Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04104 Қаржы в Қазақстан-Американдық еркін университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Әлеуметтік-экономикалық тиімділік өлшемдері негізінде құқықтық, әкімшілік және басқа да шектеулерді ескере отырып, әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, ведомстволардың тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін ұйымдастырушылық ждәне басқарушылық қызметін орындауға жоғары білікті кадрларды даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Ғылыми зерттеулердің негіздері
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
 • Салық және салық салу (ілгері курсы)
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Институционалды экномикалық теория
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  «Жоғары мектептің педагогикасы» пәні магистратурада педагогикалық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. Магистранттар қазіргі заманғы жоғары мектептің педагогикасының жай-күйін біліп, ЖОО-да педагогикалық процесті құруды, материал мен әдістерді іріктеу қзіреттіліктерін мазмұн технологиясын, әдістерін бағалауды, оқытушы ретінде өзіндік рефлексия үрдісін құруды меңгеріп шығады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Пән студенттердің халықаралық кәсіби ортаға ықпалдасуға және кәсіби шет тілін мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде қолдануға мүмкіндік беретін шет тілді кәсіби бағытталған коммуникативтік құзыреттілігінің негіздерін қалыптастырады; кәсіби-іскерлік қарым-қатынастың типтік жағдайларында ағылшын тілді дереккөздерден қажетті ақпарат алу дағдыларын дамытуға ықпал етеді; кәсіби мәтіндерді аннотациялау және рефераттау дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Салық теориясы (үлгерілетілген курс)
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқарушылық экономика
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  «Басқару психологиясы» пәні басқару негіздерін үйренуді және басқару шешімдерінің психологиялық мазмұны туралы білімді толықтырады. Пәнді оқу магистранттардың басқару еңбегі және осыған байланысты басқару қатынастары саласында кәсіби қызмет үшін қажетті білімін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржы теориясы
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлемдік қаржылық нарықтар
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық қаржы
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Коммерциялық банктердегі қаржы менеджменті
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шетел мемлекеттерінің салықтық жүйелері
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Салықтық менеджмент
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Корпоративтік қаржы (үлгерілетілген курс)
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Банктік стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 4

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржылық есеп беру мен аудиттің халықаралық стандарты
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыртқы экономикалық қызметті салықтық реттеу
  Несиелер: 4

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  «Ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру» пәні жас зерттеушілерге диссертацияны ғылыми жұмыс ретінде сипаттайтын негізгі ережелерді білуді қалыптастыруға, сонымен қатар ғылыми шығармашылық әдіснамасы, ғылыми таным әдістерін қолдану және логикалық заңдар мен ережелерді қолдану туралы жалпы түсінікке ие болуға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ұйымдарға салық салудың салалық ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  1. Басқарушылық шешімдерді қабылдауда басшының қызметін талдау кезінде; оқытудың әдістемелік модельдерін, әдістемелерін, технологиялары мен тәсілдерін әзірлеу және іске асыру кезінде; білім беру процесінде пайдалану нәтижелерін талдау үшін әлеуметтік, этикалық және ғылыми жинақтарды ескере отырып, пайымдаулар жасау үшін ақпаратты жинау және түсіндіру.

 • Код ON2

  2. Оқылатын тілдің нормаларына сәйкес дұрыс грамматикалық формаларды қолдану және сөйлеуді синтаксистік құру дағдыларына сүйене отырып, сөйлеу тәсілін таңдауды жүзеге асыру, сөйлеу тәртібін жоспарлау және күнделікті және кәсіби қарым-қатынас жағдайларына қажетті ақпаратты, идеяларды, мәселелерді және шешімдерді (қазақ, орыс және шет тілдерінде) саладағы мамандарға да, маман еместерге да хабарлау;

 • Код ON3

  3. Бизнес субъектілерін қолдау және психологиялық көмек көрсетуде, тұлғалық ерекшеліктерді диагностикалау әдістерін меңгеру үшін; бизнес-ұйымды дамыту және диагностикалау әдістерін меңгеру үшін; деректерді талдауды ескере отырып, қазіргі заманғы зерттеулерді ұйымдастыру үшін; сұрақтар мен мәселелерді шешу кезінде ғылыми зерттеу және эксперименттеу әдістемесін меңгеру үшін; өзбетілік жұмысты жүзеге асыру үшін, зерттелетін салада қосымша білім алуды жалғастыру үшін қажетті оқу дағдыларын қалыптастыру.

 • Код ON4

  4. Зерттеу контекстінде идеяларды әзірлеу және (немесе) қолдану кезінде осы саланың алдыңғы қатарлы білімдеріне негізделген оқылатын салада дамып келе жатқан білімін мен түсінігін көрсету:  бизнесті ұйымдастыру мәселелеріне қатысты Қазақстан Республикасының Конституциясының заңнамаларын, негізгі ережелерін мен нормативтік талаптарын білу;  қаржы-бюджеттік және ақша-несиелік реттеуді ұйымдастыру негіздерін, қаржы-банк жүйесінің жұмыс істеуінің теориялық, практикалық аспектілерін, корпорациялардың мемлекеттік қаржылары мен қаржыларын ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесін, сондай-ақ нарықты реттеу үшін қаржы-несие құралдарын пайдаланудың әлемдік тәжірибесін білу;

 • Код ON5

  5. Жаңа ортада неғұрлым кең пәнаралық контексте мәселелерді шешу үшін өз білімін, түсінігін және қабілетін кәсіби деңгейде қолдану:  қазіргі ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдап, шеше білу, таңдалған ғылыми мамандық бойынша ғылыми-зерттеу қызметін жоспарлау және жүргізу, жоғары оқу орындарында сабақ беру, ғылыми және басқару қызметін табысты жүзеге асыру;  қаржы институттарының қызметін талдай білуі, қаржылық менеджменттің қажетті нысандарын ғылыми-негізделген жасауға;

 • Код ON6

  6. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру:  экономика, коммерциялық және коммерциялық емес кәсіпорындардың қаржы ресурстарын ұйымдастыру және басқару саласында;  кәсіптік даярлау саласында ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметті жүргізу мәселелерінде;

 • Код ON7

  7. Мамандарға, сондай-ақ маман емес адамдарға ақпаратты, идеяларды, тұжырымдарды, мәселелер мен шешімдерді нақты және екі мағыналы емес хабарлау:  берілетін ақпараттың мағынасын жоғалтпай, тиімді коммуникацияларды құру бойынша;  экономикалық агенттердің мінез-құлқы, кәсіби қызмет саласындағы объектілердің әр түрлі жағынан бағалау бойынша даму тенденциялары;

 • Код ON8

  8. Оқылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары:  жалпы ғылыми методология, логика және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу технологиясы дағдысының болуы;  жаңа ақпаратты белсенді пайдалануды қамтамасыз ететін кәсіби қызмет процесінде бизнес-орта туралы білімді жаңарту дағдысының болуы.

7M04104 Қаржы
Магистратура

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04104 Қаржы
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04104 Қаржы (ғылыми және педагогикалық бағыт)
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04104 Қаржы
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04104 Қаржы
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04104 Қаржы
Магистратура

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04104 Қаржы
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04104 Қаржы
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04104 Қаржы (бейіндік )
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04104 Қаржы (бейіндік)
Магистратура

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04104 Қаржы (ғылыми және педагогикалық)
Магистратура

Гуманитарлы-техникалық академиясы

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04104 Қаржы
Магистратура

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
Top