Жаңа білім беру бағдарламасы

7M03123 Әлемдік саясат (МГИМО) в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Магистрлер даярлаудың осы бағыты бойынша жетекші ЖОО, Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті және Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар университеті (РФ СІМ) базаларында біліктілігі жоғары маман даярлауда, стандарттарға, отандық және халықаралық еңбек нарығына мен жұмыс берушілердің талаптарына сай, магистранттардың кәсіби дағдыдарын қалыптастыра, әртүрлі дәрежеде сарапталған мемлекеттердің, халықаралық ұйымдар мен басқада акторлардың өзара әрекетін, қазіргі халықаралық саясаттың әртүрлі аспектілерін бағалауға қабілетті; зерттеу дағдылары мен дара зерттеу жұмыстарын орындай алатын, шет тілдерін жетік меңгерген сыртқы саясат және халықаралық қатынастар саласында біліктілігі жоғары мамандар даярлау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M064 Халықаралық қатынастар
 • Дайындық бағыты 7M031 Әлеуметтік ғылымдар
 • Халықаралық қатынастардағы ойындар теориясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ойындар теориясында қолданылатын арнайы ұғымдар мен түсініктер мазмұнын түсіну, халықаралық мәселелер мен жағдайлардың талдау үшін оны қолдану қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - ойындар теориясының негізгі ұйғарымдар, құралдың, негізгі әдістерін зерделеу, - халықаралық қатынастар ғылымында сыртқы саяси шешімдерді қабылдаудың кең тараған бағыттарын ойындар теориясында қолдану; -халықаралық қатынастардағы ойындар теориясында ойын және имитациялық әдістерді түсіну; - математикалық аппараттар көмегімен рациналды қабылдау шешімдерін қарастыру; - стратегия, келіссөздер теориясының әдістнамалық негізін құрастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: ойындар теориясының негізгі ұйғарымдар, құралдың, негізгі әдістерін зерделеу, халықаралық қатынастар саласындағы ойын моделін талдауға қабілеттілігін қалыптастыру, кәсіби міндеттерді шешу үшін осы әдістер пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Халықаралық стандарттарына сәйкес шетел тілініңдегі коммуникативтік құзыреттілікті арттыру және осы біліктілікті болашақ магистраннтың мәдениетаралық, кәсіби және ғылыми қызметінде байланыс құралы ретінде пайдалануға үйрету. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай қабілеттерге ие болады: 1.жаңа іс-шараларға қатысу және жаңа ақпараттарды өз білім жүйесіне енгізе білу; 2.нақты функцияларды орындау үшін шетел тіліндегі ауызша және жазбаша біліктіліктерді қолдана білу; 3.ғылыми ақпаратты талдау, жинақтау және жүйелеу; зерттеу мақсатын қойып, оған қол жеткізудің ең жақсы жолдары мен әдістерін таңдай білу; 4.күнделікті өмірде, кәсіби салада, қоғамда тиімді қарым-қатынас жасай алу; 5.кәсіптік және кәсіби емес тақырыптарды талқылау барысында өз көзқарасын дәлелді түрде қорғай алу;

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі ХҚ саяси және экономикалық тұжырымдарын зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қазіргі ХҚ әлеуметтік-экономикалық тұжырымдарының және саяси зерттеу технологиялары мен әдістерінің инновациясын бағалау қабілеттілігін қалыптастыру Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - қазіргі хқ әлеуметтік-экономикалық тұжырымдарының түрлері мен болмыстарын, сонымен қатар зерттеудің құрылымдарының маңыздылығын, зерттеу әдістерін қолдану; - қазіргі хқ әлеуметтік-экономикалық тұжырымдарының және саяси зерттеу технологиялары мен әдістерінің инновациясын бағалау; - теориялық-әдістнамалық ұстанымдар негізінде ХҚ түрлері, өлшемдері, болмысы, дәрежелерін салыстыру: - қазіргі халықаралық қатынастардың негізгі саяси және экономикалық үрдістерді айқындау критерийлерін анықтау, олардың шапшаңдылық және даралануын салыстыру; -бағыт және қарқынға әсер ететін кешенді факторларды жүйелі талдауды жүзеге асыру, саяси үдерістерді бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: қазіргі хқ әлеуметтік-экономикалық тұжырымдарының теориялық-әдіснамалық негізі, экономикалық ойлардың даму тарихындағы әлеуметтік-экономикалық үдерістерін зерттеу әдіснамалары, шешім қабылдау үрдістерін талдау амалдары; әлеуметтік-экономикалық үдерістердің қазргі үлгілерін салыстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық қатынастар және жаһандану үрдісі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жаһандану рөлі жөніндегі әлемдік ғылымдағы қолданылатын тәжірибеге сай түсініктер, тәсілдер мазмұнын түсіну қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - халықаралық қатынастардың дамуыа жаһандық тенденцияларды енгізу үдерісін сараптау; - жаһанданудың әлемдік саясат саласына ықпалының негізгі бағыттарын көрсету; - жаһандық үдерістер қиысыны мен халықаралық қатынастардың тарихи, экономикалық және құқықтық шарттылығындағы әлемдік саяси жүйесінің дамуын дәйектеу; - жаһандану және ХҚ-ды зерттеуге бағытталған теориялық әдістердің болмысын тану; - халықаралық қатынастардың дамуына ықпал етуші жаһандық мәселелердін байланысын талдау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: жаһандық дамуға ықпал ету факторлары, жаһандану ұғымы негізгі мазмұндануы жөнінде білімді. Әлемдік саясат саласындағы жаһандану ықпалының тетікті бағыттарын, халықаралық дамудың жаһандық тұжырымдарының жетілдірілу үдерісін.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық қатынастарды зерттеудің әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: cаяси оқиғалар мен үдерістерді болжау қабілеттілігін қалыптастыру, үлгілеудің негізгі амалдарын үйрену, ХҚ үдерістер сараптамасы дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - Ғылымның алдыңғы қатардағы трендтері мен тәжірибе сұранымдарына сәйкес халықаралық зерттеу жүргізу тәсілі мен әдіснамасын қолдану; - жүргізілетін ғылыми зерттеуінің объектісі мен пәнін құрастыру; - халықаралық қатынастар мен сыртқы саясатты зерттеудің жаңа үрдістеріне сәйкес негізгі мәселелерді шешудің ең ықтимал маңызды қағидалары туралы жалпы тұжырымдамалық көріністі дәйектеу; - халықаралық зерттеу жүргізу мақсатында ғылыми теориялар мен заңдарға таңдау жүргізу; - сараптамалық-болжамалы нәтижесінің дәйектілігін негіздейтін дәлелдемелер жүйесін құру. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: ХҚ зерттеу әдіснамасының теориялық-әдіснамалық негізі (қисынды аппарат, ғылыми зерттеу жүргізудің қағидаттары, ХҚ зерттеу жүргізу тәсілі мен әдіснамасының түсінігі мен болмысы).Зерттеу әдіснамасының негізгі кезеңдері жағдайды сараптау әдісі (бақылау, құжаттарды зерттеу, салыстыру). Экспликативті әдістер (контент-талдау, ивент-талдау, когнитивті карталау әдісі).Болжамалы әдістер (үйлестік бойынша қорытынды, қарапайым экстраполяция әдісі, дельфия әдісі, сценарий құрастыру және т.б., жүйелік тәсілдеме, модельдеу, хронологиялық топтама талдауы, спектрлік талдау, компьютерлік симуляция және басқа.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық қатынастар теориясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ХҚ теориясында қолданылатын арнайы ұғымдар мен түсініктер мазмұнын түсіну қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - халықаралық қатынастар саласындағы ғылыми зерттеулерді жүргізу кезінде негізгі халықаралық қатынастар теориялар пайдалану; - теориялық ережелерды ескере отырып, халықаралық қатынастар және қазіргі заманғы мемлекеттердің сыртқы саяси қызметіне талдауды жүзеге асыру; - теориялық-әдіснамалық қағидалар негізінде халықаралық қатынастардағы қазіргі және тарихи оқиғаларды талдау барысында зерттелудегі теорияларды қолдану; - ХҚ теориясын жүйелі, кешенді нысаналау, стратегиялық негізін түсіну жөнінде білімді жүйелеу; - қолданбалы саяси зерттеудің сараптамалық-болжамалы бағытын бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Халықаралық қатынастар теориясының теориялық-әдіснамалық негізі (халықаралық қатынастарды ғылым ретінде зерттеу, ғылым болмысты ұғыну формасы ретінде, ғылым құрылымы). ХҚ шеңберіндегі теорияландыру мәселелерін методологиялық ұғыну (халықаралық қатынастарды ғылым ретінде зерттеу, халықаралық қатынастар теориясы: анықтамасы, компоненттері, қызметтері, халықаралық қатынастар теориясының тұрпаттамасы). Реалистік парадигма (классикалық реализм, неореализм). Идеалистік парадигма (классикалық идеализм, неолиберализм). Материалистік парадигма (марксизм, неомарксизм). Постпозитивисттік парадигмалар (постмодернизм, конструктивизм).

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау (халықырылық катынастар)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: халықаралық қатынастар саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарының ғылыми бағдарын қалыптастыру және дағдыландыруын қамтамасыз ету қабілеттілігін қалыптастыру Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - халықаралық қатынастар саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарының ғылыми бағдарын қалыптастыру және дағдыландыруын қамтамасыз ету қабілеттілігін қалыптастыру; - жоғары мектептегі ғылыми зерттеуді ұйымдастыру және инновациялық қызмет, олардың жоспарлануы мен басқарылуы туралы білмді меңгеру; - жоғары мектептегі ғылыми зерттеуді ұйымдастыру және инновациялық қызмет түрлері мен әдістерін, ғылыми шығармашылық әдіснамасын қолдану; - ғылыми-зерттеу жұмыстары кезеңдері мен мазмұнын, халықаралық қатынастар салалары бойынша ғылыми зерттеудің кейбір кезеңдерін жоспарлау және ұйымдастыру мәселелерін теориялық-әдіснамалық ұстаным негізінде саралау; - ғылыми ізденістерді коммерцализациялау кезеңдерін анықтау: инновациялық жобалардың бизнес-жоспары, ізденістерің нормативті-техникалық сілтемелері. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Теореялық-әдіснамалық ҒЗҰЖ (Қазақстанның жоғары мектебіндегі ғылыми қызметтің ұйымдастырылуы, ,ылыми қызмет бағыттарының сыныпталуы, ғылыми жұмыстардың әртүрлігі, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, ғылыми зерттеулерді басқару және ғылыми зерттеулердің нормативті-құқықтық негіздері). Жұмыстың негізгі кезеңдерінде ҒЗҰЖ ғылыми ұйымдардың жүйесі қаралады (шетелдік ғылыми орталықтар, АҚШ, Еуропа елдері және Жапониядғы ғылыми зерттеулердің ұйымдасу ерекшеліктері). Ғылымды басқару жүйесі (ғылымды ынталандыру мен ұйымдастыру ерекшеліктері. Ғылыми ұжымды басқару мен ұйымдастыру ерекшеліктері). Ғылыми еңбек этикасы (ғылыми зерттеулер тиімдігі критерийлері, ғылыми зерттеулер тиімдігін бағалау әдістері мен критерийлері). Талдау тәсілдері ғылыми зерттеулер тиімділігі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мегатрендтер және әлемдік саясаттың жаһандық мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: әлемдік шаруашылық байланыстар сипатында, мемлекетаралық қатынастар жаңа тұжырымдары мен дамуы мегатрендтерды түсіну қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - курс шеңберінде оқылатын теориялар және концепциялардың түсінік аппаратын меңгеру; - халықаралық қатынастардың негізгі парадигмаларын, олардың зерттеу объектісі мен негізгі мәселелігі туралы түсінік қалыптастыру; - әлемдік саясаттың қазіргі тұжырымдары дағдыларын алу; - мемлекетаралық қатынастарда экономикалық, мәдени, идеологиялық қатынастардың жұмыс істеуі заңдылықтарын анықтау; - мегатрендтер және әлемдік саясаттың жаһандық мәселелерінің интеграция ұғымдарымен анықталатын қазіргі халықаралық қатынастардың теориялық аспектілерін қарастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: халықаралық қатынастардың өзекті мәселелерінің мәнін, экономикалық қатынастар әрекетінің заңдылығың, әлемдік саясаттың қазіргі тұжырымдары дағдыларын алуға.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық қатынастардың жаһандық құрылымының трансформациясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: халықаралық қатынастардың жаһандық құрылымының трансформациясы мен даму үдерісінің заңдылығы, қисынын түсіну қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - курс шеңберінде оқылатын теориялар және концепциялардың түсінік аппаратын меңгеру; - қазіргі кезеңдегі теориялық әдістерді қайта түсіну шеңберінде халықаралық қатынастардың негізгі аспектілері мен үрдістерін зерттеуге қажетті теориялық-әдіснамалық негіздер, тұжырымдамалық тәсілдер тобын жіктеу; - сәйкес халықаралық-құқықтық база құра отырып, жаңа әлемдік тәртіпті құқықтық рәсімдеу әдістерін түсіну; - бейбіт келісімдер мен бітімге келу аяқталып, «жаңа әлемдік тәртіптің құрылу» кезеңінің басталуына байланысты мәселелерді сипаттау; -аймақтық қауіпсіздіктің жаһандық және жергілікті факторлары арақатынасын бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: ХҚ жаһандық құрылымы трансформациясының теориялық-әдіснамалық негізі («жаңа әлемдік тәртіптің құрылуы», халықаралық нормативті-құқықтық базалар, халықаралық басқару және бағыттаудың жаңа жүйесінің құрылуы, әлем-жүйе); қазіргі геосаяси мектеп жне жаңа геосаясатты құрастырудағы мәселелер («теңіз геосаясаты», дәстүрлі атлантикалық геосаясат, жаһандық стратегия, «ауа геосаясаты»). Жаңа саяси әлем картасы (Еуропалық кұрліқтағы геосаяси өзгерістер, басқа «полюстардың» дербестігінің өсуі). Жаһандық халықаралық жүйе құрылымы (халықаралық-элемент акторларының тәртібі, бірполярлы халықаралық жүйе).

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық оқиғаларды қойылымды-сараптамалы болжау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: халықаралық саяси оқиғаларды болжау қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - халықаралық оқиғаларды шешу жолында қазіргі заманғы теоретико-әдістемелік талдау негіздерін пайдалану; - халықаралық-саяси ақпаратты өңдеу және талдау әдістермен иеленуге; - қойылымды-сараптамалы болжауды қалыптастыру; -халықаралық мәселелер мен үдерістерді қолданбалы зерттеу дағдысын жүйелеу; -халықаралық оқиғаларды қойылымды-сараптамалы болжау әдіснамалық сараптау Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: халықаралық оқиғалардың қазіргі сараптамасы ортақ теориялық-әдіснамалық негіздерін, халықаралық қатынастар мен сыртқы саясат меңгеру саласындағы жаңа үрдістермен байланысты негізгі проблемалық мәселелерді шешу мүмкіндігі туралы аса маңызды ықтимал негізгі принциптерінің жалпы концептуалды пікірлер; әлемдік саяси және экономикалық жүйе дамытудың негізгі үрдістері; экономикалық және әлеуметтік тәуекелдерді туралы саяси шешімдер қабылдау процесің бағалау; сараптамалық бағалау өлшемдерін әзірлеу процесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты – басқару психологиясының іргелі ұғымдарын меңгеру негізінде жоғары білікті мамандардың ғылыми дайындығын қамтамасыз ету, кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару саласының ең маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық пайдалану үшін алғышарт жасау. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: 1. басқару психологиясының теориясы мен практикасының заманауи жағдайын кейінгі кәсіби іс-әрекетінде қолдану үшін оңтайлы көлемде түсінуге; 2. басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында жеке тұлғаларды және әлеуметтік топтарды (қауымдастықтарды) зерттеудің психологиялық әдістерін қолдануға және сипаттауға; 3. әртүрлі басқару мәдениеттерінің байланысы барысында іскерлік және тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларын дамытуға; 4. жеке өмірде және кәсіби іс-әрекетте табысты қарым-қатынас стратегияларын жүзеге асыруға; 5. басқару психологиясы тарапынан өмірлік және кәсіби жағдайларды сыни бағалауға; өзіндік және ұжым потенциалын дамыту үшін басқару психологиясы бойынша білімдерді тиімді пайдалануға.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты магистранттардың бойында рационалды-теоретикалық ойлаудағы негізгі дүниетанымдық және әдістемелік мәселелерді құраушы ғылыми білімнің ерекше түрі ретіндегі заманауи ғылым философиясы туралы терең түсінік қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай қабілеттерге ие болады: 1. әлеуметтік институт пен әрекеттің, білімнің ерекше түрі ретіндегі ғылымның ерекшеліктерін анықтау; 2. ғылым дамуының заңдылықтары мен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің стратегиясы мен әдістері туралы пікір-таластар мен негізгі мәселелерді жүйелеу; 3. зерттеу тақырыбына неғұрлым қатысы бар зерттеу әдістерін және стратегияларын таңдап, оларды кәсіби қызметте ұстану; 4. заманауи ғылыми жетістіктерді сыни бағалауға ие болып және пәнаралық іздеудің ең тиімді стратегияларын таңдауға бағытталу; 5. ғылымды дамытудағы қазіргі кезеңнің өзекті мәселелеріне қатысты өзінің этикалық позициясын қалыптастыру және оны сауатты түрде пікір-таласта дәлелдей алу. «Ғылымның тарихы және философиясы» курсы магистратураның барлық мамандықтары үшін міндетті. Ол магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырады, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытып, болашақ ғалымға қажетті теориялық және практикалық білімдер береді. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: Ғылымның тарихы және философиясының пәні, Ғылымның көзқарастық негіздемелері, Ғылымның қызметтері, Ғылымның пайда болуы және қалыптасуы. Ежелгі дүниедегі, Орта ғасырдағы және Қайта Өркендеу дәуіріндегі ғылым, Жаңаеуропалық ғылым – ғылымның дамуының классикалық кезеңі, Ғылымның дамуының классикалық емес және постклассикалық емес кезеңінің негізгі концепциялары және бағыттары, Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейлері, Ғылымның мамандық ретінде қалыптасуы. Ғылымның идеалдары мен нормалары, Ғылымның философиялық негіздемелері және дүниенің ғылыми бейнесі, Ғылыми дәстүрлер және ғылыми революциялар, Жаратылыстану ғылымдары мен техникалық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Әлеуметтік және гумантарлық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Қазіргі заманғы жаһандық өркениет дамуының философиялық мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттарды ұйымдастырушылық, басқарушылық, коммуникативті қабілеттерін дамыта отырып, жоғары оқу орнының оқытушысы, біліктілігі жоғары оқытушы ретінде дайындау. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай қабілеттерге ие болады: 1. жоғары оқу орнындағы үдерістердің ерекшеліктерін түсінеді және жүйелейді; педагогикалық фактілерді, құбылыстарды, оқиғаларды қоршаған ортаның шындықтарынан ажырата біледі және оларды педагогикалық ғылым тілінде сипаттайды, педагогикалық теорияның заңдарына сүйе отырып, оқиғаларды түсіндіреді, болжауды және дамытады; 2. жоғары оқу орнында білім берудің кәсіби-педагогикалық мәдениетін меңгереді; 3. педагогикалық тәжірибеде ғылыми білімді қолданады; қазіргі заманғы білім беру парадигмалары тұрғысынан жаңа идеяларды сыни талдау, бағалау және синтездеу мүмкіндігін қалыптастырады; 4. инновациялық жұмыс технологияларын қолдана отырып, қазіргі заманғы білім беру үдерісінің проблемаларын шешудің ең жақсы тәсілдерін қарастырады; 5. алынған нәтижелерді қорытындылайды және оларға баға береді. «Жоғары мектептің педагогикасы» пәні педагогика ғылымы, оның міндеттері, функциялары, әдістері, негізгі категориялары (білім беру, тәрбие, педагогикалық қызмет, педагогикалық өзара әрекеттесу) бойынша магистрлік диссертацияларды қалыптастыруға бағытталған. Пәндерді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: педагогика ғылымы және оның адам ғылым жүйесіндегі орны. Жоғары білімнің заманауи парадигмасы. Қазақстанда жоғары кәсіби білім беру жүйесі. Педагогикалық ғылымның әдістемесі. Жоғарғы оқу орнының оқытушысының кәсіби және коммуникативті құзыреттілігі. Жоғары білім берудегі оқыту (дидактика) теориясы. Жоғары білімнің мазмұны. Жоғары білім берудің кредиттік жүйесі негізінде оқу үрдісін ұйымдастыру. Дәстүрлі және инновациялық әдістер мен оқытуды ұйымдастыру түрлері. Жоғары білім берудегі жаңа білім беру технологиялары. Кредиттік технология шарттарында магистранттардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру. Оқу-әдістемелік материалдарды жасау технологиясы. Жоғары білімнің ғылыми қызметінің теориясы. МҒЗЖ. Жоғары білім менеджменті.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық жағдайлардың қолданбалы талдау және үлгілеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: халықаралық қатынас саласында қолданбалы сараптама жүргізе алу, қазіргі жаһанданған әлемнің оқиғалар жөнінде білімді жүйелейді қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - халықаралық жағдайдың қазіргі талдауының жалпы теориялық-әдіснамалық негізін қолдану; - халықаралық үдерістердің қолданбалы сяси талдау әдістерін кәсіби қызметте қолдану; - халықаралық саяси жағдайларды талдау және болжамдау әдіснамасын анықтау және түсіндіру; - халықаралық мәселелер мен үдерістердің қолданбалы зерттеулер саласында мағлұматтар қолдану; - кәсіби қызметте халықаралық жағдайлардың үлгілену нұсқалары жөніндегі мағлұматтарды қолдану. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Халықаралық жағдайларды талдаудың теориялық-әдіснамалық негізі (Халықаралық жағдайларды талдау объектісі мен пәні. Эмпирикалық және қолданбалы саяси талдау: жалпы және түрлі. Саяси талдау және қолданбалы саясаттану. Саяси талдаудың деңгейлері мен әдістері). Халықаралық жағдайларды талдау жұмысының негізгі кезеңдері. Халықаралық жағдай: түсінігі, құрылымы және қызметі (Саяси өзгеріс үдерісі және халықаралық саяси жағдай, түрлері, статикалық құрам, ресурстары және акторлар әлеуеті; өзара әрекет шарттары, халықаралық жағдайдың динамикалық құрылымы). Деңгейлері мен қызметтері (Объективтік және субъективтік деңгейлер, қабылдауды бұрмалау, халықаралық жағдайының ауысу механизмі, халықаралық саяси жағдайдың сыртқы қызметтері). Халықаралық жағдайды талдау әдіснамасы (Ивент-талдау. Әдіс құрастыру тарихы. «Оқиға туралы мәліметтер» құрастыру үдерісі Event Date, мәліметтерді кодтама жасау үдерісі). Талдау тәсілдері статикалық және математикалық әдістерді қолдану болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі ХҚ тұрақты даму мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: тұрақты даму теориясы, тәжірибесі, оның ХҚ ықпалы жөніндегі қазіргі түсініктерді зерттеу қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - тұрақты даму тұжырымдамасын оның тарихи даму аспектісінде қарастыру және оны қазіргі даму кезеңінде іске асыру мәселелерін талдау; - тұрақты даму тұжырымдамасының пайда болу алғышартын, оның мақсаттарына (адами қажеттіліктерді қамтамасыз ету), міндеттеріне және қағидаларына сүйене отырып талдау; - талдау дағдыларын кәсіби қызметте, тұрақты дамудың аналитикалық, эксперттік саласында инновациялық стратегия құру үшін қолдану; - тұрақты дамудың динамикалық сипатын және әлем елдерінің өзгеріссіз даму үйлесімділігін талдау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Қазіргі ХҚ-дағы тұрақты дамудың теориялық-әдіснамалық негізі («тұрақты даму» түсінігі, тұжырымдаманың әдістемелік негізі және тұжырымдама қағидалары, тұрақты дамудың дәстүрлі парадигмалары). Тұрақты даму тұжырымдамасының болмысы. Тұрақты даму мәселелерінің халықаралық протоколдары (Қоршаған орта бойынша БҰҰ бағдарламасы (ЮНЕП), Қоршаған орта және даму бойынша халықаралық комиссиясы (ҚОДХК) Рио- де-Жанейро – қоршаған орта және даму бойынша БҰҰ конференциясы). Турақты даму тұжырымдамасын жақсарту (Киото протоколы, Рио Декларациясында бекітілген қағидалар, Париж конференциясы нәтижесіндегі пікірталастар). Тұрақты даму элементтерінің бірі ретінде Киото протоколынан шығатын міндеттемелерді іске асыру бойынша халықаралық ынтымақтастық бағалауы талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жаһандық қауіпсіздік және заманауи халықаралық қақтығыстар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ғаламдық қауіпсіздік проблемалары туралы және халықаралық жанжалдарды реттеу заманауи нысандарды болжау қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - халықаралық қауіпсіздіктің жаңа жүйесінің жалпы даму үрдістерін сараптау; - жаһандық қауіпсіздік саласында қолданбалы талдау және үдерістерді болжамдау дағдыларын иелену; - халықаралық қақтығыстарды шешудің амалдарын пайдаланудың тиімділігін талдай және бағалай білу және нақты халықаралық жағдайда өздерінің саяси-теориялық негіздемелерін ұсынуға дайын болу; - жетекші шет елдердің сыртқы саяси бағыттарының ерекшелігін білу және түсіну, шет елдегі саяси күштердің орналасуын; - халықаралық жанжалдардың халықаралық қатынастар мәселелеріне әсерін түсіну. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттартөмендегі мәселелерді қарастырады: әлемдік қоғамдастықтың пен аймақтық ұйымдардың этносаяси жанжалдарға әскери, саяси, дипломатиялық және өзге де құралдарын қолдана отырып араласу әдістері; қақтығыстар және бітімгершілік операциялар туралы ақпаратпен жүйелі жұмыс істеу қабілеттілігі қалыптасуы

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Орталық Азиядағы қауіпсіздік мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ОА аймақтық қауіпсіздік мәселелерінің негізгі кешенді мәселері мен қауіп қатерлерін зерттеу қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - Орталық Азия аймағының геосаяси үдерістерінің динамикасын қорытуға; - жаһандық әлемдік байланысына қосылу жағдайындағы олардың аймақтық қауіпсіздік мәселелеріне деген ұстанымдарының ерекшеліктерін сараптау және жалпылау; - ОА мемлекеттерінің әскери-саяси, экономикалық, энергетикалық, экологиялық мәселелерін анықтау; - Орталықазиялық аймақтағы бейбітшілікті қамтамасыз, тұрақтылық және қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелерін қоса алғандағы мемлекетаралық ынтымақтастық шеңберіндегі аймақтық ұйымдардың қызметіне талдау жасау; - өзгерудегі әлем тәртібі мен аймақтағы қауіпсіздіктің жаңа сын-тегеуріндер мәнмәтініндегі ОА роліне сараптама жасау және жалпылау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттартөмендегі мәселелерді қарастырады: Орталық Азиядағы қауіпсіздік мәселелерінін теориялық-әдіснамалық негізі (ұлттық және аймақтқ қауіпсіздік және оның посткеңестік ОА-да іске асырылу жағдайы, орталықазиялық мемлекеттердің ұлттық қауіпсіздік стратегиясы). ОА-ғы қауіпсіздік мәселелері және саяси тұрақтылық (ОА-да саяси тұрақтылықты қамтамасыз етудегі мемлекеттік құрылымдар, жаңа геосаяи кеңістікті батыстың қабылдауы). Экономикалық тұрақтылық (нарықтық экономиканың үрдістері мен мәселелері, адам дамудың факторлары мен үрдістері, кедейшілікпен күрес, миграциялық үдерістер, экологиялық мәселелер). Аймақтық қауіпсіздік (ОА мемлекеттері қауіпсіздігінің сыртқы қатерлері, ауған соғыстың ОА қауіпсіздігіне әсері). ОА мемлекетері мен сыртқы әлем арасындағы өзара қатынастың екіжақты және көпжақты форматы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жаһандану дәуіріндегі қауіпсіздіктің жаңа өлшемдері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жаһандану жағдайындағы қауіпсіздіктің жаңа өлшемдерін сипаттау, бағалау қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - жаһандық қауіпсіздік жүйесін және оның даму үрдісін талдауға қажетті жалпы зерттеу теориялық-әдіснамалық негіздерін зерделеуді игеру; - жаһандану жағдайындағы қауіпсіздіктің қазіргі халықаралық жүйесінің жаңа өлшемдерін зерттеу барысында қолданылатын өзіндік түсініктері мен бағыттарының мазмұнын ашу; - жаһандық қауіпсіздіктің негізгі факторларын, қауіпсіздіктің көпжақты құрылымдары қызметін талдау; - негізгі халықаралық мәселелерге қатысты Қазақстан Республикасының ұстанымдарын кәсіби түрде сауатты сараптау және түсіндіру; - жаһандық, аймақтық және ұлттық қауіпсіздік саласында болып жатқан үдерістерді анықтау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Жаһандану дәуіріндегі қауіпсіздіктің жаңа өлшемдерінің теориялық-әдіснамалық негізі (кешенді талдау болмыстық сипаттама, қарама-қайшылықтар мен үрдістер, негізгі бағыттар мен ықпалдар, мазмұны, қызметі және аспаптары). Жаһандану дәуіріндегі қауіпсіздіктің жаңа өлшемдері және қазіргі әлем (жаһандану үдерісі: табиғаты, құрылымы және динамикасы), жаһандану жағдайындағы қауіпсіздіктің негізгі мәселелерінің дамуы (жаһанданудың басымдылықтар мен аспаптарға әсері). Жаңа әлемдік құрылымның қалыптасуы (ХҚ өтпелі кезеңіндегі қауіпсіздіктің болмысы мен негізгі сипаты). Халықаралық және аймақтық қауіпсіздіктің жаңа жүйесінің жалпы даму үдерістері сараптау, сонымен қатар екіжақты қатынастардың қазіргі халықаралық қауіпсіздігінің күн тәртібі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Еуразиялық интеграцияның концептуалды және тәжірибелік негіздері: Н.Назарбаев доктринасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: нақты интеграциялық бірлестіктер қызметі, кеңестік кеңістіктен кейінгі кеңістіктегі интеграциялық үдеріс, еуразиялық теория мен идеология негіздерін зерттеу қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - классикалық еуразияшылдық пен қазіргі неоеуразияшылдық өзара байланысын құрастыру; - қазіргі таңдағы бірегей доктрина ретінде Н.А. Назарбаевтың доктринасын талдау; - еуразиялық интеграция негіздері жайлы Н.Назарбаев доктринасын шоғырландрылған түрде көрсету; - Еуразиялық доктринаның дамуын: ұлттық-мемлекеттік деңгей, аймақтық деңгей және жаһандық деңгейін салыстыру; - ҚР-дың әлемдік интеграция үдерістеріндегі рөлі мен орнын, сондай-ақ еуразиялық халықтарының өзара ортақ рухани байланысын талдау; Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Н.Назарбаевтың еуразиялық интеграция доктринасының теориялық-әдіснамалық негізі (еуразияшылдық, аймақ, интеграция, еурзиялық интеграция доктринасының қағидалары). Н.Назарбаевтың доктринасындағы Еуразия тарихын зерттеу және ұғынуға қатысты жаңа бағыт (интеграциялық үдерістер мәнмәтінінжде, тәжірибелік мүмкіндіктер, еуразиялық кеңістік тарихы мәселелерінің өзектілігі. Қазақстан мүддесі үшін жаһандық және аймақтық саяси үдерістер болашағы мен салдары (ЕурАзЭҚ, Ортақ экономикалық кеңістік, Кедендік Одақ). Қазіргі Қазақстан тарихында және оның халықаралық даму басымдықтарынында еуразиялық идеяның рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • БҰҰ жаһандық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі рөлі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жаһандық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі БҰҰ рөлі, халықаралық ұйымдар қызметін зерттеу қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - «қырғи қабақ соғысы», деколонизация үдерісі кезеңіндегі мемлекеттер арасындағы қатынастардың шиеленісін жұмсартудағы БҰҰ үлесін анықтау; - халықаралық қатынастар саласындағы жаңа зерттеулерді есепке ала отырып теориялық-әдіснамалық қағидалардың негіздерін түсіну; - БҰҰ рөлін халықаралық тұрақтылық пен бейбітшілікке қол жеткізу және сақтау негізгі механизмі ретінде қарастыру; - БҰҰ реформалау жөнінде пікірталас түсінігін көрсету - жаһандық қауіпсіздікты қамтамасыз ету бойынша БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақсыз мүшесі болған Қазақстан бастамашылықтарын анықтау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Жаһандық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі БҰҰ рөліні (қол сұқпау қағидасы, БҰҰ Жарғысы, аумақтық тұтастық қағидасы, шекаралық мызғымастық қағидасы, халық теңдігі мен өзін өзі анықтауы, ынтымақтастықтар). Қазіргі әлемдік саясаттағы БҰҰ Бас Ассамблеясы және Қауіпсіздік Кеңесі (БҰҰ жаңа әлемдік құрылымның орталық элементі ретінде, ортақ ұжымдық қауіпсіздік тұжырымдамасы, БҰҰ бітімгерлік миссиясы және оның аймақтық қауіпсіздік мәселелерін реттеудегі рөлі). Халықаралық қауіпсіздік саласындағы халықаралық келісімдердегі БҰҰ рөлі және олардың БҰҰ мақсаттары мен қағидаларын іске асырудағы рөлі. Пән жұмыс берушілердің ұсынысымен енгізілді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жаһанданған әлемдегі мәдениеттердің өзара әрекеттесу мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: мәдениеттердің өзара әрекеттесуін, олардың қазіргі ХҚ ықпалдылығын зерттеу қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - мәдениетаралық өзара ic-қимыл талдау жасау үшін теория мен практиканы негіздерін пайдалану; - қазіргі заманғы ХҚ зерттеу үшін мәдениет феноменінің талдау әдістерін пайдалану; - қазіргі мультимәдениет, мәдениетаралық өзара қатынас ерекшеліктерін анықтау; - трансұлттық мәдени қауіпсіздіктің тетікті ережелерін жинақтау; - мәдениеттердің өзара қатынасын құрау, және олардың диалогын – этникааралық, мемлекетаралық қатынастардың дамуы үшін қолайлы негіз ретінде құру; Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: мәдениеттердің өзара әрекеттесуі теориясы тәжірибесі, қазіргі ХҚ мәдениет ұғымының әдіснамасын, трансмәдениет қауіпсіздік түсініктері, концептуалды негіздері (ашық қоғам, мәдениет деңгейі, өзара әрекеттесі механизмі, әлем вестернизациясы, «өркениеттер тоғысы», әртүрлі өркениеттер тұжырымдамалары мен өзара әрекеттесуі). Диалог өркениеттер арасындағы өзара әрекеттесу құралы ретінде (XXI ғ. басындағы мәдениет және оның рөлі, өркениетаралық диалогтың қалыптасуы, әлем тарихындағы мәдениеттер дилогы, батыс пен шығыс арасындағы жаһандық диалог. Этникааралық және конфессияаралық келісімді нығайту мүмкіндіктерді талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Аталмыш бағдарламаны аяқтау бойынша түлектердің мынадай қабілетті болады: ON1 ХҚ өзекті мәселелерін бағамдау мен заманауи игерілген білімдерін көрсету алу, әлеуметтік ғылымдардың теориялық-әдіснамалық (функционалды, жүйелі, интерактивті, қақтығысты және т.б..) әдістері ұстанымдары бойынша қазіргі әлемдік тәртіпті қалыптастастырудың негізгі тұжырымдарын сараптау, сыни бағалай алу

 • Код ON2

  ON2 Әлемдік саясаттың қазіргі оқиғалары мен локальды және жаһандық үдерістерінің даму түжырымдары мен ақуалы жөніндегі ұстанымдарды және жаңаша теорияларды сыни жігерлендіру және бағалау; ғылымның ілгерлілері мен тәжірибе сұраныстарына сай халықаралық зерттеулер өткізу әдіснамасы мен әдістерін ықшамдау

 • Код ON3

  ON3 Халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесінің интегративті, инновациялық үдерістерін, сценарийлі болжау және салыстырмалы сараптау, теориялы-әдіснамалық синтез, халықаралық оқиғаларды сараптаудың қолданбалы дағдыларын меңгеру

 • Код ON4

  ON4 Әлемдік саясаттың әртүрлі саласындағы жаһандық және аймақтық дәрежедегі оқиғаларды, мега трендтер, жаһанданудың рөлі, жетекші әлемдік державалар белсендігі, әлемдік саяси және экономикалық жүйе дамуының негізгі тұжырымдарын жүйелі сараптама мен бағалау жүргізу; зерттеу мен ғылыми-педагогикалық тәжірибе бағыттары мен мектептері, ғылыми теориялық білімді көрсету; қабылданған шешімдердің экономикалық және әлеуметтік тәуекелдерін бағалау; әлемдік жүйенің дамуының жаңа кезеңдері жағдайындағы жетекші әлемдік державалар ерекшелігі мен келешегін ескеру

 • Код ON5

  ON5 Жаңа ғылыми әдіснамалар контекстінде Орталық Азиядағы геосаяси үдерістер динамикасы мен геосаяси үлгіленуіне қажетті жаһандық және аймақтық ойыншылар күш ара салмағын, аймақтық және халықаралық дәрежедегі мәселелерді зерттеу; аймақтық қауіпсіздік мәселелеріндегі орталықазиаттық мемлекеттер ерекшелігін жіктей алу

 • Код ON6

  ON6 Шетел мемлекеттері сыртқы саясатының негізгі бағыттарын, олардың Қазақстанмен өзара қатынасын зерттеу, сыни сараптаудың негізгі ғылыми әдістері негізінде халықаралық ұйымдар қызметіне бағдарлану; халықаралық өзар байланыстың барлық көкжиектерін болжау мен әртүрлі тәжірибелік міндеттерді шеше алу, халықаралық ортадағы саяси дидарласу ұқыптылығы, келіссөздер мүмкіндігі арқылы компромисс таба білу

 • Код ON7

  ON7 Қауіпсіздік мәселелерінің стратегиялық сараптамасы негізінде қауіпсіздіктің жаһандық, аймақтық және ұлттық дәрежедегі қатерлер дерегін анықтау және ҚР сыртқы саясаты туралы білім аясында жаһандық, аймақтық және ұлттық қауіпсіздік мәселелерінің өзара байланыстарын жіктеу

 • Код ON8

  ON8 Дара ғылыми зерттеу контестінде қазіргі жаһандық, аймақтық даму үдерістерінің жолын болжау, қолданбалы зерттеу дағдыларын игеру, сараптамалық және сынақ жұмыстарын жүргізу; ұжымды басқару, зерттеу мен жобалау жұмыстарын ұйымдастырудағы тәжірибеде қолдану

 • Код ON9

  ON9 Әлемдік саяси жүйе даму тұжырымдары мен негізгі мәселелері бойынша өзекті зерттеу міндеттерін құрастыра білу мен әзірлеу; халықаралық-саяси мәселелер шешімі жолдарын болжай алу

 • Код ON10

  ON10 Қазіргі халықаралық қатынастардың теориялық-әдіснамалық әдістері негізінде ғылыми зерттеу нәтижелерін мақалалар, баяндамалар, магистрлік диссертация форматындағы ғылыми зерттеулер нәтижелерін рәсімдеу; ғылыми зерттеу мен инновациялық белсенділік контекстінде идеяларды қолдану мен ерекше даму үшін сыни сараптама жасау дағдыларын, алынған білімдерді қолдана білу; кәсіби дидарласуға қажетті, оның ішінде шет тілдерінде дамытуға қажетті байланыстар орнату

 • Код ON11

  ON11 Халықаралық ұйымдардың қызметіндегі маңызды аспектілер білімі негізінде халықаралық өзара әрекеттің әр түрлі алаңындағы халықаралық ортада тиянақты саяси дидарласу, келіссөздер жолымен компромисс таба білу, Қазақстанның халықаралық ықпалдылығын нығайту мен халықаралық байланыстарын дамыту бойынша кез-келген тәжірибелік міндеттерді шешу.

 • Код ON12

  ON12 Танымды кәсіби қызметте алынған нәтижелер, өзіндік тәжірибе мен бақылау, ғылыми-негізді қорытындыларды басшылыққа ала отырып, дара және рационалды әрекет етуге дайындықты көрсету, ары қарайғы кәсіби және ғылыми белестерді бағындыру траекториясын анықтай алу мен педагогикалық және кәсіби қызметте жеке ғылыми нәтижелерді сыни бағалау

Top