Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01434 Музыкалық білім в Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Ғылыми, білім беру және педагогикалық салалары бойынша жоғары оқу орындарында мамандарды сапалы даярлау. Білім беру бағдарламасы маманның кәсіби тұлғасын қалыптастыруға бағытталған.: - музыкалық педагогика, мәдениет және өнер саласындағы жаңа теориялардың терең заманауи білімдерін түсіндіру және жалпылау; - ғылыми зерттеулерді өз бетінше жүзеге асыру; - аралас ғылыми салалар білімін жеке ғылыми зерттеу контекстіне біріктіру; - өз ғылыми зерттеулерінің нәтижелерін түсіндіру және оларды мамандарға, сондай-ақ маман емес адамдарға хабарлау; - музыкалық пәндерді оқытудың классикалық және инновациялық әдістері негізінде білім беру процесінің нәтижелілігін қамтамасыз ету; -әрі қарай оқу мен ғылыми-зерттеу қызметінің өзіндік бағдарламасын құру.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M006 Музыка педагогтерін даярлау
 • Білім беру саласы 7M01 Педагогикалық ғылымдар
 • Композиция және аранжировка
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Болашақ музыка мұғалімдеріне қойылатын музыкалық талаптарға сай болу үшін композиция мен аранжировкадан практикалық білімі болуы, практикада қолдана білуі және технологияны меңгеруі тиіс. Музыкалық композиция және аранжировка пәні құралсыз аранжировка мен импровизацияны жазудың практикалық дағдыларын меңгеруге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сахналық орындаушылық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: сахналық орындаушылық негіздерінің қабілеттерін ашу, аудитория алдында мәнерлі қозғалыста білік пен дағдыны қалыптастыру, сөйлеу мәдениетін меңгеру, дыбысталатын сөздің техникасын жасау; тұлғаның әртістік қасиеттерін қалыптастыру және жасау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Концерттік орындаушылық
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты:пән музыкалық ұжымдармен кәсіби деңгейде жұмыс жасауда концерттік-орындаушылық дағдыларды қалыптастыруға ықпал етеді, білім алушылармен жұмыс кезінде қажетті музыкалық есту қабілетін дамытады, орындаушылық шеберлікті қалыптастырады, теориялық білімді жетілдіреді. Көптеген музыкалық шығармалармен таныстырады, орындаушылық шеберліктің зерттеу дағдыларын үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Музыканы тыңдау, талдау, қабылдау тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: әр түрлі стильдегі, жанрлардағы, формадағы музыкалық шығармалардың өзіндік талдауына қажетті жоғары орындаушылық деңгейі мен көркем шеберлігіне ие жоғары білікті орындаушылар мен педагогтарды дайындау болып табылады. Бұл білім музыкант-орындаушылар үшін кәсіби қызметте қажет. Пәннің міндеттері-кең музыкалық ой-өрісін дамыту; отандық музыкалық ғылымның үздік дәстүрлері аясында студенттердің аналитикалық ойлауын ынталандыру;әр түрлі дәуірдегі, жанрлардағы, стильдердегі музыкалық шығармаларды талдаудағы студенттердің шығармашылық бастамаларын дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Музыкалық студияда оқыту процесін ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты:Музыкалық әуенді дамыту, берілген шығарманы музыкалық студия арқылы өңдеу, көркемдеу. Магистранттардың болашақта шағын музыкалық шығармаларды жеке дауыс арқылы жазып, бір-бірімен байланыстыру; көркемдеу тәсілдерін меңгеру. Маман ретіндегі шеберлігін арттыру және теориялық-практикалық білімін жетілдіру жолдарын қарастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Музыкалық мазмұн мен форма тұтастығы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты:Музыкалық форма– кең ұғымда музыкалық шығарманың идеялық-эмоциялық мазмұнын білдіретін музыканың мәнерлеу құралдарының (мелодия, екпін, ырғақ, гармония, т.б.) жиынтығы. Музыкалық шығарманың көркемдігі –мазмұн мен форма бірлігінде. Ал тар ұғымдағы музыкалық форма музыкалық шығарманың құрылымы (композициясы) болып табылатындығын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зерттеулердің сандық және сапалық әдістері
  Несиелер: 5

  Бұл курс зерттеудің сандық және сапалық әдістерін меңгеруге негізделген және зерттеу нысанына байланысты сараптау, талдау жүргізу үшін бағытталған пән болып табылады. Магистранттар ғылыми зерттеулерде пайдаланылатын заманауи әдістерді қолдану дағдыларын меңгереді. сандық және сапалық зерттеу әдістерін меңгеру арқылы ғылыми ұсыныстарды әзірлеуге және зерттеу жүргізуге көмектесетін негізгі ұғымдармен, құралдармен және идеялармен танысады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Зерттеулердің қолданбалы әдістері
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты- SPSS, Nvivo , Content-analysis, Statistica, Stadia, Sas, Statgraphics сияқты мәліметтерді өңдеудегі бағдарламалық өнімдерді қолдану саласында жүйелендірілген білімді қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Академиялық ғылыми жазба ..
  Несиелер: 5

  Пән аясында ғылыми-зерттеу жұмысын жалпы академиялық адалдық қағидалары шеңберінде ғылыми этикаға сай жазу, жобалау, жүргізу жолдары және оларды салыстырмалы талдау, бағалау әдістері көрсетіледі. Сондай-ақ, халықаралық ғылыми дерекқорлар (Scopus, Science Direct, Clarivate Analytics және т.б.) мен әртүрлі ғылыми баспалар таныстырлып, қалай жұмыс жасау, олардың өнімдерін (Mendeley, SciVal және т.б.) қалай және қай жерде пайдалануға болатындығы үйретіледі. Ғылыми-зерттеу жұмыстарына сілтеме жасау және плагиатқа тексеру әдістері мен бағдарламалары тaныстыpылaды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Технологияларды коммерцияландыру негіздері
  Несиелер: 5

  Технологияларды коммерцияландырудың негізгі ұғымдары түсіндіріледі. Интеллектуалды меншік ұғымы, оны өндіру, қорғау және пайдалану, сонымен қатар патенттелген технологияны лицензиялау әдістері үйретіледі. ҒҒТЗН коммерцияландырудағы мемлекеттік бағдарламалар, заңнамалық актілер тб. туралы егжей-тегжейлі мәлімет беріледі. Пән технологияларды коммерцияландырудың тиімді жолдары мен әдістері туралы пікір қалыстастырады. Сонымен қатар, заманауи технологиялық бизнесті қалыстастырудың негіздерін ұсынады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жаңартылған музыкалық білім беру жүйесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсатына сәйкес сабақ кезінде алған дағдыларды, іскерлікті, тәсілдерді тиімді енгізуге ықпал ету, білім алушылардың танымдық белсенділігін арттыру, өздігінен білім алу, шығармашылықты қалыптастыру, оқытуды қызықты өткізу, ұжымда бірлескен жұмыс істеуге үйрету, білімнің тереңдігі мен беріктігін арттыру. Білім алушы өз пікірін ашық еркін білдіреді, бір-бірін тыңдауға үйренеді, сыныпта музыкалық сауаттылықты, орындаушылық және шығармашылық қызметті қалыптастыруға бағытталған ынтымақтастық атмосферасы қалыптасады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Музыкалық білім берудің әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты:Музыкалық білім беру әдіснамасы қоғамдық құбылыс ретінде музыкалық тәрбие заңдылықтарын, қоғамдық өмірдегі музыкалық тәрбиенің мәні мен ролін анықтайды. Музыкалық білім беру әдіснамасы – болашақ маман-музыка мұғалімін кәсіби-педагогикалық дайындауға бағытталған оқу пәндер циклындағы негізгі және интегралдық пәндердің бірі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әдістемелік дайындықтың тәжірибелік негіздері
  Несиелер: 4

  Ғылыми- педагогикалық даярлықтың негізгі мақсаты педагогикалық оқу- әдістемелік жұмыстың негіздерін меңгеру, болашақ магистрды колледждерде, орта кәсіптік училищелерде, жоғары оқу орындарында білім беру процесін жүзеге асыруға дайындау болып табылады. Практиканың ұйымдастырылуына қойылатын талаптар дидактиканың заманауи талаптарын ескере отырып, сабақтардың мазмұнын іріктеу және құру; білім алушылардың дамуына сүйеніп сабақтарды өткізуге шығармашылық көзқарас; магистранттардың ғылыми мүдделерін есепке алу (магистранттардың ғылыми- зерттеу мүдделеріне сәйкес пәндер мен пәндер бойынша сабақтар өткізу)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Орындаушылық өнер
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты:Концерттік орындаушының орналасу тәртібін біледі. Концерттік шығарманың ырғағын сақтай отырып мәнерлі орындай алады. Концертке деген қызығушылық танытады. Концерттік ән айтуда көңіл куй мен сана-сезімінің үйлесімділін, хордың шығармашылық жүйелілігін дәлдікпен орындайды. Шығарманын шырқау шыңына жеткізе орындаудың маңыздылығын түсінеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Магистранттың музыкалық педагогикалық дайындығы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты:Өзіндік жұмыстарды музыкалық-педагогикалық дайындықты қамтамасыз ету, магистранттардың әртүрлі пәндер бойынша музыкалық әдебиетке ашық қол жеткізуін құру, сондай-ақ білім алушыларға міндетті әдебиеттер тізімін (барлық тақырыптар бойынша) және қосымша әдебиеттерді (әр тақырып бойынша) ұсыну, сондай-ақ сабаққа дайындалу үшін дәріс материалдары мен қосымша материалдарды шектеусіз қол жеткізу үшін жергілікті желіде орналастыру арқылы жүзеге асырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Музыкалық түркология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты:Музыкалық түркология бағыттарының дамуын зерттеу. Музыкалық түркология саласында-халықтар туралы білім түркі халықтарының ортақ атаулары мен жалпы музыкалық стильдері, дыбыстары, әуендері, олардың тарихи ұқсастығы және өзара байланысын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі қазақ музыкасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Қазақстанның өзіндік музыкалық мәдениетін зерттеу, оның негізін түркі халықтарының импровизациялық-эпикалық шығармалары құрайды. Музыканттар арасында өтетін жарыстар ерекше болды. XV-XVIII ғасырларға қарай қазақ музыкасын әндерге және күйдің аспаптық жанрына бөлу пайда болады,тән ырғақтық және тоналды ерекшеліктер қалыптасады. XIX ғасырда кәсіби музыкалық дәстүр қалыптасады, ол бір жағынан күйші — орындаушылар, екінші жағынан — сал-сері, қазақ қоғамындағы ерекше құбылыс

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі музыка өнері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: білімгерлерді отандық және әлемдік музыкалық мәдениеттің жауһарларына баулу, онымен қарым-қатынас жасауға, музыкалық ой-өрісін кеңейтуге, музыка сұлулығын рахаттандыруға , эмоциялық, эстетикалық тұрғыда берілген эмоцияларға, сезімдерге, ой-өрісіне көңіл бөлуге тәрбиелеу. Заманауи жанрларды, стильдерді, бағыттарды үйрену

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлемдік музыкалық білім беру жүйесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Музыкалық білім беру мен тәрбиені жетілдіру, жан-жақты саладағы оқу-тәрбие жұмысын дамыту жұмысына жаңашылдықпен келу, уақыт талабына сай оқу жоспарларын қайта қүру, қүжаттар мен оқу ісіне қажет бағдарламаларды, әдістемелік нұсқауларды саралау жэне баспадан шығару, білім беруді жүйеге келтіру, білім мекемелері басшыларының кәсіби деңгейін көтеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Орындаушылық шеберлікті оқыту әдістемесі
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты:Музыка сабағын дайындау және өткізу мұғалімнің жан- жақты және кешенді музыкалық-педагогикалық даярлығын көздейді. Бұл тек теориялық дайындық ғана емес, Музыка теориясы, музыка тарихы, пәнді оқыту әдістемесі бойынша білімді меңгеруде ғана емес, сонымен қатар музыкалық-орындаушылық, яғни музыкалық аспапта ойнай білу, академиялық ән айту дағдыларын және хор дирижерлау дағдыларын меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Академиялық адалдық шеңберінде ғылыми этикаға сай ғылыми-зерттеу жұмыстарын жазуға, жобалауға, жүргізуге, салыстыруға және ғылыми дерекқорлармен, ғылыми баспалармен жұмыс жасауға, олардың өнімдерін пайдалануға қабілетті

 • Код ON2

  - ғылыми зерттеудің жаңа әдістерін өз бетінше меңгеру, қажет болған жағдайда өзінің кәсіби қызметінің ғылыми және ғылыми-өндірістік бейінін өзгерту. Психологиялық-педагогикалық ғылымдар мен музыкалық білімнің негізгі ережелері мен әдістерін қолдану, оларды кәсіби міндеттерді шешуде қолдану, музыкалық өнер мен білім беру саласындағы өзекті мәселелер мен үрдістерді талдау

 • Код ON3

  - музыкалық білім беру саласындағы өзекті мәселелер мен үрдістерді талдау, музыкалық білім беру саласындағы әртүрлі педагогикалық технологиялар мен әдістерді меңгеру. Көркем-шығармашылық қызметті құру және оның нәтижелерін жұртшылыққа ұсыну

 • Код ON4

  -заманауи педагогика мен музыка саласындағы негізгі теорияларды, ғалым-педагогтердің концепцияларын меңгерген; - қоғамның түрлі мәселелерін зерттеу кезінде қолдануға қабілетті

 • Код ON5

  - Педагогика және музыка саласында ғылыми зерттеулер жүргізеді; - Педагогика және музыка саласындағы ғылыми мекемелерде кәсіби кеңес береді; - нәтижелердің ықтималдығының белгілі бір дәрежесін болжай алады, сарапшы бола алады

 • Код ON6

  - өз білімін үнемі толықтыра отырып, өз мамандығын жетік меңгеру; - жеке тұлғалық тұрғыдағы жетілуде өзін –өзі ұйымдастыру, өз бетінше білім алу дағдыларын дамыту; - музыкалық педагогика, музыкалық пәндерді оқыту әдістемесі саласында өзіндік ғылыми зерттеуді жүзеге асыру

 • Код ON7

  - музыкалық-педагогикалық әдіснамасының ерекшеліктерін білу; - оқу-тәрбие үдерісін жоспарлай алу; -білім беру барысында заманауи әдіс-тәсілдерді қолдана білу

 • Код ON8

  - шығармашылық және тәжірибелік –зерттеу жұмысының технологиясын меңгеру; - музыкалық білім беру саласындағы мемлекеттік және халықаралық ғылыми – зерттеу жобаларға қатысу; - болашақ жеке жұмыс жоспарын, білім алушыларға арналған жеке бағдарламаны, есеп беру және концерттік қызмет бағдарламасын әзірлеу

Top