Жаңа білім беру бағдарламасы

7M02106 Арт-менеджмент в Қазақ ұлттық хореография академиясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Классикалық және қазіргі заманғы өнер саласында кең білімі бар, сондай-ақ жобаларды ұйымдастыру және басқару дағдыларын меңгерген мәдениет саласында өнертанушылық ғылымдарының жоғары білікті бәсекеге қабілетті магистрлерін даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M037 Арт-менеджмент
 • Дайындық бағыты 7M021 Өнер
 • Өнер теориясы
  Несиелер: 5

  Курс әр түрлі өнер түрлерінің ерекшеліктерін түсіну үшін қажетті теориялық білімнің көлемін қамтиды. Магистранттарға өнердің теориялық мәселелері, пластикалық, уақытша, техникалық өнер ерекшеліктері, түрлі стильдердің эстетикалық ерекшеліктері бойынша ауқымды ақпараттық материалдарды меңгеру ұсынылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Осы пән аясында ғылым туралы қазіргі техногенді өркениетте танымдық қызметті ұйымдастыру нысаны мен негізін қалаушы элемент ретінде түсінік беріледі. Ғылымның түрлі аспектілері қарастырылады: ғылым танымды ұйымдастыру нысаны ретінде, ғылым әлеуметтік институт ретінде, ғылым мәдениет элементі ретінде. Ғылым өркениетті даму барысында жетілгендігі туралы ұғым беріледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Курс шетел тілінде білім беру проце-сінде арнаулы мамандық магистранттарының мә-дени-комму-никативтік компетенция-сын шағын-жеткілікті (А2) және жеткілікті деңгейде (В 1,2) қалып-тастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи медиа-мәдениет
  Несиелер: 5

  Курс медиа-мәдениеттің теориясы мен практикасын ақпараттық дәуір мәдениетінің ерекше түрі ретінде қорытады, тек оның ерекшелігі мен медиатармашылықтың эволюциялық процестерін ашып қана қоймай, сонымен қатар қазіргі заманғы медиакультураны зерттеудің әдіснамалық негізі бұқаралық коммуникация мен арт-менеджменттің ғылыми принциптеріне сүйенетін пәнаралық тәсіл болып табылатынын дәлелдейді. Ұлттық жаңғырту факторы ретінде медиамәдениеттің әлеуетін анықтай отырып, медиаменеджмент пен медиа білім беру мәселелеріне ерекше көңіл бөледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу негіздері
  Несиелер: 6

  Пән магистрантты ғылыми қызметті жүзеге асырудың теориялық ережелерімен, заңдарымен, принциптерімен, терминдермен, ұғымдарымен, әдістерімен, технологияларымен, құралдарымен, операцияларымен таныстыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сын негіздері
  Несиелер: 5

  Түрлі жанрдағы мақалаларды жасау негіздерімен танысу: Рецензиялар, пьесаларды талдау, шығармашылық портрет. Көрген спектакльдерді ауызша рецензиялау дағдыларын зерттеу және білім алушыларды өнердің теоретикасы мен сынының кәсіби дағдыларын меңгеруге дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми мақалаларды жазудың тәсілдері мен әдістері
  Несиелер: 6

  Бұл пән магистрантты рецензияланатын және жоғары рейтингті шетелдік басылымдард ғылыми мақала жариялау үшін жазу және дайындау әдістерімен таныстыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи өнертану
  Несиелер: 5

  Пән заманауи көркем, сая-си, әлеуметтік және эконо-микалық жағ-дайларды анықтау және талдау контекстінде заманауи өнерді зерттеуге бағытталған. Сондай-ақ жаңа көркемдік практикалар мен өнердің теориялық тізбектерінің пайда болуы мен өзара әсері контекстінде өнертанудағы негізгі ағыстар мен бағыттарды зерттеуге арналған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғарғы мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  Жоғары мектеп педагогикасы курсы магистранттарды жоғары мектепте оқытушылық және әдістемелік қызметке дайындауға бағытталған. Курстың мазмұны жоғары мектептегі оқу-тәрбие процесін, оқыту мен тәрбиелеудің жаңа технологияларын ізгілендіру мен демократияландырудың қазіргі заманғы тенденцияларын көрсетеді, педагогикалық қызметтің жеке-шығармашылық стиліне бағыттайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Арт-менеджменттегі ғылыми зерттеу әдіснамасы
  Несиелер: 6

  Курс зерттеу ретінде дағ-дыны қалып-тастырады және әр түрлі қажеттіліктерді, көзқарас-тарды, ғылы-ми мектеп-терді, әдісте-мелерді, арт-менеджердің теориялары мен даму бағыттарын зерделеуге қабілетті, арт-менеджерге ғылыми зерттеулер жүргізуге, басқару ұйымдары-ның қажетті нысандарын ғылыми негізделген таңдауды жасауға, әртүрлі көздерден ақпарат алуға және талдауға қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым мен өнердің заманауи мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің құрамы: ғылымның пайда болуы мен дамуының жалпы заңдылықтары. Ғылым философиясының негізгі концепциялары көркем сурет өнердің әмбебап категориясы ретінде. Тарихи өзгергіштік туралы түсініктерін ғылым қазіргі заманғы философия. Ғылым мен өнердің өзара қарым-қатынасы мәселесі. Қазіргі ғылымның жетекші мәселелері және олардың музыкалық өнер мен білім мазмұнындағы трансформациясы. Ғылымдағы, көркем шығармашылықтағы және білім берудегі пікірлердің плюрализмі. Көрнекті философтар-музыканттар. Өнер әлеуметтік құбылыс ретінде элитарлық және жаппай өнер. Ғылым әлеуметтік институт ретінде. Ғалым дайындау мәселесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көркем мәдениет тарихы және өнер нарығы
  Несиелер: 5

  Курс магист-ранттардың әртүрлі өнер түрлерінің көркем тілі-нің ерекше-ліктерін, олардың өзара байла-нысын, сонымен қатар өнердің дамуының негізгі тарихи кезеңдері мен заңдылық-тарын білуіне бағытталған. Оқу барысында магистранттар арт-нарықтағы жұмыстың практикалық қырымен, қалпына келтіру негіздерімен, отандық және шетелдік коллекциялау және мұражай ісі тұжырымда-маларымен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеудің тұжырымдамасы
  Несиелер: 6

  Бұл курс ғылыми зерттеу жұмысына жалпы жүйелік көзқарасты қалыптастырады, алғашқы көздермен, аналитикалық материалмен жұмыс істеу дағдыларын дамытады, жазбаша жұмысты жазу кезінде материалды тұжырымдау және баяндау, теориялық білімді меңгеру және ғылыми зерттеу әдістері саласында практикалық дағдыларды қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қаржылық менеджмент
  Несиелер: 3

  Курс қаржы ғылымының негізгі ұғым-дары мен тұ-жырымдама-ларын, сон-дай-ақ қар-жыны басқа-рудың қазіргі заманғы әдістерін зерделеуді көздейді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Қабылдау және көркем шығармалардың көркемдік шығармашылық мәселелерін зерттеу. Көркем шығармалар құрылымының ерекшеліктері. Өнер психологиясының мәселелері. Эстетикалық құндылықтарды қабылдаудың спецификалық сипаттамаларын зерттеу. Шығармашылық формасы ретінде көркемдік қабылдауды талдау. Қиял, ойлау, интуиция, Шабыт рөлдері. Шығармашылық процесінде көрінетін жеке-психологиялық ерекшеліктерді анықтау (қабілеттері, дарындылығы, дарындылығы, даналығы және т.б.).

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Магистрлік дисертацияны зерттеуді ұйымдастыру мен жазудың әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән ғылыми-зерттеу жұмысының әдіснамасын, магистрлік диссертацияның тұжырымдамалық мазмұнын меңгеруге; жеке ғылыми зерттеуді жоспарлау, ұйымдастыру және жүргізу дағдыларын қалыптастыру; әдебиеттерді таңдау және жүйелеу, жұмыстың негізгі бөлімдерін тиісті құрылымы мен талаптарын сақтай отырып жазу, сонымен қатар жұмысты рәсімдеу және оны көпшілік алдында қорғау рәсіміне дайындау ерекшеліктерімен танысуға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Заманауи көрнекі мәдениет
  Несиелер: 4

  Курс көркем-шығармашы-лық және тех-никалық ғы-лымдар тоғы-сындағы бі-лімді бірікті-руді, магист-ранттарды тәжірибенің визуалды формаларына бағдарлануын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сандық технологияларды білім беруге интеграциялау
  Несиелер: 4

  Пән әр түрлі сандық плат-формаларды және контен-ттерді пайда-лана отырып, сандық оқыту ортасындағы курстарды жоспарлау мен әзірлеу-дің жалпы шолуына негізделеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өнердің ойын-сауық түрлерін-дегі режи-ссура
  Несиелер: 4

  Курс көркем-шығармашы-лық және тех-никалық ғы-лымдар тоғы-сындағы бі-лімнің интег-рациясын, ау-диовизуалды техника мен көркем шы-ғармашылық синтезін болжайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
  Несиелер: 4

  Курс ұйым қызметінің алға қойған міндеттеріне жету үшін корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік ұғымын, мәнін, негізгі мақсатын, корпоративтік әлеуметтік жауапкершіліктің микроэкономикалық сипатын қарастырады. Курста нарықтық экономика жағдайындағы корпоративтік әлеуметтік жауапкершіліктің ерекшеліктері, бір жағынан корпоративтік әлеуметтік жауапкершіліктің байланысы және екінші жағынан кәсіпорын қызметінің соңғы қаржылық нәтижелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Коммуникациялық менеджмент
  Несиелер: 3

  Курс комму-никациялар-ды басқару-дың теория-лық негіз-дерін үйре-нуге, комму-никациялар-ды басқару-дың ұйымда-тырушылық негіздерін және ұйым-ның комму-никациялық саясатын меңгеруге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Келіссөздер жүргізу
  Несиелер: 3

  Курс магистранттарды қазіргі қоғамдағы іскерлік қарым-қатынас ерекшеліктерімен таныстыруға арналған және оған келіссөз жүргізудің әдіснамалық негіздерін, келіссөздердің ұйымдастырушылық және мазмұнды аспектілерін, келіссөз жүргізудің технологиясы мен стратегияларын, келіссөз техникасын, келіссөз жүргізудің этикетін, бейвербалды қарым-қатынасты зерттеу кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Актерлік өнер және режиссура мәселелері
  Несиелер: 4

  "Актерлік шеберлік және режиссураның негіздері" курсы - курстың негізгі міндеті-магистраннтардың пән бойынша теориялық білімді меңгеруі, режиссура мен актерлік шеберлікті, драмалық және балет спектаклін талдай білуін дамыту. Драмалық театрдың ұлы режиссерлерінің, еуропалық, орыс театрының, ұлттық театрдың көрнекті балетмейстерлерінің туындыларына сүйене отырып, сахналық шығарманың көркемдік тұтастығы туралы түсініктерді тереңдету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақпараттық-талдау қызметі
  Несиелер: 4

  Курстың мазмұны: ақпараттық жұмыс: түсініктер, құралдар, формалар. Ақпараттық және талдау жұмысының мазмұны. Аналитикалық жұмыс: мазмұны, зерттеу мақсаты, құралдары, формалары мен технологиясы, зерттеу әдістемесі. Зерттеудің мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес жиналған материалдарды талдау. Ақпараттық-аналитикалық жұмыстың негізгі кезеңдері. Ақпараттық-аналитикалық жұмыс әдістері. Ақпарат көздерімен жұмыс. Құжаттық көздерді зерттеу. Құжаттарды зерттеу техникасы. Ақпаратты бағалау тәсілдері. Ақпарат көздері. Ақпаратты беру және өңдеудің техникалық құралдары. Қауіпсіздікті және ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көшбасшылық және ынталандыру
  Несиелер: 3

  Көшбасшылық және ынталандыру қарқынды дамып келе жатқан әлем жағдайында кәсіпорынды тиімді басқару үшін негіз болады. Көшбасшылықтың теориясы мен практикасын білу, болашақ кәсіби қызметте, құзыреттілік-іс-әрекет амалының шеңберінде оларды табысты қолдану дағдылары, болашақ магистрлерде басқарушылық қызметті орындауда көшбасшылықтың теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Арт-индустриядағы жобалардың тұсаукесері
  Несиелер: 3

  Пән магистрлік диссертацияны қорғауға дайындау үшін ғылыми баяндаманы орындаудың инновациялық және технологиялық процестерін ұйымдастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Брендинг және PR саласындағы креативті ойлау технологиясы
  Несиелер: 3

  Курс әдеттен тыс идеялар-дың туын-дауына және жалпы қабыл-данған схема-лар шеңбері-нен шыға отырып, міндеттерді шешуге дайын бола-тын шығарма-шылыққа қабілеттілікті қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мәдени туризм
  Несиелер: 3

  Курс магистранттарды өңірдің табиғи, эко-номикалық, мәдени-та-рихи, көркем- ресурстарын ескере оты-рып, мәдени туризмнің негізгі ұғым-дары, оның түрлері, құ-рылымы, да-му перспекти-валары, сон-дай-ақ экс-курсиялық, мұражайлық, рекреациялық қызмет көрсету әдістерімен таныстырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қазіргі кезеңде ғылымда пайда болатын тарих пен философияның негізгі дүниетанымдық және әдіснамалық мәселелерін талдау, ғылыми зерттеулер жүргізуге және жоғары оқу орындарында арнайы пәндерді оқытуды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін кәсіби деңгейде шет тілін еркін меңгеру.

 • Код ON2

  Кәсіби қызметті жүзеге асыру кезінде алған педагогикалық дағдыларды сауатты қолдана білу, жоғары білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқытушылық қызметке дайындық, өнер психологиясы саласындағы заманауи зерттеулердің негізгі бағыттарын білу.

 • Код ON3

  Әлемдік көркем мәдениет пен экономикалық теорияның өзіндік дамуына немесе білімін қолдануға негіз немесе мүмкіндік болып табылатын бакалавриат деңгейінде алынған білім мен түсініктерді көркем жобаларды, интелектуалды еңбекті және т. б. басқару үшін нарықтық экономиканың ерекшеліктерін ескере отырып көрсету. Жазбаша бақылау жұмыстарын, эссе, зерттеулерді орындау, презентациялар өткізу, магистрлік диссертацияны жазу кезінде академиялық адалдықты, лайықты мінез-құлықты басшылыққа алу.

 • Код ON4

  Кәсіби міндеттерді шешу кезінде арт-менеджмент бойынша зерттеулердің әдіснамалық принциптері мен әдістемелік тәсілдерін қолдану; Шетелдік және отандық арт-менеджменттегі зерттеулердің жаңа әдістемелерінің негізінде қорытындылар шығару.

 • Код ON5

  Қаржыны басқару саласында басқарушылық шешімдерді қабылдау қабілеті мен іскерлігін көрсету. Мәдениет пен өнердің әр түрлі бағыттарында авторлық жобалар жасау; Әртүрлі байланыс топтарымен коммуникацияларды құрудың менеджментте бар теориялық-әдіснамалық тәсілдерін қолдану.

 • Код ON6

  Өнер нарығының жұмыс істеу тарихы, экономикалық және құқықтық негіздері, сондай-ақ мәдени туризмді дамыту бойынша білімді көрсету.

 • Код ON7

  Мәдениет және өнер саласында бірегей жобалар жасау және мәдениет және өнер саласында арт-өнімдердің алға жылжу нәтижелерін бағалау; Кәсіби қызметте, сонымен қатар қашықтан оқу кезінде заманауи компьютерлік және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану.

 • Код ON8

  Қазіргі заманғы әлемдік өнердегі өзекті үрдістер, режиссура негіздері бойынша білімді жинақтау және оларды өнер көріністік түрлерінде практикалық жобаларды ұйымдастыру мен құруға біріктіру.

Top