Жаңа білім беру бағдарламасы

6B10102 Фармация в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Фармацияда білімнің жаңа объектілерін меңгеруге, сондай-ақ фармацевтикалық көмек көрсету үшін дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналымы саласында жаңа білімді генерациялауға қабілетті жеткілікті білімі мен дағдысы бар жоғары білікті және бәсекеге қабілетті Фармация мамандарын даярлауды қамтамасыз ету.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 5 года
 • Кредиттер көлемі 300
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B085 Фармация
 • ҰБТ-дағы пәндер Химия және Биология
 • Білім беру саласы 6B10 Денсаулық сақтау
 • Дайындық бағыты 6B101 Денсаулық сақтау
 • Микробиология және вирусология
  Несиелер: 4

  жалпы микробиология мен вирусологияның тұжырымдамалық негіздері, микроорганизмдердің дамуы мен жұмыс істеуін реттейтін заңдарға сүйене отырып ғылыми дүниетанымдық көзқарас қалыптастыру, микроағзалармен тәжірибелік жұмыстар дағдыларын үйрету; микробиология және вирусология саласындағы ғылыми зерттеулердің негізгі әдістерін меңгеру және дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың айналымы саласындағы зерттеулерде қолдану Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. бактериялардың, вирустың, медициналық маңызы бар саңырауқұлақтардың морфологиясы мен физиологиясын сипаттаңыз, олардың қасиеттерін білу, көбею, антигенді құрамы, патогендік және вируленттілік факторларын білу; тұрақтылықты қалыптастыру. 2. Медициналық құндылықтардың паразиттерінің қасиеттері, сипаттамалары, өмірлік циклін сипаттаңыз. 3. Инфекцияның түрлі түрлеріне (вирустық, бактериялық, саңырауқұлақ, паразиттік) қалыпты иммундық жауапты білу, 4. Қалыпты микробиотаны және оның адамның иммундық жүйесімен өзара әрекеттесуін білу 5. Инфекциялық процесті білу және адам патогендерінің әртүрлі түрлерінің ерекшеліктерін білу, жұқпалы аурулардың иммундық диагностикасын білу, иммунопрофилактиканың білімдерін қолдану, инфекциялық бақылау және биоқауіпсіздік қағидаларын түсіну. Әр пәннің тілі мен білімдерін іргелі ғылыми және клиникалық мәселелерді талқылау және шешу үшін қолдану мүмкіндігін көрсету.

 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: Тәртіп әртүрлі көзқарастар бойынша мамандыққа шолу жасайды, дәрігерлер болуға дайын студенттердің мақсаттарына, үміттеріне және талаптарын түсіндіреді; дəрігердің кəсіби қызметінің шарттары, пациенттерге жəне медицина қызметкерлеріне науқасқа бағытталған əдістің талаптарын түсіну, тиімді қарым-қатынас дағдыларын жəне алдын-ала медициналық көмек пен пациенттерді күту дағдыларын үйрету. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: -дәрігер мамандығының қоғамдағы рөлін түсіну; алғашқы медициналық-санитарлық көмек (АМСК), шұғыл медициналық көмек (ШМК) кезеңінде, стационардағы дәрігердің кәсіби қызметінің мақсаттары, күтулері және қиындықтары); -пациент-орталықтанған тәсіл философиясын түсінуді көрсету; -коммуникативтік дағдылардың негізгі түсініктері мен категорияларын, дәрігер мамандығының коммуникативтік дағдыларының бастапқы түрлерін меңгеру және қолдану; -шұғыл жағдайларда пациенттің жай-күйіне жалпы бағалау жүргізу; ересектерге және балаларға шұғыл көмек көрсету: бағалау, тыныс алу, қан айналымы, дефибрилляция (автоматты сыртқы дефибрилляция) кәсіби медициналық персонал келгенге дейін; -мейірбикелік процестің барлық кезеңдері туралы білімін көрсету; ауыр науқасқа күтім жасауды ұйымдастыра білу; көмек көрсетуге әсер ететін мәдени, әлеуметтік және рухани / діни проблемаларды түсінуді көрсету; -медициналық құқық негіздерін білу: медициналық этика және деонтология негіздері, пациенттің негізгі құқықтары, дәрігердің міндеттері, медициналық ақпараттың құпиялылығы принциптері; -мамандық бойынша білім алу кезінде студенттерге қойылатын талаптарды орындау; корпоративтік және университеттік мәдениетті білуін көрсету (университетте студенттің мінез-құлық ережелері, университетте Оқу үдерісін ұйымдастыру ережелері, академиялық адалдықты сақтау, әлеуметтік жауапкершілікті көрсету).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби латын тілі және терминологиясы
  Несиелер: 5

  Дағдыларды дамыту. Медициналық және фармацевтикалық құжаттамамен жұмыс істеу үшін латын тілінде заманауи медициналық және фармацевтикалық терминологияны сауатты және нәтижелі емделуді қамтамасыз ету үшін ДДҰ шеңберіндегі дәрілік айналым саласындағы жазбаша рецептілерді, талаптарды және басқа құжаттарды сауатты пайдалану; профилдік-профилді / мультидисциплинарлық топта басқа медицина қызметкерлерімен тиімді жұмыс істеу Осы модульді толық аяқтағаннан кейін, білім алушы білуі керек: 1. Латын тілін оқытудың ғылыми-әдістемелік принциптерін білу және түсіну; терминология негіздері, ұғымдар: және т.б. «термині» «анықтамасы», «терминология және номенклатура», «терминобілім», «терминологиялық», «терминоэлемент», «Терминология сөздік», «стандартты терминология», 2. Медициналық терминология негіздерін және «дәрілік заттардың халықаралық патенттік емес атауларының ортақ негіздерін» және білімді және тұжырымдамалық және мерзімді сөздік сөздік: 3. латын тілінің базалық білімдерін пайдалану кезінде қарым-қатынас дағдыларын көрсету; Латын тілінің негізгі білімдерін одан әрі жетілдіру үшін оқыту дағдыларын көрсету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бейорганикалық химия
  Несиелер: 8

  атом-молекулярлық теорияны, химияның негізгі ұғымдары мен заңдылықтарын, материя құрылымының теорияларын, мерзімді заңдарды, термодинамиканы және кинетиканы, ерітіндідегі заттардың мінез-құлқының мінез-құлқын, электрохимиялық процестерді қалыптастыру; химиялық ғылымның ішкі логикасы, химиялық заттармен және зертханалық жабдықпен жұмыс істеудің практикалық дағдылары, химиялық талдау жүргізу әдістері мен әдістерін игеру Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - заттардың құрылымы, қасиеттері және трансформациясы туралы ғылым ретінде химияны білу және түсіну, барлық химиялық процестерге тән химиялық және энергияның басқа түрлерінің өзара конверсиясы; химияны басқа химиялық пәндерді кейінгі зерттеу үшін негіз ретінде түсіну; - фармацевт практикасында оларды қолдану үшін химияның іргелі заңдарына негізделген дәрілік заттардың әрекет ету механизмдері мен механизмдерін білу және түсіну; - ағзаның өмірлік белсенділігіндегі шешімдер мен олардың рөлі туралы заманауи ілімдерді білу және түсіну; лигандоздық тепе-теңдік және процестерді білу, металл-лигандық гомеостаз және оның бұзылу себептері; - мерзімді заңдар мен атомдардың электрондық қабықшаларының құрылымына негізделген дәріханаларда қолданылатын химиялық элементтер мен олардың қосылыстарының қасиеттері мен өзара әрекеттесуін болжау; - Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластарын білу және түсіну; құрамы мен құрамына негізделген бейорганикалық заттардың химиялық қасиеттерін және химиялық қасиеттерін білу; Бейорганикалық қосылыстарды синтездеуде және талдауда қолданылатын ең типтік химиялық реакцияларды жазу мүмкіндігі; - Дәрілік заттардың әсерінен органда болған процестердің мәнін түсіну үшін негіз ретінде биогенді элементтердің химиясын білу және түсіну; - Дәрі-дәрмектердің физика-химиялық сипаты мен қолданылу механизмін білу және түсіну, қажет болғанда, осы процестердің параметрлерін есептеу, бұл дәрі-дәрмектердің организмнің және органның жеке жүйелеріне әсерін түсінуге мүмкіндік береді; пәннің білімі жаратылыстану циклінің келесі пәндерін оқып үйренудің негізгі бөлігі: биохимия, қалыпты және патологиялық физиология, фармакогнозия, фармакология және клиникалық фармацияның фармакотерапиясы

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биофизика
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: студенттерге тірі организмдерде жүретін маңызды физикалық процестер жайлы, биофизиканың негізгі принциптері мен теориялық жағдайлары жайлы түсінік қалыптастыру. Тірі жүйелердің қызмет атқаруының биологиялық және физикалық тұрғыдан өзара байланысты екенін түсіндіру. Биологиялық құбылыстар мен заңдылықтардың тәжірибелік зерттеуде биофизикалық әдіс дағдыларын қалыптастыру: Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - табиғи қосылыстардың және олардың комплекстерінің химиялық құрылысы мен қасиеттерін қоса есептегендегі тіршілік әрекеттің физикалық негізін сипаттау; - термодинамика көзқарасы бойынша биологиялық процестердің жүзеге асырылуының, олардың реттелу механизмдерінің негізгі заңдылықтарын сипаттау; - биофизиканың теориялық және практикалық мәнін және басқа жаратылыстану ғылымдарымен байланысын анықтау; - биофизика саласы бойынша жаңа жетістіктерді және оларды практика мен медицинаның әртүрлі аймақтарында қолданудың перспективасын бағалау; - тірі организмдерде қалыпты және стресс жағдайында орындалатын маңызды физиологиялық процестерді, патология түзілуін түсіндіруде биофизика білімін қолдану; - тәжірибелік биологияда зерттеудің биофизикалық әдістерін қолдану.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Адам анатомиясы мен физиологиясы негіздері
  Несиелер: 4

  адам денесінің жасушалары мен мүшелерінің қалыпты құрылымы мен функциясының интегралды білімін қалыптастыру, анатомиялық және топографиялық қарым-қатынастарын және тіршілік ету процестерін түсіну және тіршілік ету үдерісін түсіну үшін органдар мен жүйелерді реттеуді ескере отырып, адам денесінің жасушалары мен органдарының қалыпты құрылымы мен жұмыс істеуі туралы интегралды білім қалыптастыру, Биомедицина әдістерін қолданатын дененің құрылымы мен функциясын зерттеу дағдылары. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. Жалпы физиология, жеке физиология және адамның интегративтік қызметі тұрғысынан қарастырылған, жасушалардың, тіндердің, ағзалардың, организмдердің, салауатты ағзаның қызметін реттеудің жұмыс істеу механизмдерін және механизмдерін білу; 2. сау адам денесінің функцияларын зерттеу әдістерінің мәнін білу және түсіну; 3. диалектикалық қағидатты сау ағзаның тіршілік әрекетінің жалпы физиологиялық үлгілерін білуге жалпыланған тәсіл ретінде қолдануға, сау ағзаның функцияларын зерделеудің маңызды әдістерінің қағидасын түсіндіруге; 4. зертханалық жұмыстарды дербес жүзеге асырады, эксперименталды жануарларға эксперименттер жүргізеді, орындалатын эксперименттердің хаттамаларын қорғайды; 5. Жасушалардың, тіндердің, ағзалардың және организмнің қызметін реттейтін түрлі индикаторлар мен механизмдердің ақпараттық құндылығын түсіндіреді; 6. ағзаның дамуының әртүрлі кезеңдерінде пайдалы адаптивті нәтижеге қол жеткізген кезде ағзаның физиологиялық функцияларын қалыптастырудың және реттеудің негізгі заңдылықтарын бағалау және түсіндіру; 7. оценивать и объяснять общие принципы построения негізгі функционалдық жүйелердің қызметі мен құндылығы, сондай-ақ олардың өмір сүру жағдайларына байланысты дене мінез-құлқының негізгі нысандарын қалыптастыру және реттеу әдістерін бағалау және түсіндіру; Дененің физиологиялық жүйелерінің жұмыс істеуінің жас ерекшеліктерін бағалау және түсіндіру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары математика
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: студенттерге математикалық талдау, дифференциалдық теңдеулер, аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра туралы толық түсінік қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент қабілетті болады: 1 бір және бірнеше айнымалылардың дифференциалдық есептеулерінің негізгі түсініктері мен теоремалары, аналитикалық геометрия және сызықты алгебра, интегралдық есептеу туралы білімдерін көрсетуге; 2 бірінші және екінші кезектегі қарапайым дифференциалдық теңдеулерді шешуге; 3 әдеттегі бөлінген кездейсоқ шаманың күтілетін құнын бағалау үшін сенім интервалының шектерін табуға; 4 функцияларды зерттеу және олардың графиктерін құруға; 5 сандық айнымалылардың байланысының оңтайлы түрін анықтау және оның эксперименттік деректерге сәйкестігін бағалауға. Пәннің міндеті. «Жоғары математика» пәні болашақ мамандар арасында жоғары математика элементтерін биология мен генетиканың қолданбалы мәселелерінде практикалық қолдану мүмкіндігін дамытуға бағытталған. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: сызықтық және векторлық алгебраның негізгі теоремалары мен әдістері, дискретті математика элементтері, аналитикалық геометриян, дифференциациялау мен интеграцияланудың негізгі әдістері, күрделі айнымалы функциялар, ықтималдықтар теориясының элементтері, биология және генетикадағы математикалық модельдер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ботаника
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты студенттерге төменгі және жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің ең маңызды құрылымдық ерекшеліктері жайлы түсінік беру. Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: 1. өсімдіктер әлемінің алуан түрлілігін білу және түсіну, Жердегі өмірдің өзгеретін жағдайларына бейімделудегі құрылымдық және функционалдық ұйымдардың эволюциясы, сондай-ақ қазіргі заманғы динамикалық тұрғыда өсімдіктердің дәрілік өсімдіктердің қайнар көзі ретінде өсімдіктің өмірін түсіну; 2. өсімдіктің морфологиялық ерекшеліктерін, табиғаттағы тіршілік әрекеттерін, сонымен қатар химиялық құрылымы мен табиғи қосылыстарының қасиеттерін сипаттауды үйрету. 3. ботаниканың теориялық және практикалық маңызын, басқы жаратылыстану ғылымдарымен байланысын анықтау. 4. ботаника саласындағы соңғы жаңалықтарды және олардың практика мен медицинадағы қолданыс мүмкіншіліктерін бағалау. 5. өсімдіктер систематикасын қолдана отырып, теориялық, практикалық сұрақтарға шешім табу және маңызды биологиялық процесстерді түсіндіру үшін ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, экспериментальдық биологиядағы ботаникалық әдістерді қолдану. Бұл курс жоғары және төменгі сатыдағы өсімдіктердің ерекшеліктерін, балдырлардың, саңырауқұлақтардың, қыналардың, тамырлы өсімдіктердің, архегониалы, гүлді өсімдіктердің негізгі таксономиялық топтарын қарастырады. Сонымен қатар олардың фармакологиядағы, медицинадағы, биологиялық өндірістегі практикалық және теориялық маңызын анықтайтын классификациясы мен систематикасын қарастырған жөн.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физикалық және коллоидтық химия
  Несиелер: 5

  химиялық термодинамика және оның тірі организмдеріне және фазалық тепе-теңдік термодинамикасының негіздерін қолданудың шектеулерін білу; химиялық кинетика заңдарын денеден алынған дәрілік заттарды қабылдау, қайта құру және жоюды зерттеу үшін негіз ретінде қолдану; дәрілік қалыптардың сапасын бақылауда заманауи әдістерді қолдану және электр құрылғыларымен жұмыс істеу дағдыларын көрсетеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. химиялық термодинамиканың элементтерін және оның тірі организмдеріне қолданылатын шектерін білу және түсіну; фазалық тепе-теңдік термодинамикасының негіздері; организмнің протолиттік гомеостазын қалыптастыруда маңызды рөл атқаратын буферлік әрекеттің механизмдері; электрод және редоксид әлеуетінің механизмдері; 2. ерітінділердің электр өткізгіштігі туралы заңдарды білу және қолдану және олардың дене сұйықтарының сипаттамасына қолданылуы, медицинада және биологияда өткізгіштігі өлшеулер; организмнен есірткіні енгізу, қайта құру және жоюдың ставкалары мен механизмдерін зерттеу үшін негіз ретінде химиялық кинетиканың үлгілері; адсорбциялық тепе-теңдік және процестердің заңдылықтары және олардың тіршілік әрекеті үшін маңызы; Дисперсті жүйелердің физика-химия элементтері және оның адам денесінің сұйық және тығыз тіндерін сипаттауға қолданылуы; 3. заманауи дәріханада диализ және электрофорез әдістерін білу және қолдану; жоғары молекулалық қосылыстар физикасы мен химия элементтері және олардың шешімдері; дәрілік заттардың сапасын бақылау үшін фармацияда қолданылатын талдау әдістері; 4. дәрі-дәрмектердің физикалық-химиялық сипатын және әрекет ету тетіктерін қарастыру кезінде қажет болған жағдайда, осы процестердің параметрлерін есептеу кезінде білім мен білім дағдыларын қолданыңыз, бұл сіздің денеңіздің және органның жеке жүйелеріндегі дәрілік заттардың әсерін түсінуге мүмкіндік береді; зертханалық жұмыстарды орындауда білімдерін және дағдыларын қолдануға және электр аспаптарымен жұмыс жасау дағдыларын көрсетуге; химиялық зерттеулер жүргізу, ғылыми-зерттеу және қолданбалы бағдарламаларға қатысу, ғылыми конференцияларда.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Аналитикалық химия
  Несиелер: 8

  - тұтас көзқарас қалыптастыру химияның іргелі заңдарына негізделген заттардың сапалық және сандық талдау принциптері; заттардың химиялық қасиеттерін және қазіргі заманғы физика-химиялық әдістерін ескере отырып, кешенді, көп компонентті химиялық затты талдау дағдыларын көрсету; эксперименталды жұмыстарды жүргізіп, нормативтік құжаттардың талаптарына эксперименттердің нәтижелерін түсіндіру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. Химияның іргелі заңдары негізінде іргелі және клиникалық фармакологияда және фармацияда қолданудың заттардың сапалық және сандық талдау принциптерін білу және түсіну; 2. Қышқыл-негізді, гетерогенді, тотығу тепе-теңдік және кешенді реакциялардың заңдарына негізделген заманауи аналитикалық химияның теориялық аспектілерін білу және түсіну; 3. заттардың химиялық қасиеттерін гравиметриялық және титриметрикалық талдау әдістерімен, заттардың оптикалық, электрохимиялық және басқа да физикалық қасиеттеріне негізделген заманауи физика-химиялық әдістерін қолданумен сапалы және сандық талдау дағдыларын білу және көрсету; 4. Дәрілік заттардың сапасын анықтауда, осы процестердің параметрлерін есептеу кезінде білім мен машықтарды қолдану, бұл сіздің денеңіздің және органның жеке жүйелеріне дәрілік заттардың әсерін түсінуге мүмкіндік береді; 5. заттардың химиялық қасиеттерін гравиметриялық және титриметрикалық талдау әдістерімен, заттардың оптикалық, электрохимиялық және басқа да физикалық қасиеттеріне негізделген заманауи физика-химиялық әдістерін қолданумен сапалы және сандық талдау дағдыларын білу және көрсету; 6. Дәрілік заттардың сапасын анықтауда, осы процестердің параметрлерін есептеу кезінде білім мен машықтарды қолдану, бұл сіздің денеңіздің және органның жеке жүйелеріне дәрілік заттардың әсерін түсінуге мүмкіндік береді; химиялық зерттеулер жүргізу, ғылыми және қолданбалы бағдарламаларға қатысу, ғылыми конференцияларда білім мен дағдыларды меңгеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Фармациядағы этика және деонтология
  Несиелер: 7

  халыққа фармацевтикалық көмек көрсету қағидаттарын қалыптастыру; кәсіптік мінез-құлық ережелері мен этикалық нормаларды, сондай-ақ қоғамдастықтың фармацевтінің рөлі мен жауапкершілігін анықтайтын принциптер мен құндылықтарды көрсетуге; фармацевт этикалық кодексінің принциптерін қолдануға; фармацевт-пациент-қоғам қарым-қатынастар жүйесіндегі деонтология принциптерін қолдану қабілетін көрсетеді; науқастармен мен әріптестермен мінез-құлықтың психологиялық қағидаларын қолдануға болады. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. Халықты денсаулық сақтауға сапалы және білікті медициналық көмек көрсету қағидаттарын білу және түсіну; 2. кәсіптік мінез-құлық ережелері мен этикалық нормаларды, сондай-ақ қоғамның фармацевтінің рөлі мен жауапкершілігін анықтайтын принциптер мен құндылықтарды білу және қолдану; фармацевт этикалық кодексінің принциптері; 3. фармацевтикалық этиканың моральдық-құқықтық мәселелерін анықтауда білім мен дағдыларды қолдануға; фармацевт-пациент-қоғам қарым-қатынастар жүйесіндегі деонтология принциптерін қолдану; - фармацевтикалық келушілердің фармацевтикалық қызметтермен қанағаттануын білу және түсіну; 4. дәрігер мен пациент арасындағы қарым-қатынасты анықтауда білім мен дағдыларды үйрену; 5. командалық мінез-құлықтың психологиялық негіздерін білу керек, шешім шығарады және оларды талдай алады; әртүрлі зерттеулер жүргізу, ғылыми және қолданбалы бағдарламаларға қатысу, ғылыми конференцияларда білім мен дағдыларды қолданады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Органикалық химия
  Несиелер: 8

  Органикалық қосылыстардың құрылымы, іргелі және клиникалық фармакология, фармацевтикалық химия, фармокологиядағы құрылымымен бірге химиялық трансформациялау туралы жүйелік білімдерді пайдалануды үйрету; физикалық-химиялық сипаты мен дәрілік заттардың әсер ету механизмін қарастыру кезінде білімін қолданады; органикалық қосылыстардың химиялық қасиеттерін алу және зерттеу әдістерін білу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. органикалық қосылыстардың химиялық түрленуінің құрылымы туралы жүйенің білімін білу және түсіну; 2. Органикалық қосылыстардың негізгі кластары мен топтарына, органикалық қосылыстардың негізгі өкілдеріне тиесілі және органикалық заттардың химиялық қасиеттерін алуда және зерттеуде білімі мен дағдыларын көрсететін білу және түсіну, қосылыс құрылымына және атомдардың өзара әсеріне негізделген, қолданылатын химиялық реакциялардың типтік типтерін органикалық синтездеуде және талдауда 3. Дәрілік заттардың физика-химиялық сипаты мен әсер ету механизмін білу және түсіну; 4. ағзаның және жалпы дененің жеке жүйелеріндегі дәрілік заттардың әсерін түсінуге мүмкіндік беретін осы процестердің параметрлерін есептеу кезінде білім мен оқу дағдыларын қолдануға болады. 5. базалық және клиникалық фармакологияны және фармацияны, фармакотерапияны және фармацевтикалық химияны кейіннен зерделеуде білім, дағдылар мен оқу дағдыларын қолдануға; Медицинадағы ақпараттық және инновациялық технологияларды қолдана отырып, зерттеу мен талдаудың жаңа әдістерін үйрену қабілетін көрсетіңіз.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Фармацевтикалық қамқорлық
  Несиелер: 6

  дәрілік терапия кезеңінде фармацевт пен дәрігер арасындағы дәрі-дәрмектерді ұтымды тағайындау, оңтайлы дозалау формасын таңдау және енгізу жолдары туралы өзара әрекеттесудің кешенді бағдарламасын құру; Дәрілік заттардың адам ағзалары мен жүйелерінің функцияларына ықтимал қолайсыз әсерлерін және пациенттердің нақты препараттың сақтау жағдайларын білу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. Дәрілік қалыртарды ұтымды тағайындаудың нәтижесі үшін белгілі бір науқастың жауапкершілігін білу және түсіну; 2. фармацевтикалық көмек фармацевт пен дәрігердің дәрілік терапияның барлық кезеңінде өзара әрекеттесудің (фармацевт) кешенді бағдарламасы - дәрілік заттар шығарылған сәттен бастап және оны толық аяқтағанға дейін біледі және түсінеді; 3. Дәрігерді белсенді дәрілік препараттармен қамтамасыз ету және оны ұтымды пайдалануды ынталандыруға тарту мүмкіндігін білу және көрсету; 4. Науқасқа төмендегі ұсыныстар мен кеңестерді біліп, қолданыңыз: - оңтайлы мөлшерлеу формасын және енгізу жолын таңдау; - жеке мөлшерлеудің ерекшеліктері; - осы препараттың басқа дәрілік заттармен өзара әрекеттесу ерекшеліктері; - осы препараттың тағаммен, алкогольмен және никотинмен өзара әрекеттесу ерекшеліктері; - осы дәрі-дәрмекті қабылдаудың оңтайлы уақыты туралы; - Дәрілік заттарды адам ағзалары мен жүйелерінің функцияларына ықтимал жағымсыз әсерлері туралы; - нақты препаратты сақтау шарттары туралы; әртүрлі зерттеулер жүргізу және ғылыми конференцияларға дайындалу кезінде білімді қолданады және пікір қалыптастырады; ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, қызмет нәтижелерін құжаттау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Фармациядағы статистикалық әдістер
  Несиелер: 4

  қазіргі заманғы медицинадағы және фармациядағы ең типтік, жаппай үдерістердің көрсеткіштерін есепке алудың, есеп берудің және талдаудың статистикалық әдістері туралы білімді қалыптастыру; компьютерлік техниканы қолдана отырып, дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды тіркеу, өндіру және бақылау үдерісінде, сондай-ақ тауарлар топтарының қалыптасуындағы статистикалық әдістерді қолдану. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. Зерттеу мен талдаудың статистикалық әдістерінің қағидаларын білу және түсіну, оларды есепке алу мен талдауды, фиксингті, жүйелеуді және ең тән, бұқаралық үдерістерді және оларды уақыттың өзгеруін және оларды заманауи медицинада және фармацияда қолдануды біріктіретін фактілер ретінде түсіну; 2. әртүрлі антропометриялық, әлеуметтік, экологиялық факторлардың аурулардың таралуы мен ағымына әсері, фармакобақылау статистикасын және нақты препаратты қолдануға байланысты, атап айтқанда (өлім) жанама әсерлерін талдау туралы ақпарат алу үшін қолдануға; 3. Дәрілік заттарды және медициналық мақсаттағы бұйымдарды өндіру, бақылау, сақтау және өткізу, сондай-ақ деректерді талдауға арналған индикаторлардың үлгілерін қалыптастыру кезінде статистикалық әдістерді білу және қолдану; 4. фармацевтикалық рынокты маркетингтік зерттеуде, дәрі-дәрмектердің қажеттілігін анықтайтын, компьютерлік технологияны пайдалана отырып, қайта өңдеу үшін нарыққа тауарларды ілгерілетудің білімі мен дағдыларын қолдануға. әртүрлі зерттеулер жүргізу, ғылыми және қолданбалы бағдарламаларға қатысу, ғылыми конференцияларға дайындалу бойынша білім мен дағдыларды қолданады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Алғашқы дəрігерге дейінгі көмек
  Несиелер: 3

  жоғары гуманизм мен мейірімділік принциптерін қолдану, науқасқа немесе зардап шеккендерге үнемі көмектесуге дайын болу; медициналық жедел жәрдем көрсетуді ұйымдастыру, өмірге қауіп төндіретін төтенше жағдайларды диагностикалаудың негізгі қағидаларын, алғашқы көмек көрсету ережесін қолдану, алғашқы медициналық көмек көрсету ережелерін білу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. жоғары гуманизм мен мейірімділік принциптерін білу және қолдану, әрқашан науқасқа немесе жәбірленушіге көмектесуге дайын болу; 2. медициналық білімді қолдана отырып, медициналық жедел жәрдем көрсетуді ұйымдастырады, өмірге қауіп төндіретін төтенше жағдайларды диагностикалаудың негізгі қағидаларын, алғашқы медициналық көмек көрсету ережесін, алғашқы медициналық көмек көрсету ережесін білуді қолданады; 3. науқастың (жәбірленушінің) өміріне қауіп төндіретін және алғашқы көмекке мұқтаж балалардағы жедел терапиялық, хирургиялық, гинекологиялық, жүйке ауруларының патогенезі мен клиникалық көріністерінің негізгі мәселелерін білу; 4. Шұғыл медициналық көмек көрсетуде оқытудың білімі мен дағдыларын қолдануға: төтенше жағдайларды анықтауға, өмірге қауіпті, реанимациялық шараларды сауатты түрде орындауды, қан кетуді уақытша тоқтатуды, есірткіні инъекциялауды, стандартты көлік шиналарын қолдануға; антидоттарды білу және қолдану; жедел жәрдем қызметін ұйымдастыру және құрылымы туралы хабардар ету; 5. ацепсия мен антисептиканың негіздерін, науқастарды және зардап шеккендерді тасымалдау ережелерін, науқастарды күту ережелерін, ең көп тараған төтенше жағдайларға көмек көрсету ережелерін қолдануға; әртүрлі ғылыми зерттеулер жүргізу және ғылыми конференцияларға дайындалу кезінде білімді қолданады және пікір қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Медициналық биология медициналық генетика негіздерімен
  Несиелер: 4

  формирование знаний о физических принципах, механизмах и моделях функционирования биологических систем на молекулярном, клеточном уровне и организма в целом Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. ағзаның негізгі молекулалық-генетикалық және жасушалық механизмдерінің қазіргі заманғы білімдерін білу және түсіну (когнитивті құзыреттілік); 2. молекулалық биология және генетика саласындағы алынған тапсырмаларды орындау барысында алынған білімді қолдану; 3. Қазақстан Республикасында денсаулық сақтау және фармация саласындағы негізгі нормативтік құжаттарды білу және түсіну; 4. Дененің негізгі молекулалық генетикалық және жасушалық механизмдерін, молекулярлық деңгейдегі (ДНҚ) генетикалық материалды құрылымдық және функционалды ұйымдастыруды,; 5. Тұқымқуалайтын өзгерістердің себептері мен механизмдерін және олардың тұқымқуалайтын патологиясын және туа біткен кемістіктерді, тұқым қуалаушылықты, гендермен бақыланатын белгілерді (ауруларды) мұрагерлік түрлерін қалыптастырудағы рөлі мен механизмдерін және олардың аурудың мұрагерлік сипатын тану үшін практикалық медициналық қызметте қолдануын білу және түсіну; Дәрі-дәрмектің денеге әсері, реакциясының негізгі молекулярлық-генетикалық және жасушалық механизмдерін білу және түсіну; препараттарды синтездеу және пайдаланудың молекулалық негіздері; арнайы сілтеме материалын, молекулалық биологиялық және генетикалық терминологияны, электрондық генетикалық деректер қорын және т.б. қолдану мүмкіндігін көрсетеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Биологиялық химия
  Несиелер: 4

  Пән ағзаның маңызды органдарының, тіндерінің және олардың реттелуінің молекулярлық ұйымы мен метаболизмінің ерекшеліктерін қалыптастырады; биологиялық маңызды заттар өкілдерінің формулаларына IUPAC номенклатурасына сәйкес атауларды құруға арналған; аурулардың диагностикасы және метаболизмінің бұзылуын түзету үшін заманауи биохимиялық әдістерді түсіндіру Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. Құрылымдық формулалар негізінде химиялық қосылыстардың жіктелуін білу және түсіну; биологиялық маңызды заттардың әдеттегі өкілдерінің формулаларын пайдаланып атауларды құрастыру үшін IUPAC номенклатурасын қолданыңыз; қан мен басқа да биологиялық сұйықтықтардағы белок, көмірсулар мен липидтер алмасуларының негізгі компоненттерінің мазмұнын анықтау; қандағы ақуыздық фракциялардың мөлшерін анықтау; 2. Мемлекеттік фармакопеяның және басқа да нормативтік әдебиеттің талаптарына сәйкес дәрі-дәрмектерді талдау үшін реагенттерді дайындау кезінде білімін қолданады; 3. Мемлекеттік фармакопеяның және басқа да нормативтік әдебиеттің талаптарына сәйкес әртүрлі химиялық, биологиялық және физика-химиялық әдістермен дәрілік заттарды талдауда білімін қолданады; 4. есірткіге талдау нәтижелерін түсіндіру және бағалау кезінде білімді қолдану және пікір қалыптастыру; белгілі бір патологиялық жағдайларда қан мен зәрді талдау үшін түрлі биохимиялық анықтамалардың ақпараттық мазмұнын бағалау (қант диабеті, атеросклероз, бауыр, бүйрек, жүрек патологиясы); 5. эксперименттердің нәтижелеріне сәйкес эксперименттік деректерді қарапайым статистикалық өңдеуге сәйкес есептеулерді жасауда білімін қолданады; Биологиялық сұйықтықтардағы ксенобиотиктердің метаболикалық өнімдерінің мазмұнына сәйкес, осы препаратты ағзаға айналдыру; 6. асқазан-ішек жолдарындағы асқорыту мен сіңіру процестерін білу, бауырдағы және басқа органдардағы дәрілік заттардың ағзаға ағзаны енгізу жолын таңдау; 7. Төтенше және өмірге қауіп төндіретін жағдайларда, соның ішінде дәрілік препараттармен жіті улану кезінде алғашқы көмек көрсетудің дағдылары мен дағдыларын қолдануға; 8. ақпараттық технологияларды қолдана отырып, әртүрлі зерттеулер жүргізу және іс-әрекеттің нәтижелерін құжаттау барысында білімді қолданады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Фармакология
  Несиелер: 5

  дәрі-дәрмектердің ағзаға әсерін, олардың өзара әрекеттесуін, трансформациялануын және ағзадан шығарылу жолдарын түсіну. дәлелдемелерді ескере отырып, клиникаға дейін және клиникалық зерттеу әдістерін білу; белгілі бір патологиялық жағдайларды емдеу үшін дәрілік заттарды таңдауды және пайдалануды бағалауға, уландырғыш әсер ету мүмкіндігін және улануды емдеудің негізгі қағидаларын бағалау мүмкіндігін көрсетеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. Фармакологияны қалыптастырудың негізгі кезеңдерін білу және түсіну, дəрігерлік препараттардың клиникалық (КБЖ) жəне клиникалық (ГСП) зерттеулер мен өндірісінде қазіргі заманғы халықаралық стандарттарды қолданумен есірткілерді жасау, дəлелдерді ескере отырып клиникалық зерттеулердің жалпы принциптері, препараттардың фармакокинетикасы және фармакодинамикасы туралы негізгі заңдар; 2. Денедегі дәрілік заттардың әсер ету механизмін білу және түсіну, олардың өзара әрекеттестігі, ағзаның ағзаларын қайта қалпына келтіру және жою; дәрілік препараттардың фармакологиялық әсері, механизмі және іс-әрекетін оқшаулау негізінде фармакокинетикалық параметрлерін талдау әдістері; 3. Адам ағзасының жекелеген жүйелерінің ауруларын тиімді және қауіпсіз алдын алу, фармакотерапия және диагностикалау мақсатында олардың қасиеттері туралы презентациялар негізінде дәрі-дәрмектерді таңдау және қолдану мүмкіндігін бағалау мүмкіндігін қолдану және қолдану мүмкіндігін көрсету 4. дәрілік препараттарды, дәрілік препараттарды, дәрілік заттарды, дәрілік шикізаттарды, биологиялық белсенді қоспаларды (БАА) азық-түлік, гомеопатикалық препараттарға арналған түсініктерді ажырата білуді білу және қолдану; дәрілік заттардың номенклатурасына басшылық жасау, оларды фармакологиялық, фармакотерапевтік және химиялық топтар арасында бөлу; 5. Фармакодинамиканың және фармакокинетиканың ерекшеліктеріне негізделген белгілі бір патологиялық жағдайларды емдеуде әртүрлі препараттарды білу және қолдану; есірткінің улы әсер ету мүмкіндігін және есірткіден уланудың негізгі принциптерін бағалау; 6. белгілі препараттар үшін медициналық мақсаттағы дәрі-дәрмектерді тағайындау туралы білімді қолдануға; фармацевтикалық рецепт бойынша емтихан жүргізу; 7. Ақпарат көздері - анықтамалық, дерекқор, интернет-ресурстарды пайдалана отырып, ақпараттық іздеуде білім мен дағдыларды қолдануға; әртүрлі зерттеулер жүргізу және ғылыми конференцияларға дайындалу үшін білімді қолданады және пікір қалыптастырады; ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, қызмет нәтижелерін құжаттау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Фармацевтикалық қызметті ұйымдастыру
  Несиелер: 6

  фармацевтикалық нарық, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесінің фармацевтикалық өндірісін ұйымдастыру және басқару, тауарларды бөлу жүйесі, бухгалтерлік есеп, экономикалық және қаржылық қызметті есепке алу және талдау, фармацевтикалық бизнесті ақпараттық қамтамасыз ету туралы білімдерін қалыптастыру; ұйымдардың экономикалық көрсеткіштерінің көрсеткіштерін талдау әдістерін қолдануға; кəсіпорындардың қызметін ұйымдастыру мүмкіндігін, дәрілік заттардың сапасын мемлекеттік реттеуді жəне бақылау жəне лицензиялау жүйесін түсінуді көрсетеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. фармацевтикалық нарықтың негізгі субъектілер арасындағы өзара қарым-қатынастың күрделі жүйесі ретінде білу және түсіну; Қазақстанда фармацевтикалық ұйымды ұйымдастырудың негіздерін және фармацевтикалық ұйымдарды лицензиялауды ескере отырып, фармацевтикалық ұйымды басқаруды ұйымдастырудың негізгі мәселелерін түсіну; 2. Жұмысты ұйымдастыруды білу және түсіну фармацевтикалық тарату жүйесі фармацевтикалық ұйымның экономикасының негіздерін ескере отырып, фармацевтикалық ұйымның экономикалық және қаржылық қызметін есепке алу және талдау, фармацевтикалық бизнесті ақпараттық қолдау; 3. қазіргі заманғы нарық сипаттамаларын ескере отырып, фармацевтикалық менеджменттің теориясы мен тәжірибесін қолдануға; 4. рецептілер мен айналымды талдау, фармацевтикалық ұйымдардың экономикалық көрсеткіштерін болжау және заңнама талаптарына және оны жүргізу тәртібіне сәйкес заманауи есепке алуды оқыту әдістемесі мен дағдыларын қолдануға; 5. түрлі типтегі дәріханалардың қызметін ұйымдастыру ережелерін білу фармацевтикалық нарықтың бөлшек және көтерме сатыларының қызметін ұйымдастыру мүмкіндігін көрсетеді; дәрі-дәрмектерді қабылдау және дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету үшін жұмыс орнын ұйымдастыру; 6. амбулаторияларды, препараттардың формаларын және әртүрлі дәрілік заттардың тізімдерін тағайындау ережелерін біледі, рецептілердің фармацевтикалық сараптамасын жүргізеді; 7. дәрі-дәрмектерді дәрі-дәрмектермен қамтамасыз ету кезінде білімді және оқыту дағдыларын қолдануға, дәрі-дәрмектерді беру нормаларын, рецептілердің ұзақтығын, тауарлардың сандық-бухгалтерлік есебі мен сақтау ерекшеліктерін білу; 8. әртүрлі дәріханалардың қызметін ұйымдастыруда білімдер мен дағдыларды қолдануға; дәрі-дәрмектердің сапасын мемлекеттік реттеуді, бақылау және авторизациялау жүйесін, дәрілік заттарды сертификаттау жүйесін, дәрі-дәрмектің ішкі фармацевтикалық сапасын бақылауды ұйымдастыруды, профилактикалық шараларды қолдануды түсіну; фармацевтикалық ұйымдарды қазіргі заманғы нарықтық жағдайларда ұйымдастыру туралы материалдарды таныстыру кезінде оқыту дағдыларын меңгеру және қарым-қатынас дағдыларын көрсету және ұйым қызметінің нәтижелері туралы құжатталған есептер ұсыну.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Дәрілік қалыптар технологиясы
  Несиелер: 6

  денсаулық сақтау, медициналық ұйымдарының талаптары мен дәрігерлердің рецептері бойынша, өндірістік жағдайда дәрілік қалыптарды дайындау (экстемпоральды), дәрілік заттардың сапасының технологиялық параметрлерін бақылау, GMP талаптарына сәйкес процестің барлық кезеңдерінде фармацевтикалық субстанциялар мен қосымша заттарды дайындау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. дәрілік формалар технологиясында қолданылатын терминологияны білу және қолдану; дәрі-дәрмек, дәрілік зат, дәрілік зат арасындағы айырмашылықты білу және түсіну, тиісті талаптар мен стандарттармен жұмыс жасау; 2. кәсіби мәселелерді шешу үшін медицинада және фармацияда анықтамалық және ғылыми әдебиеттерді білу және қолдану; фармацияда өндірілген эксцентрлік препараттардың номенклатурасы; 3. фармацевтикалық өндірісте қолданылатын препараттар мен қоспалардың физика-химиялық қасиеттерін білу және түсіну, олардың үйлесімділігі, олардың сапасына қойылатын талаптар және дәрілік заттарды тұрақтандыру принциптері; дәрі-дәрмектегі әртүрлі дозалық нысандарды шығара алу үшін дәрілік формаларды өндіруге қатысты пікірлерді тұжырымдау; 4. фармацевтикалық препараттардың сапасын бағалау әдістерін, фармацевтикалық препараттарды өндіруде, жартылай фабрикаттар мен фармацевтикалық препараттарды өндіруде технологиялық есептерді білу және түсіну; 5. Дәрілік заттарды және медициналық мақсаттағы бұйымдарды шағын механизациялау, орау және қаптама материалдарының спектрін пайдалануда оқыту дағдыларын білу және қолдану; фармацевтикалық препараттарды өндіруді және сақтауды ұйымдастыруды білу; материалдарды таныстыру және таныстыру дағдыларын меңгеру және қарым-қатынас дағдыларын көрсету; фармацевтикалық дәрі-дәрмектегі әртүрлі дозалық нысандарды дайындау туралы хабарламалар дайындайды және өнімдер мен өнім таңбалауы туралы құжатталған есептерді ұсынады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Фармакогнозия
  Несиелер: 4

  Цель – формирование знаний по лекарственным растениям, а также веществ животного и минерального происхождения или продуктов первичной их переработки; влияние различных факторов и условий выращивания на их химический состав и свойства; изыскание новых лекарственных средств растительного происхождения и создание новых эффективных препаратов; владеть навыками заготовки и обработки сырья. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. дәрілік шикізат көзі ретінде дәрілік өсімдіктерді, жануарлар мен минералды заттардың бастапқы өңдеу өнімдерін білу; 2. Дәрілік өсімдіктердің әртүрлі факторларының әсерін және олардың химиялық құрамы мен қасиеттеріне әсерін білу; дәрілік өсімдіктерді өсіру принциптері, олардың артықшылықтары, өсірілген түрлер; препараттарды өндіруге арналған әртүрлі шикізатты дайындау және өңдеу үшін; 3. жаңа дәрілік препараттарды табуға және жаңа тиімді препараттарды жасауға арналған білім мен дағдыларды қолдануға; дәрілік өсімдіктердің шикізат базасының сипаттамалары; Дәрілік өсімдік материалдарын ұтымды жинаудың жалпы принциптері және дәрілік өсімдіктердің табиғи, эксплуатациялық қопасының қорғау жөніндегі іс-шаралар; 4. Дәрілік өсімдік материалдарының жіктеу жүйесін (химиялық, фармакологиялық, ботаникалық, морфологиялық) білу және түсіну; дәрілік өсімдіктердің материалдары мен өсімдіктер мен жануарлардан алынатын дәрілік заттардың номенклатурасы, медициналық тәжірбиеде қолдануға рұқсат етілген; 5. дәрілік өсімдік шикізатын, жануарлар мен минералды шикізаттың шикізатын және олардың өнімдерін талдайтын фармакогнозды, марчандисты, макроскопиялық, микроскопиялық және фитохимиялық әдістерді жүргізу кезінде білімін қолдану, олардың нормативтік құжаттарының барлық параметрлерінде олардың шынайылығы мен сапасын анықтау; дәрілік өсімдік материалдарынан дәрілік заттарды алудың негізгі бағыттарын түсіну; 6. Дәрілік өсімдіктерді сатып алу үрдісін ұйымдастыруда дағдыларды көрсету және білімді қолдану: жинау, кептіру, сақтау, қолдану және құжаттама; 7. шикізатты талдауда дағдыларды көрсету және қолдану, білімді қолдану, негізгі биологиялық белсенді заттардың дәрілік өсімдік материалдарынан оқшаулану және тазарту әдістерін білу; Дәрілік өсімдік материалдарында биологиялық белсенді заттардың сапалық және сандық анықтаудың негізгі әдістері, дәрілік өсімдіктерді биологиялық стандарттау; Дәрілік өсімдіктерді зерттеу және дәстүрлі медицина тәжірибесін пайдалану кезінде зерттеу жүргізу кезінде коммуникативті дағдылар мен дағдыларды көрсету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Фармацевтикалық өнімдер ассортименті
  Несиелер: 5

  Мақсат - импортты және отандық өндірістегі дәрілік қалыптар мен медициналық бұйымдардың ассортименті бойынша білімді қалыптастыру, нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкес сапасын анықтау Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық базасын қолдану, азаматтарға, медициналық мекемелерге және дәріхана желісіне дәрілік заттар мен медициналық өнімдерді ұсыну; медициналық және фармацевтикалық өнімдерді жіктеу және кодтауды түсіну; құны, фармацевтикалық тауарлардың және медициналық техниканың тұтынушылық қасиеттері және оларға әсер ететін факторлар; 2. Дәрі-дәрмектің негізгі түрлерін білу және қолдану; медициналық мақсаттағы бұйымдар нарығын талдау, дәрі-дәрмектер мен медициналық мақсаттағы бұйымдармен қамтамасыз ету үшін дәріханалар мен медициналық ұйымдардың ассортимент саясатын қалыптастыру әдістемесі; 3. Медициналық және фармацевтикалық өнімдердің тауарлық талдауының негіздерін білу, оңтайлы жағдайлар кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету жолдары және әртүрлі типтегі және топтағы медициналық өнімдерді тіркеу ережелері қолданылады. 4. Дәріханалар мен фармацевтикалық компаниялардағы дәрі-дәрмектердің өндірісі мен сапасын реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттамамен жұмыс істеу қабілетін көрсету; 5. ассортиментті талдау әдістерін қолдану; фармацевтикалық препараттар мен медициналық техниканы таңбалауға, қаптауға және сақтауға қойылатын талаптар, тауарларды талдау және медициналық және фармацевтикалық өнімдердің қауіпсіздігін бағалау әдістемесі мен әдістемесі; 6. фармацевтикалық өнімдерді тұтынушылар мен олардың қауіпсіздігіне баға беру үшін маркетингтік талдаумен сан мен сапада қабылдау дағдыларын көрсету; фармацевтикалық препараттар мен медициналық техниканың кең ауқымды талдауын жүргізу және оның оңтайлы құрылымын қалыптастыру; тұтыну қасиеттерінің сипаттамаларын, экологиялық аспектілерін және олардың физико-химиялық қасиеттерін ескере отырып, тауарлардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуде оқыту дағдыларын көрсету; медициналық және фармацевтикалық өнімдердің таңбалануын декодтау; коммуникативтік дағдылар мен фармацевтикалық нарықтың әртүрлі ғылыми зерттеулерін жүргізу кезінде пікір қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Фармациядағы зертханалық және аспаптық талдау әдістері
  Несиелер: 5

  Мақсаты – зертханалық жағдайда дәрілік заттарға сапалық және сандық талдау жүргізу, физикалық, химиялық талдау үшін заманауи қондырғылар мен жабдықтардың жұмыс істеу дағдыларын тәжірбиелік жағдайда игеру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. Дәрілік заттарды зерттеу мен талдаудың принциптері мен әдістерін білу және түсіну; фармацевтикалық талдауда пайдаланылатын жабдықтардың біліктілігі, мемлекеттік фармакопея және басқа да НҚ талаптарына сәйкес; 2. Дәрілік заттарды әртүрлі физика-химиялық әдістермен, УК-мен ИК спектрометриясының нәтижелерін түсіндіру және дәрілік заттардың сәйкестігін растау үшін хроматография арқылы дәрілік заттарды сапалы және сандық тестілеу кезінде білім мен формалық шешімдерді қолдану; 3. Физико-химиялық әдістер арқылы заттар мен дәрілік формаларда белсенді заттың мазмұнын анықтайтын білім мен дағдыларды қолдануға; дәрілік заттардың тазалығын тексереді және қоспалардың құрамына физикалық-химиялық әдістер арқылы лимиттерді белгілейді; 4. фармацевтикалық өнімдердің сапасын бағалаудың жаңа әдістерін критикалық бағалау кезінде білімдерін қолдану және пікір қалыптастыру; 5. фармацевтикалық нарықтың шикізат және фармацевтикалық өнімдерін әртүрлі талдаулар мен ғылыми зерттеулер жүргізу кезінде білімді қолданады, қарым-қатынас дағдыларын көрсетеді және пікір қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • "Әлеуметтік дәріхананың негіздері (фармацевт менеджерінің траекториясы үшін)
  Несиелер: 6

  Тәртіп әлеуметтік жұмысқа және денсаулығына әсер ететін факторларды білуге, сондай-ақ физикалық, ақыл-ой және әлеуметтік әл-ауқаттың сақталуына және нығайтылуына арналған. Азаматтардың денсаулығын қорғаудың негізгі қағидаттарын білу, азаматтардың денсаулығын қорғау және тиісті мемлекеттік кепілдіктерді қамтамасыз ету, медициналық және әлеуметтік көмек көрсету, соның ішінде есірткілік көмек көрсету. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. әлеуметтік фармацияны денсаулық сақтау ғылымы, медицина мен фармацияның әлеуметтік мәселелері ретінде білу және түсіну; әлеуметтік факторлардың адамзат топтарының денсаулығына әсер ету заңдылықтары және оны сақтау, нығайту жолдары; 2. әлеуметтік фармацияның теориялық негіздерін: табиғат пен қоғамның материалистік теориясы, социологиялық және биологиялық үлгілердің өзара қарым-қатынасы, заманауи медициналық және фармацевтикалық ғылымның жетістіктері; 3. денсаулық сақтау саласындағы азаматтардың денсаулығын қорғаудың негізгі қағидаттарын білу және түсіну, тиісті мемлекеттік кепілдіктер беру, азаматтардың денсаулығын сақтау саласындағы алдын алу іс-шараларының басымдықтары, медициналық және әлеуметтік қамсыздандырудың, соның ішінде есірткілік көмекті қамтамасыз ету; 4. денсаулығына әсер ететін факторларды білу бойынша шешімдерді түсіну және қалыптастыру, сондай-ақ физикалық, ақыл-ой және әлеуметтік әл-ауқатын сақтау және нығайту жолдары; 5. фармацевтикалық қызметті реттейтін Қазақстан Республикасының негізгі заңдарын білу; фармацевтикалық ұйымдардың жұмысын (қызметiн) ұйымдастыру, дәрiлiк заттардың айналымы, фармацевтика қызметкерлерi мен тұтынушылардың құқықтарын қорғау жүйесiн қалыптастыру үдерiсiнде Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық базасын талап етуге және талаптарға сай болуға; 6. фармацевтикалық ұйымдардың басқа да тиісті әлеуметтік мекемелермен, кәсіпорындармен және ұйымдармен өзара әрекеттесу үрдісінде қарым-қатынас дағдыларын және дағдыларын көрсету;демонстрировать знания и навыки саморазвития, владения методами получения, хранения, переработки информации; уметь выделять проблемы управления инновационными процессами, выбирать математические модели организационных систем, анализировать их, проводить адаптацию модели к конкретным задачам управления; владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем управления; демонстрировать знания и навыки находить и оценивать новые рыночные возможности и формировать бизнес-идею; способность оценивать на научной основе экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • "Клиникалық фармация негіздері (клиникалық фармацевттың траекториясы үшін)
  Несиелер: 6

  Пән дәрігер мен пациентке дәрі-дәрмектерді және медициналық мақсаттағы бұйымдарды ұтымды, қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы толық ақпарат бере отырып дәрілік терапияның қауіпсіздігі мен тиімділігін қамтамасыз ету үшін клиникалық фармацияны фармацевтикалық қызметтің ғылыми және практикалық саласы ретінде түсінуге арналған. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. Дәрігерге және емделушіге Қазақстан Республикасының тұрғындарына ұсынылатын фармацевтикалық қызметтердің сапасына кепілдік беретін дәрі-дәрмектер мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды ұтымды пайдалану туралы барынша толық ақпаратпен дәрілік терапияның тиімділігін, қауіпсіздігін және қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін фармацевтикалық қызметтің ғылыми және тәжірибелік бағытын білу және түсіну; 2. Фармакологияның құрамдас бөлігі ретінде клиникалық фармацияны білу және түсіну, медициналық және фармацевтикалық медициналық көмектің сапасын бақылау және жақсарту үшін фармакотерапия режимдерін оңтайландыру бойынша әдістемелер мен ұсынымдарды қолдану; 3. дәрілік терапияның тиімділігін бағалау және оның тиімділігі мен қауіпсіздігін ескере отырып, дәрігерлер жүргізген фармакотерапияны фармакоэкономикалық талдау әдістерін пайдалану үшін қолда бар құжаттық деректерді талдауда білім мен дағдыларды қолдануға; 4. Қажетсіз жанама әсерлердің даму себептері мен механизмдерін және олардың дамуының қауіп факторларын құжаттық талдауға арналған білім мен дағдыларды қолдану; денсаулық сақтау органдарының жағымсыз жанама әсерлерін хабардар етудің жағымсыз әсерлерін және әдістерін анықтау бойынша алдын алу шараларын жүргізеді; 5. дәрілік заттың клиникаға дейін және клиникалық зерттеулерінің этикалық және ұйымдастырушылық принциптерін білу және қарым-қатынас дағдыларын көрсету; 6. Дәрі-дәрмектерді ұтымды пайдалану жүйесі ретінде формулярлық жүйені білу және түсіну - дәрілік терапияны оңтайландыру және оңтайландыру стратегиясын анықтау үшін фармакоэкономикалық әдістерді әзірлеу үшін негіз, дәрі-дәрмекпен емдеудің тиімділігі мен құны ғылыми тұрғыдан негізделген бағалау жүргізу; 7. медициналық және фармацевтикалық қызметкерлердің дәрілік заттардың қауіпсіздігі, денсаулыққа әсер ететін факторлар туралы, сондай-ақ Қазақстан халқының физикалық, ақыл-ой және әлеуметтік әл-ауқатын сақтау және нығайту жолдары туралы хабардарлығын арттыру бойынша білім мен дағдыларды көрсету. 8. Қазақстан Республикасында фармацевтикалық қызметтің сапасына кепілдік беретін дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды ұтымды пайдалану құралы ретінде ақпарат алу, сақтау, өңдеу әдістерін зерттеу және иеленудің өзін-өзі дамыту, білімі мен дағдыларын көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Зерттеудің жалпы әдістері және дәрілік заттардың талдауы
  Несиелер: 5

  нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес фармацевтикалық талдауды білу; дәрілік заттарды физикалық-химиялық әдістермен шынайылығын тексеру, дәрілік заттарды сәйкестендіру үшін нәтижелерді түсіндіру; физикалық-химиялық әдістер арқылы заттар мен дәрілік қалыптардағы мен субстанциялардағы белсенді заттың белсенділігін белгілеу; фармацевтикалық өнімдердің сапасын бағалау Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. Дәрілік заттарды зерттеу мен талдаудың принциптері мен әдістерін білу және түсіну; фармацевтикалық талдауда пайдаланылатын жабдықтардың біліктілігі, мемлекеттік фармакопея және басқа да НҚ талаптарына сәйкес; 2. Дәрілік заттарды әртүрлі физика-химиялық әдістермен, УК-мен ИК спектрометриясының нәтижелерін түсіндіру және дәрілік заттардың сәйкестігін растау үшін хроматография арқылы дәрілік заттарды сапалы және сандық тестілеу кезінде білім мен формалық шешімдерді қолдану; 3. Физико-химиялық әдістер арқылы заттар мен дәрілік формаларда белсенді заттың мазмұнын анықтайтын білім мен дағдыларды қолдануға; дәрілік заттардың тазалығын тексереді және қоспалардың құрамына физикалық-химиялық әдістер арқылы лимиттерді белгілейді; 4. фармацевтикалық өнімдердің сапасын бағалаудың жаңа әдістерін критикалық бағалау кезінде білімдерін қолдану және пікір қалыптастыру; фармацевтикалық нарықтың шикізат және фармацевтикалық өнімдерін әртүрлі талдаулар мен ғылыми зерттеулер жүргізу кезінде білімді қолданады, қарым-қатынас дағдыларын көрсетеді және пікір қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыруға кіріспе
  Несиелер: 3

  Тәрбие нақты объектіні анықтауға және оның құрылымын, сипаттамаларын, фармациядағы ғылымда қалыптасқан білімнің принциптері мен әдістеріне негізделген қарым-қатынастарды жан-жақты, сенімді түрде зерттеуге арналған; құбылыстар мен процестердің ғылыми әдістерін қолдана білу және білу, ғылым мен тәжірибеге барынша тиімділікпен дәлелденген және пайдалы болатын шешімдер алу үшін оларға түрлі факторлардың әсерін талдау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. денсаулық сақтау жүйесін ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің принциптері мен ерекшеліктері ретінде білу және түсіну; фармацияны ғылым ретінде ұйымдастыру, оның мақсаттары, міндеттері, объектілері мен зерттеу тақырыптары; 2. фармацевтикалық ұйымдардың басқа фармацевтикалық, медициналық, экономикалық, әлеуметтiк, басқарушылық, заңдық және басқа да ғылымдармен қарым-қатынасын білу және түсіну; 3. дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды ғылым ретінде тарату саласындағы білімін қолданады және дифференциацияның негізгі бағыттарын түсінеді; фармациядағы ұйымдастырушылық-экономикалық зерттеулер әдістемесінің негіздері; зерттеу әдіснамасының тұжырымдамасы; әдіснама негізі ретінде зерттеудің объектілі үлгісі; 4. фармацияда ұйымдастырушылық, экономикалық және маркетингтік зерттеулердің негізгі әдістерін білу және түсіну; фармациядағы жүйелерді зерттеуде; оқу әдістерін, модельдеу жүйелерін; фармацевтикалық қамсыздандыру жүйесінің және фармацевтикалық нарықтың, дәрі-дәрмектердің, басқа да фармацевтикалық және парафармдік өнімдердің, фармацевтикалық қызметтің айналымы саласындағы заңдылықтың негізгі сипаттамалары мен даму тенденцияларын білу; Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мен ЕАЭО дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың айналымы саласындағы заңнамасының негіздері; медицинада жаңа әдістер мен инновациялық технологияларды қолданып, фармациядағы зерттеулерді ұйымдастыруда пікір қалыптастыру және коммуникативті дағдылар мен дағдыларды көрсету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Медициналық және фармацевтикалық тауартану
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының дәрілік заттар мен медициналық бұйымдармен қамтамасыз ету бойынша нормативтік-құқықтық базасын білу, фармацевтикалық және медициналық ұйымдардың ассортимент саясатын қалыптастыру және тауардың тауарлық талдауын жүргізу дағдыларын қалыптастыру, сақтау қағидаттарын, тұтыну қасиеттерінің сипаттамаларын, экологиялық аспектілерін және олардың физико-химиялық қасиеттерін ескере отырып, тауарлардың әртүрлі типтері мен топтары үшін қауіпсіздік пен есепке алу ережелерін қамтамасыз ету жолдары. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық базасын қолдану, азаматтарға, медициналық мекемелерге және дәріхана желісіне дәрілік заттар мен медициналық өнімдерді ұсыну; медициналық және фармацевтикалық өнімдерді жіктеу және кодтауды түсіну; құны, фармацевтикалық тауарлардың және медициналық техниканың тұтынушылық қасиеттері және оларға әсер ететін факторлар; 2. Дәрі-дәрмектің негізгі түрлерін білу және қолдану; медициналық мақсаттағы бұйымдар нарығын талдау, дәрі-дәрмектер мен медициналық мақсаттағы бұйымдармен қамтамасыз ету үшін дәріханалар мен медициналық ұйымдардың ассортимент саясатын қалыптастыру әдістемесі; 3. Медициналық және фармацевтикалық өнімдердің тауарлық талдауының негіздерін білу, оңтайлы жағдайлар кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету жолдары және әртүрлі типтегі және топтағы медициналық өнімдерді тіркеу ережелері қолданылады. 4. Дәріханалар мен фармацевтикалық компаниялардағы дәрі-дәрмектердің өндірісі мен сапасын реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттамамен жұмыс істеу қабілетін көрсету; 5. ассортиментті талдау әдістерін қолдану; фармацевтикалық препараттар мен медициналық техниканы таңбалауға, қаптауға және сақтауға қойылатын талаптар, тауарларды талдау және медициналық және фармацевтикалық өнімдердің қауіпсіздігін бағалау әдістемесі мен әдістемесі; 6. фармацевтикалық өнімдерді тұтынушылар мен олардың қауіпсіздігіне баға беру үшін маркетингтік талдаумен сан мен сапада қабылдау дағдыларын көрсету; фармацевтикалық препараттар мен медициналық техниканың кең ауқымды талдауын жүргізу және оның оңтайлы құрылымын қалыптастыру; тұтыну қасиеттерінің сипаттамаларын, экологиялық аспектілерін және олардың физико-химиялық қасиеттерін ескере отырып, тауарлардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуде оқыту дағдыларын көрсету; медициналық және фармацевтикалық өнімдердің таңбалануын декодтау; коммуникативтік дағдылар мен фармацевтикалық нарықтың әртүрлі ғылыми зерттеулерін жүргізу кезінде пікір қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Токсикологиялық химия
  Несиелер: 3

  Зиянды улануды зерттеуде химиялық-токсикологиялық талдаудың принциптері мен әдістерін қолдану, химиялық-токсикологиялық талдаудың нәтижелерін өңдеу, зерттеу нәтижелерін объективті бағалау және дәрігермен бірге науқасты детоксикация және емдеу үшін дәрілік заттарды таңдау үшін; биологиялық объектілерді зерттеуге арналған химиялық және токсикологиялық талдау нәтижелерін түсіндіріп, зертханалық және сараптамалық құжаттарды ресімдеу, сараптамалық қорытынды жасау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. биохимиялық және аналитикалық токсикология мәселелерін білуге және қазіргі заманғы биологиялық, физика-химиялық және химиялық әдістердің кешенін қолдануға негізделген түрлі улы заттарға арналған материалдық дәлелдерді химиялық-токсикологиялық зерттеу принциптерін түсіну және түсіну; 2. өткір уланумен ауыратын науқастарға жедел медициналық көмек көрсету тұрғысында химиялық-токсикологиялық талдаудың ерекшеліктерін ескере отырып, білімін қолданады және жедел улану аналитикалық диагностикасының принциптерін түсінеді; 3. Адам ағзасының биологиялық медиада улы, есірткі, прекурсорларды, психотропты және басқа улы заттарды зерттеу және диагностикалау принциптерін білу және түсіну.; 4. улы заттардың биотрансформация процестерін және аналитикалық зерттеу әдістерінің мүмкіндіктерін ескере отырып, биологиялық объектілерді зерттеуге қатысты химиялық-токсикологиялық талдау нәтижелерін білу және қорытындылау; 5. Арнайы әдебиеттермен жұмыс істеу дағдысын қолдануға, химиялық-токсикологиялық сараптаманың және уланудың, нашақорлықтың аналитикалық диагностикасының мәселелерін шешуде пайдаланылатын кәсіби міндеттерді шешуге қабілетті болу; 6. зертханалық және сараптамалық жұмыстарды құжаттау дағдыларын қолдануға, сараптама қорытындысы бойынша сараптамалық қорытынды жасауға қабілетті болуы; химиялық-токсикологиялық сараптаманы және уланудың, нашақорлықтың аналитикалық диагностикасын және т.б. тәуелсіз ғылыми зерттеулерді жоспарлау және жүргізу кезінде кәсіби ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларын көрсету..

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Дәрілік қалыптарды химиялық талдау
  Несиелер: 4

  Мақсаты – фармакопеялық және басқа да стандарттар талаптарына сәйкес әртүрлі дәрілік қалыптағы препараттарға тәжірбиелік жағдайда сапалық және сандық талдау жүргізу дағдылық білімдерін қалыптастыру Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. Дәрілік заттардың сапасын бағалау әдістерін және дәрілік заттардың айналымының барлық кезеңдерінде сапаға әсер ететін факторларды білу және түсіну; дәрілік заттарды стандарттау және сертификаттаудың мемлекеттік жүйесі; дәрілік заттардың сапасын реттейтін нормативтік құжаттар; 2. дәрі-дәрмектердің өмірлік циклінің барлық сатыларында білімді қолданады және тиімділігі, қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ету жүйесін түсінеді; фармацевтикалық талдаудың ерекшеліктері, оны ұйымдастыру және жүргізу тәртібі мен принциптері; фармацевтикалық талдауда пайдаланылатын қазіргі заманғы физикалық, химиялық және физика-химиялық әдістер; дәрілік заттардың сапасын бақылау үшін қолданылатын жалпы фармакопеялық зерттеу әдістері; 3. дәрілік заттарды қолдану және сапаны бақылау және дәрілік заттардың қауіпсіздігі бойынша нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеуге және дайындауға қойылатын талаптарды түсіну; есірткінің заманауи номенклатурасы және жіктелуі; химиялық құрылымның дәрілік препараттардың фармакологиялық белсенділігімен өзара байланысы, ол жаңа биологиялық белсенді қосылыстардың өндірісін негіздейді 4. Дәрі-дәрмектер алудың көздері мен әдістерін, сапа талаптарын (түпнұсқа, аралық, қосалқы өнімдердің және басқа да сапалық көрсеткіштердің мазмұнын) зерттеуде білімді қолдануға; 5. емдеудің барлық кезеңдерінде сапаға әсер ететін дәрілік заттардың сапасын бағалаудағы пайымдарды қалыптастыру; 6. Дәрілік заттарды сәйкестендіруге арналған құжаттаманы дайындауға, дәрі-дәрмектерді талдаудың физика-химиялық әдістерін іріктеу қағидаттарына және құжаттарды зерттеуге дағдылануын көрсету, сараптамалық қорытынды жасау. Дәрілік заттардың сараптамасы және оларды құжаттандыру саласындағы тәуелсіз ғылыми зерттеулерді жоспарлау және жүргізу кезінде кәсіби ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларын көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Фармациядағы экономикалық аспектілер
  Несиелер: 6

  Әр түрлі фармацевтикалық ұйымдардар мен олардың экономикалық қызмет негіздерін басқару үшін білім мен дағдыларды қалыптастыру Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. фармацевтика нарығында жұмыс істейтін маманның және кәсіпкердің кәсіби білімі, дағдылары мен қабілетін қалыптастыратын арнайы фармацевтикалық пәндердің бірі ретінде фармацияның менеджменті мен экономикасы туралы білу және түсіну; 2. дәрілік заттардың айналымы субъектілерінің білімін қолданады және басқарушылық және шаруашылық қызметті түсінеді; фармацевтикалық ұйымдардың экономикалық көрсеткіштерін талдау және болжау, сондай-ақ заңнаманың талаптарына сәйкес оны күтіп-ұстау тәртібіне сәйкес қазіргі заманғы бухгалтерлік есеп; 3. фармацевтикалық ұйымдардың ұйымдық, басқарушылық және қаржы-шаруашылық қызметіне қатысты білімдерін қолданады және қорытындылар жасайды; фармацевтикалық экономиканың негізін және фармацевтикалық ұйымдарды қаржыландыру ерекшелігін түсіну; 4. фармацевтикалық ұйымдар қызметінің негізгі экономикалық көрсеткіштерін болжау және талдау білімдерін қолданады; фармацевтикалық ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерін болжау әдістері (тауар сату көлемін жоспарлау, тауар қорларын мөлшерлеу, шығындар мен пайданы болжамдау); фармацевтикалық ұйымдарда тауар қорларын есепке алу (тауарларды өткізу, қорларды есепке алу, меншікті және қарыз қаражатын қалыптастыру, қаржылық есептілік); 5. фармацевтикалық экономика мен тұтынушылардың мінез-құлық сипаттамаларын ескере отырып, білімді қолданады және нарықтың негізгі экономикалық заңдары бойынша пікір қалыптастырады; Қазақстан Республикасының фармация саласындағы заңдары мен нормативтік құқықтық актілері; 6. фармацевтикалық ұйымдардың қызметiнiң негiзгi экономикалық көрсеткiштерiн болжау және талдау, бизнес-жоспарларды жасау және дәрi-дәрмектер мен медициналық өнiмдердiң айналымы саласындағы тәуелсiз ғылыми зерттеулердi жоспарлау мен жүргiзу кезiнде өз бетiнше дамыту және өзін-өзі дамыту дағдыларын қалыптастыру және қолдану дағдыларын қалыптастыру жаңа нарық мүмкіндіктерін табу және бағалау және бизнес-идеяны қалыптастыру бойынша білім мен дағдыларды көрсету; бизнес жүргізу үшін экономикалық және әлеуметтік жағдайларды ғылыми негізде бағалау мүмкіндігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Дәрілердің өнеркәсіптік өндірісі
  Несиелер: 6

  теориялық негіздерді және тәжірбиелік тұрғыдан дәрілік мәселелерін қалыптастыру, дәрілік заттарды GMP талаптарына сәйкес, фармацевтикалық кәсіпорындарда қолданылатын жабдықтармен және жабдықпен жұмыс істеу дағдысы, дәрілік түрлердің тұрақтылығын бұзатын орамның түрін анықтау, ұтымды технологияны таңдау және технологиялық үрдістерді жүргізу, дәрі-дәрмектердің сапасын бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. әртүрлі дәрілік формалар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды өндіруде қолданылатын терминологияны білу, түсіну және қолдану; есірткі, дәрілік формасы, препарат арасындағы айырмашылық; дәрілік заттарды және медициналық мақсаттағы бұйымдарды өндіруде технологиялық регламенттерді, талаптар мен стандарттарды қалыптастыру қағидаттарын білу; GMP негізгі халықаралық талаптарын білу және түсіну; 2. Дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды өндіруде қолданылатын дәрілік заттар мен қосалқы заттардың физика-химиялық қасиеттерін білу және түсіну, олардың үйлесімділігі, олардың сапасына қойылатын талаптар және дәрілік тұрақтандыру принциптері; 3. фармацевтикалық компанияда дәрілік препараттарды өндіру кезінде технологиялық операцияларды жүзеге асыру кезінде дағдыларды білу және қолдану; дәрілік препараттардың сапасын бағалау әдістері, дәрілік заттарды өндірудегі технологиялық есептер; 4. Өндірілген өнімдерді іске асыруда білімді түсіну және қолдану, дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сақтау шарттары мен таңбалау; 5. Кәсіпорын қызметінің нәтижесі бойынша хабарларды дайындауда білімді қолдану және қарым-қатынас дағдыларын көрсету және кәсіпорын қызметінің, өнімінің және таңбалануының негізгі көрсеткіштері туралы есеп беру. 6. Дәрілік препараттар мен фармацевтикалық өнімдердің сапалы жүйесін өндірудің жаңа мүмкіндіктерін табу және бағалау бойынша оқытудың білімі мен дағдыларын көрсету; Импортты алмастыру мәселесін шешу үшін фармациядағы өнеркәсіптік өндірісті енгізудің экономикалық және әлеуметтік жағдайларын бағалау үшін ғылыми негізде оқыту дағдыларын көрсету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Фармацияны басқару және экономикасы
  Несиелер: 6

  фармацевтикалық ұйымдардың қаржылық-шаруашылық қызметінің негізгі көрсеткіштерін болжау, жоспарлау, талдау және есепке алу әдістерін, олардың меншікті және қарыз қаражатын қалыптастыру қағидаттарын, қаржы есебін білу, білу, фармацевтикалық ұйымдардың ұйымдастырушылық, басқарушылық және қаржы-шаруашылық қызметінің дағдыларын меңгеру және қолдана білу; Қазақстан Республикасының фармация және нормативтік құжаттарының сипаттамаларын ескере отырып, нарықтың экономикалық заңдарын білу Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. фармацевтика нарығында жұмыс істейтін маманның және кәсіпкердің кәсіби білімі, дағдылары мен қабілетін қалыптастыратын арнайы фармацевтикалық пәндердің бірі ретінде фармацияның менеджменті мен экономикасы туралы білу және түсіну; 2. дәрілік заттардың айналымы субъектілерінің білімін қолданады және басқарушылық және шаруашылық қызметті түсінеді; фармацевтикалық ұйымдардың экономикалық көрсеткіштерін талдау және болжау, сондай-ақ заңнаманың талаптарына сәйкес оны күтіп-ұстау тәртібіне сәйкес қазіргі заманғы бухгалтерлік есеп; 3. фармацевтикалық ұйымдардың ұйымдық, басқарушылық және қаржы-шаруашылық қызметіне қатысты білімдерін қолданады және қорытындылар жасайды; фармацевтикалық экономиканың негізін және фармацевтикалық ұйымдарды қаржыландыру ерекшелігін түсіну; 4. фармацевтикалық ұйымдар қызметінің негізгі экономикалық көрсеткіштерін болжау және талдау білімдерін қолданады; фармацевтикалық ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерін болжау әдістері (тауар сату көлемін жоспарлау, тауар қорларын мөлшерлеу, шығындар мен пайданы болжамдау); фармацевтикалық ұйымдарда тауар қорларын есепке алу (тауарларды өткізу, қорларды есепке алу, меншікті және қарыз қаражатын қалыптастыру, қаржылық есептілік); 5. фармацевтикалық экономика мен тұтынушылардың мінез-құлық сипаттамаларын ескере отырып, білімді қолданады және нарықтың негізгі экономикалық заңдары бойынша пікір қалыптастырады; Қазақстан Республикасының фармация саласындағы заңдары мен нормативтік құқықтық актілері; 6. фармацевтикалық ұйымдардың қызметiнiң негiзгi экономикалық көрсеткiштерiн болжау және талдау, бизнес-жоспарларды жасау және дәрi-дәрмектер мен медициналық өнiмдердiң айналымы саласындағы тәуелсiз ғылыми зерттеулердi жоспарлау мен жүргiзу кезiнде өз бетiнше дамыту және өзін-өзі дамыту дағдыларын қалыптастыру және қолдану дағдыларын қалыптастыру жаңа нарық мүмкіндіктерін табу және бағалау және бизнес-идеяны қалыптастыру бойынша білім мен дағдыларды көрсету; бизнес жүргізу үшін экономикалық және әлеуметтік жағдайларды ғылыми негізде бағалау мүмкіндігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Дәрілік заттардың және медициналық бұйымдардың өндірістік технологиясы
  Несиелер: 6

  GMP талаптарына сәйкес дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды өндіруде білім мен тәжірбиелік дағдыларды қалыптастыру, өндірістік жағдайда жұмыс жасау дағдыларына үйрену және фармацевтикалық өнімдерді сақтау, таңбалау және сапасын бағалауды ұйымдастыру Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. әртүрлі дәрілік формалар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды өндіруде қолданылатын терминологияны білу, түсіну және қолдану; есірткі, дәрілік формасы, препарат арасындағы айырмашылық; дәрілік заттарды және медициналық мақсаттағы бұйымдарды өндіруде технологиялық регламенттерді, талаптар мен стандарттарды қалыптастыру қағидаттарын білу; GMP негізгі халықаралық талаптарын білу және түсіну; 2. Дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды өндіруде қолданылатын дәрілік заттар мен қосалқы заттардың физика-химиялық қасиеттерін білу және түсіну, олардың үйлесімділігі, олардың сапасына қойылатын талаптар және дәрілік тұрақтандыру принциптері; 3. фармацевтикалық компанияда дәрілік препараттарды өндіру кезінде технологиялық операцияларды жүзеге асыру кезінде дағдыларды білу және қолдану; дәрілік препараттардың сапасын бағалау әдістері, дәрілік заттарды өндірудегі технологиялық есептер; 4. Өндірілген өнімдерді іске асыруда білімді түсіну және қолдану, дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сақтау шарттары мен таңбалау; 5. Кәсіпорын қызметінің нәтижесі бойынша хабарларды дайындауда білімді қолдану және қарым-қатынас дағдыларын көрсету және кәсіпорын қызметінің, өнімінің және таңбалануының негізгі көрсеткіштері туралы есеп беру. 6. Дәрілік препараттар мен фармацевтикалық өнімдердің сапалы жүйесін өндірудің жаңа мүмкіндіктерін табу және бағалау бойынша оқытудың білімі мен дағдыларын көрсету; Импортты алмастыру мәселесін шешу үшін фармациядағы өнеркәсіптік өндірісті енгізудің экономикалық және әлеуметтік жағдайларын бағалау үшін ғылыми негізде оқыту дағдыларын көрсету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Дәрілік заттарды және шикізатты стандарттау
  Несиелер: 3

  дәрілік өсімдіктер мен дәрілік заттарды стандарттау талдау, әдістерін, тазалықты және сапасын бағалау, шикізатты дайындау, кептіру, сақтау жөніндегі нормативтік құжаттар мен нұсқаулықтарды әзірлеуге қабілетті болу; Мемлекеттік стандарттарды және фармакопеялық мақалалар, шикізатқа сараптама жүргізеді және құжаттарды ресімдейді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. Қазақстан Республикасының халықаралық және ұлттық талаптарына сәйкес фармацевтикалық өнімдерді лицензиялаудың негізгі терминдері, ұғымдары мен қағидаттарын білу және түсіну; өнеркәсiп өнiмдерiн дәрi-дәрмек дайындау, сақтау, шығару және сапасын бағалау ережесi; өндірісті ГМП ережелері бойынша жұмысқа көшіру қағидалары; дәрілік заттардың сапасын тексеру және растау бойынша ресми нұсқаулықтар, өтініштер, әдістемелік материалдар; 1.Дәрі-дәрмектерді лицензиялау қағидаттарын білу және түсіну, Дәрі-дәрмектерді тіркеудің қазіргі заманғы жүйесі мынадай көрсеткіштер бойынша: номенклатурасы, тиімділігі, қауіпсіздігі, сапасы, дәрігерлер мен тұтынушылар үшін ақпарат; 2. фармацевтикалық өнімдердің қасиеттерін сараптамалық бағалау үшін құжаттарды дайындау бойынша білімді қолданады; фармацевтикалық өнімнің оның барлық сатыларында сапасын қамтамасыз ету; 3. Дәрілік препараттар мен фармацевтикалық сапа өнімдерінің жүйесін реттейтін нормативтік құжаттардың мазмұнын құрылымдық түрде белгілеу туралы шешім шығару;применять знания для проведения прединспекционного и предпродажного аудита фармацевтических производств по нормативным требованиям; 4. ЕАЭО елдерінің фармацевтика өнеркәсібінің нақты бағыттарына білімін қолданады және жақсы тәжірибе стандарттарына (GxP) сәйкес біледі; 5. сауда сертификаттарын алуға дейін (тіркеу куәлігі) дәрі-дәрмектердің сапасы, тиімділігі және қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін құжаттарды және зерттеулерді дайындауда оқыту дағдыларын көрсетіп; 6. дәрілік препараттар мен фармацевтикалық өнімдердің сапалы жүйесін өндірудің жаңа мүмкіндіктерін табу және бағалау бойынша білімдер мен дағдыларды көрсету; фармациядағы бизнесті жүргізу үшін экономикалық және әлеуметтік жағдайларды ғылыми негізде бағалайды.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Фармацевтикалық химия
  Несиелер: 4

  барлық кезеңдерінде сапаға әсер ететін дәрілік заттардың сапасын бағалау әдістерін білу; дәрілік заттардың сапасын талдау негізінде химиялық әдістерді қолдану; дәрілік заттардың негізгі құрылымдық фрагменттері болып табылады; принциптер; дәрі-дәрмектерді талдау және құжаттандыру бойынша физика-химиялық әдістер, сараптамалық қорытынды жасау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. Дәрілік заттардың сапасын бағалау әдістерін және дәрілік заттардың айналымының барлық кезеңдерінде сапаға әсер ететін факторларды білу және түсіну; дәрілік заттарды стандарттау және сертификаттаудың мемлекеттік жүйесі; дәрілік заттардың сапасын реттейтін нормативтік құжаттар; 2. дәрі-дәрмектердің өмірлік циклінің барлық сатыларында білімді қолданады және тиімділігі, қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ету жүйесін түсінеді; фармацевтикалық талдаудың ерекшеліктері, оны ұйымдастыру және жүргізу тәртібі мен принциптері; фармацевтикалық талдауда пайдаланылатын қазіргі заманғы физикалық, химиялық және физика-химиялық әдістер; дәрілік заттардың сапасын бақылау үшін қолданылатын жалпы фармакопеялық зерттеу әдістері; 3. дәрілік заттарды қолдану және сапаны бақылау және дәрілік заттардың қауіпсіздігі бойынша нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеуге және дайындауға қойылатын талаптарды түсіну; есірткінің заманауи номенклатурасы және жіктелуі; химиялық құрылымның дәрілік препараттардың фармакологиялық белсенділігімен өзара байланысы, ол жаңа биологиялық белсенді қосылыстардың өндірісін негіздейді 4. Дәрі-дәрмектер алудың көздері мен әдістерін, сапа талаптарын (түпнұсқа, аралық, қосалқы өнімдердің және басқа да сапалық көрсеткіштердің мазмұнын) зерттеуде білімді қолдануға; 5. емдеудің барлық кезеңдерінде сапаға әсер ететін дәрілік заттардың сапасын бағалаудағы пайымдарды қалыптастыру; 6. Дәрілік заттарды сәйкестендіруге арналған құжаттаманы дайындауға, дәрі-дәрмектерді талдаудың физика-химиялық әдістерін іріктеу қағидаттарына және құжаттарды зерттеуге дағдылануын көрсету, сараптамалық қорытынды жасау. Дәрілік заттардың сараптамасы және оларды құжаттандыру саласындағы тәуелсіз ғылыми зерттеулерді жоспарлау және жүргізу кезінде кәсіби ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларын көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Клиникалық фармакология
  Несиелер: 6

  әртүрлі жастағы науқастарды, түрлі санаттарға арналған дәлелді және дербестендірілген медицина принциптерін түсіну арқылы әртүрлі патологиялық жағдайлардағы дәрілік заттарды және олардың комбинацияларын ұтымды пайдаланудың білімі мен дағдыларын қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. клиникалық фармакологияның негізгі міндеттерін білу және түсіну: жаңа фармакологиялық препараттардың клиникалық сынақтары; ескі есірткінің клиникалық сынақтары мен қайта қарауы; есірткіні тиімді және қауіпсіз пайдалану әдістерін әзірлеу; ақпараттық қызметтерді ұйымдастыру және түрлі мамандарға консультативтік көмек көрсету; 2. Нақты науқаста ұтымды дәрілік терапия принциптері; Емдеу әдісін таңдау әдістемесі; дәлелді медицинаға негізделген ең тиімді және қауіпсіз дәрілік заттарды, олардың комбинациясын анықтау; 3. Фармакологиялық әсері бар заттарды клиникалық сынақтарын жүргізу әдістерін және дәрілік заттарды тиімді және қауіпсіз пайдаланудың әдістерін білу және түсіну.; 4. қазіргі заманғы клиникалық фармакологияның негізгі бағыттарын білу және қолдану: клиникалық фармакодинамикасы, клиникалық фармакокинетикасы және препаратты терапиялық бағалау; есірткі қалай оңтайлы қолдануға болатындығы туралы пікір қалыптастырады; 5. Фармакокинетикалық үрдісте, препаратқа ағзаның әсерін анықтайтын, препаратты дәрілік қалыптан босату, сіңіру, бөлу, биотүрлендіру және экскрецияны талдау және зерттеу кезінде оқытудың дағдыларын түсіну және көрсету; фармакогенетика; 6. Фармакоқадағалау және дәрілік заттарды ұтымды пайдалану саласында зерттеулер жүргізген кезде қарым-қатынас дағдыларын, дағдыларын және дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Фармациядағы өнімдерді басқару және сату
  Несиелер: 6

  Фармацевтикалық өнімдерді ұйымдастыру, басқару және іске асыру, негізгі қызмет көрсеткіштерін жоспарлау, ұйымның есебін жүргізу және есеп беру, бизнес-жоспар жасау бойынша білімдер мен дағдыларды қалыптастыру Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. Дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың айналымындағы менеджменттің теориялық негіздерін, менеджмент және кәсіпкерлік процестерін білу және түсіну; 2. еңбек ресурстары мен ұйым қызметкерлерінің біліктілігін және қарым-қатынас дағдыларын, нарықтық жағдайда еңбек қатынастарын, ұйымның және басқарудың тиімділігін бағалауда қолдану; 3. денсаулық сақтау мен фармациядағы білімді қолдану және сапаны басқару жүйесін басқаруды түсіну, атап айтқанда; 4. фармацевтикадағы маркетингтің негізгі ережелерін, маркетингтік ақпараттық жүйелерді, фармацевтикалық нарықты, фармацевтикалық ұйымдардың баға белгілеу мәселелері мен баға саясатын, маркетингтік қызметті, маркетингтік коммуникацияларды және халықаралық маркетингті білу және түсіну; 5. Нарық пен ақпараттың нарықтық зерттеулерін жүргізу дағдыларын қалыптастыруға және қолдануға, фармацевтикалық өнімдер мен қызметтерді сату және бақылау жүйесіне коммуникативтік дағдыларды қолдану; Фармациядағы менеджмент пен маркетинг теориясы мен практикасын зерттеу кезінде коммуникативтік дағдыларды, дағдыларды меңгеру және дағдыларды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Фармациядағы менеджмент және маркетинг
  Несиелер: 6

  фармациядағы менеджмент пен маркетинг ережелерін әзірлеу; менеджменттің ерекшеліктері, іскерлік және байланыс қызметі, қызметкерлер басқару және фармациядағы кәсіпкерлік субъектілері. Фармацевтикалық маркетингтің ерекшеліктері, фармацевтикалық және фармацевтикалық кәсіпорындардың тауар, өнім және ассортимент саясаты, дәрілік заттарды маркетингтік зерттеу, баға, көтерме және бөлшек сату, фармацевтикалық нарықта маркетингтік коммуникациялардың кешенін пайдалану. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. Дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың айналымындағы менеджменттің теориялық негіздерін, менеджмент және кәсіпкерлік процестерін білу және түсіну; 2. еңбек ресурстары мен ұйым қызметкерлерінің біліктілігін және қарым-қатынас дағдыларын, нарықтық жағдайда еңбек қатынастарын, ұйымның және басқарудың тиімділігін бағалауда қолдану; 3. денсаулық сақтау мен фармациядағы білімді қолдану және сапаны басқару жүйесін басқаруды түсіну, атап айтқанда; 4. фармацевтикадағы маркетингтің негізгі ережелерін, маркетингтік ақпараттық жүйелерді, фармацевтикалық нарықты, фармацевтикалық ұйымдардың баға белгілеу мәселелері мен баға саясатын, маркетингтік қызметті, маркетингтік коммуникацияларды және халықаралық маркетингті білу және түсіну; 5. Нарық пен ақпараттың нарықтық зерттеулерін жүргізу дағдыларын қалыптастыруға және қолдануға, фармацевтикалық өнімдер мен қызметтерді сату және бақылау жүйесіне коммуникативтік дағдыларды қолдану; Фармациядағы менеджмент пен маркетинг теориясы мен практикасын зерттеу кезінде коммуникативтік дағдыларды, дағдыларды меңгеру және дағдыларды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Фармациядағы заманауи ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 6

  денсаулық сақтау және фармацевтика саласында ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын дамыту; фармацевтикалық бизнесті ақпараттық қолдауды ұйымдастырады; әр түрлі көздерден дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды айналымы саласындағы кәсіби ақпараттың іріктелуі; кәсіпорынның маркетингтік қызметіндегі заманауи ақпараттық технологиялар және фармацевтикалық компанияда және кәсіпорында тиімді басқару құралы ретінде. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. биомедициналық және фармацевтикалық терминологиядағы заманауи ақпараттық-библиографиялық қорларды қолдану принциптерін білу және түсіну; 2. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен медицинадағы ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын білу және түсіну; 3. дәрі-дәрмектер мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың айналымы саласындағы кәсіптік қызмет мәселелерін шешу үшін орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас дағдыларын көрсету; 4. Көтерме және бөлшек сауданың ережелеріне сәйкес заңнамамен белгіленген фармацевтикалық өнімдерді сатуды ақпараттық қамтамасыз ету мәселелері бойынша дәлелдер қалыптастыру.; 5. заманауи зерттеу әдістерін және компьютерлік технологияларды пайдалана отырып, дербес ақпаратты іздеу, өңдеу және талдау дағдыларын көрсету; 6. фармацевтикада ақпараттық технологияның проблемалары бойынша білім алу дағдыларын меңгереді және әртүрлі ғылыми зерттеулер жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • GxP Фармацевтикалық өндіріс талаптары бойынша лицензиялау
  Несиелер: 6

  The goal is to know the principles of standardization of medicinal plant materials and medicines, methods of species identification, determination of purity and good quality, be able to develop regulatory documents and instructions for the preparation, drying, storage of raw materials; draw up state standards and pharmacopoeial articles, carry out expert examination of raw materials and issue documentation. During training students will learn following aspects: 1. know and understand the principles of standardization and control of medicinal plant materials and medicines, methods of species identification, determination of purity and good quality to meet modern safety requirements and effective treatment of various human diseases; the current state and ways to improve standardization and certification in the Republic of Kazakhstan; 2. apply knowledge and understand the state system of drug standardization in the Republic of Kazakhstan, the State Pharmacopoeia and other regulatory and technical documents regulating the quality of medicines; 3. apply knowledge and understanding of the role of international standards in the state system of quality management of medicinal plant materials and medicines; 4. apply knowledge of the characteristics of pharmacopoeial analysis; issues of state inspection on quality control of medicinal plant materials and medicines at the modern level; 5. apply knowledge to determine bioequivalence and bioavailability of medicinal plant materials and medicines by kinetic methods; general methods and testing of medicinal plants and medicinal products for microbiological purity, stepwise control of dosage forms in the factory; 6. to apply knowledge and understand the principles of using regulatory documents and instructions for harvesting, drying, storing raw materials; to carry out an examination of raw materials and execute documentation; understand and apply knowledge in the preparation of state standards and pharmacopoeial articles to expand the range of herbal remedies; 7. demonstrate skills and apply knowledge in organizing the procurement process of medicinal plants: harvesting, drying, storing, applying and documenting; to show communication skills, learning skills and form judgments when conducting research in the study of medicinal plants and using the experience of traditional medicine. фармацевтикалық кәсіпорындардың жұмыс істеу қағидаттарын білу және өндіріс орынның «Өндірістік практиканың тиімді ережелері» талаптарына сәйкестігін бағалай білу дағдысын қалыптастыру. GMP тұрғысынан өндірістің жағдайын объективті бағалайды және әр түрлі сәйкессіздіктерді және «тар» орындарды анықтау үшін өндірісті техникалық / технологиялық бағалауды береді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. Қазақстан Республикасының халықаралық және ұлттық талаптарына сәйкес фармацевтикалық өнімдерді лицензиялаудың негізгі терминдері, ұғымдары мен қағидаттарын білу және түсіну; өнеркәсiп өнiмдерiн дәрi-дәрмек дайындау, сақтау, шығару және сапасын бағалау ережесi; өндірісті ГМП ережелері бойынша жұмысқа көшіру қағидалары; дәрілік заттардың сапасын тексеру және растау бойынша ресми нұсқаулықтар, өтініштер, әдістемелік материалдар; 1.Дәрі-дәрмектерді лицензиялау қағидаттарын білу және түсіну, Дәрі-дәрмектерді тіркеудің қазіргі заманғы жүйесі мынадай көрсеткіштер бойынша: номенклатурасы, тиімділігі, қауіпсіздігі, сапасы, дәрігерлер мен тұтынушылар үшін ақпарат; 2. фармацевтикалық өнімдердің қасиеттерін сараптамалық бағалау үшін құжаттарды дайындау бойынша білімді қолданады; фармацевтикалық өнімнің оның барлық сатыларында сапасын қамтамасыз ету; 3. Дәрілік препараттар мен фармацевтикалық сапа өнімдерінің жүйесін реттейтін нормативтік құжаттардың мазмұнын құрылымдық түрде белгілеу туралы шешім шығару;применять знания для проведения прединспекционного и предпродажного аудита фармацевтических производств по нормативным требованиям; 4. ЕАЭО елдерінің фармацевтика өнеркәсібінің нақты бағыттарына білімін қолданады және жақсы тәжірибе стандарттарына (GxP) сәйкес біледі; 5. сауда сертификаттарын алуға дейін (тіркеу куәлігі) дәрі-дәрмектердің сапасы, тиімділігі және қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін құжаттарды және зерттеулерді дайындауда оқыту дағдыларын көрсетіп; 6. дәрілік препараттар мен фармацевтикалық өнімдердің сапалы жүйесін өндірудің жаңа мүмкіндіктерін табу және бағалау бойынша білімдер мен дағдыларды көрсету; фармациядағы бизнесті жүргізу үшін экономикалық және әлеуметтік жағдайларды ғылыми негізде бағалайды.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Фармакоэкономиканың негіздері (клиникалық фармацевттың траекториясы үшін)
  Несиелер: 6

  фармакоэкономика және фармакоэпидемиология, ақпараттық және базалық әдістерді қолдана отырып, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге бөлінетін бюджеттік қаражаттарды пайдаланудың тетіктері туралы білімді қалыптастыру, дәрілік терапия курсын есептеу үшін талдау әдістеріне ие болу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. денсаулық сақтау саласындағы және гарантияланған тегін медициналық көмекті ұйымдастыру саласындағы заңнаманың, мемлекеттік нормативтік актілердің және бұйрықтардың негізгі ережелерін білу және түсіну; 2. фармацевтикалық қамқорлық тұжырымдамасының, есірткі формулярының, дәрілік заттардың тиімділігі, қауіпсіздігі мен сапасының мониторингісінің мемлекеттік жүйесінің құрылымы мен жұмыс істеуінің негіздерін білу және түсіну; ұйымдардың қызметін бақылау нысандары; дәрілік препараттың бағасы туралы түсінік; 3. фармацевтикалық ұйымдардың өнімдерінің оңтайлы саясатын әзірлеуде білімін қолданады; кәсіби мақсаттар үшін математикалық есептерді орындаңыз; 4. денсаулық сақтау жүйесі мен медициналық сақтандыру субъектілері арасындағы есеп айырысу үшін фармацевтикалық өнімдердің тарифтерін анықтау, сондай-ақ дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды өндіруді тиімді мемлекеттік қаржыландыруды ұйымдастыру үшін фармакоэкономикалық талдаудың кезеңдерін зерттеуге арналған білім мен дағдыларды қолданады.; 5. Нозология бойынша фармакоэкономикалық зерттеулер жүргізу принциптерін, формаларын және әдістерін білу және түсіну; 6. фармакоэкономикалық талдау әдістемесін, фармациядағы қарым-қатынастарды құқықтық және мемлекеттік реттеу принциптерін негізді таңдау дағдыларын иеленеді; амбулаториялық және стационардағы науқастардағы дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етудің негізгі түрлері; медицинада және фармацияда әртүрлі ғылыми зерттеулердің фармакоэкономикасының мәселелері бойынша оқыту дағдыларын меңгеруге және шешімдерді қалыптастыруға.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • "Фармация кәсіпкерлік қызметті негіздері (фармацевт менеджерінің траекториясы үшін)
  Несиелер: 6

  кәсіпкерлік - жеке және заңды тұлғалар жүзеге асыратын экономикалық қызмет. Нарықтық экономиканың субъектілері. Кәсіпкердің міндеттері. Шағын бизнесті мемлекеттік қолдау. Кәсіпкерлік қызметтің құқықтық нормалары. Фармацевтикалық нарықта тауарларды көтермелеу. Фармациядағы мерчандайзингтің негіздері. Тауарлардың оптималды қорын, сауда алаңын, сату пункттерін ұйымдастыру. Тауарларды сөрелерде, тіректерде орналастыру және көрсету. Алға қойылған өнімдерді тиімді ұсыну. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. негізгі экономикалық құбылыстарды, ережелер мен заңдарды білу және түсіну; Қазақстан Республикасының халықаралық және ұлттық талаптарына сәйкес фармацевтикалық қызметті лицензиялаудың негізгі терминдері, ұғымдары мен қағидаттары; 2. Негізгі ұғымдарға, экономика және бизнес заңдарына, сондай-ақ экономикалық зерттеулер әдістеріне иелік етеді; 3. нақты кәсіпкерлік тапсырмаларды шешудің өз әдістері мен әдістерін; 4. Кәсіпкерлік шешімдердің шешімі мен дағдыларын қалыптастыру, оларды фармациядағы болашақ іс-әрекеттердің қолданбалы міндеттеріне қолдану.; 5. фармацевтикалық ұйымдардың қызметін және өнім сапасын басқару жүйесін реттейтін нормативтік құжаттардың мазмұнын ұсыну үшін білім мен дағдыларды құрылымдық түрде қолдануға; 6. кәсiби қызметтiң мынадай түрлерiнде коммуникация дағдыларын көрсету: есеп-экономикалық, аналитикалық, зерттеу; шот; есеп айырысу және қаржы және т.б.. Дәріханада кәсіпкерлік және түрлі ғылыми зерттеулер мәселелерін шешу дағдыларын игеруге және шешімдерді тұжырымдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Фармациядағы сандық технологиялар
  Несиелер: 6

  Фармацевтикалық ақпаратт түрлін электронды құралдарда жинау, талдау, сақтау, өңдеу және тарату бойынша білім мен тәжірбиелік дағдыларды қалыптастыру, түрлі электрондық бағдарламаларды пайдалану Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. биомедициналық және фармацевтикалық терминологиядағы заманауи ақпараттық-библиографиялық қорларды қолдану принциптерін білу және түсіну; 2. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен медицинадағы ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын білу және түсіну; 3. дәрі-дәрмектер мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың айналымы саласындағы кәсіптік қызмет мәселелерін шешу үшін орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас дағдыларын көрсету; 4. Көтерме және бөлшек сауданың ережелеріне сәйкес заңнамамен белгіленген фармацевтикалық өнімдерді сатуды ақпараттық қамтамасыз ету мәселелері бойынша дәлелдер қалыптастыру.; 5. заманауи зерттеу әдістерін және компьютерлік технологияларды пайдалана отырып, дербес ақпаратты іздеу, өңдеу және талдау дағдыларын көрсету; 6. фармацевтикада ақпараттық технологияның проблемалары бойынша білім алу дағдыларын меңгереді және әртүрлі ғылыми зерттеулер жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Фармацевтикалық биотехнология
  Несиелер: 4

  фармацевтикалық биотехнологияда молекулярлық биология мен биохимияны лицензияланатын дәрілік заттар мен дәрілік заттарды әзірлеу, өндіру және өткізу үшін білім мен дағдыларды дамыту; патенттеу, сынау, өндірілген дәрілік заттардың қауіпсіздігі мен тиімділігін қамтамасыз ету саласындағы заңнамалық реттеу туралы; зерттеу хаттамаларын және технологиялық үдерістерді құжаттандыру принциптерін біледі. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. Биотехнологияда пайдаланылатын биологиялық жүйелерді білу және түсіну; рекомбинантты ДНҚ технологиясы, гендік инженерия негіздері, рекомбинантты микроорганизмдер негізінде есірткі алу; 2. Гибридома технологиясының шешімдерін түсіну және тұжырымдау, клеткалық техниканың негіздері, моноклоналды антиденелерді өндіру; Биотехнологиялық процестің негізгі сипаттамалары, биологиялық белсенді заттардың биотехнологиялық өндірісінің сатылары; 3. бастапқы және қайталама жасушалық метаболиттерді алудың негізгі әдістерін, нормадағы флораны дайындауды, вакциналарды; 4. ферменттердің өнеркәсіптік өндірісінде оқыту дағдыларын көрсету; 5. биопрепараттар өндiруге арналған санитарлық және экологиялық талаптарды қолдану дағдыларын иеленедi; 6. Өндірістік әдістерді және өнімдерді бақылауды талдауда, білімдерін қолданып, пікір қалыптастырады; босатуға, фармакокинетикаға және дозалау формасының сақталуына және қолданылуына тұрақтылығына әртүрлі заттардың табиғаты мен мөлшерінің әсерін зерттеуде оқыту дағдыларын қолдануға; биотехнологияның фармацевтикалық мәселелерін зерделеу дағдыларын меңгеру және дағдыларды меңгеру.

  Оқу жылы - 5
  Семестр 9
 • Биофармация
  Несиелер: 4

  дәрі-дәрмектердің терапевтикалық әсерінің әр түрлі факторларға тәуелділігін анықтау: әртүрлі дозалық нысандарда дайындалған препараттардың белсенді және қосалқы заттарының физикалық және физика-химиялық қасиеттері, бірақ олардың тең мөлшерде, терапевтік әсері. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. Фармакологияның биофармациясының теориялық және практикалық аспектілерін білу және түсіну; 2. Фармацевтикалық технологияның биофармацевтикалық концепциясына негізделген айнымалы (фармацевтикалық) факторлардың биологиялық маңызы негізіндегі жетістіктері туралы пікірлерді тұжырымдау.; 3. фармацевтика өнеркәсібінің өнімдерінің сапасы мен тиімділігіне қойылатын талаптарға сәйкес дәрілік заттарды стандарттау әдістерін білу және түсіну; 4. ағзадағы дәрі-дәрмектердің араласу тиімділігін анықтайтын өзара байланысты мәселелер жиынтығын талдауға дағдыланады; 5. Дәрілік нысандағы заттардың, олардың фармакокинетикасының, сондай-ақ дозаның формасының тұрақтылығын жоюға қарапайым химиялық өзгерістердің әсерін білу және түсіну; 6. Дәрілік заттардың физикалық жай-күйін есірткіні босату және сіңіру жылдамдығына зерттеу дағдыларын меңгереді; босату, фармакокинетикасы, оларды сақтау және пайдалану кезінде дәрілік формалардың тұрақтылығы туралы эксципиенттердің табиғаты мен көлемінің әсері туралы зерттеулер жүргізе білу; биофармацевтика проблемаларын зерделеуде оқыту және дағдыларды қалыптастыру дағдыларына ие.

  Оқу жылы - 5
  Семестр 9
 • Жобаны орындау
  Несиелер: 6

  Мақсат дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың айналымы саласында ДДҰ және халықаралық GxP стандарттарының талаптарын ескере отырып, медицина және фармацевтикалық ұйымдарда дипломдық жобаны жобалау және қорғаумен ғылыми негізде зерттеу жүргізу болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. науқастарға медициналық және фармацевтикалық білімдерін көрсете отырып, кәсіби этика мен деонтологияның стандарттарына сай болу үшін әділ әрекет ету; Қазақстан Республикасы заңнамасының нормалары мен талаптарын сақтауға; өз құзыретінің шекарасын жауапкершілікпен бағалау, шешімдерді қалыптастыру, критикалық және өзін-өзі сыни ойлау, шешім қабылдау; бұл талқылауды жүргізуге және сөз сөйлеуге қисынды және негізделген; 2. Жұмысты ұйымдастыруды және жоспарлауды білу және түсіну, жауапты шешімдер қабылдау, коммуникативтік дағдыларды көрсету, командамен тиімді жұмыс істеу, қызмет нәтижелерін талдау; өз құзыреттерінің шекараларын бағалайды, жауапкершілікпен әрекет етеді, дұрыс шешімдер қабылдайды; өмір бойы оқыту дағдыларын және оқу қабілетін көрсету; 3. Дәрілік заттарды және медициналық мақсаттағы бұйымдарды айналымы саласындағы ұйымдастыру-басқару қызметінде фармацевтикалық ұйымдардың негізгі көрсеткіштерін және экономикалық көрсеткіштерін ұйымдастыру, жұмыс істеу, талдау және болжау принциптерін білу және түсіну; дәрілік заттарды өндіру және өндіру бойынша фармацевтикалық ұйымдардың өндірістік қызметін ұйымдастыруға, халықтың артықшылықты санаттарын қоса алғанда, көтерме және бөлшек тұтынушыларға дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сату жөніндегі қызметті жүзеге асыруға қатысу; фармациядағы ақпараттық-іздеу жүйелерін пайдалана отырып, инновациялық менеджмент пен маркетинг принциптерін іске асырады; 4. жаңа нарық мүмкіндіктерін табу және бағалау және бизнес-идеяны қалыптастыру бойынша білімдер мен дағдыларды көрсету; фармациядағы бизнесті жүргізу үшін экономикалық және әлеуметтік жағдайларды ғылыми негізде бағалайды; 5. Дәрігерге және науқасқа дәрілік заттарды және медициналық мақсаттағы бұйымдарды ұтымды пайдалану туралы Қазақстан Республикасының тұрғындарына ұсынылатын фармацевтикалық қызметтердің сапасына кепілдік беретін толық ақпаратты ұсынумен дәрілік терапияның тиімділігін, қауіпсіздігін және қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін фармацевтикалық қызметтің ғылыми және тәжірибелік бағытын білу және түсіну; медициналық және фармацевтикалық медициналық көмектің сапасын бақылау және жетілдіру мақсатында фармакотерапия режимдерін оңтайландыру бойынша әдістемелер мен ұсынымдар; дәрілік терапия тиімділігін бағалау және оның тиімділігі мен қауіпсіздігін ескере отырып, дәрігерлер жүргізген фармакотерапияны фармакоэкономикалық талдау әдістерін пайдалану үшін бар құжаттық деректерді талдау әдістерін қолданады; 6. өндірістік және технологиялық қызметте фармацевтикалық өндіріс қызметінің негізгі экономикалық көрсеткіштерін талдау және болжау туралы білімдерін қолдану; дәрілік заттарды және медициналық мақсаттағы бұйымдарды өндіруге арналған фармацевтикалық ұйымдардың өндірістік қызметін ұйымдастыру; дәрілік препараттардың GMP талаптарына сәйкес теориялық негіздері мен өндірісін, фармацевтикалық кәсіпорындарда қолданылатын жабдықтар мен жабдықтарды өңдеу дағдыларын, орауыштың түрін анықтайды, ұтымды технологияны таңдау және технологиялық процестерді жүргізу, дәрілік заттардың сапасын бағалау мәселелерін білу; 7. фармацевтика және фармацевтикалық өнімдердің сапа жүйесін өндірудің жаңа мүмкіндіктері, импорт алмастыру мәселесін шешу үшін фармациядағы өнеркәсіптік өндірісті іске асыру үшін экономикалық және әлеуметтік жағдайларды бағалау үшін ғылыми негізде; 8. фармацевтикалық кәсіпорындар мен дәріханалар жағдайында дәрілік заттардың сапасын бақылау принциптері мен әдістерін білу және түсіну; дәрілік өсімдіктердің, биологиялық және басқа шикізаттың сапасын, аттестациясын және стандарттауын бақылауға, бағалауға; Дәрілік өсімдіктер мен дәрілік заттардың биоэквиваленттік және биожетімділігін анықтау; 9. химиялық токсикологиялық зерттеулер кезінде химиялық токсикологиялық сараптаманы жоспарлау және жүргізу, улану, нашақорлық және басқа да себептер бойынша аналитикалық диагностикалау кезінде кәсіптік ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларын көрсетеді; зертханалық және сараптамалық зерттеулерді құжаттау дағдыларын қолдануға, сараптама қорытындысы бойынша сараптамалық қорытынды жасауға мүмкіндік береді; 10. Медициналық және фармацевтикалық ұйымдарда жобаның дизайны мен қорғауымен ДДҰ және халықаралық GxP стандарттарының талаптарын ескере отырып дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды айналымы саласында дәлелді зерттеулер жүргізу үшін оқыту дағдыларын қолдануға; 11. магистрлік диссертацияны және (жобаны) қорғау және кешенді емтихан тапсыру

  Оқу жылы - 5
  Семестр 9
 • Дәрілер және фармакобақылау дәрілері және медициналық мақсаттағы бұйымдар тіркеу
  Несиелер: 4

  дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды тіркеу қағидаларын, нормативтік қолдауды, дәрілік заттарды дайындау ережелерін, тіркеу және рәсімдеу сатыларын, зерттеу рәсімдерін және тіркеу куәліктерін беру туралы шешім қабылдау үшін құзыретті органдарға құжаттарды ұсыну; жазба жүргізу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. Қазақстан Республикасында және ЕЭО-да дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды мемлекеттік тіркеу қағидаларын білу және түсіну; 2. Тіркеу үшін ұсынылған дәрілік заттардың схемасы мен тәртібін білу және түсіну; 3. фармацевтикалық өнімдердің халықаралық сапа сертификаттарының, GMP сертификатының және шыққан елде тіркелудің талаптарын білу және түсіну; 4. Дәрілік заттар нарығына шығу тәртібін білу және түсіну; Дәрілік заттардың қауіпсіздігі, тиімділігі және сапасы туралы қорытынды шығарумен бастапқы дәрілік дағдыларды иеленеді; 5. Мемлекеттік сараптама ұйымының оң қорытындысы негізінде мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу және дәрілік заттардың және медициналық мақсаттағы бұйымдардың тіркеу деректеріне өзгерістер енгізу жөніндегі мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша дағдыларды меңгеру; құжаттамалық дағдыларды иелену; фармацевтикалық нарықты зерделеу мен зерттеуге үйрету дағдыларын қолдануға, емдеудің барлық кезеңдерінде дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарға арналған құжаттаманы құжаттау дағдыларын нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес меңгеру

  Оқу жылы - 5
  Семестр 9
 • Уланғандағы химиялық- токсикологиялық зерттеулері
  Несиелер: 6

  зиянды жағдайда химиялық токсикологиялық бағалау мен талдаудың білімі мен дағдыларын дамыту; улы заттардың және олардың метаболизм өнімдерінің молекулалық және физиологиялық механизмдері; әртүрлі объектілерде оларды оқшаулау, сәйкестендіру және сандық бағалаудың химиялық әдістері; ғылыми зерттеулер, тәжірбиелерді орнату және жүргізу; детоксикация және науқасты емдеуге арналған дәрілерді дәрігермен бірге таңдау Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. «улану», ұғымдарын білу, ағзаға ағзаларды, заттардың, оқшаулану әдістерін және химиялық-токсикологиялық талдау әдістерін білу; өткір уланудың жедел диагностикасының зертханалық-химиялық токсикологиялық бағасын өндірудегі химиялық токсикологиялық зерттеулердің негізгі принциптері мен әдістерін түсіну; токсикологиялық химиядағы уытты және күшті заттарды жіктеу; 2. орталықтардың химиялық токсикологиялық зертханаларын сараптамалық зерттеу жүргізудің принциптері мен құқықтық негіздерін, ұйымдастырылуын, процедураларын және тактикасын білу; 3. объектілерді іріктеу және заманауи зерттеу әдістерін білу; зерттеу жобалау принциптері, алдын ала сынау, химиялық-токсикологиялық талдау нәтижелерін сауатты дайындау; 4. Химиялық-токсикологиялық талдау өндірісінде өткізілген зерттеулердің нәтижелерін оқыту дағдыларын көрсету, пікір қалыптастыру және объективті бағалау; 5. Антидот пайдалану принциптерін және улану үшін дәрігердің тактикасын білу және түсіну, ең көп таралған улану үшін антидот терапиясының негізін; Химиялық-токсикологиялық талдаудың нәтижелерін жинақтаған кезде білімін қолданады және қорытынды жасайды және дәрігермен бірге науқастың детоксикация және емдеуге арналған дәрілік заттарды іріктейді;

  Оқу жылы - 5
  Семестр 9
 • "Медициналық фармацевтикалық өкілдің қызметі және ақпараттық қолдау
  Несиелер: 6

  маркетингтік коммуникациялардың ерекшеліктерін және фармацевтикалық өндіріс орындарын ұйымдастыру қағидаларын, диагностика мен емдеудің тиімділігін арттырудың коммуникациялық әдістерін, медициналық бюджетті толтыруды білу; дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды ілгерілету әдістері; медициналық және фармацевтикалық ұйымдарға бастапқы және қайталама бару дағдыларын меңгеру, есептерді ресімдеу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. фармацевтикалық ақпараттарды білу және түсіну, оның жіктелуі; өнеркәсіп мамандарының ақпараттық қажеттіліктерін зерттеу әдістері; фармацевтикалық ақпарат көздері; фармациядағы байланыс саясатының қағидаттары; 2. дәрілік препараттардың фармацевтикалық даму принциптерін және дәрілік заттардың (препараттардың) туралы ақпараттың негізгі бағыттарын білу және түсіну; Жаңа ақпараттық технологиялар және олардың фармацевтикалық бизнестегі табысқа әсері; 3. денсаулық пен медицина саласындағы ұлттық және ғаламдық ақпараттық ресурстар туралы пікір білу және қалыптастыру; компьютерлік техниканың және бағдарламалық қамтамасыз етудің қазіргі жағдайы мен даму бағыттары; ақпараттық жүйелерді құру негіздері және ақпаратты өңдеу үшін жаңа ақпараттық технологияларды қолдану; 4. Қазақстанның фармацевтикалық нарығын талдау және оның мемлекеттік реттеу әдістерін білу және өз иелену; медициналық (фармацевтикалық) өкілдің қызметі; медициналық өкілдің міндеттері мен міндеттері; 5. жергілікті және ғаламдық компьютерлік желілерде жұмыс істеу дағдысын игеру; есірткі туралы ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау және тарату; - мамандардың ақпараттық қажеттіліктерін анықтау; анықтамалық қорларды құру; кәсіби мәселелерді шешу үшін анықтамалық кітаптарды пайдалану; 6. медицина қызметкерлері арасында ақпараттық жұмыстардың әртүрлі түрлерін жүзеге асыруда коммуникативтік дағдыларға ие болу; дөңгелек үстелдер, конференциялар, семинарлар ұйымдастыру және таныстыру; тауарлық өнімділік көрсеткіштерін қамтамасыз етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 10
 • "Фармацевтикалық логистика негіздері
  Несиелер: 6

  фармацевтикалық өнімдерді тарату арналарын, көліктік логистиканы, фармацевтикалық өнімдерді жеткізушілерді таңдау рәсімдерін білу; тендерлік сатып алуды ұйымдастыру және басқару принциптері; көтерме делдалдармен жұмыс істеу ерекшеліктері; дәрілік заттармен көтерме саудалық кәсіпорындардың қызмет стандарты және оларды құжаттандыру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. логистиканың тұжырымдамасына негізделген сынапты ағындардың принциптерін білу және түсіну; 2. фармацевтикалық ұйым жұмысында дұрыс логистикалық тізбектерді қалыптастыру туралы шешім қалыптастыру; 3. Логистикадағы шығындарды есепке алуды және модельдеуді білу; жалпы шығындарды талдау негізінде географиялық тұрғыдан алыстағы жеткізушіні таңдау әдісін білу; 4. Рейтинг факторы факторлары және рейтингтік факторлар негізінде фармацевтикалық өнімдер қоймасының орналастыру туралы шешім қабылдау жолдары туралы біледі; 5. Өндірістегі логистиканы жүзеге асыруға күрделі салымдардың өтелу мерзімін есептей білу; электрондық пошта, телеконференция, электронды кеңсе құралдарын пайдаланған кезде коммуникативті дағдыларды иелену; қолданбалы міндеттерді шешу үшін автоматтандыру негіздері; дербес компьютерде жұмыс істеу; зерттеу фармацевтикалық логистикасын жүргізу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 10
 • Фармакоэкономика (фармацевт менеджерінің траекториясы үшін)
  Несиелер: 6

  Фармакоэкономика, фармакоэпидемиологиялық зерттеулер, информатика және фармакоэкономикалық талдаудың негізгі әдістерін қолдана отырып, кепілденген тегін медициналық көмек шеңберінде басымдықты оңтайландыру және дәрілік қамтамасыз ету үшін бөлінген бюджеттік қаражатты тиімді пайдалану механизмдері, фармакоэкономикалық талдаудың негізгі әдістерін және олардың фармацевтикалық және медициналық ұйымдарды тәжірбиеде қолдануын қамтамассыз етеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. денсаулық сақтау және дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдар айналымы саласындағы қызмет туралы заңдар актілерінің, үкіметтің қаулыларының және бұйрықтарының және тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің негізгі ережелерін білу және түсіну; 2. фармацевтикалық қамқорлық тұжырымдамасының негіздерін, мемлекеттік сапа бақылау жүйесінің құрылымы мен жұмыс істеуін, дәрілік заттардың тиімділігі мен қауіпсіздігін, ұйымдардың қызметін бақылау нысандарын білу және түсіну; дәрі-дәрмектер мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың бағалары туралы түсінік; 3. фармацевтикалық ұйымдардың өнімдерінің оңтайлы саясатын әзірлеуде білімін қолданады; кәсіби мақсаттар үшін математикалық есептерді орындаңыз; 4. фармакоэкономикалық талдаудың әдістерін және сатыларын жоспарлауға, денсаулық сақтау жүйесі мен медициналық сақтандыру субъектілері арасында есеп айырысу үшін фармацевтикалық өнімдердің тарифтерін анықтауға, сондай-ақ дәрілік заттар мен өнімдерді өндірудің тиімді мемлекеттік қаржыландыруын ұйымдастыруға білімдерін қолдануға; 5. фармакоэкономикалық зерттеулер жүргізу принциптерін, формаларын және әдістерін білу және түсіну; 6. фармакоэкономикалық талдау әдістемесін, фармациядағы қарым-қатынастарды құқықтық және мемлекеттік реттеу принциптерін негізді таңдау дағдыларын иеленеді; Стационарларда дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етудің негізгі түрлері; 7. Фармакоэкономикалық талдау әдіснамасы, фармациядағы қарым-қатынастарды құқықтық және мемлекеттік реттеу принциптерін игеру дағдыларын көрсету; амбулаториялар мен стационарларға есірткіні қолдаудың негізгі түрлері; медицинада және фармацияда әртүрлі ғылыми зерттеулердің фармакоэкономикасының мәселелері бойынша пікір қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 10
 • Дәрілік заттардың ұлттық формулярлық жүйесі (клиникалық фармацевт траекториясы үшін)
  Несиелер: 6

  дәрілік заттардың толық мөлшерін қамтамасыз ету мақсатында олардың тиімді және тиімді пайдалану мақсатында дәрілік заттарды айналымы саласындағы мемлекеттік саясаттың қағидаттары; тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде өңірлердің нақты қажеттіліктерін есепке ала отырып, тиімді және қауіпсіз дәрілік заттармен қамтамасыз ету үшін формулярлық жүйенің деңгейлерін және оны енгізу принциптерін білу Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. заманауи дербестендірілген, бақыланатын фармакотерапия үшін клиникалық нұсқаулықтар, диагностика және емдеу стандарттары, формулярлық, маңызды және маңызды дәрілік заттардың тізбесі негізінде тиімді, қауіпсіз және қол жетімді дәрілік заттарды және оларды мөлшерлеу режимдерін таңдау қағидаларын білу және түсіну; 2. Қазақстан Республикасының электрондық дәрілік формулярлары туралы білімдерін қолдануға, Қазақстан Республикасының маңызды (өмірлік) дәрі-дәрмектерін қалыптастыру қағидаттарын білу; 3. Фармакокинетика, фармакодинамика, фармакогенетика, фармакоэкономика, дәрілік препараттардың фармакоэпидемиологиясы туралы білу, түсіну және қалыптастыру; препараттардың өзара әрекеттесуі туралы, қажетсіз дәрілік реакциялардың көріністерін, дәлелді медицина ережелерін ескере отырып; 4. Дәрілермен өзара әрекеттесуді және организмге қажет емес дәрілік реакцияларды, дәрілік заттарды қолданудың көрсеткіштерін және қарсы көрсетілімдерін жүйелі түрде зерттеу дағдыларын көрсету.; 5. Ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын білу арқылы дәрілік заттарды тиімді, қауіпсіз және қолжетімді пайдалану саласында жеке ғылыми және ғылыми-қолданбалы міндеттерді шешу үшін қажетті оқыту дағдыларын көрсету; Фармациядағы зерттеу дағдыларын көрсету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 10
 • Дәрілері және медициналық мақсаттағы бұйымдар фармакобақылау ( клиникалық фармацевт траекториясы үшін)
  Несиелер: 6

  дәрілік заттардың және медициналық мақсаттағы бұйымдардың айналымдағы болу мерзімінің барлығында пайдалы тәуекелдің арақатынасын бағалаңыз; медициналық және фармацевтикалық қызметкерлердің дәрілік заттардың қауіпсіздігі, дәрі-дәрмектерді ұтымды пайдалану және науқастардың денсаулығын сақтауды қамтамасыз ету үшін дәрілік заттардың қолайсыз әсерін бақылау әдістерін түсіндіру әдістері; фармакобақылаудың барлық кезеңдерінде құжаттаманы құрастыра білу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. науқастарды қауіпсіз емдеуді қамтамасыз ету жүйесін, дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды пайдаланудың қалаусыз салдарын анықтау, бағалау және алдын-алу жүйесін білу және түсіну; 2. Дәрілік заттарды және медициналық мақсаттағы бұйымдарды айналымы саласында жақсы фармакологиялық қадағалау практикасының негізгі қағидаларын және басқа үйлестірілген мемлекетаралық және ұлттық нұсқауларды сақтау; 3. Дәрілердің қауіпсіздігін бақылаудың негізгі әдісі ретінде өздігінен хабарларды білу және түсіну, нақты препараттармен байланысты проблемаларды және тәуекелдерді анықтау; 4. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің және ЕЭО ресми сайтында көрсетілген дәрілік заттардың қолайсыз әсері туралы карточкалық хабарламалардың нысандарын әзірлеу кезінде білікті болуы; 5. күдікті препараттардың реакцияларына қатысты ақпаратқа қатысты шешімдерді қалыптастыру; зиянды жанама әсерлерді және / немесе есірткіге байланысты кез-келген басқа ықтимал проблемаларды анықтау, бағалау, түсіну және алдын-алу саласында білікті болуы; фармакоқадағалау операцияларын құжаттандырудың заманауи әдістері мен дағдылары бар. Дәрілік қалыптармен байланысты жанама әсерлерді немесе басқа да мәселелерді анықтау, бағалау, түсіну және алдын-алу мәселелеріне байланысты зерттеулер мен іс-шараларды жүргізу дағдыларын көрсетеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 10
 • Қолайлы фармакотерапия негіздері ( клиникалық фармацевт траекториясы үшін)
  Несиелер: 6

  Фармакотерапия көрсеткіштерін анықтау, дәрі-дәрмектерді таңдау немесе олардың комбинациясы, критериялар, әдістер, фармакотерапияны бақылау құралдары мен мерзімдері туралы мәселелерді шешу үшін белгілі бір науқастардың ұтымды фармакотерапиясының тактикасы мен технологиясының негізгі элементтерін білу; фармакотерапияның мерзімі мен ұзақтығын негіздеу және дәрілік заттарды алудың көрсеткіштері мен технологиясын анықтау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1. клиникалық диагностика, дәлелді медицина және клиникалық фармакология әдіснамасының заманауи әдістерін білу және түсіну; 2. фармакотерапияның түрлерін білу және түсіну, жедел процестерде этиологиялық немесе патогенетикалық фармакотерапия принциптерін білу; нақты клиникалық жағдайдағы фармакотерапияның ұтымды тактикасын білу; 3. созылмалы аурулардағы процестің ауырлық және локализациясына, жасына және жынысына, өтемдік жүйенің күйіне байланысты фармакотерапияны таңдау кезінде пікір қалыптастыру;знать и понимать и применять все виды фармакотерапии; 4. Науқастардың оңтайлы фармакотерапия әдістерінің нұсқауы мен негізгі элементтерінің коммуникативтік дағдылары көрсету: фармакотерапия көрсеткіштерін анықтау; дәрілік препараттарды немесе есірткілердің құрамаларын таңдау; бағыттар мен маршруттарды таңдау, дәрілік формалар; дәрілік заттардың жеке дозасын және мөлшерлеу режимін анықтау; фармакотерапия барысында дәрілік препараттардың дозасын түзету; фармакотерапияны бақылау критерийлерін, әдістерін, құралдарын және уақытын таңдауда коммуникативті дағдылар мен дағдыларды көрсетеді; фармакотерапияның мерзімі мен ұзақтығын негіздеу; дәрі-дәрмектерді алудың көрсеткіштері мен технологиясын анықтау; терапия тактикасын құжаттау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 10
 • Код ON1

  1. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, әртүрлі фармацевтикалық Ұйымдардың тауарларды өндіру, бақылау, тіркеу және босату және халыққа және ұйымдарға фармацевтикалық көмек көрсету кезінде жұмысын ұйымдастыруда дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналымы саласындағы кәсіби ақпаратты білу және түсіну.

 • Код ON2

  2. Пациенттер мен дәрігерлерге фармацевтикалық көмек көрсету, дәрілік препараттар мен медициналық бұйымдарды тиімді қолдану, оларды дұрыс сақтау шарттары, дәрілік формаларды таңдау, терапия курсының құны мәселелері бойынша консультация беру кезінде білімді қолдану; Денсаулық сақтау ұйымдарында дәрілік формуляр қағидаларын сақтай отырып, клиникалық-фармацевтикалық құжаттаманы және фармакоэкономикалық талдауды, фармакотерапияның жүргізілуін бақылауды жүргізе білу.

 • Код ON3

  3. Нормативтік-құқықтық құжаттар мен GxP халықаралық тиісті практикаларының талаптарын ескере отырып, халыққа және емдеу-алдын алу ұйымдарына сапалы фармацевтикалық көмек көрсету үшін денсаулық сақтау жүйесінде және фармацевтикалық салада субъектілердің қызметін жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау әдістерін білу мен түсінуді қолдану.

 • Код ON4

  4. Халыққа және емдеу-профилактикалық ұйымдарға уақтылы және сапалы фармацевтикалық көмек көрсету үшін дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар айналымы саласындағы субъектілердің қызметін ұйымдастыру, басқару және нормативтік-құқықтық реттеудің негізгі көрсеткіштерін түсіндіру және пайымдауларды қалыптастыру

 • Код ON5

  5. Дәрілік қамтамасыз етуді ұйымдастыруды, басқаруды және іске асыруды реттеуді, халыққа және ұйымдарға көтерме-бөлшек саудада сату үшін фармацевтикалық ұйымдардың тауарлық қорларын қалыптастыру және ұтымды пайдалануды, оларды сатып алуды, бөлуді, өткізуді және сақтауды қоса алғанда,; инновациялық коммуникативтік құралдарды пайдалана отырып, дәрілік заттар айналымы саласында ақпараттық-талдау қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыруды білу және түсіну.

 • Код ON6

  6. Негізгі экономикалық көрсеткіштер мен оларды талдау әдістерін болжау және жоспарлау бойынша білімді қолдану және пайымдауларды қалыптастыру; дәріхана ассортиментінің тауарларын қалыптастыру, тауар қорларын өткізуді болжау және нормалау және фармацевтикалық ұйымдар мен кәсіпорындар қызметінің негізгі ұйымдық-экономикалық аспектілерін талдау бойынша; дәріханаларға салық салу және кредит беру принциптерін түсіну және дәріхана ұйымының қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелерін анықтау; қазіргі заманғы есеп, Бухгалтерлік баланс және есептілік негіздерін қолдану.

 • Код ON7

  7. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды дайындау және өндіру процесін білу және түсіну: GMP стандартының талаптарына сәйкес фармацевтикалық өндірістің негізгі экономикалық көрсеткіштерін талдау және болжау.

 • Код ON8

  8. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес фармацевтикалық субстанциялардың, стандартты үлгілердің, қосымша заттар мен материалдардың, дәрілік өсімдік шикізатының, сондай-ақ дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың сапасын бақылау және тиісті GXP фармацевтикалық практикаларының барлық сатыларында білім мен түсінуді қолдану.

 • Код ON9

  9. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес химиялық-токсикологиялық сараптама объектілерін жүргізу білімі мен түсінігін қолдану, сараптама нәтижелерін ресімдеу кезінде пікір қалыптастыру.

 • Код ON10

  10. Кәсіби жауапкершілік пен адалдықтың ең жоғары стандарттарына адалдығын көрсету; этникалық белгілеріне, мәдениетіне, жынысына, экономикалық мәртебесіне немесе жыныстық бағдарына қарамастан, пациенттермен, отбасылармен, әріптестермен және жалпы қоғаммен барлық кәсіби өзара әрекеттестікте этикалық қағидаттарды сақтау. Адам мен отбасының салауатты өмір салтын қалыптастыру принциптері мен әдістерін, алдын алу мақсатында денсаулық пен ауруды анықтайтын факторлар кешенін білу.

 • Код ON11

  11. Оқытудың коммуникативтік қабілеті мен дағдыларын көрсету, тұлғалық өсуге назар аудару және кәсіби білімі мен біліктілігін үздіксіз арттыру, сондай-ақ адам денсаулығы және өмір сүру сапасын жақсарту саласындағы білімді ілгерілетуге бағытталған ғылыми зерттеулерге қатысу.

 • Код ON12

  Ғылыми зерттеу жүргізу дағдысы мен пайымдаулардың қалыптасуын көрсету, басқаларына білім беруге ұмтылу.

Top