Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02310 Филология в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Ғылыми-педагогикалық бағытта инновациялық идеяларды жүзеге асыра алатын, лингвистика мен әдебиеттанудың соңғы жетістіктеріне шығармашылық көзқарас таныта алатын, ғылыми-зерттеу еңбектерге талдау жасап, оларды бағалай отырып, зерттеушілік қабілетін таныта алатын, филологиялық зерттеулердің әдістері мен амалдарын жан-жақты меңгерген кәсіби мамандарды даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M060 Филология
 • Дайындық бағыты 7M023 Тілдер және әдебиет
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Жаратылыстану және техникалық ғылымдар тарихы мен философиясын, мәдениет пен өркениеттегі жаңа еуропалық ғылымды, ғылыми таным құрылымын, нақты ғылымның философиялық мәселелерін, ХХІ ғасырдың коммуникативтік технологияларын және олардың қазіргі ғылымдағы рөлін қарастырады. Жаратылыстану және техникалық ғылымдардың қазіргі өзекті әдіснамалық және философиялық мәселелерін шешу жолдарын анықтайды, сыни ойлау мен логиканы дамытады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Жоғары білім берудің қазіргі парадигмалары, Қазақстандағы жоғары кәсіптік білім беру жүйесі. П��дагогикалық ғылымның әдіснамасын, жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігін қарастырады. Оқытудың кредиттік жүйесін, болашақ мамандарды даярлауда оқытудың жаңа әдістері мен нысандарын, көшбасшылық қасиеттеріне ие маманның тұлғасын тәрбиелеу мен қалыптастыруға мүмкіндік береді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Жоғары білікті мамандардың кәсіби қызметіне қажетті заманауи және психологиялық ғылымның негізгі принциптерін қарастырады. Фундаменталды психологиялық ұғымдар бойынша ғылыми - теориялық дүниетанымды, жеке тұлғаны психологиялық зерттеу іскерліктері мен дағдыларын қалыптастырады, эксперименталды-психологиялық зерттеудің негізгі әдістерімен және Психокоррекциялық жұмыстың дағдыларымен таныстырады, ұжымдағы жанжалдарды басқарады, стресс және оларды шешу әдістерімен таныстырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Лингвистикалық зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 6

  Ғылыми зерттеулерге ұсынылатын талаптар болып табылатын лингвистикалық зерттеуді дайындау мазмұны мен деңгейлерімен таныстырады. Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлауды, ғылыми зерттеудің әдістемесін, зерттеу бағытын таңдауды, ғылыми іс --әрекет, оның мақсаты мен ерекшеліктерін меңгереді. Зерттеудің мәселесі, ғылыми ізденістің кезеңдерін меңгереді. Лингвистикалық зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау әдістерімен дағдыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Эстетикалық ойлау және тіл білімі тарихы
  Несиелер: 5

  Филология ғылымындағы және оның жалпы жүйесіндегі динамикалық өзгерістерді қарастырады. Қазақ және әлемдік мәдениет контекстіндегі Қазақстандағы қазіргі әдеби үрдістің даму заңдылықтарын, эстетикалық ойлау және тіл білімі тарихын, жанрлық және стильдік, эстетикалық ерекшеліктерінің ғылыми негіздерін және әдебиеттану ғылымының жаңа бағыттарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тілді лингвомәдени талдау
  Несиелер: 6

  Пән лингвомәдениет танымын танытуға бағытталған. Мұнда тіл білу мен байланыс құралы ретінде ғана емес, ұлттың мәдениет кілті ретінде қарастырылады. Тіл мен мәдениеттің өзара қарым-қатынасы жөніндегі талдау жасай алады. Курстың негізі-халықтың ділі мен оның мәдениетін тіл арқылы сөз тіркестері, метафоралар, таңбалар негізін құнды мәлімет көздері ретінде ашып көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіптік пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Информатиканы оқыту процесінде қолданылатын теориялық және практикалық оқыту әдістерін талдау; оқу сабақтарын ұйымдастыру тәсілдерін, құралдарын, нысандарын салыстыру; оқыту процесін жүзеге асырудың әдістемелік (технологиялық) іскерліктерін қалыптастыру, оның барысы мен нәтижелерін талдау, жобалау іскерліктерін жетілдіру және оларды кәсіптік-әдістемелік білім кешеніне қосу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Шет тілінде ауызша қарым-қатынас дағдыларын, мәдениетаралық құзыреттіліктерді, бизнес-хат-хабармен алмасу дағдыларын дамытады, шет тілінде Негізгі оқу түрлерін меңгереді, мамандық бойынша ғылыми тақырыптарға жазбаша хабарламалар дайындайды: ғылыми баяндама, презентация, дискуссиялар, тезистер және шет тілінде ғылыми зерттеу тақырыбы бойынша мақалалар, ғылыми мәтінді аннотациялау, түйіндеме құрастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл білімінің жаңа бағыттары
  Несиелер: 5

  Магистранттарды ХХ-ХХІ ғасырдың екінші жартысындағы жаңа лингвистикалық бағыттарымен, олардың пайда болу ерекшеліктерімен, одан әрі даму келешегімен таныстырады. Пәнде мәтін лингвистикасы, лингвистикалық және мәдениеттану, когнитивтік, коммуникативті және есептеу лингвистикасы, сондай-ақ әрбір тақырып бойынша жаңа әдебиеттер бар, олар білімін одан әрі тереңдетуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Интертекстуалды теория
  Несиелер: 5

  Интертекстуалдылықтың шығу тарихы және пікірлер қайшылығы туралы ақпараттарды, интертекстуалды элементтер түрлерін (цитата және цитация, аллюзия және реминисценция, мәтін ішіндегі хаттар, құжат негізді интертекстер) саралау. Шығарманың мазмұндық ерекшеліктері мен бейнелілік сипаттарын негізгі заманауи қағидаларды қолдана отырып айқындау, жазушының шеберлігіне және көркем шығармаларға, әдеби-сыни еңбектерге талдау жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мәтін синтаксисі және оны зерттеу аспектілері
  Несиелер: 5

  Бұл элективті курс қазіргі қазақ тілінің синтаксисін оқытады. Пән синтаксис және синтаксистік бірліктер: сөз тіркесі және сөйлем, сонымен қатар қазіргі қазақ пунктуациясының принциптерін қарастырады. Пән синтаксиске ғылым ретінде қатысты барлық аспектілер мен нюанстарды өз еңбектерінде білікті және толық баяндаған отандық және шетелдік тілтанушылардың мәселені зерттеу ауқымын көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Латын графикасы және графикалық лингвистика мәселелері
  Несиелер: 4

  Пәннің міндеттеріне графикалық лингвистика тарихымен, жазудың жалпы теориясымен және графемикамен танысу кіреді. Пәннің мазмұны хаттың, жазбаша белгінің және жазбаша тілдің оқытылуымен таныстырады. Жазу эпиграфика, палеография, графика, орфография және графемика туралы жалпы ғылым ретінде графикалық лингвистиканың негізгі бағыттарын қамтиды. Оқытылатын пәнде әрбір бағыттың ерекше белгілері, олардың объектісі, мақсаттары мен міндеттері анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі қазақ тілінің cтилистикасы және дамуы
  Несиелер: 4

  Магистранттар курсты оқу барысында стилистикалық дағдыларды қалыптастырады. Бұл ретте оқытылатын материалдың көлемі стилистиканың әртүрлі бағыттары бойынша берілгенімен, функционалдық стилистиканы сипаттауға баса назар аударылады. Сәйкесінше, стилистиканың болашағы осы бағыттың дамуымен тығыз байланысты екенділігі көрсетіледі. Оқытылатын пән тіл мәдениетін дамыту, қазақ тілін оқытуәдістемесі, редакциялаудың ғылыми негіздерін әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми дискурстың тілдік құрылымы
  Несиелер: 6

  Оқытылатын пән әртүрлі кәсіби бағыттардағы ораторлық, ғылыми, іскерлік тілдік дағдыларды қалыптастырады. Ғылыми дискурстың тілдік құрылымы арқылы оқырманға не тыңдаушыға бағытталған концепциялар меңгеріледі. Ғылыми дискурсты меңгеру нәтежиесінде кәсіби міндеттерді шешу және ғылыми өрісте қолдана алу дағдылары қалыптасады. Ғылыми дискурстың пайда болу және даму тарихымен танысып, оны практикалық тұрғыда пайдалануды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Диахрония мен синхрониядағы тілдік бірліктер мен санаттар
  Несиелер: 6

  Бұл курста тілдік жүйенің динамикасын әртүрлі деңгейлерде (лексикалық, фонетикалық, грамматикалық) қазақ тілін дамытудың диахроникалық осьтерінің жеке синхронды бөліктерінде оқып үйрену көзделеді. Курстың негізгі мақсаттары - ХІ ғасырдағы ескерткіштерде бейнеленген қазақ тілінің жазбаша түрінің тарихи тамырларымен танысу; қазақ тілі тарихының өткен ескерткіштерінде көрсетілген тіл бірлігі саласындағы түрлі деңгейлердегі эволюциялық процестермен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ЖОО-да қазақ тілін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курс өнімді ғылыми білім саласында маманның белсенді теориялық және практикалық құзыреттілігін қалыптастыру мақсатында жал��ы теориялық негіздерді және ғылыми қызметтің ерекшеліктерін зерттеуге арналған. Пәннің мақсаты ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру мен жоспарлаудың тұжырымдамалары мен әдіснамалық принциптерін меңгеруге, өздерінің ғылыми өнімдерін болашақ кәсіби қызметте, соның ішінде бастамалық жобалар, гранттар, инновациялық әзірлемелер даярлауға бағыттау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Семантикадағы лингвистикалық эксперимент
  Несиелер: 5

  Семантиканың мәселелерін ғылыми тұрғыда қарастырып, қазіргі заманғы лингвистикадағы әртүрлі эксперименталды әдістерді меңгеруге бағытталған. Магистранттар қолданылу контекстімен эксперименттер, сөздердің ұғымдары бар эксперименттер, семантикалық сынақтармен эксперимент сияқты эксперимент түрлерін меңгереді. Семантикадағы лингвистикалық эксперименттік әдістерді қолдануды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тілдік бірліктердің прагматикасы
  Несиелер: 5

  Прагматика және прагмалингвистика негіздерін, пәннің мақсаттары мен міндеттерін анықтай отырып, тілдік бірлітердің прагматикасы мәселелеріне талдау жасауды үйренеді. Магистранттар прагмалингвистика әдістемесін қазіргі лингвистиканың өзекті бағыты ретінде танысады. Лингвистикалық прагматиканы адамның әртүрлі қызметінде қолданатын құрал ретінде қарастырады. Лингвистикалы қпрагматикаға байланысты әртүрлі тілдік бірліктердің ерекшелігі туралы ұсыныс қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Семасиология және ономасиология
  Несиелер: 6

  Аталмыш пән тіл білімінің айрықша бөлімінде-семантикада зерттеледі. Лингвистикалық семантика ғылыми пән ретінде тілдің түрлі деңгей бірліктерінің мағынасының з��рттеу тақыры болып табылады. Лексикалық бірлік өз алдына белгілердің біртұтастығы болып табылады, яғни оның дыбыстық немесе графикалық жақтары, яғни белгілі бір заттың құбылыстарын, мысалы оның сөздік анықтамасы түріндеайрықша тілдік көріністерін білдіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Этнолингвистика: тіл және мәдениет
  Несиелер: 5

  Тілдің мәдениетпен өзара қарым-қатынасын зерттейтін этнолингвистика жөнінде жалпы түсінік бере отырып, кешенді талдау жасалады. Магистранттар этнолингвистика туралы зерттеулермен, этнолингвистиканың өзекті мәселелерімен, этнолингвистиканың әдістерімен танысады. Қазақ тіліндегі этнолингвистиканы зерттеудің ғылыми негіздерімен танысады. Этностар болмысын, оның тілі арқылы танып білу мақсатынан туындаған жаңа дербес саласын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Функционалды грамматика
  Несиелер: 6

  Грамматиканың функционалдық қырларын көрсетеді, тілдің мазмұндық, семантикалық кеңістігін анықтауға , субъективті және объективті мағыналарын айқындауға, түрлы мағыналардың (мәндерінің) білдіру құралдарының жиынтығын қарастыруға, «функционалдық-семантикалық өріс» түсінігіне сүйемелденген жұмсалымды грамматика туралы ұғым тұрғысындағы заманауи ғылыми тұжырымдамалар негізінде құрылған тұтастықты жасауға мүмкіндік береді және бакалаврлардың өзіндік игеруге деген қабілеттері мен тәжірибеліліктерін және пішіннен не болмаса мағынадан болатын нәтижелері бағыттарының синтезіне негізделген гра��матикалық сипаттаманы сыни тұрғыда ұғынуын дамытады. Аталмыш пән магистранттарға, ЖОО оқытушыларына, аспиранттарға, докторанттарға, ғылыми жұмысшыларға, тіл мен әдебиет оқытушыларына арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалпы семантика және тілдік бірліктердің мәні
  Несиелер: 5

  Семантика, оның мағынасы, тілдік бірліктерінің мәні сияқты ұғымдармен таныстырады. Мағынаның типологиясын анықтайды, лингвистикадағы мағынаның тар және кең концепциясын, негізгі семантикалық бағыттар мен мектептер, психолингвистика, когнитивті лингвистикаға байланысты зерттеулерді қарастырады. Семантикалық зерттеу әдістерін меңгеруге мүмкіндік алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Лингвистиканың аспектілері мен жаңа бағыттары
  Несиелер: 5

  Аталмыш пәннің зерттейтін нысаны – тіл білімінің ғылыми-теориялық бағыттары болып табылады. Тіл білімінің теориялық тұжырымдары, қазіргі кезеңдегі мәселелері, ғылыми концепциялармен, тіл біліміндегі жаңа технологиялар мен әдіс-тәсілдерді меңгерту, тілдің парадигмалық айрықша белгілері және т.б. қарастырады. Тіл білімінде функционалды, когнитивтік, этнолингвистикалық, прагматикалық, елтаным-мәдениеттанымдық, қолданбалы т.б. тіл ғылымының бағыттарымен тікелей байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ғылыми таным құралдары мен зерттеудің жаңа әдістерін, ғылыми-педагогикалық бағытта ғылыми проблеманы көтеруді, негіздеуді және шешуді, білімді интеграциялауды меңгереді. Жоғары білікті мамандардың кәсіби қызметінде қажетті философия мен қазіргі заманғы психологиялық ғылымның негізгі тәсілдері мен принциптерін пайдалану. Мәтіндерді жүйелі ауызша және жазбаша аудару дағдыларын меңгеру.

 • Код ON2

  Тіл білімінің жаңа бағыттары мен мамандық пәндерін оқыту әдістемесінің үрдістері мен құбылыстарын зерделеудің қазіргі концепцияларын, теориялары мен тәсілдерін сыни тұрғыда талдау. ЖОО-да қазақ тілін оқыту әдістерін меңгеру.

 • Код ON3

  Тіл білімінің негізгі мәселелерін талдау, эстетикалық ойлау тарихын және оның даму заңдарын, жанрлық, стилистикалық және эстетикалық ерекшеліктерін түсіну.

 • Код ON4

  Графикалық лингвистиканың негізгі бағыттарын ғылым ретінде түсіну және графикалық лингвистика мен латын графикасының мәселелерін зерттеу.

 • Код ON5

  Семантиканың мәселелерін ғылыми тұрғыда қарастырып, қазіргі заманғы лингвистикадағы әртүрлі эксперименталды әдістерді меңгеруге бағыттау. Эксперимент түрлерін меңгереру, семантикадағы лингвистикалық эксперименттік әдістерді қолдануды үйрену. Жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативті ойлау және шығармашылықпен қарау.

 • Код ON6

  Жоғары оқу орнында алған білімдерін жетілдіру, коммуникацияның түрлі салаларында қабылданған коммуникативтік стратегиялар мен тактикаларды, риторикалық, стилистикалық, тілдік нормалар мен тәсілдерді таңдауды жүзеге асыру.

 • Код ON7

  Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлауды, ғылыми зерттеудің әдістемесін, зерттеу бағытын таңдауды, ғылыми іс-әрекет, оның мақсаты мен ерекшеліктерін меңгеру, мәдениет пен оның тілге деген көзқарасын, этнолингвистика, халықтық психология мен мифология туралы түсініктерді қалыптастыру.

 • Код ON8

  Кәсіби коммуникацияның әртүрлі салаларында шешендік, ғылыми, іскерлік тілдік дағдылар мен нормаларды меңгеру, оларды кәсіби міндеттерді шешу кезінде және ғылыми өрісте қолдана білу.

 • Код ON9

  Лингвистикалық талдаудың негізгі әдістерін меңгеру, диахрония мен синхрониядағы тілдік бірліктер мен санаттарды талдау. Мәтін синтаксисі және оны зерттеу аспектілері, семантикада лингвистикалық эксперимент жүргізу.

 • Код ON10

  Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен жоспарлаудың заманауи концепциялары мен әдіснамалық принциптерін бағалау, нақты әдістер мен тәсілдерді, ғылыми құралдарды меңгеру.

 • Код ON11

  Әдеби-сыни еңбектерге талдаулар жасау, көркем шығармалардағы жазушы мен әдеби тұлғалардың шеберлігін талдаудың негізгі қазіргі заманғы принциптерін, түрлі әдістері мен тәсілдерін пайдалана отырып, шығармалардың бейнелі, мазмұнды ерекшеліктерін ашу.

Top