Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D05212 Геоэкология және табиғатты пайдаланудағы ақпараттық технологиялар в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Қазіргі географиялық ғылымның әр түрлі салаларында ғылыми-теориялық және практикалық білімі бар және геоэкология және табиғатты пайдаланудағы геоақпараттық жүйелер саласында іргелі білімі бар (қоршаған ортаға әсер етуді кешенді бағалау, ГАЖ үлгісі негізінде геоэкологиялық аудандастыру, экологиялық-геохимиялық зерттеулердегі қашықтықтан зондылау және т.б.) және алынған білімді ғылыми-практикалық және педагогикалық қызметте қолдануға қабілетті PhD докторларын дайындау
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D084 География
 • Дайындық бағыты 8D052 Қоршаған орта
 • ҚР экологиялық заңнаманы қолдану теориясы мен тәжірибесі
  Несиелер: 6

  Пән құқық саласы ретінде экологиялық құқық ұғымын, ҚР құқық жүйесіндегі экологиялық құқық орнын талдауға бағытталған. Пәнді оқу барысында білім алушылар экологиялық құқық объектілері мен субъектілерін, сондай-ақ қоршаған орта мониторингінің механизмдері мен әдістерін үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Географиялық ғылымдар жүйесі
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі географиялық ғылым туралы біртұтас түсініктерді қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқу барысында географиялық ғылымның әр түрлі блоктары мен компоненттерінің пәнаралық және салааралық байланыстары қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қоршаған ортаға әсерді кешенді бағалау
  Несиелер: 6

  Пән қолданыстағы заңнамаға сәйкес техникалық жобаларды, мемлекеттік бағдарламаларды және өзге де құжаттарды әзірлеуде экономикалық және басқа қызметтің әсерін бағалау және экологиялық негіздеу туралы және қоршаған ортаны қорғаудың барлық компоненттеріне және тұтастай ландшафтқа (ҚОӘБ) әсер етуді бағалаудың принциптері мен әдістерін, оның ішінде медициналық және әлеуметтік бағалауды қолданудың негізгі білім негіздерін қалыптастыру үшін бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ландшафттық экология және бұзылған ландшафттарды қалпына келтіру
  Несиелер: 5

  Ландшафттық экологияны оқыту табиғи құбылыстардың кеңістіктегі өзара әрекеттестігін зерттеуді табиғи кешен аясындағы «тік» байланыстарды зертетумен біріктірудің мақсаттылығымен байланысты. Ландшафттық экология негіздері пәнінің мақсаты ландшафттардың құрылымы мен қызмет етуін, олардың биотикалық және өлі компоненттері арасындағы қатынастарды, қоғамның табиғатқа әсер ету дәрежесін аңықтауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Табиғи-ресурстық әлеуетті геоэкологиялық бағалау
  Несиелер: 6

  Пән білім алушылардың табиғи ресурстар бойынша білімдерін жүйелеуді қалыптастыруға, оларды әлемнің нақты аймақтарына сәйкес тиімді пайдалануға бағытталған. Пәнді оқу барысында білім алушылар аймақтың экологиялық бағытталған әлеуметтік-экономикалық даму стратегиясын қалыптастыру үшін табиғи-ресурстық әлеуетті бағалау негіздерімен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Геоэкология және бұзылған экожүйелерді қалпына келтіру
  Несиелер: 5

  Геоэкология географиялық қатыстылығы мен географиялық факторлардың әсері тұрғысынан ағзалар мен мекендеу ортасы арасындағы қатынастардың кеңістік-уақыттық заңдылықтарын зерттейді. Ландшафттан бастап биосфераға дейінгі иерархиялық деңгейдегі экожүйелерді қарастырады, техногендік әсері нәтижесінде болған аймақтық және ғаламдық өзгерістерді зерттеумен айналысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Геоэкологиялық жоспарлау және сараптау
  Несиелер: 6

  Пән қоршаған ортаға антропогендік әсер ету негіздерін зерттеуге бағытталған. Алынған білім жоба алдындағы және жобалау құжаттамасының әсерін бағалау және сараптама жүргізу бойынша практикалық қызмет үшін және мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу үшін қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экологиялық - геохимиялық зерттеулерде қашықтықтан зондтау
  Несиелер: 6

  Пән аумақтың геохимиялық ластануы мен табиғи жағдайлардың сандық тақырыптық карталарын құру үшін дистанциялық материалдарды кешенді автоматтандырылған өңдеудің әдістемелік негіздерін және геохимиялық зерттеулердің мәліметтерін зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу барысында аймақтық экологиялық-геохимиялық зерттеулерде сандық географиялық бейнелерді құру және пайдаланудың теориялық-әдіснамалық мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ГАЖ үлгісі және ғарыштық түсірілімдер негізінде геоэкологиялық аудандастыру
  Несиелер: 5

  Пән ГАЖ мүмкіндіктері мен әдістерін зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу барысында жер үсті және жерсеріктік мәліметтерді пайдалану арқылы геоақпараттық технологиялар негізінде табиғатты тиімді пайдалану мәселелерін шешу кезінде аймақтық мониторинг технологиясын құру мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Алаптық аймақтарды геоақпараттық үлгілеу
  Несиелер: 5

  Пән статистикалық, картографиялық материалдар және ғарыштық суреттер негізінде бассейндік аумақтарды модельдеу үшін заманауи ГИС-технологиялардың мүмкіндіктерін, өзен алабындағы эрозиялық процестердің пайда болу ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экологиялық қауіпсіз үрдістерді және өндірісті басқару
  Несиелер: 5

  Пән білім алушы қолданбалы экология, экологиялық картографиялау, экологиялық ақпараттық далалық және зертханалық жағдайларда өңдеу, талдау мен жинақтау әдістерін меңгереді, теориялық білімдерін тәжірибеде қолдануға үйренеді. Пәнді оқу барасында білім алушылар экологиялық қауіпсіздік, өнеркәсіптік экологияны стандарттау, үрдістердің техникалық параметрлерінің атмосфера, литосфера және гидросфераға түсетін қалдықтардың түзілу жағдайларына әсерін талдау әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Қазіргі географиялық зерттеулер саласында геоақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгеру.

 • Код ON2

  қазіргі географиялық ғылымның теориялық мәселелері, жергілікті және аймақтық деңгейдегі геоэкожүйелерді кеңістіктік-уақытша ұйымдастырудың заңдылықтары мен заңдары бойынша білімді көрсету

 • Код ON3

  географиялық ғылымның нақты бағыттарында заманауи географиялық зерттеулердің қолданылатын әдіснамалық тәсілдері мен әдістерін қолдану

 • Код ON4

  географиялық ғылыми зерттеулер контекстінде ғылыми идеяларды бірегей дамыту және қолдану үшін географиялық ғылымның түрлі салаларында алынған тұжырымдамалық білімді қолдану

 • Код ON5

  Геоэкологиялық караталау мен модельдеудің заманауи әдістері мен әдістемелерінің, геоақпаратық жүйелер мен технологиялардың, ақпараттар базасының көмегімен аймақты геоэкологиялық тұрғыдан бағалау

 • Код ON6

  қоршаған ортаның табиғи және антропогендік құбылыстарын зерттеу кезінде әртүрлі географиялық зерттеу әдістерін қолдану

 • Код ON7

  мемлекеттік экологиялық сараптама және бағалаудың ғылыми-теориялық және тәжірибелік-әдістемелік негіздерін құрастыру.

 • Код ON8

  заманауи географиялық концепцияларды, қоршаған ортаның табиғи құбылыстарын және экологиялық үрдістерді талдаудың теориялары мен тәсілдерін талдау

 • Код ON9

  басқарушылық шешімдер құрастыру мен қабылдауға кешенді географиялық және экологиялық сараптама жүргізеді; ғаламдық, аймақтық және жергілікті географиялық және экологиялық аудит жүзеге асыру

 • Код ON10

  күрделілігі әртүрлі табиғи және табиғи-техногендік экожүйелердегі өзгерістерді модельдеу және болжау білу, оларды оңтайландыру тәсілдерін табу.

 • Код ON11

  геоэкологиялық процестерді карталау және модельдеу мақсатында статистикалық материалдарды талдау және өңдеу.

 • Код ON12

  елдің геоэкологиялық қолайсыз аймақтарындағы практикалық міндеттерді шешу үшін геоақпараттық жүйелерді қолдану

Top