылау жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру Пәннің арналуы. Курс ұйымда өндірістік, өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік аудитін ұйымдастыру және жүргізу, Нормативтік құқықтық базаны талдау бойынша дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Пәнді игеру кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Өндірістік, өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік аудитінің нормативтік құқықтық базасы Өндірістік, өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздікті басқару жүйелеріне аудитті ұйымдастыру және жүргізу әдістемесі Өндірістік қауіпсіздік жүйесінің аудиті Ұйымдағы өнеркәсіптік қауіпсіздік аудиті Ұйымдағы экологиялық қауіпсіздік аудиті

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Халықаралық стандарттарына сәйкес шетел тілініңдегі коммуникативтік құзыреттілікті арттыру және осы біліктілікті болашақ магистраннтың мәдениетаралық, кәсіби және ғылыми қызметінде байланыс құралы ретінде пайдалануға үйрету. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - жаңа іс-шараларға қатысу және жаңа ақпараттарды өз білім жүйесіне енгізе білу; - шетел тілінің фонетикалық, грамматикалық, лексикалық құрамын және функционалдық жұмыс істеу принциптерін түсіне білу; - өз бетінше жаңа біліктері мен дағдыларды үйрену және өмірде қолдана білу; - кәсіби білімді алу барысында шетел тілін тиімді қолдана білу; - нақты функцияларды орындау үшін шетел тіліндегі ауызша және жазбаша біліктіліктерді қолдана білу; - пікірталаста өз ойларын жеткізе білу және өз көзқарасын шетел тілінде дәлелді түрде қорғай білу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Оқу бағдарламасы жалпы білім беретін «Шетел тілі» пәнін жаңартылған мазмұнда оқып үйренуге және рухани жаңғырудың жалпыұлттық идеясы шеңберінде мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру тұрғысынан магистранттердің тұлғааралық, әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыруға бағытталған. Білім алушылардың біліктілік деңгейіне сәйкес сөйлеу әрекетінің барлық түрлері бойынша коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру арқылы әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби және қарым-қатынас құралы ретінде қазақ ұлттық мәдениеті тұрғысынан шетел тілін сапалы меңгеруді қамтамасыз етуге арналған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инженерлік-техникалық шаралардың тиімділігін бағалау
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты белгілі бір білім мен іскерліктердің көмегімен Болашақ магистрлерде өнеркәсіптік, өндірістік және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ұсынылған инженерлік-техникалық іс-шаралардың тиімділігін бағалауды жүргізу дағдыларын қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - сараптама және талдау жұмыстарын жүзеге асыруға ұсынылған техникалық шешімдердің тиімділігін талдаудың негізгі әдістерін сипаттау; -экономика объектісінің қауіпсіздігін арттыру бойынша іс-шаралардың техникалық-экономикалық есептеулерінің әдістемесін бағалау; өндірістік, өнеркәсіптік, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ұсынылатын инженерлік-техникалық іс-шараларды қаржылық қамтамасыз ету жоспары бюджет қаражатын есептеу; -негізделген экономикалық шешімдер қабылдау үшін авариялар мен апаттардың салдарын жоюға бағытталған инженерлік-техникалық іс-шаралардың тиімділігін сараптамалық бағалау және есептеу әдістерін қолдану; экологиялық, өндірістік, өрт қауіпсіздігі, төтенше жағдайларда қорғау саласындағы мемлекеттік қызметтермен өзара іс-қимылды ұйымдастыру, - техникалық объектілердің сенімділігі мен тұрақтылығын арттырудың жаңа әдістерін салыстыру, олардың функционалдық мақсатын қолдау; Адам және тіршілік ортасы үшін өнеркәсіптік объектілердің әлеуетті қауіптілігін талдау және бағалау; -өнеркәсіптік объектінің Кешенді қауіпсіздік деңгейін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу; техногенді апаттардан болған шығын көлемін, ұсынылған инженерлік-техникалық іс-шаралардың тиімділігін бағалау. Пәннің арналуы. Курс болашақ магистрлерде өнеркәсіптік, өндірістік және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ұсынылған инженерлік-техникалық іс-шаралардың тиімділігін бағалауды жүргізу дағдысын қалыптастыруға бағытталған. Пәнді игеру кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Инженерлік-техникалық іс-шараларды бағалау үшін еңбекті қорғау қызметін ұйымдастыру Еңбек шартында және ұжымдық шартта еңбекті қорғау жөніндегі міндеттемелердің құрылымы Еңбекті қорғау саласындағы заң талаптарының сақталуына тексеруді ұйымдастыру және жүргізу Еңбек жағдайларын аттестаттау сапасының мемлекеттік сараптамасы Өндірістік қауіпсіздікті мемлекеттік және ведомстволық бақылау шеңберінде инженерлік-техникалық іс-шаралардың тиімділігін бағалау Экологиялық тиімділікті бағалау. Экологиялық тиімділікті бағалауды қарастыру және жақсарту. Кезең - тексеру және әрекет. Қоршаған орта жағдайының көрсеткіштері. Экологиялық менеджмент жүйесін енгізу кезінде ұйым мамандары мен қызметкерлерінің ресурстары, функционалдық міндеттері, жауапкершілігі мен өкілеттіктері. Экологиялық нәтижелілік көрсеткіштері. Шаруашылық қызмет объектілерінің қоршаған ортаға интегралдық әсерін бағалау. Еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік бағдарламаның іске асырылу барысын бағалау және оның іс-шараларының тиімділігін бағалау Өрт қатерін тәуелсіз бағалау жолымен қорғау объектілерінің өрт қауіпсіздігінің белгіленген талаптарына сәйкестігін бағалау ережесі Өндірістік бақылау. Аудит шеңберінде төтенше жағдайларды оқшаулау және жою үшін өнеркәсіптік объектінің материалдық және қаржылық ресурстарының болуы мен жеткіліктілігіне бағалау жүргізу тәртібі. Қауіптерге талдау жүргізу және авариялар тәуекелін бағалау бойынша ұсынымдар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Өнеркәсіптегі диагностика және бақылау технологиясы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты еңбекті қорғау талаптарының сақталуын мемлекеттік қадағалау және бақылау органдарының, сот органдарының, еңбекті қорғауды басқару органдарының, жұмыс берушілердің, жұмыс берушілер бірлестіктерінің, кәсіби органдар қызметкерлерінің сұраулары бойынша жүргізілетін еңбек жағдайларына мемлекеттік сараптама жүргізуге қатысу дағдысы мен іскерлігін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - Қауіпсіздік саласындағы қадағалау мен бақылауды ұйымдастыруды, мемлекеттік қадағалау органдарын, олардың құқықтары мен міндеттерін; кәсіпорында, мекемелер мен ұйымдарда еңбекті қорғау жағдайына қоғамдық бақылау жасау ерекшеліктерін көрсету. - нормативтік деңгейлер және жоғары ластану аймақтары туралы; жоғары ластану және кәсіби тәуекел аймақтарын анықтау әдістері туралы; ластануды және кәсіби тәуекелдерді бағалаудың шетелдік және отандық тәжірибесі туралы нақтылау. - қауіпсіздік саласындағы қадағалау және бақылау мәселелері бойынша заңнамалық және нормативтік құжаттамаларды пайдалану; жұмыс орнындағы немесе ұйымдағы қауіпсіздіктің нақты жай-күйінің нормативтік талаптарға сәйкестігін немесе сәйкес еместігін дұрыс бағалау. - қоршаған ортаның жай-күйіне өлшеу жүргізу; ластануды анықтаудың қазіргі заманғы әдістерін бағалау; өндірістегі қауіпсіздік жағдайын бағалау әдістерімен ластану деңгейін анықтау. - жұмыс ортасының жай-күйін және кәсіби тәуекелдерін бағалауды; еңбек жағдайлары мен кәсіби тәуекелдерін сараптамалық бағалауды қарастыру; Пәннің арналуы. Курс еңбекті қорғау талаптарының сақталуын мемлекеттік қадағалау және бақылау органдарының, сот органдарының, еңбекті қорғауды басқару органдарының, жұмыс берушілердің, жұмыс берушілер бірлестіктерінің, кәсіби органдар қызметкерлерінің сұраулары бойынша жүргізілетін еңбек жағдайларына мемлекеттік сараптама жүргізуге қатысу дағдылары мен іскерлігін қалыптастыруға бағытталған. Пәнді игеру кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Өнеркәсіптегі диагностика және бақылау технологиясы Еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау және сертификаттау Еңбек жағдайларын аттестаттау картасын толтырудың тәртібі Жұмыс ортасы мен еңбек процесінің факторларын гигиеналық бағалау. Еңбек жағдайларын аттестаттаудың критерийлері мен сыныптамасы Қызметкердің жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етілуін бағалау Жұмыс орнының жарақат қауіпсіздігін бағалау Еңбекті қорғау жөніндегі жұмыстарды сертификаттау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Техникалық нысандардың қауіпсіздігін бақылау және қадағалау
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және өндірістік санитария бойынша мемлекеттік қадағалау-бақылау органдарының міндеттері, функциялары мен құқықтары туралы, сондай-ақ кәсіпорындардың өздері жүзеге асыратын бақылауды ұйымдастыру бойынша қажетті білімді қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - әкімшілік жауапкершілікке тарту тәртібін, заңдардың талаптарын, қауіпті өндірістік объектілерде жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі заңға тәуелді актілерді, өндірістік қауіпсіздіктің жай-күйін мемлекеттік, ведомстволық және өндірістік бақылау және қадағалау органдарының құрылымын көрсету; - қауіпті өндірістік объектілердегі мемлекеттік органдардың және қауіпті өндірістерде өнеркәсіптік қауіпсіздіктің сақталуын өндірістік бақылау қызметтерінің бақылау-алдын алу жұмыстарының принциптерін, әдістерін сипаттау; -техносфералық қауіпсіздік саласында мемлекеттік қадағалау-бақылау органдарының қызметін ұйымдастыруға; технологиялық процестерді қауіпсіз жүргізуді қамтамасыз етуге, өнеркәсіптік қауіпсіздікті және еңбекті қорғауды қадағалау және бақылау жөніндегі маманның негізгі міндеттері мен функцияларына қатысты барлық негізгі ұғымдарды көрсету; - өндірістің нақты жағдайларында еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарын қолдану, қауіптерді анықтау дағдыларын талдау; - бұзушылықтарды анықтау және тиісті құжаттарды ресімдеу бойынша нәтижелерді жинақтау. Пәннің арналуы. Курс еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және өндірістік санитария бойынша мемлекеттік қадағалау-бақылау органдарының міндеттері, функциялары мен құқықтары туралы қажетті білімді қалыптастыруға, сондай-ақ кәсіпорындардың өздері жүзеге асыратын бақылауды ұйымдастыруға бағытталған. Пәнді игеру кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Техникалық объектілердің қауіпсіздігі саласындағы қадағалау және бақылау саласындағы ұғымдық аппарат; Техникалық қауіпсіздік саласында мемлекеттік бақылау мен қадағалауды дамыту; Қазіргі Қазақстандағы қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау-бақылау органдарының жүйесі Техникалық объектілердің қауіпсіздігі саласындағы қадағалау-бақылау қызметін ұйымдастыру Кәсіпорындар жүзеге асыратын қауіпсіздік талаптарының сақталуын бақылауды қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қауіпсіздік сараптамасы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты ұйымда қауіпсіздік сараптамасын жүргізу әдістері және экологиялық, өнеркәсіптік, өндірістік қауіпсіздік сараптамасының талаптарын сақтау мәселелері бойынша магистрлерді даярлау сапасын арттыру және білімін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - экологиялық, өнеркәсіптік, өндірістік қауіпсіздік сараптамасы туралы білімді көрсету; - қауіпсіздік шараларын техникалық-экономикалық есептеулердің тиімділігін бағалау; - басқарушылық шешімдерді қабылдау теориясын және сараптамалық бағалау әдістерін тәжірибеде қолдану; сараптамалық, қадағалау және инспекциялық-аудиторлық қызметті көрсету; - адам және өмір сүру ортасы үшін өнеркәсіптік объектілердің әлеуетті қауіптілігін талдау және бағалау; - техносферада мониторинг ұйымдастыру және оның нәтижелерін талдау, жағдайды дамытудың қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді болжамдарын құру. Пәннің арналуы. Курс ұйымда қауіпсіздік сараптамасын жүргізу әдістері мен ұйымдастыруда экологиялық, өнеркәсіптік, өндірістік қауіпсіздік сараптамасының талаптарын сақтау мәселелері бойынша магистрлерді дайындау сапасын арттыру және білімін қалыптастыруға бағытталған. Пәнді игеру кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Экологиялық сараптама түрлері Ұйымдардың экологиялық аудиті Экологиялық сараптама жүргізудің принциптері мен әдістері Өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасын заңнамалық қамтамасыз ету Өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасының түрлері Қадағалау саласындағы өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасы Өрт қауіпсіздігі сараптамасын заңнамалық қамтамасыз ету Өрт-техникалық сараптама Өрт қауіпсіздігі декларациясына қойылатын талаптар ТЖ қауіпсіздігін сараптауды заңнамалық қамтамасыз ету Халықты және аумақтарды төтенше жағдайлардан қорғау саласындағы мемлекеттік сараптама, қадағалау және бақылау ТЖ қауіпсіздігі бойынша енгізілетін инженерлік-техникалық іс-шаралардың тиімділігін экономикалық бағалау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Техносфералық қауіпсіздік жүйесіндегі жобалық жұмыстарды ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты жобалау қызметіне жүйелі әдістемелік тәсілді қалыптастыру және дизайнда жобалық жұмыстың практикалық дағдыларын алу, берілген уақытта белгілі бір жобаны орындау үшін адамдарды, жабдықтарды, материалдарды, қаржы құралдары мен кестелерді үйлестіру бойынша білікті шешім қабылдауға мүмкіндік беретін жоғары жобалық мәдениетті қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - жобалау қызметін ұйымдастырудың негізгі түсініктерін анықтау; - жобаларды ұйымдастыру және басқару жүйесінің ғылыми, теориялық және әдістемелік негіздерін жүйелеу; - жоба тұжырымдамасын әзірлеу, оны құрылымдау және бағалау бойынша ұсыныстарды түсіндіру; жобаның өмірлік циклінің әр түрлі кезеңдерінде жобалық менеджердің рөлі мен функцияларын бағалау; - жобаның орындалу барысын жоспарлау және бақылау құралдарын анықтау; - магистрант тұлғасын дамытуға, оның уәждемесіне, жауапты және сауатты шешім қабылдауға дайындығына мән беру. Пәннің арналуы. Курс жобалау қызметіне жүйелі әдістемелік көзқарасты қалыптастыруға және дизайнда жобалық жұмыстың практикалық дағдыларын игеруге, берілген уақытта белгілі бір жобаны орындау үшін адамдарды, жабдықтарды, материалдарды, қаржы құралдары мен кестелерді үйлестіруге білікті шешім қабылдауға мүмкіндік беретін жоғары жобалық мәдениетті қалыптастыруға бағытталған. Пәнді игеру кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Техносфералық қауіпсіздік жүйесіндегі жобаларды басқару Техносфералық қауіпсіздік жүйесіндегі жобаны басқару процестері. Жобаның мазмұнын басқару Жобаның мерзімін басқару Жобаның құнын басқару. Жоба командасын басқару Жобаның Тәуекелдерін басқару Жобаны басқару жоспары Жобаның орындалуын бақылау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Инженерлік-техникалық шаралардың сараптамалық талдануы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты болашақ магистрлерде өнеркәсіптік, өндірістік және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ұсынылған инженерлік-техникалық іс-шараларға сараптамалық талдау жүргізу дағдыларын қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - сараптамалық және талдау жұмыстарын жүзеге асыру кезінде экономикалық ғылымдардың әдістері мен теорияларын талдау; қауіпсіздікті арттыру бойынша іс-шаралардың техникалық-экономикалық есебін жүзеге асыру; - техникалық объектілердің сенімділігі мен тұрақтылығын арттырудың, олардың функционалдық мақсатын қолдаудың жаңа әдістерін сипаттау; экологиялық, өндірістік, өрт қауіпсіздігі, төтенше жағдайларда қорғау саласындағы мемлекеттік қызметтермен өзара іс-қимылды жүзеге асыру; - басқару шешімдерін қабылдау теориясын және сараптамалық бағалау әдістерін практикада қолдану; адам мен өмір сүру ортасы үшін Экономика объектілерінің әлеуетті қауіптілігін талдау және бағалау; - техникалық жобалардың, өндірістердің, өнеркәсіптік кәсіпорындардың және аумақтық-өндірістік кешендердің қауіпсіздігі мен экологиялығына сараптама жүргізу; - объектінің қауіпсіздік деңгейін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу; объектінің қауіпсіздігіне сараптама жүргізу, машина бұйымдарын, қауіпсіздік материалдарын сертификаттау; қолданыстағы нормативтік-құқықтық базаға сәйкес экономика объектісінде, аумақта қадағалау және бақылау бойынша іс-шараларды жүзеге асыру; Пәннің арналуы. Курс болашақ магистрлерде өнеркәсіптік, өндірістік және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ұсынылған инженерлік-техникалық іс-шараларға сараптамалық талдау жүргізу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Пәнді игеру кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Қауіпті өндірістік объектілердің өнеркәсіптік қауіпсіздігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасы Өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу Азаматтық жауапкершілікті міндетті сақтандыру Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы сарапшыларды аттестаттау Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы қадағалау және бақылау Қауіпті өндірістік объектілердегі авариялардан болған залалды бағалау Қауіпті өндірістік объектілердің қызметкерлерін оқыту Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы заңнаманы бұзғаны үшін жауаптылық Еңбекті қорғау саласындағы нормативтік-құқықтық реттеуді сараптамалық талдау Еңбекті қорғау қызметінің қызметін сараптамалық талдау Еңбек жағдайларына мемлекеттік сараптама жүргізудің сараптамалық талдауы Еңбек жағдайлары үшін өтемақы берудің сараптамалық талдауы Еңбек жағдайларын жақсарту жөніндегі іс-шараларды сараптамалық талдау Ескерту шараларын қаржыландыру Еңбек жағдайларын жақсарту жөніндегі іс-шаралардың тиімділігін талдау Еңбекті қорғау талаптарын сақтамағаны үшін жауапкершілік түрлерін талдау Экологиялық қауіпсіздік саласындағы нормативтік-құқықтық реттеуді сараптамалық талдау Экологиялық сараптама

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Өнеркәсіптегі кешенді қауіпсіздікті ұйымдастыру және басқару
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты табиғи және техногендік және террористік сипаттағы қауіп-қатерлер кешенін анықтау (зерделеу), алдын алу, бәсеңдету, жою (жою) және көрсету бойынша қауіпсіздікті қамтамасыз ету және практикалық қызмет саласындағы білімді; Азаматтық ғимараттар мен құрылыстарды техникалық пайдалану және оларға қызмет көрсету саласындағы кәсіби қызметті орындау үшін қажетті ұйымдастырушылық-басқарушылық, жоспарлы-экономикалық, қаржы-экономикалық, ғылыми-зерттеу, кәсіпкерлік құзыреттер қалыптастыру; Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - Ғимараттардың, құрылыстардың, технологиялық қондырғылар мен өндірістердің өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ететін іс-шараларды анықтау; объектілерді, ғимараттар мен құрылыстарды пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзудың жолын кесу бойынша құқық қолдану қызметін белгілеу; өртке қарсы насихат жүргізу және қызметкерлерді өрт қауіпсіздігі ережелеріне оқыту; - құрылыс - монтаждау және жөндеу жұмыстары мен құрылыс объектілерін қайта құру кезінде жұмыстарды орындау кезінде еңбекті қорғау, тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау талаптарын нақтылау және сақтау; - тасымалдау қауіпсіздігін қамтамасыз ету талаптарын орындау бойынша персоналдың жұмысын ұйымдастыру және стандартты емес және авариялық жағдайлар жағдайында жұмыс кезінде оңтайлы шешімдерді таңдау; қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету және нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдану құралдары бойынша кәсіби міндеттерді шешу; - апаттардың алдын алу бойынша іс-шараларды әзірлеу және қозғалыс қауіпсіздігінің бұзылу себептеріне талдау жүргізу; білім беру мекемелерінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды жоспарлау, дайындау және іске асыру функцияларын орындау; басқару процестерін білу негізінде кешенді қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша жұмысты тиімді ұйымдастыру; - мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалауды жүзеге асыратын атқарушы билік органдары жүргізетін жоспарлы және жоспардан тыс тексерулерге мекеменің дайындығын дайындау және бақылау жүргізу; дербес деректердің ақпараттық жүйелерінде оларды өңдеу кезінде дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ұйымдастыру шаралары мен техникалық шараларын қолдану тәртібін белгілеу. Пәннің арналуы. Курс табиғи және техногендік және террористік сипаттағы қауіп-қатерлер кешенін анықтау (зерделеу), алдын алу, бәсеңдету, жою (жою) және көрсету бойынша қауіпсіздікті қамтамасыз ету және практикалық қызмет саласындағы білімді; Азаматтық ғимараттар мен құрылыстарды техникалық пайдалану және оларға қызмет көрсету саласындағы кәсіби қызметті орындау үшін қажетті ұйымдастырушылық-басқарушылық, жоспарлы-экономикалық, қаржы-экономикалық, ғылыми-зерттеу, кәсіпкерлік құзыреттер қалыптастыруға бағытталған. Пәнді игеру кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Ұйымның кешенді қауіпсіздігін басқару негіздері. Қауіпсіздік қатері. Қауіпсіздік қатері және жүйелеу. Кадрлық қауіптер мен тәуекелдер. Төтенше жағдайларда адам қауіпсіздігі және оны қорғау. Өрт қауіпсіздігін ұйымдастыру және басқару. Еңбекті қорғауды ұйымдастыру және басқару. Электр қауіпсіздігін ұйымдастыру және басқару. Көлік қауіпсіздігін ұйымдастыру және басқару. Ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастыру және басқару. Санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздікті ұйымдастыру және басқару. Терроризмге қарсы қауіпсіздік

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  1. Мәліметтерді жинақтау және тіркеуді жүзеге асыруға, өндірісте кешенді қауіпсіздікті ұйымдастыруға, кешенді қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін негізгі бағдарламалық өнімдер мен бағдарламалық-техникалық құралдарды қолдануға;

 • Код ON2

  2. Қауіпсіздік мониторингісінің тәсілдері мен құралдарын қолдана отырып қауіпсіздікке мониторингті жүзеге асыру үшін берілген критерийлер негізінде техносфералық қауіпсіздік пен нысанның техносфералық осалдығы жөніндегі мәліметтер базасын құруға;

 • Код ON3

  3. Техникалық жүйелердің сенімділігін қамтамасыз ету және техногенді тәуекелді азайту үшін өндірістік қауіпсіздікті басқарудың практикалық міндеттерін шешу кезінде сенімділік теориясының математикалық аппараттарын қолдану;

 • Код ON4

  4. Тәуекелдердің алдын алу және тәуекелден келетін шығынды азайту мақсатында ықтималдықтар теориясын, көп факторлы талдау мен күрделі жүйелердің тәуекелін есептеу тәсілдерін қолдана отырып кәсіпорындағы алуан түрлі тәуекелдерді талдауға;

 • Код ON5

  5. Экономика нысандары қызметінің тұрақтылығын арттыру үшін машиналар мен құрал-жабдықтардың жұмыс жасау қабілеттілігін және техникалық күйін арнайы тәсілдер, техникалық құралдар арқылы есептеуге;

 • Код ON6

  6. Өндіріс орнында жұмыскерлердің еңбек ету жағдайларын жақсарту және кәсіби тәуекелдер деңгейін азайту үшін қауіпсіздік күйін бағалау тәсілдерімен жұмыс орнындағы қауіпсіздіктің шынайы күйі нормаға сәйкес немесе сәйкес емес екендігін дұрыс бағалауға;

 • Код ON7

  7. Өнеркәсіптегі кешенді қауіпсіздікке аудит ұйымдастыру және аудит әдістемесінің негізінде кәсіпорын қауіпсіздігінің аудиті бойынша қорытынды жасауға.

 • Код ON8

  8. Нормативтік негізде техникалық жобалардың, өндірістердің, өнеркәсіптік кәсіпорындардың қауіпсіздігіне, кешенді қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша инженерлік-техникалық шараларға сараптама жүргізуге.

 • Код ON9

  9. Экономика нысанының қауіпсіздігіне сараптамалық бағалау жүргізу әдістемесінің негізінде ұсынылатын іс-шаралардың іске асырылуын бақылауға, кешенді қауіпсіздік саласында іс-шараларды енгізу нәтижелерін және іс-шараларды енгізудің ықтимал нәтижелерін салыстырмалы талдауға.

 • Код ON10

  10. Жобаны талдау және тәуекелдерін бағалау әдісінің, жобаның дамуын болжау, жобаны басқаруда үлгі құру тәсілдері негізінде жобалық менеджмент саласындағы ұйымдардың жұмысын реттейтін нормалар мен стандарттарды қолдана отырып, жобаның қауіпсіздік деңгейін арттыру бойынша ұсыныстар жасауға.

 • Код ON11

  11. Кәсіпорындағы қауіпсіздік деңгейін арттыру жоспарына сай кешенді қауіпсіздікті жетілдіру бойынша инновациялық техникалық шешімдер мен ұсыныстарды жасауға.

 • Код ON12

  Жеке, еңбектегі, қоғамдық өмірде талаптар мен шектеулерді орындауға, жеке басындағы дағдыларын табысты таңдауға, жүзеге асыруға қабілетті болады.

Top