Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04105 Қаржы в М. Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университеті

 • Кәсіпкерлік қызмет
  Несиелер: 5

  Экономикалық табиғатты зерттеу және кәсіпкерліктің мазмұны. Кәсіпкерлік тәуекел. Кәсіпкерлік орта. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу. Кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық-құқықтық нысандары. Қаржылық және инвестициялық қызмет. Кәсіпкерлік қызметті салықтық реттеу. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көшбасшылықтың негіздері және кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Көшбасшылық пен кәсіпкерліктің өзара байланысын зерттеу. Компанияның көшбасшылық стратегиясы. Ұйымдағы көшбасшылық салалары. Ұйымдағы көшбасшылық стильдерін жүзеге асыру. Тиімді және нәтижелі компания құрудың ұйымдастырушылық үлгісі. Кәсіпкерлік және оның қазіргі экономикадағы орны. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау. Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 4

  бұл пән студенттерге экономика бойынша базалық білім береді, экономика туралы жүйе ретінде түсінік, экономикалық дамудың негізгі ұғымдары, категориялары, заңдары мен заңдылықтары, экономика қызметінің іргелі мәселелерін, қоғамның әлеуметтік - экономикалық дамуының эволюциясын, жеке ұдайы өндіріс заңдылықтарын (Микроэкономика), Ұлттық экономика деңгейіндегі қайта құру (макроэкономика), мезо экономика және әлемдік шаруашылық шаруашылықтар мен фирмалардың нарық субъектілерінің ұтымды мінез-құлқы - шектеулі экономикалық ресурстардың жағдайында, фирманың әр түрлі нарықтық құрылымдардағы мінез-құлқының ерекшелігі: бәсекелестік, монополия, олигополия және монополиялық бә��екелестік, сондай-ақ әр түрлі экономикалық ресурстардың нарықтық сипаттамалары: еңбек, жер, капитал және ақпарат.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Гендерология
  Несиелер: 3

  Кіріспе. Гендерлік теорияны ж?не гендерлік зерттеулерді дамытуды? классикалы? ж?не ?азіргі ба?ыттары. Ер ж?не ?йел ?о?ам субъектісі ретінде. ?леуметтендіру ж?не гендер. ?йел туралы стереотипті ерлер т?сінігі, оны? ер ?міріндегі орны мен р?лі. ?йел туралы ?леуметтік а?ыздар ж?не Ер туралы ?леуметтік а?ыздар. Жынысты? ?леуметтік теориясы. ?азіргі ?о?амда?ы маскулинділік ж?не феминизм стереотиптері. Гендерлік стереотипті? ?згеруі: ?азіргі ?лемдегі ассертивті ?йел. ?азіргі ?о?амда?ы ?йелді? жынысты?-жас ерекшеліктері мен ?леуметтік м?ртебесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дінтану
  Несиелер: 3

  Дінтану дінтануға кіріспе. Адамзат мәдениетіндегі діннің орны. Дін: тарихи формалар және қазіргі заман. Буддизм: діни ілімнің негіздері. Христиандық: тарих және қазіргі заман. Қазіргі әлемдегі және Қазақстандағы Исламның мәні және оның орны. Киелі жазбалар мәдениет ескерткіштері ретінде. Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен Мәдениеттер. Қазіргі діндердің ерекшеліктері. Дін, мемлекет, саясат.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микроэкономика
  Несиелер: 5

  нарықтық субъектілердің-үй шаруашылықтары мен фирмалардың ұтымды жүріс - тұрысы туралы ғылым-экономикалық ресурстардың шектеулілігі жағдайында, фирманың әртүрлі нарықтық құрылымдардағы мінез-құлық ерекшеліктері: мінсіз бәсекелестік, монополия, олигополиялар және монополистік бәсекелестік, сондай-ақ экономикалық ресурстардың әр түрлі: еңбек, жер, капитал және ақпарат нарықтарының ерекшеліктері зерделенеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өсімдік және мал шаруашылық негіздері
  Несиелер: 3

  Негізгі дақылдар, олардың маңызы, тарихы және таралуы, ботаникалық және биологиялық сипаттамалары, өсу және даму заңдылықтары. Ауылшаруашылық жануарларының негізгі түрлерін сипаттау, өнімділігі мен асыл тұқымды ресурстардың негізгі бағыттары, жануарлардың сыртқы және өнімді сапаларына баға беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Адам өмірінің қауіпсіздігі және еңбекті қорғау негіздері
  Несиелер: 3

  Кіріспе. Тіршілік қауіпсіздігі саласындағы заңнамалық және құқықтық актілер. Әртүрлі сипаттағы төтенше жағдайлардың жіктелуі. Өндірістік объектілердегі дүлей апаттар, өрт, авариялар мен жарылыстар кезінде халықты қорғау. ЭЕМ-де жұмыс істеу кезіндегі жұмыс орнының эргономикасы. Есептеу техникасын пайдалану кезіндегі еңбекті қорғау талаптары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 3

  өсімдіктер, жануарлар және олардың мекендейтін ортасы арасындағы қарым-қатынас; антропогендік қызметтің әлеуметтік-экологиялық салдарлары; Табиғатты қорғаудың және табиғатты тиімді пайдаланудың негізгі принциптері. Студент экологиялық жүйелердің тұрақты дамуы мен қызмет етуін ұйымдастыру принциптері мен әдістерін меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Статистика
  Несиелер: 5

  біз статистикалық ғылымның бастапқы элементтерін, әлеуметтік-экономикалық процестерді, статистика бағыттарын талдаудың маңызды бағыттарын оқимыз: статистикалық бақылау теориясы; уақыттық серияларды талдау және болжау; жіктеу және топтау; көп өлшемді статистикалық әдістер; экономикалық және өнеркәсіптік статистика; экономикалық және қаржылық қызметті талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржы және банк статистикасы
  Несиелер: 5

  статистикалық ақпарат көздері, статистикалық көрсеткіштер, талдаудың динамикасын талдау, статистикалық әдістерді талдау, селективті зерттеу, қаржылық және банктік бизнестегі үлгілердің, агрегаттардың және статистикалық қарым-қатынастардың толық көрінісін береді, қаржы саласы, ақша айналымы және кредит саласында статистикалық әдістерді қолдануды үйренеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп негіздері
  Несиелер: 5

  Бухгалтерлік есептің қалыптасуы мен қалыптасу тарихын, үй шаруашылығы активтері мен операцияларының жіктелуін, нысандар, функциялар, принциптер, негізгі ұғымдар, есепке алу әдісінің элементтері, инвентаризацияның әдіснамалық әдістері, бастапқы құжаттарды бағалау, есептеу, өңдеу, қосарланған жүйелер, шоттар қалыптастыру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аймақтық экономика
  Несиелер: 5

  өңірлердің тұжырымдамасы мен типологиясын, өңірлік экономиканың теориялық негіздерін, облыстың басқару объектісі, басқару және макроэкономикалық талдау, аймақтың табиғи әлеуеті, ғарышта экономикалық қызметтің таралуы, аймақтық кірістерді талдау, аймақтық өсу мен аймақаралық теңсіздік, өңірлік саясат, еркін экономикалық аймақтар аймақтық саясат құралы, өңірдің экономикалық басқаруды ұйымдастыру кәсіби сөздік, грамматика және фонетика, LSP деңгейін игеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қарым-қатынас жағдайындағы ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  «Ағылшын тілі кәсіби қарым-қатынас жағдайында» пәні болашақ кәсіби іс-әрекетте ағылшын тілін іс жүзінде қолдану үшін жеткілікті мамандандыруды және құзыреттілігін қалыптастыруды ескере отырып, берілген біліктілік жағдайларда кәсіби-бағыттау жағдайларын қолдана отырып, кәсіби бағытталған материалды студенттердің 2 жыл оқуын қамтиды. Осы пәнді оқу барысында студенттердің шет тіліндегі тілдік құзіреттілік деңгейін меңгеруі көзделеді, бұл өз мамандығы бойынша әдебиетті өз бетінше оқып, болашақта шетелдік әріптестерімен байланыс орнатып, олардың жұмыс тәжірибелерімен танысуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Біз кәсіпорынның қызметін зерттейміз, экономикалық шешімдер қабылдау және қабылдау процесі, қарым-қатынас пен дамуда кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметінің әртүрлі аспектілері талданады, танымның жеке әдістері кеңінен қолданылады (экономикалық талдау және синтез әдістері, тепе-теңдік, жүйелік көзқарас, әртүрлі ықтималдық және болжау әдістері, экономикалық-математикалық) және басқалар)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржыға кіріспе
  Несиелер: 3

  қаржы жүйесінің табиғаты мен функцияларын зерттеу, олардың репродуктивтік процестердегі рөлі, қаржылық жүйенің мазмұны мен құрамы, қаржылық басқарудың негіздері, қаржы нарығын дамытудың қазіргі заманғы үрдістері мен қаржы делдалдарының, сақтандыру ұйымдары мен халықаралық қаржы институттарының қызметі, кәсіпорындардың қаржылық-шаруашылық қызметінің негіздері және қаржылық қызметті тиімді пайдалану әдістемесі. жеке қаржы менеджментіндегі қаражат, инвестиция және сақтандыру құралдары

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Заманауи ақша теориясы
  Несиелер: 5

  Қаржы нарықтарының қызметін, орталық банктің құрылымын зерттеу; орталық банктің мақсаттары мен функциялары; ақша-несие саясатының құралдары мен мақсаттары; ақша-кредит саясатының режимдері: олардың артықшылықтары мен кемшіліктері, қажетті материалды жинау, ағымдағы жағдайды талдау, қарапайым ақша процестерін модельдеу, қолда бар ресурстарды тиімді пайдалану; ақша-кредит саясатының бағдарламаларын курста зерттелген әдістердің арсеналын қолдана отырып талдау, ішкі және сыртқы статистикалық мәліметтердің қаржы нарықтарындағы процестер туралы мәліметтерін талдау және түсіндіру, ақша индикаторларының динамикасын анықтау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бизнесті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру саласындағы негізгі түсініктерді білу. Бизнесті ұйымдастырудың мәні мен нысандарын түсіну. Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметін нақты бағалауды, алынған нәтижелер бойынша тиісті қорытындылар жасауды, бизнестің қазіргі қаржылық жағдайын талдауды меңгеру. Кәсіпті ұйымдастырудың нысандары мен әдістерін жетілдіруге және оның тиімділігін арттыруға бағытталған мәселелерді шешу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бағалы қағаздар нарығы
  Несиелер: 5

  Бағалы қағаздармен және туынды құралдармен байланысты маңызды теориялық мәселелерді зерттеу, бағалы қағаздар нарығы және оның қазіргі жағдайы туралы түсінік алу, бағалы қағаздарға салынған инвестициялардың рентабельділігі мен тәуекелін есептеудің практикалық дағдыларын дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ақша, несие, банктер
  Несиелер: 5

  Ақша қатынастары мәнінің негізгі ұғымдарын, ақша жүйесінің жұмыс істеуін реттейтін заңдарды меңгеру; қор нарығының жұмыс істеу механизмі мен ерекшеліктері, бағалы қағаздармен операциялардың рентабельділігін бағалау, несиелеу механизмі мен принциптері, несие мекемелері, банк есеп айырысуларының қызметінің ерекшеліктері туралы түсінік

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аудит негіздері
  Несиелер: 5

  Аудиттің теориялық негіздерін зерттеу; аудиторлық қызметті ұйымдастыру мен реттеудің нормативтік аспектілері; клиентпен аудиторлық жұмыстың ұйымдастырушылық аспектілері туралы жалпы түсінік алу; міндетті аудит жүргізу қажеттілігі туралы шешім қабылдаудағы көшбасшының рөлі мен жауапкершілігін түсіндіру; студенттерді аудит саласында жаңа ақпараттық технологияларды қолдану тәжірибесімен таныстыру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Салықтар теориясы және оны ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Салықтар мен салық салуды ұйымдастырудың теориялық негіздерін, салық салу теориясындағы негізгі категориялар мен ұғымдардың мазмұны мен мақсатын, салық жүйесі мен салық салуды ұйымдастырудың негізгі қағидаларын, ақша ресурстарының меншік иелерінен мемлекет қазынасына (бюджетке) біржақты жылжуына байланысты салықтық қатынастар әдістерінің жиынтығын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Салық және салық салу
  Несиелер: 5

  салық жүйесінің қызмет етуінің заңнамалық негіздерін, салық салу саласындағы негізгі категориялар мен ұғымдардың мазмұны мен тағайындалуын, салық жүйесі мен салық салуды ұйымдастырудың негізгі принциптерін, мемлекет қазынасына олардың меншік иелерінен ақша ресурстарының бір жақты қозғалысымен байланысты салық қатынастары қабылдауларының жиынтығын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржылық нарық және делдалдар
  Несиелер: 5

  Қаржы нарығы мен қаржы делдалдарының жұмысының теориялық аспектілерін зерттеу; Қазақстан Республикасындағы қаржы делдалдарының қызметін талдау; Қазақстанның қаржы нарығын дамытудың негізгі проблемаларын зерттеу; әлемдік қаржы нарығының жұмыс істеу сәттерін анықтау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сақтандыру
  Несиелер: 5

  сақтандыру саласындағы нормативтік құжаттарды, негізгі санаттарды, тарифтік жүйенің принциптерін, сақтандыру қызметін дамыту тұжырымдамасын, сақтандыру тарифтерін есептеу тәртібін, залалды бағалауды, сақтандыру төлемдерін, қаржылық жағдайды талдауды, маркетингтік және инвестициялық саясатты ұйымдастыруды, сақтандыру резервтерін қалыптастыру тетігін және төлем қабілеттілігін, қаржылық тұрақтылық, сақтандыру ұйымының қаражатын пайдаланудың тиімді әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ұлттық экономика
  Несиелер: 5

  елдің стратегиялық дамуын айқындауға, оның бәсекелестік артықшылықтары мен әлемдік нарықтың жаһандануы үдерістерінің өсуі кезінде аса маңызды даму әлсіздігінің жиынтығына сүйене отырып, ғылыми тәсілдерді көрсетеді, бұл ұлттық әлеуеттің ұзақ мерзімді өсу процесін, ұлттық экономиканың Халықаралық экономикалық байланыстар жүйесіне кірігуінің ерекшеліктері мен проблемаларын зерделеуге қамтамасыз етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржылық талдау
  Несиелер: 5

  Компанияның қаржылық талдауына арналған негізгі ұғымдарды, принциптерді, функцияларды, ақпарат көздерін, қаржылық талдау әдістерін, қаржылық талдау саласындағы нормативтік және әдістемелік материалдарды, қаржылық талдаудың ақпараттық базасын, ішкі және сыртқы қаржылық талдау әдістерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Банк ісі
  Несиелер: 5

  коммерциялық банктердің жұмысының негізгі бағыттарының мазмұны, қаржы институттары мен банктер жүйесіндегі қаржы институттарының ролі, банктің жеке аспектілерін және оның қызметін кешенді талдаудың әдістерін және әдістерін зерттеу, банк қызметін ұйымдастыру және басқарудың негізгі ұғымдарын

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Менеджмент және маркетинг
  Несиелер: 5

  Ол менеджменттің мазмұнын ашады, заманауи менеджмент пен маркетингтің негізгі принциптері мен әдістері, оның ұйымның өмірі мен бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудегі рөлі туралы білімдер жиынтығын қалыптастырады, басқару қызметінің әр түрлі түрлерін жүзеге асырудың нақты дағдыларын дамытады, менеджмент және дизайн жүйелерін талдау, өнімді өткізу нарығындағы қазіргі деңгейдің диагностикасын зерттеу. сатып алу шығындарын өңдеу және бағалау әдістемесін игеру, өткізу нарығында тауарларды қорғау және оның сапа көрсеткіштерін люстрирование

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік субъектілері мен халыққа салық салу
  Несиелер: 5

  салық салудың экономикалық сипаты мен сипатын, салық жүйесінің сипаттамаларын, салық салудың түрлі режимдерін қолданумен, Қазақстан Республикасындағы салық жүйесін құрудың теориялық және әдіснамалық аспектілерін, ішкі салық заңнамасын зерттеуді, салықтық есеп саясатын қалыптастыру алгоритмін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржы-несие мекемелері
  Несиелер: 5

  Қаржы нарығының және оның сегменттерінің жұмыс істеу тетіктерінің экономикалық негіздерін, қаржы нарығын және оның сегменттерін ұйымдастыру мен жұмысының теориялық қағидаларын, қаржы нарықтарының жай-күйін сипаттайтын көрсеткіштерді жинау, жүйелеу, құрылымдау және талдаудың заманауи әдістерін, қаржылық, статистикалық және басқа да ақпаратты талдау алгоритмін оқып үйрену. нарық және оның сегменттері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Басқару талдауы
  Несиелер: 5

  басқарушылық талдаудың негізгі ұғымдарын, принциптерін, функциялары мен әдістерін, басқарушылық шешімдерді әзірлеу және бағалау алгоритмін, икемді сметаларды қалыптастыру, сатудан түскен пайданы көп деңгейлі талдау, сегменттік талдау, жауапкершілік деңгейлері мен орталықтары бойынша сметалардың орындалуы туралы есептерді талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сандық экономика
  Несиелер: 5

  цифрлық экономиканың мақсаттарын, міндеттерін, даму бағыттарын, негізгі технологиялық құрамдастарын, ұйымдық негіздері мен құрылымын, мемлекеттің функцияларын және цифрлық экономикаға көшуді құқықтық қамтамасыз етуді, цифрлық экономиканы дамыту бойынша шет елдер мен ТМД елдерінің тәжірибесін, Қазақстан Республикасының ақпараттық қоғамының даму стратегиясын және "Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасын, цифрлық экономиканың перспективалық бағыттары мен сервистерін зерделеу . Студент сандық экономика сервистерінің жұмыс істеу принциптерін сатулар мен қызметтерді ұсынудың онлайн сервистерін қолдану тәжірибесі арқылы меңгереді (egov, goszakup, әлеуметтік желілер, т.б.).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Технологиялық Кәсіпкерлік және Стартаптар
  Несиелер: 5

  Техникалық процесс негіздерін және оған негізгі теориялық тәсілдерді, технологиялық кәсіпкерлік пен стартаптарды дамытудағы негізгі басымдықтарды, it-кәсіпкердің алған дағдыларын, бизнес-идеяларды іске асыру әдістерімен әдіснамалық базисті пайдалана отырып, идеяны өміршең өнімге дейін жеткізу процесін зерттеу. Студенттер өздерінің бизнес-идеяларын сыни бағалай алады және командада жобалық жұмысты орындау арқылы әрекет етуші бизнеске стратегияны дамыта алады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еуропалық Одақтың агробизнес тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Еуропалық Одақ елдеріндегі агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың негізгі тұжырымдамалары мен бағыттарын игеру, отандық агробизнес пен жалпы экономиканы дамыту перспективаларын дамыту мақсатында негізгі факторларды жүйелеу әдісі мен Еуропалық Одақ елдерінің агробизнес саласындағы тәжірибесін тарату.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бюджеттік мекемелердің қаржысы
  Несиелер: 5

  Бюджеттік ұйымдар - ұйымдардың көптеген топтарының бірі. Елде құрылған қаржы ресурстарының жартысынан астамы мемлекеттік бюджеттік жүйеге жұмылдырылды. Бұл қаражат негізінен бюджеттік ұйымдардың бағаларын береді. Бұл елдегі экономикадағы бюджеттік ұйымдардың қаржыларының маңыздылығын айқындайды. Бюджеттік ұйымдардың басым көпшілігі түрлі әлеуметтік функцияларды орындайды. Сондықтан, бюджет алдында тұрған әлеуметтік міндеттерді жүзеге асыру бюджеттік жүйеден осы ұйымдарға берілетін қаражат көлеміне, оларды пайдаланудың тиімділігіне байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Корпоративтік қаржы
  Несиелер: 5

  Ұйымның әдіснамасын, қаржыны корпоративті жоспарлауды, оларды тиімді басқаруды, қаржылық тұрақтылыққа жетуді және компанияның нарықтық құнын арттыруды оқып үйрену. Курста нақты жағдайларды дамыту үшін әр түрлі сценарийлерді модельдеу, теорияны көрсететін тәжірибедегі істерді - талдауды және шешуді қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салық аудиті
  Несиелер: 5

  реттеуші органдардың салық тексерулеріне дейін қателерді анықтау және уақытылы жою, сәйкестендірілген тәуекелдерді сипаттау бойынша ұсынымдарды әзірлеу және ұсыну бойынша алгоритмді, оларды жою жөніндегі ұсынымдарды анықтау мақсатында салықтық есепке алу жүйесін және салық есептілігін тексеруді дәйектілігін зерделеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Төлем жүйесі
  Несиелер: 5

  бұл курс Қазақстан Республикасының ағымдағы төлем жүйесінің сипаты мен құрылымын, оның негізгі құрамдас бөліктерін және одан әрі даму перспективаларын қарастырады, сондай-ақ төлем жүйесін дамытудың негізгі кезеңдерін, төлемдерді жүзеге асырудың негізгі механизмдерін, әр түрлі елдердің төлем жүйелерін құрудағы әлемдік тәжірибені зерделейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салықтық жоспарлау
  Несиелер: 5

  шаруашылық субъектілерінің қаржылық-шаруашылық қызметіндегі салықтық жоспарлаудың рөлі, кәсіпорындағы ішкі салықтық жоспарлау, әлемдік тәжірибеде салықтық жоспарлау, салықтық жоспарлау, салықтық жоспарлау, салықтық жоспарлау, бюджеттік жоспарлау және болжау,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Деректерді визуализациялау. Есептік операцияларды автоматтандыру
  Несиелер: 5

  Сандық деректер және олардың визуализациясы. Excel математикалық, статистикалық, қаржылық функциялары. Сандық мәліметтерді талдау. Деректерді ұйымдастыру тәсілдері. Графикте визуалды салыстыру. ИНФОГРАФИКА композициясы. Диаграммалардың негізгі түрлері. ИНФОГРАФИКА жасау және деректер алу үшін құралдардың жалпы сипаттамасы. Белгілік жүйелер алдына. Фигуралық диаграммалардағы шамалықпен күрестің визуалды тәсілдері. Модельденген байланыс кеңістігіндегі диаграммалар. Графтар түрлері. Графикалық құрылымдарды трансформациялау. ИНФОГРАФИКА және деректерді визуализациялау онлайн құралдары

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Исламдық қаржыландыру
  Несиелер: 5

  исламдық банкинг саласында қолданыстағы біліктіліктердің кәсіби деңгейін көтеру, жаңа білімді қалыптастыру және кәсіби құзыреттілікті арттыру: ислам банкингінің талаптарын қанағаттандыру үшін корпоративтік басқару тәжірибесін қолдану; ислам банкингін пайдаланудағы білім мен дағдылардың қазіргі заманғы жүйесін қалыптастыру; исламдық келісімшарттарды бағалау дағдыларын қалыптастыру; қаржы активтерін бағалау кезінде исламдық сақтандырудың ерекшеліктерін ескере отырып.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Банктік тәуекелдер
  Несиелер: 5

  Бұл курс банктік тәуекелдердің тұжырымдамалары мен мәнін, банк тәуекелдерінің себептерін, банктік тәуекелдерді басқару стратегиясын қарастырады. Курстың қатысушылары қаржы тәуекелдерінің сипатын түсініп, олардың бағалау әдістерімен және оларды басқару тәсілдерімен танысады (олардың салдарын төмендету және олардың пайда болу ықтималдығын азайту).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық менеджмент
  Несиелер: 5

  қаржылық менеджменттің, активтерді, меншікті капитал мен міндеттемелерді басқарудың ұғымдарын, принциптері мен функцияларын, компанияның құнын бағалаудың тәсілдері мен әдістерін, бағалы қағаздар портфелін, компанияның құнын, компанияның инвестициялық жобасын, тәуекелдерді және ақша ағындарын басқаруды зерделеу

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Банктік аудит
  Несиелер: 5

  банктің қаржылық жай-күйін талдау мен бағалаудың дәйектілігін, сондай-ақ банктердің белгіленген заңнамалық актілермен сәйкессіздіктерді жою және түзету, банк заңнамасы саласындағы нормативтік құқықтық актілерді бұзушыларға ықпал ету шараларын қолдану арқылы сәйкестігін тексеру процесін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салықтық есеп
  Несиелер: 5

  шаруашылық жүргізуші субъектінің салықтық есебін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі ұғымдарын, заңдылықтарын, принциптерін, әдістерін, "салық төлеуші Кабинеті" бағдарламалық өнімдерін қолдана отырып, есепті өңдеу және жүйелеу алгоритмін, шаруашылық жүргізуші субъектінің салық есептілігін қалыптастыру тәртібін зерделеу

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салықтық бақылау
  Несиелер: 5

  салықтық бақылаудың мақсаттары мен міндеттерін, салықтық бақылаудың нысандары мен әдістерін, салық төлеушілерді есепке алу тәртібін, салық салу объектілері мен салық салу объектілерін есепке алуды, бюджетке түсетін бюджетке түсетін түсімдерді және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есепке алу тәртібін, салықтық тексерулер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Статистикалық есеп
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитетінің бағдарламалық өнімдерін пайдалана отырып, шаруашылық жүргізуші субъектілердің статистикалық есептерін ұйымдастырудың және жүргізудің негізгі ұғымдарын, ұғымдарын, принциптерін, әдістерін, есептерді өңдеу және жүйелеу алгоритмін және шаруашылық жүргізуші субъектінің статистикалық есептерін қалыптастыру тәртібін зерттеу

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Банктік қадағалау
  Несиелер: 5

  банктің мүлкіне, ақшасына, қарызына, қаражатына, кірістері мен шығыстарына қатысты ақпарат ағынын зерттеу, банктердің қызметін реттеу, тарих және талдау мақсатында қалыптасқан пруденциалдық нормативтерді сақтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жобаны басқару
  Несиелер: 3

  Негізгі ұғымдарды, қағидаттарды, функцияларды, әдістерді, персоналды басқару концепцияларын, дайындық деңгейі бойынша кадр құрамын жіктеуді, басқарудың жалпы жүйесіндегі персоналды басқару моделін: мақсаттары, функциялары, ұйымдық құрылымы, әдістері; персоналды басқару технологиялары: іріктеу және жалдау, бейімделу, персоналды іскерлік бағалау, мотивация, персоналды оқытуды ұйымдастыру, дербес менеджмент.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қаржыландыру және инвестициялық несиелендіру
  Несиелер: 3

  инвестициялардың негізгі ережелері институционалдық және жеке инвесторлардың қызметі, инвестициялардың түрлері, инвестициялық жобалау, нақты және тиімділігін бағалау әдістері қаржы инвестициялары, инвестициялау кезінде тәуекелдерді басқару туралы білім.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Салық басқармасы
  Несиелер: 5

  салықтық басқарудың құрылымдық элементтерін зерттеу, салықтар мен алымдарды есептеу әдістерін, әдістерін, салықтық жүктеменің көрсеткіштерін есептеудің түрлері мен тәртібін, салықтық жоспарлаудың түрлері, нысандары, әдістерін, салық салу мақсаттары үшін есеп саясатының құрылымын, салықтық жүктемені бағалауды, салықтық оңтайландыру әдістерін, салықтық міндеттемелерді бағалауды , салық ауыртпалығының негізгі операциялардың рентабельділігіне әсерін бағалауды анықтау әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қаржы нарығын реттеу және қадағалау
  Несиелер: 5

  қадағалау шараларының жүйесіндегі негізгі ұғымдарды, қағидаттарды, функциялар мен әдістерді, қолданыстағы ақпараттық көздер мен статистикалық материалдардың негізінде банктік қадағалаудың қолданыстағы жүйесін бағалау тәртібін, банктік реттеуді басқару шешімдерін қабылдау үшін негізді шешім қабылдау алгоритмін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Биржалық бизнес
  Несиелер: 5

  Биржалық бизнестің негізгі ұғымдарын, қағидаттарын, функцияларын, әдістерін, негіздерін, Қазақстан Республикасында және шетелде бағалы қағаздар нарығын ұйымдастыру, бағалы қағаздар нарығындағы дамуды болжау тәртібін, бағалы қағаздарға салынған инвестициялардың тиімділігін бағалау процесін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Банктік менеджмент және маркетинг
  Несиелер: 3

  коммерциялық банктің активтері мен міндеттемелерін ұйымдастыру, жұмыс істеу және басқарудың негізгі ұғымдарын, функцияларын, әдістерін, негізгі принциптерін, алгоритмді жоспарлауды, банктердің қаржылық есептілігін талдауды, банктегі экономикалық процестерді бағалауды және шешімдерді қабылдау үдерісін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Шет елдердің салықтары
  Несиелер: 3

  Курсты оқып-үйрену барысында шетел мемлекеттерінің салық жүйесін құру және жұмыс істеу негіздері, сондай-ақ олардың кейбір елдерде нақты енгізілуі, салық теориясының теориялық негіздері Батыс елдерінің дамыған нарықтық экономикасы бар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON7

  шаруашылық жүргізуші субъектілерінің есеп саясатын өңдеу үшін салықтық мақсатта салықтық бақылауды жетілдіруге бағытталған, қателіктерді уақтылы жою мақсатында салықтық есепке алу мен аудиттің әдістері мен әдістерін қолдана отырып, тәжірибені ескере отырып, Қазақстан Республикасының салық жүйесінің жұмысын білуге негізделген есеп саясатын әзірлеу дамыған елдерге салық салу

 • Код ON6

  коммерциялық банктің активтері мен міндеттемелерін басқаруды жақсарту мақсатында, сондай-ақ банк заңнамасының бұзылуын болдырмау мақсатында ақша жүйесінің жұмыс істеу заңдылықтарына және банк қызметін ұйымдастырудың, жүргізудің әдістеріне негізделген банктердің пруденциалдық нормативтер мен олардың қаржылық тәуекел дәрежесінің сақталуы туралы ақпарат ағынын талдайды

 • Код ON8

  қаржы нарығының және оның сегменттерінің, оның ішінде сегменттерінің жұмыс істеу тетіктерін дамыту бағыттарын тұжырымдай отырып, болашақта шаруашылық субъектіні қаржылық басқару тетігін жетілдіру мақсатында әртүрлі мемлекеттердің исламдық қаржыландыру және төлем жүйелерінің тәжірибесін қолдана отырып, қаржы және банктік салалардағы статистикалық қатынастарды зерттеу негізінде бюджеттік мекемелердің қаржысын дамыту

 • Код ON2

  негізгі экономикалық ілімдер, категориялар, заңдар, заңнамалар, экономика субъектілерінің жалпы проблемалары, цифрлық экономика, сонымен қатар дамыған елдердің тәжірибесі туралы білімді қолдана отырып, аймақтардың және тұтастай алғанда ұлттық экономиканың экологиялық және экономикалық қауіпсіздігі үшін жағдай жасайды

 • Код ON1

  кәсіпкерлік саласындағы білімді, неғұрлым тиімді кәсіпкерлік жобаны таңдауды негіздеу үшін, сондай-ақ Ұлттық экономика салаларын дамыту мақсатында нәтижелі көрсеткіштерге әр түрлі факторлардың әсерін анықтау үшін тауарды нарықта жылжыту және жобалық менеджмент тәсілдерін қолдану

 • Код ON3

  нарықтың әр түрлі құрылымдарындағы фирмалар мен субъектілердің ұтымды мінез-құлқына бағытталған іскери қатынастардың мәдениеті мен этикасын көтеру мақсатында кәсіби тілдік дағдыларды және құжаттаманы басқару элементтерін түсіндіру және қолдану

 • Код ON5

  қаржы нарығының қазіргі тенденцияларын және Қазақстан Республикасының қаржы жүйесін жетілдіру мақсатында қаржы делдалдарының қызметін ескере отырып, бағалы қағаздар нарығындағы дамуды болжау үшін нақты және қаржылық инвестициялардың тиімділігін бағалау

 • Код ON4

  қаржылық-экономикалық қызметтің тиімділігін арттыру мақсатында шаруашылық жүргізудің жоспарлануы, ұйымдастырылуы, қамтамасыз етілуі, экономикалық активтердің болуы мен қозғалысын талдау мақсатында әр түрлі меншік нысандарының жұмыс істеуі туралы негізгі есеп және аналитикалық білімдерін көрсету

6B04105 Мемелекеттік қаржылар
Бакалавриат

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Бизнесті бағалау және қаржылық талдау
Бакалавриат

Қаржы академиясы

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Қаржы
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Қаржы
Бакалавриат

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04105 Қаржы
Бакалавриат

М. Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Қаржы және и аналитика
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Қаржы
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04105 Қаржылық технологиялар
Бакалавриат

Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B04105 Қаржы
Бакалавриат

Silkway Халықаралық университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша, Ағылшын тілі
6B04105 Қаржы және банк ісі
Бакалавриат

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04105 Қаржы
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Қаржы
Бакалавриат

Университет КИМЭП

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
Top