Жаңа білім беру бағдарламасы

8D04139 Мемлекеттік және жергілікті басқару в Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Іргелі ғылыми және кәсіби дайындығы бар, мемлекеттік басқарудың заманауи теориялары мен инновациялық әдістерін меңгерген, басқару саласындағы ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдай және шеше алатын, мемлекеттік басқару саласындағы ғылыми-педагогикалық, ғылыми-зерттеу және эксперименттік-зерттеу қызметін ұйымдастыра алатын PhD докторларын даярлау.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 179
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D071 Мемлекеттік және жергілікті басқару
 • Дайындық бағыты 8D041 Бизнес және басқару
 • Мемлекеттік және жергілікті басқарудың ақпараттық-сараптамалық технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту мақсаты - ақпараттық-аналитикалық ресурстар мен технологиялардың басқару әлеуетін қолданудың қазіргі заманғы білімі мен дағды кешенін қалыптастыру; басқару органдарының міндеттері мен функцияларын іске асырудың сапасы мен тиімділігі мәселелері бойынша кәсіби дағдылар қалыптастыру, басқарушылық шешімдердің сапасы мен тиімділігін арттыру үшін ақпараттық-аналитикалық технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқарудағы математикалық модельдер
  Несиелер: 5

  Пән экономикалық құбылыстарды талдау үшін қолданылатын математикалық модельдерді үйрену, басқару шешімдерін әзірлеу және басқару есептерін рәсімдеу, математикалық модельдерді құрастыру, ақпаратты өңдеудің заманауи электронды әдістері мен бағдарламаларының көмегімен есептеу нәтижелерін мазмұндық талдау дағдыларын меңгеруге ықпал етеді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттік сектор экономикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - экономиканың мемлекеттік секторының жұмыс істеу негіздерін, оның ішінде мемлекеттің экономикалық жүйедегі орны мен рөлін, оның функцияларын, басқару әдістерін, ресурстарды тарту және пайдалану көздерін бағалау, сонымен қатар нарықтық қатынастардың үстемдігі жағдайында мемлекеттің экономикалық өмірге қатысу формалары мен механизмдерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық зерттеулер әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - ғылыми зерттеуде әдіснамалық қағидаттар мен тәсілдерді қолдану қабілетін қалыптастыру. Курс ғылыми зерттеулерді жүргізуді жүйелендіреді, экономикалық зерттеу әдіснамасы, экономика саласындағы өзекті мәселелерді анықтау және шешу, ғылыми зерттеудің әдістері мен әдістемелерін қамтиды. Экономикалық зерттеулерді сыни талқылау және талдау дербес ғылыми және қолданбалы зерттеулер жүргізу үшін әдіснаманы таңдауға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттік басқару жүйесіндегі стратегиялық талдау
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - стратегиялық талдау әдістерін, оның басым мәселелері мен факторларын анықтау негізінде қоғам мен мемлекеттің даму үдерістерін, стратегиялық мемлекеттік басқаруды жүзеге асырудың принциптерін, нысандарын, ғылыми және практикалық әдістерін оқып-білу. Докторант стратегиялық талдау жүргізу сызбасын және мемлекеттік басқару субъектілерінің қызметіне кәсіби және объективті талдау жасай білуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік тәуекелдерді басқару
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты- тәуекел-менеджменттің заманауи концепциясын, әлеуметтік тәуекелдердің ерекшеліктері мен түрлерін, әлеуметтік тәуекелдер мен баламаларды диагностикалау әдістерін зерттеу, тәуекелдерді бағалау және негіздеу, әлеуметтік өзгерістерді болжау, сондай-ақ әлеуметтік тәуекелдердің алдын алуды жүзеге асыру тәсілдерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мемлекеттік қаржылар және қаржылық менеджмент
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - мемлекеттік қаржы құралдарын басқарудың әдістемесі мен әдіснамасы саласында заманауи іргелі білімді қалыптастыру; қаржы менеджментінің теориясы мен практикасының өзара іс-қимылының мәндік негіздерін ашу; қаржылық шешімдерді негіздеудің практикалық дағдыларын меңгеру, қаржы қызметінің стратегиясын әзірлеуде оның нәтижелеріне талдау жүргізу және қолдану, бюджет-салық саласында практикалық жұмыс дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Экономиканы жоспарлау мен басқарудың әдістері мен құралдарын сараптап, қолдана алады. Әлеуметтік және экономикалық жүйелердің өзекті ғылыми проблемалары мен даму үрдістерін анықтау мақсатында экономика және басқару саласындағы зерттеулер әдіснамасын сыни бағалайды және пайдалана біледі. Ақпаратты экономикалық талдаудың негізгі және арнайы әдістерін қолданады, ақпаратты жүйелейді және қорытады, кәсіби қызмет мәселелері бойынша баяндамалар, есептер дайындайды. Ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызмет дағдыларын меңгерген.

 • Код ON2

  Ақпараттық-коммуникативтік технологияларды пайдалана отырып, басқарушылық шешімдерді дайындау және қабылдау дағдыларын меңгерген. Бағдарламалық өнімдер мен ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана және зерттеу нысандарын модельдеуді жүргізе отырып, кәсіби және ғылыми салаларда құрылымсыз мәселелердің стандартты емес шешімін табуға қабілетті. Өңірлік экономикалық даму бағдарламаларын әзірлеу үшін жобалық тәсіл технологиясын пайдалана алады./

 • Код ON3

  Мемлекеттің функциялары мен қызметін, оның экономикалық агенттерді таңдауға әсерін және нарықтық тепе-теңдікті талдауға қабілетті. Стратегиялық мақсаттар мен басымдылықтарға сәйкес нақты міндеттерді қоя білу негізінде мемлекеттік органның жұмысын тиімді жоспарлау және ұйымдастыру дағдыларына ие.

 • Код ON4

  Басқару міндеттерін шешу үшін ақпаратты өңдеудің заманауи электрондық әдістері мен бағдарламаларын пайдалана отырып, математикалық модельдерді құрастырады. Мемлекеттік сектордағы іскерлік үрдістерді цифрлы трансформациялау бойынша басқарушылық шешімдердің сценарийлерін әзірлеу, модельдеу және бағалауды біледі. Әлеуметтік-экономикалық жүйелер мен үрдістерді дамытудың негізгі параметрлерін талдауға, болжауға және жоспарлауға мүмкіндік беретін заманауи бағдарламалық қамтамасыз ету құралдарымен жұмыс жасау дағдысын меңгерген.

 • Код ON5

  Қаржылық-экономикалық көрсеткіштерді талдай алады; мемлекеттік және жергілікті басқару саласындағы қаржылық міндеттерді шешу үшін әртүрлі қаржылық стратегиялар мен тактиканы қолдана біледі. Баламалы мүмкіндіктер мен тәуекелдерді ескере отырып, мемлекеттің макроэкономикалық саясатының тиімділігін талдау, басқару қағидаттары мен әдістері негізінде экономикалық өсімді қамтамасыз етудің жаңа тәсілдерін әзірлеуге қабілетті.

 • Код ON6

  Мемлекеттік органның стратегиялық мақсаттарына барынша аз шығынмен қол жеткізуге ықпал ететін маңызды шешімдер қабылдау арқылы ресурстар (материалдық, қаржылық, адами және т. б.) мен үдерістерді тиімді басқара алады. Даму жоспарларын (өңірлік, салалық) әзірлеуді және оған тұрақты мониторингті жүзеге асыруды, мониторинг деректерінің даму мақсаттары мен өлшемдеріне сәйкестігін салыстыруды жүргізеді. Стратегиялық талдау және диагностика әдістерін, дамудың кешенді бағасын есептеудің әдістемесін пайдалана отырып, қабылданған шаралардың тиімділігі мен нәтижелілігін бағалауға қабілетті.

 • Код ON7

  Әлеуметтік тәуекелдер түрлерін біледі, оларды диагностикалау әдістерін қолдана алады, басқару, тәуекелдерді бағалау және қазақстандық қоғамдағы әлеуметтік өзгерістерді болжау дағдыларын меңгерген. Әлеуметтік сала жайын талдау мен бағалаудың заманауи ғылыми әдістерін пайдалана отырып және мемлекеттің әлеуметтік саясатының стратегиялық бағыттарын, мемлекеттік басқарудың функционалдық салаларындағы негізгі тұжырымдарын, парадигмалар мен теориялық әзірлемелерді қолдана отырып анықтауға қабілетті.

 • Код ON8

  Мемлекеттік органның сапалы мемлекеттік қызмет көрсетуін үйлестіру және бақылау дағдыларына ие. Стратегиялық мақсаттарға жету үшін әріптестермен, басқа мемлекеттік органдармен, ұйымдармен өзара қарым-қатынас орната алуға қабілетті.

 • Код ON9

  Жоғары кәсіби ортада дербес ғылыми зерттеулердің нәтижелерін ұсынуға қабілетті. Зерттеу объектілеріне эмпирикалық талдау жасай біледі, зерттеу және коммуникация саласындағы заманауи әдіснамаларды шығармашылықпен қолдана отырып, бизнес және басқару саласындағы инновациялық жеке және топтық ғылыми жобаларды басқара алады.

 • Код ON10

  Экономикалық және табиғи ресурстарды пайдалану тиімділігін сараптау негізінде мемлекет пен өңір дамуының әлеуметтік-экономикалық стратегиясының негізгі бағыттарын әзірлеуге қабілетті. Мемлекеттік басқарудың интегралдық көрсеткіштерін, мемлекеттік билік жүйесінің шектеулері мен мүмкіндіктерін бағалау әдістерін пайдалана отырып, мемлекеттік басқарудың, мемлекеттік билік органдарының қызметінің тиімділігін бағалай алады.

 • Код ON11

  Білім беру бағдарламаларын жобалайды және оқыту технологияларын даярлай отырып, педагогикалық қызметті жүзеге асыра алады; жүргізілген теориялық және эмпирикалық зерттеулердің нәтижелері негізінде кәсіптік қызмет салалары бойынша оқу курстарын, сонымен бірге, әдістемелік материалдарды, оқу құралдары мен оқулықтарды дайындауға қабілетті.

 • Код ON12

  Экономиканы мемлекеттік басқару құралдарын тәжірибе жүзінде қолдана біледі. Экономикадағы заманауи үрдістерді талдай алады, дағдарыс жағдайында мемлекеттік бағдарламалар мен жобаларды тиімді әзірлеу дағдыларын меңгерген.

Top