Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M03102 Халықаралық қатынастар в Қазақстан-Американдық еркін университеті

 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Пән магистрантардың халықаралық кәсіби ортаға ықпалдасуға және кәсіби шет тілін мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде қолдануға мүмкіндік беретін шет тілді кәсіби бағытталған коммуникативтік құзыреттілігінің негіздерін қалыптастырады; кәсіби-іскерлік қарым-қатынастың типтік жағдайларында ағылшын тілді дереккөздерден қажетті ақпарат алу дағдыларын дамытуға ықпал етеді; кәсіби мәтіндерді аннотациялау және рефераттау дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  «Басқару психологиясы» пәні басқару негіздерін үйренуді және басқару шешімдерінің психологиялық мазмұны туралы білімді толықтырады. Пәнді оқу магистранттардың басқару еңбегі және осыған байланысты басқару қатынастары саласында кәсіби қызмет үшін қажетті білімін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  «Жоғары мектептің педагогикасы» пәні магистратурада педагогикалық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. Магистранттар қазіргі заманғы жоғары мектептің педагогикасының жай-күйін біліп, ЖОО-да педагогикалық процесті құруды, материал мен әдістерді іріктеу қзіреттіліктерін мазмұн технологиясын, әдістерін бағалауды, оқытушы ретінде өзіндік рефлексия үрдісін құруды меңгеріп шығады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Курстың аясында оқытылады: ғылыми зерттеудің жалпы әдіснамасы; ғылыми зерттеуді жүргізудің жалпы сызбасы; ғылыми таным әдістерін қолдану; тақырыпты таңдау; жеке және жұмыс жоспарларын құру; әдеби көздерді библиографиялық іздеу; диссертациялық зерттеудің композициясы; диссертациялық жұмыстың тілі мен стилі; мәтіндік материалдың жеке түрлерін ұсыну; библиографиялық материалды ресімдеу; диссертацияны орындау орны бойынша алдын ала қарау; реферат құру; қорғауға дайындық; көпшілік алдында қорғау рәсімі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлемдік саясаттың өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу кезінде әлемдік саясаттағы жаһандық және жергілікті процестер мен қазіргі кездегі оқиғалардың жағдайы мен дамудың тенденциялары туралы жаңа теориялар мен концепцияларды сыни түсіндіру және бағалау дағдылары қалыптасады; әлемдік саясаттағы қазіргі кездегі оқиғаларды талдау кезінде зерттелетін концепциялар мен теорияларды қолдана білу, сондай-ақ жаһандық және аймақтық деңгейде әлемдік саясаттың түрлі салаларындағы жағдайларды жүйелі талдау және бағалауды жүргізу дағдылар дамиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық қатынастар мен жаһандану үрдістері
  Несиелер: 5

  Оқу нәтижесінде білім алушылар жаһандық және жергілікті процестер мен қазіргі кездегі оқиғалардың жағдайы мен даму үрдістері туралы жаңа теориялар мен тұжырымдамаларды сыни түсіндіруі және бағалауы тиіс; интеграция, аймақтандыру және жаһандану үдерістері саласындағы ғылыми зерттеулер әдіснамасын білу мен түсінуді көрсетуі тиіс; халықаралық ынтымақтастықтың әртүрлі түрлерінің рөлі мен мәселелерін талдай білуі және оларды шешу жолдарын табуы тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулердің қазіргі әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарды ғылыми зерттеуді ұйымдастыру және жоспарлау әдістерімен, ғылыми зерттеулердің түрлерімен, зерттеу жұмысын ғылыми ұйымдастыру қағидаларымен таныстыруға, алған білімдерін бекітуге және оларды магистрлік диссертацияны дайындау кезінде қолдануға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Курс әртүрлі тарихи кезеңдерде (антикалық, орта ғасыр, ренессанс, жаңа және жаңа замандар, заманауи) ғылым философиясының дамуына байланысты маңызды мәселелерін баяндауға арналған. Жаратылыстану ғылымының негізі болып табылатын ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейін тарихи қалыптасқан философиялық дәстүрлер қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тұрақты даму концепциясы және халықаралық қатынастар
  Несиелер: 5

  Пән тұрақты даму концепциясының теориялық-әдістемелік мәні мен қазіргі заманғы мәселелері мен тарихы туралы білімдерін көрсетеді. Тұрақты даму саласында кәсіби қызметте инновациялық стратегияларды құру үшін аналитикалық дағдыларды қолдану қабілеті қалыптасады. Тұрақты даму тұжырымдамасын көрсететін халықаралық шарттарды талдау дағдылары дамиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектепте оқытудың инновациялық әдістері
  Несиелер: 5

  Пән жоғары мектепте оқытудың инновациялық әдістерінің түсінігі мен мазмұнын зерттеуге арналған. Интерактивті сабақта жұмыс істеу принциптері және оны жүргізу алгоритмі қарастырылады. Тренингтерге, оқу дискуссияларына, саѕе-study, нақты жағдайлар әдісіне, іскерлік және рөлдік ойындарға және т. б. сипаттама беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мегатрендтер және әлемдік саясаттың жаһандық мәселелері
  Несиелер: 4

  пән халықаралық қатынастардың өзекті мәселелерінің мәнін, саяси, экономикалық, әлеуметтік-мәдени, идеологиялық қатынастардың заңдылықтарын білу, әлемдік саясаттың қазіргі заманғы үрдістерінде бағдарлануға дағдылану жүзеге асады. Әлемдік саясат саласындағы теориялар мен тұжырымдамалардың ұғымдық аппаратын; сипаты жаһандану және интеграция сияқты ұғымдармен анықталатын қазіргі халықаралық қатынастардың жаңа мегатренділерінің теориялық аспектілерін меңгеру қабілеті қалыптасады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық қатынастарды зерттеу әдістемесі
  Несиелер: 4

  пән ғылымның алдыңғы қатарлы трендтеріне және практика сұраныстарына сәйкес халықаралық зерттеулерді жүргізу әдістері мен әдіснамасын қолдана білуді қалыптастыруға бағытталған. Ғылыми зерттеудің мақсатын, міндеттерін, объектісін, пәнін анықтау дағдылары; халықаралық қатынастар саласында зерттеулер жүргізу үшін ғылыми теориялар мен заңдарды іріктеуді жүргізу дағдылары дамиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық қатынастар аумағы
  Несиелер: 5

  Халықаралық қатынастар туралы теориялық түсініктердің пайда болуы және дамуы. Халықаралық қатынастар жүйе ретінде. Халықаралық қатынастардың даму заңдылықтары. Мемлекеттің сыртқы саяси қызметі. Ұлттық мүдделер және ұлттық қауіпсіздік. Халықаралық қатынастардың субъектілері. Халықаралық қатынастар қатысушыларының мақсаттары, құралдары және стратегиялары. Халықаралық қатынастардағы этикалық өлшемдер. Халықаралық қатынастарды құқықтық реттеу мәселесі. Халықаралық қатынастардың этикалық өлшемі. Халықаралық қатынастардағы қақтығыстар. Халықаралық ��нтымақтастық. XXI ғасырдағы халықаралық қатынастардың даму перспективалары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгеру барысында магистранттар дәрістік, семинарлық, тәжірибелік сабақтарға материалдарды дайындау заңдылықтарын, дидактикалық есептерді анықтау тәсілдерін және оларды шешу жолдарын қарастырады. Білім алушылар ғылыми теориялардың, мектептер мен бағыттардың білімдерін ғылыми-педагогикалық тәжірибеге біріктіруі; инновациялық, интерактивті, студентке бағытталған әдістер мен оқытудың жаңа заманауи әдістерін қолдана отырып, жоғары мектепте бейіндік пәндерді оқыту дағдыларын дамыту тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық экологиялық ынтымақтастықтың өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу кезінде ағылшын тіліндегі халықаралық экологиялық шарттармен жұмыс істеу дағдылары дамиды. Экологиялық ынтымақтастық мәселелерінің, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану саласында халықаралық шарттарды қолдану тәжірибесінің терең білімі мен түсінуі көрсетіледі. Халықаралық экологиялық қатынастар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ЕО аясындағы ынтымақтастықтың өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  ЕО шеңберінде мемлекеттер ынтымақтастығының кезеңдерін, бағыттары мен өзекті мәселелерін білу және түсіну көрсетіледі; ғылыми-зерттеу қызметі шеңберінде ЕО интеграциялық үдерістерін қолданбалы талдау дағдылары қалыптасады; сараптамалық және аналитикалық жұмыстарды жүргізу, ЕО даму жолдарын болжау білігі дамиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі халықаралық қатынастардың аумақтық аспектілері (Орталық Азия, Еуропа, АТР)
  Несиелер: 5

  Аймақ халықаралық қатынастардың кіші жүйесі ретінде. Халықаралық қатынастардың еуропалық кіші жүйесі; еуропа аймағындағы қауіпсіздік мәселелері, интеграция және дезинтеграция процестері. АТА: аймақтың геосаяси параметрлері; АТА қауіпсіздік мәселелері; АТА-дағы интеграция және дезинтеграция процестері. АТА-дағы Қытай. АТА-дағы Корей түбегі. АТА-дағы Жапония. ОА аймағы. Аймақтың геосаяси параметрлері. Аймақтық экономикалық, саяси мәселелер және оларды шешу. Қазақстан аймақтың халықаралық қатынастары акторы ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • БҰҰ-ның жаһандық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі және жанжалдарды шешудегі рөлі
  Несиелер: 5

  Пән БҰҰ-ның бейбітшілік пен халықаралық қауіпсіздікке қол жеткізу мен қамтамасыз етудің негізгі тетігі ретінде рөлінің түсінігін көрсетеді. Зерттеу барысында қақтығыстар кезеңінде мемлекеттер арасындағы қарым-қатынастардың шиеленісуін жеңілдетуде БҰҰ үлесін анықтау, халықаралық тұрақтылық пен бейбітшілікке қол жеткізудің және қамтамасыз етудің негізгі тетігі ретінде БҰҰ-ның жұмыс істеуінің теориялық-әдіснамалық қағидаларын түсіну қабілеті қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Еуразиялық экономикалық одақ елдер ынтымақтастығының өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  ЕАЭО шеңберінде мемлекеттер ынтымақтастығының кезеңдерін, бағыттары мен өзекті мәселелерін білу және түсіну көрсетіледі; ғылыми-зерттеу қызметі шеңберінде ЕАЭО интеграциялық үдерістерін қолданбалы талдау дағдылары қалыптасады; сараптамалық және аналитикалық жұмыстарды жүргізу, ЕАЭО даму жолдарын болжау білігі дамиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дипломатиялық қызметке дайындық: мәселелері мен перспективалары
  Несиелер: 5

  Пән дипломатиялық қызметтің теориясы мен тәжірибесінің тарихи дамуындағы ережелерін; дипломатиялық қызметтің базалық модельдерінің мәні мен ұлттық моделінің ерекшеліктерін; қазіргі дипломатиялық жүйенің негізгі сипаттамаларын білуін көрсетеді. Дипломатиялық практикадағы жағдайларды талдау және дипломатиялық қызметтің жекелеген бағыттарын жақсарту жөнінде ұсынымдар әзірлеу дағдылары; қазіргі заманғы дипломатиялық қызметке қажетті дипломатиялық құжаттар мен өзге де мәтіндерді жасау дағдылары қалыптастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Халықаралық және ұлттық арақатынастың теоретикалық мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі кездегі халықаралық және ұлттық құқықтың арақатынасы мәселелерін зерттеуге арналған. ХҚ және ҚР ұлттық құқығының қағидалары; халықаралық және ҚР ұлттық құқығының қайнар көздері; халықаралық және ҚР ұлттық құқығының субъектілері; халықаралық-құқықтық және ұлттық-құқықтық жауапкершілігі салыстырылады. Халықаралық және ұлттық құқықтың жекелеген салалары мысалында құқық нормаларын имплементациялау процесі қарастырылады. Зерттеу барысында мемлекеттік және шет тілдеріндегі халықаралық шарттармен және нормативтік құқықтық актілермен жұмыс істеу дағдылары дамиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  1. Оқылатын тілдің нормаларына сәйкес, дұрыс грамматикалық формаларды қолдану және сөйлеуді синтаксистік құру дағдыларына сүйене отырып, сөйлеу тәсілін таңдауды жүзеге асыру, сөйлеу мінез-құлқын жоспарлау, оқылатын саладағы мамандарға да, сондай-ақ маман емес адамдарға да ақпаратты, идеяларды, күнделікті және кәсіби қарым-қатынас жағдайларға байланысты мәселелерді және шешімдерді хабарлау (қазақ, орыс және шет тілдерінде);

 • Код ON2

  2. Жеке ерекшеліктерін диагностикалау әдістерін меңгеру, халықаралық қатынастар қатысушыларына психологиялық көмек және қолдау көрсету; мәліметтерді талдауды ескере отырып, қазіргі заманғы зерттеулерді ұйымдастыру үшін; халықаралық қатынастар саласында әзірленетін мәселелер мен сұрақтарды шешу кезінде өзіндік жұмысты жүзеге асыру және ғылыми зерттеу және эксперименттеу әдістемесін меңгеру үшін; оқылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары.

 • Код ON3

  3. Әлемдік саясаттағы қазіргі жағдайлардың және жергілікті үрдістер мен жаһандық дамудың беталысы мен жай-күйі туралы тұжырымдар мен жаңа теорияларын бағалау және сыни өңдеу; ғылымның озық трендтеріне және практика сұраныстарына сәйкес халықаралық зерттеулер жүргізудің әдістері мен әдіснамасын интегралдау, сонымен бірге мемлекеттер мен мемлекеттер жүйелері арасындағы экономикалық, саяси, идеологиялық, құқықтық, дипломатиялық, экологиялық және өзге де байланыстар мен өзарақатынастарын терең білімін және түсінуін көрсету.

 • Код ON4

  4. Халықаралық қатынастар саласындағы ғылыми зерттеулер әдіснамасын, халықаралық қатынастардың теориясы мен заңдылықтарын, мемлекеттердің экологиялық, экономикалық салалардағы ынтымақтастығының өзекті мәселелерін, қазіргі заманғы халықаралық-саяси үрдісті, әлемдік қоғамдастық субъектілерінің өзара іс-қимылының мәнін, қағидаттарын; интеграциялау, аймақтандыру және жаһандану процестерін, аса маңызды халықаралық ұйымдар қызметінің бағыттарын білуін және түсінуін көрсету.

 • Код ON5

  5. Халықаралық ынтымақтастықтың әртүрлі түрлерінің мәселелерін талдай білу және оларды шешу жолдарын табу; әлемдік саясаттағы қазіргі кездегі оқиғаларды талдау кезінде зерттелетін концепциялар мен теорияларды қолдана білу; ғылыми-зерттеу қызметі мен мемлекеттік қызмет аясында тұрақты даму, мәдениеттердің өзара әрекеттесу, интеграциялық үдерістер мәселелерін қолданбалы талдау дағдыларын меңгеру.

 • Код ON6

  6. Жаһандық және өңірлік деңгейде әлемдік саясаттың әртүрлі салаларындағы ахуалға; мега трендтер, жаһандану рөліне, негізгі әлемдік акторлар қызметіне жүйелік талдау және бағалау жасай білу; әлеуметтік, этикалық, парасатты (сыбайлас жемқорлыққа қарсы) және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, халықаралық қатынастар саласында пікірлерді қалыптастыру үшін теориялық-әдіснамалық және тәжірибелік сипаттағы ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру.

 • Код ON7

  7. Қазіргі кездегі халықаралық қатынастардың теориялық тәсілдерінің негізінде ғылыми зерттеулердің нәтижелерін мақалалар, аналитикалық баяндамалар, магистрлік диссертациялар форматында ресімдеу; өзіндік ғылыми зерттеулер контекстінде өзіндік идеяларды дамыту және қолдану үшін алынған білімді пайдалану, сыни талдау дағдылары; жаңа ақпараттық технологиялардың көмегімен халықаралық қатынастар саласында өз бетінше ақпарат көздерін іздестірумен байланысты, оқылатын салада әрі қарай оқуды өз бетінше жалғастыру үшін, сондай-ақ "Халықаралық қатынастар" мамандығы бойынша білім алушыларға дәріс, семинар, практикалық сабақтар үшін материалдарды дайындау заңдылықтарын, дидактикалық міндеттерді анықтау тәсілдері мен оларды шешу жолдарын ескере отырып, білім беру дағдыларын дамыту.

 • Код ON8

  8. Шарттық және келіссөз жұмыстарын жүргізу дағдылары; халықаралық ұйымдарда жұмыс істеу, дипломатиялық құжаттарды жүргізу; Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет органдарында құжат айналымы дағдылары;

 • Код ON9

  9. Еуразиялық интеграцияның дамуының негізгі бағыттарын зерттеу; интеграциялық құрылымдар қызметінде сыни талдаудың ғылыми тәсілдер негізінде бағдарлана алуы; халықаралық қатынас саласында пратикалық міндеттерді шешу және мемлекетаралық өзара әрекеттесуге талдау жүргізу; халықаралық және ұлттық құқық арақатынасының теориялық сұрақтарын; халықаралық экологиялық, кедендік ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін зерттеу кезінде мемлекеттік және шет тілдеріндегі халықаралық шарттармен және нормативтік құқықтық актілермен жұмыс істеуде қалыптасатын дағдысын дамыту;

 • Код ON10

  10. Ғылыми теориялардың, мектептердің және бағыттардың білімін зерттеу және ғылыми-педагогикалық практикаға енгізу; инновациялық, интерактивті, студентке бағытталған оқыту әдістерін қолдана отырып, жоғары мектепте бейінді пәндерді оқыту дағдыларын дамыту; халықаралық қатынастар саласында ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, жоспарлау, жүргізу дағдыларын дамыту;

 • Код ON11

  11. Ғылымның рөлі мен маңыздылығы туралы ақпарат беру, ғылым мен эпистемологияның дамуының қандай да бір моделін ұсынатын көптеген түпнұсқа концепциялар туралы түсінік беру; ҒТР жағдайында ғылымның әлеуметтік-мәдени функцияларын ұғыну және бұл идеяларды, проблемалар мен шешімдерді мамандарға да, маман емес адамдарға да хабарлау.

 • Код ON12

  12. Сараптамалық және талдау жұмыстарын жүргізу, посткеңестік аймақта және БҰҰ, ЕАЭО, ЕО, АТА деңгейінде қазіргі заманның аймақтық интеграциялық, әлеуметтік-мәдени процестерін дамыту жолдарын болжау; зерттеу мен жобалау жұмыстарын ұйымдастыру, ұжымды басқару дағдыларын тәжірибеде қолдану.

Top