Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02103 Режиссура в "Тұран" университеті мекемесі

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасы кино және телевизия саласындағы режиссура саласында жоғары білікті шығармашылық қызметкерлерді дайындауға, көркем-шығармашылық және өндірістік қызметті тиімді басқару мүмкіндігін қамтамасыз ететін әмбебап және кәсіби білім мен іскерліктер кешенін қалыптастыруға бағытталған.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M028 Режиссура
 • Дайындық бағыты 7M021 Өнер
 • PMI PMBOK стандартына негізделген жобаларды басқару
  Несиелер: 4

  Курс аяқталғаннан кейін студенттер жобаны бастауды; жобаның көлемі мен мазмұнын анықтауды; жұмыстың иерархиялық құрылымын құруды; ресурстық талаптарды айқынтауды және оларды тағайындауды; кестені, бюджетті, жобаның жоспарын әзірлеуді; тәуекелдерді басқару процестерін, MS Project бағдарламалық жасақтамасын қолдануды үйренеді. Студенттер курстың соңында «Жобалық менеджердің көмекшісі» кәсіптік біліктілікті беру туралы сертификатқа ие бола алады. Оқыту әдістері - ми шабуылдары, кейстер, іскерлік ойындар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кинематографтың заманауи технологиялары
  Несиелер: 5

  Курс мақсаты – жарық беру технологиялары мен түрлері, түсіру техникасы мен оптика, экспонометрия, өндірістің технологиялық кезеңдері, құрамдастырылған түсірулер мен арнайы эффектілер, табиғи және экспедициялық түсірулердің ерекшеліктері, монтаждау, дыбыстық безендіру және фильмді графикалық безендіру бойынша білімді бекіту. Магистрант фильм жасау барысында заманауи киноөндірістің техникалық және технологиялық мүмкіндіктерін пайдалану дағдыларын және шығармашылық топқа басшылық жасау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кинотіл өнері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты – магистранттарда қазіргі заманғы аудиовизуалды мәдениеттің мәні мен функцияларын жүйелі ұғынумен және талдаумен байланысты кәсіби міндеттерді табысты шешуге мүмкіндік беретін құзыреттілікті қалыптастыру, заманауи экрандық мәдениеттің әртүрлі көріністері өрісінде кәсіби бағдарлануға мүмкіндік беретін білім мен іскерлікті қалыптастыру; кино, теле және бейнеөнер шығармаларын талдау дағдыларын меңгеру; аудиовизуалды мәдениеттің сапасы мен көркемдік деңгейін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Визуализация тілі
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты – кинематографиядағы көркем ойды көрсету тәсілдерін кәсіби меңгеруге, кинодағы бейнелерді көрсетудің классикалық тәсілдерін сауатты қолдана білуге, фильмдегі шығармашылық ойдың толық іске асырылуына ықпал ететін фильм түсірудің және монтаждаудың жаңа технологияларын қолдану дағдыларын арттыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пәнді оқыту мақсаты – басқару іс-әрекетінің мазмұны, құрылымы мен заңдылықтары туралы магистранттардың тұтас және жүйелі көзқарасын қалыптастыру. Пәнді меңгеру барысында менеджердің тиімділігін қамтамасыздандыратын психологиялық факторлар, іс-әрекет барысындағы мотивация психологиясы, ұжымдағы психологиялық климат ерекшеліктері, көшбасшылықтың психологиялық астарлары туралы магистранттардың білімдері қалыптастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Режиссурадағы заманауи үрдістер мен технологиялар
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты – шығармашылық жұмыстың ерекшеліктерін, мақсаттары мен міндеттерін айқын түсіну негізінде ұйымдастырушылық және басқару қызметіне дайындық. Курс аясында магистрант киноның нақты нақтылығы және оны көркем сурет арқылы ашу құралдарын практикалық бекіту, талдау және теориялық бақылау, өзіндік жұмыс дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Agile негізіндегі жобаларды басқару
  Несиелер: 4

  «Agile негізіндегі жобаларды басқару» курсын аяқтағаннан кейін студенттер үнемі өзгеретін талаптар мен болжанбайтын техникалық тәуекелдер жағдайында жобаның мерзімін, бюджетін және сапасын сақтау үшін жобаларды басқарудың икемді әдістерін қолдана алады; бірнеше командаларға жұмысты синхрондау; клиенттердің күтулерін басқару, MS Project бағдарламалық жасақтамасын қолдану. Оқу әдістері - ми шабуылы, кейстер, іскерлік ойындар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи кино және телеөндірістегі режиссер
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты – кино, теледидар және мультимедиа өндірісі саласында, сондай-ақ кино, теледидар және басқа да экрандық өнер саласында өнертануда білімді арттыру және бағдарлау, өндірістің жаңа технологияларымен жұмыс істеу дағдысын және осыған байланысты эстетикалық тәсілдерді меңгеру, кәсіби ортада жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру. Материалды толық игеру магистрантқа еңбек нарығында аудио-визуалды өнімдерді зерттеу және өндіру бойынша бәсекеге қабілетті маман болуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Пәнді оқытудың мақсаты – магистранттардың теориялық ережелерді, әдістемелік негіздерді терең ұғыну және түсінуіне қол жеткізу және заманауи ұйымдардың қызметін басқарудың практикалық әдістерін меңгеру. Пән қазіргі ұйымның мақсаттарына тиімді және өнімді жету үшін адамдардың бірлескен іс-әрекетін ұйымдастырумен байланысты негізгі заңдылықтарды, қасиеттерін, жақтарын және процестерін оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Тілдік, лингвистикалық білімді терең және кеңейтілген алу, мамандық бойынша мәтіндерді түсіну ауқымын кеңейту, қоғамдық-саяси лексика бойынша белсенді сөздік қорын байыту; ақпарат беру үшін сөздікпен және сөздіксіз мамандық бойынша түпнұсқа әдебиетті оқу және аудару, ауызша аударма, сондай-ақ ағылшын тілінен ана тіліне және керісінше жазбаша аударма жасау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Магистрлік жоба технологиясы
  Несиелер: 5

  Курс аяқталғаннан кейін магистранттар жобаның өзектілігін тұжырымдауға, оның сипаттамасын жасауға, нақты тәжірибелік ұсынымдарды ұсынуға, басқару міндеттерінің дербес шешімін ұсынуға қабілетті болады. Білім алушылар курс аяқталғаннан кейін жобаның тәжірибелік маңыздылығын бағалай алады, ұсынылған ұсыныстарды озық ақпараттық технологияларды қолдана отырып қорғай алады. Оқыту әдістері ретінде «ми шабуылы», кейстер қолданылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Жаңа жағдайларға бейімделуге, сондай-ақ өзіндік оқытуды ұйымдастыруға және толық емес немесе шектеулі ақпаратпен дербес шешімдер қабылдауға қабілетті.

 • Код ON2

  Топта жұмыс істеуге және зерттелетін саладағы мәселелерді анықтауға қабілетті, көшбасшылық қасиеттерге ие бола отырып жүйелі ойлау негізінде әлеуметтік жауапкершілікті ескеріп, стратегияларды, оларды шешудің тәсілдері мен жолдарын анықтауға қабілетті.

 • Код ON3

  Жаңа ғылыми тұжырымдамалар мен теорияларды қолдана отырып, кәсіби саладағы мәселелерді шешу және пәнаралық контексте міндеттерді шешу үшін өнер бағыттары бойынша теориялық және тәжірибелік білімнің кең ауқымын қолдануға қабілетті.

 • Код ON4

  Мультитілдік және мультимәдени коммуникацияға және өз идеяларын тұжырымдауға, жазбаша және ауызша сөйлеу мәдениетін меңгеруді көрсете отырып, оларды кәсіби пікірталастарда қорғай алу дағдылары.

 • Код ON5

  Кино және ТВ режиссері мамандығының проблемалары мен қиындықтары туралы айқын және шынайы түсініктерді көрсете алады және өнер, мәдениет және білім беру мәселелері бойынша қоғамдық пікірталастарда пікір таластыра алады.

 • Код ON6

  Жобалау ұжымының жұмысын ұйымдастыру, өнер саласындағы технологиялық немесе әдіснамалық сипаттағы мәселелерді шешуді басқару және шығармашылық жобалар бойынша шығармашылық-өндірістік дайындықты басқару.

 • Код ON7

  Нарық пен бизнес-үдерістерді талдауға, кино өнері саласындағы кәсіпкерлік қызметте мақсаттарға жету үшін дербес жұмысты ұйымдастыруға қабілетті.

 • Код ON8

  Халықтың барлық санаттарының көркемдік-эстетикалық дамуына бағытталған әлеуметтік маңызы бар, халықаралық, республикалық шығармашылық жобаларды ұйымдастыру және жүзеге асыру кезінде аудиовизуалды өнердің көркем мәнерлілігінің барлық құралдарын пайдалану.

 • Код ON9

  Өз ойын жазбаша және ауызша түрде дұрыс және қисынды ресімдей отырып, мәдени және әлеуметтік мәселелерді шешу үшін басшылық пен командада жобалық қызметті жүзеге асыруға қабілетті.

Top