Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04111 Мемлекеттік және жергілікті басқару в Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

 • ҚР мемлекеттік қызмет көрсетуді стандарттау
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқытудың мақсаты мемлекеттік қызмет көрсетуді стандарттаудың теориялық және құқықтық білімдерінің оңтайлы көлемін қалыптастыру болып табылады. Мемлекеттік стандарттау және сертификаттау жүйесінің негізгі ережелерін, Мемлекеттік қызмет көрсету ережесі мен тәртібін, өлшем бірлігі мен дәлдігін қамтамасыз ету туралы заңнаманың негізгі нормаларын, салыстырып тексеру мен калибрлеуді жүргізудің теориялық негіздерін, өлшемдердің сыныптамасын білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару шешімдерінің салдарын қабылдау және бағалау
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты басқарушылық шешімдерді қабылдау әдістерінің мәні мен мазмұнын кешенді қарастыру болып табылады. Пәннің міндеттері: - басқарушылық шешімдерді әзірлеу және қабылдау процесінің теориялық-әдіснамалық негіздерін оқу; - басқарушылық шешімдерді қабылдаудың әртүрлі әдістері мен модельдерінің ерекшеліктерін зерттеу; - басқарушылық шешімдердің тиімділігін негіздеу және бағалаудың қазіргі технологияларын қарастыру; - айқындық, белгісіздік және тәуекел жағдайында басқарушылық шешімдерді қабылдау әдістерінің ерекшеліктерін талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Магистранттарды оқытудың негізгі мақсаты-менеджменттің әртүрлі деңгейлерінде қазіргі ұйымды басқару үшін қажетті білім, білік және практикалық дағдылар жүйесін қалыптастыру және ұйымның даму мақсаттарына қол жеткізу үшін оларды барабар және тиімді пайдалануға қабілеттілігі мен дайындығын дамыту. Курста менеджмент теориясы мен практикасына байланысты сұрақтар қарастырылады: ұйымның қоршаған ортасы; басқару функциялары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Адам ресурстарын басқару
  Несиелер: 2

  Магистранттарды ресурс тиімділігі мен энергия тиімділігіне бағытталған кәсіпорындар мен ұйымдарда процестерді басқаруға дайындау; ұйымдағы бизнес-процестерді басқарудағы жобалау-ұйымдастыру қызметі шеңберінде мақсатқа бағытталған басқару қызметіне дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттік бағдарламалар мен жобаларды талдау және бағалау
  Несиелер: 5

  "Мемлекеттік бағдарламалар мен жобаларды талдау және бағалау" пәнін меңгеру мақсаты: - магистранттарды мемлекеттік басқару технологиясы ретінде бағдарламалар мен саясаттарды талдау және бағалаудың қазіргі тәжірибемен және әдістемелік негіздерімен таныстыру; - магистранттарды мемлекеттік басқару практикасында бағдарламалар мен жобаларды талдау және бағалаудың принциптерін, әдістері мен тәсілдерін қолдануға дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ақпараттық технология негізінде бизнес-талдау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: бизнес үрдістерді жүзеге асыру нәтижесінде пайда болатын деректерді талдау саласында білім алу. Деректердің үлкен көлемін сақтаудың ақпараттық жүйелерімен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру. Әртүрлі ақпараттық жүйелерден деректерді интегралдауды және оларды өңдеу және талдау құралдарын меңгеру бизнес процестерді оңтайландыру және бизнес жоспарлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (Кәсіби)
  Несиелер: 2

  Бұл пән жалпы ғылымдық және ғылыми-кәсіби проблематикалар шеңберінде полемика мен дәлелдеу біліктерін дамыту негізінде монолог және диалог түріндегі шетел тілінде ауызша байланыс жасау, мамандығына сәйкес шетел әдебиетін және қоғамдық-саяси бағытындағы мақалаларды оқу және соңынан өңдеп, алынған ақпаратты өз түсінігінің пайдалавну дағдыларын ары қарай дамытуға бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқарушылық шешімдерді қабылдау әдістері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты басқарушылық шешімдерді қабылдау әдістерінің мәні мен мазмұнын кешенді қарастыру болып табылады. Пәннің міндеттері: - басқарушылық шешімдерді әзірлеу және қабылдау процесінің теориялық-әдіснамалық негіздерін оқу; - басқарушылық шешімдерді қабылдаудың әртүрлі әдістері мен модельдерінің ерекшеліктерін зерттеу; - басқарушылық шешімдердің тиімділігін негіздеу және бағалаудың қазіргі технологияларын қарастыру; - айқындық, белгісіздік және тәуекел жағдайында басқарушылық шешімдерді қабылдау әдістерінің ерекшеліктерін талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ұйымдастыру теориясы және ұйымдастыру тәртібі
  Несиелер: 2

  Пән екі дербес, бірақ өзара байланысты кәсіби білім салаларын біріктіреді, онда ұйымның феноменімен байланысты ғылыми ізденістер мен арнайы зерттеулер кеңінен жүргізіледі, ұйымдардың адамдардың өмірі мен мінез-құлқына әсері, ұйымның дамуы, олардың қайта құрылуы және менеджерлер мен қызметкерлердің қызметін тиісінше өзгерту бойынша нақты материалдар жинақталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттік қызмет көрсету технологиялары
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқытудың мақсаты мемлекеттік қызмет көрсету кезінде шешім қабылдауға мүмкіндік беретін теориялық және құқықтық білімнің оңтайлы көлемін қалыптастыру болып табылады. Оның негізгі міндеттері Мемлекеттік басқарудың қазіргі заманғы жүйесінде мемлекеттік қызметтерді көрсету және Мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша кәсіби қызметті жүзеге асыру кезінде туындайтын нақты жағдайларда заңды шешімдер қабылдау дағдыларын қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Іскерлік коммуникациялар және қақтығыстарды басқару
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты тыңдаушылардың іскерлік коммуникация және қақтығыстарды басқару саласындағы білім негіздерін меңгеруін қамтамасыз ету болып табылады. Пәнді оқытудың міндеттері оның пәнінің мазмұны мен ерекшелігімен анықталады және кәсіби қызмет және т. б. барысында іскерлік қарым-қатынасқа байланысты негізгі мәселелерді зерттеумен шектеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  "Басқару психологиясы" пәні тыңдаушыларда еңбек ұжымын басқару мәселелерін шешуге, басқаруға қатысы бар адамдардың психикалық процестерін зерделеуге қазіргі заманғы психологиялық әдіснаманы қолданудың теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыруды үйренеді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттік басқару теориясы мен тәжірибесі (ағылшын тілде)
  Несиелер: 2

  Пәнді игерудің мақсаты-басқарудың теориялық-әдіснамалық негіздері мен мемлекеттік биліктің қазіргі механизмі туралы біртұтас түсініктерді қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқытудың міндеттері Мемлекеттік басқару жүйесінің мазмұндық аспектісін, оның мақсатты және функционалдық құрамын жүйелі және жүйелі зерттеу, сондай-ақ мемлекеттік басқарудың құралдары мен әдістерін қарастыру, Мемлекеттік басқарудың ресурстық әлеуетімен және бағалауымен танысу болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Корпоративтік басқару
  Несиелер: 2

  Пәннің пәні – қазіргі басқару үлгілерінің мысалында корпорацияны басқарудың қазіргі тәжірибесімен танысу. Пәнді оқытудың мақсаты – корпоративтік басқару жүйесі туралы тұтас түсінік қалыптастыру, сондай-ақ практикалық қызмет үшін қажетті дағдыларды қалыптастыру; елдің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудегі корпоративтік басқару жүйесінің рөлін көрсету; корпоративтік басқарудың негізгі шетелдік үлгілерімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мемлекеттік инновациялық саясат
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу мақсаты инновациялық менеджменттің принциптері мен әдістерін меңгеру, ғылыми-техникалық болжамның нәтижелері негізінде стратегиялық, тактикалық, жедел инновациялық шешімдерді қабылдау, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелер қоржынының оңтайлылығы және әрбір жобаның тиімділігі ұғымына сүйене отырып, жобаның өмірлік циклінің теориясын меңгеру, инновациялық ойлауды қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Стратегиялық өзгерістер мен инновацияларды басқару
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгеру мақсаты - инновациялық үрдістің мазмұны мен құрылымын зерттеу, инновацияны басқарудың әртүрлі аспектілерін зерттеу, корпоративтік инновациялық стратегияларды талдау дағдыларын меңгеру, сондай-ақ инновациялық жобалардың тиімділігін бағалауды орындау және оларды қаржыландырудың ықтимал түрлерін іздеу. Корпоративтік инновациялық ұйымдық құрылымдардың жұмыс істеуіне талдау жүргізуге, сондай-ақ ұйымаралық инновациялық желілер мен кластерлерді зерттеуге ерекше назар аударылатын болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Ұйымдастыру-басқару шешімдерін қабылдай алады; олардың салдарын бағалай алады; кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде шет тілін еркін меңгеруіне, өзінің кәсіби және жеке деңгейін арттыру құралы ретінде жауап беруге дайын; кәсіби қызмет міндеттерін шешу үшін мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрдегі коммуникацияға дайын

 • Код ON2

  Абстрактілі ойлауға, талдауға, синтезге қабілетті; ұйымның стратегиялық жоспарларына сәйкес Басқару философиясы мен тұжырымдамасын, кадрлық және әлеуметтік саясатты, ұйымның басқару стратегиясын әзірлей алады; өзінің кәсіби қызметі саласында ұжымды басқаруға, Әлеуметтік, этикалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды төзімді қабылдай алады; және ұйымдастыру-басқару шешімдерін қабылдай алады.

 • Код ON3

  Әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдардағы экономикалық қызметтерді, бөлімшелерді басқара алады; ұйымның кадрлық әлеуетін және оның даму бағыттарын бағалай алады; бәсекеге қабілетті персоналды тарту, іріктеу және іріктеу саясатын әзірлеу және енгізу дағдыларын меңгерген; персоналды ынталандыру және ынталандыру саясатын меңгерген, ұйымдағы жайлы моральдық-психологиялық климатты, тиімді ұйымдастыру мәдениетін қалыптастыруға және қолдауға дайын.

 • Код ON4

  Ұйымдарды, бөлімшелерді, қызметкерлер топтарын (командаларын), жобалар мен желілерді басқаруға; корпоративтік стратегияны, ұйымдық даму және өзгерістер бағдарламаларын әзірлеуге және олардың іске асырылуын қамтамасыз етуге қабілетті; қолданбалы зерттеулер жүргізу және бизнес-процестерді басқару үшін сандық және сапалық әдістерді пайдалануға, оларды қолдану нәтижелері бойынша талдамалық материалдар дайындауға дайын

 • Код ON5

  Әлемдегі саяси процестердің, әлемдік экономика мен жаһанданудың қазіргі заманғы даму үрдістерін түсінуге, халықаралық бәсекелестік мәселелерінде бағдарлануға, стратегиялық, ағымдағы, жедел бақылау жүйелерін әзірлеуге қабілетті; әлеуметтік-экономикалық проблемаларды диагностикалаудың, талдаудың және шешудің қазіргі заманғы әдістерін, сондай-ақ шешімдер қабылдау және оларды практикада іске асырудың әдістерін; қызметтің түрлі салаларындағы операцияларды басқарудың қазіргі заманғы әдістерін меңгерген

 • Код ON6

  Әртүрлі көздерден алынған ақпаратты верификациялау мен құрылымдауды жүзеге асыра алады; әртүрлі зерттеу және әкімшілік міндеттерді шешу үшін ақпараттық технологияларды қолдана алады; ақпаратты сын тұрғысынан бағалай алады және талдау мен синтездеу негізінде шешімді конструктивті қабылдай алады, тәжірибеде қабылданатын басқарушылық шешімдердің салдарын бағалай алады.

 • Код ON7

  Ұйымдастырушылық құрылымдарды жобалауға, ұйымдардың стратегияларын әзірлеуге қатысуға, іс-шараларды жоспарлауға және жүзеге асыруға, стратегиялық өзгерістер барысында жүзеге асырылатын іс-шаралар үшін жеке жауапкершілікті ескере отырып, өкілеттіктерді бөлуге және беруге қабілетті; инновациялық идеяларды және оларды іске асыруға стандартты емес тәсілдерді ұсына алады; пәнаралық жобалар шеңберінде кооперацияға, аралас салалардағы жұмысқа дайын

Top