Жаңа білім беру бағдарламасы

6B07108 Машинажасау технологиясы в С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Экономиканың қазіргі жағдайы кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру бойынша білім мен дағды алу қажеттілігін болжайды. Кәсіпкерлікті құру тетігін зерттейді. Кәсіпкерліктегі тәуекел-менеджмент жүй-есін ұйымдастырудың кезеңдері мен кезеңдері. Кәсіпкерлік мәдениетін, кәсіпкерлік қызметті капи-талдандырудың еуропалық тәжірибесін зерттейді. Нәтижесінде білім алушылар кез келген қызмет са-ласында кәсіпкерлікті құрудың тиімді жолдарын ұсына алады. Экономиканың қазіргі жағдайы кәсіп-керлік қызметті ұйымдастыру бойынша білім мен дағды алу қажеттілігін болжайды. Кәсіпкерлікті құру тетігін зерттейді. Кәсіпкерліктегі тәуекел-менеджмент жүйесін ұйымдастырудың кезеңдері мен кезеңдері. Кәсіпкерлік мәдениетін, кәсіпкерлік қызметті капиталдандырудың еуропалық тәжірибесін зерттейді. Нәтижесінде білім алушылар кез келген қызмет саласында кәсіпкерлікті құрудың тиімді жолдарын ұсына алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жемқорлыққа қарсы күрес мәдениеті
  Несиелер: 5

  Курста сыбайлас жемқорлық ұғымы, оның тарихи тамыры зерттеледі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет: мазмұны, рөлі мен функциялары. Шет елдерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуы. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің ұлттық негіздері. Қоғамдық бақылау сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес механизмі ретінде. Саяси партиялар мен бұқаралық ақпарат құралдары сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру құралы ретінде. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің конституциялық негізі. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық үшін заңды жауапкершілік. Мемлекеттік қызметті реформалаудың сыбайлас жемқорлыққа қарсы аспектісі. Мемлекеттік жоспарлау сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес механизмі ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инновациялық экономика
  Несиелер: 5

  Инновациялық экономика инновациялық қызметті ұйымдастырудың теориялық негіздері мен практи-калық тәсілдерін сипаттаудан тұрады. Инновация-лардың рөлін жүйелі талдауға, инновациялық қызметті талдау әдістемесіне, инновациялық процесті сипаттауға, ұлттық және өңірлік инновациялық жүйелердің құралдарын тиімді пайдалануға, инно-вацияны нарыққа жылжыту әдістеріне ерекше назар аударылды. Ғылыми-техникалық өнім нарығының негізгі ережелері ашылады. Курсты оқу нәтижесінде білім алушы компанияның инновациялық даму стратегиясын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Курс ортаның барлық компоненттерінің ажырамай-тын бірлігі туралы түсініктерді қалыптастыруға бағытталған. Антропогендік жүктемеге байланысты қоршаған ортаның жай-күйіне талдау және болжау жүргізу. Техногендік және табиғи сипаттағы ТЖ жағдайында және тіршілік ету процесінде денсау-лықты сақтау, қауіпсіздік шаралары мен әдістерін қамтамасыз етуге оқыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көшбасшылық
  Несиелер: 5

  Көшбасшылық туралы жалпы көрініс. Көшбасшылық түсінігі. Көшбасшылық теориясы және мотивация. Қазіргі қоғамдағы көшбасшының функциясы. Көшбасшылықтың қазіргі теориясы. Билік және көшбасшының ықпалы. Көшбасшылық тұжырымдамасы. Көшбасшының кәсібилігі және жеке қасиеттері. Команда құру көшбасшы-жетекшілердің маңызды міндеті ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Іскерлік білім модулі
  Несиелер: 4

  Курс бизнес түсінігі мен мәнін зерттейді. Бизнесті жүргізудің негізгі белгілерін, жаңа жұмыс орындарын, кәсіпкерлік фирмаларды құру тәсілдерін ашады. Шағын бизнестің экономикалық шараларын, капиталды, маркетингтік және қаржылық саясатты қарайды. Бизнесті қолдау шаралары. Компания қызметін талдау және бағалау. Нәтижесінде білім алушылар кез келген ҚФБ-да бизнес құрудың тиімді жолдарын ұсына алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Химия
  Несиелер: 5

  Химия курсы-химия өнеркәсібінде жұмыс істейтін мамандардың Жалпы химиялық дайындығының ба-сы. Химия пәнін білу келесі барлық арнайы және жалпы-техникалық пәндерді табысты оқу үшін қажет. Химия курсын оқытудың мақсаты-студенттерге материалдық әлемді, оның даму заңдарын, материя қозғалысының химиялық түрін, оның даму заңдарын тануға көмектесу, химияның негізгі заңдарын және химиялық реакциялардың дамуының негізгі заңдылықтарын меңгеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Физика 1
  Несиелер: 5

  Физика-табиғи ғылым. Ол үшін білім көзі практикалық қызмет болып табылады: бақылау, табиғат құбылыстарын эксперименттік зерттеу, өндірістік қызмет. Физикалық білімнің дұрыстығын өндірістік қызметте ғылыми білімді пайдалану арқылы эксперимент тексереді. Ғылыми тағылымдар мен эксперимент нәтижелерін жалпылау физикалық заңдар болып табылады,осы бақылаулар мен эксперименттер түсіндіріледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ақпараттық технологиялар саласы
  Несиелер: 5

  Аппараттық қамтамасыз ету. Бағдарламалық қамта-масыз етудің жіктелуі.Ақпараттық технологиялардың түрлері. Қазіргі заманғы коммуникация құралдарын қолдану арқылы кәсіби қарым-қатынас ерекшеліктері. Деректерді өңдеу және сақтаудың ақпараттық технологиялары.Компьютерлік желілердің түрлері және топологиясы.Ақпаратты таратудың ақпараттық технологиясы. Компьютерлік желіде жұмыс істеу кезіндегі ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі шаралары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Математика 1
  Несиелер: 5

  "Математика-1" пәні маманның математикалық білімінің негізі болып табылады және осы курс аясында кәсіптік қызметте математикалық әдістердің қосымшасына бағдарлану жүргізіледі. Қазіргі ғылым мен техникада зерттеу мен жобалаудың математикалық әдістері басты рөл атқарады.Пәннің мақсаты - болашақ инженерге аралас инженерлік пәндерді, сондай-ақ арнайы курстарды оқу үшін қажетті математикадан белгілі бір білім көлемін беру; математикалық интуицияны дамыту және қолданбалы сипаттағы есептерді шешуде математикалық әдістерді қолдана білу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Сызба геометрия және компьютерлік графика
  Несиелер: 5

  "Сызба геометриясы және компьютерлік графика" пәні студентті фундаменталды инженерлік-геометриялық білімдерді минимуммен қамтамасыз етеді, олардың негізінде студент сопроматты, машиналар мен механизмдердің теориясын, машина бөлшектері мен басқа да конструкторлық-технологиялық және арнайы пәндерді, сондай-ақ компьютерлік графика, геометриялық моделдеу және т.б. салалардағы жаңа білімдерді меңгере алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Инженерлік графика
  Несиелер: 5

  Бөлімдерден тұрады: Сызба геометриясы, инженерлік және компьютерлік графика. Сызба геометриясы нақты инженерлік бұйымдардың толық графикалық модельдерін білдіретін техникалық сызбаларды құрудың теориялық негізі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақстанның отын-энергетикалық кешені
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы қазақстандық энергетикалық саясат елдің энергетикалық тәуелсіздігін қамтамасыз етуді, энергия өндіру мен тұтынудың тиімділігін арттыруды өз мақсаттарына қояды. Бұл стратегиялық бағыттар Мемлекеттік бағдарламалар мен индустриялық-инновациялық даму страте-гиялары шеңберінде экономиканың шикізаттық бағыттарынан сервистік-технологиялық бағыт-сына көшуге ықпал ететін салалық әртараптандыру жағдайында іске асырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Теориялық механика және материалдардың кедергісі
  Несиелер: 8

  Теориялық механика пәні және материалдар кедергісі механиканың негіздері туралы өзекті ақпараттан тұрады (анықтамалар, теоремалар, заңдар). Статика. Күші. Күш моменті. Жазық күштер жүйесінің тепе-теңдік теңдеулері. Нүкте кинематикасы. Нүктенің қозғалысын тапсыру тәсілдері. Жылдамдық векторы, нүктенің үдеу векторы. Қатты дененің үдемелі және айналмалы қозғалысы. Қатты дененің жазық параллель қозғалысы. Нүктенің күрделі қозғалысы. Нүктенің динамикасы. Динамика заңдары. Материалдық нүкте динамикасының міндеттері. Күштің негізгі түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Инженерлік механика
  Несиелер: 8

  "Инженерлік механика" пәнінің мақсаты жалпы мақсаттағы аспаптар мен механизмдердің құрылысын, жұмыс істеу принципін, есептеу және жобалауды оқып үйрену. Құрастыру кезінде жинау, технологиялық, стандарттау, үнемділік талаптарын ескеру және білім алушыларды өз бетінше анықтамалық әдебиеттерді, МЕМСТ және қажетті қосымша материалдарды таңдауға үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Физика 2
  Несиелер: 5

  "Физика-2" пәні білім алушыларда шығармашылық ойлауды және ғылыми дүниетанымды, өзіндік танымдық іс-әрекет дағдыларын және әлемнің қазіргі ғылыми суретін тұтас түсінуді қалыптастырады. "Физика 2" - де оқытылатын негізгі бөлімдер: электромагниттік өріс үшін толқындық теңдеулер. Жарық толқындарының қасиеттері. Заттардағы электромагниттік өріс. Жылулық сәуле шығару. Жарықтың кванттық табиғаты. Бор атомы. Радиоактивтілік. Атом ядросы және элементар бөлшектер.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Стандарттау, метрология және сапа жүйесі
  Несиелер: 6

  "Стандарттау, метрология және сапа жүйесі" пәні метрология туралы негізгі мәліметтер мен терминдерден тұрады. Өлшеу және өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы негізгі ұғымдарды, сондай-ақ өлшеу құралдарын калибрлеу және тексеру процесін қарастырады. Стандарттау бойынша жалпы мәліметтерді және нормативтік құжаттардың белгіленуін ашады. Сапа жүйесінің негізгі мақсаттары мен міндеттерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Математика 2
  Несиелер: 5

  "Математика-2" пәні маманның математикалық білімінің негізі болып табылады және осы курс аясында кәсіптік қызметте математикалық әдістердің қосымшасына бағдарлану жүргізіледі. Қазіргі ғылым мен техникада зерттеу мен жобалаудың математикалық әдістері басты рөл атқарады.Пәннің мақсаты - болашақ инженерге аралас инженерлік пәндерді, сондай-ақ арнайы курстарды оқу үшін қажетті математикадан белгілі бір білім көлемін беру; математикалық интуицияны дамыту және қолданбалы сипаттағы есептерді шешуде математикалық әдістерді қолдана білу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Гидромашиналар және компрессорлар
  Несиелер: 8

  «Гидромашиналар және компрессорлар» пәнін игеру мұнай және газ ұңғымаларын салу, мұнай мен газды өндіру және тасымалдау процесінде гидравликалық және пневматикалық машина-ларды пайдалану дағдылары мен білімдеріне ие болу; мұнай және газ саласында қолданылатын гидромашиналар мен компрессорлар, сондай-ақ оларды пайдалану ерекшеліктері туралы білімдерді қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қолданбалы механика
  Несиелер: 6

  Механизмдердің негізгі түрлері; механизмдердің құрылымдық және кинематикалық талдауы, синтезі; механизмдердің кинетостатикалық және динамикалық талдауы; механизмдердегі тербелістер; механизмдердегі қозғалыстың сызықсыз теңдеулері; иінтіректі және жұдырықшалы механизмдердегі тербелістер; механизмдердің пневможетегі; жетек түрін таңдау; иінтіректі механизмдердің синтезі; механизмдердің, тораптар мен бөлшектердің жіктелуі. Механизмдерді жобалау негіздері, өңдеу кезеңдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Машиналар өндірісінің технологиясы
  Несиелер: 8

  Машина жасау өндірісінің технологиясы Машина жасау өндірісінің технологиялық процестерін, қолданылатын жабдықтарды, құрал-саймандарды, құрал-саймандарды, құрал-саймандарды және машина жасау кәсіпорнының құрылғыларын зерделеуге ықпал етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Физикалық материалтану
  Несиелер: 6

  Металдар мен қорытпалардың құрылысы, қасиеттері және оларды сынау әдістері туралы негізгі мәліметтер. Темір көміртекті қорытпалар. Темір көміртекті қорытпаларды термоөңдеу. Болатты химиялық-термиялық өңдеу. Түсті металдар және олардың қорытпалары. Қатты қорытпалар және минералокерамикалық материалдар. Металдардың коррозиясы. Металл емес материалдар. Композициялық материалдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Механизмдер теориясы және машина бөлшектері
  Несиелер: 6

  Механизмдер мен машиналар теориясының негізгі ұғымдары; механизмдердің негізгі түрлері; механизмдердің құрылымдық талдауы және синтезі; механизмдердің кинематикалық талдауы және синтезі; механизмдердің кинетостатикалық талдауы; механизмдердің динамикалық талдауы және синтезі; механизмдердегі тербелістер; механизмдердегі сызықты емес қозғалыс теңдеулері; иінтіректі және жұдырықшалы механизмдердегі тербелістер; механизмдердің пневможетегі; жетек түрін таңдау; иінтіректі механизмдердің синтезі; ЭЕМ қолдана отырып механизмдер синтезінде оңтайландыру әдістері; механизмдердің, тораптар мен бөлшектердің жіктелуі. Механизмдерді жобалау негіздері, өңдеу кезеңдері. Бөлшектерге қойылатын талаптар, жұмысқа қабілеттіліктің өлшемдері және оларға әсер ететін факторлар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
  Несиелер: 5

  "Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика" маманның математикалық білімінің негізі болып табылады және осы курс аясында кәсіптік қызметте математикалық әдістерді қолдануға бағыттау жүргізіледі. Қазіргі ғылым мен техникада зерттеу мен жобалаудың математикалық әдістері басты рөл атқарады. Пән мақсаты – болашақ инженерге аралас инженерлік пәндерді, сондай-ақ арнайы курстарды оқуға қажетті математикадан белгілі бір білім көлемін беру.; математикалық интуицияны дамыту және қолданбалы сипаттағы есептерді шешуде зерделенген математикалық әдістерді қолдана білу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Саланың құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Құқықтың мұнай, экологиялық, жер, қаржы, кәсіп-керлік салалары түсінігі: құқық салаларының мәні, әдісі, принциптері, жүйесі. Құқық салаларының мәні: құқықтық қатынастар субъектілерінің субъективті құқықтары мен заңды міндеттері, осы құқықтық қатынастардың субъектілері мен объектілері. Қолданыстағы заңнамада көзделген құқық бұзушылықтар үшін заңдық жауапкершілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Машинажасау технологиясы
  Несиелер: 8

  Пәндер машина жасау технологиясы және машина жасау технологиясы Машина жасау өндірісінің технологиялық процестерін, қолданылатын жабдықтарды, құрал-саймандарды, құрал-саймандарды, құрал-саймандарды және машина жасау кәсіпорнының құрал-жабдықтарын зерделеуге ықпал етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Мұнайгаз ұңғымаларын бұрғылау және мұнайгазөндіру кезінде технологиялық үрдістерді механикаландыру және автоматтандыру
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны. Өндірістік процестерді автоматтандыруға кіріспе. Өндірістік процесс материалдар, энергия және ақпарат ағыны ретінде. Автоматты өндірістік процестің өлшемдік байланыстарын жобалау және қамтамасыз ету. Автоматты өндірістік процестің уақытша байланыстарын жобалау және қамтамасыз ету. Икемді автоматты құрастыру жүйелері. Құралмен қамтамасыз ету, бұйымдардың сапасын бақылау, қоймалау, қызметкерлердің еңбегін қорғау, тасымалдау, техникалық қызмет көрсету, өндірісті басқару және дайындау процестерін автоматтандыру құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Электрлік жабдықтар негіздері
  Несиелер: 5

  Пән мұнай-газ өнеркәсібінің заманауи технологиялары мен жабдықтарын қарастырады. Электр жабдығының рөлі, яғни электр энергиясын энергияның басқа түрлеріне түрлендіретін және бақылау-өлшеу аспаптарын автоматтандыруды қамтамасыз ететін электр машиналарының, аппараттардың, аспаптар мен құрылғылардың жиынтығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Дифференциалдық . Қатарлар
  Несиелер: 5

  "Дифференциалдық теңдеулер. Ряды " пәні маманның математикалық білімінің негізі болып табылады және осы курс аясында кәсіби қызметте математикалық әдістерді қолдануға бағыттау жүргізіледі. Қазіргі ғылым мен техникада зерттеу мен жобалаудың математикалық әдістері басты рөл атқарады. Пән мақсаты – болашақ инженерге аралас инженерлік пәндерді, сондай-ақ арнайы курстарды оқуға қажетті математикадан белгілі бір білім көлемін беру.; математикалық интуицияны дамыту және қолданбалы сипаттағы есептерді шешуде зерделенген математикалық әдістерді қолдана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Металдарды қысыммен өңдеу технология-сы
  Несиелер: 5

  Металдарды қысыммен өңдеу технологиясы металдарды қысыммен өңдеудің физикалық негіздері туралы; металдарды қысыммен өңдеу түрлерінің жіктелуі туралы; қысыммен өңдеу алдында қыздыру және оған ілеспе құбылыстар туралы; профиль және сортамент түсініктерін анықтау туралы өзекті ақпаратты қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Саладағы іскери коммуникациялар
  Несиелер: 5

  «Өнеркәсіптегі іскери коммуникациялар» пәні іскерлік байланыстың әртүрлі аспектілері туралы тиісті ақпаратты қамтиды. Іскерлік қарым-қатынастың түрлері мен формалары қарастырылады, қарым-қатынастың негізгі компоненттері жүйеленеді және сипатталады, мысалы, вербальды емес ерекшеліктер, іскери риториканың әртүрлі формалары (презентациялар, келіссөздер, іскерлік хат алмасу, телефон этикеті), айла-тәсілдер, қақтығыстарды шешудің негіздері және т.б. Мәдениетаралық өзара іс-қимыл контекстінде іскерлік қарым-қатынасты, ақпараттық технологияны қолдана отырып іскерлік қарым-қатынас тақырыбын қарастыруға ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Құбыржелілерді дайындау технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән құбырларды дайындау технологиясы жергілікті жерде поливинилхлоридтен, винипластан, алюминийден, мыстан және жезден жасалған құбыржол элементтерінің бөлшектерін дайындау туралы, күрделілігі орташа технологиялық құбыржолдарды монтаждау және/немесе жөндеу туралы, күрделілігі жоғары технологиялық құбыржолдарды монтаждау және/немесе жөндеу бойынша жұмыстарға қатысу және басшылық ету туралы, гуммирленген, пластмасса құбыржолдарын құрастыруды орындау туралы өзекті ақпаратты қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жерүсті бұрғылау және мұнайкәсіпшілік жабдықтары
  Несиелер: 8

  Жерүсті бұрғылау және мұнайкәсіпшілік жабдықтары мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылаудың технологиялық үдерістерінде қолданылатын машиналар мен жабдықтар, мұнай және газды өндіру және кәсіптік дайындау саласында білім алу, жабдықтарды таңдау және пайдалануға байланысты есептеу-лерді орындау үшін қажетті білім алу және оны пайдалану бойынша дағдыларды игеру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Машинажасау өндірісінің бөлімдері мен цехтарын жобалау
  Несиелер: 8

  Пән машина-құрылыс өндірісінің учаскелері мен цехтарын жобалау өндірістік цехтарды жобалаудың қазіргі заманғы технологияларын; жобалау-конструкторлық шешімдер мен жаңа технологиялық шешімдерді; ғылыми-техникалық ақпаратты, Құрастырудың технологиялық процесін әзірлеуді және механикалық құрастыру өндірісінің цехтары мен учаскелерінің технологиялық бөлігін жобалаудың негіздерін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Механикалық құрастыру цехтарын жобалау
  Несиелер: 8

  Пәннің мақсаты-студенттерді жаңа және қайта жаңғыртылатын кәсіпорындардың механикалық жинау өндірісінің негізгі және қосалқы цехтарын жобалау принциптерімен таныстыру және оларға тиісті дағдыларды үйрету. Машина жасау кәсіпорындарының цехтық қоймалары және оларды жобалау үшін бастапқы деректер. Механикалық жинау өндірісінің цехтары мен учаскелерінің технологиялық бөлігін Құрастырудың технологиялық процесін және жобалау негіздерін әзірлеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Құралдар және форманы қалыптастыру үрдістері
  Несиелер: 6

  "Қалыптау процестері мен құралдары" мынадай мәселелерді зерделеу көзделеді: ыстық өңдеу; қалыптау құралдары; материалдарды бұрғылау, зенкерлеу, өрістету арқылы өңдеу; металдарды фрезерлеу арқылы өңдеу; бұранданы кесу; тісті кесу; Созу; тегістеу; өңдеудің физика-химиялық әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Пісіру өндірісінің технологиясы
  Несиелер: 8

  Пән дәнекерлеу өндірісінің технологиясы Әр түрлі тәсілдер бойынша білім мен іскерлікті қалыптастыру; дәнекерлеу қосылыстарын алудың физика-химиялық негіздері туралы өзекті ақпаратты қалыптастыру. Металдар мен қорытпалардың дәнекерленуі. Дәнекерлеудің негізгі өлшемдері. Жылу қайнату көздері. Физикалық және технологиялық белгілері бойынша дәнекерлеу тәсілдерін жіктеу. Дәнекерлеудің технологиялылығы. Дәнекерленген қосылыстардың көрсеткіштері мен сапасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Станоктарды сынау, пайдалану және жөндеу
  Несиелер: 8

  Эксперименталды зерттеу кезеңдері. Елеулі факторларды бөлу. Статикалық және динамикалық объектілерді идентификациялау. Станоктарды сынау. Станоктарды пайдалану ережесі. Автоматты желілерді пайдалану ерекшеліктері. Жөндеуді ұйымдастыру. Жөндеуге арналған құрылғы мен жабдық. Типтік жөндеу жұмыстарының мазмұны. Бөлшектерді қалпына келтіру және жөндеу тәсілдері. Станоктарды жаңғырту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Арнайы өңдеу әдістерінің технологиясы
  Несиелер: 8

  Пән өңдеудің арнайы әдістерінің технологиясы базалық болып табылады және дайындамалардың беттерін өңдеудің электрофизикалық және электрохимиялық әдістері туралы білімдерді алуға ықпал етеді; процестердің мәні: өңдеудің электрофизикалық және электрохимиялық тәсілдерінің тиімділігіне әсер ететін факторлар; электр ұшқын, электримпульсті, электрокантактілі, ультрадыбысты, жарық сәулелі өңдеу процестерінің характиризациясы туралы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Конструкциялық материалдарды кесу арқылы өңдеу технологиясы
  Несиелер: 6

  Пән Конструкциялық материалдарды кесумен өңдеу технологиясы қалыптың пайда болу ерекшеліктерін, кесумен өңдеудің мәнін, бақылау-өлшеу аппаратурасын, металл кесетін жабдықты, станокты жабдықты және технологиялық жабдық жұмысының ең оңтайлы режимдерін зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Металл кесетін станоктар
  Несиелер: 8

  Металл кескіш станоктар пәні Металл кескіш станоктардың жіктелуі және технологиялық мүмкіндіктері бойынша; Металл кескіш станоктардың техникалық-экономикалық көрсеткіштері бойынша; қажетті әдістер мен талдау құралдарын пайдалана отырып, машина жасау өндірісі объектілерінің динамикасының жай-күйін диагностикалау бойынша білім алуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Автоматтандырылған өндірістің технологиялық жабдықтары
  Несиелер: 8

  Автоматтандырылған өндірістің технологиялық жабдығы өндірістік процестерді автоматтандыру туралы, машина жасаудағы технологиялық жабдықтарды жобалау және массалық, сериялық және бірлі-жарым өндірістегі кез келген түрдегі бөлшектерді жинау және бақылауға арналған құрылғыларды жобалау туралы, автоматты өндірістік процестің өлшемдік байланыстарын жобалау және қамтамасыз ету, құрылғылар мен қосалқы құралдарды жобалау, құрастыру және есептеу әдістерін зерделеу туралы ақпаратты қамтиды. - Технологиялық жабдықтар туралы негізгі ұғымдарды меңгеру және оның қазіргі заманғы машина жасаудағы маңызы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Машинажасаудағы өндірістік үрдістерді автоматтандыру
  Несиелер: 8

  Пәндер Машина жасаудағы өндірістік процестерді автоматтандыру өндірістік процестерді автоматтандыру туралы, машина жасаудағы технологиялық жабдықтарды жобалау және жаппай, сериялық және бірлі-жарым өндірісте кез келген түрдегі бөлшектерді жинау және бақылауға арналған құрылғылар туралы, автоматты өндірістік процестің өлшемдік байланыстарын жобалау және қамтамасыз ету және автоматты өндірістік процестің уақытша байланыстары туралы, Икемді автоматты құрастыру жүйелері туралы, аспаптық қамтамасыз ету процестерін автоматтандыру құралдары туралы ақпаратты қамтиды., бұйымның сапасын бақылау, қоймалау, персоналдың еңбегін қорғау, тасымалдау, техникалық қызмет көрсету, өндірісті басқару және дайындау бұйымының ең үнемді және өндірістік әдісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Код ON1

  Кәсіби есептерді шешу үшін математикалық әдістерді таңдау және негізгі жалпы физикалық заңдар мен қағидаттарды қолдану, сондай-ақ механика, экологиялық қауіпсіздік, отын энергетикалық кешен, химия және базалық дайындық үшін қажетті философия саласында жақсы білімдерін көрсету

 • Код ON2

  Коммуникацияның, байланыс пен компьютерлердің озық техникалық құралдарын пайдалана отырып, ақпаратты өңдеу әдістерін санамалау, тұлғааралық, мәдениетаралық және өндірістік (кәсіби) қарым-қатынас міндеттерін шешу үшін қазақ, орыс және шет тілдерінің кемінде біреуі білімін қолдану.

 • Код ON3

  Экономикалық тиімділікті есептеу әдістерін ұсыну, сондай-ақ өзінің кәсіби қызметінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы негіздерді, көшбасшылық қасиеттерді енгізу, салауатты өмір салтына бағыттау.

 • Код ON4

  Стандарттаудың негізгі түрлері мен әдістерін, материалдардың өзара алмасуы мен таңдауын қолдану және жалпылау және өндірістегі бұйымдардың сапасын бағалау.

 • Код ON5

  Технологиялық процестерді есептеу және жобалау теориясының негіздерінің іргелі білімін қолдану.

 • Код ON6

  Стандартты емес жабдықтарды, механикаландыру және автоматтандыру құралдарын, машина жасау өндірісіне арналған құрылғыларды құрастыру және олардың экономикалық тиімділігін есептеу.

 • Код ON7

  Машина жасау бұйымдары мен дәнекерленген құрылымдарды жасау және құрастырудың технологиялық процестерін автоматтандыру.

 • Код ON8

  Еңбекті ұйымдастыру талаптарын және техникалық құжаттаманы әзірлеу және ресімдеу бойынша басшылық материалдарды ескере отырып, өндірістік цехтардың технологиялық бөлігін жобалау

 • Код ON9

  Өндірісті технологиялық дайындау бойынша әдістемелік материалдарды пайдалану, технологиялық процестер мен өндіріс режимдерін жобалау жүйелері мен әдістерін, бұйымдардың конструкциясын немесе өнімнің құрамын, машина жасау бұйымдарына қойылатын стандарттар мен техникалық шарттарды білу.

Top