Жаңа білім беру бағдарламасы

7M02301 Лингвистика в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, дербес ғылыми-зерттеу, ғылыми-педагогикалық, ұйымдастыру-басқару қызметінің дағдыларын меңгерген, іргелі теориялық-әдіснамалық базасы бар, тіл білімі ғылымы саласында жан-жақты білімді, халықаралық нарықта сұранысқа ие құзыретті мамандар дайындау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M057 Лингвистика
 • Дайындық бағыты 7M023 Тілдер және әдебиет
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Аталмыш оқу курсының қажеттілігі магистранттардың негізгі заманауи психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын түсіну және оны қызмет барысында пайдалану ақылы дәлелденеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Коммуникативтік грамматика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - тілдің зерттелуімен танысу, грамматиканың жүйелік көрінісін мәтіндік талдаумен байла-ныстыру болып табылады, сөйлеушінің коммуникативтік қызме-тіне байланысты грамматикалық жүйенің түсіндірмелі үлгісін құруға байланысты тілдің маңызды бөліктеріне назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тілдік зерттеулердің ғылыми әдістері
  Несиелер: 5

  Пән кез-келген ғылыми пәннің немесе ғылыми бағыттың теориялық негізін, оның негізгі құралдарын қарастырады, лингви-стикалық зерттеулердің стандартты әдістері мен құралдарына (әдістері мен әдістемелері) ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі лингвистиканың ғылыми парадигмалары
  Несиелер: 5

  Пән лингвистикалық ғылымның даму тенденцияларын, лингвистикалық ғылымды дамытудың негізгі бағыттарын, парадигмалардың айрықша ерекшеліктерін айқындайды. Пән социолингвистикалық зерттеулер, когнитивтік лингвистика, психолингвистика, невролингвистика, функционалдық, гендерлік лингвистика сияқты негізгі бағыттарды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Лингвистикалық оқу концепциясы
  Несиелер: 5

  Пән аясында ежелгі дәуірден қазіргі жағдайға дейінгі тіл туралы ғылымның дамуының негізгі кезеңдері баяндалады, негізгі лингвистикалық мектептер мен ірі тіл мамандары, негізгі принциптері, зерттеу әдістемесі, қазіргі лингвистикадағы ең маңызды жетістіктері туралы мәліметтер берілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі лингводидактиканың теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Пән бойынша тіл теориясы адамның даму функциясы ретінде қарастырылады, бірінші тілді меңгеруіне байланысты тілдік тұлға-ның лингводидактикалық проблематикасына, тілдегі жоғары білік-тіліктің лингводидактикалық түсіндірілуіне және осыған байланы-сты мәселелерге назар аударылады. Лингводидактиканың заманауи бағыттары - феноменологиялық, герменевтикалық және риторика-лық үрдістерге шолу жасалды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тілтанудың филосо-фиялық-әдіснамалық мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән лингвистиканың даму тарихын ғылым ретінде, философия-лық үрдістерді және дүниетанымдарды тілдің теориялық тұжы-рымдамаларына әсерін зерттеуге бағытталған. Пән лингвисти-калық зерттеулер әдіснамасы туралы идеяларды қалыптастыруды, ғылыми қызметті жоспарлау мен ұйымдастырудағы жүйелік зерттеулерді дамытуды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәтіннің лингвистикалық сараптамасы: теория және тәжірибе
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - лингвистикалық білімдер жүйесі, оның ішінде заңдар мен жіктеу принциптерін білу, мәтіннің лингвистикалық сараптамасының типологиясы. Курста сараптамалық қызметті жүзеге асырудың технологиялары мен әдістері, құқық саласына тартылған даулы мәтіндерді лингвистикалық зерттеудің ерекшеліктері, мәтіннің лингвистикалық сараптамасында қолданылатын сөздіктер түрлері қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Юристтік лингвистика
  Несиелер: 5

  Пән құқықтық кеңістіктегі лингвистиканың әртүрлі мәселелерін, құқықтық құжаттардың лингвистикалық сараптамасын қарастырады. Заң жобаларының мәтіндерін лингвистикалық тұрғыдан әзірлейді, заңнамалық ұсыныстарды лингвистикалық сараптамадан өткізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жалпы тіл білімінің ғылыми парадигмалары
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі лингвистикалық ғылымның даму бағыттарын, лингвистикалық ғылымның дамуының магистральді бағыттарын, парадигмалардың ерекше белгілері, жаңа лингвистикалық пәндер-дің негізгі түсініктерін, лингвистикадағы жаңа бағыттардың қалыптасуы мен даму ерекшеліктерін, сондай-ақ әртүрлі лингви-стикалық бағыттар мен мектептерде қарастырылатын жеке мәселелерді қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру жүйесінде магистранттардың тұтас педагогикалық процессті ұйымдастыра білуін, кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеруін және табысты ғылыми шығармашылық белсенділіктерін дамыту болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Лингвомәдениеттану
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің аясында мәдениет пен тілдің өзара байланысы мен өзара әсер етуі қарастырылады, бұл процесске лингвистикалық және тілден тыс (мәдени) мазмұндағы біртұтас құрылым ретінде ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Лингвопрагматика
  Несиелер: 5

  Пән белгі және оны пайдаланушы арасындағы қарым-қатынас тұрғысынан сөйлеуде тіл белгілерінің қолданылуы мен жұмысын, сонымен қатар сөйлеу актісіне қатысушылардың ерекшеліктеріне байланысты тілдік пікірлерді құру ерекшеліктерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Медиалингвистика
  Несиелер: 6

  Пән медиа саласында (қазіргі заманғы бұқаралық коммуникациялар) тілдің жұмыс істеуін, баспа, аудиовизуалды және желілік ақпарат құралдарымен, сондай-ақ бұқаралық коммуникация қатысушыларының сөйлеу мінез-құлқын және оның спецификалық салаларға, фактураларға және медиатексттердің жанрларға саралануын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Лингвистикалық мектептер
  Несиелер: 5

  Пән аясында ұзақ кезең арасында білімді дамыту барысында қалыптасқан «лингвистикалық мектеп» ұғымының көп аспекттілігі қарастырылады. XX ғасыр және XXI ғасырдың басында қалыптасқан негізгі лингвистикалық мектептер мен бағыттарға ерекше көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Корпустық лингвистика
  Несиелер: 5

  Пән корпустық лингвистиканы қолданбалы лингвистика бөлімі ретінде қарастырады, тіл негізін қалыптастырудың тарихи дәлелі және корпустық лингвистиканы ғылыми бағыт ретінде дамуын ұсынады. Тіл корпусының компьютерлік қолдауына, мәтіндермен жұмыс жасау ерекшелігіне ерекше назар аударылады. Корпус лингвистикасы дәстүрлі лингвистика үшін балама ретінде ұсынылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі заманғы жарнама және БАҚ тілі
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - жарнама және бұқаралық ақпарат құралдары-ның тілін дамытудағы ағымдық үрдістерді зерттеу саласындағы білім жүйесін құру. Курс қазіргі заманғы медиаға және жарнамаға тән авторлық сөйлеу стратегиясы, тіл және сөйлеу әдістерін ұсынады. Курс бұқаралық ақпарат құралдары стандартының тұжырымдамасы, жарнама тілі, графикалық ойын тұжырымдамасы және типологиясы, жарнамалық мәтіндер туралы түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әдеби редакциялау
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - әдеби редакторлық білімін редакторлық талдау, мәтіннің әдеби формасын бағалау және жетілдіру. Курс микро-редакциялаудың негіздерін, мәтіндік, нақты, логикалық, сөйлеу қателерінің тұжырымдамаларын ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Танымдық лингвистика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - танымдық лингвистиканың лингвистикадағы заманауи бағыт ретінде түсіну. Әлем түсініктері, әлемнің тұжырымдамалық бейнесі, әлем бейнесін ауызша білдіру туралы толық ақпарат беріңіз.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Психолингвистика теориясы
  Несиелер: 6

  Психолингвистика пәні лингистикалық пәндерге жататын күрде-лі ғылым ретінде қарастырылады, өйткені ол тілді зерттейді, және психологиялық пәндерге жатады, себебі оны белгілі бір аспектте - психикалық құбылыс ретінде қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  негізгі дүниетанымдық және әдістемелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді, талдау және кәсіби қызметте пайдалану

 • Код ON2

  заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті дағдыны игеру білу

 • Код ON3

  ақпараттарды өз бетімен табуға, талдауға, іріктеу жасауға, қайта құруға, сақтауға, түрлендіруге және тасымалдауға, оның ішінде қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен жүзеге асыруға, логикалық операцияларды қолдана отырып, ақпараттарды өңдеуге қабілетті.

 • Код ON4

  филология ғылымының дамуынның үрдісі пен өзекті мәселелері туралы және лингвистикалық зерттеу әдістері мен ғылыми ақпараттың маңызды көздері туралы, зерттеу жүргізу барысында электронды ақпараттық ортаны және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар ресурстарын пайдалану тәжірибесі туралы білу.

 • Код ON5

  кәсіби коммуникацияның түрлі саласындағы шешендік, ғылыми, іскери тілдік дағдылар мен нормаларды меңгеріп, кәсіби міндеттерді шешуде, ғылыми полемикада тиімді пайдалана алады.

 • Код ON6

  жаһандану жағдайында тілдік оқытудың қазіргі заманғы технологияларын меңгеру және лингвистикалық ғылымдағы жаңа жүйелік тәсілдерді және оларды кәсіби қызметте және ғылыми-зерттеу жұмысында пайдалана білу.

Top