Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04106 Мемлекеттік аудит в Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • мемлекеттік аудит саласындағы білімін көрсету
 • мемлекеттік деңгейде аудит жүргізу әдістерін пайдалану
 • халықаралық аудит стандарттарына, бухгалтерлік, салықтық есеп және аудит бойынша заңнамалық актілердің мазмұнына сәйкес мемлекеттік мекемелерде аудитті жүзеге асыру
 • алдын ала, ағымдағы және кейінгі аудит іс-шараларын жүргізу
 • ақпаратты экономикалық өңдеу әдістерін пайдалана отырып, өзекті бағыттарға сәйкес аудит саласындағы зерттеулерді жүзеге асыру
 • шектеулі ресурстар жағдайында мемлекеттік қаражатты жұмсау тиімділігі аудитінің бағдарламаларын әзірлеу
 • мемлекеттік аудит саласындағы мемлекеттік бағдарламаларды, республикалық және өңірлік жобаларды іске асыру
 • аудит нәтижелері бойынша есепке алуды, аудитті және қаржылық бақылауды жетілдіру бойынша ұсынымдар әзірлеу
 • аудиторлық қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану
 • өңірлерді тұрақты дамыту бағдарламаларының қаржы ресурстары қозғалысының карталарын талдау
 • мемлекеттік мекеменің ішкі бақылау тиімділігін бағалау
 • экология және қауіпсіздік талаптарына сәйкес мінез-құлық пен қызметті көрсету
 • экономикалық білімді, кәсіби және қоғамдық қызметтегі менеджмент туралы ғылыми түсініктерді пайдалану
 • жалпыадамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық құндылықтарды қалыптастыру
Top