Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04107 6B04107-Мемлекеттік аудит в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Экономикалық теорияның негізгі ұғымдары мен модельдері; өндірістің экономикалық заңдары: сұраныс пен ұсыныс, нарықтық баға белгілеу; қаржы тәуекелдерінің түрлері; инновацияның әртүрлі түрлері, инновациялық жобалар, инновациялық стратегия, әртүрлі Ақпараттық жүйелер, әртүрлі құрылымдардың ақпараттық дамуын басқару, жарнама құралдары; фирманы басқарудағы қазіргі заманғы тәсілдер мен үрдістер, Стратегиялық жоспарлау мен басқарудың негізгі ұғымдары, тұжырымдамалары мен модельдері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 6

  Статистиканың пәні мен міндеттері. Статистикалық бақылау. Статистикалық мәліметтер және топтастыру. Абсолюттік және салыстырмалы шамалар. Вариацияның орташа шамалары мен көрсеткіштері. Іріктеп бақылау. Динамика қатары. Индекстер. Әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың өзара байланысын Статистикалық зерттеу. Халық және еңбек ресурстары статистикасы. Ұлттық шоттар жүйесі, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер. Халықтың тұрмыс деңгейінің статистикасы

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - студенттердің теориялық және практикалық экономикалық есептерді шешуге қажетті математикалық аппараттың негіздерін меңгеру; логикалық және алгоритмдік ойлау дағдыларын дамыту; өз бетінше талдау дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру, экономикалық мәселелерді зерттеу, өз жұмысын жетілдіру жолдарын ғылыми іздестіруге ұмтылысын дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микроэкономика
  Несиелер: 3

  Микроэкономика негіздері, тұтынушылық таңдау теориясы, мінез-құлық, өндіріс шығындары, нарықтық құрылым түрлері, кәсіпкерліктің ұйымдық нысандары, өндіріс факторларына баға белгілеу, тауар нарығында сұраныс пен ұсыныс, игіліктер мен сұраныстың пайдалылығы, Бәсекелестік және нарықтық құрылымдар

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Қазақстан мен қазіргі кезеңнің тарихи тәжірибесінің жаңғыруы. Ұлттық сана ерекшеліктері мен қалыптасуы. "Мәңгілік ел" ұлтжандылық және ұлттық сана үшін оның мәні. Қазіргі заманғы жаһандану әлеміндегі қазақстандық бірлік. Жаңғырту үдерістеріндегі рухани мұра және оның рөлі. Қазіргі заманғы қоғамдық сананың бәсекеге қабілеттілігі мен болжамдық құндылықтары. Меритократикалық қоғам және оның құндылықтары. Қазақстан "білім қоғамы". Қазақстан "ақпараттық қоғам" мен "сандық технологиялар"қоғамы. Рухани жаңғы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ халқының рухани мұрасы
  Несиелер: 5

  Қазақ халықының рухани мұрасының қалыптасу, даму тарихының күрделі кезеңдерін қамтиды. Ежелгі мәдени құндылықтарды және қазақ халық ауыз әдебиеті терең талданады. Әдебиет пен өнердің түрлі кезендері туралы білімдерін, өзекті теориялық мәселелерін қазіргі ғылымының озық жетістері негізінде жан-жақты, тарихи тұрғыдан қарастырады. Көркем шығармашылықты талдау үшін қажетті терминдер мен түсініктер жүйесі қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қолданбалы бизнес
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастар жүйесі ретінде кәсіпкерліктің теориясы мен практикасын зерттеу негізінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың практикалық дағдыларын алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 5

  қоғам мен табиғатты дамытудың негіздері, Табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың қазіргі заманғы тәсілдері, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу, жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және төтенше жағдайлардың салдарын бағалау туралы білім мен түсініктерді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макроэкономика
  Несиелер: 6

  Мемлекеттің макроэкономикалық саясатының негіздері, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер және оларды есептеу принциптері; Макроэкономикалық тепе-теңдік теориялары, ақша және қаржы-несие саясаты, салық және бюджет саясаты, инфляция мен жұмыссыздықты реттеу тетіктері, әлемдік экономиканың даму тенденциялары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп негіздері
  Несиелер: 6

  Нарықтық экономикадағы бухгалтерлік есептің тұжырымдамасы. Екі жақты және баланстық теңдеу принциптері. Қос жазу принципі және бухгалтерлік шоттар. Бухгалтерлік есепте құжат айналымын ұйымдастыру. Кірістер мен ақша қаражатын есепке алу тәртібі. Қорларды есепке алу тәртібі және сатылған өнімнің өзіндік құны. Айналымнан тыс активтер: есепке алу тәртібі, тозу және амортизация. Шығыстарды есепке алу тәртібі. Меншікті және тартылған капиталды есепке алу тәртібі. Қаржылық есептілікті дайындау тәртібі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар. ҚР конституциялық құқық негіздері. ҚР Құқық қорғау органдары мен соты. ҚР мемлекеттік билік органдары. ҚР Әкімшілік құқық негіздері. ҚР Азаматтық және отбасылық құқық негіздері. ҚР Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бюджеттік есеп және есептілік
  Несиелер: 6

  Бюджеттік ұйымдарда бухгалтерлік есепті ұйымдастыру. Мемлекеттік мекемелердегі активтерді есепке алу. Материалдық қорларды және арзан бағалы және тез тозатын заттарды есепке алу. Ақша қаражатын есепке алу. Қаржыландыру бойынша ведомствоішілік есеп айырысуларды есепке алу. Бюджеттік ұйымдарда есеп айырысуларды есепке алу. Қаржыландыру мен қорларды есепке алу. Кірістер мен шығыстарды есепке алу. Өндіріске және басқа мақсаттарға арналған шығындарды есепке алу. Бюджеттік ұйымдардағы есептілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлеуметтік-экономикалық статистика
  Несиелер: 6

  Халық статистикасы. Еңбек ресурстары және халықты жұмыспен қамту статистикасы. Жұмыс уақытын пайдалану статистикасы. Еңбекке ақы төлеу және жұмыс күшіне арналған шығындар статистикасы. Ұлттық байлық статистикасы. Өндіріс шығындарының статистикасы. Тауарлар мен қызметтер өндірісі статистикасының салалық ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржылық есеп
  Несиелер: 6

  Ақша қаражаты мен олардың баламаларын есепке алу. Ақшаның уақытша құны. Дебиторлық берешекті және басқа да активтерді есепке алу. Қорларды есепке алу (ХҚЕС 2).Негізгі құралдарды есепке алу (16 ХҚЕС). Материалдық емес активтерді есепке алу (38 ХҚЕС). Активтердің құнсыздануы (36 ХҚЕС). Ұйымның міндеттемелерін есепке алу. Табыс, кірістер мен шығыстарды тану (ХҚЕС 18). Капитал және резервтер есебі. Қаржылық есептілікті ұсыну

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік қызмет саласындағы нақты басқару үрдісі ретінде менеджмент туралы білімді қалыптастыру. Менеджмент түсінігі, менеджмент түрлері. Менеджментті дамытуға көзқарасты қалыптастыру және қалыптастыру. Кәсіпкерлік қызмет саласындағы нақты басқару үрдісін дамыту. Тиімді басқаруды дамытудың мәні, қажеттілігі және шарттары, әкімшілік ету өнері, менеджментті қазіргі заманғы ұйымдастыру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аудиттің халықаралық стандарттары
  Несиелер: 5

  Қазіргі әлемдегі халықаралық аудит стандарттарының рөлі мен даму факторлары. Хас тұжырымдамалық негіздері. Халықаралық бухгалтерлер федерациясының аудиторлық қызмет сапасын қамтамасыз ету. Хас қолдану негізінде аудитті ұйымдастыру. Аудиттен дәлелдемелер алу. Аудит барысында ақпаратты жинау мен жинақтауды реттейтін халықаралық стандарттар. Аудиторлық тексеруді аяқтау. Аудиторлық қорытындылар мен қорытындылар. Қаржылық есептілік аудитінен өзгеше тапсырмалар үшін стандарттар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономика салаларының статистикасы және ұлттық шоттар жүйесі
  Несиелер: 6

  Салалар статистикасы, оның пәні, әдісі, міндеттері. Өнеркәсіп статистикасының объектісі, пәні және әдісі. Ауыл шаруашылығы статистикасы орман және балық шаруашылығы статистикасы. Құрылыс статистикасының объектісі, пәні және әдісі инвестициялар статистикасы. Сауданы Статистикалық зерттеу. Сыртқы сауданың кедендік статистикасының көрсеткіштер жүйесі. Көлік статистикасы. Байланыс статистикасы. Ұлттық шоттар жүйесі, оның мәні мен міндеттері. Ұлттық шоттар жүйесінің негізгі ұғымдары, санаттары. ҰШЖ құру принцип

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аудит негіздері
  Несиелер: 6

  Аудиттің мәні, мақсаты және түрлері. Аудит стандарттары және аудиторлардың кәсіби этикасы. Аудиторлық тәуекел. Аудиторлық дәлелдер аудиторлар жұмысының сапасын бақылау. Қаржылық бақылаудың нормативтік-құқықтық және ақпараттық негіздері. Бақылау клиентінің ішкі бақылау жүйесі. Аудиттегі таңдау. Аудиторлық тексеруді жоспарлау. Деректерді электронды өңдеу аудиті.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • IT - Аудит
  Несиелер: 5

  ҚР аудиторлық қызметіндегі заманауи ақпараттық технологиялар. IT – Аудит аудиторлық қызметтегі міндеттерді шешу құралы ретінде. IT – Аудиттің әдістері мен принциптері. Аудит саласындағы ақпараттық технологиялар құралдарына шолу. IT-Аудиттің қазіргі жағдайы. IT-аудит жүргізудің шетелдік тәжірибесі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мемлекеттік аудит
  Несиелер: 6

  Мемлекеттік аудиттің жалпы мақсаттары және стандарттарға сәйкес мемлекеттік аудитті жүргізу. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылауды жоспарлау. Аудиторлық дәлелдемелер. Аудиторлық құжаттама. Мемлекеттік аудит түрлері. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау нәтижелерін аяқтау және ресімдеу

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тәуекелдерді басқару
  Несиелер: 5

  Әр түрлі тәуекел түрлерінің мәнімен және ерекшеліктерімен танысу; тәуекелдерді талдау және бағалаудың негізгі әдістерін қарастыру; сыртқы сауда қызметі саласындағы әр түрлі тәуекелдерді басқару құралдарын зерттеу; жұмыстың практикалық дағдыларын пысықтау, фирманың тәуекелдерін азайту бойынша шешімдерді негіздеуге мүмкіндік беретін тәуекелдерді басқару әдістерін зерделеу, сондай-ақ әр түрлі типтегі ұйымдарда тәуекел-менеджмент мәселелерін шешу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салалардағы басқарушылық талдау
  Несиелер: 5

  Ұйымдастыру принциптері, басқару талдауының мақсаттары мен міндеттері. Әр түрлі шаруашылық субъектілеріндегі басқару талдауын ұйымдастыру ерекшеліктері. Сала кәсіпорындарының экономикалық, техникалық-ұйымдастырушылық ерекшеліктері. Күрделі құрылысты басқару талдауы. Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының қызметін басқару талдауы. Көлік және байланыс ұйымдарын басқару талдауы. Сауда және қоғамдық тамақтану ұйымдарын басқару талдауы. Қызмет көрсету саласындағы ұйымдардың басқарушылық талдауы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әртүрлі қызмет түрлері бойынша ұйымдардың аудиті
  Несиелер: 5

  Өнім өндірумен айналысатын кәсіпорынның аудитін жүргізу ерекшеліктері. Құрылыспен айналысатын кәсіпорындарға аудит жүргізудің ерекшеліктері. Тұрмыстық қызмет көрсететін кәсіпорындардың аудитін жүргізу ерекшеліктері. Ғылыми-зерттеу қызметтерін көрсететін кәсіпорындардың аудитін жүргізу ерекшеліктері. Кәсіпорындардың аудитін, қоғамдық тамақтануды жүргізу ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорындардың қаржылық-шаруашылық қызметін талдау
  Несиелер: 5

  Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін талдаудың мәні мен мазмұны. Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін талдау құралдары. Факторлық талдау. Қаржылық коэффициенттер әдісі. Компанияның маркетингтік қызметін талдау. Өнімді өндіру мен сатуды талдау. Өндірістік ресурстарды пайдалануды талдау. Өнімнің өзіндік құнын талдау. Компанияның қаржылық жағдайын жалпы бағалау. Баланс өтімділігін талдау. Қаржылық тұрақтылықты талдау. Ақша ағындарын талдау. Ұйымның пайдалылығын талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  Маркетингті басқару процесі. Маркетингтік зерттеулер. Маркетингтік коммуникациялар. Нарықты сегменттеу. Тауар және оның коммерциялық сипаттамалары. Ассортиментті басқару. Баға стратегиясы. Өткізуді ынталандыру. Тарату арналары. Жарнама. Маркетинг қызметін ұйымдастыру. Маркетинг концепциялары. Халықаралық маркетинг

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Менеджменттің теориялық және әдіснамалық негіздері. Басқаруды ұйымдастыру. Менеджменттегі интеграциялық процестер. Нарықтық экономикадағы басқару әдістерінің жүйесі. Менеджмент функциялары. Топтық динамика және басқару персоналы. Басқару қызметінің этикасы мен мәдениеті. Менеджмент тиімділігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикалық талдау
  Несиелер: 5

  Экономикалық талдаудың мазмұны, объектісі, мәні және міндеттері. Экономикалық талдаудың әдістері, тәсілдері және әдістері. Факторлық талдау. Басқарушылық талдау негіздері. Компанияның маркетингтік қызметін талдау. Өнімді өндіру мен сатуды талдау. Өнімнің сапасын талдау. Еңбек ресурстарын пайдалануды талдау. Материалдық ресурстарды пайдалануды талдау. Өндірістің негізгі құралдарын пайдалануды талдау. Өнімнің өзіндік құнын талдау. Маржиналдық талдау. Қаржы-шаруашылық нәтижелерін талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өндірісті ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  Экономикалық жүйедегі шаруашылық жүргізуші субъект ретіндегі кәсіпорынның рөлі мен орны. Өнеркәсіптік кәсіпорын жұмысының экономикалық логикасы. Кәсіпорынның ұйымдық құрылымы. Кәсіпорынның негізгі қорлары: оларды қалыптастыру және пайдалану. Кәсіпорынның айналым қаражаты: оларды қалыптастыру және пайдалану. Кәсіпорынның еңбек ресурстары. Өндірісті ұйымдастыру негіздері. Өндіріс шығындары және өнімнің өзіндік құны. Кәсіпорындардың дамуын жоспарлау негіздері. Ұйымның инвестициялық саясаты

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • 1 C:Бухгалтерия
  Несиелер: 4

  "1С:Бухгалтерия"конфигурациясының сипаттамасы. Жүйені алдын ала баптау. Анықтамалықтарды толтыру және бастапқы қалдықтарды енгізу. Ақша қаражатын есепке алуды автоматтандыру. Есеп беретін тұлғалармен есеп айырысуды есепке алуды автоматтандыру. Болашақ кезеңдердің қорлары мен шығыстарын есепке алуды автоматтандыру. Ұзақ мерзімді активтерді есепке алуды автоматтандыру. Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлермен есеп айырысуды автоматтандыру. Өнімді өндіру, шығару және сату бойынша операцияларды есепке алуды автом

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қоғамдық сектордың қаржылық есептілігінің халықаралық стандарттары
  Несиелер: 4

  Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйесінің негізгі принциптері, әдістері, ережелері мен ережелері. Бірыңғай есеп саясатының талаптары, бухгалтерлік есепті жүргізу ережелері, қаржылық есептілікті жасау нысандары мен тәртібіне, қаржылық есептілік элементтерін тану, бағалау, ұсыну, көрсету және ашуға қатысты мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есеп шоттарының жоспарына. Қаржылық есептілікті және шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау тәртібі, сондай-ақ бюджеттік бағдарл

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экологиялық аудит
  Несиелер: 5

  Экологиялық аудиттің қалыптасу ерекшеліктері және дамуы. Халықаралық стандарттардағы экологиялық аудит. Экологиялық аудиттің теориялық негіздері. Аудиттердің жіктелуі. Менеджмент жүйесінің ішкі аудиті. Экологиялық аудитті жүргізу бағдарламасы. Аудит жүргізу бойынша қызмет. Экологиялық аудитті жүргізу әдістемесі. Тексеру жүргізу кезінде аудиторларға қойылатын біліктілік талаптары. Қазақстандағы экологиялық аудитті дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Практикалық аудит
  Несиелер: 5

  Сатып алу циклінің аудиті. Өндіріс циклінің аудиті. Қаржылық нәтижелерді қалыптастыру және іске асыру циклінің аудиті. Ақша қаражатының аудиті. Ұзақ мерзімді активтердің аудиті. Инвестициялау циклінің аудиті. Міндеттемелер мен капитал аудиті. Аудиттегі талдау. Аудиттің қорытынды кезеңі. Аудиттің басқа түрлері және ілеспе қызметтер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Баға қалыптастыру
  Несиелер: 3

  Экономикалық мәні және қазіргі шаруашылықтағы бағаның рөлі. Бағаның негізгі функциялары. Баға элементтері мен құрылымы. Баға белгілеу саласындағы заңнамалық актілер. Баға белгілеудің нарықтық факторлары. Негізгі баға түрлері. Бағаны анықтау әдістері. Баға белгілеу стратегиясы мен тактикасының мазмұны. Баға стратегияларының түрлері. Баға белгілеудің салалық ерекшеліктері. Сыртқы саудадағы бағаларды қалыптастыру механизмі. Бағаларды мемлекеттік реттеудің рөлі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ілгерлемелі қаржылық есеп
  Несиелер: 4

  Бухгалтерлік есеп стандарттары. Қаржыландырылатын жалдау есебі. Табыс салығын есепке алу. Қаржы құралдарын есепке алу. Корпоративаралық инвестицияларға кіріспе. Кәсіпорынды сатып алғаннан кейін шоғырландыру. Бірлескен кәсіпорындардағы есеп. Шетел валютасымен операциялар. Коммерциялық емес ұйымдар мен қоғамдық сектордағы қаржылық есептілік. қорларды есепке алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аудит - сарапшы
  Несиелер: 4

  ҚР аудиторлық қызметіндегі заманауи ақпараттық технологиялар. Аудит бағдарламасы-сарапшы-аудиторлық қызметтегі міндеттерді шешу құралы. Аудит жүргізудің компьютерлік әдістері. Мемлекеттік аудит саласындағы ақпараттық технологиялар құралдарына шолу. Сараптамалық қорытынды беру. Заманауи сараптамалық аудиторлық Ақпараттық технологиялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік қаржы және мемлекеттік бюджет
  Несиелер: 4

  Әлеуметтік жаңғыртудағы мемлекеттік қаржылық рөлінің функциялары мен рөлі. Қаржы жүйесіндегі мемлекеттік қаржының рөлі. Мемлекеттік бюджет. Салық және салық салу. Бюджеттен тыс қорлар. Мемлекеттік несие. Экономикадағы мемлекеттік қаржылық реттеу мемлекеттік мекеменің шығыстарын жоспарлау және қаржыландыру тәртібі. ҚР есеп пен есептілікті нормативтік реттеу. Мемлекеттік басқару секторындағы есеп саясаты және оны ашу

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік қаржылық бақылау
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік қаржылық бақылаудың теориялық негіздері. Мемлекеттік және өңірлік қаржылық бақылаудың құқықтық негіздері. Бақылау іс-шараларының кезеңдері. Нарықтық экономикадағы қаржылық бақылаудың рөлі. Қаржылық бақылау элементтері, олардың мазмұны. Аудит. Аудиторлық бақылау. Мемлекеттік қаржылық бақылаудың әртүрлі түрлерін жүзеге асыру ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық бақылау және тереңдетілген аудит
  Несиелер: 5

  Қаржылық бақылауды жүзеге асырудағы ХҚЕС рөлі. Аудит теориясының және практикасының стандарттары. Аудиторлардың қаржылық есептілікті тексеру туралы есептері. Аудиторлық тексеру кезеңдері. Ішкі бақылау жүйесінің аудиті. Кірістер циклінің аудитін жүргізу. Сатып алу және жұмсау циклінің аудитін жүргізу. Өндірістік циклға аудит жүргізу. Аудиторлық тексерулерді аяқтау. Операциялық аудит және басқа да функциялар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Басқарушылық есеп
  Несиелер: 5

  Басқарушылық есептегі шығындардың жіктелуі. Өндірістік шығындарды есепке алуды ұйымдастыру. Өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы. Шығындарды есепке алу және өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау әдістері. Шығындарды толық бөлумен және ауыспалы шығындар бойынша өзіндік құнды калькуляциялау. Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау және шығындарды есепке алудың нормативтік әдісі. Кешенді өндіріс шығындарын бөлу әдістері. Жанама өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржыны басқару жүйесіндегі аудит және талдау
  Несиелер: 5

  Қаржылық басқарудағы аудит және талдаудың мәні, рөлі және функциялары. Қаржылық аудит және талдау басқару қызметінің мамандандырылған түрі ретінде. Аудиторлық тексеруді дайындауды ұйымдастыру. Аудиторлық қызмет процесінде елеулі және тәуекелді бағалау. Аудиторлық дәлелдемелер. Аудиторлық қорытынды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ішкі аудиттің халықаралық стандарттары
  Несиелер: 5

  Аудиторлық ұйымның стандарттары, дәлелді деректерді жинау әдістері, оның ішінде аудиторларды, ішкі аудиторлар мен сарапшыларды тарту, аудит стратегиясын таңдау, халықаралық стандарттарға сәйкес аудитордың тәуекелі мен маңыздылығын айқындау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік сатып алулар аудиті
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік сатып алуды құқықтық реттеу. Экономикадағы мемлекеттік сатып алудың рөлі. Мемлекеттік сатып алу рәсімдері. Мемлекеттік сатып алу саласында қалыптастырылатын тізілімдер. Мемлекеттік сатып алулар және ақпараттың қолжетімділігі. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруды мемлекеттік реттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық есептіліктің аудиті
  Несиелер: 5

  Қаржылық есептілікке аудит жүргізудің мазмұны, рөлі, талаптары және тәртібі. Қаржылық есептілік қаржылық аудиттің ақпараттық базасы ретінде. Бухгалтерлік баланс аудиті. Пайда мен шығындар туралы есеп аудиті. Ақша қаражатының қозғалысы туралы есептің аудиті. Капиталдағы өзгерістер туралы есептің аудиті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік аудиттің стандарттары
  Несиелер: 5

  ҚР мемлекеттік аудиттің қалыптасуы және даму тенденциялары. Мемлекеттік аудитті ұйымдастырудың халықаралық тәжірибесі. Мемлекеттік аудиттің заңнамалық базасы. Мемлекеттік аудит стандарттары. Мемлекеттік аудиттің халықаралық стандарттары. Мемлекеттік аудитті кадастрлық қамтамасыз ету. Ішкі мемлекеттік аудитті ұйымдастыру негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • 1С: Кәсіпорын 8. Қазақстанның мемлекеттік мекемелері үшін бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Конфигурация сипаттамасы. Жүйені алдын ала баптау. Анықтамалықтарды толтыру және бастапқы қалдықтарды енгізу. Ақша қаражатын есепке алуды автоматтандыру. Есеп беретін тұлғалармен есеп айырысуды есепке алуды автоматтандыру. Болашақ кезеңдердің қорлары мен шығыстарын есепке алуды автоматтандыру. Ұзақ мерзімді активтерді есепке алуды автоматтандыру. Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлермен есеп айырысуды автоматтандыру. Кезеңді жабу және есептерді қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сәйкестік аудиті
  Несиелер: 5

  Қаржылық есептілік аудитімен үйлесімде сәйкестік аудиті. Тиімділік аудитімен үйлесімде сәйкестік аудиті. Сәйкестік аудитін жүргізуді жоспарлау және пысықтау. Аудиторлық дәлелдемелерді бағалау және қорытындыларды қалыптастыру. Мемлекеттік сектор мекемелері қызметінің осы мекемелердің қызметін реттейтін билік талаптарына сәйкестігін бағалау мүмкіндігін беру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тиімділік аудиті
  Несиелер: 5

  Тиімділік аудиті мемлекеттік органдардың қызметін жүйелі, мақсатты, ұйымдасқан және объективті тексеруді зерделейді. Тексеру бюджет қаражатын жұмсаудың үнемділік, тиімділік және нәтижелілік қағидаттарына сәйкес жүзеге асырылады. Нәтижелер бақылау іс - шарасы объектілерінде бюджеттің атқарылуына тексеру жүргізу жолымен анықталады тиімділік аудитінің мақсаты өнімділіктің (қол жеткізілген нәтижелерге сүйене отырып қаражатты үнемдеу) үнемділігін (шығындар мен нәтижелердің арақатынасы, яғни нәтиже бірлігіне қанш

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары
  Несиелер: 5

  Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының рөлі мен маңызы. ҚЕХС бойынша кеңестің құрылу тарихы, құрылымы және мақсаттары. Қаржылық есептілікті ұсыну. Ақша қаражатының және олардың баламаларының қозғалысы туралы ақпарат беру. Жалға алу есебі. Қызметкерлерге сыйақы туралы ақпаратты есепке алу және ашу ережесі. Мемлекеттік субсидияларды есепке алу. Валюта бағамдарының өзгеруінің әсері. Шетел қызметі. Зейнетақы жоспарлары бойынша Есеп және есептілік. Инфляция жағдайында қаржылық есептілікті түзету. Арал

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттарын жүзеге асыруға ықпал ететін қолданбалы экономикалық, заң, жаратылыстану-ғылыми пәндердің өзекті білімдерін көрсетеді; қоғам туралы біртұтас жүйе және адам ретінде, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы Тараптардың құқықтық мүдделері, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайлары, адам мен табиғи ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсері, Латын графикасының негізгі ұғымдары туралы білімді қолданады.

 • Код ON2

  Экономикалық теорияның негізгі ұғымдары мен терминдерін біледі, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштердің мәнін және оларды есептеу принциптерін түсінеді, Макроэкономикалық тепе-теңдік теориясын қолданады, өндірістің экономикалық заңдарын біледі: сұраныс пен ұсыныс, нарықтық баға белгілеу, кәсіби қызметте математика саласындағы базалық және терең білімді пайдаланады, статистикалық деректерді жинау дағдыларын қолданады және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің өзгеру үрдісін анықтайды

 • Код ON3

  Тұтынушыларда сұранысты анықтау және қалыптастыру әдістері мен құралдарын меңгерген, маркетингтік стратегияны әзірлейді, баға белгілеу әдістерін тиімді пайдаланады, ішкі және сыртқы нарықтарда баға белгілеудің даму тенденциялары мен перспективаларын анықтайды, кәсіпорын қызметінің негізгі құрауыштарын ұйымдастыру және жоспарлау құралдарын қолданады, ұйым қызметінің түрлі жағдайларына классикалық модельдер мен менеджмент құралдары негізінде басқару қызметінің тәжірибесін қолданады

 • Код ON4

  Бухгалтерлік есептің тұжырымдамалары мен қағидаттарын түсінеді, қаржылық есептіліктің құрамы мен түрлерін түсінеді, аудитті жүргізудің жоспары мен бағдарламасын құрастырады, аудиторлық тәуекелдерді есептейді, аудиторлық дәлелдерді негіздейді, үлгілеуді есептеу құралдары бар, бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы заңдарды қолданады

 • Код ON5

  Экономикалық талдаудың тұжырымдамалық аппараты мен оны жүзеге асыру әдістемесі, талдау әдістерін пайдаланады, кәсіпорындардың қаржылық-шаруашылық қызметінің көрсеткіштерін есептеудің дәйектілігі бар, оларды түсіндіре алады, салалық бұқаралық құбылыстар мен үрдістерді талдау үшін статистикалық әдістерді пайдаланады, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің үрдістері мен модельдерін анықтайды, құрылыстың негізгі принциптерін түсінеді ұлттық шоттар жүйесі.

 • Код ON6

  Бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есептің тұжырымдамалары мен принциптерін түсінеді, шоттар жүйесі мен қос жазба, бағалау және калькуляция, құжаттама мен түгендеу, Бюджеттік ұйымдардағы қаржылық есептілік нысандарын жасау және ұсыну білімін иеленеді, ҚС ХҚЕС қолданады

 • Код ON7

  Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын, оның ішінде ағымдағы активтерді, ұзақ мерзімді активтерді есепке алуды, міндеттемелерді есепке алуды, кәсіпорындардағы кірістер мен шығыстарды есепке алуды, меншікті капиталды есепке алуды, сондай-ақ қаржылық есептілікті қалыптастыруды қолданады, шоғырландырылған есепке алу мен есептілікті ұйымдастыру және жүргізу қағидаттарын; меншіктің әртүрлі нысанындағы ұйымды басқару үшін бухгалтерлік ақпаратты қалыптастыру және пайдалану ерекшелігін түсінеді.

 • Код ON8

  Аудиторлық қызметті ұйымдастыруға, халықаралық аудиторлық практикаға және тиісті халықаралық ұйымдардың нормативтік регламентіне тұтастай көзқарасы бар, халықаралық қаржылық есептілік аудитінде отандық және халықаралық практикада халықаралық аудиторлық стандарттар ережелерін қолданады, әртүрлі ақпараттық технологиялар аудитін жүргізу

 • Код ON9

  Технологиясын меңгерген және бухгалтерлік есеп жүргізу программной среде 1С:Бухгалтерия 8.3 қолданады дағдылары шаруашылық операцияларды көрсету және қалыптастыру бастапқы құжаттар мен есептілік конфигурация 1С:Бухгалтерия 8.3 пайдаланады негізгі алгоритмдер жұмыс бағдарламасы, Аудит-сарапшы және қолданады, оларды шешу үшін практикалық міндеттерді шешу

 • Код ON10

  Басқару шешімдерін қабылдау кезінде сандық және сапалық талдау әдістерін қолданады және экономикалық, қаржылық және ұйымдастыру-басқару модельдерін құрады, 1С: Кәсіпорын 8 бағдарламалық ортасында бухгалтерлік есепті жүргізу технологиясын иеленеді, 1С: Кәсіпорын 8 конфигурациясында шаруашылық операцияларды көрсету және бастапқы құжаттар мен есептілікті қалыптастыру дағдыларын қолданады.

 • Код ON11

  Практикалық қызметте ішкі аудиттің халықаралық стандарттарын қолданады, активтерді, баланс пассивтерін тексеру және аудит әдістемелерін иеленеді, әр түрлі қызмет түрлерінің ерекшелігін ескере отырып, ұйымның бухгалтерлік есептілігіне сараптама мен талдауды жүзеге асырады, Мемлекет қаржыларын басқару және Мемлекеттік сатып алу жүйесінің барлық аспектілерін аудиторлық тексеруді жоспарлайды, ұйымдастырады және жүргізеді, Мемлекеттік сатып алу аудитін жүргізу әдістерін таңдауды саналы түрде жүзеге асырады

 • Код ON12

  Мемлекеттік аудит стандарттарының тұжырымдамалық негіздерін біледі, мемлекеттік аудитті ұйымдастыруды түсінеді, мемлекеттік аудитті және мемлекеттік қаржылық бақылауды жүргізуді біледі, әлеуметтік тауарлар мен мемлекеттік бюджеттің бөлінуін және қайта бөлінуін біледі, мемлекеттік қаржылар мен мемлекеттік бюджетте көрсетілген

 • Код ON13

  Үнемділік, өнімділік және нәтижелілік талаптарына сәйкес мемлекеттік мекемелер бюджетінің атқарылуына тексеру жүргізу әдістеріне ие, сәйкестік аудиті шеңберінде тексеру объектілері туралы деректерді жүйелеу критерийлерін қолданады, бухгалтерлік есепті жақсарту, салықтарды азайту, кәсіпорынның қаржылық жағдайын нығайту, өнімнің өзіндік құнын төмендету резервтерін ашу, айналым капиталын басқару тиімділігін арттыру бойынша шараларды әзірлеу, ағымдағы есеп пен бухгалтерлік есептегі қателерді жою бойынша ұсыныстарды тұжырымдайды., экологиялық аудитті жүргізу әдістемесін меңгерген

 • Код ON14

  Стратегиялық менеджменттің негізгі принциптерін меңгерген, тәуекелдерді сапалық және сандық талдау әдістерін қолданады; тәуекелдерді бейтараптандыру әдістерін қолданады, тәуекелдерді басқарудың әртүрлі әдіснамалық принциптерін қолданады, тәуекелдерді басқару стратегиясын әзірлейді, тәуекелдерді мониторингілеу және бақылау

Top