Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M11279 Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау (Техносфералық қауіпсіздік) в Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 2

  Білім алушылардың бойында ғылым ұғымы мен мәні,құрылымы, тәсілдері, ғылымдағы басты парадигмалық теориялар туралы, ғылыми болжамдар, аксиомалар мен теориялардың қалыптасу заңдылықтары туралы, ғылымның даму тарихы мен заңдылықтары туралы, ғылым дамуының негізгі кезеңдері туралы түсініктер мен білімдер, мағлұматтар жүйесін қалыптастыру.

 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Лексикалық жеткілікке сүйене отырып, сөздерді дұрыс интонациямен сөйлей алуын бағалау, серіктесінің коммуникатив тік ниетін тек жорамалдай түсіну арқылы өз коммуникативтік ниетін шектеулі лексикалық бірліктерді пайдалана отырып жеткілікті түрде білдіруін талап ету арқылы сөйлеу және коммуникация түрлері мен формаларын таңдауға негіздеу

 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Жоғарғы мектеп психологиясында әлеуметтік ортада қарым-қатынастың психологиялык ерекшеліктерін талдау дағдысы дамиды, тұлға дамуы туралы психологиялық білімдер негізін, адам психикасының даму заңдылықта- ры мен механизмдері туралы білім қалыптастырады

 • Жоғарғы мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Білім беру жүйесінің ролі, оқытудың мақсаты, мазмұны, әдістері, принциптері, мектеп дидактикасы, оқыту формалары, кредиттік технология жүйесі, мектептегі тәрбие жұымысының ерекшеліктері, оқытушы мәдениетінің негізі жайлы білімі қалыптасады, баланың әртурлі даму сатысындағы ақпараттармен танысып, оның педагогикалық ерекшеліктерін талдау; окытушының жеке тұлғасына қойылатын талаптарды меңгерту дағдысы қалыптасады.

 • Технологиялық үдерістердегі өртке қарсы қорғаныс
  Несиелер: 5

  Қоғам дамуының қазіргі кезеңі өрттің пайда болу қаупі тұрақты және қарқынды дамып келе жатқандығы, соның салдарынан зардап шеккендердің санын көбейту және келтірілген зиянның мөлшерін жоғарылату, соңғы жылдары елеулі материалдық шығындары мен өмірді жоғалтуы бар ірі авариялар мен өрттер өрт қауіпсіздігі мәселесіне көп көңіл бөлді. Бұл мәселе тек қана орын алған оқиғалар нәтижесінде ғана емес, сонымен бірге біздің қоғамымыздағы өзгерістердің сөзсіз және табиғи салдары ретінде ең өткір болды.

  Селективті тәртіп
 • Жүйелік талдау және техносферадағы процесстерді модельдеу
  Несиелер: 5

  Жүйелік талдаудың және кешенді процестерді модельдеудің жалпы принциптері техносферадағы оқиғалардың пайда болуына тән ерекшеліктерін зерттеуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Технологиялық процестер мен өндірістердің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Кәсіпорын қызметкерлерінің еңбекті қорғау бойынша заңнамалық және өзге де норматив тік құқықтық актілерді сақтауын бақылауды жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тәуекелдерді басқару, жүйелік талдау және модельдеу
  Несиелер: 5

  Магистранттар сақтандырылған және өндірістік тәуекелдердің әлеуметтік қолайлы сандық көрсеткіштерін негіздеу, қамтамасыз ету, бақылау және қолдау үшін шаралар оңтайландыру үшін қолайлы заманауи ақпараттық технологияларды қолдануға үйренеді; олар заманауи математикалық және машина модельдеу әдістерін меңгереді, ең жиі кездесетін оқиғаларды жүйелі талдау және олардың әлеуметтік тұрғыдан қолайлы деңгейін төмендету бойынша іс-шаралар жүйесін синтездейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйелерін есептеу және жобалау
  Несиелер: 5

  жүйелерін есептеудің және жобалаудың әдістемелік тәсілдері мен негізгі принциптерін, ауаны тазарту, сарқынды суларды тазарту, өндірістік қалдықтарды қайта өңдеу конструкцияларының негіздерін зерттеу;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қоршаған ортаның сапасын талдау әдістері және құралдары
  Несиелер: 5

  Адамзаттың ең маңызды проблемаларының бірі қоршаған ортаны сақтау және қоғамның орнықты дамуға көшуі болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми-инновациялық қызметті жоспарлау және басқару
  Несиелер: 5

  Теориялық және практикалық ұстанымдардан тәжірибелік деректерді статистикалық өңдеудің негізгі математикалық әдістерін оқып үйренуге және оларды қолдану әдістерін ұсынуға мүмкіндігімен таныстыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Еңбек қауіпсіздігі жүйесіндегі сапаны басқару
  Несиелер: 5

  Қазіргі таңда заң талаптары бойынша еңбек қауіпсіздігі мен денсаулығын сақтау, жұмыс орнында ұсталады көптеген жалпы құқықтық және салалық нормативтік құқықтық актілер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Техникалық жүйелердің сенімділігін және қауіпсіздігін бағалау
  Несиелер: 5

  Техникалық жүйелердің сенімділігі мен техногенді қауіп теориясының негізгі ережелері қарастырылды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым мен ғылыми зерттеулердің теориялық негіздері
  Несиелер: 2

  техносферадағы адам қауіпсіздігін қамтамасыз ету. "Адам - техносфера - қоршаған орта" жүйелеріндегі қауіпсіздік жағдайының ағымдағы мониторингінің нәтижелері статистикалық деректердің массивтерімен сипатталады және техносфералық қауіпсіздік саласындағы маман оларды өңдеу әдістерін меңгеруі қажет.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми -зерттеу жұмысы
  Несиелер: 5

  Ғылыми зерттеу жұмысы бойынша тәжірибелік жұмыстарға дайындық жасау

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Азқалдықты және қалдықсыз технологиялық процестер
  Несиелер: 5

  Қалдықсыз және аз қалдықты технологиялар туралы түсінік.Өндіріс қалдықтары және оларды жіктеу. Қалдықсыз және аз қалдықты технологияларды өндірісте пайдалану. Қалдықсыз және аз қалдықты технологиялар- ды химиялық өндірісте қолдану. Қалдықсыз және аз қалдықты технологияларды мұнай және газ өндірісінде қолдану.Улы өндіріс қалдықтарын зиянсыздандыру, өңдеу және көму. Қалдықтармен күресу және олардың алдын алу шаралары. Өндiрiс және тұтыну қалдықтарының түрлерi.Өндiрiс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс iстеудiң әдiстері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өндірістік қалдықтарды утилизациялау және көму
  Несиелер: 5

  Өнеркәсіп қалдықтарын жою, залалсыз дандыру және көму. Ластану туралы негізгі түсініктер, пайда болатын көздер, түрлері, жіктедуі. Өнеркәсіп қалдықтары мен ластарды кәдеге жарату әдістері. Қалдықтарды жинау, тасу, қоймалау және көму. Қалдықтар мен ластарды кәдеге жаратудың құқықтық, экологиялық және экономикалық аспекттілері. Пайда бола тын көздер, түрлері, жіктедуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Төтенше жағдайлар мен жазатайым оқиғаларды сараптау және зерттеу
  Несиелер: 5

  Жұмыскерлермен авариялық жағдайды болдырмау бойынша жұмыстар басталғанға дейін мақсатты нұсқама жүргізу қажет. Қызметкерлерді авариялық-құтқару және басқа да кезек күттірмейтін жұмыстарды орындау тәсілдеріне үйрету, сондай-ақ қажетті жеке қорғаныс құралдарымен (мысалы, арнайы киіммен, аяқ киіммен, түтіндеу немесе Газдану аймағында жұмыс істеуге арналған оқшаулағыш тыныс алу құралдарымен) жарақтандыру қажет.)/

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Технологиялық процестердің өрт қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Өрт шығуы адам өмірі мен мүлкін жоғалтуға, тіршілік ету ортасының экологиялық көрсеткіштерінің нашарлау ына және тіпті байланысты техникалық апаттарға алып келеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми -зерттеу жұмысы
  Несиелер: 3

  ғылыми тақырыптардың эксперимент жүзінде жүргізіп дәлелдеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мониторингтің автоматтандырылған ақпараттық жүйесі
  Несиелер: 5

  Өзекті проблеманың шешімі жарық көрді, ол жергілікті жерде анықталған өзгерістер туралы ақпаратты біріктіруге, негізгі табиғи немесе техногендік қауіптердің даму үрдістеріне талдау жүргізуге, сондай-ақ кез келген уақыт кезеңінде жергілікті жердегі өзгерістер туралы жиынтық ақпарат беруге мүмкіндік беретін ғарыш тық суреттер негізінде қоршаған ортаның антропогендік өзгерістерінің экологиялық мониторингінің автоматтандырылған ақпа раттық жүйесін әзірлеуден тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қауіпсіздік мониторингі және сараптау
  Несиелер: 5

  Қауіпсіздікті бақылау-ықтимал қауіпсіздік қатерлерінің көрсеткіштерін жинау мен талдаудың автоматтандыры��ған үрдісі, кейіннен осы қауіптерді жою және тиісті әрекеттерді қабылдау. Кейде «ақпараттық қауіпсіздік мониторингі» немесе «қауіпсіз дік оқиғаларының мониторингі» деп аталатын қауіпсіздік мониторингі желідегі жүйелерге күдікті мінез-құлықты немесе рұқсатсыз өзгерістерді анықтауға және хабарландырулар мен әрекеттер талап етілетін мінез-құлық түрлерін анықтауға арналған ақпаратты жинау және талдау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми -зерттеу жұмысы
  Несиелер: 10

  Тәжірибелі сандық деректерді зерттеуші қажет болған жағдайда оның шарттарын өзгерте отырып, арнайы жоспарланған эксперимент барысында орындалған өлшеу жолымен не Белсенді әдістермен не зерттеуші талаптарын өз қалауы бойынша өзгерте алмайтын пассивті эксперименттің көмегімен ала алады. Пассивті эксперимент барысында зерттеуші тек тәжірибелік мәндерді тіркейді немесе белгілі статистикалық деректердің жиынтығынан оларды таңдайды./

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тексеруді
  Несиелер: 5

  басқа өндіріс аумағында орналасқан және жұмыс жүргізетін қызметкерімен немесе өндірістік тапсырманы орындау үшін басқа өндіріске жіберілген қызметкермен болған жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру, жазатайым оқиға болған ұйымның жауапты өкілінің қатысуымен жұмыс беруші тікелей жүргізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми -зерттеу жұмысы
  Несиелер: 6

  Ғылыми -зерттеу жұмыстарың анализдерін талдау

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Зерттеу практикасы
  Несиелер: 12

  Ғылыми зерттеу жұмыстарына анализ жасау

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Код ON1

  Тарих және ғылым философиясы, тіл білімі, жоғары білім педагогикасының заманауи әдістемесі салаларында білімі мен түсініктерін және ең алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда, психология ғылымының жетістіктерін көрсету; - осы білімі мен түсініктерін кәсіби деңгейде қолдану; - дәлелдерді тұжырымдау және философия, тіл білімі, информатика,педагогика және психология салаларындағы мәселелерді шешу; - әртүрлі әлеуметтік жағдайларда әріптестермен және клиенттермен қарым-қатынасты ұйымдастыру; - оқуды жалғастыру үшін қажет материалды өз бетінше оқып білу. - жеке тұлғаны қалыптастыру жағдайларын, оның еркіндігі мен өмірін, мәдениетін, қоршаған ортаны сақтауға жауапкершілікті білу;

 • Код ON2

  - заманауи технологияның негізгі жетістіктері мен даму тенденцияларын білу; - бұл білімі мен түсінікті кәсіби деңгейде қолдану; - техносфера қауіпсіздігінің әртүрлі салаларындағы заманауи жетістіктерді білу; - ақпараттық және білім беру технологиялары негізінде білімін кеңейту; - ғылым мен техниканың жетістіктерін практикада қолдана білу - кәсіптік пәндерді оқып үйрену үшін базалық білімді игеру;

 • Код ON3

  - кәсіпорында кәсіби, технологиялық және экологиялық тәуекелдерді басқару әдістерін қолдану; - өндірістік қауіпсіздік пен экологиялық қауіпсіздікке сараптама жүргізу; - техносфера қауіпсіздігі жүйесін оңтайландыру саласындағы жаңа идеяларды әзірлеу; - кәсіпорындарда қауіпсіздіктің интеграцияланған жүйесін басқару; -қауіпсіздіктің кәсіби мәдениетін меңгеру; - қауіптілікті сәйкестендіруге және өндірістегі еңбек қауіпсіздігі бойынша тәуелділікті бағалай алуға қабілеттілігі

Top