Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M11314 Логистика в Қазақстан-Неміс университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бағдарлама өңірлік және жаһандық ауқымда жеткізу тізбектерін оңтайландыру мақсатында логистикалық процестерді басқару үшін көлік саласындағы кәсіби қызметке білікті кадрларды даярлауға бағытталған
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 123
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M152 Логистика (сала бойынша)
 • Білім беру саласы 7M11 Қызмет көрсету
 • Дайындық бағыты 7M113 Көлік қызметтері
 • Технологиялыќ процестерді математикалыќ модельдеу
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басќару психологиясы
  Несиелер: 3

  Магистранттар?а жо?ары мектеп психологиясы мен педагогикасыны? негіздерін о?ыту осы модульді? негізгі ма?саты болып табылады. Саба?тарды? мазм?ны: - білім беру жо?ары мектеп психологиясыны? ?аламды? объектісі; - о?ыту ?дерісіні? психологиялы? ??рылымы; - танымды? іс-?рекет психологиясы (когнитивтік ?дерістер); - т?л?а (т?л?а теориясы) ж?не студенттік ?жым психологиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Fылыми зерттеулердi ўйымдастыру
  Несиелер: 3

  Fылыми зерттеулердi ұйымдастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Автокґлікпен халыќаралыќ жїк тасымалын ўйымдастыру
  Несиелер: 3

  Автокөлікпен халықаралық жүк тасымалын ұйымдастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Єылыми зерттеу јдістемесі
  Несиелер: 3

  Бұл пән білім алушыларда рухани мәдениеттің маңызды бөлігі ретінде ғылыми-зерттеу қызметі туралы тұтас түсінік қалыптастырады, оларда қоршаған болмыстың ғылыми өзгеруінің рөлі мен мәнін түсінуді қалыптастыру, негізгі ғылыми-зерттеу тұжырымдамаларының мазмұнын түсіндіру; оның негізгі элементтерінде кәсіби шеберлікті дамыту, оның ішінде: тақырыптарды таңдау және өзектілікті негіздеу, негізгі ұғымдарды интерпретациялау және операционализациялау, зерттеу мақсаттары мен міндеттерін қоюға жалпы ғылыми тәсілдер туралы түсінік, объектіні анықтау, затты нақтылау, гипотезаларды тұжырымдау. Пән келесі бөлімдерден тұрады: ғылыми зерттеулер әдіснамасы және зерттеу тиімділігін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Логистикалыќ жїйелердіѕ математикалыќ модельдері
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Јуе кґлігімен халыќаралыќ жїк тасымалын ўйымдастыру
  Несиелер: 3

  Әуе көлігімен халықаралық жүк тасымалын ұйымдастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 6

  К

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Fылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Курс ше?берінде ?ылымны? тарихы мен логикасы білімні?, танымды? іс-?рекетті? ж?не ?леуметтік институтты? нысаны ретінде, сондай-а? ?ылым философиясыны? негізгі т?жырымдамалары (позитивизм, неопрозитивизм ж?не постпозитивизм; структурализм ж?не постструкутрализм; герменевтика ж?не феноменология) оларды? ?зара байланысы мен дамуында ?арастырылады. Магистранттарды? сыни ойлау ?абілетін даму м?селелеріне ерекше назар аударылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Практикалыќ курс: 1С-Бухгалтерия
  Несиелер: 3

  Практикалық курс: 1С-Бухгалтерия

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  П?нді зерттеп о?у ма?саты болып табылады:-жо?ары мектеп саласы, оны? ма?саттары мен м?ні, мазм?ны мен ??рылымы, жо?ары мектептегі білім беру ?дерістерін бас?ару ?а?идалары ж?не білім беру ж?йесіні? ат?ару м?селелері туралы білім ж?йесін ме?геру;-жо?ары мектепті? негізгі жетістіктері, отанды? ж?не шетел педагогикасыны? м?селелері мен даму беталыстары туралы т?сініктерді ?алыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қоймалау мен жүктеу көлігі 1
  Несиелер: 3

  Транспорт, погрузка и складирование 1

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • SCM- жоспарлаудың қолданбалы жүйесі
  Несиелер: 3

  SCM- жоспарлаудың қолданбалы жүйесі

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпорынды интернационализациялау теориясы (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 3

  Кәсіпорынды интернационализациялау теориясы

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Логистикадаєы бизнес-процесстер
  Несиелер: 3

  Логистикадағы бизнес-процесстер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халыќаралыќ тауар ќозєалысы логистикасы
  Несиелер: 3

  Халықаралық тауар қозғалысы логистикасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Логистика стратегиясы мен әдістері (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жеткізу тізбегіндегі тасымалдаудың мультимодалді технологиялары
  Несиелер: 3

  Жеткізу тізбегіндегі тасымалдаудың мультимодалді технологиялары

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • SAP практикалыќ курсы
  Несиелер: 5

  SAP практикалық курсы

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қоймалау мен жүктеу көлігі 2
  Несиелер: 3

  Транспорт, погрузка и складирование 2

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Темiржол кґлігімен халыќаралыќ жїк тасымалын ўйымдастыру
  Несиелер: 5

  Темiржол көлігімен халықаралық жүк тасымалын ұйымдастыру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жүктерді орналастыру мен бекітудің техникалық жайы
  Несиелер: 3

  Технические условия размещения и крепления грузов

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Халықаралық бизнес стратегиялар (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 3

  Халықаралық бизнес стратегиялар

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Логистикалық жүйелерді жоспарлау
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бизнес-талдау жјне деректерді ґѕдеу
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Сабақтарды (дәрістер, семинарлар, СӨЖ және емтихандар) дайындау және өткізу үшін қажетті психологиялық және әдістемелік ресурстарды қолдана білу, өзі оқыған пәндегі қазіргі жағдайды әртүрлі философиялық көзқарастар тұрғысынан талдай білу

 • Код ON7

  Бизнес-процесті қолдануды біледі, жеткізу тізбегінің объектілерін талдайды, сыртқы нарықтар мен олардың әлеуетін бағалауды біледі.

 • Код ON3

  Қазіргі заманғы әдістер мен мамандандырылған құралдарды қолдана отырып ғылыми зерттеулер жүргізуге, олардың нәтижелерін бағалауға, орындалған ғылыми жұмыстың нәтижелерін ресімдеуге және ұсынуға қабілетті

 • Код ON9

  Логистикада қолданбалы жүйелерді қолдана білу, AETR басқару құрылғыларымен жұмыс істеу, ақпаратты оқу, ұсынылған жүкті әуе тасымалыға дайындауға дайындығын бағалау, жоба тобының құрамы ретінде ERP жүйесін өндірістік кәсіпорынның қызметіне енгізу жобасының барлық кезеңдерін жүзеге асыра алады және бірыңғай жобаны жасауға, әзірлеуге және енгізуге қатысады. кәсіпорынның ресурстарын басқарудың ақпараттық жүйесі.

 • Код ON4

  Тасымалданатын жүктердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жұмысты ұйымдастырудың жетілдірілген әдістерін, көліктік-жүктік сипаттамаларын және жылжымалы құрамның сипаттамаларын ескере отырып, халықаралық жүктерді әуе, автомобиль және теміржол арқылы тасымалдауды ұйымдастыру, орындау, қамтамасыз ету және қызмет көрсету әдістерін қолдана алады, тасымалдау және ілеспе құжаттаманы жасайды.

 • Код ON5

  Классикалық математикалық талдау әдістері арқылы Логистиканың математикалық моделін құра алады

 • Код ON6

  Тасымалдау процесін жоспарлауға, ұйымдастыруға және басқаруға, бухгалтерлік есеп объектісін өлшеуге, оны 1 C Enterprise немесе SAP бағдарламасында тіркеуге, бағдарламада бухгалтерлік ақпаратты ары қарай өңдеуге және бағдарламада қаржылық есептерді жасауға қабілетті

 • Код ON8

  Жеткізу тізбегіндегі логистикалық процестерді оңтайландыруға, тасымалдауға қажетті рұқсаттарды алуға, жүктерді тасымалдауға келісім-шарт жасасуға, TIR карнетін, CMR жүкқұжатын толтыру, кеден құжаттарымен жұмыс істеу

 • Код ON2

  Ол педагогикалық әдістерді практикада қолдана алады, оның ішінде дәріс пен семинардың жоспарын құру, әртүрлі академиялық мәтіндерді түсіну және олардың мазмұнын айту, негізгі идеяларды түсіндіру және талқылау, білімді қазіргі академиялық және ғылыми әдебиеттерді талдауда пайдалану, дұрыс тұжырымдар мен болжамдар жасау, анықтау және анықтау зерттеу тақырыбын тұжырымдау, зерттеу мақсатын қою, жұмыс гипотезасы мен зерттеу мақсаттарын тұжырымдау, гранттық өтінімдер жазу

Top