Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M03113 Халықаралық қатынастар в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Магистрлер даярлаудың осы бағытына бойынша стандарттарға, отандық және халықаралық еңбек нарығына мен жұмыс берушілердің талаптарына сай, магистранттардың кәсіби дағдыдарын қалыптастыра, әртүрлі дәрежеде сарапталған мемлекеттердің, халықаралық ұйымдар мен басқада акторлардың өзара әрекетін, қазіргі халықаралық саясаттың әртүрлі аспектілерін бағалауға қабілетті; зерттеу дағдылары мен дара зерттеу жұмыстарын орындай алатын, шет тілдерін жетік меңгерген сыртқы саясат және халықаралық қатынастар саласында біліктілігі жоғары мамандар даярлау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M064 Халықаралық қатынастар
 • Дайындық бағыты 7M031 Әлеуметтік ғылымдар
 • Халықаралық қатынастарды қолданбалы сандық талдау және модельдеу
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - халықаралық қатынас саласында қолданбалы сараптама жүргізе алу, қазіргі жаһанданған әлемнің оқиғалар жөнінде білімді жүйелейді қабілеттілігін қалыптастыру. Пән келесідей мәселелерді зерделеуге бағытталған: халықаралық қатынастар даму заңдылықтарын, қолданбалы талдау әдістерін; дербес сыни ойлау қалыптастыру; Қазақстанның, шетелдердің сыртқы саясаты жөніндегі мәліметтерді қолданбалы зертттеудің және үлгілеу әдіснамасын игеруді.

 • Халықаралық оқиғаларды қойылымды-сараптамалы болжау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: халықаралық саяси оқиғаларды болжау қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - халықаралық оқиғаларды шешу жолында қазіргі заманғы теоретико-әдістемелік талдау негіздерін пайдалану; - халықаралық-саяси ақпаратты өңдеу және талдау әдістермен иеленуге; - қойылымды-сараптамалы болжауды қалыптастыру; -халықаралық мәселелер мен үдерістерді қолданбалы зерттеу дағдысын жүйелеу; -халықаралық оқиғаларды қойылымды-сараптамалы болжау әдіснамалық сараптау Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: халықаралық оқиғалардың қазіргі сараптамасы ортақ теориялық-әдіснамалық негіздерін, халықаралық қатынастар мен сыртқы саясат меңгеру саласындағы жаңа үрдістермен байланысты негізгі проблемалық мәселелерді шешу мүмкіндігі туралы аса маңызды ықтимал негізгі принциптерінің жалпы концептуалды пікірлер; әлемдік саяси және экономикалық жүйе дамытудың негізгі үрдістері; экономикалық және әлеуметтік тәуекелдерді туралы саяси шешімдер қабылдау процесің бағалау; сараптамалық бағалау өлшемдерін әзірлеу процесі.

  Селективті тәртіп
 • Халықаралық қатынастардағы ойындар теориясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ойындар теориясында қолданылатын арнайы ұғымдар мен түсініктер мазмұнын түсіну, халықаралық мәселелер мен жағдайлардың талдау үшін оны қолдану қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - ойындар теориясының негізгі ұйғарымдар, құралдың, негізгі әдістерін зерделеу, - халықаралық қатынастар ғылымында сыртқы саяси шешімдерді қабылдаудың кең тараған бағыттарын ойындар теориясында қолдану; -халықаралық қатынастардағы ойындар теориясында ойын және имитациялық әдістерді түсіну; - математикалық аппараттар көмегімен рациналды қабылдау шешімдерін қарастыру; - стратегия, келіссөздер теориясының әдістнамалық негізін құрастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: ойындар теориясының негізгі ұйғарымдар, құралдың, негізгі әдістерін зерделеу, халықаралық қатынастар саласындағы ойын моделін талдауға қабілеттілігін қалыптастыру, кәсіби міндеттерді шешу үшін осы әдістер пайдалану.

  Селективті тәртіп
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: шет тіліндегі сөйлеу жұмыстарының әртүрлі түрлерінде практикалық дағдылар қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде аспектілерді қарастырады:Кәсіби салада сөйлеу, коммуникациялық құзыреттілік. Ғылыми мәтіннің семантикалық құрылымы, оның әр түрлі түрлері. рта ғылыми мәтіндер негізінде шығармашылық қабілеттерін, сондай-ақ әр түрлі функционалдық және семантикалық сөйлеу түрлеріне байланысты мәтіндер.

 • Халықаралық қатынастардың жаһандық құрылымының трансформациясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: халықаралық қатынастардың жаһандық құрылымының трансформациясы мен даму үдерісінің заңдылығы, қисынын түсіну қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - курс шеңберінде оқылатын теориялар және концепциялардың түсінік аппаратын меңгеру; - қазіргі кезеңдегі теориялық әдістерді қайта түсіну шеңберінде халықаралық қатынастардың негізгі аспектілері мен үрдістерін зерттеуге қажетті теориялық-әдіснамалық негіздер, тұжырымдамалық тәсілдер тобын жіктеу; - сәйкес халықаралық-құқықтық база құра отырып, жаңа әлемдік тәртіпті құқықтық рәсімдеу әдістерін түсіну; - бейбіт келісімдер мен бітімге келу аяқталып, «жаңа әлемдік тәртіптің құрылу» кезеңінің басталуына байланысты мәселелерді сипаттау; -аймақтық қауіпсіздіктің жаһандық және жергілікті факторлары арақатынасын бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: ХҚ жаһандық құрылымы трансформациясының теориялық-әдіснамалық негізі («жаңа әлемдік тәртіптің құрылуы», халықаралық нормативті-құқықтық базалар, халықаралық басқару және бағыттаудың жаңа жүйесінің құрылуы, әлем-жүйе); қазіргі геосаяси мектеп жне жаңа геосаясатты құрастырудағы мәселелер («теңіз геосаясаты», дәстүрлі атлантикалық геосаясат, жаһандық стратегия, «ауа геосаясаты»). Жаңа саяси әлем картасы (Еуропалық кұрліқтағы геосаяси өзгерістер, басқа «полюстардың» дербестігінің өсуі). Жаһандық халықаралық жүйе құрылымы (халықаралық-элемент акторларының тәртібі, бірполярлы халықаралық жүйе).

 • Мегатрендтер және әлемдік саясаттың жаһандық мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: әлемдік шаруашылық байланыстар сипатында, мемлекетаралық қатынастар жаңа тұжырымдары мен дамуы мегатрендтерды түсіну қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - курс шеңберінде оқылатын теориялар және концепциялардың түсінік аппаратын меңгеру; - халықаралық қатынастардың негізгі парадигмаларын, олардың зерттеу объектісі мен негізгі мәселелігі туралы түсінік қалыптастыру; - әлемдік саясаттың қазіргі тұжырымдары дағдыларын алу; - мемлекетаралық қатынастарда экономикалық, мәдени, идеологиялық қатынастардың жұмыс істеуі заңдылықтарын анықтау; - мегатрендтер және әлемдік саясаттың жаһандық мәселелерінің интеграция ұғымдарымен анықталатын қазіргі халықаралық қатынастардың теориялық аспектілерін қарастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: халықаралық қатынастардың өзекті мәселелерінің мәнін, экономикалық қатынастар әрекетінің заңдылығың, әлемдік саясаттың қазіргі тұжырымдары дағдыларын алуға.

 • Халықаралық қатынастар теориясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ХҚ теориясында қолданылатын арнайы ұғымдар мен түсініктер мазмұнын түсіну қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - халықаралық қатынастар саласындағы ғылыми зерттеулерді жүргізу кезінде негізгі халықаралық қатынастар теориялар пайдалану; - теориялық ережелерды ескере отырып, халықаралық қатынастар және қазіргі заманғы мемлекеттердің сыртқы саяси қызметіне талдауды жүзеге асыру; - теориялық-әдіснамалық қағидалар негізінде халықаралық қатынастардағы қазіргі және тарихи оқиғаларды талдау барысында зерттелудегі теорияларды қолдану; - ХҚ теориясын жүйелі, кешенді нысаналау, стратегиялық негізін түсіну жөнінде білімді жүйелеу; - қолданбалы саяси зерттеудің сараптамалық-болжамалы бағытын бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Халықаралық қатынастар теориясының теориялық-әдіснамалық негізі (халықаралық қатынастарды ғылым ретінде зерттеу, ғылым болмысты ұғыну формасы ретінде, ғылым құрылымы). ХҚ шеңберіндегі теорияландыру мәселелерін методологиялық ұғыну (халықаралық қатынастарды ғылым ретінде зерттеу, халықаралық қатынастар теориясы: анықтамасы, компоненттері, қызметтері, халықаралық қатынастар теориясының тұрпаттамасы). Реалистік парадигма (классикалық реализм, неореализм). Идеалистік парадигма (классикалық идеализм, неолиберализм). Материалистік парадигма (марксизм, неомарксизм). Постпозитивисттік парадигмалар (постмодернизм, конструктивизм).

 • Жаһандық қауіпсіздік және заманауи халықаралық қақтығыстар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ғаламдық қауіпсіздік проблемалары туралы және халықаралық жанжалдарды реттеу заманауи нысандарды болжау қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - халықаралық қауіпсіздіктің жаңа жүйесінің жалпы даму үрдістерін сараптау; - жаһандық қауіпсіздік саласында қолданбалы талдау және үдерістерді болжамдау дағдыларын иелену; - халықаралық қақтығыстарды шешудің амалдарын пайдаланудың тиімділігін талдай және бағалай білу және нақты халықаралық жағдайда өздерінің саяси-теориялық негіздемелерін ұсынуға дайын болу; - жетекші шет елдердің сыртқы саяси бағыттарының ерекшелігін білу және түсіну, шет елдегі саяси күштердің орналасуын; - халықаралық жанжалдардың халықаралық қатынастар мәселелеріне әсерін түсіну. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттартөмендегі мәселелерді қарастырады: әлемдік қоғамдастықтың пен аймақтық ұйымдардың этносаяси жанжалдарға әскери, саяси, дипломатиялық және өзге де құралдарын қолдана отырып араласу әдістері; қақтығыстар және бітімгершілік операциялар туралы ақпаратпен жүйелі жұмыс істеу қабілеттілігі қалыптасуы

 • Халықаралық қатынастар және жаһандану үрдісі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жаһандану рөлі жөніндегі әлемдік ғылымдағы қолданылатын тәжірибеге сай түсініктер, тәсілдер мазмұнын түсіну қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - халықаралық қатынастардың дамуыа жаһандық тенденцияларды енгізу үдерісін сараптау; - жаһанданудың әлемдік саясат саласына ықпалының негізгі бағыттарын көрсету; - жаһандық үдерістер қиысыны мен халықаралық қатынастардың тарихи, экономикалық және құқықтық шарттылығындағы әлемдік саяси жүйесінің дамуын дәйектеу; - жаһандану және ХҚ-ды зерттеуге бағытталған теориялық әдістердің болмысын тану; - халықаралық қатынастардың дамуына ықпал етуші жаһандық мәселелердін байланысын талдау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: жаһандық дамуға ықпал ету факторлары, жаһандану ұғымы негізгі мазмұндануы жөнінде білімді. Әлемдік саясат саласындағы жаһандану ықпалының тетікті бағыттарын, халықаралық дамудың жаһандық тұжырымдарының жетілдірілу үдерісін.

 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: басқару психологиясының іргелі ұғымдарын меңгеру негізінде жоғары білікті мамандардың ғылыми дайындығын қамтамасыз ету, кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару саласының ең маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық пайдалану үшін алғышарт жасау. Курс заманауи менеджменттің негізгі бағыттарының білімін береді. Бизнес-технологиялардағы және басқарудағы психологиялық талаптарды ашады. Адамдармен өзара әрекеттестікпен байланысты басқару іс-әрекеті тиімділігінің психологиялық негіздерін анықтайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: философия туралы дүниетанымдық идеялық жүйенің дүниетанымдық білім формасы ретінде қалыптасуы, проблемалары және болашақ кəсіби қызметтің контексінде оларды зерттеу əдістері туралы қалыптастыру. Пәнді оқу кезінде аспектілер қарастырылады: Философияның пайда болуы және дамуы. Философияның пәні мен әдісі. Философияның тарихи түрлері. Онтология және метафизика. Ғылыми және ғылымитан тыс білім. Қоғам және мәдениет. Тарих философиясы. «Мәңгілік ел» - Ұлы дала философиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қазіргі ғылыми парадигмалар аясында педагогиканың, психологияның ұғымдық-терминологиялық аппараты, теориялық-әдіснамалық принциптері, ғылыми ақпаратты жүйелеу, жалпылау білігін қалыптастыру. - Субъект-педагог пен тәрбиеленуші арасындағы субъектілік өзара іс-қимыл: тәрбие типтері, түрлері, модельдері, заңдары, заңдылықтары мен принциптері зерделенетін болады. Экология қоршаған ортамен ағзаның қарым-қатынасы ретінде.. Рухани өмір және өсіп келе жатқан ұрпақ экологиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі ХҚ тұрақты даму мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: тұрақты даму теориясы, тәжірибесі, оның ХҚ ықпалы жөніндегі қазіргі түсініктерді зерттеу қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - тұрақты даму тұжырымдамасын оның тарихи даму аспектісінде қарастыру және оны қазіргі даму кезеңінде іске асыру мәселелерін талдау; - тұрақты даму тұжырымдамасының пайда болу алғышартын, оның мақсаттарына (адами қажеттіліктерді қамтамасыз ету), міндеттеріне және қағидаларына сүйене отырып талдау; - талдау дағдыларын кәсіби қызметте, тұрақты дамудың аналитикалық, эксперттік саласында инновациялық стратегия құру үшін қолдану; - тұрақты дамудың динамикалық сипатын және әлем елдерінің өзгеріссіз даму үйлесімділігін талдау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Қазіргі ХҚ-дағы тұрақты дамудың теориялық-әдіснамалық негізі («тұрақты даму» түсінігі, тұжырымдаманың әдістемелік негізі және тұжырымдама қағидалары, тұрақты дамудың дәстүрлі парадигмалары). Тұрақты даму тұжырымдамасының болмысы. Тұрақты даму мәселелерінің халықаралық протоколдары (Қоршаған орта бойынша БҰҰ бағдарламасы (ЮНЕП), Қоршаған орта және даму бойынша халықаралық комиссиясы (ҚОДХК) Рио- де-Жанейро – қоршаған орта және даму бойынша БҰҰ конференциясы). Турақты даму тұжырымдамасын жақсарту (Киото протоколы, Рио Декларациясында бекітілген қағидалар, Париж конференциясы нәтижесіндегі пікірталастар). Тұрақты даму элементтерінің бірі ретінде Киото протоколынан шығатын міндеттемелерді іске асыру бойынша халықаралық ынтымақтастық бағалауы талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты. Бірыңғай халықаралық бағдарлама (IG, MHD және т.б.) көмегімен гидрологиялық зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау мүмкіндігін қалыптастыру. Төмендегілер оқытылады: ТМД және Қазақстандағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, дамудың заңдары мен даму заңдылықтары, ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, кешенді бағдарламалық-мақсатты зерттеулерді жоспарлау, үйлестіру жоспары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • БҰҰ жаһандық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі рөлі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жаһандық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі БҰҰ рөлі, халықаралық ұйымдар қызметін зерттеу қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - «қырғи қабақ соғысы», деколонизация үдерісі кезеңіндегі мемлекеттер арасындағы қатынастардың шиеленісін жұмсартудағы БҰҰ үлесін анықтау; - халықаралық қатынастар саласындағы жаңа зерттеулерді есепке ала отырып теориялық-әдіснамалық қағидалардың негіздерін түсіну; - БҰҰ рөлін халықаралық тұрақтылық пен бейбітшілікке қол жеткізу және сақтау негізгі механизмі ретінде қарастыру; - БҰҰ реформалау жөнінде пікірталас түсінігін көрсету - жаһандық қауіпсіздікты қамтамасыз ету бойынша БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақсыз мүшесі болған Қазақстан бастамашылықтарын анықтау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Жаһандық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі БҰҰ рөліні (қол сұқпау қағидасы, БҰҰ Жарғысы, аумақтық тұтастық қағидасы, шекаралық мызғымастық қағидасы, халық теңдігі мен өзін өзі анықтауы, ынтымақтастықтар). Қазіргі әлемдік саясаттағы БҰҰ Бас Ассамблеясы және Қауіпсіздік Кеңесі (БҰҰ жаңа әлемдік құрылымның орталық элементі ретінде, ортақ ұжымдық қауіпсіздік тұжырымдамасы, БҰҰ бітімгерлік миссиясы және оның аймақтық қауіпсіздік мәселелерін реттеудегі рөлі). Халықаралық қауіпсіздік саласындағы халықаралық келісімдердегі БҰҰ рөлі және олардың БҰҰ мақсаттары мен қағидаларын іске асырудағы рөлі. Пән жұмыс берушілердің ұсынысымен енгізілді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Орталық Азиядағы қауіпсіздік мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ОА аймақтық қауіпсіздік мәселелерінің негізгі кешенді мәселері мен қауіп қатерлерін зерттеу қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - Орталық Азия аймағының геосаяси үдерістерінің динамикасын қорытуға; - жаһандық әлемдік байланысына қосылу жағдайындағы олардың аймақтық қауіпсіздік мәселелеріне деген ұстанымдарының ерекшеліктерін сараптау және жалпылау; - ОА мемлекеттерінің әскери-саяси, экономикалық, энергетикалық, экологиялық мәселелерін анықтау; - Орталықазиялық аймақтағы бейбітшілікті қамтамасыз, тұрақтылық және қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелерін қоса алғандағы мемлекетаралық ынтымақтастық шеңберіндегі аймақтық ұйымдардың қызметіне талдау жасау; - өзгерудегі әлем тәртібі мен аймақтағы қауіпсіздіктің жаңа сын-тегеуріндер мәнмәтініндегі ОА роліне сараптама жасау және жалпылау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттартөмендегі мәселелерді қарастырады: Орталық Азиядағы қауіпсіздік мәселелерінін теориялық-әдіснамалық негізі (ұлттық және аймақтқ қауіпсіздік және оның посткеңестік ОА-да іске асырылу жағдайы, орталықазиялық мемлекеттердің ұлттық қауіпсіздік стратегиясы). ОА-ғы қауіпсіздік мәселелері және саяси тұрақтылық (ОА-да саяси тұрақтылықты қамтамасыз етудегі мемлекеттік құрылымдар, жаңа геосаяи кеңістікті батыстың қабылдауы). Экономикалық тұрақтылық (нарықтық экономиканың үрдістері мен мәселелері, адам дамудың факторлары мен үрдістері, кедейшілікпен күрес, миграциялық үдерістер, экологиялық мәселелер). Аймақтық қауіпсіздік (ОА мемлекеттері қауіпсіздігінің сыртқы қатерлері, ауған соғыстың ОА қауіпсіздігіне әсері). ОА мемлекетері мен сыртқы әлем арасындағы өзара қатынастың екіжақты және көпжақты форматы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Еуразиялық интеграцияның концептуалды және тәжірибелік негіздері: Н.Назарбаев доктринасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: нақты интеграциялық бірлестіктер қызметі, кеңестік кеңістіктен кейінгі кеңістіктегі интеграциялық үдеріс, еуразиялық теория мен идеология негіздерін зерттеу қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - классикалық еуразияшылдық пен қазіргі неоеуразияшылдық өзара байланысын құрастыру; - қазіргі таңдағы бірегей доктрина ретінде Н.А. Назарбаевтың доктринасын талдау; - еуразиялық интеграция негіздері жайлы Н.Назарбаев доктринасын шоғырландрылған түрде көрсету; - Еуразиялық доктринаның дамуын: ұлттық-мемлекеттік деңгей, аймақтық деңгей және жаһандық деңгейін салыстыру; - ҚР-дың әлемдік интеграция үдерістеріндегі рөлі мен орнын, сондай-ақ еуразиялық халықтарының өзара ортақ рухани байланысын талдау; Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Н.Назарбаевтың еуразиялық интеграция доктринасының теориялық-әдіснамалық негізі (еуразияшылдық, аймақ, интеграция, еурзиялық интеграция доктринасының қағидалары). Н.Назарбаевтың доктринасындағы Еуразия тарихын зерттеу және ұғынуға қатысты жаңа бағыт (интеграциялық үдерістер мәнмәтінінжде, тәжірибелік мүмкіндіктер, еуразиялық кеңістік тарихы мәселелерінің өзектілігі. Қазақстан мүддесі үшін жаһандық және аймақтық саяси үдерістер болашағы мен салдары (ЕурАзЭҚ, Ортақ экономикалық кеңістік, Кедендік Одақ). Қазіргі Қазақстан тарихында және оның халықаралық даму басымдықтарынында еуразиялық идеяның рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жаһандану дәуіріндегі қауіпсіздіктің жаңа өлшемдері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жаһандану жағдайындағы қауіпсіздіктің жаңа өлшемдерін сипаттау, бағалау қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - жаһандық қауіпсіздік жүйесін және оның даму үрдісін талдауға қажетті жалпы зерттеу теориялық-әдіснамалық негіздерін зерделеуді игеру; - жаһандану жағдайындағы қауіпсіздіктің қазіргі халықаралық жүйесінің жаңа өлшемдерін зерттеу барысында қолданылатын өзіндік түсініктері мен бағыттарының мазмұнын ашу; - жаһандық қауіпсіздіктің негізгі факторларын, қауіпсіздіктің көпжақты құрылымдары қызметін талдау; - негізгі халықаралық мәселелерге қатысты Қазақстан Республикасының ұстанымдарын кәсіби түрде сауатты сараптау және түсіндіру; - жаһандық, аймақтық және ұлттық қауіпсіздік саласында болып жатқан үдерістерді анықтау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Жаһандану дәуіріндегі қауіпсіздіктің жаңа өлшемдерінің теориялық-әдіснамалық негізі (кешенді талдау болмыстық сипаттама, қарама-қайшылықтар мен үрдістер, негізгі бағыттар мен ықпалдар, мазмұны, қызметі және аспаптары). Жаһандану дәуіріндегі қауіпсіздіктің жаңа өлшемдері және қазіргі әлем (жаһандану үдерісі: табиғаты, құрылымы және динамикасы), жаһандану жағдайындағы қауіпсіздіктің негізгі мәселелерінің дамуы (жаһанданудың басымдылықтар мен аспаптарға әсері). Жаңа әлемдік құрылымның қалыптасуы (ХҚ өтпелі кезеңіндегі қауіпсіздіктің болмысы мен негізгі сипаты). Халықаралық және аймақтық қауіпсіздіктің жаңа жүйесінің жалпы даму үдерістері сараптау, сонымен қатар екіжақты қатынастардың қазіргі халықаралық қауіпсіздігінің күн тәртібі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жаһанданған әлемдегі мәдениеттердің өзара әрекеттесу мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: мәдениеттердің өзара әрекеттесуін, олардың қазіргі ХҚ ықпалдылығын зерттеу қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - мәдениетаралық өзара ic-қимыл талдау жасау үшін теория мен практиканы негіздерін пайдалану; - қазіргі заманғы ХҚ зерттеу үшін мәдениет феноменінің талдау әдістерін пайдалану; - қазіргі мультимәдениет, мәдениетаралық өзара қатынас ерекшеліктерін анықтау; - трансұлттық мәдени қауіпсіздіктің тетікті ережелерін жинақтау; - мәдениеттердің өзара қатынасын құрау, және олардың диалогын – этникааралық, мемлекетаралық қатынастардың дамуы үшін қолайлы негіз ретінде құру; Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: мәдениеттердің өзара әрекеттесуі теориясы тәжірибесі, қазіргі ХҚ мәдениет ұғымының әдіснамасын, трансмәдениет қауіпсіздік түсініктері, концептуалды негіздері (ашық қоғам, мәдениет деңгейі, өзара әрекеттесі механизмі, әлем вестернизациясы, «өркениеттер тоғысы», әртүрлі өркениеттер тұжырымдамалары мен өзара әрекеттесуі). Диалог өркениеттер арасындағы өзара әрекеттесу құралы ретінде (XXI ғ. басындағы мәдениет және оның рөлі, өркениетаралық диалогтың қалыптасуы, әлем тарихындағы мәдениеттер дилогы, батыс пен шығыс арасындағы жаһандық диалог. Этникааралық және конфессияаралық келісімді нығайту мүмкіндіктерді талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  ON1 ХҚ өзекті мәселелерін бағамдау мен заманауи игерілген білімдерін көрсету алу, әлеуметтік ғылымдардың теориялық-әдіснамалық (функционалды, жүйелі, интерактивті, қақтығысты және т.б..) әдістері ұстанымдары бойынша қазіргі әлемдік тәртіпті қалыптастастырудың негізгі тұжырымдарын сараптау, сыни бағалай алу

 • Код ON2

  ON2 Әлемдік саясаттың қазіргі оқиғалары мен локальды және жаһандық үдерістерінің даму түжырымдары мен ақуалы жөніндегі ұстанымдарды және жаңаша теорияларды сыни жігерлендіру және бағалау; ғылымның ілгерлілері мен тәжірибе сұраныстарына сай халықаралық зерттеулер өткізу әдіснамасы мен әдістерін ықшамдау

 • Код ON3

  ON3 Халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесінің интегративті, инновациялық үдерістерін, сценарийлі болжау және салыстырмалы сараптау, теориялы-әдіснамалық синтез, халықаралық оқиғаларды сараптаудың қолданбалы дағдыларын меңгеру

 • Код ON4

  ON4 Әлемдік саясаттың әртүрлі саласындағы жаһандық және аймақтық дәрежедегі оқиғаларды, мега трендтер, жаһанданудың рөлі, жетекші әлемдік державалар белсендігі, әлемдік саяси және экономикалық жүйе дамуының негізгі тұжырымдарын жүйелі сараптама мен бағалау жүргізу; зерттеу мен ғылыми-педагогикалық тәжірибе бағыттары мен мектептері, ғылыми теориялық білімді көрсету; қабылданған шешімдердің экономикалық және әлеуметтік тәуекелдерін бағалау; әлемдік жүйенің дамуының жаңа кезеңдері жағдайындағы жетекші әлемдік державалар ерекшелігі мен келешегін ескеру

 • Код ON5

  ON5 Жаңа ғылыми әдіснамалар контекстінде Орталық Азиядағы геосаяси үдерістер динамикасы мен геосаяси үлгіленуіне қажетті жаһандық және аймақтық ойыншылар күш ара салмағын, аймақтық және халықаралық дәрежедегі мәселелерді зерттеу; аймақтық қауіпсіздік мәселелеріндегі орталықазиаттық мемлекеттер ерекшелігін жіктей алу

 • Код ON6

  ON6 Шетел мемлекеттері сыртқы саясатының негізгі бағыттарын, олардың Қазақстанмен өзара қатынасын зерттеу, сыни сараптаудың негізгі ғылыми әдістері негізінде халықаралық ұйымдар қызметіне бағдарлану; халықаралық өзар байланыстың барлық көкжиектерін болжау мен әртүрлі тәжірибелік міндеттерді шеше алу, халықаралық ортадағы саяси дидарласу ұқыптылығы, келіссөздер мүмкіндігі арқылы компромисс таба білу

 • Код ON7

  ON7 Қауіпсіздік мәселелерінің стратегиялық сараптамасы негізінде қауіпсіздіктің жаһандық, аймақтық және ұлттық дәрежедегі қатерлер дерегін анықтау және ҚР сыртқы саясаты туралы білім аясында жаһандық, аймақтық және ұлттық қауіпсіздік мәселелерінің өзара байланыстарын жіктеу

 • Код ON8

  ON8 Дара ғылыми зерттеу контестінде қазіргі жаһандық, аймақтық даму үдерістерінің жолын болжау, қолданбалы зерттеу дағдыларын игеру, сараптамалық және сынақ жұмыстарын жүргізу; ұжымды басқару, зерттеу мен жобалау жұмыстарын ұйымдастырудағы тәжірибеде қолдану

 • Код ON9

  ON9 Әлемдік саяси жүйе даму тұжырымдары мен негізгі мәселелері бойынша өзекті зерттеу міндеттерін құрастыра білу мен әзірлеу; халықаралық-саяси мәселелер шешімі жолдарын болжай алу

 • Код ON10

  ON10 Қазіргі халықаралық қатынастардың теориялық-әдіснамалық әдістері негізінде ғылыми зерттеу нәтижелерін мақалалар, баяндамалар, магистрлік диссертация форматындағы ғылыми зерттеулер нәтижелерін рәсімдеу; ғылыми зерттеу мен инновациялық белсенділік контекстінде идеяларды қолдану мен ерекше даму үшін сыни сараптама жасау дағдыларын, алынған білімдерді қолдана білу; кәсіби дидарласуға қажетті, оның ішінде шет тілдерінде дамытуға қажетті байланыстар орнату

 • Код ON11

  ON11 Халықаралық ұйымдардың қызметіндегі маңызды аспектілер білімі негізінде халықаралық өзара әрекеттің әр түрлі алаңындағы халықаралық ортада тиянақты саяси дидарласу, келіссөздер жолымен компромисс таба білу, Қазақстанның халықаралық ықпалдылығын нығайту мен халықаралық байланыстарын дамыту бойынша кез-келген тәжірибелік міндеттерді шешу.

 • Код ON12

  ON12 Танымды кәсіби қызметте алынған нәтижелер, өзіндік тәжірибе мен бақылау, ғылыми-негізді қорытындыларды басшылыққа ала отырып, дара және рационалды әрекет етуге дайындықты көрсету, ары қарайғы кәсіби және ғылыми белестерді бағындыру траекториясын анықтай алу мен педагогикалық және кәсіби қызметте жеке ғылыми нәтижелерді сыни бағалау

Top