Жаңа білім беру бағдарламасы

7M05106 Генетика (1 жыл) в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бағдарлама жалпы және молекулалық генетика саласындағы кәсіптік білімі бар; далалық және зертханалық жағдайларда генетикалық зерттеулерді жүргізудің практикалық дағдыларымен бәсекеге қабілетті; биология, биомедицина, селекция, биотехнология, экология және генетик маманның білімі мен дағдыларын талап ететін кәсіби қызметтің басқа салаларында тәжірибелік міндеттерді орындауға қабілетті маманды даярлауға бағытталған.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M081 Генетика
 • Қолданбалы генетика
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: пәнаралық зерттеулер жүргізу үшін қолданбалы генетиканың жетістіктері мен преспективасын талдау қабілеттерін қалыптастыру. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: биологиялық белсенді заттардың өндірісі үшін модификацияланған клеткаларды құру үшін гендік инженерияның қағидаттары мен әдістері; трансгендік өсімдіктер мен жануарларды өндіру әдістері; дәстүрлі өсіру әдістеріне балама ретінде жануарларды клондау; тұқым қуалайтын аурулардың гендік терапиясының әдістері, генетикалық саусақ іздері; қоршаған ортаның ластануының генетикалық аспектілері және денені мутагендік факторлардан қорғау әдісі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Бұл пән басқарудың практикалық мазмұнының мәселелерін жан-жақты ашады, басқару туралы білім кешенін қалыптастырады, басқару қызметінің түрлі түрлерін жүзеге асырудың, басқару жүйелерін талдаудың және оларды жобалаудың нақты дағдыларын қалыптастырады. Пәнді оқытудың мақсаты Экономика мамандығының магистранттарын менеджмент теориясы мен практикасы саласында терең біліммен қамтамасыз ету болып табылады, бұл нарықтық экономика жағдайында университетті бітіргеннен кейін басқару қызметімен тиімді айналысуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Курстың мақсаты – басқару психологиясының іргелі ұғымдарын меңгеру негізінде жоғары білікті мамандардың ғылыми дайындығын қамтамасыз ету, кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару саласының ең маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық пайдалану үшін алғышарт жасау. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: 1. басқару психологиясының теориясы мен практикасының заманауи жағдайын кейінгі кәсіби іс-әрекетінде қолдану үшін оңтайлы көлемде түсінуге; 2. басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында жеке тұлғаларды және әлеуметтік топтарды (қауымдастықтарды) зерттеудің психологиялық әдістерін қолдануға және сипаттауға; 3. әртүрлі басқару мәдениеттерінің байланысы барысында іскерлік және тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларын дамытуға; 4. жеке өмірде және кәсіби іс-әрекетте табысты қарым-қатынас стратегияларын жүзеге асыруға; 5. басқару психологиясы тарапынан өмірлік және кәсіби жағдайларды сыни бағалауға; өзіндік және ұжым потенциалын дамыту үшін басқару психологиясы бойынша білімдерді тиімді пайдалануға. Курс заманауи менеджменттің негізгі бағыттарының білімін береді. Бизнес-технологиялардағы және басқарудағы психологиялық талаптарды ашады. Адамдармен өзара әрекеттестікпен байланысты басқару іс-әрекеті тиімділігінің психологиялық негіздерін анықтайды. Курс аясында басқару психологиясының пәні, негізгі қағидалары, басқару өзара әрекеттестігіндегі тұлға, тұлға мінез-құлқын басқару, құндылықтар бойынша басқару туралы заманауи көзқарастар, топтық құбылыстарды және үрдістерді басқару психологиясы, басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері, жеке басқару стилі, басқару іс-әрекетіндегі ықпал ету психологиясы, қақтығыстық жағдайларды басқару қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жүйелі генетикалық зерттеулердің методологиясы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: кешенді және пәнаралық зерттеулерді жобалау үшін әртүрлі деңгейдегі тірі ағзалардың тұқым қуалаушылығы мен өзгергіштігін зерттеу үшін жалпы және молекулалық генетиканың әдістері мен іргелі тәсілдерін қолдану қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: генетикалық зерттеудің модельдік объектілерін ұйымдастырудың ерекшеліктері; гендерді анықтау және талдау қағидаттары; генетикалық линияларды өсіру қағидаттары; зертханада биообъектілерді ұстау және өсіру ережелері; генетикалық зерттеулердің статистикалық талдауының негізгі әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жалпы және молекулалық генетиканың қолданбалы аспектілері
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: ғылыми және өндірістік жобаларды жасау үшін жалпы және молекулалық генетиканың қазіргі заманғы жетістіктерін талдау қабілеттерін қалыптастыру. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: эволюциялық және популяциялық генетиканың қолданбалы аспектілері, даму генетикасы, соматикалық, жыныстық және діңгек клеткалардың генетикасы, геномика және протеомика салаларындағы жетістіктер, адамның тұқым қуалайтын ауруларының диагностикасы мен генотерапиясы, фармакогенетика және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экологиялық генетиканың қолданбалы аспектілері
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: қоршаған ортаның экологиялық және генетикалық мониторингісін жүргізу үшін экологиялық генетиканың қазіргі жетістіктерін талдау қабілеттерін қалыптастыру. Пәнді зерделеу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: экологиялық генетикалық мониторингі; өзгергіштікті және мутацияларды анықтайтын заманауи әдістері; экологиялық генетикадағы популяциялық бағыты; орта факторларының әсеріне тұрақтылықтың және сезімталдылықтың генетикасы; генетикалық токсикология; генетикалық белсенді экологиялық факторлар; мутагенездің биологиялық факторлары: вирустардың мутагендік әсері, саңырауқұлақтардың, өсімдіктер мен жануарлардың тіршілік белсенділігінің өнімдері; экологиялық генетикалық модельдер (синекологиялық қатынастар және генетикалық үдерістер); адам экологиясы; антропогендік белсенділіктің тұқымқуалаушылық және денсаулыққа қатысты бағыттары мен салдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өсімдіктер және жануарлар селекциясының қолданбалы аспектілері
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: ылыми-практикалық жобаларды жасау және жүзеге асыру үшін өсімдіктер мен қол тұқымдар жануарлар селекциясының заманауи жетістіктерін талдау қабілеттерін қалыптастыру. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: прикладные аспекты генетики засухо-, жаро- и морозоустойчивости полевых культур; биотехнологии растений; современные методы создания новых и улучшения существующих пород животных; успехи отечественных селекционеров в создании новых сортов культурных растений и пород животных.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты: жалпы қабылданған халықаралық деңгей жүйесі негізінде күнделікті және кәсіби қарым-қатынас үшін коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. кәсіби қызметте тұлғалық дамуы үшін ақпаратты өңдеу және табысты коммуникация мақсатында шетелдік әдебиетті талдау; 2. шет тілін ғылыми, өндірістік және әлеуметтік-қоғамдық қызмет салаларында іскерлік қарым-қатынас құралы ретінде қолдану; 3. қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде оқытудың заманауи интерактивті әдістері мен нысандарын қолдана отырып, дәстүрлі және қашықтықтан оқыту нысандары үшін әртүрлі сабақ түрлерін жүргізу; 4. шет тіліндегі арнайы әдебиетпен, шет тілдегі ақпараттық ресурстармен және қазіргі заманғы компьютерлік аударма бағдарламаларымен өз бетінше жұмыс істеу; 5. ауызша және жазбаша сөйлеуді дамыту, зерттеу нәтижелерін ғылыми мақалалар, баяндамалар және халықаралық конференцияларда сөз сөйлеу үшін презентациялар түрінде ресімдеу. Пән келесі аспектілерді зерттеуге бағытталған: Мәтінді жалпылау және түйіндеу. Ғылыми мәтіндегі байланыс құралдары. Аннотация және реферат жазу кезінде қолданылатын тәсілдер. Аннотация мен реферат арасындағы айырмашылықтар. Кәсіби бағыттағы мәтіндерді оқу. Хат: оқылған мәтіндерге қысқаша және толық аннотацияларды құрастыру. Академиялық оқу. Ғылыми мәтін. Ғылыми мәтіннің аудармасының ерекшеліктері. Ғылыми мәтіндердің типтері, олардың құрылымы, параграфтау, абзацтарға бөлу. Ғылыми конференцияны талқылау. Аударманың барабарлығы ұғымы. Зерттеу тақырыбы бойынша аутентикалық мақаланың рефераттық мазмұны. Академиялық хат. Жазбаша жұмыстарды ресімдеу ережесі. Ғылыми мақаланы талдау. Ғылыми (академиялық) мәтінді құрудың негізгі принциптері. Дәйексөз, библиографияны құру. Халықаралық конференциялардың жарияланымдарын, тезистерін зерттеу. Ғылыми баяндама мен презентацияны дайындаудың негізгі ережелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Медициналық генетиканың қолданбалы аспектілері
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: ғылыми және қолданбалы жобаларды әзірлеу үшін медициналық генетиканың қазіргі жетістіктерін талдау қабілеттерін қалыптастыру. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: тұқымқуалайтын ауруларды зерттеудегі қазіргі молекулалық-генетикалық жетістіктері; гендік аурулардың клиникасы мен генетикасы, хромосомалық синдромдардың молекулалық цитогенетикасы, тұқым қуалайтын бейімділігі бар аурулардың клиникасы және генетикасы; тұқым қуалайтын аурулардың преимплантациялық және пренатальды диагностикалау мәселелері; генетикалық кеңес беру мәселелері және медициналық генетиканың этикалық мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON2

  Биологиялық, медициналық, ауылшаруашылық, экологикалық орталықтарында және зертханаларда тәжірибелік генетикалық зерттеулерде жалпы және молекулалық генетикалық әдістерді қолдану;

 • Код ON7

  Биология және медицина, генетика және биотехнология салаларындағы фундаменталды және қолданбалы мәселелерді талдау негізінде ғылыми-өндіріс жобаларын жасау;

 • Код ON8

  Кәсіптік өсу үшін кәсіби ретінде және жеке, өз-өзімен білім алу; командада жұмыс жасауды білу.

 • Код ON3

  Ғылыми-зерттеу, өндіріс жұмыстарды тиімді орындау және сапалы орындалуына жауапты болу;

 • Код ON6

  Өсімдіктер мен мал шаруашылығы және биотехнологияның қазіргі жағдайына талдау;

 • Код ON1

  Жалпы және молекулалық генетика, экологиялық және медициналық генетиканың қазіргі жетістіктерін талдау;

 • Код ON5

  Ғылыми-зерттеу және өндірістік жұмыстарды адамдардың өзара қатнасуына байланысты этикалық және заңды нормалар негізінде және жануарларға қатысты биоэтика негіздеріне сүйеніп орындау;

 • Код ON4

  Зерттеудің тақырыбы бойынша ғылыми-техникалық және патенттік ақпаратты сараптау және талдау;

Top