Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02208 Археологияжәне этнология в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Көшпелілердіңдәстүрлімәдениетінзерттеумәселелері
  Несиелер: 5

  Дала мәдениетімен бірге қалыптасқан көшпелі мал шаруашылығына негізделген экономикалық және мәдени түрлерді зерттеу, қазақ халқының тіршілігін қамтамасыз ету жүйесінде экономиканың негізгі нысандарын және жазылмаған дала заңы оның мәні тұрғысында зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Этнографиялық өлкетану
  Несиелер: 5

  Аймақтың топографиясы мен материалдық мәдениетін зерттеу:тарихи қорғалатын аймақтар мен әкімшілік аудандар, көшелер, сәулет және тарихи тұрмыстық кешендер мен ескерткіштер, тұрақтар, қыстаулар, тұрғын үйлер, мазарлар, кесенелер. Осы және басқа да объектілер арқылы өлкені тануға этнографиялық тұрғыда келу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Археологияныңіргелімәселелері
  Несиелер: 5

  Қазақстан археологиясын көне дәуірлерден бастап оқыта отырып оның әр кезеңдеріне қатысты өзекті мәселелерді жолға қоя білу. Сол арқылы жұмыс жасай отырып болашақ зерттеу тақырыптары қалыптасатын болады. Әрі осы пән арқылы археологияның негізгі мәселелері белгілі болып отырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Этнологияның іргелі мәселелері
  Несиелер: 5

  Әлем деңгейіндегі болып жатқан этникалық және этникаралық үрдістерді, әлем халықтарының материалдық және рухани мәдениетінің ерекшеліктерін, этникалық жүйелілердің қалыптасуы мен дамуын және өзара әрекетінің заңдылықтарын іргелі мәселе ретінде қарастыра отырып зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ қоғамының потестарлық-саяси ұйымдасуы
  Несиелер: 5

  Қазақ дәстүрлі қоғамында әлеуметтік, билік-басқару қатынастарды және саяси институттардың түрлерін (билік, әлеуметтік реттеу және басқару институттары, отбасы институты) тереңдете зерттеу арқылы Отандық үлгідегі ерекше озық үлгіні әлемдік этнологияға таныту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Этнографиялық мұражайтану
  Несиелер: 5

  Қазақстанда қалыптасып жатқан көптеген музейлердің ішіндегі этнографиялық музейтанудың рөлі, оны зерттеудің негізгі нысаналары, музейдегі этнографиялық жәдігерлердің түрлерінің сапасы мен тарихи құндылығын және салыстырмалы зерттеулер жасауға, тарихи туризмді қалыптастыруға белсенділігі артады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру жүйесінде магистранттардың тұтас педагогикалық процессті ұйымдастыра білуін, кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеруін және табысты ғылыми шығармашылық белсенділіктерін дамыту болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Орталық Азияның орта ғасыр дәуірі: этно және мәдени генез мәселелері
  Несиелер: 5

  Бағдарлама Орталық Азия халықтарының VI-XVII ғасырлардағы этномәдени және мәдени дамуының мәселелерін қалыптастыруға бағытталған. Сонымен қатар осы уақыт аралығындағы қазақ халқының қалыптасуы мен дамуындағы орны бар ұлыстардың этникалық тарихы мен этногенезі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Орталық Азия халықтарының дәстүрлі дүниетанымы
  Несиелер: 5

  Орта Азия халықтарының дәстүрлі дүниетаным негіздерін, олардың аймақтық ерекшеліктері негізінде қарастыра отырып өзара ұқсастықтары мен ерекшеліктеріне мән беріп зерттеу. Сонымен бірге осы аймақтарда тараған діни идеяларды қалыптастыру тарихын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ХХ ғасырдағы археологиялық тұжырымдар
  Несиелер: 5

  Археологияның ХХ ғасырда қалыптасқан теориялық ұстанымдары мен бағыттарының даму үдерісін бағамдай отырып соған қатысты қалыптасқан тұжырымдар негізінде заманауи антропология мен археологияның көкейкесті мәселелерін білу. Теориялық археологияның ұғымдары мен түсініктердің даму үрдісінің түсінігін қадағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Археологиялық және этнологогиялық зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Археология мен этнологиядағы ғылыми-зерттеу жұмыстың барлық сатысы деңгейінде ұйымдастыру жұмыстарын оқытатын бұл пән арқылы, ғылыми зерттеу жобаларын жасаудан бастап, ол жобаларда қандай бағыттарды дамыту және әдістемелігін, әдістерін, қазіргі заманғы теорияларын зерттеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Орталық Азиядағы қола дәуірінің ерте өркениеттері
  Несиелер: 5

  Пәнде ерте қола дәуіріндегі Қазақстан жерінде тараған Петров, Нұртай сияқты мәдениеттермен қатар Оңтүстік Сібірдің, Орталық Азияның, Мохенджо-Даро, Хараппа, Шань-Ин, Шығыс Түркістанның сұр және безендіру керамикасының мәдениеті туралы мәліметтері бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Қоғамның қазіргі кездегі дамуы жағдайында басқару процесінің психологиялық мазмұнының рөлі арта түсуде. Курсты оқу барысында студенттер басқару қызметінің көп қырлы психологиялық мазмұны туралы қазіргі заманғы көзқарастармен танысады, сондай-ақ ұйымдардағы адамдардың мінез-құлықтарын басқаруға көмектесетін тәжірибелік дағдыларды игереді, оларды болашақ кәсіби қызметінде қолдануға мүмкіндік алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сібір мен Қазақстанның этномәдени кеңістігі
  Несиелер: 6

  Сібір мен Қазақстан аумағындағы этномәдени үрдістерді орта ғасырдың ортасынан бастап бүгінгі күнге дейін зерттеу. Сол арқылы ұлттар мен ұлыстардың өзара ықпалдастық негізінде дамыған мәдениеті мен дүниетанымын этномәдениет ретінде қарастыру тұрғысы жолға қойылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаланың антропологиясы
  Несиелер: 6

  Қазіргі таңда жаңадан қалыптасып үлгерген қала антропологиясы пәні арқылы қаланың әлеуметтік ұйымын, әлеуметтік ұйымның және әлеуметтік өмірдің түрлерін зерттеу. Сонымен қатар қала өміріндегі көне дәуірден қалыптасқан өзгеріске түспеген үрдістер мен шаруашылық жағдайлар салыстырыла қарастырылатын болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ этнофольклоры: өткені мен бүгіні
  Несиелер: 6

  Қазақ халқының этнофольклорын зерттеу тұрғысында түркі-моңғол халықтарының фольклорын тереңдете зерттей отырып, салыстыра қарастыру және оның этникалық тарихтың дерек көзі ретінде қарастыру. Сонымен қатар осы халықтардың жыр-аңыздарының мәтіндері арқылы да өткені мен бүгініне көз жүгірту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қола дәуіріндегі культурогенез мәселелері
  Несиелер: 5

  Еуразия аймағындағы қола дәуірінде мекендеген халықтардың кейінгі сақ қоғамымен сабақтастығы мәселесі және түркі, қазақ халқының мәденигенезіндегі оның алатын орны мен маңызы осы пәнде қарастырылады. Сонымен қатар қола дәуірінің мәдени дамуының тұжырымдамалық теориялық мәселелерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Этностеориясы және Этникалық мәдениет.
  Несиелер: 6

  Этнос және этникалық процестер теориясының әдістемелік мәселелерін, этнос және этнос теориясының отандық және шетелдік ұғымдарын, дәстүрлі мәдениетті оның өзге де халықтардағы белгілері мен халықтардың заманауи даму үдерістерінің негізгі проблемаларын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Орталық Еуразиядағы ежелгі түркі ескерткіштері
  Несиелер: 5

  Орталық Евразия жеріндегі көне түрік мәдени феномен ұғымын, соның ішінде материалдық жәдігерлердің кешенін, ғұрыптық кешендердің, жазба деректердің, петроглифтердің зерттеулері негізінде әлемдік көзқарастардың және оның археологиялық дерек көздерінің түрлеріндегі көріністерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Орталық Азиядағы тасқа қашау өнері
  Несиелер: 5

  Орта Азия мен Қазақстан территориясында кездесетін жартас өнеріндегі түрлі тарихи кезеңдердегі негізгі ескерткіштер мен оларда кездесетін элементтерді салыстыра отырып зерттеу мәселесі арқылы заманауи әдістерді қолдану нәтижесінде алынатын жетістіктермен пәндегі білімді меңгеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді, талдайды және кәсіби қызметте пайдаланады

 • Код ON2

  заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті дағдыныигеру білу

 • Код ON3

  Ғылыми таным әдіснамасын игеру

 • Код ON4

  Бір аймақ ретінде Сібір мен Орталық Азиядағы ортағасыр дәуіріндегі тарихи-мәдени үдерістерді білу.

 • Код ON5

  Кәсіби қызметте археологияның дамуы және жаңа тұжырымдар мен тәсілдер қалыптастыру бойынша теориялық білімді пайдалану.

 • Код ON6

  Орталық Азиядағы қола дәуірі өркениеттерінің тарихи дамуын салыстыру, ежелгі мәдениеттердің пайда болуы бойынша білім қалыптастыру.

 • Код ON7

  Еуразия көшпенділерінің дәстүрлі мәдениеті, әлеуметтік-таптық құрылымы мен мемлекеттік билігінің тарихи даму заңдылықтарын зерттеу.

 • Код ON8

  Теориялық антропология мен этнология бойынша негізгі білімін қолдану, антропология мен этнологиядағы зерттеу әдістерін игеру, Қазақстандағы ежелгі этностардың мәдениет генезисінің кезеңдерін білу.

Top