Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02303 Шетел филологиясы (ағылшын тілі) в А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

 • Екінші шетел тілінде тыңдалым
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттердің әлеуметтік-жеткілікті коммуникативті және мәдениетаралық құзыреттілігін қалыптастыруға, білім алушыларда мәдени қарым-қатынас процесіне кіру мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін қажетті есту арқылы өзге тілді сөйлеуді ("тірі", сондай-ақ жазбада) үйрету дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Курстың тақырыбы әлеуметтік бөлімдер мен студенттік өмірдің мәселелерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
 • Екінші шетел тілінің грамматикасы (2 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Бұл пән қазіргі неміс/француз тілінде грамматикалық құрылым туралы білім алуға бағытталған. Студенттер грамматикалық құбылыстардың формальды белгілері мен функцияларын тануды үйренеді, сондай-ақ оларды қолдану дағдысын қалыптастыру керек. Пән синтаксис және морфология бөлімдері бойынша ережелерді қамтитын, күрделі сөздерді құрастыру және дәлме-дәл мәтіндерді түсіну үшін қажетті материалды қамтиды.

  Селективті тәртіп
 • Шетел тілін оқытудағы инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Бұл пән қазіргі инновациялық технологияларды меңгеруге және оларды шет тілдерін оқытуда практикалық қолдануға бағытталған. Осы курстың арқасында білім алушылар оқыту кезеңі мен бейінін, оқушылардың жеке-психологиялық ерекшеліктерін және шетел тілін меңгеру деңгейін ескере отырып, оқу материалдарын дайындай алады.

  Селективті тәртіп
 • Сөйлеу мәдениеті бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Бұл пән білім алушыларды мәдениетаралық коммуникация мен лингвомәдениеттанудың негізгі ұғымдары мен терминдерімен таныстыруға бағытталған. Курс тілді тану және өзара әрекет ету құралы ретінде практикалық пайдалану жағдайын жасау үшін ұйымдастырылған, нәтижесінде табы-сты нәтижелі коммуникативтік қызмет үшін қажетті арнайы білім мен білік қалыптасады.

  Селективті тәртіп
 • Мәтін лингвистикасының негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерді мәтін типологиясының негізгі мәселелерімен, мәтінді құрылымдық-семантикалық ұйымдастыру ерекшеліктерімен таныстыруға бағытталған. Курс Мәтін мәселелерін зерттеу үшін теориялық база құруға көмектеседі. Мәтіннің мәнін ашуға және ғылыми аппарат пен терминологияны игеруге ерекше көңіл бөлінеді

  Селективті тәртіп
 • Ақпараттық аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Курс әр түрлі жанрлы ақпараттық мәтіндерді бастапқы тілден аударушы тілге және аударушы тілден бастапқы тілге аударуды қарауға арналған.

  Селективті тәртіп
 • Мамандандырылған кәсіби шетел тілі
  Несиелер: 5

  Пән "Шетел филологиясы" мамандығы бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық шарттарына сәйкес шет тілді білім берудің халықаралық моделі аясында кәсіби білім мен іскерлікті қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Диалогты сөйлеу
  Несиелер: 5

  Бұл пән шетел тілі құралдарымен тұлғааралық және мәдениетаралық коммуникацияға қабілеттілікті қалыптастыруға, лингвистикалық ой-өрісін кеңейтуге бағытталған. Білім алушылар диалогтық сөйлеу түрлерімен танысады, өзінің коммуникативтік ниеттерін іске асыруды және тиісті коммуникативтік актілер арқылы қарым-қатынас мақсаттарына қол жеткізуді үйренеді.

  Селективті тәртіп
 • Лингвистикалық ілімдер тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл пән тіл дамуының негізгі кезеңдері және олардың түрлі ұлттық дәстүрлерді, ғылыми мектептер мен бағыттарды қалыптастыруға қосқан үлесі, сондай-ақ нақты зерттеулер туралы; тілді ғылыми зерттеуге қатысты ең маңызды теориялық және әдіснамалық контроверз және идеялардың тарихи эволюциясы туралы ақпаратты оқуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Классикалық филология
  Несиелер: 5

  Курс антикалық әлем туралы білімнің кең спектрі ретінде классикалық фи-лологияның жалпы қабылданған түсінігіне сүйенеді. Классикалық филологияға кіріспе. Антикалық халықтардың тарихы. Мифология және дін. Антикалық эстетика және өнер. Ғылым және білім. Латын тілі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Базалық шетел тілі
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің жалпыеуропалық В1 деңгейіне сәйкес мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілік негіздерін қалыптастыруға бағыт-талған. Коммуникативтік құзыреттілік студенттердің мәдениетаралық деңгейде студенттерде қалыптасатын біліміне, іскерлігіне және жеке қасиеттеріне сүйене отырып өзге тілді қарым-қатынасқа қабілеттілігі мен дайындығы ретінде түсініледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Практикалық грамматикасы (1 деңгейі)
  Несиелер: 3

  Пән қазіргі ағылшын тілін практикалық меңгеру үшін қажетті грамматикалық құрылыстың маңызды морфологиялық және синтаксистік ерекшеліктерін қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Базалық шетел тілі (В2)
  Несиелер: 5

  Пән мамандықты меңгеру кезінде кәсіби білім мен іскерлікті қалыптастырады. "Базалық шет тілі (2 деңгей)" курсы тілдік дағдылар мен сөйлеу дағдыларын одан әрі жетілдіру жұмыстарын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Пән экономикалық ойлау түрін, бәсекелестік ортада кәсіпорындардың табысты кәсіпкерлік қызметін ұйымдастырудың теориялық және практиикалық дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Пән аясында студенттер мемлекет және құқықтың негізгі ұғымдары мен категорияларын, құқықтық қатынастарды және Қазақстан Республикасы құқығының түрлі салаларының негіздерін зерделейді. Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру бойынша білім жүйесін және осы негізде құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көшбасшылық негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді зерделеу кезінде студенттер кәсіпорын, аймақ және ел деңгейінде әсер ету әдістерін, стильдерін, көшбасшылық қасиеттерін қолдану жолымен адамдардың мінез-құлығын және өзара әрекеттесуін тиімді басқару методологиясы мен практикасын игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Практикалық грамматика (2 деңгейі)
  Несиелер: 4

  Курс қазіргі ағылшын тілін практикалық меңгеру үшін қажетті грамматикалық құрылыстың Елеулі морфологиялық және синтаксистік ерекшеліктерін қарастырады. Курс бағдарламасы кәсіби жоғары білім берудің мемлекеттік білім беру стандартының талаптарына сәйкес құрастырылған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән экологияны қорғау туралы ойды және табиғи экожүйелер мен техносфералардың қызмет етуінде қауіпті және төтенше жағдайлардың алдын алу қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты - студенттердің мәдениетаралық, коммуникативтік және кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудағы лексикалық және грамматика-лық тақырыптар шегінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас негіздерін практикалық меңгеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ағылшын тілі грамматикасының практикалық курсы (жоғары деңгейі)
  Несиелер: 5

  Курсқазіргіағылшынтілінпрактикалықмеңгеруүшінқажеттіграмматикалыққұрылыстыңморфологиялықжәнесинтаксистікерекшеліктерінқарастырадыжәнекелесібөлімдердіқамтиды: шартты рай, модальді етістіктер. инфинитиф, причастие.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ тілінде іс құжатын жүргізу
  Несиелер: 3

  Пән студенттерге нормативтік құқықтық актілердің ережелерін ескере отырып, құжаттарды дұрыс ресімдеудің практикалық дағдыларын қалыптастырады. Құжаттардың түрлері, олардың деректемелері оқытылады. Студенттер іскерлік қағаздарды құрастыру үшін қажетті терминологиялық және синтаксистік минимумды меңгереді. Іс жүргізуді дамыту тарихы мен іскерлік қарым-қатынас мәдениеті, іс жүргізудің теориялық және практикалық аспектілері туралы ақпарат беріледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілінің практикалық грамматикасы
  Несиелер: 5

  Элективті пән синтаксис және морфология бөлімдері бойынша ережелерді қамтитын материалды құрайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тандалым
  Несиелер: 5

  Пән барысында ағылшын тілін есту арқылы қабылдау дағдылары қалыптасады. Студенттерге ағылшын тілінің әр түрлі нұсқаларында жазылған әр жанрдағы (көркем монологтардан бастап ауызекі сөйлеуге дейінгі) мәтіндер ұсынылады; тыңдағаннан кейін тыңдағанды (тесттер, жаттығулар, баяндау) түсінуді тексеруге арналған тапсырмалар орындалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жалпы тіл білімі
  Несиелер: 3

  Пән студенттердің теориялық білім-дерін кеңейтуге, қазіргі заманғы негізгі лингвистикалық идеяларды, жетекші идеяларды, концепцияларды, тіл білімі саласындағы зерттеу жұмыстарының әдістерін меңгеруге бағыт-талған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Базалық шет тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты В2 деңгейінде студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экстенсивті оқу
  Несиелер: 5

  Бұл пән түпнұсқалық ағылшын әдебиеттерін оқудың әртүрлі түрлерін меңгеруге, студенттердің сөздігін кеңейтуге, ауызша сөйлеу дағдыларын дамытуға бағытталған. Комментарийлер. Әр түрлі жаттығулар. Интерпретация. Дискурсивті талдау элементтері. Грамматикалық және лексикалық жаттығулар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 5

  Курс предполагает достижение обучаемым уровня сверхбазовой стандартности (С1, С2), необходимого для его успешной профессиональной деятельности.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Екінші шетел тілінің практикалық грамматикасы (2 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Бұл пән қазіргі неміс / француз тілінің грам-матикалық құрылымы туралы білім алуға бағытталған. Студенттер грамматикалық құбылыстардың формальды белгілері мен функцияларын анықтауды үйренеді, оларда да оларды қолдану дағдысын қалыптастыру керек. Пән синтаксис және морфология бөлімдері бойынша ережелерді қамтитын, күрделі сөйлемдерді құрастыру және дәлме-дәл мәтіндерді түсіну үшін қажетті материалды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
 • Оқытылатын тіл теориясының негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - тілдің қалыптасу тарихымен, ішкі логикамен және тіл жүйесі туралы негізгі ғылымның мазмұнымен таныстыру, шетел тілін дамыту кезеңдерін, оқытылатын тілдің қазіргі заманғы жүйесінің қызметін оқу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 5

  Бұл пән оқытудың жалпы кәсіби және мәдениаралық бағытын одан әрі тереңдетуге, студенттердің болашақ мамандығына деген қызығушылығын дамытуға бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі (В1 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Пән тілдік, мәдениаралық, елтанушылық құзыреттілікті одан әрі қалыптастыруға, сөздік қорын кеңейтуге, күнделікті коммуникативтік және кәсіби бағытталған жағдайларда меңгерілген грамматикалық ережелерді бекітуге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шетелдік білім берудің әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл пән мамандықты меңгеру кезінде кәсіби білім мен іскерлікті қалыптастырады, студенттердің әдіснамалық мәдениетін, олардың өзіндік қызметін, қалыптасқан кәсіби маңызы бар құзыреттіліктер арқылы білім алушылардың оқу және сабақтан тыс іс-әрекеттерін ұйымдастыру және басқару міндеттерін қоюға және шығармашылықпен шешуге қабілеттілігі мен дайындығын дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі (В2 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Екінші тілді оқыту деңгейлік тәсілді қарастыратын шет тілдерін меңгерудің халықаралық стандартының талаптарына сәйкес жүргізіледі. Екінші оқу жылында еуропалық озық деңгейге – сөйлеу қызметінің барлық түрлері: тыңдау, оқу, сөйлеу, жазу бойынша В2 деңгейіне қол жеткізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дидактикалық аударма
  Несиелер: 3

  Бұл пән болашақ жазбаша және ауызша аударма оқытушының құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған.Пәннің мақсаты - аударма әдістерін, аудармашының кәсіби құзыреттілік критерийлерін, ауызша және жазбаша аударманы оқыту үшін жаттығуларды құру негіздерін оқыту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Іс қарымқатынасуының тілі
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу білім алушыларда шетел тілін практикалық қолдану біліктерін қалыптастыруға, коммуникативтік дағдыларды дамытуға, грамматикалық құрылымды, лексикалық бірліктерді меңгеруге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жазбаша аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Бұл пән аудармашыны дайындаудағы маңызды компоненттердің бірі болып табылады, оның негізінде арнайы-кәсіби біліктіліктің барлық спектрі қалыптасады. Жазбаша аударма практикасы курсы кәсіби аудармашының лингвистикалық және аудармашылық құзыреттілігінің қалыптасуын көздейтін жан-жақты дайындығын қамтамасыз етуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауызша аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Курс мәтіндерді бастапқы тілден аударушы тілге және аударма тілінен бастапқы тілге ауызша аудару мәселелерін қарастыруға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәтінді түсіндіру
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің осы оқу кезеңіне бар білім, білік және дағды жиынтығын жинақтайды және шоғырландырады, білім алушылардың жалпы және кәсіби ой-өрісін кеңейтеді, олардың аналитикалық қабілеттерін дамытады және жетілдіреді, мәдениаралық коммуникацияның мәдениеттану деңгейі мен құзыреттілігін арттырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шетел тілі академиялық мақсаттар үшін
  Несиелер: 5

  Пәнді жүзеге асыру негізгі буындары Әлем, Мәдениет және тіл туралы білім беруші ретінде білім алушының тұлғасын қалыптастыру, сондай-ақ академиялық қарым-қатынастың әр түрлі жағдайларында және коммуникация нысандарында шет тілін дұрыс, позитивті қабылдау және пайдалану бойынша іс-әрекет стратегиясын әзірлеу болып табылатын оқуға антропоцентрикалық тәсілге негізделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағылшын тілі арнайы мақсаттар үшін
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік және кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру болып табылады. Коммуникативтік құзыреттілік студенттердің мәдениетаралық деңгейде олардың қалыптасатын біліміне, іскерлігіне және жеке қасиеттеріне сүйене отырып өзге тілді қарым-қатынас жасауға қабілеттілігі мен дайындығы ретінде түсініледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі (В2 жалғастырушы деңгейі)
  Несиелер: 5

  Пән аясында студенттердің коммуникативтік және жалпы кәсіби құзыреттілігін одан әрі жетілдіру бойынша жұмыс жалғасуда. 800-1000 лексикалық бірліктерді меңгеру есебінен олардың белсенді сөздігі тереңдетіледі және кеңейтіледі. Шет тілдерін меңгерудің еуропалық деңгейлерінің талаптарына сәйкес оқудың екінші жылы студенттердің В2-жалғастырушы деңгейіне жетуін қамтамасыз етуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көркем аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Осы пәнді оқу кезінде білім алушылар көркем мәтіндерді аудару ерекшеліктерімен, көркем проза мен көркем публицистиканы, поэзияны талдау принциптерімен, тәсілдерімен және әдістерімен, аударма мәтінінің құрылымымен, стилімен, мәтінді стилистикалық интерпретациялау ерекшеліктерімен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық технологиялар және аударма
  Несиелер: 3

  Курс барысында студенттер қазіргі әлемдегі аударма қызметінің ерекшеліктерімен таны-сады. Пән білім алушыларда қазіргі лингвистика және аударма Ақпараттық технологиялар саласындағы білім, білік және дайындық жүйесін, оларды филология, Білім және аударма саласында қолдану контекстінде қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON3

  кәсіби деңгейде лингвистика саласындағы білім мен түсініктерді қолдану

 • Код ON8

  түрлі салаларда білім беру, ұйымдастыру-басқару қызметін жүзеге асыру; аналитикалық қызметін жүзеге асыру

 • Код ON7

  оқылатын салада әрі қарай оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдыларын дамыту

 • Код ON5

  әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пікірлерді қалыптастыру үшін лингвистика және аударматану саласындағы ақпаратты жинау мен интерпретациялауды жүзеге асыру

 • Код ON6

  лингвистикалық және әдеби талдау әдістері мен тәсілдерін қолдану

 • Код ON2

  коммуникативтік құзыреттіліктің барлық кешені құрамында мәдениетаралық коммуникация құралы ретінде шетел тілдерін меңгеру

 • Код ON4

  шетел тілдерін оқыту саласындағы мәселелерді шешу және дәлелдерді тұжырымдау

 • Код ON1

  мемлекеттік және екі шетел тілдерін меңгеруді талап ететін, соның ішінде осы саладағы озық білім элементтерін қоса алғанда, кәсіби қызмет саласындағы білім мен іскерлікті көрсету

Top