Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04103 Қаржы в Қазақстан-Американдық еркін университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Әлеуметтік-экономикалық тиімділік өлшемдері негізінде құқықтық, әкімшілік және басқа да шектеулерді ескере отырып, әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, ведомстволардың тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін ұйымдастырушылық ждәне басқарушылық қызметін орындауға жоғары білікті кадрларды даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Ұйымдарға салық салудың салалық ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық салықтық жоспарлау және салық салу
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлемдік қаржылық нарықтар
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  «Менеджмент» пәні күрделі өзгермелі ортада жұмыс істейтін қазіргі ұйымды тиімді басқару әдістемесін, принциптерін және әдістемесін қарастырады. Магистранттарда бұл пәнді оқу ғылыми ойлауды, басқару қызметінің дағдыларын, практикалық қызмет саласында басқару шешімдерін қабылдай білуді дамытуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулердің қазіргі әдістемесі
  Несиелер: 4

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржылық менеджмент (үлгерілетілген курс)
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржы есеп беру мен аудиттің халықаралық стандарты
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 4

  Курстың аясында оқытылады: ғылыми зерттеудің жалпы әдіснамасы; ғылыми зерттеуді жүргізудің жалпы сызбасы; ғылыми таным әдістерін қолдану; тақырыпты таңдау; жеке және жұмыс жоспарларын құру; әдеби көздерді библиографиялық іздеу; диссертациялық зерттеудің композициясы; диссертациялық жұмыстың тілі мен стилі; мәтіндік материалдың жеке түрлерін ұсыну; библиографиялық материалды ресімдеу; диссертацияны орындау орны бойынша алдын ала қарау; реферат құру; қорғауға дайындық; көпшілік алдында қорғау рәсімі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  1. Басқарушылық шешімдерді қабылдауда басшының қызметін талдау кезінде; оқытудың әдістемелік модельдерін, әдістемелерін, технологиялары мен тәсілдерін әзірлеу және іске асыру кезінде; білім беру процесінде пайдалану нәтижелерін талдау үшін әлеуметтік, этикалық және ғылыми жинақтарды ескере отырып, пайымдаулар жасау үшін ақпаратты жинау және түсіндіру.

 • Код ON2

  2. Оқылатын тілдің нормаларына сәйкес дұрыс грамматикалық формаларды қолдану және сөйлеуді синтаксистік құру дағдыларына сүйене отырып, сөйлеу тәсілін таңдауды жүзеге асыру, сөйлеу тәртібін жоспарлау және күнделікті және кәсіби қарым-қатынас жағдайларына қажетті ақпаратты, идеяларды, мәселелерді және шешімдерді (қазақ, орыс және шет тілдерінде) саладағы мамандарға да, маман еместерге да хабарлау;

 • Код ON3

  3. Бизнес субъектілерін қолдау және психологиялық көмек көрсетуде, тұлғалық ерекшеліктерді диагностикалау әдістерін меңгеру үшін; бизнес-ұйымды дамыту және диагностикалау әдістерін меңгеру үшін; деректерді талдауды ескере отырып, қазіргі заманғы зерттеулерді ұйымдастыру үшін; сұрақтар мен мәселелерді шешу кезінде ғылыми зерттеу және эксперименттеу әдістемесін меңгеру үшін; өзбетілік жұмысты жүзеге асыру үшін, зерттелетін салада қосымша білім алуды жалғастыру үшін қажетті оқу дағдыларын қалыптастыру.

 • Код ON4

  4. Зерттеу контекстінде идеяларды әзірлеу және (немесе) қолдану кезінде осы саланың алдыңғы қатарлы білімдеріне негізделген оқылатын салада дамып келе жатқан білімін мен түсінігін көрсету:  бизнесті ұйымдастыру мәселелеріне қатысты Қазақстан Республикасының Конституциясының заңнамаларын, негізгі ережелерін мен нормативтік талаптарын білу;  басқару қызметі мен бизнес тиімділігінің әлеуметтік, экологиялық және техникалық-экономикалық көрсеткіштерін, ғылыми зерттеулер мен есептеулерді жүргізу әдістерін білу және тәжірибеде қолдана білу;

 • Код ON5

  5. Жаңа ортада неғұрлым кең пәнаралық контексте мәселелерді шешу үшін өз білімін, түсінігін және қабілетін кәсіби деңгейде қолдану:  қаржы институттарының қызметін талдау, қаржылық менеджменттің қажетті ғылыми-негізделген нысандарын жасау;  жүйелік талдау негізінде процестерді, құбылыстарды, жағдайларды анықтау және болжау үшін модельдерді құру және пайдалану, бұл ретте олардың сапалық және сандық талдауы мен синтезін жүзеге асыру;

 • Код ON6

  6. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру:  экономика, коммерциялық және коммерциялық емес кәсіпорындардың қаржы ресурстарын ұйымдастыру және басқару саласында;  кәсіби дайындық саласында ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметті жүргізу мәселелерінде; ЖОО-ның оқу процесін нормативтік-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету мәселелерінде.

 • Код ON7

  7. Мамандарға, сондай-ақ маман емес адамдарға ақпаратты, идеяларды, тұжырымдарды, мәселелер мен шешімдерді нақты және екі мағыналы емес хабарлау:  берілетін ақпараттың мағынасын жоғалтпай, тиімді коммуникацияларды құру бойынша;  әр жағынан бағалау бойынша (өндірістік, мотивациялық, институционалдық және т. б.) экономикалық агенттердің мінез-құлқы, кәсіби қызмет саласындағы объектілердің даму үрдістері бойынша;

 • Код ON8

  8. Оқылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары:  өз бетімен білім алу және еңбекті ғылыми ұйымдастыру дағдысының болуы;  бизнес-орта туралы жаңа ақпаратты белсенді пайдалануды қамтамасыз ететін кәсіби қызмет процесінде білімді жаңарту дағдысының болу.

7M04103 Қаржы (профильді бағыт)
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04103 Қолданбалы қаржы
Магистратура

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04103 Корпоративтік қаржы
Магистратура

Қаржы академиясы

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04103 Қаржы
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04103 Қаржы
Магистратура

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04103 Қаржы (бейіндік)
Магистратура

Гуманитарлы-техникалық академиясы

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top