Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D05211 Іздеу географиясы және геоақпараттық жүйелер в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Жалпы география ғылымының әр түрлі салалары бойынша ғылыми-теориялық білім жүйесіне ие және географияның, табиғатты пайдаланудың және геоақпараттық жүйелердің қазіргі бағыттары саласында іргелі білімі бар, алынған білімді адам өмірі мен шаруашылық қызметі үшін қолайлы жағдай жасау үшін, қоғам мен табиғаттың өзара қарым-қатынасын оңтайландыру жолдарын іздеу мен әзірлеуге қабілетті PhD докторларын дайындау
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D084 География
 • Дайындық бағыты 8D052 Қоршаған орта
 • Климаттың өзгеруі жағдайында табиғи орта экогеоморфогенезінің даму мәселелері
  Несиелер: 5

  Зерттеу пәні гидроклиматтық әсерден табиғи ортаның өзгеруінің динамикасының анықталуы мен зерттелуі болып табылады. Пәнді оқу барысында білім алушылар климаттың әсерінен табиғи-ресурстық әлеуеттің өзгеру дәрежесін анықтайды; антропогендік шөлейттену әсерінен болатын геожүйелердің деректер банкін құрады; өзгертілген экоморфогенетикалық қатардың ең осал геожүйелерін анықтайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Геожүйелерді зерттеудегі интеграциялық тәсілдер
  Несиелер: 5

  Зерттеудің негізгі пәні геожүйелерде заттық-энергетикалық алмасудың негізгі көрсеткіштерін анықтау әдістері мен процестері болып табылады. Бұл курсты оқып үйрену бірыңғай таксономиялық құрылымы бар әр түрлі рангты геожүйелердің жіктелуін құру негіздерін меңгеруді және барлық геожүйелерді біріктіретін процестерді зерттеуде олардың рөлін анықтауды, сондай-ақаймақтық және азоналдық белгілердің ішіндегі табиғи жүйелерді біріктіру жүйесіндегі негізгі үрдістерді анықтауды қарастырады. Пәннің бағдарламалық қамтамасыз етуі: ArcGIS, MapInfo, SagaCIS.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ГАЖ технологиялар негізінде табиғи-антропогендік жүйелерді модельдеу және болжау
  Несиелер: 6

  Пәнді оқу барысында білім алушылар табиғи-антропогендік жүйелерді зерттеулерде қолдану үшін ГАЖ-дыңзаманауи әдістерін меңгереді. Докторанттар табиғи-антропогендік жүйелерді зерттеуге бағытталған ГАЖ-ды құру әдістерін тереңдете зерделейді; мәліметтер базасы мен ЖҚЗ материалдары негізінде ГАЖ-ды қолдануды зерттейді;табиғи-антропогендік жүйелерді модельдеу, болжау және басқару үшін ГАЖ-технологияларды қолданудың практикалық дағдыларын алады. Практикалық сабақтарды өткізу ДК қолдануды, ғарыштық суреттер мен мультимедиялық құралдарды қолдануды көздейді. Пәннің бағдарламалық қамтамасыз етілуі: ArcGIS, MapInfo, MATLAB, ERDAS IMAGINE, ENVI.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Геожүйелерді геоақпараттық модельдеу
  Несиелер: 6

  Берілген пәнді оқу барысындабілім алушы қазіргі ГАЖ-технологияларды қолдану арқылы геожүйелерді геомодельдеу әдістерін меңгереді. Пәннің міндеттері- геожүйелерді модельдеу және болжау процесінде қолданылатын ГАЖ-дың тиісті модульдерін зерттеу; ландшафты-геоэкологиялық мәселелерді шешуге қолданылатын қазіргі ГАЖ-технологияларын қолдану әдістерін оқу; геожүйелерді модельдеу және болжау үшін ГАЖ-технологияларды қолданудың практикалық дағдыларын алу. Практикалық сабақтың өткізілуі ДК-ді, ғарыштық суреттерді және мультимедиялық құралдарды қолдануды қарастырады. Пәннің бағдарламалық қамтамасыз етілуі: ArcGIS, MapInfo, ERDAS IMAGINE.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ландшафт геохимиясы
  Несиелер: 6

  Пәнді оқу барысында ландшафттарда химиялық элементтердің миграция теориясын, табиғат зоналары, табиғи және техногенді ландшафттар бойынша элементтердің таралу заңдылығын меңгереді. Пән ландшафтардың құрылысы мен құрылымы, табиғи және техногендік ландшафттардағы табиғи аймақтар бойынша химиялық элементтердің геохимиялық дифференциациясы, ландшафттарды жүйелеу және оңтайландыру тәсілдері туралы түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ландшафттар геофизикасы
  Несиелер: 6

  Пәнді оқу барысында білім алушы ландшафттардағы физикалық үрдістерді, олардың энергетикасы мен геожүйелерді кеңістіктік-уақыттық ұйымдастыруы туралы білімді меңгереді. Пән докторанттарда физикалық ойлану қабілетін қалыптастырады; баланстар әдісін меңгеруге; ландшафттардың биоэнергетика негіздерін меңгеруге; әртүрлі табиғи аймақтардың ландшафттарында және техногенді ландшафттарда басым үрдістер мен оңтайландыру тәсілдері туралы түсінік қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Табиғатты пайдалануды аймақтық ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгеру барысында білім алушы практикалық міндеттерді шешу кезінде теориялық білімдерін қолдануға қабілеті мен іскерлігін көрсетеді, сонымен қатар картографиялық материалдарды қолдануға, өңірдің табиғатты пайдалану жүйесінің кешенді сипатын түсінуге қабілеті мен дайындығын көрсете алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ландшафттық жоспарлау
  Несиелер: 5

  Курс білім алушыда жерді пайдалануды ландшафтық құрылымға бейімдеу принциптері туралы білім алу және даулы жағдайларды азайту бойынша білімді қалыптастыруға бағытталған. Пәнді игеру экологиялық, экономикалық және әлеуметтік мүдделерді ескере отырып, шаруашылық объектілері мен экологиялық инфрақұрылым объектілерін орналастыру кезінде шешім қабылдау критерийлері туралы түсінік беруді; жергілікті және аймақтық деңгейлерде ландшафтық құрылым мен ландшафтық жоспарлауды талдау әдістерін үйретуді қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аймақтық табиғатты пайдалану
  Несиелер: 5

  Пән табиғи ресурстарды тарихи шаруашылық игеру және қоғам мен шаруашылықтың әлеуметтік-экономикалық дамуы барысында ҚР-ның әртүрлі аймақтарында қалыптасқан табиғатты пайдаланудың негізгі жүйелерін зерттейді. Курс аймақтық табиғатты пайдаланудың мәнін ашады; әр түрлі аймақтардың табиғи ресурстарын пайдалану ерекшеліктерін қарастыруға мүмкіндік береді; докторанттарда қоршаған табиғи ортаны қорғауға кешенді көзқарас қажеттілігін туралы түсікті қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қолданбалы міндеттерді шешуде ЖҚЗ деректерін өңдеу және талдау
  Несиелер: 6

  Курс қолданбалы мәселелерді шешу үшін ЖҚЗ деректерін өңдеу және интерпретациялау жүйелерін меңгеруге бағытталған. Докторанттар ақпаратты визуализациялаудың қазіргі заманғы компьютерлік технологияларының функционалдық мүмкіндіктерін оқиды; тәжірибелік есептерді шешуге қолданылатын қазіргі заманғы КС қолдану әдістерін зерттейді. Практикалық сабақтың өткізілуі ДК-ді, көрнекті құралдарды, ғарыштық суреттерді және мультимедиялық құралдарды қолдануды қарастырады. Пәннің бағдарламалық қамтамасыз етілуі: ERDAS IMAGINE, ENVI, ArcGIS.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қоршаған табиғи орта жағдайын ғарыштық мониторингтеу
  Несиелер: 6

  Зерттеу пәні - қолданбалы міндеттердің кең ауқымын шешу үшін Жердің ғарыштық мониторингі деректерін пайдаланумен байланысты әдістерді зерделеу.Білім алушы пәнді меңгеру барысында жердің ғарыштық мониторингі деректеріне негізделген қолданбалы зерттеулердің негізгі бағыттарымен және осы зерттеулер шеңберінде шешілетін міндеттерді зерделейді; қолданбалы міндеттерді шешу үшін ғарыштық мониторинг деректерін пайдаланатын қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етуді игереді. Практикалық сабақтың өткізілуі ЖК-ді, көрнекті құралдарды, ғарыштық суреттерді және мультимедиялық құралдарды қолдануды қарастырады. Пәннің бағдарламалық қа��тамасыз етілуі: ERDAS IMAGINE, ENVI, ArcGIS.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  а) заманауи әдістер мен қатар геожүйелердің динамикасын зерттеу үшін ақпараттық технологияларды қолдана алу. б) геожүйелердің кеңістіктік құрылымын, қызметін және болжауы үшін тәсілдерді зерттеуді қолдану қабілетін меңгеру.

 • Код ON2

  ауыл шаруашылығында, өнеркәсіптік өндірісте және адам қызметінің басқа да салаларында экзогеоморфогенездің қазіргі заманғы үрдістерінің принциптерін енгізуге дайындық; табиғи ландшафттар техногенезінің жалпы белгілерін жаңғырту.

 • Код ON3

  Ландшафттарды геоэкологиялық талдау мәнмәтінінде табиғатты пайдалану қақтығыстарын анықтауға қабілетті.

 • Код ON4

  Ландшафттық жоспарлауды жүзеге асыру кезінде қоршаған ортаға әсерді бағалауды (ҚОӘБ) жүргізу қабілетті.

 • Код ON5

  Табиғи ландшафттарға антропогендік әсерді бейтараптандыру үшін ұсыныстарды әзірлеуге қабілеттілік.

 • Код ON6

  Ландшафттықжоспарлау, ҚОӘБ құрастыру кезінде алынған білім мен практикалық қызметтерін қолдану тәсілдерін меңгерген.

 • Код ON7

  Геожүйелердің антропогендік әсерлерге тұрақтылығын бағалау және олардың атқаратын әлеуметтік-экономикалық, экологиялық және басқа да функцияларының тиімділігін анықтауға қабілеттілік.

 • Код ON8

  ГАЖ-ды қолдана отырып геожүйеге антропогендік әсер ету дәрежесін анықтауға қабілетті.

 • Код ON9

  Қолданбалы міндеттерді шешуде геоақпараттық модельдеу мен геожүйелерді болжаудың практикалық дағдыларын меңгерген.

 • Код ON10

  Геожүйелердің жергілікті ерекшеліктерін ескере отырып, бейімді табиғат пайдалану режимдерінің негізгі түрлерін анықтау алу қабілеттері мен дағдыларын көрсете алады.

 • Код ON11

  Аймақтың тұрақты дамуы үшін геожүйелердің жергілікті ерекшеліктерін ескере отырып, табиғатты пайдаланудың оңтайлы құрылымын әзірлеуге қабілетті.

 • Код ON12

  Қолданбалы міндеттерді шешу кезінде ЖҚЗ деректерін өңдеу кезінде түрлі объектілердің, жай-күйлердің, үрдістерді ғарыштық түсірілімдерінің комбинациясының оңтайлы нұсқаларын таңдауға қабілетті.

Top