Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01504 Химия мұғалімдерін даярлау в "Сырдария" университеті

 • Математика және физиканың таңдамалы тараулары
  Несиелер: 5

  Сызықтық функциялар және кері пропорциональдық функциялар графиктеріне геометриялық түр-лендірулер қолдана білу, білімгер-лердің ой-өрісін кеңейтіп, есептер шығаруға дағдыландырады. Білім-герлердің қазіргі заман ғылыми-техникалық аппаратураларымен, есептеу техникасымен танысуға, эксперименттік зерттеулер өткізу-ге, эксперименттердің нәтижелерін бағалауға дағдыландырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бейорганикалық химияның теориялық негіздері
  Несиелер: 8

  Атом-молекулалық ілім. Химия-ның негізгі ұғымдары мен заңда-ры. Бейорганикалық қосылыстар-дың жіктелуі, номенклатурасы. Атом құрылысы. Периодтық заң, химиялық элементтердің период-тық жүйесі. Химиялық байланыс, процестердің энергетикасы мен бағытын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Химиялық терминология (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 3

  Жалпы химия туралы мағлұмат алады, олардың сабаққа байланыс-ты терминдердің ағылшынша аталуын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жалпы химиялық және физика-химиялық терминдер (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 3

  Халықаралық терминдер, химия саласындағы қазіргі терминдердың мән мағанасын ашып ғылым тіліндегі терминдердің дұрыстығы жайлы білімді қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Элементтер химиясы (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Жай заттар мен химиялық қосылыстардың табиғатта кездесуі және оларды алудың жалпы принциптері. Элементтердің және олардың маңызды қосылыстары-ның периодтар, топтар бойынша қышқылды-негіздік, тотығу-тотықсыздану және басқа қасиеттерінің өзгеру заңдылық-тарын, периодтық жүйедегі негізгі топша элементтерін қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сапалық анализ
  Несиелер: 8

  Сапалық анализ жасау арқылы заттың құрамын және қандай зат-тардан тұратынын анықтайды. Әрекеттесуші массалар заңы. Сапа-лық анализдің теориялық негізі. Тотығу-тотықсыздану процестері. Аниондар және құрғақ заттарды анализдеу. Концентрлеу жәнс бөлу әдістерін меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оқушылардың физиологиялық және психологиялық дамуы
  Несиелер: 5

  Оқушылардың физиологиялық- психологиялық тұрғыдан даму заңдылықтарының негізінде ба-лалар, жасөспірімдердің анато-мия-физиологиялық, психология-лық ерекшеліктеріне, жеке басы-ның қалыптасуына, денсаулығын сақтауға, нығайтуға қатысты мәсе-лелер қарастырылады. Оқушылар-дың қабілеттерін айқындау мен дамыту, оқытушы мен оқушы арасындағы қарым-қатынасты бекіту біліктілігін қалыптастыру-дың, балалардың денсаулығын қорғау, дене шынықтыру, еңбекке баулу жұмыстарын ұйымдастыру-дың әдіс-тәсілдері сипатталады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика және тәрбие жұмысының әдістемесі
  Несиелер: 5

  Педагогика ғылымының негізінде анықталған оның мақсат-міндет-тері, категориялары, құрылымы, әдіснамалық негіздері, негізгі даму кезеңдері, педагогикалық процестің түсініктері, оқу-тәрбие жұмыстарының формалары, әдіс-тері, құралдары қарастырылады. Педагогика ғылымының өзекті мәселелері, ҚР қазіргі заманауи тәрбие тұжырымдамалары, мектеп пен сыныптың тәрбиелік жүйесі, тәрбие жұмысының диагностикасы сипатталады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 5

  Жалпы экология негіздері. Қазіргі заманның экологиялық проблемалары. Түрлі салалардың ластану көздері мен сипаттамалары. Экология және тұрғын халық проблемасы. Урбоэкология: қаладағы адам, төтенше жағдайлар жағдайындағы экология. Қоршаған ортаны қорғау мәселелерінде мектепте және мектептен тыс жұмыстарды ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 4

  Қатынастық-дискурстық аспекідегі қазақ (орыс) тілі, кәсіп пен маман-дықтың негіздері, іскерлік қатынас мәдениеті. Ғылыми мәтіндермен жұмыс істеуге, көпшілік алдында сөз сөйлеуге арналған қазақ/орыс тілдеріндегі ауызша, жазбаша тіл. Алуан түрлі мәдени ортада кәсіби қызметті ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Химияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 7

  Студенттеріге отандық педагоги-каның, педагогикалық психология мен дидактиканың жетістіктері туралы негізгі түсінік беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Химияны оқыту әдістемесінің педагогикалық негіздері
  Несиелер: 7

  Ұстазбен оқушы қарым-қатынасы-ның бірлігі, үйлесуі, оқытудың мақ-саттары, міндеттері, мазмұны мен ұйымдастыру формалары, құралда-ры, әдістері арқылы білімін қалып-тастыру, өзінен бұрын өткен және ағымдағы педогогикалық тәжірибе-лерді зерттеп, оқу ісін жүйелі ұйымдастыруға машықтандыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 4

  Тілдерді меңгеру деңгейі - В1-В2. Мамандықтың пәндік саласына шет тілінің кәсіби-бағдарланған тілінде кіріспе. Базалық категориялық ұғымдық аппарат және оның шет тіліндегі нұсқалары. Кәсіби және ғылыми терминология. Арнайы кәсіби-бағдарланған материал және оны берілген кәсіби жағдайларда пайдалану. Мамандық бойынша пәндік сала мазмұнының шет тіліндегі сипаттамасы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сандық анализ
  Несиелер: 6

  Заттың мөлшерлік құрамын анықтауға мүмкіндік туғызатын әдістерді оқып үйренеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жаңартылған білім беру мазмұны аясындағы заманауи педагогикалық технологиялар
  Несиелер: 5

  Заманауи қоғамның зиялы азаматына білім беру, сана әлеуеті жоғары дамыған, сын тұрғысынан және жаңашыл ойлай білетін, рухы мықты, өз білімін қоғамның алға басуына жұмсай алатын адамды тәрбиелеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химиялық зерттеулердің физикалық әдістері (орыс тілінде)
  Несиелер: 5

  . Әдістерді пайдалану тек ластану деңгейін анықтаумен ғана шектел-мейтіндігін, табиғат нысандары-ның табиғи күйіне де солардың жәрдемімен баға беруге, мысалы, бұлақ және минералды су құра-мын, топырақтың құрылымы мен құрамын анықтауға физикалық-химиялық, географиялық әдістер-мен бірге атмосфераның, климат-тың және т.б. күйін экологиялық тұрғыда зерттеуге физикалық әдістерді қолдануға үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бейорганикалық қосылыстардың химиялық технологиясы (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 6

  Химиялық технология туралы түсінік. Химиялық технологияның жіктелуін, қазіргі қоғамдағы химиялық өндірістің маңыздылығын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Алифатты қосылыстардың органикалық химиясы
  Несиелер: 6

  Алифатты қосылыстардың клас-сификациясы, номенклатурасы, химиялық қасиеттері және құры-лысын байланыстыратын жалпы заңдылықтарын, зертханада және өндірісте алу жолдарын, олардың туындыларының қасиеттерін, түр-лендіру жолдарын, реакция түрлері мен механизмдерін меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химиядан есептер шығару әдістемесі (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 6

  Заттардың химиялық формулалары. Газдар қоспасы. Металдар қоспасы-ның құрамы. Бейорганикалық, орга-никалық заттардың қоспасы, орга-никадан тізбекті реакциялар. Негіз-дер мен тұздардың суда ерігіштігі. Металл мен тұз ерітіндісі арасын-дағы орын басу реакциясы. Өнім-дердің теориялық және практикалық шығымдары. Заттардың химия-лық реакция теңдеулерін және т.б. түрлерін практикада есептер шығару арқылы қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Анализдің заманауи әдістері (орыс тілінде)
  Несиелер: 5

  Көптеген күрделі көп компонентті нысандарды талдаудың қажетті кезеңі болып табылатын бөлу, шоғырландырудың негізгі заманауи әдістерін үйрету, әртүрлі әдістерді қолдану салаларынан, заңдылық-тарынан, принциптері туралы іргелі білім беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химиялық эксперимент жүргізу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Химиялық эксперимент көмегімен құбылыстарды зерттеуге, түсінік-терді қалыптастыруға, жаңа оқу материалын зерттеуге, білімді бекітуге және жетілдіруге, практи-калық дағдыларды қалыптастыру-ға, дербестікті, қызығушылықты дамытуға ықпал етуге болады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Органикалық химияның теориялық негіздері
  Несиелер: 6

  Химияның көміртек және оның басқа элементтермен түзілген орга-никалық қосылыстарын, олардың өзара түрлену заңдылықтарын, органикалық заттардың синтезі мен құрылымын, ондағы электрон тығыздығының таралуын, атомдар-дың кеңістіктік орналасуын, реакция механизмін меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Білім беру жүйесін жаңғыртудың заманауи жағдайындағы инклюзивті білім беру мәселесі жоғары оқу орындарына инклюзивті білім беру мамандарын дайындау міндетін жүктеп отыр. Инклюзивтік білім берудің ерекшелігі – білім беру процесін жобалау мен ерекше білім беру қажеттілігі бар балаға жеке оқу маршрутын құра білу және инклюзивті білім беруді ұйымдастыруға қабілетті кадрларды дайындау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Циклді қосылыстардың органикалық химиясы
  Несиелер: 6

  Циклді қосылыстардың жіктелуін, циклдердің бөлінуін, олардың туындыларын алу әдістерін, химия-лық қасиеттеріндегі ерекшеліктерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Органикалық молекулалардың функционалды туындыларының химиясы
  Несиелер: 6

  Алициклді, ароматты және гетероциклді қосылыстардың құрылысы, изомериясы, атулары, негізгі алу әдістері, химиялық қасиеттері, маңызды реакцияларының меха-низмі, стереохимиясымен танысты-ра отырып оның өсімдіктер мен жануарлар организмдерінің тіршілі-гінде атқаратын роліне, олардың адамзат өміріне қажетті әртүрлі салаларда кеңінен қолданылуына байланысты ұғымды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биоорганикалық химия
  Несиелер: 6

  Биоорганикалық химия курсында органикалық қосылыстардың негізгі кластары, олардың физикалық және химиялық қасиеттері және олардың қатысуымен жүретін химиялық реакциялар механизмдері, олардың биологиялық процестердегі рөлі туралы білімді қалыптастыруды қамтиды. Алған білімдерін тірі организмдерде жүретін химиялық процестерге, химиялық реакцияларға негізделген биологиялық процестерді зерттеуде қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Электрохимиялық зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Жұмыс істейтін өндірістер негізінде бұл әдістердің тәжірибе-лік қолданылуы мен маңызын түсіндіру, игеруіне қол жеткізу, талдау әдістерін іс жүзінде қолдана білуін дамыту, болашақ мамандардың қолданылатын аспаптар ерекшеліктері мен олардың көмегімен талдауларды тәжірибеде орындай алуына қол жеткізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Физикалық химияның дисперсті жүйелері
  Несиелер: 6

  Дисперстік жүйелердің түзілу және бұзылу жолдарын, қасиет-терін, фазалардың жанасу беттер-індегі молекулааралық әрекеттесу құбылыстарын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру
  Несиелер: 3

  Ғылыми-зерттеу жұмысы қолда бар білімді кеңейту, жаңа білім алу мақсатында ғылыми ізденіспен, зерттеулер жүргізумен, эксперименттермен, ғылыми гипотезаларды тексерумен, табиғатта, қоғамда пайда болатын заңдылықтарды анықтаумен, ғылыми қорытындылармен, жобаларды ғылыми негіздеумен байланыстыру арқылы студентке ғылыми-зерттеу еңбегінің дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биохимия (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 6

  Биохимияда тірі жасушалар мен организмдердің химиялық құрамы туралы, сондай-ақ олардың тіршілік әрекетінің негізінде жатқан химия-лық процестер туралы ұғымды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Физикалық және коллоидтық химия
  Несиелер: 6

  Физикалық және химиялық тепе-теңдіктің негізгі заңдылығын, температура, қысым, концентра-ция сияқты өлшемдердің бірі не бірнешеуі өзгергендегі тепе-тең-дік заңдылығынын құбылысын, түрленуін, зерттейді. Заттың агрегаттық күйі оның негізгі физика-химиялық сипаттамасы. Заттың бір агрегаттық күйден екінші күйге ауысуын агрегаттық түрленуін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Химиялық технология және нанотехнология
  Несиелер: 5

  Технология – өнеркәсіп өнімдерін табиғи шикізаттан өндірудің нәти-желі әдістері мен процестері, және наноқұрылымдар мен нанонысан-дарды бағалау мен зерттеудің бір-қатар заманауи әдістері: электрон-ды, ионды-өрістік микроскопия, оптикалық, рентгенді және магнитті спектроскопия сипаттал-ғаны жайлы бағыт беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Химияның ұғымдары мен заңдары
  Несиелер: 3

  Химия-заттың қасиеттері және оның түрленуі туралы ғылым, ол осы түрленулерді сипаттайтын заңдар мен принциптерді, сондай-ақ оларға түсініктеме беруге мүмкіндік беретін ұғымдар мен теорияларды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аналитикалық химия негіздері
  Несиелер: 5

  Аналитикалық әдістердің теория-лық негіздерін, әртүрлі орталарда, түрлі агрегаттық күйлерде болатын элементтердің қосылыстарын кеңінен зерттеуге, координациялық қосылыстардың құрамын, тұрақтылығын, заттың оптикалық, электрохимиялық, химиялық реакциялардың жылдамдықтарын, әдістердің метрологиялық сипаттамаларын анықтауға, анализдің жаңа әдістерін іздеуге, ғылым мен техниканың заманауи жетістіктерін аналитикалық мақсаттарда қолдануға баулу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химияны оқытудың жеке әдістері
  Несиелер: 5

  Оқытудың жеке әдістері-оқыту мен білім беру мазмұнының ішкі қозғалу нысаны; олардың сипаты оқушылардың жаңа білімдерді меңгеруіне қарай өзгерту; оқу пәндерінің мазмұнын дамытудағы басты және шешуші өзгерістер оларды беру мен игеру әдістеріндегі басты және шешуші өзгерістерге себепші екендігін қарастыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Органикалық қосылыстардың механизімдері
  Несиелер: 6

  Органикалық қосылыстарда элек-трон тығыздығының таралуын, атомдардың кеңістіктікте орнала-суын және химиялық реакция механизмін белгілеудегі мүмкіндіктерін, сонымен қатар ғылым мен техниканың жаңа салаларының пайда болуына және дамуына ықпал ететіндігін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қолданбалы химия
  Несиелер: 5

  Бейорганикалық, органикалық химия курстарында алған заңдары мен теорияларына, химиялық процестер мен өндірістерге жүйеленген, қорытындыланған, тереңдетілген түрде түсінік қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биотехнология
  Несиелер: 5

  Биотехнологияның негізгі ұстанымдарымен, сыртқы ортаның объектілерін тазарту үшін қолданылатын биореактор түрлерімен таныстыру, микроағзалардың мүмкіндіктері мен оларды биотехнологияда ағынды суларды тазарту, биогаз алу үшін және қоршаған ортаны сауықтандыру түсінігін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электрохимия (орыс тілінде)
  Несиелер: 5

  Электр өрісінің әсерінен зарядтал-ған бөлшектердің жүрісін, электр-өткізгіштік құбылысын, электрод ерітінді (балқыма) шегі арқылы өтетін электр тогының электрод-тар бетінде жүретін құбылыс-тарды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Органикалық химияның таңдамалы тараулары
  Несиелер: 6

  Органиканың таңдаулы тараулары-мен таныстыру. Олар: алкандар, алкендер, арендер, галогеналкан-дар,циклоалкандардың изомерия-сынан олардың физикалық, химия-лық қасиеттерінен, алынуынан, қолданылуынан, Марковников ережесіннен түсінік қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Периодтық заң және жүйе (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Элементтердің периодтық жүйедегі орны, атом құрылысы бойынша элементтер туралы білімді пысықтау, периодтық кестені пайдалану, химиялық символиканы білу деңгейін анықтау, әртүрлі тапсырмалар орындау арқылы білімін жетіл-діру, белсенділігін, қызығуын арттыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жалпы химия (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Жалпы химия әдетте маңызды бейорганикалық, органикалық зат-тардың химиялық және физикалық қасиеттері туралы ақпаратты, хим-иялық термодинамика мен кинетика элементтерін, органика-лық синтез заңдылықтарын т. б. қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ЖМҚ химиясы (орыс тілінде)
  Несиелер: 5

  Молекулалары көп қайталанып отыратын мономерлер. Биосинтез барысында тірі организм клеткала-рында түзілетіндігін, мономерлерді поликонденсациялау, полимерлеу арқылы да алынатындығын, және машина жасауда, құрылыста, ауыл шаруашылығында, үй тұрмысында, электртехникада, медицинада, т.б. көптеген салаларда кеңінен қолданылады және бұрын байқалмаған қасиеттері жайлы анықтап, өндіріске енгізілетінінен түсінік беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химиялық зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Химиялық зерттеудің қазіргі заманғы әдістері (гравиметрия-лық, электрохимиялық, титро-метриялық, т.б.) туралы білімді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ерітінділер химиясы (орыс тілінде)
  Несиелер: 5

  Ерітінділердің, қайнау температу-раларының жоғарылауы, қату тем-ператураларының төмендеуі, бу-дың қысымы, осмостық қысым сияқты касиеттеріне сүйенді. Бұл шамалар ерітінділердің концен-трациясына тәуелді де, еріген заттың табиғатына тәуелсіз екендігін дәлелдейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қоршаған орта химиясы
  Несиелер: 5

  Адамзат қоғамы өмір сүретін таби-ғи және антропогендік орта; адам-дар мен олардың шаруашылығына бірлесе және тікелей әсер ететін биоталық, абиоталық, антропоген-дік орталардың жиынтығы; адам-дар, жануарлар немесе объектілер тіршілік, әрекет ететін орта немесе контекст арқылы сипаттау бойынша қызығуын арттыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  пән бойынша негізгі түсініктер, ұғымдар, заңдылықтар мен теорияларды қалыптастыра білу

 • Код ON2

  инклюзивті білім беру жүйесінің негізгі модельдері мен педогоика-психологиялық қабілеттерін зерттей білу

 • Код ON3

  оқушыларды сыни ойлауға, проблеманы шығармашылықпен бірлесе шешуге тарту мақсатында пәннің негізгі концепциялары мен зерттеу құралдарын және құрылымын айқындай білу;

 • Код ON4

  химиялық және физика - химиялық талдау әдістерін білу

 • Код ON5

  пән бойынша таңдалған мақсатқа сәйкес оқу жетістіктерін критериалды бағалауды және диагностикалауды қолдана білу;

 • Код ON6

  химиялық есептерді шығарудың әртүрлі әдістерін қолдану және химиялық экспериментті жүргізу әдістемесін білу

 • Код ON7

  химиялық қосылыстардың классификациясы, номенклатурасы және құрылысы туралы түсінік қалыптастыру

 • Код ON8

  педагогика ғылымының теориялық негіздерін, оқыту әдістемесін, ұйымдастыру әдістері мен заманауи технологияларын қолдана білу

 • Код ON9

  кәсіптік саладағы проблемалардың шешімін және қорытындылардың тұжырымдарын талдау;

 • Код ON10

  химиялық реакциялардың жүру механизмдері мен қасиеттерін талдай білу

 • Код ON11

  оқушылардың физиологиялық және психологиялық дамуы мен экологиялық мәселелері туралы түсініктерді қалыптастыру

 • Код ON12

  ғылыми - зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және мамандық бойынша дағдыларын қалыптастыру

Top