Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04109 6B04109-Қаржы в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Қаржы, салық және бюджет тарихы
  Несиелер: 6

  Қаржы, салық және бюджет туралы ғылыммен танысу. Қаржы-экономикалық қатынастардың маңызды саласында экономикалық білімнің іргетасын қалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - студенттердің теориялық және практикалық экономикалық есептерді шешуге қажетті математикалық аппараттың негіздерін меңгеру; логикалық және алгоритмдік ойлау дағдыларын дамыту; өз бетінше талдау дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру, экономикалық мәселелерді зерттеу, өз жұмысын жетілдіру жолдарын ғылыми іздестіруге ұмтылысын дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Акша-несие жүйесінің тарихы
  Несиелер: 6

  Ақша-несие жүйесінің құрылу және қызмет ету тарихы. Қазіргі кезеңдегі оның қызмет ету ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  "Экономикалық теория" курсында студенттерге қоғамның экономикалық құрылымы туралы түсінік беріледі. Онда негізгі экономикалық ұғымдар мен экономикалық заңдылықтар, әлеуметтік-экономикалық жүйелердің эволюциясы бойынша білім қаланады. Бұл білімдер басқа экономикалық пәндерді тереңдетіп оқытуға негіз болады, ғылыми экономикалық ойлауды қалыптастыруға және кәсіби дағдыларды меңгеруге көмектеседі

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микроэкономика
  Несиелер: 3

  "Микроэкономика" пәні экономикалық бағыттар бойынша мамандарды дайындауда базалық пәндер қатарына жатады. Пәннің ерекшелігі-ол нарықтың екі негізгі агенттері-үй шаруашылықтары мен фирмалардың мінез-құлқының заңдары мен заңдылықтарын қарастырады."Микроэкономика" курсын оқу студенттерге микроэкономикалық талдаудың фундаменталды ережелері туралы жүйелі түсінік қалыптастыруға және алынған білімді экономикалық шешімдерді негіздеу үшін тәжірибеде қолдануға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Макроэкономика
  Несиелер: 4

  Макроэкономика жалпы экономикалық жүйенің қызмет ету заңдылықтарын зерттейді,қазіргі ұлттық экономиканың негізгі мәселелерін зерттейді. «Макроэкономика» курсының негізгі мақсаты: макроэкономикалық агенттер, нарықтар, көрсеткіштер мен модельдер туралы жүйелі түсінік қалыптастыру; макроэкономикалық талдаудың тәсілдері мен тәсілдерін оқыту болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 5

  қоғам мен табиғатты дамытудың негіздері, Табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың қазіргі заманғы тәсілдері, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу, жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және төтенше жағдайлардың салдарын бағалау туралы білім мен түсініктерді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар. ҚР конституциялық құқық негіздері. ҚР Құқық қорғау органдары мен соты. ҚР мемлекеттік билік органдары. ҚР Әкімшілік құқық негіздері. ҚР Азаматтық және отбасылық құқық негіздері. ҚР Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Қазақстан мен қазіргі кезеңнің тарихи тәжірибесінің жаңғыруы. Ұлттық сана ерекшеліктері мен қалыптасуы. "Мәңгілік ел" ұлтжандылық және ұлттық сана үшін оның мәні. Қазіргі заманғы жаһандану әлеміндегі қазақстандық бірлік. Жаңғырту үдерістеріндегі рухани мұра және оның рөлі. Қазіргі заманғы қоғамдық сананың бәсекеге қабілеттілігі мен болжамдық құндылықтары. Меритократикалық қоғам және оның құндылықтары. Қазақстан "білім қоғамы". Қазақстан "ақпараттық қоғам" мен "сандық технологиялар"қоғамы. Рухани жаңғы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қолданбалы бизнес
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастар жүйесі ретінде кәсіпкерліктің теориясы мен практикасын зерттеу негізінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың практикалық дағдыларын алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ халқының рухани мұрасы
  Несиелер: 5

  Қазақ халықының рухани мұрасының қалыптасу, даму тарихының күрделі кезеңдерін қамтиды. Ежелгі мәдени құндылықтарды және қазақ халық ауыз әдебиеті терең талданады. Әдебиет пен өнердің түрлі кезендері туралы білімдерін, өзекті теориялық мәселелерін қазіргі ғылымының озық жетістері негізінде жан-жақты, тарихи тұрғыдан қарастырады. Көркем шығармашылықты талдау үшін қажетті терминдер мен түсініктер жүйесі қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Маркетинг
  Несиелер: 4

  Корпорациядағы басқару қызметімен, маркетинг принциптерімен, пайдалану мақсаттарымен, құралдарымен және әдістерімен танысу. Маркетинг аспектілерін зерттеу, оның мақсаттары, құралдары, әдістері, бағыттары және кәсіпорын қызметінде қолдану келешег

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 4

  Кәсіпкерлік қызмет саласындағы нақты басқару процесі ретінде менеджмент туралы білімді қалыптастыру. Менеджмент түсінігі, менеджмент түрлері. Менеджментті дамытуға көзқарасты қалыптастыру және қалыптастыру. Кәсіпкерлік қызмет саласындағы нақты басқару процесін дамыту. Тиімді басқарудың мәні, қажеттілігі және даму шарттарын игеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп және 1С
  Несиелер: 5

  Бухгалтерлік есептің түсінігіжәне мәні. Бухгалтерлік есеп пен есептілікті нормативтік реттеу. Бухгалтерлік есеп шоттарының жоспары; бухгалтерлік есеп нысандары;Түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы шаруашылық субъектілерінің бухгалтерлік есебін жүргізу тәртібі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Статистика
  Несиелер: 4

  Статистикалық әдіснаманы зерттеу: статистикалық деректерді жинау, өңдеу, талдаудың жалпы принциптерін, тәсілдерін, әдістерін, жаппай қоғамдық құбылыстар мен процестердің даму заңдылықтары мен үрдістерін, олардың сандық сипаттамаларын зерттеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржыға кіріспе
  Несиелер: 6

  Қаржы теориясының мәселелерімен танысу . Қаржылық қатынастар зерттеу объектісі ретінде, олардың қоғамның дамуындағы рөлі. Қайта жаңғырту және мемлекет туралы ілім-қаржы туралы ілімнің теориялық негізі. Қаржы деген ғылымда диалектикалық әдісті қолдану. Қаржылық қатынастарды олардың дамуы мен өзара байланысын зерттеу. Қаржылық қатынастарды зерттеудегі теория мен тәжірибенің, тарихи және логикалық тәсілдердің бірлігі. Сандық материалмен жұмыс істей білу-қаржы саласындағы білімді игерудің маңызды шарты.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ақша. Несие. Банктер
  Несиелер: 5

  Ақша, несие және банктер өмір сүруінің теориялық негіздерімен танысу ақша, несие және банктер өмір сүруінің теориялық негіздерімен танысу, экономикалық қатынастардың маңызды саласындағы қаржылық білімнің негізін қалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Салық және салық салу
  Несиелер: 5

  Салық салудың ұйымдық – экономикалық және әлеуметтік негіздерін, салықтарды, алымдар мен міндетті сипаттағы басқа да төлемдерді, олардың элементтерін, Қазақстан Республикасында салық жүйесін қалыптастырудың тарихи аспектілерін, салық жүйелерін құрудың негізгі принциптерін, салық реформасын жүргізудің ерекшеліктері мен аяқтау перспективаларын, Қазақстанда және нарықтық экономикасы бар жетекші елдерде пайдаланылатын маңызды өлшемдер мен ұғымдарды баяндау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ақша айналымы және несие
  Несиелер: 5

  Ақша, несие және банктер болуының теориялық негіздері, экономикалық қатынастардың несие-ақша саласында қаржылық білім алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Банктің қаржылық статистикасы
  Несиелер: 5

  Статистикалық көрсеткіштерді жинау мен өңдеудің қазіргі заманғы статистикалық әдістерін пайдалана отырып, қаржылық-несиелік қатынастарды және олардың даму заңдылықтарын оқыту және зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржылық нарықтар және делдалдар
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасында қаржы нарығының даму ерекшеліктерін, қаржы делдалдарының қызметін, сондай-ақ тұтастай алғанда қаржы нарығының жұмыс істеуін жетілдірудегі рөлін ескере отырып, қаржы нарығының және оның инфрақұрылымының негіздерін зерделеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржы саласындағы SPSS талдау әдістері
  Несиелер: 5

  Статистикалық талдау теориясы бойынша қажетті мәліметтер. SPSS мүмкіндіктерін пайдалану ерекшеліктерін, SPSS бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру. Қолданбалы статистика бойынша базалық білім алу және талдаудың негізгі әдістерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржылық менеджмент
  Несиелер: 5

  Болашақ мамандардың ұйым (кәсіпорын) қаржысын басқару теориясы мен практикасы саласында қазіргі заманғы іргелі білімдерді қалыптастыру, шаруашылық жүргізудің әр түрлі жағдайларында қаржылық менеджменттің теориясы мен тәжірибесінің өзара іс-қимылының мәндік негіздерін ашу, қаржыны басқару дағдыларын қалыптастыру, дәстүрлі және арнайы функциялардың мазмұнын, қаржылық менеджментті, оның қазіргі экономикалық қатынастардағы рөлі мен маңызын зерттеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Банк ісі
  Несиелер: 5

  Банк ісінің негіздері. Курс аясында кешенді, құрылымдық түрде банктің қаржылық есебін талдауды, банктің түрлі операцияларын (белсенді, пассивті, комиссиялық және т.б.), банктің кірістері мен шығыстарын қоса алғанда, тақырыптардың кең спектрі оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Корпоративтік қаржы
  Несиелер: 5

  Корпоративтік қаржының мәні мен функциялары; Корпоративтік қаржы ресурстарын құру және пайдалану принциптері; қаржы жүйесі, оның буындары, қаржы жүйесінің типтері мен мекемелері; корпорациялардың қаржылық және инвестициялық саясаты; қаржы нарықтарының түрлері және кәсіпорынның қаржы ресурстарын жұмылдырудағы олардың рөлі; капиталды, кірістер мен пайданы қалыптастыру және пайдалану, инвестицияларды қаржыландыру, қаржылық жоспарлау, бюджеттеу және бақылау аспектілері туралы білім;

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағалы қағаздар нарығы
  Несиелер: 5

  Бағалы қағаздар нарығының жұмыс істеу негіздері: ерекшеліктері, құралдары, қатысушылары, ұйымдастыру және реттеу, қазіргі даму кезеңінде бағалы қағаздар нарығын мемлекеттік реттеу ерекшеліктері. Қазақстандағы Халықтық IPO мәселелері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Төлем жүйелері
  Несиелер: 5

  Төлем жүйелерінің жұмыс істеу принциптерімен танысу. Қазақстанның төлем жүйесінің түсінігі, түрлері, жіктелуі, инфрақұрылымы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сақтандыру
  Несиелер: 5

  Сақтандыру саласында білім мен дағдыларды қалыптастыру. Сақтандыру теориясы, оның экономикалық мәні, ақша қатынастары жүйесіндегі функциялары мен рөлі, сондай-ақ маңызды сақтандыру терминологиясының мазмұны, сақтандыру ісін жіктеу және ұйымдастыру. Ұлттық сақтандыруды дамытудың тенденциялары мен ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік қаржы
  Несиелер: 6

  Кәсіпкерліктің, сондай-ақ шағын және орта бизнестің түрлі ұйымдық-құқықтық нысанындағы кәсіпорындардың қаржылық қатынастары саласындағы негізгі принциптер мен білімді меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік қызметті қаржылық жоспарлау
  Несиелер: 6

  Қаржылық менеджменттің негізгі компоненті ретінде кәсіпорындар қызметіндегі қаржылық жоспарлаудың мәні туралы түсініктерді қалыптастыру. Жоспарлау үрдістерінің даму кезеңдері. Кәсіпорын қызметінің түрлі қаржылық аспектілері бойынша жоспарды жасау тәртібі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнесті қаржылық бағалау
  Несиелер: 6

  Бизнес құнын әртүрлі әдістермен және тәсілдермен қаржылық бағалау әдістемесінің негіздеріне оқыту. Бизнесті қаржылық бағалаудағы салыстырмалы тәсіл. Бизнесті қаржылық бағалаудағы шығындық тәсіл. Бизнесті қаржылық бағалау туралы есеп.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Банктік менеджмент
  Несиелер: 6

  Банк менеджментінің іргелі тұжырымдамасы. Банк менеджментінің мақсаттары мен міндеттері. Банктік менеджменттің базалық санаттары мен тұжырымдамалары. банк активтерін бағалаудың модельдері мен әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салықтық басқару
  Несиелер: 5

  Салықтық жоспарлау мен басқарудың теориялық және практикалық негіздерін терең меңгеруі. салықтық жоспарлау, салықтық бақылау мәселелері. Салық тексерулерін жүргізу әдістемесі және салықтық бақылау нысандары мен әдістері, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер сомаларының түсімдерін есепке алу. Салықтық басқарудың нысандары мен әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Коммерциялық емес ұйымдардағы қаржылық менеджмент
  Несиелер: 5

  Коммерциялық емес кәсіпорындардың қаржыларын ұйымдастыру мен басқарудың тұжырымдамалық негіздері , коммерциялық емес институттардың қызметін қаржыландыру ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономикадағы ақша несиелік реттеу
  Несиелер: 6

  Мемлекеттің Орталық банк тарапынан ақша және несие саласындағы реттеу мәселелерін зерделеу. Мемлекеттің ақша-несие саясаты. Арзан және қымбат ақша саясаты. Монетарлық саясат құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инвестицияны қаржыландыру және несиелендіру
  Несиелер: 6

  Инвестиция теориясының негіздерімен және инвестициялық қызметті қаржыландыруды ұйымдастыру ерекшеліктерімен танысу. Инвестициялық нарықтың жағдайы. Күрделі құрылыстың қазіргі заманғы үрдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Интернет банкинг
  Несиелер: 5

  Банк ортасында маман ретінде біліктілік пен кәсібилікті қамтамасыз ету.Брондау және резервтеу жүйелері. Ғаламдық компьютерлік желілер. Мультимедиялық технологиялар. Банктік Ақпараттық жүйелер. Банк ісіндегі ақпараттық технологиялар. Интернет-банкинг.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық институттардың инвестициялық қызметін басқару
  Несиелер: 5

  Formation of knowledge in the field of management in the field of economic activity of financial institutions. Principles of work of engineering and communication service of financial institutions: funds, participants, their organizations and features.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық тәуекелдерді басқару
  Несиелер: 5

  Қаржылық тәуекелдерді басқару саласында білім мен дағдыларды қалыптастыру. Қаржылықтәуекелдерді басқару әдістері. Тәуекел түрлерін айқындау, тәуекел-талдауды, тәуекелдің сапалық және сандық бағалауын жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық нарықты мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 5

  Қаржы нарығының әр түрлі сегменттеріндегі операцияларды тиімді басқарудың дағдыларын , білімдері мен әдіснамасын терең меңгеру және меңгеру. Қаржы нарығының мазмұны мен маңызы. Қаржы нарығы құрылымының сегменттері. Қазақстан Республикасындағы қаржылық қатынастарды мемлекеттік реттеудің нысандары мен әдістерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Коммерциялық банктердегі қаржылық талдау
  Несиелер: 5

  Коммерциялық банктегі қаржылық талдаудың әдістері мен бағыттарымен танысу. Қаржылық талдаудың теориялық негіздері, коммерциялық банк пен оның клиенттерінің қызметінде қаржылық талдауды қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық қаржылық менеджмент
  Несиелер: 5

  Әлем елдеріндегі кәсіпорындардың қаржыларын ұйымдастыру мен басқарудың тұжырымдамалық негіздері, трансұлттық компаниялардың қаржылық менеджментін ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпкерліктің қаржылық ортасы
  Несиелер: 5

  Кәсіпорынның құрылу және жұмыс істеуінің мәні мен ерекшеліктері туралы білімді қалыптастыру. кәсіпкерлік субъектілерінің ұйымдық-құқықтық ерекшеліктері. Бизнес қызметінің қаржылық аспектілері. Кәсіпкерлік субъектілері қызметінің экономикалық тиімділігі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жобаларды талдау
  Несиелер: 5

  Жобаларды өз бетінше әзірлеуге, жасауға және олардың іске асырылуын бақылауға, техникалық-экономикалық шешімдер қабылдауға және әлеуметтік, техникалық, экономикалық, экологиялық, ұйымдастырушылық және т. б. сияқты ұзақ мерзімді, бірегей, күрделі жобаларды құруға және іске асыруға қатысуға мүмкіндік беретін білім, білік және дағдыларды қалыптастыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік бюджет
  Несиелер: 5

  Елдің бюджеттік жүйесінің барлық деңгейлерінің бюджеттерін жасау, қарау, бекіту және орындау бойынша теориялық және практикалық дайындық. мемлекеттік бюджет қаражатын жоспарлауға, бөлуге, қайта бөлуге және оларды қоғамның әлеуметтік және басқа да қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін пайдалануға байланысты туындайтын қаржылық қатынастар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржыны басқарудағы ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 5

  Қаржыны басқаруда жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру. электрондық кестелер арқылы бухгалтерлік және қаржылық міндеттерді жүргізу. Қаржылық қызметтегі ақпараттық жүйелер және олардың құрылымы. Қаржы қызметін автоматтандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Исламдық қаржыландыру
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік бюджет қаражатын жоспарлауға, бөлуге, қайта бөлуге және оларды қоғамның әлеуметтік және басқа да қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін исламдық қаржыларды пайдалануға байланысты туындайтын қаржылық қатынастар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шет елдердің қаржылары
  Несиелер: 5

  Шет елдердің қаржы саласындағы негізгі принциптер мен білімді меңгеру; әлемнің түрлі қаржы жүйелерінің теориясы мен практикасы мәселелерін анықтау және талдау дағдыларын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шет елдердің банк жүйесі
  Несиелер: 5

  Әлем елдерінің банк жүйесін ұйымдастыру ерекшеліктерін зерттеу. банк жүйесі. Ұйымдастыру және басқару принциптері. Шет елдердің банктік жүйелері, жұмыс істеу ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау , кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік шарттары саласында қоғам, тараптардың құқықтық мүдделері туралы білімді қолданады

 • Код ON2

  Экономика саласында басқару шешімдерін қабылдау үшін экономикалық талдау әдістерін қолданады.Математикалық, жаратылыстану-ғылыми және статистикалық аппаратты, соның ішінде есептеу техникасы құралдарын пайдалана отырып, алынған математикалық нәтиженің кәсіби мәнін интерпретациялауды кәсіби міндеттерді шешу үшін қолданады

 • Код ON3

  Макроэкономикалық сала құрылымын, микроэкономикалық жүйелерді басқаратын негізгі экономикалық механизмдерді білу

 • Код ON4

  Кәсіби міндеттерді шешу үшін негізгі экономикалық, қаржылық принциптерді, бухгалтерлік есеп пен қаржылық талдау принциптерін қолданады. Мемлекеттің қаржы жүйесінің құрылымын талдай алады, қаржылық және бухгалтерлік есепті жасай алады

 • Код ON5

  Кәсіби міндеттерді шешу үшін қажетті экономикалық және қаржылық ақпаратқа қол жеткізуді және оны жалпы не мамандандырылған құралдармен қол жеткізу рәсімдерінің көмегімен қажетті түрде алуды жүзеге асыруға қабілетті

 • Код ON6

  Банк саласындағы кәсіби қызметтің міндеттерін шешу үшін қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды, жүйелер мен құрал - саймандық құралдарды, оның ішінде-ақпаратты талдаудың мамандандырылған жүйелерін қолдануға қабілетті

 • Код ON7

  Несиелік нарықтардың, мемлекеттің банк жүйесінің даму болжамдарын әзірлеуге қабілетті

 • Код ON8

  Елдегі және шетелдегі бағалы қағаздар нарығы қызметінің негізгі көрсеткіштерін талдай алады,бағалы қағаздардың қандай да бір түрлеріне қаражат салудың тиімділігін; қаржылық менеджмент саласын бағалай алады

 • Код ON9

  Қаржылық менеджменттің ұлттық және халықаралық жүйелерінің негізгі компоненттерінің рөлі мен негізгі функцияларын, олардың арасындағы байланысты және олардың өзара іс-қимылының негізгі қағидаттарын түсінуге қабілетті

 • Код ON10

  Кәсіби қызметте экономиканы ақша-несиелік реттеудің негізгі әдістерін, тәсілдерін және технологияларын қолдануға қабілетті

 • Код ON11

  Кәсіпорынның қаржылық есептілігін қалыптастыру үшін қажетті ақпаратты өңдей алады. Халықаралық және Ұлттық деңгейлердегі инвестициялық қызмет саласындағы нормативтік және құқықтық реттеудің қағидаттары мен нысандарын түсінуге қабілетті

 • Код ON12

  Мемлекеттің салық жүйесін талдаудың теориялық және практикалық негіздерін меңгерген. Түрлі қаржы институттарына салық салу және осы процестерді басқару мәселелерін талдайды

 • Код ON13

  Кәсіпорындардың бизнес-жоспарларының қаржылық негіздемесін әзірлеуге және анықталған тәуекелдерді ескере отырып, оны жүзеге асыру бағдарламаларын іске асыру жөніндегі жұмысты ұйымдастыруға қабілетті.Мемлекеттік бюджетті қалыптастыру және пайдалану мәселелерін және оны орындау әдістерін талдай алады

Top