Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04106 Мемлекеттік аудит в Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

 • Мемлекеттік бюджет
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік бюджет экономикалық мәні білу, Қазақстан Республикасының бюджет, бюджеттік жіктеу, тапшылығын профицитті мәні, бюджетті орындау бойынша Қазынашылық рөлі, бюджет процесінің сипаты: Курс аяқталғаннан кейін студент келесі мәселелерді түсінуге болады деп болжайды. Мазмұны: Мемлекеттік бюджет экономикалық мәні қаржы жүйесін, Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі, бюджет жүйесінің жалпы принциптері, бюджеттiк сыныптамасын, мемлекеттік бюджет түсімдерінің, бюджет жүйесінің деңгейлері бойынша кірістерді бөлу, мемлекеттік бюджет түсімдерінің, олардың сипаты мен сипаттамалары бөлігі ретінде салық, Экономикалық бөлігі ретінде Мемлекеттік бюджет мәні, бюджет жүйесінің деңгейлері құны.

  Селективті тәртіп
 • Баға құру
  Несиелер: 7

  Пән «Баға» баға негіздері студенттердің теориялық білімді қалыптастыру, олар ұйымдардың, пайда барынша көбейту мақсатында кәсіпорындарға тиісті, тиімді шешімдер қабылдау тәжірибеге керек. Мазмұны: Нарықтық экономикадағы бағаның ролі, Баға жүйесі және оның жіктелімі, Нарықты және бағаларды мемлекеттік реттеу, Бағаның құрамы және құрылымы, Баға саясаты: мәні, мақсаттары, Баға саясатының негізгі стратегиялары, Баға белгілеу әдістері, жағдаят түсінігі, көрсеткіштері және оны баға болжамында пайдалану.

  Селективті тәртіп
 • Басқаруды талдау тиімділігі
  Несиелер: 5

  Пән студентерді өндірістік экономиканың және өндірісті ұйымдастырудың негізгі заңдарын, кәсіпорынның материалдық - техникалық жағдайымен және еңбек әлеуетімен таныстыру. Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Кәсіпорын мемлекеттің негізгі шаруашылық қуатының компоненті ретінде. Өндірістік кәсіпорынның негізгі экономикалық элементтері және көрсеткіштері. Кәсіпкерлік қызметке маркетингтік әрекет. Жаңа тауарларды шығарудың және жүзеге асырудың циклін ұйымдастыру. Өндірістік ғылыми-техникалық дайындығы.Кәсіпорынды басқарудың мәні мен негізі. Кәсіпорынның материалдық-техникалық және еңбек әлеуетімен басқару мен ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
 • Микроэкономика
  Несиелер: 5

  Пән нарықтық экономиканың қызмет ету механизмі, оның даму факторлары мен заңдылықтары туралы ғылыми түсініктерді, қоғамның дамуының экономикалық негіздерін, экономикалық жүйелердің әр түрлі типтерінің ерекшеліктерін және олардың тарихи эволюциясы факторларын, нарықтық экономиканың қызмет ету заңдылықтарын, мемлекеттің ішкі және сыртқы экономикалық саясатта жүргізетін экономикалық үдерістер мен қарым-қатынастарды объективті бағалаудың ғылыми өзіндік ойлауын және дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

 • Этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің қазақстандық моделі
  Несиелер: 5

  Пән жастардың бойында қазақстандық патриотизмнің құндылықтарын, толерантты мәдениетті, белсенді азаматтық және әлеуметтік жауапкершілікті қалыптастыруға, этносаяси даму қағидаттары мен қазіргі Қазақстанда азаматтық қоғамды қалыптастыру шарттары туралы тұтас түсінік беруге, этносаралық және конфессияаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша стратегиялық құжаттарды талдау әдістерін меңгеруге, жалпы әлемдік өркениетті дамудағы және толерантты мәдениетті қалыптастырудағы отандық мәдениеттің әлеуетін бағалауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Қаржылық есеп II
  Несиелер: 5

  Пән халықаралық қаржылық есеп стандартына сәйкес, кәсіпорындарда қаржылық есептілігін құрастыруға қажетті ақпараттарды жинау, тіркеу, өндеу дағдысын меңгеру. Сондай-ақ студенттердің қаржылық есептілік стандарттарын меңгеріп, оларды есеп тәжірибесінде қолдану дағдысын жақсартуға, басқару шешімдерін қабылдап, әрі талдау жасаумен байланысты кәсіби ойлау бейімділігін жетілдіруге ықпал ету. Мазмұны: Кәсіпорындарды біріктіру. Сатып алу әдісі. №3 ҚЕХС, Шоғырлан-дырылған және бөлек қаржылық есептілік. № 27 ҚЕХС, Инвестициялық меншік.№ 40 ҚЕХС, Сатуға арналған айналымнан тыс активтер. № 5 ҚЕХС, Бағалау міндеттеме-лері, шартты міндеттемелер және шартты активтер. № 37 ҚЕХС, Ақшаның уақытша құны, Жалгерліктің есебі. № 17 ҚЕХС.

  Селективті тәртіп
 • Өзін-өзі тану
  Несиелер: 5

  Пән болашақ педагогтардың гуманистік дүниетанымын дамыту, кәсіби өзіндік дамуын және тұлғалық теориялық білімдер және тәжірибелік дағдылар жүйесін қалыптастыру, студенттердің өзіндік дамуы мен өзіндік тануын педагогикалық қолдау оқуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Ұлттық дәстүрлері
  Несиелер: 5

  Пән тұлғаның этникалық әлеуметтенуін дамыту; қазіргі қазақ мәдениеті мен өркениетінің тарихи және әдіснамалық дамуындағы ерекшеліктерін зерттеу; қазақ мәдениеті феномені көрінісінің әр түрлі аспектілерінің ерекшеліктерін ашу; әлеуметтік-мәдени аспектіде қазіргі қазақстандық қоғамның негізгі типтері мен субкультураларының сипаты мен мәні, сонымен қатар қазақ және Қазақстан Республикасының басқа да халықтарының рухани мұрасын, қазақ мәдениетінің құндылықтарын меңгеру негізінде ұлттық сана-сезімнің жоғары деңгейі бар тұлғаны қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пән қауіпсіздік мәдениетін оқыту, күнделікті өмірде қауіпсіз мінез-құлық үшін оқыту студенттерге табиғи, техногенді төтенше жағдайлар, соның ішінде қауіп, болып табылады, олар алғашқы медициналық көмек көрсету салауатты және қауіпсіз өмір салтын мен дағдыларды қалыптастыруға бағытталған.

 • Бухгалтерлік есепті және аудитті компьютерлендіру
  Несиелер: 5

  Пән экономиканың әр түрлі салалары бойынша бухгалтерлік есептің міндеттерін шешу үшін ақпараттық технологияларды қолдануға тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру және болашақ мамандарға теориялық негізін беру. Мазмұны: «Қазақстанға арналған 1 С Бухгалтерия 8» бағдарламасы жайында жалпы мағлұмат, Кіріс қалдықтарын енгізу, Кассадағы операциялық есептер, Есеп айырысу шоты бойынша операциялар есебі, Материалдарды тіркеу, 1 С: Бухгалтериядағы тіркелген активтердің есебі.

  Селективті тәртіп
 • Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән болашақ мамандарға басқару есебін теориялық және тәжірибелік тұрғыдан ұйымдастыруды қалыптастыру, кәсіпорынды тиімді басқаруда басқару есебінің ақпаратымен қамтамасыз ету, олардың нәтижелерін бағалау және бақылау, кәсіпорынның дамуын жоспарлау және ұйымдастыру. Мазмұны: Бухгалтерлік есепті ұйымдастырунегіздері, Шығындардың жіктелуі, Өндірістік шығындар есебін ұйымдастыру, Өндірістік шығындар есебі мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау әдістері. Үрдіспе – үрдіс калькуляциясы, Тапсырыстық калькуляция.

  Селективті тәртіп
 • Салықтық есеп
  Несиелер: 8

  Пәнді оқытудың мақсаты салық есебі, оның түрлері және салықты бюджетке төлеу өлшемдерінің әртүрлі деңгейін қаражатқа салуы қарастырылады. Мемлекеттік және жергіліктік бюджетке салық түсімдерін жоспарлау. Мазмұны: Салықтық есепке алу және есепке алу жүйесінде оның орны, SRS заңды тұлға шегерілгеннен кейін заңды тұлғаның жылдық жиынтық табысы (SRS), Сату тіркеу формасы құны, олардың несиелер бойынша негізгі құрал-жабдықтар Салықтық есеп сыйақы бойынша салықтық есепке алу және аударымдар ережелері, Күмәндi талаптар бойынша салықтық есепке алу аударымдар.

  Селективті тәртіп
 • Қаржыға кіріспе
  Несиелер: 5

  Пән қаржыға кіріспе курсының мақсаты макро-және микродеңгейде қаржының теориялық және практикалық негіздерін меңгеру болып табылады. Қаржыға кіріспе бойынша топтастырлған 5 негізгі модульдерді қамтиды. Әлемдік және қазақстандық қаржы жүйесінің жаһандық дамуының ерекшеліктерін ескере отырып, мемлекеттік, шаруашылық деңгейлерде де, сондай-ақ халықаралық деңгейде де қаржы категориясы мен түсініктері зерттеледі.

  Селективті тәртіп
 • Басқарушылық есеп
  Несиелер: 5

  Пән болашақ мамандарға басқару есебін теориялық және тәжірибелік тұрғыдан ұйымдастыруды қалыптастыру, кәсіпорынды тиімді басқаруда басқару есебінің ақпаратымен қамтамасыз ету, олардың нәтижелерін бағалау және бақылау, кәсіпорынның дамуын жоспарлау және ұйымдастыру. Мазмұны: Басқару есебі туралы негізгі түсінік, Шығындардың жіктелуі, Өндірістік шығындар есебін ұйымдастыру, Өндірістік шығындар есебі мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау әдістері. Үрдіспе – үрдіс калькуляциясы, Тапсырыстық калькуляция.

  Селективті тәртіп
 • Халықаралық аудит стандарттары
  Несиелер: 5

  Пән халықаралық аудиторлық стандарттарды зерделеу. Аудиттің практикасында оларды қолдану. Мазмұны:Аудиторлық стандарттар аудиттің сапасы мен аудиторлық жауапкершіліктің анықтамасын айқындау үшін негіз болып табылады. Стандарттар аудитті жүргізудің жалпы тәсілін, аудит ауқымын, аудиторлық есептердің түрлерін, әдіснамалық мәселелерді және аудит жүргізілетін жағдайларға қарамастан, осы мамандықтың барлық мүшелеріне бағынуға тиісті негізгі принциптерді анықтайды.

  Селективті тәртіп
 • ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп
  Несиелер: 5

  Пән қаржылық есеп берудің барлық типтік формаларын құрастырудың әдістемесін және құрамын оқыту болып табылады. Мазмұны: Қысқа мерзімді активтер есебі: ақша қаражаттары және дебиторлық борыштар, Қорлар есебі (2 ҚЕХС), Негізгі құралдардың есебі (16 ҚЕХС), Материалдық емес активтерінің есебі (38 ҚЕХС), Активтердің құнсыздануы (36 ҚЕХС), Ұйымның міндеттемелерінің есебі.

  Селективті тәртіп
 • Бухгалтерлік есепті компьютерлендіру
  Несиелер: 5

  Пән экономиканың әр түрлі салалары бойынша бухгалтерлік есептің міндеттерін шешу үшін ақпараттық технологияларды қолдануға тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру және болашақ мамандарға теориялық негізін беру. Мазмұны: «Қазақстанға арналған 1 С Бухгалтерия 8» бағдарламасы жайында жалпы мағлұмат, Кіріс қалдықтарын енгізу, Кассадағы операциялық есептер, Есеп айырысу шоты бойынша операциялар есебі, Материалдарды тіркеу, 1 С: Бухгалтериядағы тіркелген активтердің есебі.

  Селективті тәртіп
 • Экономикалық ақша несиелік реттеу
  Несиелер: 5

  Пән нарықтық және мемлекеттік реттеу механизмдерінің өзара әрекет ету заңдылықтарын анықтау, экономикалық циклдың әр түрлі сатыларында қолданылатын мемлекеттің әсер ету құралдары мен әдістерін талдау, Қазақстанның экономикалық болашақ дамуы мен мәселелерін зерттеу болып табылады. Пәннің мазмұны негізгі бөлімдерден тұрады: экономиканы реттеу жүйесі, экономикалық циклдің түрлі сатыларында қолданылатын қаржылық әсер ету әдістері мен құралдарын талдау, Қазақстан экономикасының даму проблемалары мен перспективаларын зерттеу, экономиканы ақшалай реттеудің ғылыми-теориялық негіздері, экономиканы монетарлық реттеу әдістемесі , экономиканы мемлекеттік реттеудің ұйымдастырушылық негіздері, экономиканы монетарлық реттеудің шетелдік тәжірибесі. Мемлекеттің ақшалай саясаты, жер ресурстарын тиімді пайдалану және табиғат қорғау қызметін реттеу бойынша мемлекеттік шаралар.

  Селективті тәртіп
 • Аудит негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту мақсаты - студенттерге бақылаудың теориялық негіздерін білу және бақылау және есепке алу саласындағы кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметіне аудит жүргізуде практикалық дағдыларды меңгеру. Мазмұны: Аудиттің мәні және оның нарықтық экономикадағы рөлі. Құқықтық база және аудит субъектілері. Аудиттің түрлері және олардың сипаттамасы. Аудиттің әдісі мен әдістері Аудитті ұйымдастыру және оның негізгі кезеңдері. Аудиторлық фирмалардың консультациялық қызметі. Аудиторлық қызметті ұйымдастыру мен оны Қазақстан Республикасында пайдаланудың халықаралық тәжірибесі. Негізгі құрал-жабдықтар мен материалдық емес активтердің аудиті.

 • Дінтану
  Несиелер: 5

  Пән дін, әлемдік және негізгі ұлттық діндер, қазіргі Қазақстандағы конфессиялық жағдай туралы жалпы түсінік алуына, төзімділік пен діни төзімділікті қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Бухгалтерлік есеп негіздері
  Несиелер: 8

  Пәнді оқытудың мақсаты: Бухгалтерлік есеп негіздеріне игеру қолданыстағы ұлттық және халықаралық стандарттарға, нормативтік құқықтық құжаттарға сәйкес ұйымдастырады оны жүргізудің дағдысы мен техникасын меңгеру болып табылады. Мазмұны:Бухгалтерлік есептің қалыптасу тарихы.Бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде. Бухгалтерлік есептің қызметтері. Бухгалтерлік баланс. Шоттар және екі жақты жазу.Бухгалтерлік өткізбелерді құрастыру. Шоттар кореспонденциясы. Бастапқы бақылау – бухгалтерлік есептің ақпараттық жүйесінің негізі. Бухгалтерлік есептіңқұндық бағалануы. Бухгалтерлік есеп нысандары. Қаржылық есептілік негіздері.

 • Қаржылық және басқару талдау
  Несиелер: 7

  Пән Қазақстан Республикасында бухгалтерлік есепті халықаралық тәжрибені қолданып қаржы және басқару есептер негізінде талдау тәсілдерін қолданып шешім қабылдау түрлерін зерттеп теориялық және тәжірибиелік білімдерді игеру. Мазмұны: Экономикалық талдаудың негідері, Экономикалық талдаудың пәні, мақсаты және түрлері, Экономикалық талдаудың әдістері мен тәсідері, Факторлық талдаудың әдістемесі, Детерминациялық талдаудағы факторлар әдістерін өлшеу тәсілдері, Талдаудың экономика-математикалық тәсілдері, Резервтерді анықтау мен есептеу әдістемесі.

  Селективті тәртіп
 • Мемлекеттік аудит
  Несиелер: 6

  Пән «мемлекеттік аудит» курсының мақсаты - студенттердің қоғамдық аудиттің теориялық негіздерін дамыту, ұйымдық дағдыларды алу, мемлекеттік аудиторлық іс-шараларды өткізу әдістері мен олардың нәтижелерін қалыптастыру. Мазмұны: Мемлекеттік аудиттің қалыптасуы мен даму тенденциялары. Мемлекеттік аудиттің заңнамалық базасы. Мемлекеттік аудит стандарттары. Мемлекеттік аудиттің кадрлық құрамы. Ішкі мемлекеттік аудитті ұйымдастырудың негіздері. Мемлекеттік аудиттің түрлері. Мемлекеттік аудиттің жаңа бағыттары. Мемлекеттік аудиттің дайындық кезеңі. Мемлекеттік аудит және аудиторлық дәлелдерді жинау. Мемлекеттік аудиттің нәтижелерін толтыру және тіркеу. Мемлекеттік аудиттің сапасын бақылау.

 • Мемлекеттік бюджет
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік бюджет экономикалық мәні білу, Қазақстан Республикасының бюджет, бюджеттік жіктеу, тапшылығын профицитті мәні, бюджетті орындау бойынша Қазынашылық рөлі, бюджет процесінің сипаты: Курс аяқталғаннан кейін студент келесі мәселелерді түсінуге болады деп болжайды. Мазмұны: Мемлекеттік бюджет экономикалық мәні қаржы жүйесін, Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі, бюджет жүйесінің жалпы принциптері, бюджеттiк сыныптамасын, мемлекеттік бюджет түсімдерінің, бюджет жүйесінің деңгейлері бойынша кірістерді бөлу, мемлекеттік бюджет түсімдерінің, олардың сипаты мен сипаттамалары бөлігі ретінде салық, Экономикалық бөлігі ретінде Мемлекеттік бюджет мәні, бюджет жүйесінің деңгейлері құны.

  Селективті тәртіп
 • Сақтандыру
  Несиелер: 8

  Пән сақтандырудың әр түрінің ерекшеліктерін; сақтандырудың әр түрлі саласын оқыту; (сақтандыру нарығын) сақтандыру қатысушыларының қатынастарын; сақтандыру жүйесінің экономикалық мазмұнын; сақтандырудың теориясы мен тәжірибесі туралы студенттердің ойларын қалыптастыру болып табылады. Мазмұны: Сақтандырудың экономикалық мәні, арналымы, Сақтандырудың сыныпталуы, Тәуекел ұғымы және оның экономикалық зардаптары, Сақтандыру мәселелерінің заңнамалық регламенттеуі, ҚР сақтандыру нарығының институционалдық құрылымы, Сақтандыру компаниясының қызметін ұйымдастыру, Жеке сақтандыру.

  Селективті тәртіп
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Пән ғылым кешенін зерттеуге бағытталған: салалық (өнеркәсіп, сауда, құрылыс және т. б. экономикасы); функционалдық (қаржы, кредит, маркетинг, менеджмент және т. б.); салааралық және т. б. экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттау негізінде стандартты теориялық және эконометриялық модельдерді құруға, алынған нәтижелерді талдауға және мазмұндық түсіндіруге бағытталған.

 • Салықтық менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән «Салықтық менеджмент» салықтық әкімшілік, басқа елдердің мемлекеттік салық климат, салық салу саласында қазіргі заманғы теориялар, салық түсімдерінің анықтау халықаралық аспектілерін зерттеу. Мазмұны: Қазақстан Республикасының, жалпыұлттық салық механизмі, мемлекеттік-бюджеттік салық жоспарлау, салықтық жоспарлау сатыларында элементтерін, корпоративтік салық басқармасының, Корпоративтік салықтық жоспарлау, салық бюджеттеу және ұйымдастыру салығы бюджетке салық жоспарлау және болжау мемлекеттік салық басқару.

  Селективті тәртіп
 • Мемлекеттік қаржылық бақылау
  Несиелер: 6

  Пән «мемлекеттік қаржылық бақылау» мемлекеттік қаржы ресурстарын тиімді басқаруды ұйымдастыруға студенттерді теориялық және практикалық оқытуды қамтамасыз ету, мемлекеттік қаржыны пайдаланудың ашықтығын қамтамасыз ету және қаржылық тәртіпті жетілдіру болып табылады. Мазмұны: Мақсаты, пәні және қаржылық бақылау жүйесі. Қаржылық бақылаудың жіктелуі мен әдістері. Мемлекеттік қаржылық бақылауды ұйымдастырудың шетел модельдері. Қазақстан Республикасында мемлекеттік қаржылық бақылауды қалыптастыру және дамыту. Мемлекеттік ішкі қаржылық бақылауды ұйымдастыру. Квазимемлекеттік сектордағы қаржылық бақылауды ұйымдастыру. Мемлекеттік активтерді бағалау және бағалау мекемелер. Мемлекеттік мекемелердің міндеттемелерін тексеру және бағалау.

 • Кәсіби шет тілі
  Несиелер: 5

  Кәсіби шет тілі пәні оқытудың мәдениаралық және ғылыми-кәсіби бағыттылығын тереңдетуге, тілдің грамматикалық жүйесі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыруға, Кәсіби-бағытталған және ғылыми мәселелер бойынша толық және дәлелді сөйлеуге

 • Қоғамдық сананы жаңғырту пәні
  Несиелер: 5

  Пән жастардың бойында қазақстандық патриотизм құндылықтарын, белсенді азаматтық және әлеуметтік жауапкершілікті, жан-жақты дамыған үйлесімді тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде студент қазақстандық қоғамды жаңғырту бойынша стратегиялық құжаттарды талдай білуі керек; жалпы әлемдік өркениетті дамудағы отандық мәдениеттің әлеуетін бағалай білуі керек.

  Селективті тәртіп
 • Экономиканы мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі мемлекеттің қоғамның экономикалық және әлеуметтік үдерістерін дамытудағы рөлі туралы альтернативті түсінік жүйесін, экономикалық саясаттың зерттеу әдістерін, құралдарын қолдану арқылы негізгі макроэкономикалық мәселелерді теориялық шешу және түсінуге, мемлекеттік реттеудің отандық және шетелдік тәжірибесін зерделеуге, Қазақстандағы әлеуметтік бағдарланған экономиканың қалыптасуына ықпал ететін конструктивті бағыттардың кешенді, жүйелі көрінісін, мемлекеттік ықпал ету резервтерін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Мемлекеттік мекемедегі есеп және бақылау
  Несиелер: 6

  Пән «Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есеп және бақылау» Жария компаниялар есепке алу терең меңгеру студенттердің білімін мен әдістемесі, қазіргі заманғы қаржылық нарықтардағы тиімді қаржылық және әкімшілік шешімдер қабылдау үшін мемлекеттік кәсіпорындардың қаржы-шаруашылық қызметінің бухгалтерлік және талдау, инвестициялық және қаржыландыру тауарлар өндірісі мен қызмет көрсету Мазмұны: қысқа мерзімді активтер тіркеу ережесі: қолма-қол және дебиторлық мемлекеттік бюджетке сәйкес, есепке алу ережелері босалқылар (IAS OS), негізгі капиталға ережесі: Бастапқы тану және бағалау (IAS OS) табыстың бухгалтерлік түсім тану ережесі мен шығыстары (IAS OS ), меншікті капиталдың (таза активтер) және резервтер, мемлекеттік компаниялардың қаржылық есептілігін ұсыну (IAS OS) ережелерін есепке алу.

  Селективті тәртіп
 • Аймақтық қаржы
  Несиелер: 5

  Пән қаржылық категориялар, ұғымдар, терминдер, бөлінулерді, олардың елде өтіп жатқан әлеуметтік-экономикалық процестердегі маңызы мен орнын, және де қаржыны ұйымдастыру түрлерінің өзара байланысы және өзара әрекетін түсінуге жету және олардың қоғам дамуының нақты әлеуметтік-экономикалық шарттарында қолдану әдістерін танып-білуде теориялық және тәжірибелік дайындықтарын қамтамасыз ету. Мазмұны: Қаржының қазіргі кездегі шаруашылық жүйелеріне тән және қоғамдық өндірістің тиімділігін арттыру үшін мемлекетпен кең қолданылатын көпқырлы обьективті экономикалық категория ретінде ашылуы болып табылады. Болашақ мамандарда өзіндік көзқарастың қалыптасуына, болып жатқан жағдайларды сынау мен бағалап, қаржылық нарығын әсерлі қолданудың басқадай жолдарын іздеуге жағдай жасалады.

  Селективті тәртіп
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  Пән экологиялық дүниетанымды түсінуді қалыптастыруға, қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуының негіздері туралы терең жүйелі білім мен түсініктерді алуға, табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері бойынша теориялық және практикалық білім қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән құқықтық мәдениетті, жоғары саналы тәртіпті және болашақ мамандардың парасаттылығын қалыптастыруға, оларды әлеуметтік процестерді құқықтық реттеудің негізгі жолдарымен, мемлекетті, экономиканы басқарудағы, құқықтық тәртіп пен ұйымшылдықты қамтамасыз етудегі құқықтың рөлімен, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету бойынша білім жүйесімен танысуға және осы құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  Пән математиканың теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыруға, экономикалық есептерді шешуге, модельдеуге, талдауға, болашақта мамандықпен байланысты әр түрлі әлеуметтік-экономикалық процестерді зерттеуге мүмкіндік беретін математикалық әдістерді игеруге бағытталған.

 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  Пән туристік қызметті ұйымдастыру мәселелерінде білім мен практикалық дағдыларды алуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Практикалық аудит
  Несиелер: 5

  Пән практикалық жұмыс жүргізуге, аудит облысында қазіргі мәселелерді талдауға және оларды шешу бағытттарын анықтау. Мазмұны: Сыртқы аудиттің түрлері және маңызы, Сатып алу кезеңінің аудиті, Өндіріс кезеңінің аудиті, Кассадағы ақша қаражаттарының аудиті, Банк операцияларының аудиті, Дебиторлық қарыздар аудиті, Негізгі құралдардың аудиті.

  Селективті тәртіп
 • Компанияның қаржылық мониторингі
  Несиелер: 5

  Пән: студенттерде компанияның және бизнестің құнын талдау мен бағалаудың теориялық-әдістемелік негіздерінің білімін қалыптастыру Мазмұны: меншікті басқару тиімділігін жоғарылату мақсатымен компанияның және бизнестің құнын, нарықтық шарттарда шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржы-экономикалық қызметін талдау мен бағалаудың теориялық-әдістемелік негіздері

  Селективті тәртіп
 • ХҚЕС сәйкес тәжірибелік аудит
  Несиелер: 5

  Пән қаржылық есеп берудің барлық типтік формаларын құрастырудың әдістемесін және құрамын оқыту болып табылады. Мазмұны: Қысқа мерзімді активтер есебі: ақша қаражаттары және дебиторлық борыштар, Қорлар есебі (2 ҚЕХС), Негізгі құралдардың есебі (16 ҚЕХС), Материалдық емес активтерінің есебі (38 ҚЕХС), Активтердің құнсыздануы (36 ҚЕХС), Ұйымның міндеттемелерінің есебі.

  Селективті тәртіп
 • Статистикалық есеп
  Несиелер: 5

  Пән статистикалық есепке алу берудi құрастыру бойынша заң акттерiнiң зерттеуi болып табылады. Сонымен бiрге пәндер зерттеу барысында арнайы ережелер, әдiстер және мәлiметтiң әртүрлi тегiнiң сандық талдауының қабылдауларын жиын қарап шығуға керек. Мазмұны: Қазақстан Республикасында статистикалық есебің ұйымдастырылуы, Қазақстанның мемлекеттік статистика органдары, Қазақстанның мемлекеттік статистикасының ұйымдастырулуы, Қазақстанның мемлекеттік статистикасының стандарттары, Статистикалық байкауларды ұйымдастыру, Статистикалық ақпараттарды жинақтау, сақтау, өндеу және таратуды ұйымдастыру, Статистикалық бақылау.

  Селективті тәртіп
 • Қаржылық есеп
  Несиелер: 6

  Пән экономикалық субъектінің бухгалтерлік үрдісін ұйымдастыру тәртібі; халықаралық ағымдағы активтердің есепке қоса алғанда, қаржы есептілігі стандарттары, ұзақ мерзімді активтер шоты міндеттемелер, кәсіпорындарында кірістер мен шығыстар, шот меншікті капиталдың ескере отырып; Мен қабілетті болуы тиіс бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік, талдау және түсіндіру әдістерін пайдалану, әр түрлі басқару шешімдерін зерттеу және қабылдау. Мазмұны: есеп қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері. Компанияның ақша ағынының талдау. Ақшалай қаражаттар ағындарының болжамдары. Қаржылық есептілік - қаржы-экономикалық көзі Компанияның. Бағалау және компанияның ықтимал банкроттық болжау.

  Селективті тәртіп
 • Салықтық жоспарлау және бақылау
  Несиелер: 5

  Пән салықтық жоспарлау және бизнесті дамытудағы оның рөлін анықтаудағы бақылау принциптерін, элементтерін, кезеңдерін зерттеуге, салықтық талдауды жүзеге асырудың жаңа тәсілдерін игеруге және салықтық төлемдерді оңтайландыру және қызметтің қаржылық нәтижелерін ұлғайту саласындағы басқарушылық шешімдерді қабылдау бойынша тәжірибелік дағдыларды пысықтауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Мемлекеттік мекемедегі бухгалтерлік есеп қағидалары
  Несиелер: 5

  Пән cубъектінің нарықтағы тәртібін анықтау, ішкі және сыртқы резервтерді айқындау, ресурстарды рационалды пайдалану, сапалы және уақтылы ақпаратты қалыптастыру. Мазмұны: Бухгалтерлік есеп-ақпарат жүйесі ретінде, Бухгалтерлік есептің концепциялары мен қағидалары, Екі жақтылық қағидасы және баланстық теңдік, Екі жақты жазу және бухгалтерлік шоттар, Есептік кезең мен қаржылық есеп беруді дайындау, Табыстар және ақшалай қаржылар есебі, Қорлар және өткізілген өнімнің өзіндік құны.

  Селективті тәртіп
 • Мемлекеттік мекемедегі аудит
  Несиелер: 5

  Пән ақпаратты тыңдау, алмасу және пайдалану процесiнде туралы студенттердің білімін меңгеру, кәсіби қызметте бухгалтерлік есеп пен аудитті соңғы әдістерін саналы және ұтымды пайдалану дағдыларын беру. Мазмұны: мақсаттары, аудит мақсаттары. Іс-шаралар аудиторлар. Ішкі және сыртқы аудит. Аудит түрлері: операциялық комплаенс, қаржы. Мемлекеттік аудит. Аудиторлық есеп және оның тараулары. Қазақстандағы Халықаралық аудит стандарттары (ХАС).

  Селективті тәртіп
 • Ішкі аудит
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттің ішкі аудитін теориялық және әдіснамалық негіздерін зерттеу. мекемелер мен аудиторлық есепті қалыптастыру. Осы тақырыпты зерттеу бұрын зерттелген пәндердің логикалық жалғасы болып табылады. Мазмұны:Кәсіпорындағы ішкі аудит кәсіпорынның жұмысын жақсарту үшін объективті және тәуелсіз ккеңес берулер мен кепілдіктер беруді көздейді. Ішкі аудиттің мақсаты тәуекелдерді бағалау, оларды азайту жолдарын табу, сондай-ақ бизнес-процестердің рентабельділігін арттыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
 • Қаржылық талдау
  Несиелер: 6

  Пән фирманың экономикалық потенциалын тиімді пайдалану және жағдайын бағалау үшін, ұйымдардың тәжірибелік қызметіне қажет қаржылық талдау негізінің теориясын студенттерге қалыптастыру, сонымен қатар олардың қызметін оңтайландыру немесе оларға қатысуда басқару шешімдерін қабылдау болып табылады. Мазмұны Қаржылық тұрақтылықтың теориялық және тәжірибелік мәні, Кәсіпорындардың қаржылық-шаруашылық қызметін талдауы, Кәсіпорынның меншікті айналым қаражаттарының жеткіліктілігін және қозғалысын талдау, Кәсіпорынның төлем қабілеттілігін, несиені қайтару қабілеттілігін және балансының өтімділігін талдау, Кәсіпорындардың негізгі қорларын пайдаланудың тиімділігін талдау, Бағалы қағаздарды шығарушы эмитент кәсіпорынның қаржылық тұрғыдан сенімділігін және табыстылығын талдау.

 • Код ON1

  мемлекеттік аудит саласындағы білімін көрсету

 • Код ON2

  мемлекеттік деңгейде аудит жүргізу әдістерін пайдалану

 • Код ON3

  халықаралық аудит стандарттарына, бухгалтерлік, салықтық есеп және аудит бойынша заңнамалық актілердің мазмұнына сәйкес мемлекеттік мекемелерде аудитті жүзеге асыру

 • Код ON4

  алдын ала, ағымдағы және кейінгі аудит іс-шараларын жүргізу

 • Код ON5

  ақпаратты экономикалық өңдеу әдістерін пайдалана отырып, өзекті бағыттарға сәйкес аудит саласындағы зерттеулерді жүзеге асыру

 • Код ON6

  шектеулі ресурстар жағдайында мемлекеттік қаражатты жұмсау тиімділігі аудитінің бағдарламаларын әзірлеу

 • Код ON7

  мемлекеттік аудит саласындағы мемлекеттік бағдарламаларды, республикалық және өңірлік жобаларды іске асыру

 • Код ON8

  аудит нәтижелері бойынша есепке алуды, аудитті және қаржылық бақылауды жетілдіру бойынша ұсынымдар әзірлеу

 • Код ON9

  аудиторлық қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану

 • Код ON10

  өңірлерді тұрақты дамыту бағдарламаларының қаржы ресурстары қозғалысының карталарын талдау

 • Код ON11

  мемлекеттік мекеменің ішкі бақылау тиімділігін бағалау

 • Код ON12

  экология және қауіпсіздік талаптарына сәйкес мінез-құлық пен қызметті көрсету

 • Код ON13

  экономикалық білімді, кәсіби және қоғамдық қызметтегі менеджмент туралы ғылыми түсініктерді пайдалану

 • Код ON14

  жалпыадамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық құндылықтарды қалыптастыру

Top