Жаңа білім беру бағдарламасы

6B03202 Мұрағаттану және кітапхана-ақпараттық ісі в Қазақстан-Американдық еркін университеті

 • Кітапханатану кіріспе
  Несиелер: 4

  Пән кітапханалық теория мен практиканың негізгі мәселелерін білетін, кәсіби қызметтің негізгі әдістері мен формаларын, әртүрлі санаттағы пайдаланушылардың кітапханалық қызмет көрсету технологияларын меңгерген, кітапхана ісінде болып жатқан үрдістер туралы тұтас түсініктері бар мамандарды дайындауды көздейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән адам мен биосфера өзегі болатын жалпы экологиялық мәселелерді қарастырады. Білім алушыларда экологиялық ойлауды қалыптастыруға бағытталған экологиялық қауіпсіздік, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі, биосфераның ластану көздері мен деңгейлері, халықты қорғау тәсілдері, құтқару жұмыстарын ұйымдастыру, төтенше жағдайларда олардың жұмысының тұрақтылығын арттыру жөніндегі іс-шаралар, халықтың іс-әрекеттері, азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстары мен олардың құрылғылары, халықты Азаматтық қорғаныс бойынша оқыту бөлімдері не бағыт береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән құқық ұғымдарын, қайнар көздерін, субъектілерін, әдістерін зерттеуге арналған. Қазақстан Республикасы құқығындағы жауапкершілік институтына сипаттама беріледі. ҚР Ұлттық құқығының конституциялық құқық, Әкімшілік құқық, қылмыстық құқық, Азаматтық құқық, Отбасы құқығы, еңбек құқығы, Халықаралық құқық салалары оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздер
  Несиелер: 5

  Пән сыбайлас жемқорлықтың пайда болу себептерін, мәнін және түсінігін қалыптастырады; сыбайлас жемқорлық қылмыс үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шаралары туралы білім қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пән экономикалық ғылымның даму кезеңдерін, меншіктің формалары мен заңды аспектілерін, баға қалыптастырудың тетіктерін, шағын кәсіпкерліктің рөлі және экономиканың дамуын қарастырады. Ерекше назар кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру және кәсіпкерлердің несиелік мекемелермен арақатынасына аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мұрағаттануға кіріспе
  Несиелер: 4

  Пән аясында студенттер өздері таңдаған мамандықтары туралы түсініктерді, құжаттану мен мұрағаттанудың қалыптасу және даму тарихын қарауды, білім жүйесіндегі мамандық орнын анықтауды, маманның дайындық деңгейіне, оның білімі мен іскерлігіне қойылатын жалпы талаптармен танысуды, еңбек нарығының жағдайын, құжаттану мен мұрағаттану жүйесіндегі құжат орнын зерделеу дағдысын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кітапхана ісінің тарихы
  Несиелер: 3

  Пән ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейінгі түрлі кітапханалардың пайда болу тарихымен және қызметімен таныстырады. ҚР және шетелдердің кітапхана ісі нақты қоғамдық-экономикалық құрылыстың тарихи жағдайларымен тығыз байланыста зерттеледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Пән студенттерді болашақ мамандық бойынша кәсіби-бағдарлы оқытуды жүзеге асырады. Оқытудың кәсіби бағыттылығы принципін жүзеге асыру, студенттердің болашақ мамандығы үшін коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру, орыс тілінде барабар кәсіби қызмет үшін қажетті.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аударма негіздері
  Несиелер: 3

  Пән ағылшын тілінен орыс тілінен орыс тіліне және орыс тілінен ағылшын тіліне жазбаша аударма дағдыларын жетілдіруге бағытталған, бұл өз кезегінде аудармашылар үшін кейбір маңызды-аударма компонеттерінің тәжірибесін терең меңгеруге ықпал етуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасындағы мұрағат ісінің тарихы
  Несиелер: 3

  Пән аясында студенттер ҚР-да құжаттану мен мұрағаттанудың қалыптасу және даму тарихы туралы түсініктерді қалыптастырады, маманның дайындық деңгейіне, оның білімі мен іскерлігіне, еңбек нарығының жағдайын, құжаттану мен мұрағаттану жүйесіндегі құжат орнын зерделеуге қойылатын жалпы талаптармен танысады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құжат және кітаптың жалпы теориясы
  Несиелер: 3

  Пән "құжатты" анықтаудан бастап баспа басылымдарын жіктеуге дейін жалпы құжаттанудың негізгі теориялық мәселелерін қарастырады. Құжат және кітап туралы кең таралған түсініктер, сондай-ақ құжаттану және кітап жүргізу мәселелерін зерттеген әр түрлі ғалымдардың зерттеулері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кітапханада қызмет көрсету
  Несиелер: 5

  Пән бірқатар тақырыптардан тұрады: "кітапхана" жүйесінде және қоғамдық еңбек бөлінісі контексінде кітапханалық қызмет көрсету; кітапханалық қызмет көрсетуге деген қоғамдық қажеттілік; жүйенің мақсаттары, құрылымы, қасиеттері; оның ортаға бейімделу тәсілдері. Әлеуметтік негізделген басым бағыттар мен стационардан тыс қызмет көрсету түрлеріне баса назар аударылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кітапхана каталогтары
  Несиелер: 4

  Пән кітапхана каталогтарының ерекшелігін, каталогтаудың әдістемесі мен техникасына үйретеді. Пәнде бойынша курстың екі блогын бөліп көрсетуге болады: библиографиялық сипаттаманы құрастырумен және каталогтарды жүргізуге және редакциялауға байланысты каталогизациялық процестер.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шет тілі: тілдік қарым-қатынас мәдениеті бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Пән білім алушылардың коммуникативтік және мәдениетаралық құзыреттілігін дамытуға және күнделікті және кәсіби-бағытталған қарым-қатынас жағдайында тілдік қарым-қатынастың мәдени-барабар стратегиясы мен тактикасын қалыптастыруға ықпал етеді, студенттердің мәдениетаралық қарым - қатынас субъектісі ретінде шет тілде сөйлеу мәдениетінің дағдыларын қалыптастырады, сөздік қорын кеңейтеді, тіл тасымалдаушылармен және басқа да мәдениет өкілдерімен қарым-қатынаста тілдік кедергінің алынуына ықпал етеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кітапхананың инновациялық-әдістемелік жұмысы
  Несиелер: 5

  Пәнде ШҚО мұрағаттар мен мұрағат ісінің пайда болу және даму тарихы оқытылады. Бұл қорлардың қалыптасу тарихын білу-кәсіби мұрағатшы мен кітапханашының маман ретінде қалыптасу үрдісінде қажетті құрамдас бөлік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағдарланған шет тілі
  Несиелер: 3

  Бұл пән білім берудің мәдениетаралық және кәсіби бағыттылығын жетілдіруді, қарым-қатынасты�� кәсіби саласында коммуникация дағдыларын қалыптастыруды, шет тілінде кәсіби маңызы бар ақпаратты іздеу және ауызша және жазбаша беру, тілдік дайындықтың жалпы танылған жалпы ғылыми және кәсіби деңгейіне қол жеткізуді көздейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасында мұрағат ісін мемлекеттік басқару
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік басқарудағы мұрағаттанудың негізгі мәселелерін отандық ғылымдағы қалыптасу тарихы аясында және шетелдік тәжірибені ескере отырып қарастыруды көздейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кітапхананың жарнамасы
  Несиелер: 5

  Бұл оқу пәні кітапхана ісі маманының оңтайлы ұйымдастырушылық мінез-құлқының моделін қалыптастыруға, технологиялық үрдістерді, кітапхана қызметкерлерін басқару әдістерін меңгеруге көмектеседі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Автоматтандырылған кітапханалық ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 4

  Пән кітапханашы-библиографтардың кәсіби даярлығының теориялық деңгейін анықтайтын базалық пәндер арасында негізгі орын алады. Пән желілік ақпараттық-кітапханалық құрылымдардың даму үрдістерін оқып үйренуді, кітапханалық-библиографиялық процестерді автоматтандыру жолдары мен мүмкіндіктері туралы түсініктерді кеңейтуді, негізгі отандық және шетелдік АБАЖ-мен танысуды, жаңа ақпараттық-іздеу жүйелерімен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруды көздейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шет елдердің мұрағат ісінің тарихы
  Несиелер: 5

  Пән шетелдік батыс мұрағаттану тарихын, теориясы мен әдіснамасын кешенді зерттеуге, отандық тарихи және мұрағаттану ғылымында алғаш рет жүзеге асырылуда.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ШҚО мұрағаттар тарихы
  Несиелер: 5

  Пәнде ШҚО мұрағаттар мен мұрағат ісінің пайда болу және даму тарихы оқытылады. Бұл қорлардың қалыптасу тарихын білу-кәсіби мұрағатшы мен кітапханашының маман ретінде қалыптасу үрдісінде қажетті құрамдас бөлік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бұлттар технологиясы
  Несиелер: 4

  "Бұлтты технологиялар" пәні "бұлтты" технологиялардың архитектурасы, "бұлтты" сервистерді жобалау тәсілдері мен ерекшеліктері бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды алуды, сондай-ақ негізгі қолданыстағы "бұлтты" платформаларға арналған қосымшаларды әзірлеу дағдыларын алуды көздейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кітапхана - ақпарат ісінің менеджменті
  Несиелер: 5

  Бұл пән менеджменттің принциптері мен заңдылықтары негізінде кітапханалық-ақпараттық қызметті басқару саласында студенттердің теориялық-практикалық дайындығының негізі болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кітапханалық маргетинг
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде маркетингтік ойлауды және оның жүзеге асырылуын қамтамасыз ететін арнайы дағдыларды қалыптастырады, маркетингті басқару қызметінің басым бағыты ретінде оқытады, оның кітапханалық-ақпараттық саладағы көрініс ерекшеліктерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мұрағат ісіндегі Web-технологиялар
  Несиелер: 5

  Пән Web архитектурасын, серверлік бағдарламалар стегін, клиенттік технологияларды (HTML, Javascript, CSS), толымды басқару жүйелерінің архитектурасын (CMS), веб-қосымшалардың қазіргі заманғы моделін, сыртқы Интернет-сервистерді және олардың API және PHP тілінде бағдарламалау дағдыларын алуды және деректер базасына (MySQL) негізделген қосымшаларды құруды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тарихи ақпарат
  Несиелер: 5

  Бұл пән тарихи процестің мәнін көптеген ұрпақтың күш-жігерінің жиынтығы, оны сақтау, өңдеу және беру ретінде ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасында мұрағат ісін құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстан Республикасындағы мұрағат ісін құқықтық реттеуді, шетелдік тәжірибені және осы саладағы құқықтың қазіргі жағдайын зерттейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тарихи мұрағаттармен жұмыс істеудің әдістемесі мен техникасы
  Несиелер: 5

  Пән тарихи мұрағаттармен жұмыс істеу техникасы мен әдістемесінің принциптерін оқытады. Танушы субъект-тарихшы-мұрағатшы өзі зерттелінетін дереккөзімен байланыстарының теориялық және нақты ашылуын қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кітапхана ісіндегі ғылыми-зерттеу жұмысы
  Несиелер: 5

  Пән жағдайды диагностикалауды үйретеді, кітапхана қызметкерлері үшін ғылыми зерттеулердің теориясы, әдістемесі және ұйымдастыру мәселелерін өзектендіреді. Зерттеу нәтижелері кітапханалардың жоспарларын, жобаларын және ағымдағы қызметін түзету, болжамдарды, есептерді жасау, қажетті ресурстарды алуға өтінімдерді негіздеу, гранттар беру үшін пайдаланылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мұрағат ісіндегі статистикалық әдістер
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу шетелдік тәжірибені және ақпаратты өңдеуді ескере отырып, мұрағаттанудағы статистиканың негізгі мәселелерін, экономикалық ақпараттық жүйелер мен ақпараттық технологиялардың техникалық құралдары туралы мәліметтерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Теориялық деректану
  Несиелер: 5

  Пән деректанудың жалпы теориясын, сондай-ақ деректанулық зерттеулердің методологиясының барлық жүйесін дамыту контекстіндегі деректанулық парадигманың қалыптасуының негізгі кезеңдерін зерттеуге бағыттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мұрағат ісіндегі ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 5

  Пән ақпараттық жүйелердің қазіргі теориясының теориялық және практикалық аспектілерін, ақпаратты ұсыну формаларын, ақпараттық мәдениеттің негіздерін, ақпараттық іздеу құралдарын, ақпараттық қоғам мәселелерін, ақпаратты беру және өңдеудің ақпараттық технологияларын, экономикалық ақпараттық жүйелер және техникалық ақпарат құралдары туралы мәліметтерді оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Құжаттарды аналитико-синтетикалық өңдеу
  Несиелер: 5

  Пән білім алушыларға "ақпараттық талдау", "ақпараттық синтез", "аналитикалық-синтетикалық өңдеу" түсініктері, туралы түсінік береді; келесі ақпаратты аналитикалық-синтетикалық қайта өңдеу түрлерін оқытады: библиографиялық жазба жасау; индекстеу (координаттық, пәндік, жіктемелік); аннотациялау; рефераттау; шолу қызметі; аналитикалық-синтетикалық қайта өңдеуді автоматтандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сандық бейнелерді өңдеу
  Несиелер: 5

  Пән сандық фотографиялық бейнелерді алудың жалпы принциптерін, теориясын зерттеуге арналған, олардың градациялық және құрылымды-метриялық сипаттамаларын анықтайды, болжанатын сападағы бейнелерді алу үшін түсірудің оңтайлы режимдерін таңдауға үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық қызмет ету
  Несиелер: 4

  Пән ақпаратты беру формаларын, ақпараттық мәдениеттің негіздерін, ақпараттың кітапханалық және электрондық ресурстарын, ақпараттық іздеу құралдарын, ақпараттық қоғам мәселелерін, ақпаратты беру және өңдеудің ақпараттық технологияларын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Отандық әдебиеттің теориясы мен тарихы
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде отандық әдебиет туралы білім жүйесін қалыптастырады, студенттерді отандық әдебиеттің тарихымен, оның үдемелі қозғалысымен, көркем дәстүрлерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сайттарды жасау технологиялары
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерге веб-сайтты құрудың негізгі әдісі болып табылады, ол сайттың мақсаттары мен міндеттерін анықтаудан бастап, интернеттегі сайтты орналастыру және таратуды аяқтайтын ақпарат берудің ең ыңғайлы және жан-жаты тәсілдерінің бірі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Балалар және мектеп кітапханалары тұтынушыларына қызмет ету
  Несиелер: 4

  Пән кітапхана қызметінің төмендегі түрлерін сипаттау мен талдауды үйретеді: кітапхана жұмысын ұйымдастыру, жоспарлау және есеп беру мәселелері бойынша нұсқаулық-әдістемелік материалдар; құжаттарды есепке алу және өңдеу, каталогтар, картотекалар жүргізу; анықтамалық-библиографиялық, ақпараттық, мәдени-бұқаралық жұмыстар; оқуды жылжыту түрлері мен әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлемдік әдебиеттің теориясы мен тарихы
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде әлемдік әдебиет туралы білім беру жүйесін қалыптастырады, студенттерді әлемдік әдебиет тарихымен, оның үдемелі қозғалысымен, көркем дәстүрлерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік бейнемонтаж және анимация
  Несиелер: 4

  Пән білім алушыны компьютерлік бейнемонтаж негіздерімен, бейне және дыбысты монтаждаудың негізгі тәсілдерімен, титрды құрумен, арнайы эффектілерді тағайындаумен және фильмді файлға экспорттаумен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кітаптану
  Несиелер: 5

  Пән кітапханалық теория мен практиканың негізгі мәселелерін білетін, кәсіби қызметтің негізгі әдістері мен формаларын, кітаптану ерекшеліктерін меңгерген, кітапхана ісінде болып жатқан үрдістер туралы тұтас түсініктері бар мамандарды дайындауды көздейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлеуметтік-гуманитарлық бейін библиографиясы
  Несиелер: 4

  Пән библиографиялық қызметтің теориялық және әдістемелік-технологиялық және ұйымдастырушылық негіздері, қазіргі ағымдық библиографиялық есепке қойылатын объективті талаптар және ұлттық библиографиялық көрсеткіштер үшін құжаттарды іріктеу принциптері, баспа және кітап саудасы библиографиялық ақпараттың ұлттық жүйелері туралы тұтас түсінік қалыптастырады;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Баспа дизайны және WEB дизайн
  Несиелер: 5

  Пән толыққанды сайт жасаудың негізгі кезеңдерін, web-парақтарды жазу кезінде қолданылатын базалық технологияларды, сауатты навигацияны құруды, сайттың өмірлік циклін, сонымен қатар интернетте ары қарай қолдау және жылжыту мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық мәдениет
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-ақпаратпен мақсатты түрде жұмыс істей білу және оны алу, ақпаратты өңдеу және беру үшін пайдалану, қажетті ақпаратты іздеу және оны пайдалану, кітапханалық каталогпен жұмыс істеу, компьютерлік сауаттылықтан интернет желісінде жұмыс істеуге дейін жұмыс дағдысын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық кітапхана ісін стандарттау
  Несиелер: 5

  Берілген пән сертификаттау және стандарттаудың заңнамалық негіздерін, республиканың ақпараттық мекемелерінің қызметін жетілдіруді, пайдаланушыларға ақпараттық қызмет көрсетудің сенімділігі мен жеделдігін қамтамасыз етуді, ақпараттық-құжаттық коммуникациялар саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамытуды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өлкетанулық библиография
  Несиелер: 5

  Пән өлкетану библиографиясының өзіндік түрі ретінде бөлу принциптерін, өлкетану библиографиясы және жергілікті басылымның библиографиясы ұғымдарын, өлкетану библиографиясының объектісі ретінде өлкетану әдебиетінің ерекше белгілерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кітапхананың анықтамалық-іздеу аппараты
  Несиелер: 5

  Пән ҚР мен әлемнің интеграцияланған кітапханалық-ақпараттық қорын қалыптастыру және пайдалану жағдайында ерекше маңызға ие. Электрондық ресурстар, компьютерлік желілер ғылым мен қоғамдық практиканы ақпараттық (оның ішінде библиографиялық) қамтамасыз етуді ұйымдастыру, жалпы білім беретін ақпараттық тұтынушыларды қанағаттандыру мүмкіндіктерін кеңейтеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Іс қағаздарын жүргізу
  Несиелер: 5

  Пән құжаттарды ресімдеудің дұрыстығы мен дәлдігін, олардың қабылданған арнайы стандарттарға сәйкестігін үйретеді. Іс қағаздарын жүргізу - ресми құжаттармен құжат жасауды және жұмысты ұйымдастыруды қамтамасыз ететін қызмет саласы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көрме ісі
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі заманғы көрме қызметінің ұйымдастырылуы мен құрылымын, көрме қызметін басқаруды, көрмені дайындау технологиясын, көрме мен жәрмеңкелерге кәсіпорынның қатысуын ұйымдастыруды, көрмеден кейінгі кезеңдегі кәсіпорынның қызметін, көрмелерде немесе кәсіпорынның PR-компаниясының бір бөлігі ретінде көрмелер ұйымдастыруды үйретеді. Стендистің (көрмедегі техникалық жұмыс, коммерциялық жұмыс және ауызша шеберлік) шеберлігін талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Медиадизайн
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерге графикалық редакторларда жалпы дағдыларды меңгеруге, жарнамалық компанияны әзірлеуге арналған дизайнерлік бағдарламаны қалыптастыруға және басып шағырауға арналған дизайн жасаудың корпоротивтік стилін жасауға үйретуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ жазуының тарихы және латын графикасы
  Несиелер: 5

  Бұл пән қазақ тілінің латын әліпбиіне кезең-кезеңмен көшуін, оның тарихы мен қазіргі жағдайын, даму үрдістерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мұрағат ісін саласындағы қаржылық реттеу
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстан Республикасындағы мұрағат басқару жүйесін және Қазақстан Республикасындағы мұрағат қорын ұйымдастыруды, құжаттарды сақтау және өңдеу жүйесін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлемдік библиография
  Несиелер: 5

  Пән әлемдік библиографиялық қызметтің теориялық және әдістемелік-технологиялық және ұйымдастырушылық негіздері туралы біртұтас түсінік, қазіргі заманғы ағымдық библиографиялық есепке қойылатын объективті талаптар және әлемдік библиографиялық көрсеткіштер үшін құжаттарды іріктеу принциптері, баспа және кітап сауда библиографиялық ақпараттың әлемдік жүйелері туралы білім береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мұрағат ісін саласындағы менеджмент
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу шетелдік тәжірибені және мұрағат ісінің қазіргі жағдайын, мұрағаттар мен кадрларды басқаруды есепке ала отырып, мұрағаттанудағы менеджменттің негізгі мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Баспа басылымдарының компьютерлік беттеу
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерге – журналистерге графикалық редакторларда жалпы дағдыларды меңгеруге, жарнамалық компанияны әзірлеуге арналған дизайнерлік бағдарламаны қалыптастыруға және басып шағырауға арналған дизайн жасаудың корпоротивтік стилін жасауға үйретуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салалық ақпараттық ресурстар
  Несиелер: 5

  Пән ақпараттық технологиялардың дамуын, қазіргі қоғамның барлық салаларын ақпараттандырудың қарқынды процесін, ақпаратты жинау әдістерін, оны визуалды бейнелеуді және оған қол жеткізуді қамтамасыз етуді үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  1. қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық құралдарды қолдана отырып, жергілікті және жаһандық ауқымда ақпаратты сақтау және өңдеу мәселелерін түсінуді және білімін көрсету; ақпаратты сақтау және өңдеу саласындағы негізгі жетістіктер мен даму үрдістері; кітапхана жүйелері мен мұрағаттар жұмысындағы ақпараттық-талдау қызметінің ерекшеліктері; мұрағаттану және кітапхана ісі саласындағы мамандардың электрондық, қағаз және басқа да ақпарат тасығыштардағы кәсіби және ғылыми қызметінің технологиялары, олардың ҚР-дағы қызметінің ерекшеліктері; электрондық кітапхана және мұрағат жүйелеріндегі заманауи ақпараттық технологиялар; ҚР мұрағаттану және кітапхана ісі саласындағы қызметті реттейтін заңнама мәселелерін түсінуді және білімін көрсету;

 • Код ON2

  2. тарихи аспектідегі, сондай-ақ ҚР және шетелдегі мұрағаттар мен кітапханалардың қызметін дамытудың қазіргі кезеңінің ерекшеліктерін білу мен түсінуді көрсету;

 • Код ON3

  3. мұрағаттану мен кітапхана ісін дамыту саласында автоматтандыру және инновациялар үдерістерін түсіну мен білімін қолдану; мұрағаттану мен кітапхана ісін дамыту саласында экономика, менеджмент және басқару заңдарын қолдану; ақпараттық-коммуникациялық процестер мен жағдайларды моделдеу, мұрағаттану мен кітапхана ісін дамыту саласындағы ақпараттық-технологиялық процестер бойынша білім мен түсініктерді қолдану; кітапхана мен мұрағат жұмысының инновациялық-әдістемелік саласын дамытудың негізгі жетістіктері мен үрдістері туралы пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпараттарды жинау және интерпретациялауды жүзеге асыру;

 • Код ON4

  4. жергілікті және жаһандық ауқымдағы ақпаратты сақтау және өңдеу мәселелері, кітапхана ісі және мұрағаттану саласындағы ерекшеліктер туралы ақпараттарды жинау және интерпретациялауды жүзеге асыру;

 • Код ON5

  ақпаратты сақтау және өңдеу саласындағы коммуникативтік қабілеттер арқылы ақпаратты, идеяларды, мәселелерді және шешімдерді хабарлау; әлеуметтік құзыреттілік саласында ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және деректер қоры массивтерін сақтау, өңдеу тәсілдері саласында, тұлғалық өзін-өзі реттеу, өзін-өзі дамыту, тұлғаның кәсіби деформациясына қарсы іс-қимыл саласында командада тиімді жұмыс істей білу; ақпаратты сақтау және өңдеу саласында, кәсіби іс-әрекеттер саласында, әлеуметтік құзыреттілік саласында, кәсіби өсуге дайындық, кәсіби табыстың жеке ресурсында тиімді жұмыс істей білу.

 • Код ON6

  заманауи электрондық бағдарламалар мен іздеу нұсқаларын практикалық қолдануға үйрету, ақпаратты сақтау және өңдеу саласындағы қызметті талдау және болжау, кітапханалар мен мұрағаттардың тәжірибелік жобалық іс-әрекет, ақпаратты халықаралық өңдеу саласындағы стандартты ғылыми және кәсіби міндеттерді шешу дағдылары, коммуникациялық менеджментті әзірлеу бойынша оқыту, рейтингтер және ақпаратты саралау, ақпаратты сақтау және өңдеу саласында маркетингтік және әлеуметтік зерттеулер жүргізу дағдылары;

 • Код ON7

  жалпыадамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық, рухани және мәдени құндылықтарды қалыптастыру, Қазақстан Республикасы халықтарының достығы мен патриотизм рухында тәрбиелеу, түрлі мәдениеттерге, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету мақсатында ақпаратты жинау мен интерпретациялауды жүзеге асыру

 • Код ON8

  оқылатын тілдің нормаларына сәйкес дұрыс грамматикалық формаларды қолдану және сөйлеуді синтаксистік құру дағдыларына сүйене отырып, сөйлеу тәсілін таңдауды жүзеге асыру, сөйлеу тәртібін жоспарлау және ақпаратты, идеяларды, мәселелерді және күнделікті және кәсіби қарым-қатынас жағдайларын шешу (қазақ, орыс және шет тілдерінде) мамандарға, сондай-ақ оқылатын саладағы мамандарға да, маман емес адамдарға да хабарлау.

 • Код ON9

  кәсіби коммуникацияны, экологиялық, физикалық, этикалық, құқықтық, ақпараттық, экономикалық мәдениет пен ойлау мәдениетін қалыптастыру үшін қажетті, сондай-ақ кәсіби қызметте әрі қарай оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту және іскерлік дағдылары.

Top