Жаңа білім беру бағдарламасы

8D01403 Визуалды өнер, көркем еңбек және жобалау в Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

 • Дәстүрлі қазақ өнерінің жаратылысы
  Несиелер: 5

  Пән көшпенділік оның дамуының басты әдіснамалық негізі болатын дәуір диаграммасындағы қазақ дәстүрлі өнерінің генезисінің проблематикасын зерттейді. Ол қазақ дәстүрлі өнері түрлерінің барлық алуан түрлілігін, олардың стильдік әртүрлілігін және өңірлік дәстүрлердің ерекшелігін тұтас түсінуді қалыптастырады. Пәнді оқу барысында докторанттар өнерді синхронды және диахрондық аспектілерде салыстырмалы талдау дағдыларын алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көркем білімнің заманауи тәсілдері мен практикасы
  Несиелер: 5

  Курс Қазіргі заманғы көркем білім берудің теориясы мен тәжірибесінің өзекті мәселелерін зерттеуге арналған. Сандық өнер педагогикасы, заманауи өнер педагогикасы. Арт-терапия және оның принциптері. Арт-терапиядағы тәсілдер. Полимәдениеттік және полимәдениеттік тәсілдер. Өнер синтезі және олардың педагогикасы. Формальды және формальды емес көркем білім беру. Мектеп-колледж-ЖОО тізбегінің сабақтастығы контекстінде көркем білім беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көркем білімдегі заманауи философия
  Несиелер: 5

  Көркем білім беру философиясы. Көркем білім беру философиясының пәні мен мақсаттары. ХХІ ғасырдағы көркем білім беруді дамытудың өзекті мәселелері. Жаһандану және оның қазіргі заманғы көркем білім беру үшін рөлі. Заманауи өнердің заманауи көркем білім беру әдіснамасы мен философиясына әсері. Өнер философиясының мәселелері. Көркем шығарманың философиясы. Өнер және өнер педагогикасының өзара байланысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәдениет пен өнердің эстетикасы
  Несиелер: 5

  Курс ежелгі, ортағасырлық (түркі-моңғол дәуірі), XV-XIX ғасырлардағы қазақ мемлекеттілігінің қалыптасу дәуірінің көркемдік нысандарының эволюциясын, ХІХ-ХХ ғасырдың жаңа заманының өнерін, сондай-ақ егеменді Қазақстанның өнерін жүйелі зерттеуге бағытталған. Курс докторанттардың ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейінгі қазақстандық көркем өнер түрлерінің сабақтастығы туралы біртұтас және жүйелі білімдерін қалыптастыруға ықпал етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көркем білімдегі мәдениетаралық зерттеулер
  Несиелер: 5

  Пәнге кіріспе. Пәннің мақсаты мен міндеттері. "Көркем білім берудегі мәдениетаралық зерттеулер" курсы қазіргі заманғы көркем білім беру тәсілдеріне Мәдениетаралық коммуникацияның әсер ету проблематикасын зерттейді. Мәдениетаралық оқыту әдістемесі. Көркем практикадағы Мәдениетаралық коммуникацияның рөлі. Мәдениетаралық қарым-қатынас контекстіндегі өнер және көркем білім. Көркем білім берудегі мәдениетаралық делдалдық. Өнер туындыларын интерпретациялауға мәдениетаралық көзқарас.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көркем білімнің әдіснамалық тұжырымдамасы
  Несиелер: 5

  Пәнге кіріспе. Курс философия, психология, педагогика ұстанымдарынан көркем білім беру мәселелерін шешудің заңдылықтары мен тәсілдерін зерделеуді, шындықты тану және қайта құру әдістерін қамтиды. Әдістеме педагог-зерттеушіге ғылыми-кәсіби қызмет үшін қажетті авторлық әдістеме мен ұғымдық тезаурус жасауға мүмкіндік беретін теориялық ережелерге, тұжырымдамаларға және ғылыми идеяларға негізделеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы , стажировка өтуі және докторлық диссертацияны орындауы (ДҒЗЖ)
  Несиелер: 25

  Мамандықтың негізгі мәселелерін сақтау; Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстың маңыздылығы, ғылыми жаңалығы және практикалық мәні; ғылым мен тәжірибенің заманауи жетістіктеріне негізделуі; компьютерлік технологияларды пайдалана отырып деректерді өңдеу мен интерпретациялаудың заманауи әдістеріне негізделуі; Заманауи зерттеу әдістермен жасалған; негізгі қорғалатын ережелер бойынша ғылыми-зерттеу (әдістемелік, практикалық) бөлімдерді қамтуы тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Зерттеу тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Педагогика және Музыкалық білім беру саласындағы отандық және шетелдік ғылымның жаңа теориялық, әдіснамалық және технологиялық жетістіктерін, сонымен қатар тәжірибелік дағдыларды бекіту, ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерін қолдану, диссертациялық зерттеуде тәжірибелік деректерді өңдеу және интерпретациялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Зерттеу тәжірибесі
  Несиелер: 13

  Педагогика және Музыкалық білім беру саласындағы отандық және шетелдік ғылымның жаңа теориялық, әдіснамалық және технологиялық жетістіктерін, сонымен қатар тәжірибелік дағдыларды бекіту, ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерін қолдану, диссертациялық зерттеуде тәжірибелік деректерді өңдеу және интерпретациялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Педагогикалық практика
  Несиелер: 5

  Педагогикалық практиканың мақсаты мен міндеттері. PhD докторантура бойынша БББ құрылымындағы педагогикалық тәжірибе орны. Құзыреттілік карталарында анықталған және педагогикалық практикадан өту қорытындысы бойынша қалыптасатын оқыту нәтижелері. Педагогикалық тәжірибенің құрылымы мен мазмұны. Оқу үдерісін әдістемелік қамтамасыз етумен танысу. Ғылыми-зерттеу жұмысы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы , стажировка өтуі және докторлық диссертацияны орындауы (ДҒЗЖ)
  Несиелер: 12

  Мамандықтың негізгі мәселелерін сақтау; Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстың маңыздылығы, ғылыми жаңалығы және практикалық мәні; ғылым мен тәжірибенің заманауи жетістіктеріне негізделуі; компьютерлік технологияларды пайдалана отырып деректерді өңдеу мен интерпретациялаудың заманауи әдістеріне негізделуі; Заманауи зерттеу әдістермен жасалған; негізгі қорғалатын ережелер бойынша ғылыми-зерттеу (әдістемелік, практикалық) бөлімдерді қамтуы тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы , стажировка өтуі және докторлық диссертацияны орындауы (ДҒЗЖ)
  Несиелер: 30

  Мамандықтың негізгі мәселелерін сақтау; Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстың маңыздылығы, ғылыми жаңалығы және практикалық мәні; ғылым мен тәжірибенің заманауи жетістіктеріне негізделуі; компьютерлік технологияларды пайдалана отырып деректерді өңдеу мен интерпретациялаудың заманауи әдістеріне негізделуі; Заманауи зерттеу әдістермен жасалған; негізгі қорғалатын ережелер бойынша ғылыми-зерттеу (әдістемелік, практикалық) бөлімдерді қамтуы тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы , стажировка өтуі және докторлық диссертацияны орындауы (ДҒЗЖ)
  Несиелер: 30

  Мамандықтың негізгі мәселелерін сақтау; Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстың маңыздылығы, ғылыми жаңалығы және практикалық мәні; ғылым мен тәжірибенің заманауи жетістіктеріне негізделуі; компьютерлік технологияларды пайдалана отырып деректерді өңдеу мен интерпретациялаудың заманауи әдістеріне негізделуі; Заманауи зерттеу әдістермен жасалған; негізгі қорғалатын ережелер бойынша ғылыми-зерттеу (әдістемелік, практикалық) бөлімдерді қамтуы тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы , стажировка өтуі және докторлық диссертацияны орындауы (ДҒЗЖ)
  Несиелер: 18

  Мамандықтың негізгі мәселелерін сақтау; Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстың маңыздылығы, ғылыми жаңалығы және практикалық мәні; ғылым мен тәжірибенің заманауи жетістіктеріне негізделуі; компьютерлік технологияларды пайдалана отырып деректерді өңдеу мен интерпретациялаудың заманауи әдістеріне негізделуі; Заманауи зерттеу әдістермен жасалған; негізгі қорғалатын ережелер бойынша ғылыми-зерттеу (әдістемелік, практикалық) бөлімдерді қамтуы тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Код ON1

  мамандықтың әлеуметтік маңыздылығын түсінеді, ғылыми және кәсіби этиканың қағидаларына бағынады, пәннің білімін, ғылыми-педагогикалық өлшемдерін, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесінің нормативтік-құқықтық актілерін дамыту үрдістерін, сондай-ақ электронды құжаттаманың негіздерін қолдануға қабілетті;

 • Код ON2

  көркем білім беру теориясы мен әдіснамасы саласында, сондай-ақ ғылыми жобалаудың дағдылары мен қабілеттерінде, мәдениет пен өнер саласындағы әр түрлі практикалық өнер жобаларын іске асыру мен бейімдеу саласында тұтас және жүйелік білімдерге ие;

 • Код ON3

  ұлттық және халықаралық деңгейде жариялауға лайықты өнертану ғылымының аясын кеңейтуге арналған түпнұсқалық зерттеулерге ықпал ету арқылы, көркемдік білім беру саласындағы жаңа және күрделі пәнаралық идеяларды сыни талдауға, бағалауға және синтездеуге қабілетті

 • Код ON4

  өз әріптестеріне, ғылыми қоғамдастығына және жалпы қоғамға қарым-қатынас жасау және өнертану теориясы мен әдіснамасы саласындағы өз білімін және жетістіктерін сауатты ұсынады;

 • Код ON5

  өнердің көріністерінің алуан түрлілігін зерттеу және талдаудың әр түрлі әдістерін оның барлық арнайы заңдылықтарымен қолдануға қабілетті, көркемдік білім беру арқылы материалдық және материалдық емес мәдени мұраны зерттеу, сақтау және насихаттаудың негізгі тәсілдерімен таныс;

 • Код ON6

  барлық кəсіби функцияларды толық жүзеге асыруға байланысты көркемдік білім беру саласындағы ғылыми, шығармашылық, білім беру жəне əлеуметтік міндеттерді саралауға жəне шешуге қабілетті;

 • Код ON7

  білімге негізделген қоғамның технологиялық, әлеуметтік немесе мәдени дамуын академиялық және кәсіби контексінде ілгерілетуге ықпал етуге қабілетті;

 • Код ON8

  өмір бойы өздігінен білім алуға қабілетті.

Top