Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D05209 Әлеуметтік-экономикалық және саяси география в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Жалпы заманауи географиялық ғылымның әртүрлі салаларында ғылыми-теориялық білімі бар және әлеуметтік-экономикалық, саяси географияның заманауи бағыттары (ұлттық шаруашылықтың индустриалдық-инновациялық дамуы, экономикалық аудандастыру, инвестициялық және интеграциялық үдерістер, халықтың орналасу географиясы, урбанизация және т.б.) саласындаіргелі білімі баржәне алған білімдерін ғылыми-практикалық және ғылыми-педагогикалық қызметте қолдана алатын PhD докторларын дайындау
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D084 География
 • Дайындық бағыты 8D052 Қоршаған орта
 • Өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы өндірісінің индустриалды-инновациялық даму нысандарының географиясы
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыруға сәйкес өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы өндірісінің және қызмет көрсету саласының индустриалды-инновациялық дамуының жаңа объектілерін қалыптастырудың қазіргі географиясын зерттеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ұлттық шаруашылықтың аумақтық ұйымындағы географиялық ғылымдар
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мақсаты Қазақстанның ұлттық шаруашылығының әр түрлі салаларын аумақтық ұйымдастырудағы географиялық жүйенің қазіргі рөлі туралы түсініктерді қалыптастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының заманауи демографиялық мәселелері
  Несиелер: 6

  Пән ел аумағындағы аймақтық және жергілікті деңгейде адамзаттың жаһандық проблемаларының әсері Қазақстанның демографиялық мәселелеріндегі қазіргі үрдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР шаруашылықтарын территориялық ұйымдастырудағы инновациялық тәсілдер
  Несиелер: 5

  Инновациялық даму туралы түсініктің теориялық негіздері. Қазақстан Республикасының шаруашылығын территориялық ұйымдастырудағы инновациялық тәсілдердің кәзіргі кездегі бағыттары. Еліміздің жаңа индустрияландыру кезіндегі шаруашылығын территориялық ұйымдастыруға ықпал ететің факторлар жүйесі. География инновациялық даму ұғымының теориялық негіздерін және елдің жаңа индустрияландыруының қазіргі кезеңінде ел шаруашылығының аумақтық бөлінуіне әсер ететін факторларды зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасындағы көші-қон процестерінің қазіргі үрдістері
  Несиелер: 6

  Пән Қазақстан Республикасының аумағында көші-қон процестерінің өзектілігін зерттеуге арналған. Елдегі көші-қон ағымдары мен ағындарының қазіргі жағдайын зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі дүниедегі Қазақстанның геосаяси қатынастарының географиясы
  Несиелер: 6

  Пән Қазақстанның қазіргі әлемдегі геосаяси қатынастарды зерттейді. Пәнді оқу барысында білім алушылар әлемнің қазіргі саяси картасына Қазақстанның геосаяси қарым-қатынастарының ерекшеліктерін, Қазақстанның әлемдік және аймақтық сипаттағы әртүрлі саяси және экономикалық блоктармен геосаяси қатынастарының географиясын талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жаһандану жағдайындағы Қазақстанның геосаясаты
  Несиелер: 5

  Пән геосаяси құбылыстар мен олармен байланысты үрдістерді жаһандық және аймақтық деңгейде қарастырады. Пәнді оқу барысында білім алушылар Қазақстанның әлемдік және аймақтық сипаттағы әртүрлі саяси және экономикалық блоктармен геосаяси қатынастар географиясын талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының экономикалық аймақтарын бөлудің теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы мен экономикалық аймақтарын ғылыми-теориялық негіздері мен тарихын зерттеу. Пәндерді оқып үйрену барысында Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуының түрлі кезеңдерінде аймақтық жоспарлау және аумақтық жоспарлау мәселелерін қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі әлемдегі геоэкономикалық интеграцияның географиясы
  Несиелер: 6

  Пән Қазақстандағы қазіргі әлемдегі геоэкономикалық интеграция географиясын зерттеуге арналған. Пәнді оқыған кезде Қазақстанның жақын және алыс шет елдермен сыртқы экономикалық қатынастарында интеграциялық үдерістердің мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Табиғи ресурстарды пайладанудың тиімділігін ГАЖ-ды қолдану арқылы бағалау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – Қазақстанда және және шетелдерде қоғам дамуының қазіргі кезеңінде табиғи ресурстарды пайдаланудың тиімділігін бағалау болып табылады. Пәнді оқу барысында білім алушылар пәнді географиялық деректерді ЖҚЗ және ГАЖ әдістері арқылы талдайды және түсіндіреді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі әлемдегі экономикалық аймақтандыру теориясы мен тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Пән ғылыми мектептердің әлемдік және аймақтық тәжірибесі деңгейінде экономикалық аудандастыру теориясы мен практикасының тарихы мен қазіргі тенденцияларын зерттеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  ГАЖ қолдану арқылы экономикалық аудандар мен ірі қалалар шаруашылығының әртүрлі салаларын аумақтық ұйымдастыру үрдістерін карталау және үлгілеу мақсатында жаңа білімді өз бетінше алу, статистикалық материалдарды талдау және өңдеу

 • Код ON2

  географиялық ақпараттық материалдарды ГАЖ-ні пайдалана отырып, еліміздің түрлі өңірлерінің экономикалық секторларын аумақтық ұйымдастырудағы практикалық мәселелерді шешу қабілетін көрсетеді.

 • Код ON3

  Қазақстан Республикасының ұлттық шаруашылығын аумақтық ұйымдастыруда табиғи құбылыстар мен әлеуметтік-экономикалық үрдістерін үлгілеуде ГАЖ технологиясының әртүрлі әдістерін қолдану.

 • Код ON4

  Қазіргі географиялық ғылымның теориялық мәселелерінің мәні мен мазмұнын талдау және әртүрлі географиялық объектілер мен табиғи құбылыстарды зерттеу кезінде географиялық зерттеулерді қазіргі заманғы әдістерін қолданады

 • Код ON5

  қоршаған ортаны табиғи және экономикалық құбылыстарды зерттеу кезінде географиялық зерттеулердің әр түрлі әдістерін қолданады

 • Код ON6

  Географиялық ғылымның нақты бағыттарында заманауи географиялық зерттеулердің қолданылатын әдіснамалық тәсілдері мен әдістерін түсіндіру.

 • Код ON7

  Географиялық ғылыми зерттеулер контекстінде ғылыми идеяларды қолдану және түпнұсқалық дамыту үшін географиялық ғылымның түрлі салаларында алынған концептуалды білімді пайдалану

 • Код ON8

  индустриялық-инновациялық даму жағдайында елдің ұлттық шаруашылығын аумақтық ұйымдастырудың қазіргі заманғы үрдістеріне ықпал ететін және тежейтін факторлар жүйесін айқындау

 • Код ON9

  Елдің экономикалық аудандары мен ұлттық шаруашылығының жекелеген салаларын тұрақты дамудың оң және теріс факторларын анықтау.

 • Код ON10

  Әлемдік шаруашылық жүйелердің жаһандануы жағдайында елдің геоэкономикалық және геосаяси дамуының заманауи үрдістерін түсіндіру

 • Код ON11

  Индустриялық-инновациялық дамудың осы кезеңінде елдің экономикасының даму деңгейін сипаттайтын Қазақстан Республикасының экономикасын аумақтық ұйымдастырудың инновациялық тәсілдеріндегі қазіргі үрдістерді айқындау

 • Код ON12

  Өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы өндірісі, көлік және қызмет көрсету саласы нысандарының нақты мысалында шаруашылықты аумақтық ұйымдастырудағы инновациялық тәсілдердің заманауи тенденцияларын, формаларын, әдістері мен түрлерін түсіндіру

Top