Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01510 Биология-География мұғалімдерін даярлау в "Сырдария" университеті

 • Селекция негіздері
  Несиелер: 6

  Жануарлардың жаңа тұқымдарын, өсімдіктер сорттарын, микроорганизм штамдарын жасау және бар тұқымдарын жақсарту әдістері зерттеледі. Өсімдіктер мен жануарларға әсер ету тәсілдерін адам үшін қажетті бағытта олардың тұқым қуалаушылық қасиеттерін өзгерту мақсатында әзірлеу қарастырылады. Сондай-ақ ауыл шаруашылығы дақылдары мен мал тұқымдарының сорттары мен будандарын өсірумен айналысатын ауыл шаруашылығы саласы зерттеледі.

  Селективті тәртіп
 • Жалпы жертану
  Несиелер: 4

  Пәнде әлем кеңістігіндегі Жер пішіні, қозғалыстары және оның географиялық салдарлары, ішкі құрылысы және шығу тегі, жер бедерінің қалыптасуының жалпы заңдылықтары, географиялық қабық, оның шекаралары, құрылысы, сапалық көрсеткіштері, негізгі даму кезеңдері, ландшафттар туралы түсінік, географиялық орта және қоғам, ҒТР заманындағы адамзаттың экологиялық проблемалары қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жалпы геология
  Несиелер: 4

  Пәнде жердің ішкі құрылысы, жылулық күйі, химиялық құрамы, Жер мен жер қыртысы жасы, гео-хронологиялық кесте, геологиялық карта, эндогендік (ішкі) процестер, экзогендік (сыртқы) процестер, олардың факторлары, жердің гео-логиялық даму тарихының негізгі кезеңдері, тау жыныстарының геологиялық жасы, минералогия мен кристаллография негіздері, жыныстардың абсолютті және салыстырмалы жасын анықтау әдістері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ботаника
  Несиелер: 5

  Пән өсімдіктердің сыртқы және ішкі құрылысын, дамуын, классификациясын, сонымен қатар олардың жер бетіне таралуы мен табиғаттағы маңызын қарастырады. Пәннің мазмұны білім алушыларға систематикалық топтар мен таксономиялық категориялар туралы, өсімдіктердің жеке және эволюциялық дамуы барысында қалаптасу үрдісі мен құрылымдық заңдылықтары негізінде білім беруге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зоогеография
  Несиелер: 3

  Пәнде зоогеографияның негізгі зерттеу объектілері фауна мен ареалдар, аймақтарда фаунаның құрамы, таралуы, жануарлардың шығу эволюциясы, жануарлар әлемінің таралу ареалы және оларды қорғау мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Биогеография
  Несиелер: 3

  Пәнде биосфера және заттардың айналымы, тірі организмдер, олардың жіктелуі, климаттық, биотикалық және антропогендік факторлар, биоценоз, биота, биогеоценоз, фация, жануарлар мен өсімдіктердің ареалдары мен пайда болған орталықтары, ендік пен биіктік белдеулер, Қазақстан флорасы мен фаунасы экологиясының негіздері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Картография және топография
  Несиелер: 4

  Пәнде ғылым жүйесіндегі картография, географиялық карта элементтері, карталарды жіктеу, түрлері мен типтері, картогрфиялық проекциялар мен картографиялық торлар, карталардағы бұрмаланулар және олардың түрлері, карталарды пайдалану, картографиялық зерттеу әдістері, карталарды жасау және геоақпараттық картография қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Топырақ географиясы
  Несиелер: 4

  Пәнде топырақ және оның түзілуі туралы түсінік,топырақ түзуші фак- торлар, топырақ жамылғысы және генетикалық типтері, Қазақстанның, ТМД-ның, Әлемнің топырақ геогра- фиясы және топырақтардың таралу заңдылықтары, топырақ экологиясы және оны қорғау мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 5

  Жалпы экология негіздері. Қазіргі заманның экологиялық проблемалары. Түрлі салалардың ластану көздері мен сипаттамалары. Экология және тұрғын халық проблемасы. Урбоэкология: қаладағы адам, төтенше жағдайлар жағдайындағы экология. Қоршаған ортаны қорғау мәселелерінде мектепте және мектептен тыс жұмыстарды ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оқушылардың физиологиялық және психологиялық дамуы
  Несиелер: 5

  Оқушылардың физиологиялық- психологиялық тұрғыдан даму заңдылықтарының негізінде ба-лалар, жасөспірімдердің анато-мия-физиологиялық, психология-лық ерекшеліктеріне, жеке басы-ның қалыптасуына, денсаулығын сақтауға, нығайтуға қатысты мәсе-лелер қарастырылады. Оқушылар-дың қабілеттерін айқындау мен дамыту, оқытушы мен оқушы арасындағы қарым-қатынасты бекіту біліктілігін қалыптастыру-дың, балалардың денсаулығын қорғау, дене шынықтыру, еңбекке баулу жұмыстарын ұйымдастыру-дың әдіс-тәсілдері сипатталады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика және тәрбие жұмысының әдістемесі
  Несиелер: 5

  Педагогика ғылымының негізінде анықталған оның мақсат-міндет-тері, категориялары, құрылымы, әдіснамалық негіздері, негізгі даму кезеңдері, педагогикалық процестің түсініктері, оқу-тәрбие жұмыстарының формалары, әдіс-тері, құралдары қарастырылады. Педагогика ғылымының өзекті мәселелері, ҚР қазіргі заманауи тәрбие тұжырымдамалары, мектеп пен сыныптың тәрбиелік жүйесі, тәрбие жұмысының диагностикасы сипатталады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Адам анатомиясы
  Несиелер: 6

  Адам анатомиясы - бұл адам денесінің қалыптасуы мен дамуы, формалары мен құрылысы туралы ілім. Анатомия адам ағзасы және оның бөліктерінің сыртқы формаларымен пропорцияларын, жекелеген мүшелді және микроскопиялық құрылысын зерттейді. Эволюция үдерісінде адамның дамуының негізгі кезеңдерін, жеке органдардың құрылымдық ерекшеліктерін, қоршаған ортаның жағдайында адам ағзасының қалыптасуын зерттеуді қамтиды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Эволюция ілімі
  Несиелер: 7

  Пәнді оқыту студенттердің жер бетіндегі тіршіліктің дамуының себептері мен жолдары туралы ғылыми түсінігін қалыптастырады. Эволюция теориясы студенттердің жалпы биологиялық дайындығын нықтайды және барлық басқа биологиялық пәндердің мәліметтерін мысал және дәлел ретінде қамтиды. Курстың негізгі міндеті эволюция теориясын ұйымның барлық деңгейлерінде тірі табиғаттың дамуына көзқарастың біртұтас жүйесі ретінде зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәнде оқудың сапасын бағалаудың ұлттық жүйесі, оқу нəтижелерін бағалауда заманауи құралдарды қолданудағы Қазақстанның жетістіктері, оқу нəтижелерін бағалау жəне бақылау, бағалаудың шығу тарихы, өлшемдері мен қызметі, бақылаудың əдістері мен формалары қарастырылады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 4

  Тілдерді меңгеру деңгейі - В1-В2. Мамандықтың пәндік саласына шет тілінің кәсіби-бағдарланған тілінде кіріспе. Базалық категориялық ұғымдық аппарат және оның шет тіліндегі нұсқалары. Кәсіби және ғылыми терминология. Арнайы кәсіби-бағдарланған материал және оны берілген кәсіби жағдайларда пайдалану. Мамандық бойынша пәндік сала мазмұнының шет тіліндегі сипаттамасы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 4

  Қатынастық-дискурстық аспекідегі қазақ (орыс) тілі, кәсіп пен маман-дықтың негіздері, іскерлік қатынас мәдениеті. Ғылыми мәтіндермен жұмыс істеуге, көпшілік алдында сөз сөйлеуге арналған қазақ/орыс тілдеріндегі ауызша, жазбаша тіл. Алуан түрлі мәдени ортада кәсіби қызметті ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Зоология
  Несиелер: 7

  Курс жануарлар дүниесінің алуан түрлілігі, филогениясы, ұйымдасуы, экология және жануарлардың негізгі таксондарының пракикалық маңызы қарастырылатын базалық биологиялық білім беру пәндері циклінің буыны болып табылады. Курс студенттердің биологиялық білімін кеңейтуге және тереңдетуге, олардың материалистік жаратылыстану-ғылыми дүниетанымын қалыптастыруға, жануарлар патшалығының мегасистемасының қазіргі жағдайы мен мәселелерін түсінуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Паразитология және токсикология
  Несиелер: 6

  Пәнді игерудің мақсаты-жануарлардың әртүрлі түрлері-паразиттер, олардың морфофизиологиялық ерекшеліктері, табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы туралы білімді қалыптастыру болып табылады. Токсикология тірі объектілері және методтары және химико-токсикология саласында сараптамаларына тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру. Теоретикалық білімдерді қалыптастыру, тәжирибелік дағдылар, токсикология сараптамасын жүргізу кезінде улы заттарды әр-түрлі объектілерде және нәтижеге дұрыс баға беру.Улануды тудыратын өсімдік заттардың классификациясын, улы өсімдік заттар табиғи және пайда болуын, улы неорганикалық жаратылысын оқып үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Географияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәнде географияны оқыту әдістемесі пәнінің мақсаттары мен міндеттері, арнаулы түсініктер, заңдылықтар мен құбылыстарды танып-білудің формалары мен әдістемелері, жалпы білім беретін мектепте географияны базалық және бейіндік деңгейде оқытудың технологиясы, оқытудың құралдары мен әдістері, географиялық оқытудың мектептен тыс формалары қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы
  Несиелер: 6

  Пәнде мұхиттар мен материктерді физикалық-географиялық аудандастырудың принциптері, дүниежүзілік мұхит және оның бөліктері, табиғат ресурстары, геоэкологиялық проблемалары, Солтүстік және Оңтүстік материк-теріне аймақтық-географиялық си-паттама беру, табиғатының даму кезеңдері, жер бедері,климаты, ішкі сулары, тіршілік дүниесі, материктердің ірі табиғат аймақтарына жіктелуі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Геоглобалистика және табиғатты пайдалану негіздері
  Несиелер: 6

  Пәнде жалпы планетарлық процес-тер мен құбылыстардың кеңістіктік аспектілері, ғаламдану процестері-нің әлемдік биожүйелік тәсілге әсері, жалпы адамзаттың өмірлік мәні бар мәселелері туралы ғылыми ілімдердің пәнаралық жүйесі және табиғатты тиімді пайдалану мен қорғауды жүзеге асырудың негізгі бағыттары, табиғи қорлардың классификациясы, онымен адам -затты қамтамасыз ету проблемасы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биологияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – білім алушыларға орта мектептегі биологияны оқыту мақсаттары мен міндеттерін жəне мектеп биология курсының мазмұны мен құрылымын, заманауи педагогикалық технологияларды қолдану ерекшеліктерін, оқу-тəрбие үрдісін ұйымдастыру нысандары мен бағалау әдістерін үйрету болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Микробиология және вирусология
  Несиелер: 6

  «Микробиология және вирусология» курсының мақсаты – студенттерді микроорганизмдер әлемімен және олардың негізгі қасиеттерімен таныстыру, микробиология саласындағы жетістіктердің жалпы биологиялық маңыздылығын анықтау, микробиологияның басқа биологиялық салаларымен байланысын айқындау болып табылады. Зертханалық сабақтарда микроорганизмдерді бөліп алу мен дақылдауды практикалық дағдыларына, микроорганизмдермен жұмыс істеу ережелерін сақтауға дағдылануы қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өлкетану
  Несиелер: 5

  Пәнде белгілі бір өңірдің таби-ғатын, халқын, шаруашылығын, тарихын, мәдениетін, елді мекен-дерін олардың таяу төңірегімен қоса зерттеу, өлкетанудың негізгі әдісі - аумақ туралы ақпаратты, табиғи үлгілерді (геологиялық, топырақ, биологиялық, зоология-лық), материалдық мәдениет зат-тарын және т.б. деректерді жинау және жүйелеу қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Білім беру жүйесін жаңғыртудың заманауи жағдайындағы инклюзивті білім беру мәселесі жоғары оқу орындарына инклюзивті білім беру мамандарын дайындау міндетін жүктеп отыр. Инклюзивтік білім берудің ерекшелігі – білім беру процесін жобалау мен ерекше білім беру қажеттілігі бар балаға жеке оқу маршрутын құра білу және инклюзивті білім беруді ұйымдастыруға қабілетті кадрларды дайындау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстанның физикалық географиясы
  Несиелер: 5

  Пәнде Қазақстан аумағы табиғатын зертттеудің тарихы, Қазақстан аумағының негізгі қалыптасу кезеңдері, жер бедерін қалыптас-тырушы факторлар, климат және климат құрушы факторлар, ішкі сулары, топырақтары, өсімдік жамылғысы, жануарлар дүниесі, Қазақстанның табиғат зоналары, табиғат ресурстары, Қазақстан аумағын физикалық-географиялық аудандастыру және экологиялық мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Геоақпараттық және сандық карталарды құру технологиясы
  Несиелер: 3

  Пәнде географиялық ақпараттық жүйелерді ғылыми дәлелдеу, жоба-лау, құру, пайдалану және қолдану, ГАЖ-дың функциялары: картогра-фиялық және тақырыптық ақпарат-тарды жинау, жүйелеу, жинақтау, сақтау, талдау, түрлендіру, тарату, ГАЖ-ды пайдалану мақсаттары: жерді инвентаризациялау, модель-деу, басқару, болжам жасау, жос-парлау, мониторинг, картаға түсіру, тұтынушыларға қызмет көрсету қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстанның сыртқы экономикалық байланысы
  Несиелер: 6

  Пәнде Қазақстанның халықаралық саудадағы, тауар айырбасындағы, халықаралық валюта-қаржы және несие қатынастары жүйесіндегі орны мен ролі, экономикалық ұйымдар және олардың Қазақстандағы қызметі БҰҰ-ның маманданған мекемелері Халықаралық Қаржы ұйымдары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Молекулалық биология және гендік инженерия
  Несиелер: 6

  Молекулалық биология - бұл ағзаның тіршілік етудің молекулалық негіздерін зерттейтін ғылым. Зерттеулердің негізгі бағыттары генетикалық ақпараттарды сақтау механизмдері, іске асыру және таратумен байланысты. Молекулалық биологияның негізгі объектілері - дезоксирибонуклеин қышқылы, рибонуклеин қышқылы және ақуыздар болып табылады, сондай-ақ макромолекулалық жиынтықтар биосинтезін қамтамасыз ететін мультиферменттік жүйелер жатады. Гендік инженерия, бұл – теориялық негізі генетика болып табылатын қолданбалы пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өсімдіктер физиологиясы
  Несиелер: 6

  Пән өсімдіктің функционалдық белсенділігінің ерекшеліктерін, өсімдік ағзасының өмірлік белсенділігінің негізгі заңдылықтарын, су режимін, фотосинтезді, тыныс алуды, тамақтану тетіктерін, өсімдіктердің қозғалысын, өсу мен дамуды зерттеуді қарастырады. Сондай-ақ өсімдік жасушасының сипаттамаларын, оларды реттеу тетіктерін физиологиялық процестердің ішкі және сыртқы экологиялық жағдайларға тәуелділігі, өсімдіктердің өнімділігін қалыптастыру принциптерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жалпы физиология
  Несиелер: 6

  Жалпы физиология - ересек адам ағзасындағы жүйелердің, ағзалар-дың ұлпа және жасушалардың жалпы қызметтерін, сондай-ақ олардың қызметтерінің бір-біріне қатынасын ішкі және сыртқы ортаға байланысты зерттейді. Жалпы физиология қоздырғыш тіндердің белсенділігін, олардың ынталандырылу заңдарын, қозуларын және т.б. әрекеттерін зерттейді. Жеке физиология түрлі органдардың өмірлік көріністерін және бүкіл организмнің жүйелік ұйымдарында өзара әрекеттесуін, ағзаның функцияларын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Геоморфология
  Несиелер: 5

  Пәнде бедер туралы жалпы түсінік, бедердің пішіндері мен элементтері жəне оның морфографиясы мен морфометриясы, эндогендік (құрылымдық-тектоникалық) бедер, экзогендік бедер, геоморфологиялық зерттеу əдістері жəне геоморфологиялық картографиялау қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Генетика
  Несиелер: 6

  Генетика – тірі материяның екі іргелі қасиеттерін, яғни тұқымқуалаушылық пен өзгергіштікті зерттейтін біріктіруші биологиялық пән. Генетиканың біріктіруші рөлі, ол – тірі материяның әмбебап қасиеттерін барлық (молекулалық, жасушалық, ағзалық, популяциялық) ұйымдасу деңгейлерінде және ағзалардың барлық таксономиялық топтарында (соның ішінде адамды) зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жалпы экономикалық география
  Несиелер: 3

  Пәнде экономикалық инфра-құрылымның элементтері мен функциялары, дүниежүзілік шаруа-шылықтың салалық, аумақтық құрылымы, ауылшаруашылық өнер-кәсіп және қызмет салаларын ұйым-дастыру түрлері мен орналастыру факторлары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биологиялық препараттар жасау әдістері
  Несиелер: 5

  Бұл пән қаннан, бактерия колонияларынан, жануарлар ұлпаларынан, өсімдіктерден микроскоптауға арналған препараттарды дайындаумен таныстырады. Бояу әдісін, микроскоптауға арналған препараттарды, уақытша, тұрақты микропрепараттарды дайындау тәсілдері: жаншылған, аспа, қысылған тамшылар туралы біледі. Қоректік ортаның құрамын анықтап, ферментаторда микроорганизмдерді өсіреді, концентрациялайды, кептіреді, стандарттайды, препаратты фасовкалайды. Центрифугамен, зертханалық аспаптармен, ыдыстармен, шығын материалдарымен, реактивтермен жұмыс жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жеке даму биологиясы
  Несиелер: 6

  «Жеке даму биологиясы» - жануарлар ағзаларының эмбрионалдық дамуының жалпы үлгілерін зерттеу. Сонымен қатар, эмбриональды даму - гаметогенез және постэмбриондық даму - қарастырылады. Студенттер басқа биологиялық пәндер арасында жеке дамудың заманауи биологиясының негізгі бағыттары туралы түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы
  Несиелер: 6

  Пәнде ҚР экономикалық-географиялық және геосаяси жағдайы, әлемдік қауымдастықтағы ҚР ролі мен орны, әкімшілік-аумақтық бөлінуі, табиғи ресурстық әлеуеті, халқы және ұлттық құрамы, Қазақстан Республикасының шаруашылық кешенінің құрылымы, халықаралық байланыстары, экономикалық аудандары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инновациялық технологиялармен мектепте оқыту процесін ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пәнде педагогикалық іс-әрекетке деген шығармашылық қатынасты қалыптастыру, оқыту технология-ларын заманауи деңгейге көтеру мәселелері, инновациялық технология, жаңа технология, интербелсенді технология, педагогикалық технология ұғымдарының мазмұны, инновациялық технологиялар арқылы оқыту процесін ұйымдастыру тәсілдері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Саяси география геосаясат негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнде жалпы әлем мен ірі аймақтардың, жеке елдердің саяси географиясы, саяси географияның негізгі теориялары, геосаясат және саяси географияның байланысы, геосаясат және саяси географияның идеясының дамуы қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы
  Несиелер: 5

  Пәнде дүние жүзінің қазіргі саяси картасының қалыптасу кезеңдері, мемлекеттік құрылыс: басқару формалары және әкімшілік бөлінісі, дүние жүзі елдерінің алуан түрлілігі, халықаралық ұйымдар, дүние жүзінің табиғи ресурстары, халқы, ҒТР және дүниежүзілік шаруашылық, шаруашылық геогра-фиясы және халықаралық экономи-калық қатынастар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ландшафттану және физикалық географиялық аудандастыру
  Несиелер: 5

  Пәнде ландшафт және ландшафт құрылымы туралы түсінік, ландшафттық жіктеудің деңгейі: табиғи-аумақтық кешендер, ландшафттық класстар, типтер және одан төмен бірліктер, қоныс және фация туралы түсінік. биіктік белдеулер және ендік зоналылық, Қазақстан ландшафттары және оларды қорғау, физикалық-географиялық аудандастырудың түрлері мен принциптері қарастырылады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықтар географиясы және әлеуметтік география негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнде әр түрлі әлеуметтік, эконо-микалық, тарихи және табиғи жағ-дайларда халықтың қазіргі құрамы-ның дамуы мен қалыптасуы, жер шарындағы халықтар қоныстануы-ның ерекшеліктері, ұдайы өсуі, көші-қоны және оның география-сы, адамзат нәсілдері, дін құрамы, еңбек ресурстары, қоныстану типтері және олардың дамуының тарихи ерекшеліктері, құрылымы, өндіріспен және қоршаған ортамен байланысы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Геоэкология және табиғатты қорғау
  Несиелер: 5

  Пәнде геоэкология және табиғатты қорғау пәнінің мақсаты мен міндеттері, экологиялық факторлар және олардың геожүйеге әсері, Қазақстанның жеке аймақтарының экологиялық проблемалары, табиғат қорғаудың қазіргі кезеңдегі міндеттері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Географиялық,биологиялық, зерттеу және жобалау әдістері
  Несиелер: 5

  Пән мамандықты меңгеру кезінде кәсіби білім мен іскерлікті, ғылыми- тәжірибелік әрекет пен дағдыны қалыптастырады, географиялық және биологиялық зерттеулер мен жобалардың әдістерін, ғылыми зерттеу процесі ерекшеліктері мен логикасын ашуды, зерттеулердің әдістемелік мазмұны мен оны жүзеге асырудың кезеңдерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биотехнология
  Несиелер: 5

  Пән маңызды өнімдерді микроорганизмдер негізінде алу жайлы түсініктерді қалыпастырып, белок жетіспеушілік мәселелелерін шешудің биотехнологиялық әдістерін, клетка ішілік реттеудің молекулалық механизмдері және оларды микроорганизмдер селекциясында пайдалануды, заманауи иммунобиотехнологияның, инженерлі энзимологияның, қоршаған ортаны қорғаудың перспективті бағытын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Геоэкономика және елтану негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнде белгілі бір елдердің эконо-микалық жағдайы, тарихи дамуы, мәдениеті, оның экономикалық даму деңгейі мен әлемдік саясат-тағы орны және жекелеген аймақ-тар, елдер, олардың табиғаты, хал-қы, шаруашылығы, мәдениеті мен әлеуметтік ұйымдасуы біртұтас аумақтық күрделі жүйе ретінде қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биоинженерия
  Несиелер: 5

  Биоинженерия - ғылыммен техниканың қарқынды дамып, инженерлі принциптерді биологияда қолданып, инженерлі әдістер негізіне бағытталады. Биологиялық инженерия жылдам дамып келе жатқан биологияның саласы. Биоинженерияда генді-инженерлі және рекомбинантты ДНК әдістерін, прокариоттық жасушаларында клондау үшін пайдаланылатын векторлы жүйелерді, плазмида құрылымының генетикалық модификациясын, ГМО-өнімдерінің скринингі қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жаратылыстану
  Несиелер: 5

  Пәнде жаратылыстану ғылыми білімнің пән аралық саласы ретінде, ғылыми таным әдістерінің жіктемесі, жаратылыс-тану тарихы, тіршіліктің пайда болуы және эволюциясы, жараты-лыстанудың ғылыми негіздері, әлемнің ғылыми жаратылыс сипатындағы эволюциялық ұғымдары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  экологиялық білімдер мен тіршілік қауіпсіздігі салаларындағы кәсіби дағдылардың негізінде тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастық жағдаяттарда туындаған мәселелерді шеше алу;

 • Код ON2

  пәндік және пәнаралық саланың негізгі бөлімдері бойынша білімді түсіну, интеграциялауды көрсету және берілген ақпаратқа сүйене отырып білімін практикада қолдана алу;

 • Код ON3

  оқушыларды сыни ойлауға, проблеманы шығармашылықпен бірлесе шешуге тарту мақсатында пәннің негізгі концепциялары мен зерттеу құралдарын және құрылымын айқындай білу;

 • Код ON4

  пән бойынша таңдалған мақсатқа сәйкес оқу жетістіктерін критериалды бағалауды және диагностикалауды қолдана білу, пәнді оқытуда АКТ-ны және цифрлық білім ресурстарын пайдалану;

 • Код ON5

  оқушының тұлғалық дамуын қалыптастыру мен өзінің кәсіби деңгейін көтеру мақсатында өмір бойы білім алуға мән беру;

 • Код ON6

  педагогикалық инновациялық технологияларды оқыту мен тәрбиелеудің мақсат-міндеттеріне, күтілетін нәтижелеріне оқушылардың физиологиялық ерекшеліктеріне сәйкес қолдана алу және командада, тұлғааралық қарым-қатынаста, тиімді жұмыс істеуде коммуникативтілік көрсете білу;

 • Код ON7

  ғылым мен техниканың дамуындағы, әлемнің заманауи ғылыми бейнесіндегі, ой-өрісті қалыптастырудағы және практикалық міндеттерді шешудегі географияның рөлін түсіндіре білу;

 • Код ON8

  биологияның теориялық негіздері мен даму тарихын, тірі ағзалар мен табиғи ортаның байланысын, қазіргі заманғы биологиялық әдістер мен базалық жалпы кәсіби теориялық білімдерін өндірісте қолдана білу;

 • Код ON9

  биологиялық эксперименттерді ұйымдастыруды, зертхана-лық және далалық жұмыстарда қазіргі заманауи құрал-жабдықтарды қолдануды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының материалдарын жинау мен өңдеуді, нәтижелерін дайындап пайдалануды меңгеру және заманауи техникалық құралдарды пайдаланып ғаламдық компьтерлік жүйеде ғылыми-биологиялық ақпараттар базасын жасай білу;

 • Код ON10

  биология ғылымы бөлімдерінің негізгі ережелерін, заңдылықтарын, биологиялық құрылымын, базалық идеясы мен заманауи әдістер жүйесін берілген жағдаяттарды шешу үшін қолдана білу және оқыту мен тәрбиелеу, экологиялық мақсатта табиғи ресурстарды қорғау және тиімді пайдалануға арналған іс-шараларды жоспарлай білу;

 • Код ON11

  географиялық картаны оқып үйренуді, географиялық сипаттағы мағлұматтарды ала білу дағдыларын дамыту-ды, адамның табиғи және әлеуметтік ортасы туралы білім жүйесін, табиғат пен қоғамның өзара байланысы мен өзара тәуелділігі туралы жалпы адамзаттық құндылықтар тұрғысындағы түсініктерін көрсете білу;

 • Код ON12

  әлемнің ғылыми көрінісін меңгеруде, кәсіби мәселелерді шешуде практикалық тәжірибе, дағдылар мен білім негізінде табысты әрекет ету және география сабақтарын ұйымдастыруда, жоспарлауда әдістемелік аспектілерін қамтамасыз ете білу.

Top