Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B11309 Көлік логистикасы в Қазақстан-Неміс университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Қазіргі заманғы тауар қозғалысының логистикалық жүйесінде көлік кешенінің жұмысын ұйымдастыра алатын және оның тауар нарығы мен көлік қызметтері нарығының логистикалық инфрақұрылымымен өзара іс-қимылын ұйымдастыра алатын және логистикалық міндеттерді іске асыру үшін юриспруденция, экономика, математика, ақпараттық технологиялар саласында білімі бар білікті мамандарды даярлау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 245
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B095 Көлік қызметтері
 • Білім беру саласы 6B11 Қызмет көрсету
 • Дайындық бағыты 6B113 Көлік қызметтері
 • Жоєары математика
  Несиелер: 5

  Сызыќтыќ алгебра: аныќтауыштар, матрицалар, сызыќты алгебралыќ теѕдеулер жїйесі.Векторлыќ алгебра: векторлар; скаляр, векторлыќ, аралас векторлар.Аналитикалыќ геометрия: R3-те жазыќтыќтыѕ жјне тїзудіѕ теѕдеулері; екінші ретті ќисыќтар.Бір айнымалы функцияныѕ дифференциалдыќ есептеуі: функция шегі; функцияныѕ їздіксіздігі; функцияныѕ туындысы; функцияныѕ дифференциалы; монотондылыќ, функцияныѕ экстремумы.Бір айнымалы функцияны интегралдыќ есептеу: белгісіз интеграл; белгісіз интегралдарды интегралдау јдістері; Аныќталєан интеграл жјне оныѕ ќосымшалары.Кґптеген айнымалылардыѕ функциялары: Жеке туындылар; экстремум.Ќарапайым дифференциалдыќ теѕдеулер: бірінші ретті дифференциалдыќ теѕдеулер; жоєары ретті дифференциалдыќ теѕдеулер; Тўраќты коэффициентті сызыќтыќ дифференциалдыќ теѕдеулер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кјсiпорын экономикасы
  Несиелер: 3

  Кјсіпорын шаруашылыќ объектісі ретінде. Кјсіпорынныѕ негізгі жјне айналым капиталы. Кјсіпорынныѕ еѕбек ресурстарын талдау. Кјсіпорынныѕ инвестициялыќ жјне инновациялыќ ќызметі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалыќ анализ
  Несиелер: 3

  `Экономика жјне ґндірісті ўйымдастыру` курсыныѕ маќсаты студенттерді нарыќтыќ экономика жаєдайында шаруашылыќ жїргізуші субъектініѕ экономикалыќ ќызметініѕ негізгі теориялыќ ережелерімен, негізгі экономикалыќ категориялар мен ўєымдармен, ќолданыстаєы экономикалыќ кґрсеткіштер жїйесімен жјне оларды есептеу јдістерімен таныстыру.Курстыѕ басты міндеті-студенттерді нарыќтыќ экономика негіздерімен, ќолда бар ресурстарды тиімді пайдалану јдістерімен, кјсіпорын ќызметін экономикалыќ талдаумен таныстыру.Курсты оќу јрбір заманауи маманєа ќажетті теориялыќ жјне практикалыќ экономикалыќ білімніѕ маѕызды кешенініѕ іргетасын ќалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоєары математика (озыќ курс)
  Несиелер: 5

  Еселік интегралдар: Ќос интегралдар жјне олардыѕ ќолданылуы; їштік интегралдар жјне олардыѕ ќолданылуы.Ќатарлар: сандыќ ќатарлар; таѕбалы ќатарлардыѕ жинаќтылыќ белгілері; кезектесетін ќатарлар; функционалдыќ ќатарлар; далалы ќатарлар.Ыќтималдыќтар теориясы мен математикалыќ статистика элементтері: ќарапайым оќиєалар кеѕістігі; ыќтималдыќтыѕ классикалыќ аныќтамасы; шартты ыќтималдыќ; ќайта сынау, кездейсоќ шамалар жјне олардыѕ сипаттамалары; їлестіру тїрлері: биномиалдыќ, біркелкі, ќалыпты, кґрсеткіштік; таѕдау бойынша їлестіру параметрлерін нїктелік баєалау; гипотезаларды статистикалыќ тексеру туралы тїсінік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Маркетинг
  Несиелер: 3

  Модуль шеѕберінде маркетингтіѕ барлыќ кешені зерттелетін болады: тауар, баєа, орналасќан жері, жылжыту. Оќыту барысында студенттер маркетингтік зерттеулер жїргізу, нарыќты сегменттеу, бјсекелестерді талдау, кейінгі пјндерде негізгі маркетингтік ќўралдарды ќолдану туралы базалыќ білім алады.Дјрістік материалдыѕ мазмўны:* Маркетингтіѕ негізгі ўєымдары o Маркетингтік орта.o Маркетингтік зерттеулерo Нарыќ жаєдайында тўтынушылардыѕ мінез-ќўлќы* Ўйымдастырылєан тўтынушылардыѕ тјртібі* Бјсекелестерді талдауo Тауар жјне тауар саясаты* Баєа ќўруo Тарату жјне тауар ќозєалысы арналары* Тауарды жылжыту* Стратегиялыќ жоспарлауo Ќызметтер маркетингі`o Халыќаралыќ маркетинг

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математикалыќ анализ
  Несиелер: 5

  Бір айнымалы функциялардыѕ дифференциалдыќ есептеулері.Бір айнымалы функцияны интегралдыќ есептеу.Бірнеше айнымалы функциялардыѕ дифференциалдыќ есептеулері.Ќарапайым дифференциалдыќ теѕдеулер.Еселік интегралдар.Сандыќ жјне функционалдыќ ќатарлар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Fылыми жўмысты жазу жјне презентация техникасы жјне риторика
  Несиелер: 5

  Модуль аясында єылыми таным принциптері мен јдістері, теориялыќ таным элементтері ќарастырылады. Курс аясында студент єылыми жазба жўмыстарын жазу даєдыларын алады. Сонымен ќатар, курс студенттердіѕ ауызша сґз сґйлеу жјне оќу презентацияларын дайындау даєдыларын ќалыптастыруєа арналєан. Студенттер ґзіндік єылыми жўмыстардыѕ негізгі тїрлерін: баяндамалар, рефераттар, шаєын жобалар, эссе жјне т. б. зерттейді. Оќу, єылыми жјне іскерлік презентацияєа ќойылатын талаптар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикалыќ теория
  Несиелер: 3

  Экономикалыќ теорияныѕ пјні мен јдісі. Ќоєамдыќ ґндіріс жјне оныѕ ќўрылымы. Экономикалыќ жїйелердіѕ типтері жјне олардыѕ даму заѕдылыќтары. Ќоєамдыќ шаруашылыќ тїрлері. Тауар ґндірісі. Аќша. Экономикалыќ институттар: меншік жјне кјсіпкерлік. Нарыќ: тїрлері, ќўрылымы, модельдері, бјсекелестік. Сўраныс пен ўсыныс. Тўтынушылыќ мінез-ќўлыќ теориясы. Ґндіріс шыєындары жјне фирманыѕ пайдасы. Бјсекелестік жјне монополия. Капитал айналымы жјне айналымы. Ўлттыќ экономика жїйе ретінде. Экономикалыќ тепе-теѕдік жјне экономикалыќ ґсу. Макроэкономикалыќ тўраќсыздыќ. Жўмыссыздыќ жјне инфляция. Несие-банк жїйесі. Ќаржы жїйесі жјне фискалдыќ саясат. Мемлекеттік реттеу: мјні, маќсаттары, ќўралдары. Халыќаралыќ экономикалыќ ќатынастар. Сыртќы экономикалыќ ќызметті реттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Информатика
  Несиелер: 5

  Курс студенттердіѕ баєдарламалармен жўмыс істеу даєдыларын ќалыптастыруєа арналєан. Курста студенттерге дўрыс жўмыс їлгісі, ќўрал-саймандарды, функцияларды, формулалар алгоритмдерін тиімді пайдалану оќытылады. Курста студент ґз есептерін, кестелерді жјне есептеулерді автоматтандыруды ќарастырады. Кестелер мен стильдердіѕ корпоративтік їлгілерін жасауды їйренеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жобалыќ менеджмент жјне техникалыќ сертификаттау
  Несиелер: 5

  Жобалыќ менеджмент-бўл арнайы јзірленген жјне тјжірибемен расталєан јдістер мен ќўралдардыѕ кґмегімен тїрлі їлгідегі жјне кґлемді жобаларды жїзеге асыруєа мїмкіндік беретін жаѕа кешенді тјртіп. Жобалыќ басќаруды пайдалану кґптеген кјсіпорындарєа ресурстарды їнемдеуге жјне бизнес ґсуініѕ жоєары ќарќынына ќол жеткізуге мїмкіндік береді. Кез келген істі немесе процесті жоба ретінде ќарастыруєа болады. Бизнес тарихы-табысты жобалардыѕ тарихы. Ќазіргі уаќытта жобаларды басќару бїкіл јлемде танылєан кјсіби ќызметке айналды. Соѕєы 30 жыл ішінде жобаларды басќару басќару ќызметініѕ жаѕа мјдениеті ретінде ќалыптасты-жаѕалыќтар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кґлік логистикасы
  Несиелер: 3

  Кјсіби, логист ретінде логистика мен кґлікті дамыту туралы жїйелі тїсінік болуы тиіс; кјсіпорын деѕгейінде немесе макроэкономикалыќ деѕгейде (салалыќ, ґѕірлік) кґлік жїйесінде болып жатќан логистикалыќ процестердіѕ мјнін тїсіну керек. Логистиканы дайындау міндеттері оныѕ білімі мен іскерлігініѕ жиынтыєына ќойылатын талаптарда ашылады. Пјн аясында логистика жаєдайындаєы кґлік модульдері ќарастырылады. Кґлік процесі. Кґлік логистикасындаєы тариф ќўру. Кґліктік логистика кластері. Бўл модульдердіѕ мазмўнында кґліктік логистиканыѕ мјні, ќызмет саласы, маќсаты, міндеттері, зерттеу пјні сияќты мјселелер оќытылады. Кґлік логистикасыныѕ ќалыптасуы мен даму принциптері. Кґліктік-логистикалыќ жїйеніѕ тїсінігі жјне мјні. Кґлік-логистикалыќ жїйелерді баєалау јдістерініѕ жіктелуі. Кґлік-логистикалыќ жїйеніѕ сыртќы ортамен ґзара іс-ќимылы. Кґліктік-логистикалыќ жїйелерге ќойылатын негізгі талаптар. Аймаќтыќ логистикалыќ жїйелерді ќалыптастырудыѕ негізгі баєыттары. ТЛС шет елдерде орналастыру принциптері. Шет елдерде кґліктік-логистикалыќ жїйелерді орналастыру жјне ќўру принциптері. Кґлік аєындары жјне олардыѕ жіктелуі. Жоспарлау кезеѕдері мен принциптері. Логистикалыќ жїйелердегі тариф ќўрудыѕ негізгі принциптері. Кластерлік жїйе. Кґліктік логистика кластерін ќўру ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инновациялыќ менеджмент
  Несиелер: 5

  Модуль шеѕберінде студенттер инновациялыќ менеджменттіѕ негізгі ќўрылымын жјне оныѕ ќазіргі нарыќтыќ экономика жјне ќоєам жаєдайындаєы маѕызын зерттейді.Оќу материалыныѕ мазмўны:o Ќазіргі нарыќтыќ экономика-ќоєам жаєдайында єылыми / техникалыќ прогрестіѕ рґлі* іргелі жјне ќолданбалы зерттеулер* Инновацияныѕ сипаттамалары мен тїрлері* Инновацияныѕ ґмірлік циклі* Инновациялыќ менеджменттіѕ сипаты* Инновациялыќ идеяларды генерациялау жјне баєалау* Инновациялыќ климат ќўру* Инновациялыќ жобалардыѕ ерекшелігі мен іске асырылуы* Ќўны жјне ќаржылыќ жоспарлау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 5

  Модуль шеѕберінде статистикалыќ кґрсеткіштерді есептеу јдістері, регрессиялыќ талдау негіздері, Динамика ќатарын талдау зерттелетін болады. Алынєан білім негізінде студенттер ґз бетінше статистикалыќ зерттеулер жїргізе алады, оќытылатын мамандыќќа талдаудыѕ негізгі статистикалыќ јдістерін ќолдана алады, статистикалыќ јдебиетті ќолдана алады.Дјрістік материалдыѕ мазмўны:- статистика туралы тїсінік;- статистикалыќ баќылау;- топтастыру;- статистикалыќ кґрсеткіштер;- статистикалыќ деректерді ўсыну;- орташа шамалар жјне вариацияны зерттеу;- статистикалыќ байланыстарды моделдеу;- динамиканы Статистикалыќ зерттеу;- индекстер.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Техникалыќ негiздерi 1
  Несиелер: 5

  1. Ќатты дененіѕ материалдыќ нїктесініѕ, їдемелі жјне айналмалы ќозєалысыныѕ кинематикасы. Жазыќ жјне кїрделі ќозєалыс.2. Ќатты дененіѕ материалдыќ нїктесініѕ, їдемелі жјне айналмалы ќозєалысыныѕ динамикасы. Даламбер Принципі. Механикалыќ энергия, жўмыс, ќуат. Импульстіѕ саќталу заѕдары, импульс моменті жјне энергия. Ќарапайым соќќы теориясы.3. Статика. Статиканыѕ негізгі ўєымдары мен аксиомалары. Кїш жўбыныѕ теориясы. Кїштіѕ еркін, жазыќ жјне кеѕістіктік жїйесі. Тепе-теѕдік шарттары. Механикадаєы їйкеліс кїші. Техникалыќ їйкеліс. Параллель кїштер орталыєы. Дененіѕ ауырлыќ орталыєы

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Логистика негiздерi
  Несиелер: 3

  `Логистика негіздері` пјнін оќытудыѕ маќсаты: теория мен практикаєа заманауи тјсілдерді талдау негізінде кјсіпорындарды кїрделі жїйе ретінде логистикалыќ танымныѕ мјнін, табиєатын жјне јдіснамасын жан-жаќты жјне тереѕ тїсінуге ќол жеткізу жјне алынєан білімді осы жїйелерде болып жатќан аєын процестерін оѕтайландыру їшін пайдалануды їйрену.Ќаралатын мјселелер:Терминологиялыќ аппарат. Логистиканыѕ ќалыптасуы мен дамуы. Логистиканы дамытудыѕ негізгі принциптері, функциялары жјне тўжырымдамалары. Логистиканыѕ тїрлері, логистикалыќ жїйе жјне аєындар. Логистикалыќ жїйедегі ўйымдастыру жўмысы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Баєдарламалау
  Несиелер: 5

  1.Жалпы сўраќтар баєдарламалау технологиясы2.Дербес компьютердіѕ баєдарламалау жјне баєдарламалыќ ќўралдары (ДК). Алгоритмдік тілдер. Алгоритмдер. Алгоритмдер тїрлері. Баєдарламаны јзірлеу кезеѕдері. Баєдарламаныѕ ќўрылымын јзірлеу.3.Баєдарламалау технологиясыныѕ негіздері (ТП).4.Баєдарламалыќ ќамтамасыз етуді жобалау јдістері. Баєдарламалау тілін таѕдау. Баєдарламаларды жґндеу кезеѕі.5.Си тілінде баєдарламалау4. Баєдарламалыќ инженерия.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Access деректер ќоры жјне баєдарламалау
  Несиелер: 5

  Деректер ќоры тўжырымдамасыныѕ негізгі ўєымдары: деректер ќоры тўжырымдамасыныѕ ќалыптасуы; файлдыќ жїйелер; деректер модельдері; реляциялыќ модельдіѕ негізгі ўєымдары; реляциялыќ алгебра; деректер базасындаєы ќатынастарды жїзеге асыру; деректерді нормалау. Реляциялыќ модельдіѕ деректерін аныќтау тілі: деректер базасын, домендерді, кестелерді, кґрулерді, индекстерді ќўру. SQL сўраныстарыныѕ тілін толыќ їйрену. Саќталатын процедураларды ќўру. Генераторлар мен триггерлерді ќўру. Деректер ќорын басќару ќўралдары. Деректер ќорын пайдалана отырып ќосымшаларды јзірлеу: ДБ Ќосымшаларыныѕ архитектурасы, ќосымшаларды жылдам јзірлеу ортасыныѕ компоненті кґмегімен ДБ-мен жўмыс істеу (Access 2007).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Логистикалыќ менеджмент жјне контроллинг
  Несиелер: 3

  Лекциялар семинарлар мен практикалыќ сабаќтармен сїйемелденеді, онда студенттер наќты тапсырмаларды орындайды:- логистикалыќ кјсіпорындардаєы логистикадаєы контроллингтіѕ маќсаттары мен ерекшеліктері;- - жедел жјне стратегиялыќ контроллинг;- - сандыќ жјне сапалыќ кґрсеткіштерді ескере отырып, логистикалыќ фирмалардыѕ сервис тарифтері жїйесі;- - сауда желілеріне дистрибутивтік жјне жабдыќтау ќызметтері їшін тарифтерді есептеу;- компьютерлерде Менеджмент жјне контроллинг бойынша негізгі міндеттерді пысыќтау:- Логистикалыќ ќызмет кґрсету бойынша келісімдер јзірлеу,- оѕтайлы логистикалыќ јріптестерді аныќтау стратегиясын јзірлеу;- логистикалыќ ќызметтер їшін тарифтер нўсќаларын јзірлеу;- логистикалыќ сервисте контроллинг концепциясын јзірлеу;- - инвестициялар мен пайдалану шыєыстарын есептеу;- инвестицияларды іске асыруды контроллинг.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Логистикалыќ саладаєы ќаржы
  Несиелер: 5

  Модуль аясында ќаржы ќызметініѕ табиєаты мен ерекшеліктері, экономиканыѕ тиімді дамуындаєы ќаржы механизмініѕ мїмкіндіктері, ќаржыны ўйымдастыру нысандарыныѕ ґзара байланысы мен ґзара іс-ќимылы жјне оларды наќты жаєдайларда ќолдану јдістері оќытылады.Дјрістік материалдыѕ мазмўны:Экономикадаєы ќаржыныѕ мјні, функциялары жјне рґлі. Ќаржы жїйесін ўйымдастыру. Ќаржылыќ саясат жјне ќаржылыќ механизм. Шаруашылыќ субъектілерініѕ жјне їй шаруашылыќтарыныѕ ќаржысы. Мемлекеттік ќаржы. Кірістер мен шыєыстар. Салыќ жјне салыќ салу. Мемлекеттік бюджет жјне бюджеттен тыс ќорлар. Мемлекеттік несие жјне мемлекеттік ќарыз. Саќтандыру. Экономиканы мемлекеттік ќаржылыќ реттеу. Ќаржы нарыєы. Сыртќы экономикалыќ байланыстар жїйесіндегі ќаржы. Ќаржы жјне инфляция.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Техникалыќ негiздерi 2
  Несиелер: 5

  1. Тербелістер теориясыныѕ негіздері. Периодтыќ жјне гармоникалыќ тербелістер. Еркін ґшетін жјне еріксіз тербелістер. Резонанс. Маятникті жјне айналмалы тербелістер. Сыни жиілік.2. Гидромеханика негіздері. Гидростатика жјне гидродинамиканыѕ негізгі ўєымдары, заѕдары жјне теѕдеулері. Тўтќырлыќ. Сўйыќтыќ аєысыныѕ режимдері. 3. Материалдардыѕ кедергі негіздері. Кернеу жјне деформация ўєымы. Деформация тїрлері. Ќауіпсіздік. Рўќсат етілген кернеу. Кедергі сјті. Тепе-теѕдік тўраќтылыєы. Конструкция элементтерініѕ беріктігін, ќаттылыєын жјне орныќтылыєын есептеу јдістері. Динамикалыќ жїктемелер жјне шаршау кедергісі.4. Механизмдер мен машиналар теориясыныѕ элементтері. Механизмдер мен бґлшектердіѕ ќўрылымы мен жіктелуіне кіріспе. Ілінісу, кґтергіш жјне тартќыш элементтер. Бґлшектерді ќосу. Конструкциялыќ материалдар жјне олардыѕ ќасиеттері. Коррозия. Материалдардыѕ аќауы. Тозуєа тґзімділік.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кјсіпорындаєы бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Модуль аясында бухгалтерлік есептіѕ барлыќ процесі зерттелетін болады. Оќу барысында студенттер білім алады жјне іс жїзінде шаруашылыќ операцияларды тіркеуді, бастапќы ќўжаттарды толтыруды, есептік деректерді ґѕдеуді жјне ќаржылыќ есептілікті дайындауды, сондай-аќ алынєан білімді басќа да оќытылатын пјндерде ќолдануды їйренеді.Дјрістік материалдыѕ мазмўны:Бухгалтерлік есептіѕ мјні мен маѕызы. Есеп саясаты жјне оны ашу. Бухгалтерлік есептіѕ пјні мен јдісі. Бухгалтерлік баланс жјне ќаржылыќ есептілік. Шоттар жїйесі жјне ќос жазба. Бухгалтерлік есеп шоттарыныѕ жоспары. Ќўжаттама жјне тїгендеу. Баєалау жјне калькуляция. Негізгі ќўралдарды жјне олардыѕ тозуын есепке алу. Материалдыќ емес активтерді жјне олардыѕ амортизациясын есепке алу. Тауарлыќ-материалдыќ ќорларды есепке алу. Аќша ќаражатын есепке алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инвестицияны ќаржыландыру жјне несиелендiру
  Несиелер: 5

  Модуль шеѕберінде Инвестициялыќ жобалаудыѕ оѕтайлы шешімдерін јзірлеуге баса назар аудара отырып, ќаржылыќ, инвестициялыќ жјне инновациялыќ менеджменттіѕ базалыќ ўєымдары зерделенетін болады. Дјрістік материалдыѕ мазмўны:Нарыќтыќ ќатынастар жїйесіндегі ИнвестицияларИнвестициялыќ процесс тїсінігіЌазаќстанда инвестициялыќ ќызметті дамытуЌазаќстанныѕ 2015 жылєа дейінгі индустриялыќ-инновациялыќ даму стратегиясыМемлекеттіѕ ќўрылымдыќ-инвестициялыќ саясатыИнвестициялыќ ќызметті ќаржыландыру кґздеріИнвестициялыќ жобаларды ќаржыландыру тјсілі ретінде ќысќа мерзімді банктік кредит беруЛизинг инвестицияларды орта мерзімді ќаржыландырудыѕ тјсілі ретіндеИпотекалыќ кредит беру инвестицияларды ўзаќ мерзімді ќаржыландыру тјсілі ретіндеИнвестициялыќ жобаныѕ ќўрылымыИнвестициялыќ жобаныѕ ґмірлік цикліЖобалыќ талдаудыѕ тўжырымдамалыќ негіздеріИнвестициялыќ жобалардыѕ тиімділігін баєалау кезінде инфляцияны есепке алуБизнес инвестициялыќ жобаны жоспарлауИнвестициялыќ жобаныѕ техникалыќ-экономикалыќ негіздемесіИнвестициялыќ жобаларды микроэкономикалыќ іргелі талдауЌаржы-экономикалыќ талдау јдістеріИнвестициялыќ жобалардыѕ тиімділігін баєалау јдістеріИнвестициялыќ жобалардыѕ аќша аєындарын баєалауБелгісіздік жјне тјуекел жаєдайында инвестициялыќ жобаларды баєалауИнвестициялыќ жобалардыѕ тјуекелдерін баєалау јдістері мен критерийлеріХалыќаралыќ инвестициялар`Еврорынок - халыќаралыќ инвестициялардыѕ орталыќ буыны ретінде

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аќпараттыќ логистика
  Несиелер: 3

  Оќыту барысында студенттер аќпараттыќ аєындардыѕ тїрлері мен ќозєалыс принциптерін; интеграцияланєан логистиканыѕ аќпараттыќ ресурстарыныѕ иерархиялыќ ќўрылымын; интеграцияланєан жеткізілімдер тізбегін автоматтандырылєан басќарудыѕ иерархиялыќ жїйесін; аќпаратты іздеу, жинау, ґѕдеу, талдау жјне саќтаудыѕ ќазіргі заманєы аќпараттыќ технологияларыныѕ ќолданыстаєы баєдарламалыќ ґнімдерін їйренеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электрондыќ бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Кјсіпорындардыѕ тиімділігі мен бјсекеге ќабілеттілігі оныѕ сыртќы жјне ішкі ортасыныѕ кґптеген факторларына байланысты, олар мўќият талдауєа жјне тиісті есепке алынуєа тиіс.Ќазіргі автоматтандырылєан жўмыс орындары мен бухгалтерлік есеп технологиялары ўйым їшін есеп процесініѕ тиімділігіне, ґзініѕ мїліктік жјне ќаржылыќ жаєдайыныѕ толыќ жјне шынайы кґрсетілуіне ыќпал ету мїмкіндігін ашады, сондай-аќ басќарушы персоналды басќару шешімдерін ќабылдау їшін оєан талап етілетін уаќтылы жјне толыќ аќпаратпен ќамтамасыз етеді.Пјнніѕ маќсаты - студенттердіѕ бухгалтерлік есепте жјне салыќ саласында ќолданылатын электронды ќўжат айналымы, аќпараттыќ технологиялар туралы білім алуы.Пјнніѕ негізгі міндеттері: бухгалтерлік есепте Аќпараттыќ технологиялар мен жїйелерді, электронды ќўжат айналымын, бухгалтерлік есептіѕ мјтіндік кестелік ќўжаттарын дайындау технологияларын, ќўжат айналымы їшін деректер банкі мен есептеу желілерін, бухгалтерлік есеп їшін аќпараттыќ технологиялардыѕ сервистік ќўралдарын ќолдану мјселелерімен, Бухгалтерлік Аќпараттыќ жїйелерді жобалау міндеттерімен, Турбо бухгалтер, ПАРУС, 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ, Audit Expert бухгалтерлік жїйелердіѕ функционалдыќ мїмкіндіктерімен, бухгалтерлік есептегі компьютерлік аќпаратты ќорєау мјселелерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кґлiк ќўралдары (неміс тілінде)
  Несиелер: 5

  - Кґліктік Логистика Кіріспе;- Логистиканы аныќтау, экономикалыќ тасымалдарды аныќтау, логистиканы жјне экономикалыќ тасымалдарды дамыту;- Жїк логистикасыныѕ санаттары, кґлік логистикасыныѕ ойыншылары;- Экспедитор мен Тасымалдаушыныѕ міндеттері;- Кґліктік икемділік;- Келісімшарттыќ логистика;- Логистикалыќ Тораптар;- Темір жол кґлігініѕ логистикасы;- Жол ќозєалысыныѕ логистикасы;- Ішкі кеме ќатынасы логистикасы;- Јуе кґлігініѕ логистикасы;- KEP ќызметініѕ логистикасы;- Ќўбыр кґлігі;- ќўрамдастырылєан тасымалдар;- Кґліктік ќауіпсіздік негіздері, ќауіпті жїктердіѕ логистикасы;- Кґлік логистикасындаєы ABC талдау жјне пайдалы ќўнды талдау негіздері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жеткізу тізбектерін басќару
  Несиелер: 3

  `Жеткізу тізбектерін басќару` пјнін оќытудыѕ маќсаты ўйым ќызметініѕ тиімділігі мен бјсекеге ќабілеттілігін арттырудыѕ жаѕа кґзі ретінде жеткізу тізбегін ќўру мен басќарудыѕ модельдерін, јдістерін оќу, сонымен ќатар бизнес-процестердіѕ бірыѕєай логистикалыќ схемасында жеткізу тізбегін басќару мен бґлуді ќоса алєанда, ўйымныѕ ішкі жјне сыртќы ортасындаєы процестер деѕгейінде басќарудыѕ практикалыќ мјселелерін зерттеу болып табылады.Ќарастырылатын сўраќтар: жеткізу тізбектерін басќару негіздері. Жеткізу тізбектерін ўйымдастырудыѕ логистикалыќ стратегиясы. Жеткізу тізбегініѕ SCOR моделі. Логистикадаєы жобаларды басќару. Байланысты логистикалыќ тізбекті ќалыптастыру жобасы. Жеткізу тізбектерін интеграцияланєан жоспарлау. Жеткізу тізбектеріндегі жоспарлау. Жеткізуді Стратегиялыќ жоспарлау. Жеткізу тізбектерін тактикалыќ жоспарлау. Біріктірілген жоспарлауды аќпараттыќ ќолдау. Логистикалыќ жїйедегі тјуекелдер. Логистикалыќ жїйедегі тјуекелдерді басќару. Логистикалыќ жїйелердіѕ контроллингі. Контроллинг: јдістер, ќўралдар, ўйымдастыру. Логистикалыќ ґзара іс-ќимылдыѕ принциптері мен моделі

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Логистикадаєы математикалыќ модельдеу
  Несиелер: 3

  Логистикалыќ жїйелердіѕ математикалыќ модельдері:Моделдер тїрлері. Ґндірістік ресурстарды басќару моделі. Инвестицияларды моделдеу.Ќорларды басќарудыѕ математикалыќ модельдері:Кјсіпорын жўмысын модельдеу жјне оѕтайландыру.Ќорларды басќару міндеті.Логистика зерттеулеріндегі болжау јдістері:Логистикадаєы экономикалыќ-математикалыќ модельдеу жјне болжау процестерін аќпараттыќ ќамтамасыз ету.Логистика есептерін шешу їшін желілерде аєын теориясыныѕ јдістерін ќолдану:Кґлік-ґндірістік модельдер. Кґлік аєындарыныѕ желілік модельдері. Желілік модельдер їшін экстремалды есептер.Жобаларды басќару:Жобаныѕ желілік графиктері. Уаќыт жјне ресурстыќ кґрсеткіштерді жоспарлау јдістері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кґлік жїйелерініѕ логистикалыќ инфраќўрылымы (неміс тілінде)
  Несиелер: 5

  - Ішкі Кґлік Жїйелері;- Орау жабдыєы;- Конвейер;- Процестерді ґѕдеуге арналєан жабдыќтар;- Жинауєа арналєан жабдыќ;- RFID.Негізгі назар жобалау мен жобалаудыѕ негізгі жїйелеріне, сондай-аќ атериалды технологиялыќ ќондырєылардыѕ туынды тиімді физикалыќ процестеріне бґлінеді. Кґліктік, кґліктік жјне ќойма логистикасы жїйелерініѕ логистикалыќ инфраќўрылымы туралы тереѕ білім.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кјсіпорын ресурстарын жоспарлау жјне басќару жїйесі I
  Несиелер: 5

  - Компанияныѕ ресурстары мен процестері;- SAP R / 3 енгізу;- MIS/ Business Intelligence;-ERP-жїйелерініѕ архитектурасы;-Аќпараттыќ жїйелердегі ат-ќауіпсіздік;- ERP жїйесін таѕдау

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тауар ќозєалысы логистикасы
  Несиелер: 3

  `Тауар ќозєалысыныѕ логистикасы` пјнін оќытудыѕ маќсаты студенттерде материалдыќ аєындарды басќару даєдыларын ќалыптастыру, тиімді жеткізу јдістерін, жалпы логистикалыќ шыєындарды азайту болып табылады.Модуль аясында тауар ќозєалысы логистикасыныѕ заманауи тїсінігі ќарастырылады. Тауарґткізгіш жїйелер. Тауар ќозєалысын тиімді ўйымдастыруды экономикалыќ ынталандыру јдістері. Тауар ќозєалысын кґліктік-логистикалыќ ќамтамасыз ету. Тауар ќозєалысына ќатысушылардыѕ ґзара іс-ќимылы. Тауар ќозєалысы жїйесініѕ даму болашаєы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Логистикадаєы ќўќыќтыќ аспектілер
  Несиелер: 3

  ЌР кґлік ќатынастарын реттейтін нормалардыѕ жиынтыєын зерттеу. Кґліктіѕ негізгі тїрлерін жјне олар жїзеге асыратын тасымалдарды реттейтін ЌР-ныѕ базалыќ заѕнамалыќ актілерімен танысу. Халыќаралыќ тасымалдардыѕ јртїрлі тїрлерін ќўќыќтыќ реттеудіѕ ерекшеліктері. ЌР жјне шет елдердегі кґліктік-логистикалыќ ќызмет субъектілерініѕ ќўќыќтыќ мјртебесін зерттеу. Ќолданыстаєы халыќаралыќ логистикалыќ заѕнаманы зерттеу. Кґліктік-логистикалыќ ќызметпен айналысу барысында ќажетті ќўжаттарды ќўрастыру бойынша практикалыќ даєдыларды ќалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Логистикадаєы телематика (неміс тілінде)
  Несиелер: 5

  - Кґліктік Телематика негіздері (компоненттер мен функциялар));- Байланыс инфраќўрылымы;- GPS жјне GALILEO ќоса позициялау жїйесін ќўру;- GSM кґмегімен орналасќан жерді аныќтау;- Ќолдану саласы (кґлік тїрлері, Кґліктік Аќпарат жјне- басќару жїйелері, ќауіпсіздік, тґлем жинау);- Ќызметтер (трафик туралы деректерді жинау, трафик туралы аќпарат, флотты басќару жјне диспетчерлеу);- Трафикті басќару орталыќтары;- GPS-пен ќызмет кґрсету жјне ќолдану салалары;-Логистикадаєы жїйелерді сјйкестендіру, атап айтќанда, RFID дейін штрих-код;- RFID ќолдану аясы;-- LBS Location Based Servicesорнымен байланысты ќызметтер;- Телематикалыќ компоненттермен, ќозєалыс модельдерімен жјне VisSim-мен симуляцияларымен кґліктік логистикадаєы аќылы жїйелер.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кјсіби баєытталєан шетел тілі (немiс тілі)
  Несиелер: 2

  Логистика: неміс тіліндегі математика, логистика міндеттері, тапсырыстарды ґѕдеу, ќойма, буып-тїю, Кґлік, оѕтайлы логистикалыќ бірліктер, жїк тасымалдау жїйесі, логистика процестері: сатып алу, ґндіру,бґлу, ќосалќы бґлшектер, кјдеге жарату логистикасы.Грамматика: Номинализация, бґлінбейтін жјне бґлінбейтін префикстері бар етістіктер, пассивтердіѕ уаќытша формалары, пассивтердіѕ ауыстыратын формалары, ќўрамдас зат есімдер, атрибуттар жиынтыєы, атрибуттар жиынтыєыныѕ орнына кїрделі атрибуттар, инфинитивті ќўрылымдар.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кґлік техникасыныѕ объектілері мен жїйелерін лицензиялау
  Несиелер: 3

  Модуль шеѕберінде сертификаттау жјне лицензиялау органдарыныѕ ќўрылымы, сертификаттаудыѕ јдістемелік жјне ўйымдастырушылыќ негізі жјне ґнімніѕ ќауіпсіздігін баќылау, техникалыќ ќадаєалау, сертификаттауды аќпараттыќ ќамтамасыз ету, лицензияланатын ќызмет тїрлері, ќызметтерді сертификаттау, импортталатын жјне экспорттыќ ґнімдерді сертификаттау, ИСО стандарттары, сертификаттаудаєы инспекция жјне аудит зерттелетін болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тасымалдауды ўйымдастыру жјне кґлікті басќару
  Несиелер: 5

  Пјнніѕ маќсаты-студенттерде Елдіѕ кґлік кешенініѕ экономикасы, оныѕ даму заѕдылыќтары, басќару жїйесі, кґлік ресурстары жјне кґлік ќызметініѕ экономикалыќ кґрсеткіштері, ЌР кґлік кешенініѕ даму перспективалары туралы тїсінік ќалыптастыру.Курстыѕ / пјнніѕ мазмўны: темір жол жјне ґнеркјсіптік темір жол станцияларыныѕ жўмыс технологиясы. Темір жол жјне кґлік тораптарыныѕ жўмысын ўйымдастыру. Темір жол желісінде вагон аєындарын басќару. Поездар ќозєалысыныѕ кестесіЖелілердіѕ ґткізу жјне тасымалдау ќабілеті. Темір жол жјне ґнеркјсіптік темір жол кґлігіндегі ќозєалысты басќару. Жылжымалы ќўрамды пайдалану кґрсеткіштері. Пайдалану жўмысын жедел басќару. Пайдалану жўмысын талдау. Жол жїрісінде автомобильдеуді дамыту. Жол-кґлік оќиєалары. Жол ќозєалысыныѕ параметрлерін зерттеу. Тасымалдауды ўйымдастыру негіздері. Жїк жјне жолаушылар аєыныныѕ сипаттамасы. Автокґлік ќўралдарыныѕ сипаттамасы. Автокґлік жўмысыныѕ кґрсеткіштері. Кґліктік-экспедициялыќ ќызмет кґрсету негіздері. Бірыѕєай технологиялыќ процестіѕ мазмўны. Јуе кґлігінде тасымалдауды ўйымдастыру. Флот жўмысын ўйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кјсіби баєытталєан шетел тілі (немiс тілі)
  Несиелер: 3

  Логистика: неміс тіліндегі математика, логистика міндеттері, тапсырыстарды ґѕдеу, ќойма, буып-тїю, Кґлік, оѕтайлы логистикалыќ бірліктер, жїк тасымалдау жїйесі, логистика процестері: сатып алу, ґндіру,бґлу, ќосалќы бґлшектер, кјдеге жарату логистикасы.Грамматика: Номинализация, бґлінбейтін жјне бґлінбейтін префикстері бар етістіктер, пассивтердіѕ уаќытша формалары, пассивтердіѕ ауыстыратын формалары, ќўрамдас зат есімдер, атрибуттар жиынтыєы, атрибуттар жиынтыєыныѕ орнына кїрделі атрибуттар, инфинитивті ќўрылымдар.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ґндірістегі жјне логистикадаєы имитациялыќ модельдеу (неміс тілінде)
  Несиелер: 5

  Мазмўны:- ґндіріске жјне логистикаєа арналєан баєдарламалыќ ќамтамасыз ету жїйелері;- ґндірістік жјне логистикалыќ процестерді модельдеу їшін негізгі компоненттер;- ґндірістік процестерді модельдеу їшін Plant Simulation, AnyLogic, ExtendSim жїйесініѕ ќосымшалары;- бастапќы деректерді алу;- ґндірістік процестерді симуляциямен эксперимент жїргізу жјне оныѕ нјтижелерін баєалау;- кјсіпорынныѕ баєдарламалыќ ќамтамасыз ету жїйелерін интеграциялау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бірыѕєай кґлік жїйелері
  Несиелер: 5

  Кґлік, оныѕ ќоєам ґміріндегі жјне ел экономикасындаєы маѕызы. Кґліктіѕ ќўрылымдыќ-функционалдыќ сипаттамасы. Кґліктік ќамтамасыз ету жјне ќол жетімділік. Кґлік жїйесін басќару жјне мемлекеттік реттеу жїйесі. Кґліктіѕ јртїрлі тїрлерініѕ ґзара іс-ќимылы мен бјсекелестігініѕ нысандары мен салалары. Темір жол кґлігі. Автомобиль кґлігі. Ґзен кґлігі. Теѕіз кґлігі. Јуе кґлігі. Магистральдыќ ќўбыр кґлігі. Ґнеркјсіптік кґлік тїрлері жјне олардыѕ сипаттамасы. Ґнеркјсіптік кґліктіѕ тїрлі тїрлерін ўтымды пайдалану салалары. Ќалалыќ жјне ќала маѕындаєы кґліктіѕ жалпы сипаттамасы. Ќала жјне ќала маѕындаєы кґліктіѕ тїрлі тїрлерін ўтымды пайдалану салалары. Экономикалыќ кґрсеткіштер жјне олардыѕ кґліктіѕ јр тїрлеріндегі ерекшеліктері. Пайдаланушыларєа Кґліктік ќызмет кґрсету сапасыкґлік. Кґлік тарифтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кґлік тїрлерініѕ ґзара іс-ќимылы
  Несиелер: 5

  Кґліктіѕ јртїрлі тїрлерініѕ техникалыќ-пайдалану сипаттамалары мен пайдалану кґрсеткіштері, кґлік тїрлерініѕ жўмыс істеуі жјне олардыѕ тасымалдау процесіндегі, оныѕ ішінде жїктерді ауыстырып тиеу, жолаушыларды ауыстырып салу пункттерінде жјне бекітілген тікелей тасымалдау кезіндегі ґзара іс-ќимыл мјселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кедендік баќылау
  Несиелер: 5

  Кедендік баќылау Кеден одаєыныѕ кеден заѕнамасын саќтауды ќамтамасыз ету маќсатында кеден жјне органдар, оныѕ ішінде тјуекелдерді басќару жїйесін пайдалана отырып жїзеге асыратын шаралар жиынтыєы ретінде айќындалады.Кеден одаєына мїше мемлекеттердіѕ заѕнамасы.Кедендік баќылауды кеден органдарыныѕ лауазымды адамдары кеден органдары арќылы ґткізілетін тауарларєа ќатысты жїргізеді.тауарларды кедендік шекара арќылы ґткізуге ќатысы бар тўлєалар, сондай-аќ кеден ісі саласында ќызметтер кґрсетуге байланысты тўлєалар туралы ќўжаттар мен мјліметтерді табыс етеді. Пјнді оќу студенттердіѕ ќызметтік міндеттерін орындау кезінде тауарлар мен кґлік ќўралдарын кедендік баќылауды ўйымдастыру міндеттерін оѕтайлы шешу їшін ќажетті кјсіби ќасиеттерін ќалыптастыруєа ыќпал етеді.тауарларды кедендік баќылаудыѕ мјні мен мазмўны, кедендік баќылауды жїзеге асыруды нормативтік реттеудіѕ негіздері туралы білім,ґзара іс-ќимыл саласындаєыґзге де мемлекеттік органдар кедендік шекара арќылы тауарлар мен кґлік ќўралдарыныѕ ґткізілуіне баќылауды жїзеге асырєан кезде жїзеге асырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кјсіпорын ресурстарын жоспарлау жјне басќару жїйесі II (неміс тілінде)
  Несиелер: 5

  Жїйелік талдау негіздеріПроцестерді модельдеу негіздері жјне процестерді модельдеу ќўралдарыЭталондыќ Модельдер: Иерархиялыќ Ќўрылым, Ќолдану, МысалдарМаќсатты ќаќтыєыс: баєдарламалыќ жасаќтаманы ўйымєа бейімдеу немесе керісінше?ERP-жїйелердіѕ спецификациясы їшін процедуралар модельдері: жїктеме буклеті, міндет буклеті,ПрототиптеуОперациялыќ ќосымшаларды енгізу жјне енгізу тјсілдеріERP-жїйелеріне арналєан тестілеу жјне ќабылдау рјсімдеріЕскірген жїйелерді ауыстыру кезіндегі кґші-ќон стратегиясыERP жїйесінде теѕшеу тапсырмасын орындау

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кедендік логистика
  Несиелер: 5

  ЌР кеден органдары мен шектес мемлекеттер жўмысыныѕ ќўрылымы мен принциптерін зерттеу. Кеден ќызметін реттейтін ЌР мен КО-ныѕ базалыќ заѕнамалыќ актілерімен танысу. Ќўќыќ ќатынастары жјне кеден ісі саласындаєы субъектілердіѕ мјртебесі. Тауарлар мен кґлік ќўралдарын КО кедендік шекарасы арќылы ґткізу тјртібі мен принциптері. Тауардыѕ кедендік ќўны. Кеден тґлемдерініѕ тїрлері (тїрлері, ставкалары, тґлеу тјсілдері). Валюталыќ ќайта есептеу. Кедендік тґлемдерге енгізілетін салыќтар. Јкелінетін жјне јкетілетін тауарлардыѕ кедендік ќўнын айќындау. Преференциялар жїйесі шеѕберіндегі ќўжаттар. Тауарлардыѕ шыєарылєан елін аныќтау ґлшемдері. Кедендік процедуралардыѕ тїсінігі жјне тїрлері. Кеден заѕнамасын бўзєаны їшін јкімшілік жјне ќылмыстыќ жаза. Кеден ќызметімен айналысу процесінде ќажетті ќўжаттарды ќўрастыру, толтыру бойынша практикалыќ даєдыларды јзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сертификаттау жјне сапаны басќару
  Несиелер: 3

  Модуль шеѕберінде сертификаттаудыѕ пайда болу тарихы, схемалар, рјсімдер, техникалыќ регламент, сертификат алу їшін ќажетті ќўжаттар тізбесі ашылады. МЕМСТ іздеу, техникалыќ регламент, экспортталатын жјне импортталатын ґнімдер їшін СЭЌ ТН кодын таѕдау даєдылары алынды. Ґзіндік жўмыс аясында ЌР нормативтік-ќўќыќтыќ базасын есепке ала отырып, ґнімніѕ немесе ќызметтіѕ ерекше ерекшеліктері зерттелген. Сатып алынєан даєдылары жўмысын талдау логистикалыќ компанияныѕ ўстанымын сапасын, зерттелген ќўралдар, мїмкіндік беретін шыєару, ќызмет кґрсету сапасыныѕ деѕгейі кјсіпорынныѕ неєўрлым жоєары деѕгейі. Практикалыќ жўмыстарды орындау барысында ситуациялыќ есептерді шеше отырып, ґз бетінше жјне командада жўмыс істей білу ќалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кґлікті ўйымдастыру жјне баќылау (неміс тілінде)
  Несиелер: 5

  1. Кіріспе жјне негіздері;2. Сауда Логистикасы;3. Экономиканыѕ циклділігі жјне кјдеге жарату;4. Baulogistik;5. Green Logistics;6. Инкотермс, Жїйе Баєасы;7. Жолаушылар тасымалы Логистика;8. Supply Chain Management;9. Баєалау жїйесі;10. Резюме.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ґндірісті жоспарлауды басќару
  Несиелер: 3

  Мазмўны:- ґндіріс жјне логистика саласындаєы жоспарлау міндеттеріне шолу;- даналы ґндіріс кезінде жоспарлау;- желілік жоспарлау жјне басќару техникасы;- сериялыќ ґндіріс кезіндегі жоспарлау;- желілік ґндірістік модельдер;- ґндірістік баєдарламаны жоспарлау;- сызыќтыќ оѕтайландырудыѕ жалпы жјне арнайы мјселелері;- материалдарєа ќажеттілікті жоспарлау;- партия мґлшерін жоспарлау;- толыќ оѕтайландыру (бўтаќтар мен шекаралар јдісі, эвристикалыќ іздеу јдістері);- кґлікті жоспарлау;- тасымалдау маршруттарын жоспарлау;- операцияларды зерттеу јдістерін одан јрі дамыту.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жїк жјне коммерциялыќ жўмыстыѕ негіздері
  Несиелер: 3

  Пјн шеѕберінде келесі сўраќтар ашылады: ќабылдау, тїсіру, жґнелту жјне жол жїру бойынша жїк жјне коммерциялыќ операцияларды ўйымдастыру; жїк тарифтері жјне оларды ќўру жїйесі, жїктердіѕ, ыдыстыѕ жјне ораудыѕ кґліктік сипаттамалары, жїк станциясын техникалыќ жабдыќтау, ќўќыќтыќ аспектілер-шаєымдар мен талаптар, тасымалдау ќўжатыныѕ жиынтыєы.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кґліктегі тасымалдауды басќару
  Несиелер: 3

  Модуль келесі бґлімдерден тўрады:- темір жол кґлігінде жїк тасымалдарын ўйымдастыру жјне басќару;- автомобиль кґлігінде жїк тасымалдарын ўйымдастыру жјне басќару;- јуе кґлігінде жїк тасымалдарын ўйымдастыру жјне басќару;- су кґлігінде жїк тасымалдарын ўйымдастыру жјне басќару;- ґнеркјсіптік кґлікті тасымалдауды ўйымдастыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халыќаралыќ бизнесте адам ресурстарын басќару
  Несиелер: 5

  Пјнді оќыту маќсаты: студенттердіѕ Халыќаралыќ бизнес теориясы мен тјжірибелерін жїйелі білуін ќалыптастыру; шетелдік ќўќыќтыќ, саяси, экономикалыќ, адами жјне мјдени ортаны, Халыќаралыќ бизнес нысандарын, шетел компанияларын басќару стратегиялары мен јдістерін білу.Курс барысында:- халыќаралыќ жјне жаћандыќ стратегияларды талдауєа тўтас кґзќарас ќажеттілігі;- тўтас кґзќараспен їйлесімді стратегияныѕ аналитикалыќ їлгілері;- компанияларєа анаєўрлым батыл халыќаралыќ стратегияларды ќолдану талап етілетін жаєдайлар;- - жаћандыќ, ґѕірлік жјне жаћандыќ стратегияларды, оныѕ ішінде бизнестіѕ тїрлі салалары тўрєысынан ќарама-ќарсы ќою мјселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Саладаєы персоналды басќару
  Несиелер: 5

  Курс HR саласындаєы жобаларды іске асыру тјжірибесін жинаќтау негізінде јзірленген жјне тыѕдаушыларєа жалпы јлемдік базаныѕ да, ќазаќстандыќ бизнес жаєдайында јлемде танылєан HR-технологияларды ќолдану ерекшеліктерініѕ де жїйелі тїсінігін береді.Дјрістік материалдыѕ мазмўны:1. Персоналды басќару теориясы мен тјжірибесініѕ тўжырымдамалыќ негіздері;2. Корпоративтік мјдениетті басќару;3. Индивидуумныѕ мінез-ќўлќын басќару;4. Ўйым ќызметкерлерініѕ ґзара іс-ќимылы;5. Команданы басќару;6. Персонал ќозєалысын басќару;7. Біліктілікті басќару;8. Тиімділікті басќару;9. Еѕбек жјне сыйаќы кґрсеткіштерін басќару;10. Мотивацияны басќару;11. Бизнес-этика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Јлемдік кґлік географиясы
  Несиелер: 3

  Пјнді оќыту маќсаты: кґліктіѕ кеѕістіктік ерекшеліктері, оныѕ территориямен, табиєатпен, халыќпен жјне шаруашылыќпен ґзара јрекеттесуі туралы тїсінік ќалыптастыру.Міндеттер:- - кґліктіѕ басты функцияларын ашу, соныѕ ішінде экономика мен ќоєамныѕ интернационализациясы;- кґлік ќазіргі уаќытта жаћандану їрдісініѕ негізгі материалдыќ тасымалдаушысы болып табылатынын негіздеу;- кґлікті наќты табиєи жјне јлеуметтік-экономикалыќ жаєдайлармен тыєыз байланысты аумаќ элементі ретінде ќарастыру;- - олардыѕ јлеуметтік-экономикалыќ ґзара іс-ќимылын ќамтамасыз ете отырып, кґлік аудандар, елдер жјне ќалалар арасындаєы байланыстырушы географиялыќ компонент болып табылатынын негіздеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кґлік-тарату жїйелерініѕ логистикасы
  Несиелер: 5

  Модуль аясында келесі таќырыптар оќытылады:1.Кґлік-технологиялыќ жїйелерді ќўру2. Кешенді кґліктік-экспедициялыќ ќызмет кґрсету3. Терминалдыќ жїйелерді дамыту4. Кґлік-тарату жїйелеріндегі жїктер мен жїк аєындары5. Халыќаралыќ кґлік дјліздері бойынша жїктерді аралас тасымалдауды ўйымдастырудыѕ интермодальды жјне мультимодальды технологиялары6. Логистикалыќ технологиялар (MRP I жјне MRP II жїйелері, DRP жїйелері, just-in-time тўжырымдамасы)

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экологиялыќ ќауіпсіздік
  Несиелер: 3

  Пјнді оќыту маќсаты: студенттердіѕ ќоєам мен табиєаттыѕ ґзара јрекеттестігініѕ жаѕа тїрін - жеке тўлєаныѕ, халыќтыѕ жјне кјсіпорынныѕ экологиялыќ ќауіпсіздігін дамыту принциптері туралы тїсінігін ќалыптастыру.Міндеттер:* адамныѕ табиєи ортамен ґзара ќарым-ќатынасыныѕ негізгі заѕдылыќтарын ашу; табиєат пайдалану туралы тїсінік, тїрлері; табиєи ортаныѕ сапасы, нормалау; ќазіргі заманныѕ экологиялыќ мјселелері; Табиєи ресурстар, классификация; ќоршаєан ортаны ќорєау саласындаєы стандарттар жїйесі;* ќоршаєан ортаныѕ ластану факторларын ќарастыру: атмосфераныѕ ластануы, гидрофераныѕ ластануы. Ґнеркјсіптік шыєарындыларды тазалау жјне аєынды суларды тазарту јдістері. Санитарлыќ-техникалыќ іс-шаралар;* парниктік газдар шыєарындылары мен сіѕірулері саласындаєы экологиялыќ мониторинг, экологиялыќ нормалау жјне мемлекеттік реттеу принциптерін зерделеу. Жасыл инвестиция;тўраќты даму, табиєатты тиімді пайдалану жјне республиканыѕ жасыл экономикаєа кґшуі маќсатында шешімдер ќабылдау їшін ќўзыреттерді дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сыртќы экономикалыќ ќызметті кґлікпен ќамтамасыз ету
  Несиелер: 3

  Сыртќы экономикалыќ ќызметті кґліктік ќамтамасыз етудіѕ мазмўны мен рґлі.Сыртќы сауда жїгін сатып алу-сату шарты.Сыртќы сауда кґлік тасымалдарыныѕ ќўрамдас бґліктері: кґлік ќўралдары, жїктер, ќатынас тїрлері.Сыртќы экономикалыќ ќызметтегі кґлік операциялары.Халыќаралыќ ќатынаста темір жол, теѕіз, автомобиль жјне јуе кґлігімен жїктерді жеткізуді ўйымдастыру жјне басќару.Сыртќы сауда жїктерін кґліктік саќтандыру.Сыртќы сауда жїктерін кедендік ресімдеу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жолаушылар жјне ќызметтік кґлік логистикасы
  Несиелер: 3

  Пјнді оќу нјтижесінде жолаушы кґлігін жїйелі басќару элементтерініѕ маќсатын ашу жоспарлануда.Кґліктік жоспарлау, тўраќты даму, саясат, техникалыќ ќамтамасыз ету, велосипед жјне жаяу жїргіншілер ќозєалысы, таксо-моторлардыѕ жўмыс істеу принциптері, тўраќ орындарын ўйымдастыру кіреді. Жеке кґлік жўмысыныѕ ерекшеліктері, жолаушылардыѕ жїріп-тўруы їшін тґлем принциптері, ќозєалыс ќауіпсіздігі мен тўраќтылыєын баќылаудыѕ негізгі ќўралдары.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Көлік объектілерінің жұмысын үйлестіре алады; тасымалдау процесін ұйымдастыру бойынша шешім қабылдайды; көлік объектілері мен тораптарының құрылымы мен қуатын анықтайды, көлік жұмысының негізгі көрсеткіштерін есептей алады.

 • Код ON2

  Ақпаратты талдай алады және тасымалдау нәтижелері туралы есептерді жедел құрастыра алады.

 • Код ON3

  Құжат айналымын жүргізе алады, оның ішінде: коммерциялық, қаржылық, көліктік-ілеспе, экспедициялық, кедендік, сақтандыру және актілік-талап құжаттарын жүргізе алады.

 • Код ON4

  Жүктерді тасымалдау құнын және жеткізу мерзімін есептей алады.

 • Код ON5

  Логистикалық көлік тізбектері мен буындарын оңтайландыру параметрлерін анықтай алады.

 • Код ON6

  Кәсіпорындарда жеткізу тізбектерін басқару жүйесін ұйымдастыра алады.

 • Код ON7

  Тарату арналарын, жеткізушілерді және делдалдарды таңдауды ескере отырып, жүктерді жеткізудің тиімді технологиялық сұлбаларын жасай алады.

 • Код ON8

  Кәсіпорынның қойма шаруашылығын басқара алады.

 • Код ON9

  Техникалық сызбаларды оқып, техникалық және конструкторлық құжаттарды жасай алады.

 • Код ON10

  Кәсіпорынның АБЖ әдістері мен құралдарын қолдана отырып, оның ресурстарын (SAP) және технологиялық үрдістерді оңтайландыруға қабілетті.

 • Код ON11

  Практикалық қызметте келесі бағдарламаларды қолдана алады: «Rail-тариф», «D-sector», «Таможенный брокер/декларант», «ExtendSim», «VisSim», «1С: Склад», «AutoCAD».

Top