Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M03208 Архивтану және құжаттаманы басқаруды қамтамасыз ету (РМГУ) в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бағдарламаның мақсаты басқаруда, іс жүргізуде және архивтерде электронды құжаттармен жұмысты ұйымдастырудың теориясы мен практикасын зерттеу негізінде, ресейлік және қазақстандық тарихи тәжірибелерді және шетелдік тәсілдерді басшылыққа алып, электронды құжат айналымының қазіргі заманғы жүйелерін, әлеуметтік және коммуникациялық желілерді, интернетті, ақпараттық архив жүйелерін және ақпараттық менеджмент әдіснамасын пайдалана отырып, магистранттардың электронды құжатты ақпараттық қоғамдағы әлеуметтік - экономикалық, басқарушылық, құқықтық, тұлғааралық қатынастарды реттеуді қамтамасыз ететін адам өркениетінің қазіргі жетістіктерінің бірі-ақпараттық өнім ретінде туралы нақты түсініктерін қалыптастыру. Бағдарлама «Ақпараттық қоғам», «Ақпараттық Қазақстан – 2020», «Цифрлы экономика», «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламаларының ережелеріне сай және электронды үкіметтің, құжат айналымының бірыңғай электронды жүйесінің (ҚАБЭЖ) іс-қимылы мен мемлекеттік қызметтерді электронды түрде іске асыру жағдайында кез келген ұйымдарда, басқару жүйелерінде, ақпараттық жүйелерде және архивтерде электронды құжаттардың басқару саласындағы магистранттардың білімін, машықтарын және дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M069 Кітапхана ісі, ақпаратты өңдеу және архив ісі
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қоғамның жаһандануы жағдайында Қазақстандағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және білім алушының жоспарлау қабілетін қалыптастыру; зерттеу жүргізуде тәжірибелік-эксперименталды жұмысты жобалау. Курсты оқу барысында магистранттердің төмендегідей қабілеттерін қалыптастыру: - педагогикалық зерттеудің логикасы мен құрылымын, ҒЗЖ жүргізу және педагогикалық зерттеуді жоспарлау кезінде педагогикалық зерттеудің әдіснамалық аппаратын сипаттау; - кәсіби қызметте ғылыми қызметтің жалпы технологияларын және ғылыми-педагогикалық зерттеулер жүргізу әдістерін таңдау және қолдану; - ғылыми-зерттеу жұмысын жобалау; - Қазақстанның индустриалды-инновациялық даму бағдарламасын жүзеге асыру және ғылымның дамуы жағдайында магистранттың ғылыми-зерттеу және әдіснамалық мәдениетін меңгеру; - мемлекеттік және халықаралық деңгейдегі ғылым мен білім беру саласындағы әлеуметтік-гуманитарлық жобалар мен бағдарламалардың сараптамасын жүзеге асыру; - ғылым мен ғылыми зерттеулерді дамытудың халықаралық және ұлттық тәжірибесін бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: • Пән жаһандану шарттарына сай Қазақстанда ғылыми зерттеу жұмыстарын жоспарлау мен жүргізу; • жоғары оқу орынында зерттеулердің тарихын, заманауи қоғамдағы ғылымның рөлін, қазіргі Қазақстан Республикасындағы ғылымның; • ҚР-да негізгі және бейіндік бағыттағы педагогикалық зерттеу; • ғылыми зерттеудің негізгі әдісі мен әдіснамасын, педагогикалық зерттеудің логикалық құрылымын, ҒЗЖ жүргізу барысындағы ғылыми аппарат пен педагогикалық зерттеуді жоспарлау бағыттарын.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құжаттану тарихнамасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттардың құжаттану ғылымының негізгі кезеңдері, факторлары мен даму тенденцияларын, құжаттану саласындағы негізгі мәселелерді, құжаттану ғылымының дамуындағы негізгі кезеңдерді, факторлар мен үрдістерді, құжаттану саласындағы негізгі мәселелерді, қазіргі кезеңде құжаттану тарихнамасының дамуын анықтайтын жаңа ғылыми бағыттарды және мектептерді талдауға қабілетін қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - құжат дамуының және құжаттама жүйелерінің теориялық және методологиялық мәселелерін, сондай-ақ құжаттанудың қалыптасуы мен дамуын талдау; - отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектерінде шоғырланған мұрағаттанудың түйіткілді проблемаларын шешудегі көпқырлы теориялық бағыттарын талдау; - құжаттарды сыныптау бойынша заманауи бағыттарды және көзқарастарды жүйелеу; - архивтану теориясының (ғылыми көзқарастардың қақтығысы, бағыттар) әртүрлі кезеңдердегі архив ісінің тәжірибесін ел тарихындағы мемлекеттілік, экономика, қоғамдық қатынастар дамуын ескере отырып қалыптастыруға ықпалын ашу. - құжаттанудың қалыптасуы мен даму үрдістері бойынша кең ауқымды білімді иелену; -құжаттама бойынша мектептердің ғылыми зертханасын талдау; - отандық және шет елдік құжаттаншылардың іргелі еңбектерін талдау және баға беру; - құжаттама бойынша ғылыми зерттеулердің зерттелу деңгейін өзбетінше анықтау; - құжаттанудың зерттелмеген мәселелерін анықтау. Пәнді оқып-үйренуде магистранттар мына төмендегі аспектілерді зерттейді: Құжаттың жалпы теориясы: құжаттамалық және архивтанулық аспектілер; Құжаттың тұжырымдамалық теориясының пайда болуы; ХХ ғ. 20-30-шы жылдардағы құжаттаманың теориялық мәселелерін қайта қарастыру; ХХ ғ. 50 -80-шы жж. құжаттану теориясының қалыптасуы; Қазіргі кезеңдегі құжаттаманың теориялық және практикалық мәселелері; Мамандандырылған жарияланымдар беттерінде іс жүргізу саласында теориялық және тәжірибелік мәселелердің зерттелуі; Ғылыми құжаттанудың қалыптасуы және дамуы: құжаттардың санаттары және құжаттама принциптері. Антропологиялық құжаттану. Құжаттанудың пәнаралығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Архивтанулық білімнің дамуы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - магистранттардың әртүрлі тұжырымдар мен теорияларды талдау негізінде мұрағаттық ойдың дамуы және архивтанудың ғылыми мектептерінің қалыптасуы туралы түсініктерін қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - архив ісінің теориясы мен практикасының қазіргі жай-күйін, кейінгі кәсіптік қызметте пайдалану үшін мұрағаттық білімнің даму деңгейін түсіну; - архивтанулық талдаудың әдіснамалық мәселелерін талдау; архивтанулық ғылымының жетекші бағыты аясында архивтану саласындағы қазіргі заманғы ғылыми білімдерін түсіндіру және қорытындылау; - архивтану тарихы саласына қатысты жалпы гуманитарлық білімдерді қолдану, пәнаралық тәсілдер негізінде архивтанулық ойлардың тарихы бойынша деректерді, түрлі теорияларды, тұжырымдамаларды талдау, бағалау және сипаттау; - қазіргі кезеңдегі архивтанудың түрлі бағыттары аясында архив материалдарын зерттеудің әдістерін жүйелеу.. Пәнді оқып-үйренуде магистранттар мына төмендегі аспектілерді зерттейді: Архивтанулық білімнің пайда болуы мен даму үрдістері. Қазіргі замандағы қоғамдық пәндер ауқымындағы архивтанулық ой дамуының негізгі сатылары, заманауи жағдайы және ұзақ болашақ жетілу үрдістері. Архивтанудың өзіндік белгілері және даму ерекшеліктері, сондай-ақ теориялары мен тұжырымдамалары. Тұлға-қоғам-мемлекет ретіндегі біртұтас тарихи даму көрініс тапқан, зерттеу нысаны өзіндік баға жетпес архив құжаты болып табылатын ғалымдардың зияткерлік шығармашылығы үдерісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін меңгеру, жоғары мектеп дидактикасы, тәрбие теориясы және білім беру менеджменті, оқытушылық қызметті талдау және өзін-өзі бағалау негізінде ЖОО мен колледждердегі педагогикалық іс-әрекет қабілетін, педагогикалық құзыреттілікті қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - әлемдік білім беру кеңістігін және Болон үдерісін білім беруді дамытудың қазіргі заманғы стратегиясы ретінде сипаттау; - тұтас педагогикалық процесс теориясы тұрғысынан оқу-тәрбие жағдайларын талдау және бағалау (жағдайларды кешенді, жүйелі талдау); - білім беру заңдылықтары мен принциптеріне сәйкес тұтас педагогикалық процесті жобалау; -  байланыс арқылы оқыту процесінің даму динамикасын және оның компоненттерінің тәуелділігін түсіндіру: жүйелік көзқарас тұрғысынан; критериалды бағалау тұрғысынан; оқыту нәтижелеріне қол жеткізу; - әдіснамалық тұғырлар (іс-әрекеттік, тұлғалық-бағдарлы, құзыреттілік, кредиттік жүйе және т.б.) негізінде оқыту процесін динамикалық жүйе ретінде құру; - оқытудың кредиттік жүйесі негізінде оқытудың әр түрлі стратегиялары мен әдістерін қолдана отырып, дәріс, семинар, практикалық, зертханалық сабақтарды жобалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: педагогикалық ғылым және оның адам туралы ғылым жүйесіндегі орны; жоғары білім берудің заманауи парадигмасы, білім беруді дамытудың мегатенденциясы және Болон процесі; Қазақстандағы жоғары кәсіптік білім беру жүйесі. Педагогикалық ғылымның әдіснамасы; жоғары мектеп оқытушысының кәсіби және коммуникативтік құзыреттілігі; жоғары мектептегі оқыту теориясы (дидактика); жоғары білім беру мазмұны; білім берудің TLA-стратегиясын жобалау, оқытуды ұйымдастырудың дәстүрлі және инновациялық әдістері мен формаларын қолдану, Жоғары мектептегі жаңа білім беру технологиялары, Кредиттік технология жағдайында магистранттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру; оқу-әдістемелік материалдарды құрастыру технологиясы; жоғары мектептің ғылыми қызметінің теориясы. СҒЗЖ; жоғары білім беру жүйесіндегі куратор-эдвайзердің қызметі; білім берудегі менеджмент.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мұрағаттар қызметінің нормативтік-құқықтық реттелуі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - магистранттардың архив ісі саласында қоғамдық қатынастардың құқықтық реттелуінің мазмұны, заңдылықтары мен ерекшеліктері туралы түсінікті, нақты тәжірибелік міндеттерді шешуде архивтік құқық нормаларының жалпы жүйесінде бағдар алуды қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - Қазақстан Республикасы архив ісі саласындағы заңнамалық және нормативтік актілерді талдау, - архив ісі саласындағы нормативтік-әдістемелік құжаттарды пайдалану; - тапсырылған жұмысты өздігінен орындау, құжаттаманы әзірлеу; - кәсіби қалыптасуы барысында алынған нәтижелердің маңыздылығын бағалау; - архивтің нормативтік құжаттамасын құрастыру әдістемесі мен дағдысын меңгеру; - архивтің толықтыру көздерімен жұмыс жасау; - архив жұмысын әдістемелік қамтамасыз ету мен ұйымдастыруды жүзеге асыру; - архив құжаттарының құндылығын сараптауды жүргізу, сарапшының жұмысын ұйымдастыру. Пәнді оқып-үйренуде магистранттар мына төмендегі аспектілерді зерттейді: ҚР архив ісі және заманауи архив жүйесі. Архивтік құқық және архив заңнамасы. XX ғасырдың 90-жылдарындағы архив саласындағы негізгі заң актілері. Заманауи архив заңнамасы және архитер қызметінің нормативтік базасы. Толықтыру және құжат құндылығын сараптау ережелері. Архивтерде құжаттарды тіркеу және сақтауды қамтамасыз етудің нормативтік-құқықтық негіздері. Архив құжаттарына қолжетімділікті құқықтық реттеу проблемалары және оларды пайдаланудың ережелері. Архивтер мен архив ақпаратын пайдаланушылар арасындағы құқықтық қарым-қатынастар. Азаматтардың архив ақпаратын алу құқығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ұйымдардағы құжаттарды басқару технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттардың базалық (желілік / компьютерлік) құжаттарды басқару технологияларын модельдеудің негізгі принциптерін сипаттау және бағалау мүмкіндігін, сондай-ақ оларды қазіргі заманғы ҚБҚ-да сұранысқа ие ақпараттық ресурстармен жұмыс істеуде қолдануға қабілетін қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - құжаттарды басқару әдістері мен технологияларына салыстырмалы талдау жүргізу; - басқару жүйесінде құжаттарды біріктіру технологиясын сипаттау; - құжаттарды басқару жүйесінде қолдану мүмкіндіктерін түсіндіру: құжаттарды жіктеу және жүйелендіру, құжаттарды рәсімдеу; - құжаттармен жұмыс істеу және оларды басқару процестерін ұйымдастырудағы өзгерістерге бейімделу үшін қолданыстағы технологияларды оңтайландыру бойынша ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдерді табу; - ұйымдарда құжаттарды басқару жүйесін енгізу кезінде құжаттармен жұмыс істеу саласындағы тәжірибе мен дағдыларды пайдалану; - белгілі бір ұйымдарда құжаттарды басқару үрдісін талдау негізінде кәсіби мәселелерді шешуде ақпарат көздерімен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру; - құжаттарды басқару саласындағы мәселелерді шешудің оңтайлы әдісін таңдау үшін кәсіби білімдерге, қорыту әдістеріне, ақпаратқа талдау жасау. - құжаттарды жедел сақтауды және құжаттарды ведомстволық архивке тапсыруды дайындауды ұйымдастыру (құжат құндылығн анықтауда сараптама жасауды, істерді ресімдеуді, тізімдемелер жасауды қосқанда). Пәнді оқып-үйренуде магистранттар мына төмендегі аспектілерді қарастырады: Қазақстан Республикасында құжаттарды басқару саласындағы негізгі мәселелер, құжаттарды басқарудағы шетелдік тәжірибе; құжаттарды басқару саласындағы қазіргі кезеңдегі үдерістердің мәні, құжаттардың құрамын оңтайландыру және олармен жұмысты оңтайландыру қағидалары; басқарудың ақпараттық-құжаттамалық қамтамасыз етілуінің даму бақыттары, құжаттарды басқару әдістері мен технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Халықаралық стандарттарына сәйкес шетел тілініңдегі коммуникативтік құзыреттілікті арттыру және осы біліктілікті болашақ магистраннтың мәдениетаралық, кәсіби және ғылыми қызметінде байланыс құралы ретінде пайдалануға үйрету. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - жаңа іс-шараларға қатысу және жаңа ақпараттарды өз білім жүйесіне енгізе білу; - шетел тілінің фонетикалық, грамматикалық, лексикалық құрамын және функционалдық жұмыс істеу принциптерін түсіне білу; - өз бетінше жаңа біліктері мен дағдыларды үйрену және өмірде қолдана білу; - кәсіби білімді алу барысында шетел тілін тиімді қолдана білу; - нақты функцияларды орындау үшін шетел тіліндегі ауызша және жазбаша біліктіліктерді қолдана білу; - пікірталаста өз ойларын жеткізе білу және өз көзқарасын шетел тілінде дәлелді түрде қорғай білу. «Шетел тілі (кәсіби)» пәнінің осы оқу жоспары еңбек нарығында бәсекелесуге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлауға арналған, себебі шет тілі арқылы болашақ магистр академиялық білімге, жаңа технологияларға және заманауи ақпаратқа қол жеткізеді және сол арқылы табысты кәсіби және ғылыми қызметтің құралы болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аудиовизуалды құжаттардың теориялық-методологиялық мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттардың аудиовизуалды құжаттардың методологиялық мәселелері, негізгі ережелері, теориялары мен тұжырымдамалары, сондай-ақ, оларды есепке алу, сақтау және пайдалануда туындайтын мәселелер, оларды шешу жолдары туралы түсініктерін қалыптастыру Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - аудиовизуалды құжаттар бойынша негізгі ережелерді, теорияларды және тұжырымдамаларды талдау; - аудиовизуалды құжаттар құндылығын сараптауда жалпы және нақты өлшемдер жүйесін қолдану; - аудиовизуалды архивтердің есептік және ғылыми-анықтамалық аппарат жүйесін құру, - аудиовизуалды құжаттарды пайдалануда шетелдік және отандық тәжірибені синтездеу; - аудиовизуалды құжаттардың архивтану саласындағы тарихнамалық талдаулар жүргізу;. - аудиовизуалды құжаттарды толықтыру, құндылығын сараптау, жіктеу, есепке алу, сипаттау, сақталуын қамтамасыз ету, ғылыми-анықтамалық аппарат жүйесін құру және пайдалануда мамандандырылған мемлекеттік және ведомстволық архивтердің қызметін талдау; - кинофотофоноқұжаттармен жұмыс істеудің әдістемелік қамтамасыз ету тәжірибесін жинақтау. Пәнді оқып-үйренуде магистранттар мына төмендегі аспектілерді зерттейді: Технотронды құжаттау құжаттанудың объектісі ретінде; Кинофотовидеоқұжаттау басқару және бұқаралық ақпарат құралдар салаларында; Кинофотофоноқұжаттау жеке құжаттамалық жүйе ретінде; Микрофильмдеу құжаттарды көшірмелеу әдісі ретінде; Кинофотофоноқұжатарды зерттеуде архивтанулық және деректанулық білімдердің орны; Бейнелі және аудиовизуалды мәтіндердің атрибуциясы мен герменевтикасының тәсілдері мен әдістері; Аудиовизуалды құжаттар: ғылыми көзқарастар мен зерттеу практикалары; Мемлекеттік және ведомстволық архивтердегі аудиовизуалды құжаттар кешенін қалыптастыру және зерттеудегі заманауи тұғырнамалар; Мемлекеттік архивтердің аудиовизуалды құжаттармен жұмыс жасаудағы теорясы мен практикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құжаттанудың теориялық мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттардың құжаттанудың теориялық және методологиялық мәселелерін және оларды шешу жөніндегі ұсыныстарын талдау қабілетін қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - құжаттанудың мәртебесін анықтау; құжаттанудың ғылымдар құрылымындағы және қолданбалық қызмет саласындағы орнын анықтау; - құжаттану саласындағы үдерістер мен проблемаларды белгілі құжаттанушы мамандардың пікір-талас материалдарын зерттеу негізінде талдау; - ұйымдық даму және құжаттаманы қамтамасыз етуді басқару жүйесін жобалаудың және архив ісінің методологиялық негіздері, құжаттанудың проблемалары, ақпараттық жүйелерді жобалау туралы білімді көрсету; - теориялық және тәжірибелік қызмет үрдісінде әлеуметтік, гуманитарлық және экономика ғылымдарының әдістерін пайдалану; - перспективті ғылыми-зерттеу және қолданбалық міндеттерді шешуде зерттеудің заманауи әдістерін, әдістемесін қолдану. Пәнді оқып-үйренуде магистранттар мына төмендегі аспектілерді зерттейді: Құжаттанудың теориялық және методологиялық негіздерінің пайда болуы мен қалыптасуы. Құжаттанудың дамуы. Шетелдік тәжірибе. Құжаттың пайда болу заңдылықтарын анықтау құжаттану теориясының бөлігі. Терминологиялық мәселелердің теориялық аспектілері. Құжаттау және құжаттың пайда болуы үдерістерін құқықтық және нормативтік реттеудің теориялық аспектілері. Құжаттанулық зерттеулердегі басқару құжаттамасын жіктеу мәселелері. Құжат жүйелері қалыптасуының тарихи сабақтастығы. Жүйелік тұрғы концепциясының теориялық негізделуі; оның құжаттанулық қолданбалы зерттеулерде қолданылуы. Құжаттанулық зерттеулерде тұрғылардың өзгеруі. Құжаттану теориясы дамуының қазіргі мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: магистранттардың бойында рационалды-теоретикалық ойлаудағы негізгі дүниетанымдық және әдістемелік мәселелерді құраушы ғылыми білімнің ерекше түрі ретіндегі заманауи ғылым философиясы туралы терең түсінік қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - әлеуметтік институт пен әрекеттің, білімнің ерекше түрі ретіндегі ғылымның ерекшеліктерін анықтау; - ғылым дамуының заңдылықтары мен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің стратегиясы мен әдістері туралы пікір-таластар мен негізгі мәселелерді жүйелеу; - зерттеу тақырыбына неғұрлым қатысы бар зерттеу әдістерін және стратегияларын таңдап, оларды кәсіби қызметте ұстану; - заманауи ғылыми жетістіктерді сыни бағалауға ие болып; - пәнаралық іздеудің ең тиімді стратегияларын таңдауға бағытталу; - ғылымды дамытудағы қазіргі кезеңнің өзекті мәселелеріне қатысты өзінің этикалық позициясын қалыптастыру және оны сауатты түрде пікір-таласта дәлелдей алу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылымның тарихы және философиясының пәні, Ғылымның көзқарастық негіздемелері, Ғылымның қызметтері, Ғылымның пайда болуы және қалыптасуы. Ежелгі дүниедегі, Орта ғасырдағы және Қайта Өркендеу дәуіріндегі ғылым, Жаңаеуропалық ғылым – ғылымның дамуының классикалық кезеңі, Ғылымның дамуының классикалық емес және постклассикалық емес кезеңінің негізгі концепциялары және бағыттары, Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейлері, Ғылымның мамандық ретінде қалыптасуы. Ғылымның идеалдары мен нормалары, Ғылымның философиялық негіздемелері және дүниенің ғылыми бейнесі, Ғылыми дәстүрлер және ғылыми революциялар, Жаратылыстану ғылымдары мен техникалық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Әлеуметтік және гумантарлық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Қазіргі заманғы жаһандық өркениет дамуының философиялық мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электронды форматтағы құжаттық жарияланым
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттардың тарихи құжаттарды Интернет желілерінде электронды форматта жариялаудың теориялық және қолданбалы мәселелерін талдауға және компьютерлік іздеу құралдарын мен электронды ғылыми анықтамалық аппаратты жасауға қабілетін қадыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: қолданбалы және компьютерлік археография, архив ісі, құжаттарды басқару және тарихи информатика салаларында орын алатын негіздер мен процестерді түсінуді кеңейту; - электронды форматқа құжаттармен жұмыс істеудің теориялық және әдіснамалық негіздерін, оларды электрондық басылымға дайындау тәсілдерін түсіндіру; - электронды құжаттық басылымдарды дайындау, құжаттарды археографиялық өңдеу, мәтінмен жұмыс істеу және электронды форматта жариялаудың ғылыми анықтамалық аппараты құрастыру үшін теориялық білімдер мен тәжірибелік дағдыларды пайдалану; - электронды басылымдар мен жарияланған құжаттар технологиясын таңдауды негіздеу, мәтінді транслитерацияның оңтайлы нұсқасын іздестіру, электронды мәтінді жаңартып, құжаттарды сипаттау үшін тарихи құжаттың түпнұсқасын зерттеушілерге ұсынуу; - құжаттың толық мәтінінің немесе құжат фрагменттің немесе форматталған (археограф қысқартқан, құрылымдалған) мәтіндік деректер – регестлерды анық беру. Пәнді оқып-үйренуде магистранттар мына төмендегі аспектілерді зерттейді: Археографияның компьютерлік және тәжірибелік негіздері. Электронды форматта құжаттық басылымдарды құрудың нормативтік базасы. Электронды форматта жарияланымдарды дайындаудың жалпы принциптері. Отандық веб-сайттардағы электронды басылымдар. Шетелдік және отандық сайттарда электронды басылымдарды салыстырмалы талдау. Интернет-басылымдарды жіктеу. Сайттардағы жарияланымдар. Цифрлы құжаттарды қашықтан қол жеткізу. Түрлі мәтіндік, графикалық, аудиовизуалды деректер басылымдарының күрделілігі. Толық мәтінді дерекқорлар құрамындағы құжаттардың электрондық басылымдары. Электрондық форматта құжаттық басылымдарды құрудың негізгі мәселелері. Ғылыми мекемелердің электронды басылымдары. Шетелдік дерекқорларда электрондық басылымдарды талдау. Электронды басылымдар мен технологиялар. Мультимедиялық форматта электронды құжаттық жарияланымдарды құрудың халықаралық тәжірибесі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: басқару психологиясының іргелі ұғымдарын меңгеру негізінде жоғары білікті мамандардың ғылыми дайындығын қамтамасыз ету, кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару саласының ең маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық пайдалану үшін алғышарт жасау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттарда келесі қабілеттерді қалыптастыру: - басқару психологиясының теориясы мен практикасының заманауи жағдайын кейінгі кәсіби іс-әрекетінде қолдану үшін оңтайлы көлемде түсінуге; - басқару үрдістері мен құбылыстарын психологиялық талдаудың әдіснамалық мәселелерін талдауға; - басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында жеке тұлғаларды және әлеуметтік топтарды (қауымдастықтарды) зерттеудің психологиялық әдістерін қолдануға және сипаттауға; - басқару объектілері болып табылатын жеке адамдар мен топтар іс-әрекетінің негізгі психологиялық ерекшеліктерін түсіндіруге; - басқару субъектілері іс-әрекетінің негізгі психологиялық ерекшеліктерін жүйелеуге; басқару іс-әрекеті субъектілерінің психологиялық дайындығының мәні мен мазмұнын анықтауға; - басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында, басқару үрісінде пайда болатын әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды сипаттауға; - басқару субъектілерінің кәсіби маңызды психологиялық қасиеттерін дамыту және жетілдіру әдістері мен тәсілдерін көрсетуге; - әртүрлі басқару мәдениеттерінің байланысы барысында іскерлік және тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларын дамытуға; - ұйымдағы қақтығыстық жағдайларды шешу бағдарламаларын құрастыруға; - басқару психологиясы саласында жобалық зерттеу іс-әрекетін жүзеге асыруға, оның нәтижелерін таныстыруға; - жеке өмірде және кәсіби іс-әрекетте табысты қарым-қатынас стратегияларын жүзеге асыруға; - басқару психологиясы тарапынан өмірлік және кәсіби жағдайларды сыни бағалауға; өзіндік және ұжым потенциалын дамыту үшін басқару психологиясы бойынша білімдерді тиімді пайдалануға. Курс заманауи менеджменттің негізгі бағыттарының білімін береді. Бизнес-технологиялардағы және басқарудағы психологиялық талаптарды ашады. Адамдармен өзара әрекеттестікпен байланысты басқару іс-әрекеті тиімділігінің психологиялық негіздерін анықтайды. Курс аясында басқару психологиясының пәні, негізгі қағидалары, басқару өзара әрекеттестігіндегі тұлға, тұлға мінез-құлқын басқару, құндылықтар бойынша басқару туралы заманауи көзқарастар, топтық құбылыстарды және үрдістерді басқару психологиясы, басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері, жеке басқару стилі, басқару іс-әрекетіндегі ықпал ету психологиясы, қақтығыстық жағдайларды басқару қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шетелде ақпарат және құжаттаманы басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттардың шетелдердегі ақпараттар мен құжаттарды басқарудың теориялық мәселелері мен қолданбалы асектілері туралы түсініктерін қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - шет елдеріндегі құжаттаманы және ақпараттардың нормативтік-құқықтық реттеудің жалпы үрдістерін анықтау; - ақпарат пен құжаттаманы стандарттау саласындағы теориялық және қолданбалы әзірлемелерді дамытуға жекелеген мемлекеттердің ұлттық ерекшелігін және үлесін ажырата білу; - құжаттаманы және ақпараттарды басқаруды құқықтық реттеудегі шет елдік тәжірибені талдау; - болашақ кәсіби біліктілік үшін жаңа құзыреттілік қалыптастыру мақсатында алынған білімдерін, дағдыларын және қабілеттерін талдау, жинақталған білімдерін жүйелеу; - отандық тәжірибеде құжаттаманы басқаруды қамтамасыз ету саласындағы шетелдік стандарттаудың нормативтік-құқықтық негіздерін, негізгі халықаралық стандарттар мен халықаралық стандарттау жүйесін қолдану. Пәнді оқып-үйренуде магистранттар мына төмендегі аспектілерді зерттейді: Ақпараттық қоғамдағы құжаттамалар. Құжаттаманы және ақпараттарды басқаруды құқықтық реттеудің шетелдік тәжірибесі; Шет елдердегі құжаттаманы және ақпараттарды нормативтік-құқықтық реттеудің жалпы үрдістері. Құжаттаманы және ақпараттарды басқару бойынша халықаралық нормативтік-құқықтық актілердің негізгі ережелері. Біріккен ұлттар ұйымының құжаттаманы және ақпараттардыі басқару саласындағы рөлі және оның интернационалды ақпараттық саясат қалыптастырудағы құрылымдары. АҚШ-тағы құжаттаманы және ақпараттарды басқару. Ұлыбританияның құжаттамалық-ақпараттық құқығы: құжаттаманы құқықтық реттеудегі ерекшелігі. Канаданың федералды құжаттамалық-архивтік заңнамасы: базалық заңдары және олардың негізгі ережелері. Австралияда құжаттаманы және ақпараттарды басқарудағы регламентациялық үдерістер. Шет елдердің құжаттамалық-архивтік құқығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Археографияның теориялық-методологиялық мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттардың археографиялық қызметтің түрлі салаларында теориялық білім мен практикалық дағдыларын, жарияланған архив құжаттарымен жұмыс жасаудың негізгі заңдылықтарын жүйелі тұрғыда талдау қабілетін қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - археография ғылымының заңдылықтары мен даму үрдістерін талдау; - тарихи деректерге тарихи-құжаттық сараптама жүргізудің және ғылыми жариялаудың негізгі талаптарын сипаттау; - теориялық және қолданбалы археографияның байланыстарын анықтау және көрсету; - ғылыми басылымның әртүрлі жіктелуінің қағидаларын анықтау, оларды жіктеу, құжаттық басылымдардың классификациясының ұтымды және әлсіз жақтарын анықтау; - тарихи деректің жарияланған тарихи деректің мазмұнына (олардың сапасы, сенімділік дәрежесі және ғылыми деңгейі) баға беру үшін жүргізілетін тарихи-құжаттық сараптаманың негізгі тәсілдерін қолдану. - деректі баспаға дайындау, сондай-ақ материалдарды жарияланымға таңдап алу және сұрыптау бойынша білімін көрсету; - археографиялық ойдың түрлі мектептерінің тұжырымдамаларын талдау және салыстыру; - тәжірибеде материалдарды жарияланымға таңдаудың және сұрыптаудың принциптері мен әдістерін қолдану; - алынған білімді құжаттар жинағын дайындауда интеграциялау. Пәнді оқып-үйренуде магистранттар мына төмендегі аспектілерді зерттейді: Негізгі археографиялық ұғымдар. Археографиялық теория негіздері. Құжаттық басылым үшін құжаттарды іріктеудің негізгі өлшемдері. Құжаттық басылымдағы құжаттарды жүйелеу. Құжаттық басылымдардың типологиясы. Құжаттық жарияланым мен қоғамдық сананың өзара әрекеттестігі. Құжаттық басылымның моделі, оны дайындау. Әлеуметтік археография: негізгі бағыттары мен перспективалары. Шетелдік археографиясы: мәселелері және перспективасы. Құжаттық басылым тарихи және археографиялық түсінік ретінде. Революцияға дейінгі Қазақстан тарихының тарихи құжаттарын жариялау. Кеңес кезеңіндегі архив құжаттарын жариялау ерекшеліктері. Қазіргі кезеңдегі тарихи құжаттарды жариялау ерекшеліктері. Аудиовизуалды құжаттарды жариялау ерекшеліктері. Жеке текті құжаттарды жариялау ерекшеліктері. ХХ ғасырдың отандық тарихы посткеңестік археографияда. Археографиялық қызметтің және археографиялық ойды дамытудың заманауи мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электронды архивтердің теориясы, әдістемесі, тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - магистранттардың электронды құжаттар архивінің теориялық негіздері мен қолданбалы аспектілері туралы түсініктерін қалыптастыру, электронды құжатайналымы жүйесінде жұмыс жасау дағдыларын дамыту. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - электронды құжатар архивінің теориялық негіздерін және қолданбалық аспектілерін анықтау; - электронды құжаттың қолданудың және архивте сақтауды ұйымдастырудың құқықтық негіздерін жүйелеу; - электронды құжаттармен жұмыс жасауды және архив ісін ұйымдастырудың ақпараттық технологияларын қолдану; - мәтіндік, кесте, сызба, мультимедиялық құжаттарды және мәліметтер базасын құруда заманауи компьютерлік технологияларды талдау; - автоматтандырылған жүйелерді архив жұмысына енгізудің негізгі сатыларын анықтау. Пәнді оқып-үйренуде магистранттар мына төмендегі аспектілерді зерттейді: Электронды құжат, электронды құжаттың заңдық күші, электронды қолтаңба, электронды архивтер, электронды құжаттар архивтері. Электронды құжаттаманың архивтік сақтау нысаны ретіндегі ерекшеліктері. Электронды құжаттарды сақтаудың құқықтық аспектілері. Электронды құжаттарды сақтау бойынша жалпы теориялық және тәжірибелік ұсынымдары. Құжаттарды дәстүрлі тасымалдағыштарда цифрлау электронды архив құрудың сатысы ретінде. Корпоративті электронды архивтер. Электронды құжаттарды мемлекеттік архивтерде сақтауды ұйымдастыру. Электронды архивтерді құруға қажетті заманауи аппараттық-бағдарламалық құралдар. Электронды құжаттарды сақтау технологиясы және ақпараттық жүйелердегі ақпаратты қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • ҚР мемлекеттік және жергілікті басқару органдарының құжатайналымын ұйымдастыру және құжаттама жүйесін басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттардың мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару құжаттарымен жұмысты ұйымдастырудың теориялық және әдістемелік тәсілдерін жинақтау мен жүйелі түсіну қабілетін қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: 1. - мемлекеттік органдардың және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қызметінде құжаттамалық қамтамасыз етудің заңнамалық және нормативтік-әдістемелік реттелуі туралы білімін көрсету; 2. - мемлекеттік органдардың және жергілікті өзін-өзі басқарудың ақпараттық-құжаттық өзара іс-қимылының нормативтік-құқықтық базасын талдау және бағалау; 3. - мемлекеттiк органдарға және жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарына қатысты осы жүйелердi құжаттандыру тәртiбiн айқындайтын нормативтiк және iс жүргiзу құжаттарын әзiрлеу; 4. - жергілікті өзін-өзі басқарудың мемлекеттік билік жүйесіндегі нақты басқару жағдайында пайдаланылатын құжаттардың түрлері мен түрлерін жобалау және енгізу; 5. – құжаттаманы басқару саласындағы басқарушылық міндеттерді шешу үшін корпоративтік коммуникацияларды пайдалану мақсатында стратегиялық талдау әдістерін меңгеру. Пәнді оқып-үйренуде магистранттар мына төмендегі аспектілер қарастырылады: Қазақстан Республикасында мемлекеттік органдардың және жергілікті өзін-өзі басқарудың құжаттайналымы жүйесінің теориялық аспектілері; Құжат айналымының жалпы сипаттамасы және құжаттарды басқару жүйесі; Мемлекеттік және жергілікті басқару органдарында құжат айналымын ұйымдастыруды талдау және бағалау; Жергілікті өзін-өзі басқару органдарында құжат айналымын ұйымдастыру мәселелері; Құжаттарды басқарудың заманауи жүйелерін талдау; Мемлекеттік және жергілікті басқару органдарында автоматтандырылған құжаттарды басқару жүйелерін енгізудің перспективалары; Мемлекеттік және жергілікті басқару органдарында құжатайналымының нормативтік-құқықтық қамтамасыз етілуін жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақстан Республикасындағы кадрлық саясаттың құқықтық қамтамасыз етілуі
  Несиелер: 5

  Мақсаты – кадрлық саясаттың мәні, ерекшелігі, мемлекеттік қызмет туралы білімді интеграциялау және кадрлық саясат туралы заңнаманы жетілдіру мәселелері жөніндегі пікірлерді тұжырымдау қабілеттерін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы қабілетті болады: - кадрлық саясатты қалыптастыру негіздерінің заманауи білімін көрсетуге; - Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметтің мәнін, ерекшелігін және негізгі түрлерін бағалауға; - мемлекеттік қызметшілер корпусын қалыптастыру тәртібінің, олардың түрлерінің, өкілеттік жүйесінің, олардың құқықтары мен міндеттерінің мәселелерін талдауға; - мемлекеттік қызметшілердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы санасын қалыптастырудың негізгі үрдістерін саралауға; - мемлекеттік қызметшілердің құқықтарын қорғау және олардың мансаптық өсуін қамтамасыз ету тетіктерін нығайту жолдары мен мәнін бағалауға. Пәнді зерделеуде келесі аспектілер қарастырылады: - кадрлық және жалдамалы жүйені дамыту; - мемлекеттік қызметтің конституциялық негіздерін дамыту; - мемлекеттік қызметтің негізгі қағидаттары; - меритократияны енгізу және кәсіби мемлекет құру үрдістері; - мемлекеттік қызметшілер корпусын қалыптастыру міндеттері; - мемлекеттік қызметшілер қызметінің сапасын бағалау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Электронды үкіметтің құжаттық коммуникацияларын басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – магистранттардың электронды мемлекеттік басқару саласында электронды үкіметтің құжаттық коммуникацияларын басқарудың практикалық міндеттерін шешуде негізгі тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - электронды үкімет саласындағы кәсіби қызметтерді іске асыруға байланысты міндеттерді тұжырымдау; - Қазақстан Республикасында электрондық үкіметті қалыптастыру тұжырымдамасын сипаттау; - ақпаратты талдау және түсіндіру, басқару шешімдерін қабылдау үшін алынған ақпаратты пайдалану; - мемлекеттік органдардың қызметіне және электронды түрде ұсынылатын мемлекеттік қызметтерге ақпаратқа қоғамдық қолжетімділіктің инфрақұрылымын сипаттау; - электрондық үкіметтің қағидаттарын, әдістерін және заманауи технологияларын көрсету. Ақпараттық қоғам тұжырымдамасы. Ақпараттық қоғамды дамыту стратегиясы. Электрондық үкіметті дамытудың нормативтік-құқықтық қамтамасыз етілуі. Ақпараттық қоғамның және электронды мемлекеттік басқарудың негізгі тұжырымдамалары мен теориялары. Электронды мемлекеттік басқаруды дамытудың негізгі бағыттары. Электрондық үкіметті дамытуды реттейтін мемлекеттік билік органдарының жүйесі. Электрондық үкімет инфрақұрылымын дамыту. Тұтынушыға бағытталған электронды үкіметті дамыту. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды билік органдарында қолдану. Ашық деректерге негізделген мемлекеттік басқару. Электронды мемлекеттік басқарудың даму перспективалары. Электронды коммуникациялар және әлеуметтік коммуникациялардағы желілер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Құжат айналымын басқару жүйелерін ұйымдық жобалау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – магистранттарды теориялық білімдері мен зерттеу практикалары негізінде құжатайналымы қозғалысын ұйымдастыру мен басқару жүйесінің жобалау технологиясының методологиялық негіздері мен әдістемелік тәсілдерін игеруді қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - ұйымның құрылымы мен басқару жүйесін жетілдіру қажеттілігіне байланысты нақты жағдайларды талдау; - оның негізгі кіші жүйелерінің өзара қарым-қатынасын және өзара байланысын ескере отырып, ұйымдық басқару жүйесін ұтымды ету бойынша шаралар кешенін анықтау; - ұйымдық жобаларды нормативтік-әдістемелік қолдаудың сапасын бағалаудың, ғылыми мазмұнды талдаудың және ұйымдық жобалық ұсыныстардың экономикалық тиімділігін бағалаудың қолданыстағы принциптері мен әдістерінің негізінде сараптау жүргізу. - ұйымдық жобалаудағы жүйелік және ситуациялық тәсілдердің әдіснамасын меңгеру; - ұйымдық жобалаудың міндеттерін шешудегі әртүрлі тәсілдердің ерекшеліктерін меңгеру. Пәнді оқып-үйренуде магистранттар мына төмендегі аспектілерді зерттейді: Ұйымдық даму және құжат айналымы басқару жүйесін жобалаудың теориялық және методологиялық негіздері. Ұйымдағы құжат қозғалысын жобалау жұмыстарын жоспарлау және ұйымдастыру. Құжат айналымы басқару жүйесін ұйымдық жобалаудың сатылары. Құжат айналымын басқару жүйесін зерттеу, талдау және жобалау әдістері. Ұйымдық жобалаудың әртүрлі сатыларында тиімділікті бағалау әдістері. Құжат айналымын басқару жүйесіндегі дербес жобалауды енгізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ақпараттық және цифрлық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - ақпараттық және цифрлық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің құқықтық негіздерін түсіну, негізгі қатерлерді талдау; осы саладағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістемесіне талдау жасау; осы саладағы мемлекеттік органдар қызметінің ерекшеліктерін анықтау. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы қабілетті болады: - Ақпараттық және цифрлық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің құқықтық негіздерін түсіну қабілетін көрсету; - Ақпараттық және цифрлық қауіпсіздік үшін негізгі қатерлерді талдау және жіктеу; - Ақпараттық және цифрлық қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістемесіне талдау жүргізу; - Ақпараттық және цифрлық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік органдар қызметінің ерекшеліктерін айқындау; - Осы салада заң құжаттарын дайындау Пәнді оқу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: ақпараттық және цифрлық қауіпсіздік түсінігі, ақпараттық және цифрлық қауіпсіздік қатерлері; қауіп-қатерлерге қарсы әрекет ету әдістері, «Қазақстанның Кибер қалқаны» тұжырымдамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Мұрағаттанудың теориялық мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - қазіргі заманғы қоғамдағы құжаттардың рөлі мен орнын көрсететін әртүрлі теорияларды, тұжырымдамаларды, ережелерді қалыптастыру, мемлекеттіліктің және экономиканың дамуы тұрғыда архивтану теориясының архив тәжірибесін қалыптастыруға ықпал ету туралы тұтас түсінігін қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - архивтанудың теориялық-методологиялық аспектілерін талдау; - отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектерінде шоғырланған мұрағаттанудың түйіткілді проблемаларын шешудегі көпқырлы теориялық бағыттарын талдау; - архивтану теориясының (ғылыми көзқарастардың қақтығысы, бағыттар) әртүрлі кезеңдердегі архив ісінің тәжірибесін ел тарихындағы мемлекеттілік, экономика, қоғамдық қатынастар дамуын ескере отырып қалыптастыруға ықпалын анықтау; - іс жүргізу және архивтердегі құжаттық кешендердің қалыптасуы мен қызмет етуін жүйелеу. - ақпараттық-құжаттық қамтамасыз ету және архив ісі дамуының үрдістерін анықтау; - деректер мен әдебиеттерді іздеуді жүргізу, құқықтық мәліметтер базасын пайдалану; - библиографиялық және архивтік шолуларды құрастыру; - архив құжаттарына анықтамалық-іздеу құралдарын құрастырудың принциптері мен әдістерін қолдану; - архив ісін басқарудағы озық шет елдік тәжірибені қолдану; - ақпаратты жинаудың, сақтаудың және өңдеудің тәсілдері мен әдістерін меңгеру. Пәнді оқып-үйренуде магистранттар мына төмендегі аспектілерді зерттейді: Тарихи-мәдени құжаттық мұраны сақтаудың теориясы, принциптері мен әдістерінің эволюциясы. Әртүрлі тарихи кезеңдерде қоғамның архивке қатынасы. Архив қоры әлеуметтік жады институтының жүйесінде. Архив қоры құжаттарының зерттеу дәрежесі. Қоғамдық даму факторларының елдегі құжаттық және архив қорларын қалыптастыруға тигізген әсері. Құжаттың жалпы теориясының архивтанулық аспектісі. Құжаттардың құндылығын сараптау және мен архивтерді толықтырудың теориялық аспектілері. Қорландыру мәселелері. Архив құжаттарын жіктеу, сипаттау және пайдаланудың теориялық негіздері. Сипаттама теориясының принциптері мен әдістері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Басқарманың құжаттамалық қамтамасыз ету қызметі мен архив қызметінің жұмысын ұйымдастыру, басқарманың құжаттамалық қамтамасыз ету және архив ісі мәселелері бойынша ұйым қызметкерлеріне кеңес беру;

 • Код ON2

  Архив ісі, археография және құжаттану салаларында сараптамалық зерттеулерді жүргізуде атсалысу және оларды жұмыс тәжірибесіне енгізу.

 • Код ON3

  Архивтердің сараптамалық-тексеру, әдістемелік комиссияларының және басқа кеңес беру органдарының жұмыстарына қатысу;

 • Код ON4

  Автоматтандырылған ақпараттық-іздестіру жүйесінің жобасын әзірлеу, техникалық тапсырманы құрастыруға қатысу, мәліметтерді модельдеу дағдыларын меңгеру;

 • Код ON5

  Архив ісі, археография және құжаттану салалары бойынша жобалар, құқықтық актілер, ғылыми, әдістемелік құралдарды, нормативтік-әдістемелік материалдарды әзірлеу, олардың талқылануына атсалысу.

 • Код ON6

  Электронды құжаттарды тұрақты және ұзақ мерзімді сақтауды ұйымдастыру, құжаттардың бар-жоғын, олардың физикалық жағдайын тексеру бойынша жұмыстар жүргізу, электронды құжаттардың құндылығын сараптау дағдыларын меңгеру;

 • Код ON7

  Құрылымдық бөлімшелердегі іс жүргізуге жетекшілік жасау. Құжаттарды уақытысында орындалуын және дұрыс безеңдірілуін бақылау. Ақпаратты қорғау құралдары мен әдістерін меңгеру.

 • Код ON8

  Қазіргі заманғы автоматтандыру құралдарын пайдалану негізінде құжаттаманы басқаруды қамтамасыз ету және архив ісінің технологиясын жетілдіру; жаңа технологиялар негізінде ұйымда құжаттарды басқаруды және архивте сақтаудың бірыңғай (корпоративтік) жүйесін құру және жүргізу;

 • Код ON9

  Архивтануға тән дәстүрлі жұмыс әдістерінінің сандық ортаға бейімделуі және архивтік ақпаратты ұсынуда жаңа заманауи білімдерін қолдану; құжаттарды басқару және архив ісінде озық шетелдік тәжірибені қолдану, саланы кәсіптік деңгейде жетілдірудің жаңа тәсілдері мен тұжырымдамаларын әзірлеу;

 • Код ON10

  Архив ісі және құжаттаманы басқаруды қамтамасыз ету салаларында кең көлемді өзгерістер жүргізу, идеяларды тұжырымдау мен инновациялық қызмет нәтижелерін болжамдау.

 • Код ON11

  Аналитикалық және зерттеу мәселелерін шешу үшін заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды қолдану;

 • Код ON12

  Өткізілетін сабақтарының барлық түрлерін жоспарлау және әдістемелік қамтамасыз ету. Әріптестер және басшылармен кәсіби қарым-қатынас орнату.

Top