Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01310 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Педагогикадағы математикалық әдістер
  Несиелер: 6

  Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу негіздерін жоспарлау. Эксперимент нәтижелерін өңдеудің математикалық әдістері. Педагогикадағы өлшеудің математикалық негіздері. Педагогиканың математикамен байланысы. Педагогикадағы деректерді өңдеудің математикалық негіздері. Педагогикадағы зерттеу мәліметтерін талдау әдістері. Дифференциалдық және интегралдық функциялар. Педагогикалық зерттеулердегі статикалық гипотезаларды тексеру. Педагогикалық феномендерді модельдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бастауыш мектепте қазақ тілін оқытуың қазіргі мәселелері
  Несиелер: 5

  Бастауыш сыныптарда қазақ тілін оқыту әдістемесінің жалпы мәселелерін сыни талдау. Грамматиканы және жазуларды оқыту әдістемесін жіктеу. Оқушылардың сөйлеу тілін дамытудың психологиялық-лингвистикалық негіздерін тексеру. Бастауыш сынып оқушыларының байланыстыра сөйлеуін дамыту жұмысында жүйелі тәсілді әзірлеу. Сөйлеу біліктерін олардың мазмұндық және операциялық жақтары өзара байланысы негізінде жинақтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Ақпараттық модельдерді қолдану. Ақпараттық үлгілеуді тану әдісі ретінде практикалау. Ақпараттық технологиялардың негізгі ұғымдарын ажырату. Ақпараттық жүйелердің сапасын жіктеу және бағалау. Ақпараттық процестер мен технологияларды пайдалану. Ұйымдастыру және компьютерлік техниканың мақсаты, құрамы, негізгі сипаттамалары есте сақтау. Компьютерлік желілердің негізгі компоненттері, деректерді пакеттік беру принциптері, желіаралық өзара іс-қимылды ұйымдастыру туралы шынайы түсінік алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Мазмұнмен қамтудың жоғары дәрежесіндегі шет тілді түпнұсқалық көздерін оқу және талдау арқылы ақпаратты жинау әдістерінің негізгі түрлерін меңгеру. Мамандық бойынша ғылыми тақырыптарға жазбаша хабарламаларды дайындау дағдыларын жетілдіру және жетілдіру. Түпнұсқалықжазбалардыңжалпымазмұнынтүсінужәнетүсіндіребілу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Қазіргі психологиялық ғылымның негізгі ұстанымдары мен ұстанымдарын дәйексөз келтіру және тәжірибеде қолдану. Пәннің мазмұнын ашатын іргелі психол��гиялық ұғымдар бойынша ғылыми-теориялық дүниетанымды саралау. Тұлғаның психологиялық зерттеулерінің негізінде олардың әдістерімен және психокоррециялық жұмыстың негізгі жұмыстарымен танысу негізінде тәжірибе жасау

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық зерттеулердегі математикалық талдау әдістері
  Несиелер: 5

  Оқытудың тиімділігі мен сапасын арттыру әдістері мен құралдарын білу, алынған білімді ғылыми зерттеулер контексінде және дәлме-дәл даму үшін пайдалана білу, күнделікті кәсіби қызмет үшін қажетті білімді кеңейту және тереңдету дағдылары, білімді үнемі жаңартуды қамтамасыз ету қабілеті, кәсіби дағдылар мен біліктерді кеңейту қабілеті, стандартты емес жағдайларда тез және дұрыс шешім қабылдай білу қабілеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық қызметке дайындау технологиясы
  Несиелер: 5

  Жоғары оқу орнындағы мұғалімінің заманауи дайындығын бағалау. Кәсіби білім берудің жаңа мазмұнын қолдану. Педагогикалық технологияларды қолданудан нәтижелерді есептеу. Жобаның тиімділігіне сыни талдау жасауға мүмкіндік беретін неғұрлым ұтымды ұйымдастырылған оқу процесін болжау. Қажеттіқұжаттар мен әдістемелікқұралдардыәзірлеудайындығытуралыбаяндау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіптік пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Білім берудегі құзыреттілік тәсілдерді топтастыру. Жеке оқыту, интеграцияланған, блоктық және парацентрикалық оқыту технологияларының қажеттілігін дәлелдеу. Оқытудың мультимедиялық технологияларын қолдану. Бағалау проблемалық жағдайлар мен кейстерді талдау және шешу арқылы бейіндік пәндерді оқыту. "Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау"мамандығының бейіндік пәндерін оқытудың әдістемелік ерекшеліктерін есте сақтау және қолдану.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Оқу үрдісінің сапасын бақылау және бағалау әдістемесі
  Несиелер: 6

  Білім беру сапасын бағалаудың әдіснамалық тәсілдерін салыстыру. Жоғары кәсіби педагогикалық білім сапасының ішкі мониторинг моделі. Ішкі мониторингтің өлшеу материалдарына қойылатын талаптар. Жоғары кәсіби педагогикалық білім сапасын бағалаудың теориялық үлгісі. Кәсіптік білім беру сапасының мониторингісінің әдіснамалық принциптері. Тұлғалық қасиеттер саласындағы құзыреттілікті диагностикалау ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулердегі математикалық статистика
  Несиелер: 6

  Комбинаторика элементтерін сипаттау. Кездейсоқ шамаларды және кездейсоқ шамалардың кейбір таралу заңдарын зерттеу. Статистикалық гипотеза түсінігін талдау. Педагогикалық зерттеулердегі параметрлік емес статистикалық әдістер. Педагогикалық зерттеулердегі параметрлік статистикалық әдістер. Математикалық статистиканың міндеттері. Математикалық статистиканың пайда болу тарихы. Статистикалық зерттеудің мақсаты. Педагогикалық зерттеулердегі бас және іріктемелі жиынтықты таңдау ерекшеліктері. Іріктеутәсілдері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Қазақстандағы жоғары кәсіптік білім берудің қазіргі заманғы жүйесін жаңғырту және дамыту. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігіне талдау жасау. Жоғары мектепте Кредиттік оқыту жүйесі негізінде оқу үдерісін ұйымдастыруды қолдау және саралау. Болашақ мамандарды даярлаудағы оқытудың инновациялық әдістері мен нысандарын жаңғырту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Педагогика ғылымдарының тарихы мен философиясын зерттеу және талдау. Мәдениет пен өркениеттегі жаңа еуропалық ғылымның динамикасын, оның пайда болуын, ғылыми таным құрылымын, нақты ғылымның философиялық мәселелерінің дамуын қадағалау. ХХІ ғасырдың коммуникативтік технологияларын және олардың қазіргі ғылымдағы рөлін зерттеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бастауыш білім мен ғылымның өзекті мәселелері
  Несиелер: 6

  Педагогикалық ғылымның қазіргі жіктелуін суреттеу. Педагогиканың ғылыми мәртебесін ескере отырып, отандық және шетелдік жіктемелерді зерттеу: педа��огика тарихы; педагогика теориясы; тәрбие теориясы, пәндер бойынша жеке әдістемелер және тәрбие жұмысының әдістемесі. Қазіргі педагогика әдіснамасын талдау. Методологияны ғылыми таным туралы ғылым ретінде оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогикалық пәндерді оқытудың теориясы мен технологиясы
  Несиелер: 5

  Ғылыми-зерттеу деңгейінде арнайы пәндердің теориясы мен әдістемесі саласындағы білімді қолдау және тереңдету. Тұлғалық-бағдарлы білім беру жағдайында жұмыс істеу қабілеті. Бастауыш білім берудің әдіснамалық және теориялық негіздерін меңгеру және магистрантқа кәсіби міндеттерді шығармашылық шешуге негізгі құзыреттілікті қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тіл мәдениетін дамытудың әлеуметтік-педагогикалық технологиялары
  Несиелер: 5

  Оқылатын пәннің теория мен практикасының негізгі ережелерін білу. Тілдік материалды сауатты пайдалану, қолдану, сондай-ақ мақсатына қарай тілдік құралдарды саналы түрде таңдау және біріктіру. Қазақ фонетикасының, лексикасының, грамматикасының стилистикалық мүмкіндіктерін пайдалану қабілетіне ие болу. Сөздер мен фразеологизмдерді қолданудың тілдік қателерін талдау және түзету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бастауыш мектепте ғылыми-жаратылыстану пәндерін оқытудың заманауи мәселелері
  Несиелер: 5

  Жаратылыстану-ғылыми және әлеуметтік-мәдени ұғымдар жүйесін түсіндіру. Бастауыш мектепте Қоршаған ортаны оқытудың формалары, әдістері мен тәсілдері жүйесі. Бастауыш сынып оқушыларының экологиялық білімі. Бастауыш сынып оқушыларын Табиғаттағы маусымдық құбылыстармен таныстыру. Табиғат күнтізбесімен жұмыс. Бастауыш сынып оқушыларының оқу жетістіктерін бағалау. Оқытудың табыстылығын бағалау нормалары. Тұлғаның экологиялық тәрбиелілік деңгейінің диагностикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бастауыш мектепте математиканы оқытудың заманауи мәселелері
  Несиелер: 5

  Математикалықбілімберудіңзаманауитехнологияларынжіктеу. Математиканыдамытутехнологиясы. Математиканың проблемалықоқытутехнологиясы. Бастауышмектептематематиканыоқытуерекшеліктері. Бастауышмектептематематиканыоқытустандарттары. Білімберудегіақпараттық-коммуникациялықтехнологиялар. Бастауышмектептіңбілім беру стандарты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Педагогтың кәсіби дамуы
  Несиелер: 4

  Тұлғалық-кәсіби өсу мен өзін-өзі жетілдіруді жобалау. Тұлғалық-кәсіби өсудің мәні мен бағыттарын зерттеу. Өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту процесінің негізгі кезеңдері. Кәсіби идеал және оның тұлғаның кәсіби қалыптасуындағы рөлі. Мамандық, мамандықты меңгерудің когнитивті негіздері. Тұлғаның өзін-өзі дамыту және кәсіби өзін-өзі анықтау. Өзін-өзі тану тәсілдері мен тәсілдері. Кәсіби іс-әрекет тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыру және өзін-өзі бекіту тәсілі ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Озық педагогикалық тәжірибені талдау және қолдану
  Несиелер: 6

  Озық педагогикалық тәжірибені ұсыну. Озық (нәтижелі) тәжірибенің мәні. Тәжірибе құрылымын түсіну-педагогтың маңызды міндеті. Педагогтың заңдар мен қағидаттарды практикада белсенді игеруі және іске асыруы. Педагог жетілдіру есебінен үздік нәтижелер алады. Педагогикалық үдерісті оңтайлы ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бастауыш білім беру сапасын бағалаудың халықаралық жүйесі
  Несиелер: 6

  Білім беру сапасының мониторингін түсіндіру. Бастауыш мектепте Қазақстанда және шетелде тестілеу жүйесінің даму тарихы. Жоғары оқу орнының филологиялық білім сапасын бағалаудың модульдік рейтингтік жүйесі. Білім беру сапасының құрылымдық және функционалдық компоненттері. Білім беру сапасының сипаттамасы. Білім берудің жаңа сапасын жоспарлау және қалыптастыру. Білім беру сапасының құрылымдық және функционалдық компоненттері. Білім беру пОНцесініңсапасытүсінігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бастауыш мектепте әдебиетті оқытуың қазіргі мәселелері
  Несиелер: 4

  Бастауыш әдеби білімнің жалпы сипаттамасын зерттеу. Заманауи технологияларын қалыптастыру, оқырмандық қызмет. Көркем әдебиетті оқуға оқытудың заманауи технологияларының орындылығын негіздеу. Сөйлеу әрекетінің түрі ретінде оқу қажеттілігін анықтау. Оқу дағдысын дамытудың негізгі сатыларын жіктеу. Оқытудың әртүрлі кезеңдерінде білікті оқырман іс-әрекетінің құралы ретінде оқу дағдысын жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Педагогикалық зерттеудің әдіснамасы мен әдістері
  Несиелер: 5

  Педагогтың зерттеу қызметін жіктеу. Педагогикалық зерттеу туралы ұғымды анықтау. Қазіргі педагогикалық зерттеулердің теориялық негіздері мен мәселелерін жүйелеу. Ғылыми ізденістердің көздері мен шарттарын қарастыру және қатаң талдауға алу. Тақырыпты анықтау және зерттеудің өзектілігін зерттеу. Зерттеудің мақсаты, міндеттері мен гипотезаларының өзара байланысын, зерттеу жүргізу әдістемесі туралы ұғымды жаңғырту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бастауыш білім беруде жеке-бағдарлы оқыту технологиялары
  Несиелер: 5

  Тұлғалық-бағдарлы оқытуды түсінудің әртүрлі тәсілдеріне жүргізілген талдауды бағалау. Оқушының тұлғасын және мұғалімнің тұлғасын оның субъектісі ретінде көрсететін білім беру процесінің түрін түсіну және пайдалану; оқытудың мақсаты тұлғаны дамыту болып табылады. Оқыту процесінде құндылық бағдарларын және оның негізінде қалыптасатын нанымдарының құрылымын есепке алу " әлемнің ішкі моделі»

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Код ON1

  Бастауыш мектептердегі түрлі білім беру саласы бойынша мәселелерді білу, білім беру саласында ғылыми-тәжірибелік инновациялық өңдеулер мен қолданбалы зерттеулерді жүйелі түрде шешуге негізделген міндеттерді білу, талдау.

 • Код ON2

  Ғылым философиясының ережелері мен категорияларына негізделе отырып, оның дамуының қазіргі кезеңінде ғылымда пайда болатын пәнаралық сипаттағы негізгі дүниетанымдық және әдіснамалық мәселелерді талдау, әр түрлі фактілер мен құбылыстарды бағалау.

 • Код ON3

  Бастауыш білім беруде инновациялық технологиялар мен заманауи тәсілдемелерді білу, педагогикалық және дербесәдістемелік пәндерді оқытудың негіздерін білу.

 • Код ON4

  Кәсіби саладағы мәселелердің ғылыми мәнін анықтау. Студенттердің үздіксіз ғылыми және кәсіби жетілуі мен өздігінен білім алу қажеттілігін қалыптастыру.

 • Код ON5

  Талдау және синтездеу негізінде кәсіби қызметтегі мәселелерді шешу. Басқарушылық шешімдер қабылдау, олардың мүмкін болатын салдарын бағалау және олар үшін жауапкершілік

 • Код ON6

  Ресурстарға қажеттілікті бағалау және кәсіби қызметте міндеттерді шешу кезінде оларды пайдалануды жоспарлау. Жинақталған тәжірибені сыни бағалау және қайта ойлау , кәсіби және әлеуметтік қызметті, игерілген ғылыми әдістер мен қызмет тәсілдерін талдау

 • Код ON7

  Қарым-қатынастың мақсаттары мен жағдайларына сүйене отырып, коммуникацияларды талдау, сауатты құру. Кәсіби білім мен іскерлікті практикада қолдану, кәсіби қызметтің концепцияларын, модельдерін ұсыну, әдістері мен құралдарын ойлап табу және сынақтан өткізу.

 • Код ON8

  Психологиялық және педагогикалық зерттеулерде сандық және сапалық әдістерді талдау арқылы әр түрлі жастағы білім алушылардың әрекеті, қарым-қатынасы және дамуының диагностикасын жүргізу.

 • Код ON9

  Жаңа концептуальды идеялар мен педагогика ғылымдарын дамыту бағыттарын заманауи білім беру парадигмасы мәнмәтіндерінде қолдану, ғылыми зерттеу нәтижелерін теориялық талдау әдістері мен компьютерлік модельдеу тәсілдерін меңгеру.

 • Код ON10

  Оқытудың тиімді, инновациялық технологиялары мен интерактивті әдістерін түсіндіру қабілеті. Халықаралық ортада өндірістік, қолданбалы және ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыру.

 • Код ON11

  Ғылыми-педагогикалық ойлаудың инновациялық стилі және педагогикалық шындықты тұтастай қабылдау, ойлаудың дербестігі, сыни, талдау және диагностикалық дағды.

 • Код ON12

  Командада жұмыс істеу қабілетін көрсету, кәсіби қызметте стандартты емес жағдайларда жедел басқару және педагогикалық шешімдерді қабылдау кезінде шығармашылық көзқарас пен логикалық ойлау қабілетін көрсету.

Top